Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0136(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0262/2020

Ingediende teksten :

A9-0262/2020

Debatten :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0356

Aangenomen teksten
PDF 123kWORD 42k
Woensdag 16 december 2020 - Brussel
Verordening inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***II
P9_TA(2020)0356A9-0262/2020
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 december 2020 betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een algemeen conditionaliteitsstelsel ter bescherming van de begroting van de Unie (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (09980/1/2020 – C9-0407/2020),

–  gezien het advies van de Rekenkamer van 17 augustus 2018(1),

–  gezien het advies van de Commissie (COM(2020)0843),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2018)0324),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissies goedgekeurde voorlopig akkoord,

–  gezien artikel 67 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole (A9-0262/2020),

1.  keurt het standpunt van de Raad in eerste lezing goed;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

4.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

6.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

7.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 291 van 17.8.2018, blz. 1.
(2) Aangenomen teksten van 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Gemeenschappelijke verklaring van het Parlement, de Raad en de Commissie

Onverminderd het initiatiefrecht van de Commissie komen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie overeen te overwegen de inhoud van deze verordening op te nemen in Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 (het “financieel reglement”) bij de volgende herziening van die verordening.

Verklaring van de Commissie

De Commissie gaat ermee akkoord te overwegen het verslag aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van deze verordening zo nodig vergezeld te doen gaan van passende voorstellen.

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid