Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0136(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0262/2020

Ingivna texter :

A9-0262/2020

Debatter :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0356

Antagna texter
PDF 118kWORD 42k
Onsdagen den 16 december 2020 - Bryssel
Förordningen om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***II
P9_TA(2020)0356A9-0262/2020
RÄTTELSER
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2020 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionens budget (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (09980/1/2020 – C9‑0407/2020),

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 17 augusti 2018(1),

–  med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2020)0843),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0324),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet (A9-0262/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 291, 17.8.2018, s. 1.
(2) Antagna texter 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från parlamentet, rådet och kommissionen

Utan att det påverkar kommissionens initiativrätt är Europaparlamentet, rådet och kommissionen överens om att överväga att inbegripa denna förordnings innehåll i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 (budgetförordningen) i samband med dess nästa revidering.

Uttalande från kommissionen

Kommissionen samtycker till att överväga att vid behov låta rapporten till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning åtföljas av lämpliga förslag.

Senaste uppdatering: 16 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy