Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2131(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0237/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0237/2020

Συζήτηση :

PV 14/12/2020 - 24
CRE 14/12/2020 - 24

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2020 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0359

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 224kWORD 74k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
P9_TA(2020)0359A9-0237/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ (2020/2131(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναφέρεται στην εσωτερική αγορά, την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική οικονομία της αγοράς,

–  έχοντας υπόψη την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές(2) (οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 – 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/EK(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαΐου 2020, σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011, με τίτλο «Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας για τις μικρές επιχειρήσεις «Small Business Act» για την Ευρώπη» (COM(2011)0078) και το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» (COM(2011)0870),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία - Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (COM(2013)0122),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Οι μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης: πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις» (COM(2016)0733),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» (COM(2020)0067),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» (COM(2020)0103),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2020)0102),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» (COM(2020)0098),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: Ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0456),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020» (COM(2020)0440),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα» (COM(2020)0274),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2018/2019 για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ του Νοεμβρίου του 2019,

–  έχοντας υπόψη τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 02/2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 22ας Ιανουαρίου 2020, με τίτλο: «Το μέσο για τις ΜΜΕ στην πράξη: ένα αποτελεσματικό και καινοτόμο πρόγραμμα που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις»,

–  έχοντας υπόψη τα ευρήματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας του 2020, που δημοσιεύτηκαν στις 11 Ιουνίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές» του Ιουνίου του 2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΑΣΕ, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «The Missing Entrepreneurs 2019» (Η έλλειψη επιχειρηματιών το 2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0237/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύτηκε στις 10 Μαρτίου 2020, ενώ στις 11 Μαρτίου 2020 η ΠΟΥ εξέδωσε τον συναγερμό σχετικά με την πανδημία COVID-19(10), που επηρέασε σημαντικά το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι ΜΜΕ, και κατέστησε απαραίτητη μια αναθεώρηση της στρατηγικής, λόγω των αλλαγών σε πολλές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική που παρουσίασε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2020 εξακολουθεί να προτείνει έγκυρες λύσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ πριν από την κρίση της νόσου COVID-19 και των επικείμενων προκλήσεων που σχετίζονται με την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μια επικαιροποιημένη έκδοση της ανακοίνωσής της σχετικά με τη στρατηγική για τις ΜΜΕ, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα σημεία που θίγονται στο παρόν ψήφισμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα παρουσιάζει υστέρηση σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, και αυτό θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα της Ευρώπης να δημιουργεί πλούτο και ευημερία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 24 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ των 27 αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και, πριν από την πανδημία, παρήγαγαν πάνω από το ήμισυ του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ενώ απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια εργαζομένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 98,9 % των επιχειρήσεων στη μη χρηματοοικονομική επιχειρηματική οικονομία της ΕΕ είναι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 49 εργαζομένους(11)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ), τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, είναι πολύπλοκες και ετερογενείς, λόγω του μεγέθους τους και της μεγάλης ποικιλομορφίας των τομέων δραστηριότητας που καλύπτουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανικών αλυσίδων αξίας και συμβάλλουν σημαντικά στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές οικονομίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της ψηφιακής στρατηγικής, και να υποστηρίζονται κατάλληλα από ειδικά προσαρμοσμένα χρηματοδοτικά μέσα και ένα ευνοϊκό νομοθετικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ, προκειμένου να μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και στους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών στόχων έως το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του σχετικά με μια συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα διευκολύνουν την υλοποίηση των στρατηγικών ανάκαμψης και ανασυγκρότησης μετά την κρίση της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να υποστηρίζονται στην ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να απελευθερωθεί το δυναμικό τους για ψηφιοποίηση, ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και αντιμετώπιση των πιεστικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών ανησυχιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή των ΜΜΕ θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία αυτών των στρατηγικών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και οι επακόλουθες δυσοίωνες οικονομικές προοπτικές που προκλήθηκαν από την πανδημία οδήγησαν ένα σημαντικό και απροσδιόριστο αριθμό ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων στα πρόθυρα της αφερεγγυότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 έγκαιρες πληρωμές σημειώθηκαν μόνο στο 40 % των εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση ρευστότητας που πλήττει πολλές ΜΜΕ δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις μόνο στις καθημερινές τους δραστηριότητες, αλλά και στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξής τους, εμποδίζοντας τον κατάλληλο σχεδιασμό μακροπρόθεσμων επενδύσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έκτακτο πρόγραμμα για αγορές στοιχείων ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας, βοηθά κυρίως τις μεγαλύτερες εταιρείες, καθώς βασίζονται περισσότερο στην αγορά εμπορικών χρεογράφων, αλλά δεν βελτιώνει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες για τις ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργήσουν με σθένος και ταχύτητα για να ελαχιστοποιήσουν τους οικονομικούς, κοινωνικούς και στρατηγικούς κινδύνους που συνδέονται με την εξαφάνιση των εν λόγω εταιρειών· αναγνωρίζει ότι η τραπεζική δανειοδότηση αποτελούσε ανέκαθεν την κύρια πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ στην Ένωση, και αντιστοιχεί σε περισσότερο από τα τρία τέταρτα της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, γεγονός που καθιστά τις ΜΜΕ ιδιαίτερα ευάλωτες στη συρρίκνωση της τραπεζικής δανειοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια παρατεταμένη κρίση και ότι τα εθνικά μέτρα δεν θα πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά την εσωτερική αγορά της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των κεφαλαιακών ελλειμμάτων λόγω της κρίσης της νόσου COVID-19 θα διαφέρουν μεταξύ τομέων, τύπων εταιρειών και κρατών μελών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αποκλίσεις στην εσωτερική αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, ενώ η διαφορά στις επιδόσεις ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών είναι μία από τις αιτίες άνισης οικονομικής ανάπτυξης εντός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ πλήττονται ακόμη περισσότερο από τον συντριπτικό και συχνά απορρυθμισμένο παγκόσμιο ανταγωνισμό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές προοπτικές του ΟΟΣΑ δεν αποκλείουν, σε περίπτωση ενός ακόμη σοβαρού κύματος της COVID-19, η απώλεια εισοδήματος έως το τέλος του 2021 να υπερβεί οποιαδήποτε προηγούμενη ύφεση κατά τα τελευταία 100 έτη(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση στην κρίση από τη νόσο COVID-19, οι κρατικές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά μεταξύ ΜΜΕ από διαφορετικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει καταδείξει ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι υψίστης σημασίας και έχει τονίσει την ανάγκη ψηφιοποίησης της οικονομίας προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο μέλλον, ενώ οι περιβαλλοντικές προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται και πρέπει να αντιμετωπιστούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από παγκόσμιους παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για να διασφαλίσουν οι ΜΜΕ μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών, καινοτομιών και τεχνολογιών αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και, παράλληλα, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους και μειώνει το κόστος τους, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες διοικητικές, ρυθμιστικές και τεχνικές προϋποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΜΕ επιθυμούν να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, την αποδοτική χρήση των πόρων και της ενέργειας, τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, που όλες είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητάς τους, και για τη δυνατότητά τους να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην άμεση υλοποίηση οικολογικών καινοτομιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2020(13), πολλές ΜΜΕ εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη πρόσβαση στην ψηφιοποίηση και υστερούν σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες όσον αφορά τόσο τις ψηφιακές τους δεξιότητες, όσο και την ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων τους, εν μέρει λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στην ψηφιακή όσο και στη μη ψηφιακή ενιαία αγορά, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, αποφεύγοντας παράλληλα τον αρνητικό αντίκτυπο στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να επιτρέψει στις ΜΜΕ να αποκομίσουν τα οφέλη της ψηφιακής μετάβασης, ενώ η εστίαση στον ψηφιακό γραμματισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση των επενδύσεων της ΕΕ σε ψηφιακές υποδομές, καθώς και με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε δεδομένα και σε δίκαια εμπορικά και κανονιστικά πλαίσια σε όλα τα είδη πλαισίων της αγοράς, δηλαδή μεταξύ επιχείρησης και επιχείρησης, επιχείρησης και καταναλωτή, και επιχείρησης και κυβέρνησης··

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις κύριες προκλήσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης είναι η εύρεση ειδικευμένων εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, καθώς και η βιώσιμη και μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης αποτελεί μια ευκαιρία προώθησης της επιχειρηματικότητας των υποεκπροσωπούμενων ομάδων ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που απορρέουν από την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικής νοοτροπίας μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να συμβάλουν πλήρως και να επωφεληθούν από τη διττή μετάβαση και να αυξήσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και, ως εκ τούτου, τον αντίκτυπο των ΜΜΕ στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 52 % του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά μόλις στο 34,4 % των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ και στο 30 % των επιχειρηματιών σε νεοφυείς επιχειρήσεις(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργικότητα και οι επιχειρηματικές δυνατότητες των γυναικών παραμένουν αναξιοποίητες και θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να μειωθεί ο κανονιστικός φόρτος, όπως το οικονομικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης που δημιουργούνται από την υπερβολική ρύθμιση και τις υπερβολικά περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων επίλυσης διαφορών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, για παράδειγμα στον τομέα της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά και σε σχέση με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία δεν έχει άμεση σχέση με τις ρυθμίσεις, αλλά προωθείται από συνεργατικές προσπάθειες στις οποίες οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, και συνδυάζουν ιδέες και χρηματοδότηση με συνεργάτες στο πλαίσιο ευρύτερων συστημάτων καινοτομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχορηγήσεις είναι κατά κανόνα πιο πιθανό να φθάσουν στις ΜΜΕ ή σε δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν ΜΜΕ, από τις φορολογικές ελαφρύνσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της ΕΕ για τις ΜΜΕ αναφέρεται σε περισσότερες από 100 νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω τον ισχύοντα ορισμό και θα υποβάλει εκθέσεις σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που ανέκυψαν στην πλέον πρόσφατη δημόσια διαβούλευση, όπως είναι οι περίπλοκες δομές ιδιοκτησίας ή τα δυνητικά «φαινόμενα εγκλωβισμού»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει ακόμη να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία απαιτείται αποσαφήνιση των κριτηρίων της «ανεξαρτησίας» και της «αυτονομίας»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και πολύ συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και να αποκτήσουν γνώση των ευκαιριών που είναι διαθέσιμες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων έχει επίσης πληγεί πολύ σκληρά από την κρίση COVID-19 και, με την επιφύλαξη του ισχύοντος ορισμού των ΜΜΕ, αξίζει να λάβει περισσότερη βοήθεια και να προωθηθεί καλύτερα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REFIT, να αξιολογήσει την ανάγκη για ξεχωριστό ορισμό της μεσαίας κεφαλαιοποίησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη στοχευμένων μέτρων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν διευρύνει τον υφιστάμενο ορισμό των ΜΜΕ ούτε διακυβεύει με κανέναν τρόπο τη στήριξη των ΜΜΕ·

Διαρθρωτικές προκλήσεις πριν από την κρίση COVID - 19

1.  επικροτεί τη στρατηγική της Επιτροπής για τις ΜΜΕ και συμμερίζεται την άποψη ότι οι ΜΜΕ είναι απαραίτητες για την ευρωπαϊκή οικονομία· τονίζει την ανάγκη επικαιροποίησης της στρατηγικής για τις ΜΜΕ υπό το πρίσμα της κρίσης COVID-19, διατηρώντας παράλληλα την εστίαση στην προώθηση της μετάβασης προς μια κοινωνία αφενός κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ανθεκτική και αφετέρου ανταγωνιστική, και ζητεί, ως εκ τούτου, η στρατηγική για τις ΜΜΕ να ευθυγραμμιστεί με τη βιομηχανική στρατηγική, την ευρωπαϊκή στρατηγική(15) για τα δεδομένα και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή και στήριξη όλων των ΜΜΕ στη διττή μετάβαση, προς επίτευξη μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και βελτιωμένης ανθεκτικότητας·

2.  ζητεί, επιπλέον, τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δημιουργίας επιχειρήσεων και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ· ζητεί, προς τούτο, την έγκριση ενός σχεδίου δράσης για τις ΜΜΕ με σαφείς στόχους, ορόσημα και χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα συνοδεύεται από τακτική παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολογήσεις· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ενισχυθεί το επιχειρηματικό πνεύμα εντός της Ένωσης και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στις νέες επιχειρήσεις και τις υφιστάμενες ΜΜΕ να ευδοκιμήσουν και να καινοτομήσουν, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης·

3.  αναγνωρίζει ότι ο υπερβολική διοικητική και ρυθμιστική επιβάρυνση παρεμποδίζει την ικανότητα των ΜΜΕ να εξελιχθούν, καθώς δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να αντιμετωπίσουν τις σύνθετες γραφειοκρατικές απαιτήσεις·

4.  επικροτεί, ως εκ τούτου, τη δέσμευση της Επιτροπής να εισαγάγει την εξισορροπητική αρχή «one in - one out» (θέσπιση μίας ρύθμισης, άρση μίας ρύθμισης), αλλά υπενθυμίζει ότι η αρχή αυτή απλώς διατηρεί το status quo στη νομοθεσία, και άρα δεν είναι αρκετά φιλόδοξη, και τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τον κανονιστικό υπερθεματισμό ως ένα πρώτο βήμα για την αναχαίτιση της παλίρροιας νέων ρυθμίσεων· υπενθυμίζει ότι η δημόσια διοίκηση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για παράδειγμα στην προώθηση των επενδύσεων που στοχεύουν στην τόνωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας συγχρόνως ύψιστα πρότυπα όσον αφορά τη διαφάνεια και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων·

5.  καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναγνωρίσουν την ανάγκη για βελτίωση και απλούστευση της νομοθεσίας και να εγκρίνουν χάρτη πορείας με συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους και δείκτες, ως σημαντική προϋπόθεση ανάκαμψης της οικονομίας και της καινοτομίας, καθώς και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών της ΕΕ· σημειώνει ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θέσει ποσοτικούς στόχους έως και 30 %(16) για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και καλεί την Επιτροπή να θέσει φιλόδοξους και δεσμευτικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, το συντομότερο δυνατόν μετά τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2021, και πριν από την ανακοίνωση της Επιτροπής·

6.  σημειώνει ότι ο εν λόγω χάρτης πορείας θα πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο διοικητικός και κανονιστικός φόρτος για τις ΜΜΕ, προκειμένου να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης και η γραφειοκρατία, και να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην επίτευξη ταχείας μείωσης του αριθμού των ρυθμίσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα κοινωνικά και υγειονομικά πρότυπα και την προστασία του περιβάλλοντος· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας, είναι επίσης σημαντικό να αξιολογούνται τέτοιου είδους μέτρα εκ των υστέρων, από την προοπτική των ΜΜΕ και χωρίς να υπονομεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων·

7.  ζητεί η βελτίωση της κανονιστικής ευθυγράμμισης να συνοδεύεται από έξυπνη ψηφιοποίηση, αυξημένη φιλικότητα προς τον χρήστη, πιο εξορθολογισμένες διαδικασίες και πιο ασφαλείς διαδικασίες όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, αυξημένη και πιο στοχευμένη τεχνική και διοικητική βοήθεια σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ευκαιρίες κατάρτισης για τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να διαχειριστεί ένα πραγματικά ενιαίο ψηφιακό σημείο εισόδου για όλες τις έρευνες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ για τις ΜΜΕ και να διασφαλίσει ότι τα καθεστώτα στήριξης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα επακόλουθα της νόσου COVID-19, περιλαμβάνουν μια ισχυρή συνιστώσα για τις ΜΜΕ·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για τις επιτυχίες της εφαρμογής των αρχών βελτίωσης της νομοθεσίας μέχρι σήμερα· σημειώνει ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος, ιδίως όσον αφορά την απλούστευση και την τυποποίηση εντύπων και διαδικασιών, με συνεκτική εφαρμογή των αρχών «μόνον άπαξ» και «εξ ορισμού ψηφιακά», τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, και μείωση του διοικητικής επιβάρυνσης γενικότερα·

9.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει προσεκτικά τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στις ΜΜΕ και να λάβει υπόψη τις ανησυχίες των ΜΜΕ που προκύπτουν από την κρίση COVID-19 κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων επιπτώσεων πριν από την υποβολή νομοθετικών προτάσεων·

10.  ζητεί, ως εκ τούτου, μια δεσμευτική μέθοδο αξιολόγησης όσον αφορά τις ΜΜΕ, του κόστους και της ωφέλειας των νομοθετικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών τους επιπτώσεων και των συνεπειών στους υπαλλήλους των ΜΜΕ· αναμένει ότι τα αποτελέσματα των τεστ ΜΜΕ θα ληφθούν πλήρως υπόψη σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις και ότι θα καταδειχθεί σαφώς ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η απλούστευση και, όπου είναι δυνατόν, θα διατυπωθούν πρόσθετες συστάσεις για την αποφυγή περιττών διοικητικών ή κανονιστικών επιβαρύνσεων για τις ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι κύριος στόχος κατά τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ θα πρέπει να είναι η ποιότητα των εκτιμήσεων επιπτώσεων και όχι η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνονται οι πρωτοβουλίες· καλεί τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν και να προαγάγουν βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές για τη συστηματική εφαρμογή των τεστ ΜΜΕ και σε εθνικό επίπεδο·

11.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη λειτουργία της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου (RSB) διασφαλίζοντας ότι αποτελείται κατά πλειοψηφία από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και διαθέτει υποστήριξη από το Κοινό Κέντρο Ερευνών· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζονται η ανεξαρτησία, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου και του έργου της, και τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν πρέπει να υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο, σύγκρουση συμφερόντων ή μεροληπτικές πρακτικές· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση μεγάλων και μικρών εταιρειών σε όλους τους σχετικούς φορείς και επιτροπές που συνδέονται με τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, ξεκινώντας από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου· θεωρεί ανεπαρκή την τρέχουσα απαίτηση να υπάρχει μόνο ένας εκπρόσωπος των ΜΜΕ στην επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου για όλες τις ΜΜΕ σε όλους τους τομείς, δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας ΜΜΕ στην Ευρώπη·

12.  ζητεί να εντατικοποιηθεί η εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις μικρές επιχειρήσεις «Small Business Act»· υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή της αρχής «think small first» (προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις) και για ενίσχυση της αρχής «big on big things, small on small things» (μεγάλη φιλοδοξία για τα μεγάλα ζητήματα και μικρή φιλοδοξία για τα μικρά), προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα εστίαση στις ΜΜΕ στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, και να τεθεί η βάση για μια νέα διοργανική δέσμευση για τη μείωση του διοικητικού φόρτου·

13.  σημειώνει το σχέδιο της Επιτροπής να διορίσει ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για τις ΜΜΕ προκειμένου να προβάλει περισσότερο τις ανησυχίες των ΜΜΕ, και καλεί επιπλέον την Επιτροπή να τοποθετήσει τον απεσταλμένο για τις ΜΜΕ σε κεντρική μονάδα υπό την προεδρία της Επιτροπής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τις ΜΜΕ σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις· καλεί την Επιτροπή να βασιστεί στην υπάρχουσα διαδικασία ανασκόπησης των επιδόσεων των ΜΜΕ και να συμμετέχει σε ετήσια συζήτηση σχετικά με την κατάσταση των ΜΜΕ, σε συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει την ευκαιρία να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του δικτύου απεσταλμένων για τις ΜΜΕ και των εθνικών και τοπικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ·

14.  θεωρεί ότι οι στόχοι της ΕΕ στον τομέα της βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης θα πρέπει να συνοδεύονται από χρηματοδοτικούς και άλλους πόρους που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση των ΜΜΕ προς αυτές τις κατευθύνσεις, πράγμα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες · τονίζει ότι οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να είναι αντιφατικοί και πρέπει, αντιθέτως, να αλληλοενισχύονται και να συνοδεύονται από μέτρα για τη διασφάλιση της απασχόλησης με δικαιώματα και βελτιωμένες συνθήκες εργασίας·

15.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από τις μεγαλύτερες εταιρείες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων λόγω των διαφόρων νομισματικών μέτρων και του κανονιστικού πλαισίου· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών και των νεοσύστατων επιχειρήσεων· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ συνήθως δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση σε σχέση με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τις πολυεθνικές εταιρείες, στη διεργασία διαμόρφωσης πολιτικών και κανόνων που τις επηρεάζουν·

16.  εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τις δυσκολίες πρόσβασης της πλειονότητας των ΜΜΕ, ιδίως αυτών με τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση, στις γραμμές χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, και ζητεί οι όροι πρόσβασης να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για ισχυρότερη συμμετοχή των ΜΜΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ διότι δεν γνωρίζουν τι είναι διαθέσιμο, αλλά και λόγω της βραδύτητας και της υπερβολικής πολυπλοκότητας των σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να εξαλείψει αυτά τα εμπόδια απλοποιώντας τις διαδικασίες, διασφαλίζοντας την επιγραμμική πρόσβαση σε πληροφορίες και υποστηρίζοντας περαιτέρω προσαρμοσμένα κίνητρα για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

17.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να αποκατασταθεί η ρευστότητα των ΜΜΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η βασική τους λειτουργικότητα, και προειδοποιεί ότι η επιβίωση των ΜΜΕ μετά τη νόσο COVID-19, ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων, δεδομένων των διαρθρωτικών αδυναμιών τους σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, θα εξαρτηθεί από την ταχεία λήψη αποφάσεων, την επαρκή χρηματοδότηση και την ταχεία διαθεσιμότητα ρευστότητας·

18.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μελλοντικά μέσα της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη, όποτε είναι δυνατόν, τις υφιστάμενες τομεακές και εθνικές ιδιαιτερότητες· υπενθυμίζει ότι αναμένεται επίσης, να προσανατολίσουν επενδύσεις προς τις ΜΜΕ·

19.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης επικεντρώνεται ελάχιστα στις ΜΜΕ και ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης στις ΜΜΕ·

20.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξατομικεύσει καλύτερα τη χρηματοδότηση της ΕΕ ώστε να προσελκύσει μεγαλύτερη συμμετοχή μη ψηφιακών, υψηλής τεχνολογίας και καινοτόμων ΜΜΕ και ζητεί, επιπλέον, κατά τον σχεδιασμό νέων μέσων της ΕΕ να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσον η χρηματοδότηση μπορεί εύλογα να χρησιμοποιηθεί από τις ΜΜΕ και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, και να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ είναι σε θέση να επωφεληθούν όσο και όλοι οι άλλοι εταίροι της αλυσίδας αξίας, με στόχο τη βελτίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν, είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η παροχή «υπομονετικών κεφαλαίων» που αποσκοπούν στην αποκόμιση οφελών ειδικά για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και των οποίων οι πάροχοι είναι σε θέση να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους ακόμη και σε αντίξοες βραχυπρόθεσμες συνθήκες·

21.  τονίζει την ανάγκη για μια πιο προορατική προσέγγιση των δικτύων και των οργανώσεων των ΜΜΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να παρέχεται έγκαιρη ενημέρωση και καθοδήγηση για την αξιοποίηση των διαθέσιμων και σχεδιαζόμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης από την ΕΕ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, καθώς και διαγωνισμούς για σπουδαστές και νέους επιχειρηματίες·

22.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγγυηθούν μια χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό για τις ΜΜΕ, ιδίως για όσες επικεντρώνουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο σε άυλα περιουσιακά στοιχεία· υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης, βιώσιμου μετασχηματισμού και καινοτομίας και ζητεί περαιτέρω στήριξη για καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα· εκφράζει τη λύπη του για τις διαφορές στις πιστωτικές συνθήκες που προσφέρονται στις ΜΜΕ στις διάφορες χώρες της ΕΕ, και καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τους χρηματοπιστωτικούς και τραπεζικούς φορείς όσον αφορά την υποχρέωσή τους να εξασφαλίζουν πλήρη και δίκαιη πρόσβαση στα τραπεζικά δάνεια για τις ΜΜΕ·

23.  τονίζει ότι η χρηματοδότηση μόνο μέσω των κεφαλαιαγορών δεν επαρκεί για την παροχή κατάλληλων λύσεων για τις ΜΜΕ και πιστεύει ότι ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να είναι σταθερός και να προσφέρει στις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες ευρύ φάσμα εξατομικευμένων επιλογών χρηματοδότησης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών περιφερειακών τραπεζών και των αποταμιευτικών συνεταιρισμών· καλεί την ΕΤΕπ να συνεργαστεί στενότερα με τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές της στα κράτη μέλη για τη διάδοση σχετικών πληροφοριών στις ΜΜΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση·

Νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19

24.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να βρεθούν μέσα ταχείας παροχής ρευστότητας στις ΜΜΕ, ενώ τα μέτρα για την εκ νέου κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των καθυστερήσεων πληρωμών, οι οποίες εξακολουθούν να δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις ρευστότητας για τις ΜΜΕ, και προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να εφαρμόσουν την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, ιδίως όσον αφορά τους δημόσιους διοικητικούς φορείς και τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων·

25.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει την παρακολούθηση και την επιβολή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών και να αξιολογήσει την ανάγκη για την αναθεώρησή της, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι έγκαιρες πληρωμές αποτελούν τον κανόνα σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά τόσο για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, ιδίως από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες, όσο και για τις συναλλαγές μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων· καλεί τις αρχές σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να δώσουν το σωστό παράδειγμα πληρώνοντας πάντα εγκαίρως τις ΜΜΕ και, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την ενεργό χρήση των διαδικασιών επί παραβάσει σε περιπτώσεις όπου η οδηγία δεν εφαρμόζεται σωστά·

26.  αναγνωρίζει την ανάγκη για προσωρινή χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και σε αναγνώριση ότι έχουν οδηγήσει σε άνιση εφαρμογή των μέτρων σε ολόκληρη την Ένωση· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εγγυηθούν ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών·

27.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική αξιολόγηση και αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα γεωγραφικά μειονεκτήματα που επηρεάζουν τις ΜΜΕ που βρίσκονται στις πιο απομακρυσμένες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, των εξόχως απόκεντρων και των ορεινών περιοχών, καθώς και σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των μη περιφερειακών περιοχών, που πλήττονται από πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές·

28.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι τομείς όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία, ο πολιτισμός, οι δημιουργικές βιομηχανίες, οι μεταφορές, οι εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις, στις οποίες εμπλέκονται κυρίως ΜΜΕ, έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση της νόσου COVID-19· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν άμεσα διαρκή μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης μεταξύ ταξιδιωτών και επιχειρηματιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να ανακουφιστούν οι εν λόγω τομείς από διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπανηρές ρυθμίσεις, να προσδιοριστεί η μελλοντική πορεία για την ανάκαμψη των τομέων και να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στους πληγέντες τομείς· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες και να προβλεφθούν προγράμματα στήριξης για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, δεδομένου ότι η κρίση της νόσου COVID-19 ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν στην οικονομία και την κοινωνική ζωή μας·

29.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ως κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες την προστασία της απασχόλησης και την επιβίωση των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη οικονομικά βιώσιμων ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων που διατρέχουν κίνδυνο αφερεγγυότητας, ιδίως υπό το πρίσμα της ακύρωσης του Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Μέσου Στήριξης για τον Μετριασμό των Κινδύνων Ανεργίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (SURE) που στοχεύει στην κάλυψη του κόστους των εθνικών καθεστώτων μειωμένου ωραρίου εργασίας· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά τα κράτη μέλη στη μεταφορά της οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα(17), προκειμένου να διασφαλίσουν στην πράξη μια δεύτερη ευκαιρία για τις ΜΜΕ που βρίσκονται σε δυσχερή θέση·

30.  σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 ώθησε τις ΜΜΕ σε καινοτόμους τεχνολογίες, νέους τρόπους οργάνωσης της εργασίας τους και ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η «συνεργατική οικονομία» και η εξ αποστάσεως εργασία· επισημαίνει ότι πολλές ΜΜΕ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) προσανατολίζονται προς τη συμμετοχή των ΜΜΕ, επιτυγχάνοντας παράλληλα ισορροπία μεταξύ της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της προώθησης της καινοτομίας· ζητεί, περαιτέρω, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτή τη διαδικασία·

31.  υπενθυμίζει ότι η καινοτομία στις ΜΜΕ αποτελεί βασικό παράγοντα παραγωγικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς μπορεί να συνδράμει στην επίλυση παγκόσμιων και κοινωνικών προκλήσεων και να προσφέρει καλύτερες εργασιακές συνθήκες· υπενθυμίζει ότι η τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση αυξάνουν τις ευκαιρίες για καινοτομία και ευδοκίμηση των ΜΜΕ, καθώς επιταχύνουν τη διάδοση γνώσεων και την ανάδυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αυξάνουν την ικανότητά τους να αναπτύσσονται ταχύτερα·

32.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν τις ΜΜΕ και ενισχύουν τη συνδημιουργία, την ωρίμανση και τη μεταφορά άριστης τεχνολογίας στη βιομηχανία, καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία στοχευμένων δημόσιων πολιτικών για τη στήριξη των οριζόντιων αναγκών που σχετίζονται με τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, όπως η απλούστευση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, και καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πιλοτικές πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της υιοθέτησης λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης και παροχής συμβουλών, τεχνικής βοήθειας, βέλτιστων πρακτικών ή ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία), και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των τοπικών αρχών·

33.  χαιρετίζει την ένταξη των ΜΜΕ στο Ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα, μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη πολλών κατάντη υπηρεσιών και εφαρμογών· αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στις αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπόσχεση της Επιτροπής να αναπτύξει κύκλους εντατικών ψηφιακών μαθημάτων, ώστε να μπορέσουν οι εργαζομένοι στις ΜΜΕ να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού· υπογραμμίζει ότι οι κύκλοι εντατικών ψηφιακών μαθημάτων για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» θα πρέπει να έπονται επιδοτούμενων προγραμμάτων τα οποία θα παρέχουν στους ιδιοκτήτες και τα διευθυντικά στελέχη των ΜΜΕ τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τις ψηφιακές τους ανάγκες και ευκαιρίες· επισημαίνει ότι το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι απαραίτητο για να ευδοκιμήσουν οι ΜΜΕ και για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς όχι μόνο στην περιβαλλοντική και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και στις παραδοσιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις·

35.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν μέχρι στιγμής ενσωματώσει επιτυχώς την ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις τους· ζητεί να ενισχυθεί η δράση που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών και των ελλείψεων δεξιοτήτων και στον εξοπλισμό των ΜΜΕ με ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες, καθώς και στη βελτίωση των δεξιοτήτων σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις και την χρηματοοικονομική εκπαίδευση, πέραν των δεξιοτήτων διαχείρισης των πιστώσεων και της αλυσίδας εφοδιασμού για τις ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα της επιτάχυνσης που προκάλεσε η κρίση COVID-19·

36.  τονίζει την ανάγκη προώθησης επενδύσεων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας στις ΜΜΕ· ζητεί, προς τούτο, να αναπτυχθεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις· υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το θεματολόγιο δεξιοτήτων της Επιτροπής προς το σκοπό αυτό και επισημαίνει ότι, προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και καινοτομίας, είναι απαραίτητο να αυξηθεί το μερίδιο των αποφοίτων στους τομείς STEM και να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες σε σχέση με τις γυναίκες σε αυτούς τους τομείς· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων·

37.  σημειώνει τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη (COM(2020)0065) και την άποψή της ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν κόμβο ψηφιακής καινοτομίας με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στην τεχνητή νοημοσύνη·

38.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων για την αναβάθμιση του παρωχημένου εξοπλισμού, την ενίσχυση της μεταφοράς γνώσεων και τον εντοπισμό των πλέον αποτελεσματικών χρήσεων τεχνολογιών όπως η βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη, και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις άμεσα αναγκαίες δεξιότητες ώστε να καταστεί δυνατός ο εξ αποστάσεως έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων, η παρακολούθηση της παραγωγής και η συνεργασία των εργαζομένων, καθώς και περιβαλλοντικά βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προσεγγίσεις κυκλικής οικονομίας, και την αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων, τομείς στους οποίους η ψηφιακή τεχνογνωσία είναι συχνά ζωτικής σημασίας και επιτρέπει στις ΜΜΕ να παραμείνουν ανταγωνιστικές· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός προγράμματος κουπονιών για τις ΜΜΕ για τη στήριξη αυτών των προσπαθειών τους·

39.  ζητεί την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων γνώσεων και δεξιοτήτων των ΜΜΕ σε σχέση με τις περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογίες, πρακτικές και επιχειρηματικά μοντέλα, ιδίως για τους τομείς στους οποίους η αειφόρος ενέργεια και οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ απαιτούν θεμελιώδεις αλλαγές·

40.  υπενθυμίζει τη σημασία μέσων όπως το δίκτυο Enterprise Europe Network και οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, που μπορούν να προωθήσουν τη διεθνοποίηση, την ψηφιοποίηση και την επιδίωξη της καινοτομίας των ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων στον περιβαλλοντικό τομέα, και να συμβάλουν στη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή ενδιάμεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση αυτών των μέσων, συμβουλευόμενη εκπροσώπους των ΜΜΕ καθ 'όλη τη διαδικασία αξιολόγησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά τα δίκτυα προσεγγίζουν αποτελεσματικά τις ΜΜΕ·

41.  υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των μη προσωπικών δεδομένων και της μεταφοράς τεχνολογιών από τον ακαδημαϊκό χώρο στις ΜΜΕ, καθώς και τη σημασία δημιουργίας ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων για την χωρίς διακρίσεις, αξιόπιστη και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την αύξηση των ροών δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων και με τις κυβερνήσεις, με τη χρήση ενός μοντέλου ανοικτών δεδομένων·

42.  ζητεί την έγκριση μιας παράλληλης και ισχυρότερης πολιτικής για τη βελτίωση των υποδομών διαδικτύου και των συνθηκών συνδεσιμότητας υπέρ των ΜΜΕ στις απομακρυσμένες περιοχές, ως βασική προϋπόθεση για να βελτιωθεί η ψηφιοποίηση και να υιοθετηθεί ο αποτελεσματικός μετασχηματισμός· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δεσμευτικών στόχων συνδεσιμότητας·

Στρατηγική ανάκαμψης

43.  επιμένει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αποτελεί προτεραιότητα αλλά χρειάζεται ισχυρή χρηματοδότηση· ζητεί να διατεθεί σημαντικό μέρος του για τις ΜΜΕ, και τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, όποτε είναι δυνατόν, μέσα έρευνας και καινοτομίας, όπως το Accelerator του ΕΣΚ, θα προσφέρουν ταχείες ευκαιρίες σε ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμους τεχνολογίες·

44.  ζητεί οι διαδεδομένες πολιτικές και τα μέσα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο ουδέτερα από τομεακή άποψη και να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη όχι μόνο στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη σε έργα καινοτομίας, αλλά και, ανάλογα με τις ανάγκες τους, σε όσες υστερούν, ιδίως στην παραδοσιακή μεταποίηση· ζητεί να διατεθεί περισσότερη χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μη ψηφιακές ΜΜΕ, και σε ΜΜΕ που επιθυμούν να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους και την αποδοτική χρήση των πόρων·

45.  υπογραμμίζει ότι η συνεργασία και ο συντονισμός αποτελούν σημαντικότατους παράγοντες βελτίωσης των επιδόσεων των ΜΜΕ· σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι οι συνεργατικοί σχηματισμοί και οι συμπράξεις με όλους τους παράγοντες του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία) θα προωθηθούν και θα ενθαρρυνθούν καλύτερα με τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την απλούστευση των διαδικασιών και τη δημιουργία κοινών υπηρεσιών για τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε συνεργατικούς σχηματισμούς· καλεί επίσης την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εταιρικές σχέσεις και οι αποστολές του «Ορίζων Ευρώπη» θα είναι διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής τους, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των ΜΜΕ και τον καθορισμό του στρατηγικού θεματολογίου ερευνών τους και των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας τους· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να εξασφαλιστούν δίκαιες ρυθμίσεις για την ανταλλαγή των πορισμάτων και των τελικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή «ανοικτοί στο μέτρο του δυνατού, κλειστοί στο μέτρο του αναγκαίου»·

46.  υπογραμμίζει, περαιτέρω, τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας, δεδομένου ότι αποτελούν αποτελεσματικό τρόπο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ, των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων, με στόχο την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών κοινωνικών προκλήσεων της εποχής μας·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν, μεταξύ άλλων, στην οικονομία των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη παραγωγή, το διαδίκτυο των πραγμάτων και την κβαντική υπολογιστική και να διασφαλίσουν μια ισχυρή συνιστώσα ΜΜΕ σε αυτούς τους τομείς· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι περισσότερες ΜΜΕ δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που δημιουργούν· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας αυθεντικής αγοράς δεδομένων, στην οποία οι ΜΜΕ θα έχουν πρόσβαση και χρήση των δεδομένων σε όλους τους τύπους οργάνωσης αγοράς, δηλαδή μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή, επιχείρησης και επιχείρησης, και επιχείρησης και κυβέρνησης·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ΜΜΕ θα έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται στις ευκαιρίες καινοτομίας, και να μεγιστοποιήσουν τις συνέργειες με τα προγράμματα της ΕΕ στις εθνικές τους στρατηγικές καινοτομίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των καινοτόμων ΜΜΕ που ειδικεύονται σε πρωτοπόρους τεχνολογίες·

49.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η ενημέρωση των ιδιοκτητών και των διευθυντικών στελεχών των ΜΜΕ, των ενώσεων ΜΜΕ και των υποστηρικτικών οργανώσεων όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τεχνολογίες βελτιωμένων περιβαλλοντικών επιδόσεων, τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση και επιμόρφωση) που σχετίζονται με τον οικολογικό σχεδιασμό και την αποδοτική χρήση και διαχείριση των πόρων, και σχετικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα και τις πράσινες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες·

50.  τονίζει ότι οι επενδύσεις σε νέες και σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες μπορούν να μετατρέψουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική μέσω της οποίας οι ΜΜΕ θα μπορούν να επωφεληθούν και να ενισχύσουν το δυναμικό καινοτομίας τους·

51.  αναγνωρίζει ότι, παρόλο που πολλές ΜΜΕ είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε ενεργειακά αποδοτικές, κυκλικές και φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες, προϊόντα και υπηρεσίες, υπάρχουν σημαντικοί φραγμοί, ιδίως οικονομικοί, οι οποίοι τις αποτρέπουν από τις επενδύσεις αυτές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, παράλληλα με τη μείωση της κανονιστικής επιβάρυνσης, να άρουν αυτούς τους φραγμούς με τη θέσπιση ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου και συστημάτων τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης, μεταξύ άλλων μέσω ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ να υιοθετήσουν με επιτυχία και ταχύτητα πράσινες πρακτικές, προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες· είναι της γνώμης ότι η ενίσχυση της στοχευμένης τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την προώθηση πράσινων ευκαιριών μεταξύ αυτών των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων· τονίζει ότι η εν λόγω βοήθεια θα πρέπει να επιτρέπει στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την Πράσινη Συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή, το επιχειρηματικό μοντέλο και, γενικότερα, τις ανάγκες τους, δεδομένου ότι δεν υπάρχει προσέγγιση ενιαία, κατάλληλη για όλους· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη ενεργού συμμετοχής εκπροσώπων των οργανώσεων των ΜΜΕ·

52.  επικροτεί τις πρωτοβουλίες που προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας στις ΜΜΕ, όπως η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, η δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και η παροχή σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών και ευκαιριών καινοτομίας για τις ΜΜΕ· λαμβάνει υπό σημείωση τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι πρωτοβουλίες του επονομαζόμενου «κύματος ανακαινίσεων», συμπεριλαμβανομένων των έργων αστικής ανάπλασης· επισημαίνει ότι το δικαίωμα επισκευής, παρόλο που ωφελεί τους καταναλωτές, μπορεί να ωθήσει τις ΜΜΕ να εισχωρήσουν στο επισκευαστικό τμήμα της αγοράς και ότι οι πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ενδέχεται να είναι ωφέλιμες όχι μόνο για τις ΜΜΕ του κατασκευαστικού τομέα, αλλά όλες τις ΜΜΕ στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, και άρα στη συμβολή στη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών· ζητεί την ανάπτυξη μιας πιο ανταγωνιστικής αγοράς για εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ)·

53.  τονίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα στρατηγικό εργαλείο για την προώθηση βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης· πιστεύει ότι το εργαλείο αυτό, με τη σωστή στήριξη και βοήθεια, μπορεί επίσης να προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στις τοπικές, καινοτόμους ΜΜΕ· επισημαίνει τον παρόμοιο ρόλο των πράσινων και κυκλικών δημόσιων συμβάσεων και υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάρτιση και στήριξη για τους δημόσιους φορείς και τις ΜΜΕ·

54.  σημειώνει ότι η ύπαρξη ενός ισορροπημένου πλαισίου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) είναι γνωστό ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στο ανακοινωθέν σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία σε επίπεδο ΕΕ των προϊόντων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και των κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφευρέσεων και να ενισχυθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών, και ιδίως των ΜΜΕ, να καινοτομούν με βάση ισχυρά και ισορροπημένα καθεστώτα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία θα ωφελήσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜΜΕ και θα ελαχιστοποιήσουν το κόστος και την πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις διαφορές σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και παρέχοντας μοντέλα ανοιχτής πηγής και ανοικτών δεδομένων για μελλοντική καινοτομία·

55.  υπενθυμίζει τον ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, και ενθαρρύνει την ενσωμάτωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων στα πρώιμα στάδια της εκπαίδευσης και την προώθηση της επανειδίκευσης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ μπορούν να βασίζονται σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό·

56.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν και να επεκτείνουν τις πρωτοβουλίες για τον προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες και την αντιμετώπιση των κενών στην αγορά εργασίας μέσω της εκπαίδευσης, των στρατηγικών επαγγελματικής κατάρτισης και των προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων που απευθύνονται στις ΜΜΕ, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται χάσμα στην επιχειρηματικότητα και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες · καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τα προσκόμματα που εξακολουθούν να εμποδίζουν τις γυναίκες να ιδρύσουν και να διευθύνουν επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι η ανάλυση δεδομένων κατανεμημένων ανά φύλο θα συμβάλει στο να καταστεί αυτή η αξιολόγηση πιο εμπεριστατωμένη και θα βελτιώσει τη συνολική ποιότητα της διαδικασίας χάραξης αποφάσεων· ζητεί την δρομολόγηση πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων για τις γυναίκες, ώστε να βοηθηθούν να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή τους· πιστεύει, επιπλέον, ότι τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οι ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να προωθηθούν εντός του δημόσιου τομέα προκειμένου η δημόσια διοίκηση να καταστεί περισσότερο φιλική προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ανταλλαγή εθνικών και περιφερειακών βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανταγωνιστικότητα·

57.  υπενθυμίζει ότι η στρατηγική για τις ΜΜΕ πρέπει να καλύπτει διαφορετικά μεγέθη και είδη ΜΜΕ, ανεξάρτητα από το αν δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς, κοινωνικούς ή υψηλής τεχνολογίας τομείς· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ που ασχολούνται με την παραδοσιακή βιοτεχνία, τον τουρισμό, τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και την κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα ευάλωτο τμήμα του δικτύου των ΜΜΕ· αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική αξία τους και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα των τομέων αυτών, μεταξύ άλλων με την προώθηση της μετάβασης των γενεών και της αυτοεπιχειρηματικότητας, με την προώθηση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες καινοτομίας και με τη στήριξη της προστασίας και της ενίσχυσης αυτών των τομέων·

58.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των ενωσιακών προγραμμάτων στήριξης των ΜΜΕ, ιδίως του προγράμματος για την ενιαία αγορά, να δώσει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, δεδομένου ότι έχουν τοπική βάση, παρέχουν ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ, και δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, προωθούν δε την κοινωνική καινοτομία·

59.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει και να δεσμευτεί σε έναν χάρτη πορείας για μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα δράσεων και μεσοπρόθεσμων ελέγχων, και να παρουσιάσει την εφαρμογή της στρατηγικής για τις ΜΜΕ σε ετήσια συζήτηση της ολομέλειας σχετικά με την κατάσταση των ΜΜΕ στην Ένωση· σημειώνει ότι, μετά την προειδοποίηση της ΠΟΥ για την πανδημία και την εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες αναγκάστηκαν να σταματήσουν ή να επιβραδύνουν την παραγωγή λόγω εμπορικών περιορισμών, διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού και ελλείψεων πρώτων υλών και κατασκευαστικών στοιχείων από τρίτες χώρες, καταδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ανάγκη να αποκτήσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στρατηγική αυτονομία, να μειώσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες και να διασφαλίσει ότι βασικά τμήματα των στρατηγικών αλυσίδων αξίας, συμπεριλαμβανομένης της μεταποιητικής βιομηχανίας, είναι προτιμότερο να βρίσκονται εντός των συνόρων της· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες που προμηθεύουν ιατρικά εφόδια δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν στο μέλλον τις ίδιες δυσκολίες που προέκυψαν στην εσωτερική αγορά και θα διδαχθούν από τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά τα πρώτα στάδια της κρίσης COVID-19·

60.  ζητεί την ενίσχυση των κανόνων ανταγωνισμού για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και την προστασία τους από αθέμιτες πρακτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κοινωνικό ντάμπινγκ και απορρύθμιση της εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της προώθησης του κοινωνικού διαλόγου κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών για τις ΜΜΕ και της εξασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι επωφελούνται από την εσωτερική αγορά σε δίκαιη βάση και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης·

61.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο οικοσυστημάτων που εγγυώνται μια χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση, με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων που δραστηριοποιούνται σε μια αλυσίδα αξίας, προκειμένου να προωθηθεί η ηγεσία της Ευρώπης σε στρατηγικούς τομείς και η ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια σκηνή·

62.  θεωρεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για τις ΜΜΕ θα πρέπει να συνεκτιμά πλήρως και μόνιμα τις εθνικές ιδιαιτερότητές τους, διασφαλίζοντας, σε ένα γενικό κοινοτικό πλαίσιο, την μέριμνα για ευρεία εθνική αυτονομία των κρατών μελών·

63.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πολύ έως 600 000 ΜΜΕ πραγματοποιούν επί του παρόντος εξαγωγές εκτός ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μόνο εάν υποστηριχθούν τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο από ένα δομημένο και προβλέψιμο και ευνοϊκό κανονιστικό πλαίσιο, διαρθρωμένα δίκτυα, αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης και πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ τόσο όσον αφορά την εσωτερική αγορά όσο και τις διεθνείς αγορές, τους κανόνες και τα εργαλεία τους, μέσω της απλούστευσης του πλαισίου αναφοράς και της βελτίωσης της επικοινωνίας σχετικά με εξατομικευμένες ευκαιρίες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των κεντρικών οργανώσεων και δικτύων και των εμπορικών επιμελητηρίων των ΜΜΕ στα κράτη μέλη και διεθνώς, καθώς και των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

64.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει εργαλεία όπως ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο εισόδου για τον εύκολο εντοπισμό από τις ΜΜΕ ευκαιριών που απορρέουν από διεθνείς εμπορικές συμφωνίες· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δρομολόγηση της νέας πύλης της Επιτροπής με την ονομασία « Access2Markets» σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις και παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει πολυγλωσσική πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο·

65.  υπενθυμίζει την ανάγκη ενεργού συμμετοχής των ΜΜΕ στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, και προώθησης της αμοιβαιότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στις δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες· ζητεί, προς τούτο, να συμπεριληφθεί στις εμπορικές συμφωνίες ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, το οποίο θα διαφοροποιεί τις διατάξεις που είναι φιλικές προς τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ από άλλα κεφάλαια και θα αποτελεί ένα μέσο για να προσδιορίζουν οι ιδιοκτήτες πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ τις σχετικές και ωφέλιμες πτυχές των συμφωνιών·

66.  παροτρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και ένα ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο οι ΜΜΕ θα μπορούν να ευδοκιμούν και να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, και να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μέσων εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) προκειμένου να μειωθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που προκύπτει από παράνομες ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων εμπορικής άμυνας που εμποδίζουν άδικα τις επιχειρήσεις της ΕΕ να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών·

67.  θεωρεί ότι οι εθνικές και ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα και να διευκολύνουν και να αυξάνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, απλουστεύοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με προσκλήσεις υποβολής προσφορών και διαδικασίες, αποφεύγοντας παράλληλα δυσανάλογες απαιτήσεις και πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, όπως κριτήρια υποβολής προσφορών που θέτουν απαιτήσεις ή προσόντα πέραν των θεμελιωδών στοιχείων της υπηρεσίας ή των αγαθών που αγοράζονται, και, έτσι, να συμβάλλουν στη συντόμευση και τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού·

68.  ζητεί, για τον σκοπό αυτό, να παρασχεθεί περισσότερη καθοδήγηση στις δημόσιες αρχές και τις ΜΜΕ σχετικά με την υφιστάμενη ευελιξία και την προσαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις·

69.  σημειώνει ότι η διαίρεση μεγαλύτερων συμβάσεων σε μικρότερες θα μπορούσε να συμβάλει στη συντόμευση και τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, προσφέροντας καλύτερα κίνητρα στις τοπικές ΜΜΕ, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας και σε προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι προσβάσιμες μόνο για τους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους·

70.  ζητεί να αναγνωριστεί η αξία των «συμβάσεων μηδενικής χιλιομετρικής απόστασης» μέσω του ορισμού κριτηρίων πριμοδότησης για τις τοπικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το παράδειγμα, εν προκειμένω, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη γεωργία και τις βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού· ζητεί να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι φορείς χάραξης δημόσιας πολιτικής τοπικές ΜΜΕ σε ορισμένο βαθμό·

71.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με τις εθνικές διοικήσεις για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς δημόσιων συμβάσεων, η οποία θα βασίζεται σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών μετρίου μεγέθους που θα επιτρέπουν στις ΜΜΕ να συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων και όπου θα είναι δυνατός ο πραγματικός και θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των παραγόντων της αγοράς, επίσης και μέσω της διάσπασης των μεγαλύτερων συμβάσεων σε μικρότερες, και όπου θα μπορεί να υπάρξει πραγματικός και θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των παραγόντων της αγοράς, και υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ESPD) πιο προσιτό στις ΜΜΕ ·

o
o   o

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
(2) ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33.
(4) ΕΕ C 68 E της 7.3.2014, σ. 40.
(5) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 57.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0206.
(9) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 102.
(10) Εισαγωγικές παρατηρήσεις του Γενικού Διευθυντή της ΠΟΥ κατά την ενημέρωση Τύπου σχετικά με τη νόσο COVID-19, 11 Μαρτίου 2020.
(11) https://ec.europa.eu/growth/smes_el
(12) ΟΟΣΑ Οικονομικές Προοπτικές, τόμος 2020, τεύχος I.
(13) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
(14) Έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από την Innovation Finance Advisory, Funding women entrepreneurship - How to empower growth (Χρηματοδότηση γυναικών επιχειρηματιών - Πώς να δοθούν κίνητρα ανάπτυξης), Ιούνιος 2020.
(15) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» (COM(2020)0066).
(16) Έκθεση Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας της Γερμανίας που παρουσιάστηκε από το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Μελέτη σκοπιμότητας: Εισαγωγή της αρχής «one-in-one-out» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 5 Δεκεμβρίου 2019.
(17) Οδηγία (EΕ) 2019/1023, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, για την απαλλαγή από τα χρέη και την ανικανότητα ή την έκπτωση και για μέτρα με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που αφορούν την αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα και την απαλλαγή από τα χρέη, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 18).

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου