Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0136(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0262/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0262/2020

Συζήτηση :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0356

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 121kWORD 43k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Κανονισμός σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***II
P9_TA(2020)0356A9-0262/2020
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (09980/1/2020 – C9‑0407/2020),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 17ης Αυγούστου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM(2020)0843),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0324),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0262/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 291 της 17.8.2018, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 («δημοσιονομικός κανονισμός») κατά την επόμενη αναθεώρησή του.

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή συμφωνεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να συνοδεύεται η έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από κατάλληλες προτάσεις, εφόσον είναι αναγκαίο.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου