Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0262/2020

Indgivne tekster :

A9-0262/2020

Forhandlinger :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0356

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 43k
Onsdag den 16. december 2020 - Bruxelles
Forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***II
P9_TA(2020)0356A9-0262/2020
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2020 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (09980/1/2020 – C9-0407/2020),

–  der henviser til udtalelse af 17. august 2018(1) fra Revisionsretten,

–  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2020)0843),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0324),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at de kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget (A9‑0262/2020),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

5.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 291 af 17.8.2018, s. 1.
(2) Vedtagne tekster af 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Fælles erklæring fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Med forbehold af Kommissionens initiativret er Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen indforstået med at overveje at indarbejde indholdet af denne forordning i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 ("finansforordningen") ved den næste revision.

Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen er indforstået med at overveje om nødvendigt at lade rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning ledsage af passende forslag.

Seneste opdatering: 16. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik