Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0166(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0260/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0260/2020

Συζήτηση :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2020 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0357

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 263kWORD 77k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Κανονισμός του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 ***
P9_TA(2020)0357A9-0260/2020
Ψήφισμα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 (09970/2020 – C9-0409/2020 – 2018/0166(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (09970/2020),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (C9-0409/2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 92 και το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0260/2020),

1.  εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

2.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Επιτροπής, την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο των νέων προτάσεων βάσει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 179.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0206.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/… ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ...

για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 312,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για επαρκή δυνατότητα πρόβλεψης στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της εκτέλεσης μεσοπρόθεσμων επενδύσεων, η διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) θα πρέπει να ορίζεται στα επτά έτη, με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(2)  Οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης λόγω της COVID-19 απαιτούν από την Ένωση να παράσχει ένα μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα προετοιμάσει το έδαφος για μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση σε ένα πράσινο και ψηφιακό μέλλον, στηρίζοντας την πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και καθιστώντας την ανθεκτική σε κλυδωνισμούς στο μέλλον.

(3)  Τα ετήσια ανώτατα όρια των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων ανά κατηγορία δαπανών και τα ετήσια ανώτατα όρια των πιστώσεων για πληρωμές που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό οφείλουν να τηρούν τα ισχύοντα ανώτατα όρια για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τους ίδιους πόρους, που ορίζονται με βάση την ισχύουσα απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 311 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) («απόφαση για τους ίδιους πόρους»).

(4)  Όπου είναι απαραίτητο να παρασχεθούν οι εγγυήσεις που προέρχονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για χρηματοδοτική συνδρομή σε κράτη μέλη η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 220 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) («δημοσιονομικός κανονισμός»), το αναγκαίο ποσό θα πρέπει να παρασχεθεί πέραν των ανώτατων ορίων των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων για πληρωμές του ΠΔΠ, αφού τηρηθεί το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων.

(5)  Το ΠΔΠ δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γραμμές του προϋπολογισμού που χρηματοδοτούνται με έσοδα για ειδικό προορισμό κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού.

(6)  Το ΠΔΠ θα πρέπει να καθοριστεί σε τιμές του 2018. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν οι κανόνες για τις ετήσιες τεχνικές προσαρμογές του ΠΔΠ, προκειμένου να υπολογιστούν εκ νέου τα ανώτατα όρια και τα διαθέσιμα περιθώρια.

(7)  Θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για άλλες περιπτώσεις που ενδέχεται να απαιτούν προσαρμογή του ΠΔΠ. Οι εν λόγω προσαρμογές μπορεί να αφορούν την καθυστερημένη έγκριση νέων κανόνων ή προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, μέτρα που συνδέονται με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση ή μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν κανόνες σχετικά με μηχανισμό για ειδική προσαρμογή προγραμμάτων.

(8)  Θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη ευελιξία στον μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου η Ένωση να μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 323 ΣΛΕΕ.

(9)  Τα ακόλουθα θεματικά ειδικά μέσα είναι απαραίτητα για να μπορεί η Ένωση να αντιδρά σε συγκεκριμένες απρόβλεπτες καταστάσεις ή συνέπειες και για να καθίσταται έτσι δυνατή η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισμού: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας και το Αποθεματικό Προσαρμογής στο Brexit. Το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας δεν προορίζεται να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των κρίσεων που είναι σχετικές με την αγορά και οι οποίες πλήττουν τη γεωργική παραγωγή ή διανομή.

(10)  Τα ακόλουθα μη θεματικά ειδικά μέσα είναι αναγκαία για την περαιτέρω ενίσχυση της ευελιξίας: το Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου και ο Μηχανισμός Ευελιξίας. Το Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου θα πρέπει να επιτρέπει τη μεταφορά περιθωρίων που παραμένουν διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και για πληρωμές αντίστοιχα μεταξύ των οικονομικών ετών και, για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, μεταξύ τομέων του ΠΔΠ, χωρίς να σημειώνεται υπέρβαση των συνολικών ποσών των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και πιστώσεις για πληρωμές για ολόκληρη την περίοδο του ΠΔΠ. Ο Μηχανισμός Ευελιξίας θα πρέπει να επιτρέπει τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων απρόβλεπτων δαπανών για ένα δεδομένο οικονομικό έτος.

(11)   Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τη δυνατότητα εγγραφής πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των αντίστοιχων πιστώσεων για πληρωμές στον προϋπολογισμό πέραν των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ όπου είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν ειδικά μέσα.

(12)  Είναι αναγκαίο να προβλέπεται αναθεώρηση του ΠΔΠ σε περίπτωση αναθεώρησης των Συνθηκών με επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, επανένωσης της Κύπρου ή διεύρυνσης της Ένωσης, λαμβανομένων επίσης υπόψη των όρων εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

(13)  Ο παρών κανονισμός ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να αναθεωρηθεί σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εντός των ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη της αναθεώρησης του ΠΔΠ σε αυτές τις περιπτώσεις.

(14)  Ακόμη, απαιτούνται ειδικοί κανόνες για την αντιμετώπιση έργων μεγάλης κλίμακας των οποίων η διάρκεια ζωής εκτείνεται πολύ πέραν της περιόδου που ορίζεται στο ΠΔΠ. Είναι αναγκαίος ο καθορισμός μέγιστων ποσών για τις συνεισφορές από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στα εν λόγω έργα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν επηρεάζουν άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από τον εν λόγω προϋπολογισμό.

(15)  Είναι αναγκαίο να καθοριστούν γενικοί κανόνες για τη διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, με παράλληλο σεβασμό των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής («θεσμικά όργανα») επί του προϋπολογισμού, όπως ορίζονται στις Συνθήκες, καθώς και των απαιτήσεων περί διαφάνειας.

(16)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από την 1η Ιουλίου 2025, ώστε να μπορέσουν τα θεσμικά όργανα να το εγκρίνουν πολύ πριν από την έναρξη του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, τα ανώτατα όρια που αντιστοιχούν στο τελευταίο οικονομικό έτος του ΠΔΠ που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε περίπτωση που δεν εγκριθεί νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από τη λήξη του ΠΔΠ που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2021 έως 2027 (ΠΔΠ).

Άρθρο 2

Τήρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή («θεσμικά όργανα»), στη διάρκεια κάθε διαδικασίας του προϋπολογισμού και κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικείου οικονομικού έτους, τηρούν τα ετήσια ανώτατα όρια δαπανών τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα Ι («ανώτατα όρια του ΠΔΠ»).

Το επιμέρους ανώτατο όριο για τον τομέα 3, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι, καθορίζεται με την επιφύλαξη της ευελιξίας μεταξύ των δύο πυλώνων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Το προσαρμοσμένο ανώτατο όριο που θα ισχύει για τον πυλώνα I της ΚΓΠ μετά τις μεταφορές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των άμεσων ενισχύσεων ορίζεται στη σχετική νομική πράξη και το ΠΔΠ προσαρμόζεται ανάλογα βάσει της τεχνικής προσαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

2.  Όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι πόροι από τα ειδικά μέσα που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9, 10 και 12, οι πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και οι αντίστοιχες πιστώσεις για πληρωμές εγγράφονται στον προϋπολογισμό πέραν των σχετικών ανώτατων ορίων του ΠΔΠ.

Όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι πόροι από το Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 11, οι πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και οι αντίστοιχες πιστώσεις για πληρωμές εγγράφονται στον προϋπολογισμό πέραν των σχετικών ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για ένα δεδομένο έτος.

3.  Όταν είναι αναγκαίο να παρασχεθεί εγγύηση για χρηματοδοτική συνδρομή σε κράτη μέλη η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 220 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, το αναγκαίο ποσό παρέχεται πέραν των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ.

Άρθρο 3

Τήρηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων

1.  Για κάθε έτος που εμπίπτει στο ΠΔΠ, το σύνολο των αναγκαίων πιστώσεων για πληρωμές, μετά την ετήσια προσαρμογή και λαμβανομένης υπόψη κάθε άλλης προσαρμογής και αναθεώρησης, καθώς και της εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 3, δεν οδηγεί σε ποσοστό πρόσκλησης προς καταβολή ιδίων πόρων υψηλότερο από το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων που καθορίζεται στην ισχύουσα απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 311 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ («απόφαση για τους ιδίους πόρους»).

2.  Εφόσον απαιτείται, τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ μειώνονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων που καθορίζεται στην απόφαση για τους ίδιους πόρους.

Κεφάλαιο 2

Προσαρμογές του ΠΔΠ

Άρθρο 4

Τεχνικές προσαρμογές

1.  Κάθε έτος η Επιτροπή, προτού ξεκινήσει η διαδικασία του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ν+1, προβαίνει στις ακόλουθες τεχνικές προσαρμογές του ΠΔΠ:

α)  επαναξιολόγηση, με τις τιμές του έτους ν+1, των ανώτατων ορίων και των συνολικών ποσών των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων για πληρωμές,

β)  υπολογισμό του διαθέσιμου περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων που καθορίζεται στην απόφαση για τους ίδιους πόρους,

γ)  υπολογισμό του ποσού των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων που είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), καθώς και του συνολικού μέγιστου ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α),

δ)  υπολογισμό της προσαρμογής του ανώτατου ορίου πιστώσεων για πληρωμές στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), καθώς και του μέγιστου ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

ε)  υπολογισμό των πρόσθετων κονδυλίων για ειδικά προγράμματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, καθώς και του αποτελέσματος της ετήσιας προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

2.  Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις τεχνικές προσαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βάσει σταθερού αποπληθωριστή 2 % ετησίως.

3.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των τεχνικών προσαρμογών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις βασικές οικονομικές προβλέψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 7, δεν πραγματοποιείται καμία άλλη τεχνική προσαρμογή για το συγκεκριμένο έτος, ούτε στη διάρκεια του οικονομικού έτους ούτε ως εκ των υστέρων διόρθωση στη διάρκεια των επόμενων ετών.

Άρθρο 5

Ειδική προσαρμογή προγραμμάτων

1.  Ποσό που αντιστοιχεί στα έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1/2003(3) και (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου(4), το οποίο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους ν-1 σύμφωνα με το άρθρο 107 του δημοσιονομικού κανονισμού, διατίθεται, μετά την αφαίρεση του ποσού για το έτος ν-1 που αναφέρεται στο άρθρο 141 παράγραφος 1 της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας(5), ως πρόσθετο κονδύλιο σε:

α)  πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων για το έτος ν+1, με έτος έναρξης το 2022 και λήξης το 2027, για τα προγράμματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται για τα εν λόγω προγράμματα στη στήλη «Κλείδα κατανομής» του πίνακα στο παράρτημα II, και

β)  πιστώσεις για πληρωμές για το έτος ν+1, με έτος έναρξης το 2022 και λήξης το 2027.

Το συνολικό ποσό των πρόσθετων κονδυλίων για την περίοδο 2022 έως 2027 για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και πιστώσεις για πληρωμές αντίστοιχα ανέρχεται σε 11 000 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2018). Για καθένα από τα έτη 2022 έως 2026, το ετήσιο ποσό των πρόσθετων κονδυλίων για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και πιστώσεις για πληρωμές αντίστοιχα ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 500 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2018) και δεν υπερβαίνει τα 2 000 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2018).

Το συνολικό ποσό των πρόσθετων κονδυλίων για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα προγράμματα κατά την περίοδο 2022 έως 2027 ορίζεται στη στήλη «Συνολική πρόσθετη κατανομή πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 5», στον πίνακα του παραρτήματος II.

2.  Τα ανώτατα όρια των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων των σχετικών τομέων για το έτος ν+1, με έτος έναρξης το 2022 και λήξης το 2027, προσαρμόζονται προς τα πάνω με τα ποσά που αντιστοιχούν στα πρόσθετα κονδύλια που ορίζονται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται για τους εν λόγω τομείς στη στήλη «Κλείδα κατανομής» του πίνακα στο παράρτημα II. Το ανώτατο όριο των πιστώσεων πληρωμών για το έτος ν+1, με έτος έναρξης το 2022 και λήξης το 2027, προσαρμόζονται αυτομάτως προς τα πάνω με τα ποσά που αντιστοιχούν στα πρόσθετα κονδύλια που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 6

Προσαρμογές σχετικά με μέτρα που συνδέονται με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση ή με γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

1.  Σε περίπτωση που αρθεί η αναστολή των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που αφορούν κονδύλια της Ένωσης, σύμφωνα με τις σχετικές βασικές πράξεις, στο πλαίσιο μέτρων που συνδέονται με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση ή με μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, τα ποσά που αντιστοιχούν στις ανασταλείσες δεσμεύσεις μεταφέρονται στα επόμενα οικονομικά έτη και τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του ΠΔΠ προσαρμόζονται αναλόγως.

2.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα τυχόν προσαρμογών βάσει της παραγράφου 1 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.  Οι ανασταλείσες δεσμεύσεις του έτους ν δεν μπορεί να εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης πέραν του έτους ν+2.

Άρθρο 7

Προσαρμογή μετά από νέους κανόνες ή προγράμματα στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης

1.  Σε περίπτωση έγκρισης, μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, νέων κανόνων ή προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και τον μηχανισμό για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, τα ποσά που αντιστοιχούν στις πιστώσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2021 μεταφέρονται σε ίσα μερίδια σε κάθε ένα από τα έτη 2022-2025 και τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του ΠΔΠ προσαρμόζονται αναλόγως.

2.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα τυχόν προσαρμογών βάσει της παραγράφου 1 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Κεφάλαιο 3

Ειδικά μέσα

τμημα 1

θεματικα ειδικα μεσα

Άρθρο 8

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

1.  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής του οποίου καθορίζονται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, δεν υπερβαίνει το ανώτατο ετήσιο ποσό των 186 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018).

2.  Οι πιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Άρθρο 9

Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας

1.  Το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει:

α)  τη συνδρομή για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που οφείλονται σε μείζονες καταστροφές οι οποίες καλύπτονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου(6), και

β)  δράσεις ταχείας αντιμετώπισης συγκεκριμένων αναγκών έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, λόγω γεγονότων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ιδίως για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και για επιχειρήσεις υποστήριξης μετά από φυσικές καταστροφές οι οποίες δεν καλύπτονται από το στοιχείο α), ανθρωπογενείς καταστροφές, ανθρωπιστικές κρίσεις σε περιπτώσεις μαζικών απειλών για τη δημόσια υγεία και απειλών κτηνιατρικού ή φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα, καθώς και σε καταστάσεις ιδιαίτερης πίεσης στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης λόγω των μεταναστευτικών ροών, όπου το απαιτούν οι περιστάσεις.

2.  Το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας δεν υπερβαίνει το ανώτατο ετήσιο ποσό των 1 200 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018). Όποιο μέρος του ετήσιου ποσού δεν χρησιμοποιείται το έτος ν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το έτος ν+1. Το μέρος του ετήσιου ποσού που προκύπτει από το προηγούμενο έτος χρησιμοποιείται πρώτο. Όποιο μέρος του ετήσιου ποσού του έτους ν δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους ν+1 καταργείται.

3.  Οι πιστώσεις για το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

4.  Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον ένα τέταρτο του ετήσιου ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παραμένει διαθέσιμο για να καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν έως το τέλος του εν λόγω έτους.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, είναι δυνατό να κινητοποιούνται τα ακόλουθα μέγιστα ποσοστά του συνολικού ποσού που είναι διαθέσιμο έως την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους:

–  50 % για συνδρομή δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α)· το ποσό που προκύπτει από τον εν λόγω υπολογισμό μειώνεται κατά οποιοδήποτε ποσό έχει κινητοποιηθεί το προηγούμενο έτος κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 5,

–  35 % για συνδρομή σε τρίτες χώρες δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β),

–  15 % για συνδρομή εντός της Ένωσης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β).

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, το εναπομείναν μέρος του διαθέσιμου ποσού μπορεί να χρησιμοποιείται για οιαδήποτε συνδρομή εκ των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο, για την κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν έως το τέλος του εν λόγω έτους.

5.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν το διαθέσιμο υπόλοιπο των χρηματοδοτικών πόρων στο Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας δεν επαρκεί για την κάλυψη των ποσών που θεωρούνται αναγκαία για τη συνδρομή σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) κατά το έτος εμφάνισης μιας καταστροφής, όπως αναφέρεται στο εν λόγω στοιχείο, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει να χρηματοδοτηθεί η διαφορά από τα ετήσια ποσά που είναι διαθέσιμα στο Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας το επόμενο έτος, μέχρι το ανώτατο ποσό των 400 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018).

Άρθρο 10

Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit

1.  Το Αποθεματικό Προσαρμογής στο Brexit παρέχει συνδρομή για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και αρνητικών επιπτώσεων στα κράτη μέλη και στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στο σχετικό μέσο και σύμφωνα με αυτούς.

2.  Το Αποθεματικό Προσαρμογής στο Brexit δεν υπερβαίνει το ετήσιο ποσό των 5 000 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018).

3.  Οι πιστώσεις για το Αποθεματικό Προσαρμογής στο Brexit εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

τμημα 2

μη θεματικα ειδικα μεσα

Άρθρο 11

Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου

1.  Το Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου συνίσταται σε:

α)  από το 2022, ποσά που αντιστοιχούν στα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων του έτους ν-1, διαθέσιμα πέραν των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων για τα έτη 2022-2027,

β)  από το 2022, ποσά που ισούνται με τη διαφορά μεταξύ των εκτελεσθεισών πληρωμών και του ανώτατου ορίου πληρωμών του ΠΔΠ του έτους ν-1 για την προσαρμογή προς τα άνω του ανώτατου ορίου πληρωμών για τα έτη 2022-2027 και

γ)  πρόσθετα ποσά που μπορούν να διατεθούν πέραν των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ σε ένα δεδομένο έτος για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων ή για πληρωμές, ή αμφότερες, ανάλογα με την περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι αντισταθμίζονται πλήρως με τα περιθώρια σε έναν ή περισσότερους τομείς του ΠΔΠ για το τρέχον ή τα μελλοντικά οικονομικά έτη όσον αφορά τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και ότι αντισταθμίζονται πλήρως με τα περιθώρια κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών για μελλοντικά οικονομικά έτη όσον αφορά τις πιστώσεις για πληρωμές.

Τα ποσά μπορούν να κινητοποιηθούν βάσει του πρώτου εδαφίου στοιχείο γ) μόνο εάν τα ποσά που είναι διαθέσιμα βάσει των στοιχείων α) και β) του εν λόγω εδαφίου, ανάλογα με την περίπτωση, είναι ανεπαρκή και, σε κάθε περίπτωση, ως έσχατη λύση προκειμένου να υπάρξει αντίδραση σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Η προσφυγή στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) δεν οδηγεί σε υπέρβαση των συνολικών ποσών των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και για πληρωμές για το τρέχον και τα μελλοντικά οικονομικά έτη. Συνεπώς, τυχόν ποσά που αντισταθμίζονται σύμφωνα με το εν λόγω στοιχείο δεν κινητοποιούνται περαιτέρω στο πλαίσιο του ΠΔΠ.

2.  Η χρήση του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου βάσει της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και γ) δεν υπερβαίνει, σε ένα δεδομένο έτος, συνολικό ποσοστό:

α)  ύψους 0,04 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης σε πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, όπως υπολογίζεται στην ετήσια τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ που αναφέρεται στο άρθρο 4,

β)  ύψους 0,03 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης σε πιστώσεις για πληρωμές, όπως υπολογίζεται στην ετήσια τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ που αναφέρεται στο άρθρο 4.

Η χρήση του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου σε ένα δεδομένο έτος τηρεί τα ανώτατα όρια των ιδίων πόρων που προβλέπονται στην απόφαση για τους ίδιους πόρους.

3.  Το σωρευτικό αποτέλεσμα των ετήσιων προσαρμογών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) δεν υπερβαίνει τα παρακάτω ανώτατα ποσά (σε τιμές 2018) για τα έτη 2025 έως 2027 σε σύγκριση με το αρχικό ανώτατο όριο πληρωμών των σχετικών ετών:

–  2025 – 8 000 εκατομμύρια EUR,

–  2026 – 13 000 εκατομμύρια EUR,

–  2027 – 15 000 εκατομμύρια EUR.

Τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο είναι πρόσθετα των ανώτατων ποσών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οποιαδήποτε προσαρμογή προς τα άνω αντισταθμίζεται εξ ολοκλήρου με αντίστοιχη μείωση του ανώτατου ορίου πληρωμών για το έτος ν-1.

4.  Τα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να κινητοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ για τη χρηματοδότηση δαπανών που δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν εντός των διαθέσιμων ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ για ένα δεδομένο έτος.

Η προσαρμογή προς τα άνω που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται από την Επιτροπή, από το 2022 και έπειτα, ως μέρος της τεχνικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 4.

Άρθρο 12

Μηχανισμός Ευελιξίας

1.  Ο Μηχανισμός Ευελιξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση, για ένα δεδομένο οικονομικό έτος, συγκεκριμένων απρόβλεπτων δαπανών στο πλαίσιο πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των αντίστοιχων πιστώσεων για πληρωμές οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν εντός των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσοτέρους άλλους τομείς. Το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού που είναι διαθέσιμο για τον Μηχανισμό Ευελιξίας ορίζεται σε 915 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2018).

2.  Το μη χρησιμοποιηθέν μέρος του ετήσιου ποσού του Μηχανισμού Ευελιξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το έτος ν+2. Όποιο μέρος του ετήσιου ποσού προκύπτει από προηγούμενα έτη χρησιμοποιείται πρώτο, κατά χρονολογική σειρά. Όποιο μέρος του ετήσιου ποσού του έτους ν δεν χρησιμοποιείται έως και το έτος ν+2 καταργείται.

Κεφάλαιο 4

Αναθεώρηση του ΠΔΠ

Άρθρο 13

Αναθεώρηση του ΠΔΠ

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2 και των άρθρων 14 έως 17, σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων, το ΠΔΠ μπορεί να αναθεωρηθεί, τηρουμένου του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων που καθορίζεται στην απόφαση για τους ίδιους πόρους.

2.  Κατά κανόνα, κάθε πρόταση αναθεώρησης του ΠΔΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλεται και εγκρίνεται προτού αρχίσει η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος ή το πρώτο από τα οικονομικά έτη τα οποία αφορά η αναθεώρηση αυτή.

3.  Κάθε πρόταση αναθεώρησης του ΠΔΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 εξετάζει τις δυνατότητες επαναδιάθεσης των δαπανών μεταξύ των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στον τομέα τον οποίο αφορά η αναθεώρηση, με ιδιαίτερη αναφορά σε κάθε αναμενόμενη υποαπορρόφηση των πιστώσεων.

4.  Κάθε αναθεώρηση του ΠΔΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες αντιστάθμισης της αύξησης του ανώτατου ορίου ενός τομέα με τη μείωση του ανώτατου ορίου άλλου τομέα.

5.  Κάθε αναθεώρηση του ΠΔΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 διατηρεί την ισορροπία μεταξύ πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και για πληρωμές.

Άρθρο 14

Αναθεώρηση σχετικά με την εκτέλεση

Παράλληλα με την κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των αποτελεσμάτων των τεχνικών προσαρμογών του ΠΔΠ, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, κάθε πρόταση αναθεώρησης του συνολικού ποσού των πιστώσεων πληρωμών την οποία κρίνει απαραίτητη, λαμβανομένων υπόψη των όρων εκτέλεσης, ώστε να διασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση των ετήσιων ανώτατων ορίων πληρωμών και ιδιαίτερα η ομαλή τους εξέλιξη σε σχέση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων.

Άρθρο 15

Αναθεώρηση σε περίπτωση αναθεώρησης των Συνθηκών

Σε περίπτωση αναθεώρησης των Συνθηκών με δημοσιονομικές επιπτώσεις, το ΠΔΠ αναθεωρείται αναλόγως.

Άρθρο 16

Αναθεώρηση σε περίπτωση διεύρυνσης της Ένωσης

Σε περίπτωση προσχώρησης ή προσχωρήσεων στην Ένωση, το ΠΔΠ αναθεωρείται, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που προκύπτουν από αυτήν ή από αυτές.

Άρθρο 17

Αναθεώρηση σε περίπτωση επανένωσης της Κύπρου

Σε περίπτωση επανένωσης της Κύπρου, το ΠΔΠ αναθεωρείται, ώστε να ληφθούν υπόψη η διεξοδική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος και οι πρόσθετες χρηματοοικονομικές ανάγκες που θα προκύψουν από την επανένωση.

Κεφάλαιο 5

Συνεισφορά στη χρηματοδότηση έργων μεγάλης κλίμακας

Άρθρο 18

Συνεισφορά στη χρηματοδότηση έργων μεγάλης κλίμακας

1.  Ένα μέγιστο ποσό ύψους 13 202 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018) διατίθεται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2021 έως 2027 για έργα μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα.

2.  Ένα μέγιστο ποσό ύψους 5 000 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018) διατίθεται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2021 έως 2027 για το έργο του Διεθνούς Θερμοπυρηνικού Πειραματικού Αντιδραστήρα (ITER).

Κεφάλαιο 6

Διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού

Άρθρο 19

Διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού

1.  Τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν μέτρα για να διευκολύνουν την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

2.  Τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, προκειμένου να επιτύχουν την προσέγγιση των θέσεών τους. Τα θεσμικά όργανα, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, συνεργάζονται στο πλαίσιο κατάλληλων διοργανικών επαφών, ώστε να παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών και να αναλύουν τον βαθμό σύγκλισης.

3.  Τα θεσμικά όργανα μεριμνούν για τον κατά το δυνατό συντονισμό των οικείων χρονοδιαγραμμάτων εργασίας τους, ώστε οι εργασίες να διεξάγονται με συνεκτικό και συναινετικό πνεύμα, προκειμένου να καταλήξουν στην οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

4.  Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και σε διάφορα επίπεδα εκπροσώπησης είναι δυνατό να πραγματοποιούνται τριμερείς συσκέψεις, ανάλογα με τη φύση των αναμενόμενων συζητήσεων. Κάθε θεσμικό όργανο, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, ορίζει τους εκπροσώπους του σε κάθε σύσκεψη, καθορίζει την εντολή του για τις διαπραγματεύσεις και ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν τις συσκέψεις.

Άρθρο 20

Ενότητα του προϋπολογισμού

Κάθε δαπάνη και έσοδο της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας περιλαμβάνεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του δημοσιονομικού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που προκύπτουν από κάθε σχετική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του άρθρου 332 ΣΛΕΕ.

Κεφάλαιο 7

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 21

Μετάβαση στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πριν από την 1η Ιουλίου 2025, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1)Έγκριση της ... (δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(3)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).
(4)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1).
(5)ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7.
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (EΕ-27)

(σε εκατομμύρια EUR - τιμές 2018)

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Σύνολο

2021-2027

1.  Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

19 712

19 666

19 133

18 633

18 518

18 646

18 473

132 781

2.  Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες

49 741

51 101

52 194

53 954

55 182

56 787

58 809

377 768

2α.  Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

45 411

45 951

46 493

47 130

47 770

48 414

49 066

330 235

2β.  Ανθεκτικότητα και αξίες

4 330

5 150

5 701

6 824

7 412

8 373

9 743

47 533

3.  Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

55 242

52 214

51 489

50 617

49 719

48 932

48 161

356 374

εκ των οποίων: Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις

38 564

38 115

37 604

36 983

36 373

35 772

35 183

258 594

4.  Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

2 324

2 811

3 164

3 282

3 672

3 682

3 736

22 671

5.  Ασφάλεια και άμυνα

1 700

1 725

1 737

1 754

1 928

2 078

2 263

13 185

6.  Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

15 309

15 522

14 789

14 056

13 323

12 592

12 828

98 419

7.  Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

10 021

10 215

10 342

10 454

10 554

10 673

10 843

73 102

εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

7 742

7 878

7 945

7 997

8 025

8 077

8 188

55 852

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

154 049

153 254

152 848

152 750

152 896

153 390

155 113

1 074 300

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

156 557

154 822

149 936

149 936

149 936

149 936

149 936

1 061 058


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΚΛΕΙΔΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

σε εκατομμύρια EUR, τιμές 2018

 

Κλείδα κατανομής

Συνολική πρόσθετη κατανομή πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 5

1.  Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

36,36%

4 000

Ορίζων Ευρώπη

27,27%

3 000

Ταμείο InvestEU

9,09%

1 000

2β.  Ανθεκτικότητα και Αξίες

54,55%

6 000

EU4Health

26,37%

2 900

Erasmus+

15,46%

1 700

Δημιουργική Ευρώπη

5,45%

600

Δικαιώματα και αξίες

7,27%

800

4.  Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

9,09%

1 000

Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων

9,09%

1 000

ΣΥΝΟΛΟ

100,00%

11 000


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.  Κονδύλια των προγραμμάτων προτεραιότητας, δαπάνες του NGEU και ευελιξία

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση ειδικών προγραμμάτων και την προσαρμογή των βασικών πράξεων

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της νομοθετικής και της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να αυξήσουν κατά 2,5 δισεκατομμύρια EUR , σε τιμές 2018, τα χρηματοδοτικά κονδύλια στις βασικές πράξεις ή, κατά περίπτωση, στον δημοσιονομικό προγραμματισμό των προγραμμάτων που προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα επιτευχθεί με αντίστοιχη μείωση των περιθωρίων που είναι διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, με την επιφύλαξη πιθανής χρήσης του μέσου ευελιξίας το 2021.

Με την επιφύλαξη των νομοθετικών εξουσιών των θεσμικών οργάνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να εισαγάγουν στις βασικές πράξεις των προγραμμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού για το ΠΔΠ διάταξη σχετικά με την αύξηση των χρηματοδοτικών κονδυλίων κατά τα ποσά που καθορίζονται εν προκειμένω. Για τα προγράμματα που θεσπίζουν εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό, το πρόσθετο ποσό θα αποτυπώνεται στο πρόσθετο επίπεδο των παρεχόμενων εγγυήσεων..

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενίσχυση ειδικών προγραμμάτων από αδιάθετα περιθώρια

Το ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων EUR σε τιμές 2018 που αναφέρεται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση των ειδικών προγραμμάτων και την προσαρμογή των βασικών πράξεων θα κατανεμηθεί ως εξής:

—  «Ορίζων Ευρώπη»: +0,5 δισεκατομμύριο EUR.

—  Erasmus+: +0,5 δισεκατομμύριο EUR εκ των οποίων 165 εκατομμύρια EUR το 2021

—  EU4Health: +0,5 δισεκατομμύριο EUR εκ των οποίων 70 εκατομμύρια EUR το 2021

—  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής +0,5 δισεκατομμύριο EUR.

–  Ανθρωπιστική βοήθεια: +0,5 δισεκατομμύριο EUR.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση επανεισροών από την Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ προς όφελος του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας

Το Συμβούλιο συμφωνεί ότι ποσό ύψους έως 1 δισεκατομμύριο EUR (σε τιμές 2018) που προέρχεται από τις επανεισροές στο πλαίσιο της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ για πράξεις στο πλαίσιο του 9ου, του 10ου και του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας κατά την περίοδο 2021-2027. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα λήψης των κονδυλίων αυτών.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων κεφαλαίων σε σχέση με το ερευνητικό πρόγραμμα

Με την επιφύλαξη των θεσμικών προνομίων τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να διαθέσουν εκ νέου προς όφελος του ερευνητικού προγράμματος πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που αντιστοιχούν σε αποδεσμεύσεις ύψους έως 0,5 δισεκατομμύριο EUR (σε τιμές 2018) κατά την περίοδο 2021-2027 και προκύπτουν από ολική ή μερική μη εκτέλεση έργων του εν λόγω προγράμματος ή του προκατόχου του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη μεταχείριση των εξόδων των τόκων και των επιστροφών του NGEU στο ΠΔΠ 2021-2027

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι δαπάνες που καλύπτουν το κόστος χρηματοδότησης του Next Generation EU αποσκοπούν στην αποφυγή μείωσης των προγραμμάτων και των ταμείων της ΕΕ.

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η μεταχείριση των εξόδων των τόκων και των επιστροφών του NGEU στο ΠΔΠ 2021-2027, η οποία επί του παρόντος προβλέπεται σε 12,9 δισεκατομμύρια EUR για την επταετία, δεν προδικάζει τον τρόπο με τον οποίο το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί στα μελλοντικά ΠΔΠ από το 2028 και μετά.

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να επεξεργαστούν τη θέσπιση επαρκών νέων ιδίων πόρων με σκοπό την κάλυψη ποσού αντιστοιχούντος στις αναμενόμενες δαπάνες που σχετίζονται με τα έξοδα πληρωμών και τόκων.

2.  Ίδια έσοδα

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ιδίου πόρου βάσει ψηφιακής εισφοράς

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή θα επιταχύνει τις εργασίες της με στόχο την υποβολή των αναγκαίων προτάσεων για τη θέσπιση ψηφιακής εισφοράς εντός της Ένωσης και θα υποβάλει πρόταση βασικής πράξης το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τον Ιούνιο του 2021. Σε αυτή τη βάση, θα προτείνει τα έσοδα που προέρχονται από την ψηφιακή εισφορά να καταστούν ίδιοι πόροι έως τον Ιανουάριο του 2023.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ιδίου πόρου βάσει του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

Οι συζητήσεις σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας συνεχίζονται με σκοπό την ολοκλήρωσή τους έως το τέλος του 2022. Σε περίπτωση συμφωνίας για τον εν λόγω φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τη μεταφορά εσόδων από τον εν λόγω φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ίδιο πόρο.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως το τέλος του 2022, η Επιτροπή θα προτείνει, βάσει εκτιμήσεων επιπτώσεων, ένα νέο ίδιο πόρο βασιζόμενο σε νέο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η Επιτροπή θα επιδιώξει να υποβάλει τις προτάσεις αυτές έως τον Ιούνιο του 2024 με στόχο την εισαγωγή του έως την 1η Ιανουαρίου 2026.

3.  Ρόλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο των νέων προτάσεων βάσει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή («τα τρία θεσμικά όργανα») αναγνωρίζουν ότι το άρθρο 122 ΣΛΕΕ αποτελεί νομική βάση για τη θέσπιση μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν ειδικές καταστάσεις κρίσης που ενδέχεται να έχουν δυνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις οι οποίες είναι ικανές να επηρεάσουν την εξέλιξη των δαπανών της Ένωσης εντός των ορίων των ιδίων πόρων της.

(2)  Λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών εξουσιών τους δυνάμει των Συνθηκών, είναι σκόπιμο τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να διαβουλεύονται σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των εν λόγω προβλεπόμενων πράξεων, όταν οι επιπτώσεις αυτές είναι πιθανόν να είναι σημαντικές. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις συζητήσεις τους,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1.  Η παρούσα δήλωση καθορίζει τις ρυθμίσεις για διαδικασία δημοσιονομικού ελέγχου (εφεξής «διαδικασία») μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την ενεργό συνδρομή της Επιτροπής.

2.  Η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθείται σε σχέση με πρόταση της Επιτροπής για πράξη του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ, η οποία ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.  Η Επιτροπή θα συνοδεύει κάθε τέτοια πρόταση με εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων της προτεινόμενης νομικής πράξης και θα αναφέρει αν η εν λόγω πράξη μπορεί, κατά την άποψή της, να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Σε αυτή τη βάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να ζητήσουν την κίνηση της διαδικασίας.

4.  Η διαδικασία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο μικτής επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο κατάλληλο επίπεδο. Η Επιτροπή θα συμμετέχει στις εργασίες της μικτής επιτροπής.

5.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αρχίσουν εποικοδομητικό διάλογο με σκοπό την επίτευξη κοινής αντίληψης των δημοσιονομικών επιπτώσεων της προβλεπόμενης νομικής πράξης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

6.  Η διαδικασία θα πρέπει να διεξάγεται κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες, εκτός εάν η εν λόγω πράξη πρέπει να εκδοθεί πριν από συγκεκριμένη ημερομηνία ή, εάν το απαιτεί ο επείγων χαρακτήρας του θέματος, εντός συντομότερης προθεσμίας που ορίζει το Συμβούλιο.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την επαναξιολόγηση των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό και των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού

Στο πλαίσιο του NGEU, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι, στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, θα εκτιμηθούν και, κατά περίπτωση, θα αναθεωρηθούν τα ακόλουθα:

—  οι διατάξεις σχετικά με τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, ιδίως όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

—  οι διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δανειοληπτικές και τις δανειοδοτικές πράξεις.

Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες σχετικά με τους λογιστικούς ελέγχους και τη διαδικασία απαλλαγής εφαρμόζονται στα έσοδα για ειδικό προορισμό.

4.  Οριζόντια θέματα – Κλίμα, βιοποικιλότητα, ισότητα ανδρών και γυναικών και στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη μεθοδολογία παρακολούθησης των κλιματικών δράσεων και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι η μεθοδολογία παρακολούθησης των κλιματικών δράσεων είναι προσβάσιμη, διαφανής και διαθέσιμη στο κοινό. Η Επιτροπή θα ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τη μεθοδολογία παρακολούθησης των κλιματικών δράσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η διαφάνεια και η ανταλλαγή πληροφοριών με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων θα αποτελέσει βασική αρχή της παρακολούθησης των κλιματικών δράσεων.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνεισφορές για το κλίμα ανά πρόγραμμα

Με την επιφύλαξη των νομοθετικών εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με τις συναφείς τομεακές βασικές πράξεις, οι συνεισφορές για το κλίμα για την περίοδο 2021-2027 με σκοπό την επίτευξη συνολικού στόχου τουλάχιστον 30 % του συνολικού ποσού των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης και των δαπανών του NGEU αναφέρονται για τα σχετικά προγράμματα και ταμεία ως εξής:

Προγράμματα

Αναμενόμενη ελάχιστη συνεισφορά

«Ορίζων Ευρώπη»

35%

Διεθνής Θερμοπυρηνικός Πειραματικός Αντιδραστήρας (ITER)

100%

Ταμείο InvestEU

30%

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»

60%

ΕΤΠΑ

30%

Ταμείο Συνοχής

37%

REACT EU

25%

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

37%

ΚΓΠ 2021 - 2022

26%

ΚΓΠ 2023 - 2027

40%

ΕΤΘΑ

30%

Πρόγραμμα «LIFE»

61%

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

100%

ΜΓΑΔΣ

25%

ΥΧΕ

25%

Προενταξιακή βοήθεια

16%

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τις εν λόγω συνεισφορές για το κλίμα ως σημείο αναφοράς για να εκτιμά τις αποκλίσεις και να προτείνει μέτρα σε περίπτωση ανεπαρκούς προόδου.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη μεθοδολογία παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι η μεθοδολογία παρακολούθησης της βιοποικιλότητας είναι προσβάσιμη, διαφανής και διαθέσιμη στο κοινό. Μετά την ολοκλήρωση μελέτης σχετικά με τη μεθοδολογία την οποία δρομολόγησε πρόσφατα, η Επιτροπή θα ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τη μεθοδολογία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η διαφάνεια και η ανταλλαγή πληροφοριών με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που αφορούν τη βιοποικιλότητα θα έχουν καίρια σημασία για την παρακολούθηση των δράσεων.

5.  Άλλες δηλώσεις

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση

Έως την 1η Ιανουαρίου 2024, η Επιτροπή θα παρουσιάσει την επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ.

Η επανεξέταση ενδέχεται να συνοδεύεται, αν χρειάζεται, από σχετικές προτάσεις για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού για το ΠΔΠ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ΣΛΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου