Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0166(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0260/2020

Předložené texty :

A9-0260/2020

Rozpravy :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Hlasování :

PV 16/12/2020 - 15

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0357

Přijaté texty
PDF 247kWORD 71k
Středa, 16. prosince 2020 - Brusel
Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 ***
P9_TA(2020)0357A9-0260/2020
Usnesení
 Příloha
 Příloha
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2020 k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (09970/2020 – C9-0409/2020 – 2018/0166(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Rady (09970/2020),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 312 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (C9-0409/2020),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. července 2020 o závěrech mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020(3),

–  s ohledem na článek 92 a čl. 105 odst. 1 a 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na dopisy Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro ústavní záležitosti,

–  s ohledem na doporučení Rozpočtového výboru (A9‑0260/2020),

1.  uděluje svůj souhlas s návrhem nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027, a to ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení;

2.  schvaluje společná prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

3.  schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

5.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady a předsedkyní Komise podepsal společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o rozpočtové kontrole nových návrhů založených na článku 122 Smlouvy o fungování EU s možnými značnými důsledky pro rozpočet Unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 363, 28.10.2020, s. 179.
(2) Přijaté texty, P9_TA(2019)0032.
(3) Přijaté texty, P9_TA(2020)0206.


PŘÍLOHA 1: NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY, KTERÝM SE STANOVÍ VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC NA OBDOBÍ 2021–2027

NAŘÍZENÍ RADY (EU, Euratom) 2020/…

ze dne ...,

kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 312 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu(1),

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Vzhledem k potřebě vhodné úrovně předvídatelnosti při přípravě a provádění střednědobých investic by měla být doba trvání víceletého finančního rámce stanovena na sedm let počínaje 1. lednem 2021.

(2)  Ekonomický dopad krize COVID-19 vyžaduje, aby Unie poskytla dlouhodobý finanční rámec, který připraví podmínky pro spravedlivou a inkluzivní transformaci na zelenou a digitální budoucnost, podpoří dlouhodobou strategickou autonomii Unie a učiní ji odolnější vůči budoucím otřesům.

(3)  Roční stropy prostředků na závazky v jednotlivých kategoriích výdajů a roční stropy prostředků na platby stanovené tímto nařízením mají dodržovat příslušné stropy pro závazky a vlastní zdroje, které jsou stanoveny v souladu s platným rozhodnutím Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie, přijatým podle čl. 311 třetího pododstavce Smlouvy o fungování EU (dále jen „rozhodnutí o vlastních zdrojích“).

(4)  Pokud je nutné mobilizovat záruky ze souhrnného rozpočtu Unie za finanční pomoc členským státům povolenou podle čl. 220 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(2) (dále jen „finanční nařízení“), měla by se potřebná částka čerpat nad rámec stropů stanovených pro prostředky na závazky a prostředky na platby ve víceletém finančním rámci při dodržování stropu vlastních zdrojů.

(5)  Ve víceletém finančním rámci by neměly být zohledněny rozpočtové body financované z účelově vázaných příjmů ve smyslu finančního nařízení.

(6)  Víceletý finanční rámec by měl být stanoven v cenách roku 2018. Měla by být také stanovena pravidla pro jeho roční technické úpravy za účelem přepočtu stropů a disponibilních rozpětí.

(7)  Měla by být stanovena pravidla pro další situace, které by mohly vyžadovat úpravy víceletého finančního rámce. Tyto úpravy by mohly souviset se zpožděným přijetím nových pravidel nebo programů v rámci sdíleného řízení, s opatřeními spojenými s řádnou správou ekonomických záležitostí nebo s opatřeními přijatými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie. Rovněž je třeba stanovit pravidla mechanismu pro úpravu specifickou pro určitý program.

(8)  Aby se Unii umožnilo plnit její závazky v souladu s článkem 323 Smlouvy o fungování Evropské unie, měla by se uplatňovat zvláštní a maximální možná flexibilita.

(9)  Aby se Unii umožnilo reagovat na zvláštní nepředvídané okolnosti nebo jejich důsledky a tím zajistit hladký průběh rozpočtového procesu, jsou zapotřebí tyto tematické zvláštní nástroje: Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, rezerva na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech a rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu. Cílem rezervy na pomoc při mimořádných událostech není řešení důsledků krizí souvisejících s trhem, které mají negativní dopad na zemědělskou produkci nebo distribuci.

(10)  Pro další zvýšení flexibility jsou zapotřebí tyto netematické zvláštní nástroje: nástroj jediného rozpětí a nástroj pružnosti. Nástroj jediného rozpětí by měl umožňovat přesuny rozpětí, která jsou k dispozici pod stropy pro prostředky na závazky a prostředky na platby mezi rozpočtovými roky a v případě prostředků na závazky mezi okruhy víceletého finančního rámce, aniž by byly překročeny celkové částky jeho stropů pro prostředky na závazky a pro prostředky na platby na celé období víceletého finančního rámce. Nástroj pružnosti by měl umožňovat financování konkrétních nepředvídaných výdajů v daném rozpočtovém roce.

(11)  Měla by být přijata zvláštní ustanovení upravující možnost zapsat do rozpočtu prostředky na závazky a odpovídající prostředky na platby přesahující stropy stanovené ve víceletém finančním rámci v případě, že je zapotřebí využít zvláštní nástroje.

(12)  Je třeba přijmout ustanovení o revizi víceletého finančního rámce v případě revize Smluv, která by měla rozpočtový dopad, znovusjednocení Kypru nebo rozšíření Unie, jakož i v souvislosti s plněním rozpočtu.

(13)  Revize tohoto nařízení by mohla být rovněž nezbytná v souvislosti s nepředvídatelnými okolnostmi, které nelze řešit v mezích stanovených ve víceletém finančním rámci. Proto je nutné v takových případech revizi víceletého finančního rámce umožnit.

(14)  Zvláštní pravidla jsou nezbytná také pro úpravu projektů velkého rozsahu, jejichž trvání značně přesahuje období, na něž se vztahuje víceletý finanční rámec. Je nutné stanovit maximální částky příspěvků na tyto projekty ze souhrnného rozpočtu Unie, čímž bude zajištěno, že nebudou mít vliv na jiné projekty financované z tohoto rozpočtu.

(15)  Je nezbytné stanovit obecná pravidla pro spolupráci mezi orgány během rozpočtového procesu, při respektování rozpočtových pravomocí Evropského parlamentu, Rady a Komise (dále jen „orgány“) stanovených ve Smlouvách i požadavků na transparentnost.

(16)  Komise by měla předložit návrh nového víceletého finančního rámce před 1. červencem 2025, aby orgánům umožnila jeho přijetí v dostatečném časovém předstihu před začátkem následujícího víceletého finančního rámce. V souladu s čl. 312 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie se nadále použijí stropy odpovídající poslednímu roku víceletého finančního rámce uvedenému v tomto nařízení, nebude-li nový víceletý finanční rámec přijat před koncem období toho, který je stanoven v tomto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola 1

Obecná ustanovení

Článek 1

Víceletý finanční rámec

Tímto nařízením se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (dále jen „víceletý finanční rámec“).

Článek 2

Dodržování stropů víceletého finančního rámce

1.  Evropský parlament, Rada a Komise (dále jen „orgány“) dodrží v průběhu každého rozpočtového procesu a při plnění rozpočtu v daném rozpočtovém roce roční stropy výdajů stanovené v příloze I (dále jen „stropy víceletého finančního rámce“).

Dílčím stropem okruhu 3, jak je stanoven v příloze I, není dotčena flexibilita mezi oběma pilíři společné zemědělské politiky. Upravený strop, který se uplatní pro I. pilíř společné zemědělské politiky v návaznosti na převody mezi Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a přímými platbami, se stanoví v příslušném právním aktu a víceletý finanční rámec se odpovídajícím způsobem upraví v rámci technické úpravy stanovené v článku 4 tohoto nařízení.

2.  Je-li nezbytné využít prostředky ze zvláštních nástrojů uvedených v článcích 8, 9, 10 a 12, prostředky na závazky a odpovídající prostředky na platby se zapisují do rozpočtu nad příslušné stropy víceletého finančního rámce.

Je-li nezbytné využít prostředky z nástroje jediného rozpětí uvedeného v článku 11, prostředky na závazky a odpovídající prostředky na platby se zapisují do rozpočtu nad příslušné stropy víceletého finančního rámce pro daný rok.

3.  Je-li nutné mobilizovat záruku pro finanční pomoc členským státům povolenou v souladu s čl. 220 odst. 1 finančního nařízení, potřebná částka se čerpá nad stropy víceletého finančního rámce.

Článek 3

Dodržování stropu vlastních zdrojů

1.  Pro každý rok, na který se víceletý finanční rámec vztahuje, nesmí být celková výše požadovaných prostředků na platby po roční úpravě a s ohledem na všechny další úpravy a revize, jakož i na použití čl. 2 odst. 2 a 3, taková, aby způsobila sazbu odvodu vlastních zdrojů přesahující strop vlastních zdrojů stanovený v platném rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie, přijatém podle čl. 311 třetího pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „rozhodnutí o vlastních zdrojích“).

2.  Je-li to nezbytné, stropy víceletého finančního rámce se sníží s cílem zajistit dodržení stropu vlastních zdrojů stanoveného v rozhodnutí o vlastních zdrojích.

Kapitola 2

Úpravy víceletého finančního rámce

Článek 4

Technické úpravy

1.  Komise každý rok provede v předstihu před rozpočtovým procesem pro rok n +1 tyto technické úpravy víceletého finančního rámce:

a)  přecenění stropů a celkových částek prostředků na závazky a prostředků na platby v cenách roku n +1;

b)  výpočet dostupného rozpětí pod stropem vlastních zdrojů stanoveným v rozhodnutí o vlastních zdrojích;

c)  výpočet výše prostředků na závazky dostupných v rámci nástroje jediného rozpětí podle čl. 11 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) a celkové maximální částky podle čl. 11 odst. 2 prvního pododstavce písm. a);

d)  výpočet úpravy stropu pro prostředky na platby v rámci nástroje jediného rozpětí podle čl. 11 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a maximální částky podle čl. 11 odst. 2 prvního pododstavce písm. b);

e)  výpočet dodatečných přídělů na konkrétní programy podle čl. 5 odst. 1 a výsledek roční úpravy podle čl. 5 odst. 2.

2.  Komise provede technické úpravy uvedené v odstavci 1 na základě pevně stanoveného deflátoru ve výši 2 % za rok.

3.  Komise sdělí Evropskému parlamentu a Radě výsledky technických úprav uvedených v odstavci 1 a podkladové ekonomické prognózy.

4.  Aniž jsou dotčeny články 6 a 7, žádné další technické úpravy nesmějí být provedeny ani během daného roku, ani v podobě dodatečných korekcí v následujících letech.

Článek 5

Úprava specifická pro určitý program

1.  Částka odpovídající příjmům z pokut uložených orgány Unie podle nařízení Rady (ES) č. 1/2003(3) a (ES) č. 139/2004(4), jež je zapsána do rozpočtu roku n–1 v souladu s článkem 107 finančního nařízení, po odečtení částky za rok n–1 uvedené v čl. 141 odst. 1 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii(5), je k dispozici pro dodatečný příděl:

a)  prostředků na závazky na rok n+1 počínaje rokem 2022 a konče rokem 2027, na programy uvedené v příloze II v souladu s procentními podíly, jež jsou pro tyto programy stanoveny ve sloupci „Rozdělovací klíč“ v tabulce v příloze II, a

b)  prostředků na platby na rok n+1 počínaje rokem 2022 a konče rokem 2027.

Celková částka dodatečných přídělů prostředků na závazky, respektive na platby na období 2022 až 2027 činí 11 miliard EUR (v cenách roku 2018). Celková částka dodatečných přídělů prostředků na závazky, respektive na platby činí na každý rok období 2022 až 2026 nejméně 1,5 miliard EUR (v cenách roku 2018) a nepřesáhne 2 miliardy EUR (v cenách roku 2018).

Celková částka dodatečných přídělů prostředků na závazky na programy v období 2022 až 2027 je uvedena ve sloupci „Celkový dodatečný příděl prostředků na závazky podle článku 5“ v tabulce v příloze II.

2.  Stropy prostředků na závazky příslušných okruhů pro rok n+1 počínaje rokem 2022 a konče rokem 2027 se upraví směrem nahoru o částky odpovídající dodatečným přídělům uvedeným v odstavci 1 v souladu s procentními podíly, jež jsou pro uvedené okruhy uvedeny ve sloupci „Rozdělovací klíč“ v tabulce v příloze II. Strop prostředků na platby pro rok n+1 počínaje rokem 2022 a konče rokem 2027 se automaticky upraví směrem nahoru o částky odpovídající dodatečným přídělům uvedeným v odstavci 1.

Článek 6

Úpravy související s opatřeními spojenými s řádnou správou ekonomických záležitostí nebo s obecným režimem podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie

1.  Je-li v souladu s příslušnými základními akty zrušeno pozastavení rozpočtových závazků týkajících se fondů Unie v souvislosti s opatřeními spojenými s řádnou správou ekonomických záležitostí nebo s opatřeními přijatými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie, převedou se částky odpovídající pozastaveným závazkům do následujících let a příslušné stropy víceletého finančního rámce se odpovídajícím způsobem upraví.

2.  Komise sdělí Evropskému parlamentu a Radě výsledek veškerých úprav podle odstavce 1.

3.  Pozastavené závazky z roku n nelze zapsat do souhrnného rozpočtu Unie po roce n+2.

Článek 7

Úpravy vyplývající z nových pravidel nebo programů v rámci sdíleného řízení

1.  V případě přijetí nových pravidel nebo programů v rámci sdíleného řízení strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Evropského námořního a rybářského fondu, Azylového a migračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a nástroje pro správu hranic a víz v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic po 1. lednu 2021 se částky odpovídající přiděleným částkám, které nebyly v roce 2021 využity, převedou ve stejně velkých podílech do každého roku z let 2022 až 2025 a příslušné stropy víceletého finančního rámce se odpovídajícím způsobem upraví.

2.  Komise sdělí Evropskému parlamentu a Radě výsledek veškerých úprav podle odstavce 1.

Kapitola 3

Zvláštní nástroje

Oddíl 1

Tematické zvláštní nástroje

Článek 8

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

1.  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, jehož cíle a oblast působnosti jsou vymezeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci, nepřekročí maximální roční částku 186 milionů EUR (v cenách roku 2018).

2.  Prostředky pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci se do souhrnného rozpočtu Unie zapisují jako předběžná položka.

Článek 9

Rezerva na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech

1.  Rezerva na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech může být použita k financování:

a)  pomoci v reakci na mimořádné situace způsobené závažnými katastrofami, na něž se vztahuje Fond solidarity Evropské unie, jehož cíle a oblast působnosti jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 2012/2002(6), a

b)  rychlých reakcí na konkrétní mimořádné potřeby v Unii nebo ve třetích zemích po událostech, které nebylo možné předvídat při sestavování rozpočtu, zejména reakcí na mimořádné události a podpůrných operací v návaznosti na přírodní katastrofy, na které se nevztahuje písmeno a), člověkem způsobené katastrofy, humanitární krize, v případech rozsáhlých hrozeb v oblasti veřejného zdraví a ve veterinární a fytosanitární oblasti, jakož i v situacích, kdy vzniká velký tlak na vnějších hranicích Unie v důsledku migračních toků, vyžadují-li to okolnosti.

2.  Rezerva na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech nepřekročí maximální roční částku 1,2 miliardy EUR (v cenách roku 2018). Jakákoli část uvedené roční částky, která nebyla využita v roce n, může být využita až do roku n+1. Ta část roční částky, která pochází z předchozího roku, se čerpá jako první. Jakákoli část roční částky z roku n, jež se nevyužije ani v roce n + 1, propadá.

3.  Prostředky pro rezervu na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech se do souhrnného rozpočtu Unie zapisují jako předběžná položka.

4.  K 1. říjnu každého roku zůstane k dispozici alespoň jedna čtvrtina roční částky uvedené v odstavci 2 na pokrytí potřeb, které vzniknou do konce daného roku.

Aniž je dotčen první pododstavec, lze do 1. září každého roku uvolnit následující maximální procentní podíly celkové disponibilní částky:

—  50 % na pomoc podle odst. 1 písm. a); částka plynoucí z tohoto výpočtu se sníží o veškeré částky uvolněné v předchozím roce použitím odstavce 5,

–  35 % na pomoc třetím zemím podle odst. 1 písm. b),

–  15 % na pomoc v Unii podle odst. 1 písm. b).

Aniž je dotčen první pododstavec, lze počínaje 1. zářím každého roku použít zbytek disponibilní částky na jakoukoliv pomoc uvedenou ve druhém pododstavci na pokrytí potřeb, které vzniknou do konce daného roku.

5.  Ve výjimečných případech a pokud zbývající finanční zdroje, které jsou v rezervě na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech k dispozici, nepostačují k pokrytí částek považovaných za nezbytné pro poskytnutí pomoci podle odst. 1 písm. a) v roce, kdy dojde ke katastrofě podle uvedeného písmene, může Komise navrhnout, aby byl rozdíl, až do maximální výše 400 milionů EUR (v cenách roku 2018), financován prostřednictvím ročních částek, které jsou pro rezervu na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech k dispozici v následujícím roce.

Článek 10

Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

1.  Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu poskytne pomoc za účelem zvládnutí nepředvídaných a nepříznivých důsledků vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii v těch členských státech a odvětvích, které jsou tímto vystoupením nejhůře postiženy, s výhradou podmínek stanovených v příslušném nástroji a v souladu s nimi.

2.  Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu nepřesáhne částku 5 miliard EUR (v cenách roku 2018).

3.  Prostředky pro rezervu na vyrovnání se s důsledky brexitu se do souhrnného rozpočtu Unie zapisují jako předběžná položka.

Oddíl 2

Netematické zvláštní nástroje

Článek 11

Nástroj jediného rozpětí

1.  Nástroj jediného rozpětí zahrnuje:

a)  od roku 2022 částky odpovídající rozpětím pod stropy víceletého finančního rámce pro prostředky na závazky pro rok n-1, jež budou dány k dispozici nad rámec stropů víceletého finančního rámce pro prostředky na závazky na období 2022–2027;

b)  od roku 2022 částky, které se rovnají rozdílu mezi provedenými platbami a stropem plateb víceletého finančního rámce z roku n-1, s cílem upravit směrem nahoru strop plateb na období 2022–2027, a

c)  dodatečné částky, které mohou být dány k dispozici nad rámec stropů víceletého finančního rámce v daném roce pro prostředky na závazky nebo prostředky na platby, nebo případně na obojí, za předpokladu, že jsou plně vyrovnány snížením rozpětí v jednom nebo více okruzích víceletého finančního rámce pro běžný rozpočtový rok nebo budoucí rozpočtové roky, pokud jde o prostředky na závazky, a jsou plně vyrovnány snížením rozpětí pod stropem plateb pro budoucí rozpočtové roky, pokud jde o prostředky na platby.

Uvolnění příslušných částek podle prvního pododstavce písm. c) je možné jedině tehdy, jsou-li částky dostupné podle písmene a) nebo b) uvedeného pododstavce nedostatečné, a v každém případě jako poslední možnost v reakci na nepředvídané okolnosti.

Použití prvního pododstavce písm. c) nesmí vést k překročení celkových částek stropů víceletého finančního rámce pro prostředky na závazky a prostředky na platby na běžný rozpočtový rok a budoucí rozpočtové roky. Jakékoli částky vyrovnané v souladu s uvedeným písmenem proto nesmějí být v kontextu víceletého finančního rámce dále uvolňovány.

2.  Využití prostředků z nástroje jediného rozpětí podle odst. 1 prvního pododstavce písm. a) a c) v každém daném roce nepřekročí celkovou výši:

a)  0,04 % hrubého národního důchodu Unie v prostředcích na závazky, vypočteného v rámci roční technické úpravy víceletého finančního rámce podle článku 4;

b)  0,03 % hrubého národního důchodu Unie v prostředcích na platby, vypočteného v rámci roční technické úpravy víceletého finančního rámce podle článku 4.

Využití prostředků z nástroje jediného rozpětí v kterémkoliv daném roce musí být v souladu se stropy vlastních zdrojů stanovenými v rozhodnutí o vlastních zdrojích.

3.  Roční úpravy podle odst. 1 prvního pododstavce písm. b) nesmějí v období 2025–2027 v porovnání s původním stropem plateb pro příslušné roky přesáhnout tyto maximální částky (v cenách roku 2018):

–  2025 – 8 miliard EUR,

–  2026 – 13 miliard EUR,

–  2027 – 15 miliard EUR.

Částky uvedené v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci jsou dodatečné k maximálním částkám uvedeným v prvním pododstavci tohoto odstavce.

Jakákoli úprava směrem nahoru musí být plně vyrovnána odpovídajícím snížením stropu plateb pro rok n-1.

4.  Částky uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a c) tohoto článku mohou Evropský parlament a Rada uvolnit v rámci rozpočtového procesu podle článku 314 Smlouvy o fungování EU, aby se umožnilo financování výdajů, které by nebylo možné financovat v mezích příslušných stropů víceletého finančního rámce dostupných v daném roce.

Úpravu směrem nahoru uvedenou v odst. 1 prvním pododstavci písm. b) tohoto článku provádí Komise od roku 2022 jako součást technické úpravy uvedené v článku 4.

Článek 12

Nástroj pružnosti

1.  Nástroj pružnosti lze použít pro financování zvláštních nepředvídaných výdajů v prostředcích na závazky a odpovídajících prostředcích na platby pro daný rozpočtový rok, které nelze financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů. Strop pro roční částku disponibilní pro nástroj pružnosti činí 915 milionů EUR (v cenách roku 2018).

2.  Nevyužitou část roční částky nástroje pružnosti lze využít až do roku n+2. Veškeré části roční částky pocházející z předchozích let se využijí jako první, v pořadí podle stáří. Veškeré části roční částky z roku n, jež se nevyužijí ani v roce n+2, propadají.

Kapitola 4

Revize víceletého finančního rámce

Článek 13

Revize víceletého finančního rámce

1.  Aniž jsou dotčeny čl. 3 odst. 2 a články 14 až 17, může být víceletý finanční rámec v případě nepředvídaných okolností revidován v souladu se stropem vlastních zdrojů stanoveným v rozhodnutí o vlastních zdrojích.

2.  Každý návrh na revizi víceletého finančního rámce podle odstavce 1 musí být v zásadě předložen a přijat před začátkem rozpočtového procesu pro daný rozpočtový rok nebo pro první z daných rozpočtových let.

3.  Každý návrh na revizi víceletého finančního rámce podle odstavce 1 přezkoumá možnosti přerozdělení výdajů mezi programy spadající do okruhu dotčeného revizí, přičemž se klade zvláštní zřetel na očekávané nedostatečné využití prostředků.

4.  Každá revize víceletého finančního rámce podle odstavce 1 zohlední možnosti vyrovnání každého zvýšení stropu v jednom okruhu snížením stropu v jiném okruhu.

5.  Každá revize víceletého finančního rámce podle odstavce 1 zachová vhodný poměr mezi prostředky na závazky a prostředky na platby.

Článek 14

Revize spojená s plněním rozpočtu

Současně se sdělením výsledků technických úprav víceletého finančního rámce Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě tam, kde je to vhodné, návrhy na revizi celkových prostředků na platby, kterou považuje za nezbytnou z hlediska provádění, aby zajistila řádnou správu ročních stropů plateb, a zejména jejich řádný vývoj vzhledem k prostředkům na závazky.

Článek 15

Revize v případě revize Smluv

V případě revize Smluv, která by měla rozpočtový dopad, se víceletý finanční rámec odpovídajícím způsobem reviduje.

Článek 16

Revize v případě rozšíření Unie

V případě, že k Unii přistoupí nový členský stát nebo nové členské státy, se víceletý finanční rámec reviduje tak, aby byly zohledněny požadavky na výdaje vyplývající z tohoto nebo těchto přistoupení.

Článek 17

Revize v případě znovusjednocení Kypru

V případě znovusjednocení Kypru se víceletý finanční rámec reviduje tak, aby bylo zohledněno komplexní urovnání kyperského problému a dodatečné finanční potřeby vyplývající ze znovusjednocení.

Kapitola 5

Příspěvek na financování projektů velkého rozsahu

Článek 18

Příspěvek na financování projektů velkého rozsahu

1.  Na období 2021–2027 je pro projekty velkého rozsahu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program, ze souhrnného rozpočtu Unie k dispozici maximálně 13 202 milionů EUR (v cenách roku 2018).

2.  Na období 2021–2027 je pro projekt Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER) ze souhrnného rozpočtu Unie k dispozici maximálně 5 miliard EUR (v cenách roku 2018).

Kapitola 6

Spolupráce mezi orgány během rozpočtového procesu

Článek 19

Spolupráce mezi orgány během rozpočtového procesu

1.  Orgány přijmou veškerá opatření, aby usnadnily průběh ročního rozpočtového procesu.

2.  Orgány v průběhu ročního rozpočtového procesu spolupracují v dobré víře s cílem sblížit co nejvíce své postoje. Orgány ve všech stadiích tohoto procesu spolupracují prostřednictvím vhodných kontaktů mezi sebou s cílem sledovat postup práce a analyzovat míru sbližování názorů.

3.  Orgány zajistí co nejlepší koordinaci svých pracovních harmonogramů s cílem umožnit, aby jednání probíhala koherentně a konvergentně a směřovala ke konečnému přijetí souhrnného rozpočtu Unie.

4.  Ve všech stadiích procesu a na různých úrovních zastoupení se mohou v závislosti na povaze očekávané diskuse konat třístranné rozhovory. Každý orgán určí v souladu se svým jednacím řádem své zástupce na každé zasedání, stanoví svůj mandát pro jednání a o opatřeních týkajících se zasedání včas informuje ostatní orgány.

Článek 20

Jednotnost rozpočtu

Do souhrnného rozpočtu Unie musí být v souladu s článkem 7 finančního nařízení zahrnuty veškeré výdaje a příjmy Unie a Evropského společenství pro atomovou energii, včetně výdajů vyplývajících z jakéhokoli příslušného rozhodnutí přijatého jednomyslně Radou po konzultaci s Evropským parlamentem v rámci článku 332 Smlouvy o fungování EU.

Kapitola 7

Závěrečná ustanovení

Článek 21

Přechod k dalšímu víceletému finančnímu rámci

Komise předloží před 1. červencem 2025 návrh nového víceletého finančního rámce.

Článek 22

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne ...

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

(1) Souhlas ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
(2)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).
(3)Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).
(4)Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (nařízení ES o spojování) (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1).
(5)Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.
(6)Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3).


PŘÍLOHA I

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC (EU-27)

(v milionech EUR – v cenách roku 2018)

Prostředky na závazky

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Celkem

2021–2027

1.  Jednotný trh, inovace a digitální agenda

19 712

19 666

19 133

18 633

18 518

18 646

18 473

132 781

2.  Soudržnost, odolnost a hodnoty

49 741

51 101

52 194

53 954

55 182

56 787

58 809

377 768

2a.   Hospodářská, sociální a územní soudržnost

45 411

45 951

46 493

47 130

47 770

48 414

49 066

330 235

2b.   Odolnost a hodnoty

4 330

5 150

5 701

6 824

7 412

8 373

9 743

47 533

3.  Přírodní zdroje a životní prostředí

55 242

52 214

51 489

50 617

49 719

48 932

48 161

356 374

z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby

38 564

38 115

37 604

36 983

36 373

35 772

35 183

258 594

4.  Migrace a správa hranic

2 324

2 811

3 164

3 282

3 672

3 682

3 736

22 671

5.  Bezpečnost a obrana

1 700

1 725

1 737

1 754

1 928

2 078

2 263

13 185

6.  Sousedství a svět

15 309

15 522

14 789

14 056

13 323

12 592

12 828

98 419

7.  Evropská veřejná správa

10 021

10 215

10 342

10 454

10 554

10 673

10 843

73 102

z toho: Správní výdaje orgánů

7 742

7 878

7 945

7 997

8 025

8 077

8 188

55 852

CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY

154 049

153 254

152 848

152 750

152 896

153 390

155 113

1 074 300

CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA PLATBY

156 557

154 822

149 936

149 936

149 936

149 936

149 936

1 061 058


PŘÍLOHA II

ÚPRAVA SPECIFICKÁ PRO URČITÝ PROGRAM – SEZNAM PROGRAMŮ, ROZDĚLOVACÍ KLÍČ

A CELKOVÝ DODATEČNÝ PŘÍDĚL PROSTŘEDKŮ NA ZÁVAZKY

 

 

v milionech EUR, v cenách roku 2018

 

Rozdělovací klíč

Celkový dodatečný příděl prostředků na závazky podle článku 4a

1.  Jednotný trh, inovace a digitální agenda

36,36 %

4 000

Horizont Evropa

27,27 %

3 000

Fond InvestEU

9,09 %

1 000

2b.  Odolnost a hodnoty

54,55 %

6 000

„EU pro zdraví“

26,37 %

2 900

Erasmus+

15,46 %

1 700

Kreativní Evropa

5,45 %

600

Práva a hodnoty

7,27 %

800

4.  Migrace a správa hranic

9,09 %

1 000

Fond pro integrovanou správu hranic

9,09 %

1 000

CELKEM

100,00 %

11 000


PŘÍLOHA 2: PROHLÁŠENÍ

1.  Krytí prioritních programů, náklady na NGEU a flexibilita

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o posílení zvláštních programů a úpravě základních aktů

Aniž jsou dotčeny pravomoci legislativního a rozpočtového orgánu, souhlasí Evropský parlament, Rada a Komise se zvýšením finančního krytí uvedeného v základních aktech nebo případně finančního plánu programů, které Evropský parlament určí, o 2,5 miliardy eur v cenách roku 2018. Toho bude dosaženo odpovídajícím snížením rozpětí dostupných v rámci stropů víceletého finančního rámce, aniž je dotčeno možné využití nástroje pružnosti v roce 2021.

Aniž jsou dotčeny legislativní pravomoci orgánů, souhlasí Evropský parlament, Rada a Komise s tím, že do základních aktů programů uvedených v příloze II nařízení o víceletém finančním rámci bude vloženo ustanovení o zvýšení finančního krytí o částku v něm uvedenou. U programů, jimiž se zřizují rozpočtové záruky, se dodatečná částka zohlední v dodatečné výši poskytnutých záruk.

Prohlášení Evropského parlamentu o posílení zvláštních programů z nepřidělených rozpětí

Částka 2,5 miliardy eur v cenách roku 2018 uvedená ve společném prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o posílení zvláštních programů a úpravě základních aktů bude rozdělena takto:

—  Horizont Evropa: +0,5 miliardy eur,

—  Erasmus+: +0,5 miliardy eur, z toho 165 milionů eur v roce 2021,

—  „EU pro zdraví“: +0,5 miliardy eur, z toho 70 milionů eur v roce 2021,

—  Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž: +0,5 miliardy eur,

—  humanitární pomoc: +0,5 miliardy eur.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o využití prostředků získaných z dřívějších operací v rámci investičního nástroje AKT ve prospěch nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

Rada souhlasí s tím, aby částka ve výši až 1 miliardy eur (v cenách roku 2018) pocházející z prostředků získaných z dřívějších operací v rámci investičního nástroje AKT na základě 9., 10. a 11. Evropského rozvojového fondu byla v období 2021–2027 použita ve prospěch nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Všechny tři orgány souhlasí s tím, že by nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci měl umožnit přijetí těchto finančních prostředků.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o opětovném použití prostředků, jejichž přidělení na závazek bylo zrušeno, v souvislosti s výzkumným programem

Aniž jsou dotčeny jejich institucionální výsady, souhlasí Evropský parlament, Rada a Komise s tím, že ve prospěch výzkumného programu v období 2021–2027 znovu poskytnou prostředky na závazky ve výši až 0,5 miliardy eur (v cenách roku 2018) pocházející z prostředků, jejichž přidělení na závazek bylo zrušeno v důsledku úplného nebo částečného neuskutečnění projektů náležejících do tohoto programu nebo jeho předchůdce, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 3 finančního nařízení.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o zacházení s úrokovými náklady a splátkami NGEU ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027

Všechny tři orgány souhlasí s tím, že výdaje k pokrytí nákladů na financování nástroje Next Generation EU nemají za cíl snížit finanční prostředky pro programy a fondy EU.

Všechny tři orgány souhlasí s tím, že zacházením s úrokovými náklady a splátkami NGEU ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027, které se v současné době odhadují na 12,9 miliardy eur za daných sedm let, není dotčen způsob, jakým bude tato záležitost řešena v budoucích víceletých finančních rámcích od roku 2028.

Všechny tři orgány se dohodly, že budou usilovat o zavedení dostatečných nových vlastních zdrojů s cílem pokrýt částku odpovídající očekávaným výdajům souvisejícím s náklady na splátky a úrokovými náklady.

2.  Vlastní zdroje

Prohlášení Komise o zavedení vlastního zdroje na základě digitálního poplatku

S ohledem na vývoj na mezinárodní úrovni Komise urychlí práci na předkládání nezbytných návrhů na zavedení digitálního poplatku v Unii a co nejdříve, nejpozději však do června 2021, předloží návrh základního aktu. Na tomto základě navrhne, aby se příjmy plynoucí z digitálního poplatku staly nejpozději od ledna 2023 vlastním zdrojem.

Prohlášení Komise o zavedení vlastního zdroje na základě daně z finančních transakcí

Jednání o dani z finančních transakcí v rámci posílené spolupráce stále probíhají a cílem je završit je do konce roku 2022. Pokud by se podařilo dosáhnout dohody o této dani z finančních transakcí, předloží Komise návrh na převod příjmů z této daně do rozpočtu EU jako vlastního zdroje.

Pokud do konce roku 2022 k dohodě nedojde, Komise na základě posouzení dopadů navrhne nový vlastní zdroj založený na nové dani z finančních transakcí. Komise se vynasnaží tyto návrhy předložit do června 2024, tak aby mohlo dojít k zavedení od 1. ledna 2026.

3.  Úloha rozpočtového orgánu

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o rozpočtové kontrole nových návrhů založených na článku 122 SFEU s možnými značnými důsledky pro rozpočet Unie

Vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský parlament, Rada a Komise (dále jen „tři orgány“) uznávají, že článek 122 SFEU představuje právní základ pro přijímání opatření k řešení konkrétních krizových situací, které mohou mít potenciální rozpočtové důsledky, jež mohou ovlivnit vývoj výdajů Unie v mezích jejích vlastních zdrojů.

(2)  S ohledem na jejich rozpočtové pravomoci podle Smluv je vhodné, aby obě složky rozpočtového orgánu jednaly o rozpočtových důsledcích těchto zamýšlených aktů, pokud by tyto důsledky mohly být výrazné. Za tímto účelem by Komise měla poskytnout veškeré příslušné informace nezbytné k tomu, aby byla nápomocna Evropskému parlamentu a Radě při jejich jednáních.

SE DOHODLY TAKTO:

1.  Toto prohlášení stanoví ujednání pro postup rozpočtové kontroly (dále jen „postup“) mezi Evropským parlamentem a Radou za aktivní pomoci Komise.

2.  Tento postup lze uplatnit v případě, že Komise předloží návrh aktu Rady na základě článku 122 Smlouvy o fungování EU, který by mohl mít značné důsledky pro rozpočet Unie.

3.  Komise ke každému takovému návrhu připojí posouzení rozpočtových důsledků navrhovaného právního aktu a uvede, zda daný akt může mít podle jejího názoru značné důsledky pro rozpočet Unie. Na tomto základě mohou Evropský parlament a Rada požádat o zahájení postupu.

4.  Postup se realizuje ve smíšeném výboru složeném ze zástupců Evropského parlamentu a Rady na příslušné úrovni. Na práci tohoto smíšeného výboru se bude podílet Komise.

5.  Aniž jsou dotčeny pravomoci Rady podle článku 122 Smlouvy o fungování EU, naváží Evropský parlament a Rada konstruktivní dialog s cílem dosáhnout společného porozumění rozpočtovým důsledkům zamýšleného právního aktu s náležitým ohledem na naléhavost dané záležitosti.

6.  Postup by měl probíhat po dobu nepřesahující dva měsíce, ledaže dotyčný akt musí být přijat před určitým datem nebo, vyžaduje-li to naléhavost věci, v kratší lhůtě stanovené Radou.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o přehodnocení ustanovení o vnějších účelově vázaných příjmech a ustanovení o výpůjčkách a úvěrech ve finančním nařízení

V souvislosti s NGEU se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly, že v rámci příští revize finančního nařízení budou posouzeny a případně revidovány tyto otázky:

—  ustanovení o vnějších účelově vázaných příjmech, zejména ustanovení uvedená v čl. 21 odst. 5 finančního nařízení;

—  ustanovení o podávání zpráv o výpůjčních a úvěrových operacích.

Všechny tři orgány uznávají, že se na účelově vázané příjmy vztahují stávající pravidla pro audity a udělování absolutoria.

4.  Horizontální otázky – klima, biologická rozmanitost, rovnost žen a mužů a cíle udržitelného rozvoje

Prohlášení Komise o metodice sledování klimatu a zapojení Evropského parlamentu a Rady

Komise zajistí, aby metodika sledování klimatu byla přístupná, transparentní a veřejně dostupná. Komise si s Evropským parlamentem a Radou vymění názory na tuto metodiku. Klíčovou zásadou sledování klimatu bude transparentnost a výměna informací s Parlamentem a Radou o pokroku při dosahování cílů v oblasti klimatu.

Prohlášení Komise o příspěvcích na opatření v oblasti klimatu v rámci jednotlivých programů

Aniž jsou dotčeny legislativní pravomoci Evropského parlamentu a Rady ve vztahu k příslušným odvětvovým základním právním aktům, příspěvky na opatření v oblasti klimatu na období 2021–2027 v zájmu dosažení celkového cíle ve výši nejméně 30 % celkového objemu rozpočtu Unie a výdajů NGEU jsou pro příslušné programy a fondy stanoveny takto:

Programy

Předpokládaný minimální příspěvek

Horizont Evropa

35 %

ITER

100 %

Fond InvestEU

30 %

Nástroj pro propojení Evropy

60 %

EFRR

30 %

Fond soudržnosti

37 %

REACT-EU

25 %

Facilita na podporu oživení a odolnosti

37 %

SZP 2021–2022

26 %

SZP 2023–2027

40 %

ENRF

30 %

LIFE

61 %

Fond pro spravedlivou transformaci

100 %

NDICI

25 %

ZZÚ

25 %

Předvstupní pomoc

16 %

Komise tyto příspěvky na opatření v oblasti klimatu použije jako referenční bod pro posouzení odchylek a v případě nedostatečného pokroku navrhne opatření.

Prohlášení Komise o metodice sledování biologické rozmanitosti a zapojení Evropského parlamentu a Rady

Komise zajistí, aby metodika sledování biologické rozmanitosti byla přístupná, transparentní a veřejně dostupná. Po dokončení studie týkající se této metodiky, kterou Komise nedávno zahájila, si Komise s Evropským parlamentem a Radou vymění názory na tuto metodiku. Klíčovými prvky sledování bude transparentnost a výměna informací s Parlamentem a Radou o pokroku při dosahování cílů souvisejících s biologickou rozmanitostí.

5.  Další prohlášení

Prohlášení Komise o přezkumu v polovině období a revizi

Do 1. ledna 2024 předloží Komise přezkum fungování víceletého finančního rámce.

K uvedenému přezkumu mohou být případně přiloženy příslušné návrhy na revizi nařízení o víceletém finančním rámci v souladu s postupy uvedenými ve Smlouvě o fungování EU.

Poslední aktualizace: 16. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí