Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2131(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0237/2020

Ingivna texter :

A9-0237/2020

Debatter :

PV 14/12/2020 - 24
CRE 14/12/2020 - 24

Omröstningar :

PV 16/12/2020 - 15

Antagna texter :

P9_TA(2020)0359

Antagna texter
PDF 191kWORD 63k
Onsdagen den 16 december 2020 - Bryssel
En ny strategi för europeiska små och medelstora företag
P9_TA(2020)0359A9-0237/2020

Europaparlamentets resolution av den 16 december 2020 om en ny strategi för europeiska små och medelstora företag (2020/2131(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen, som avser den inre marknaden, hållbar utveckling och social marknadsekonomi,

–  med beaktande av kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner(2) (direktivet om sena betalningar),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2012 om små och medelstora företag: konkurrenskraft och affärsmöjligheter(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 8 september 2015 om familjeföretag i Europa(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 23 juli 2020 om slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020(8),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 februari 2011 Översyn av småföretagsakten för Europa (COM(2011)0078) och parlamentets resolution av den 12 maj 2011 om samma ämne(9),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 december 2011 En åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering (COM(2011)0870),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 mars 2013 Smart lagstiftning – tillgodose de små och medelstora företagens behov (COM(2013)0122),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 november 2016 Europas nästa ledare – initiativet för uppstartsföretag och expanderande företag (COM(2016)0733),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 Den europeiska gröna given (COM(2019)0640),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 Att forma EU:s digitala framtid (COM(2020)0067),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 En SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU (COM(2020)0103),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 En ny industristrategi för EU (COM(2020)0102),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2020 En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin. För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa (COM(2020)0098),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 EU vid ett vägskäl – bygga upp och bygga nytt för nästa generation (COM(2020)0456),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 Kommissionens justerade arbetsprogram för 2020 (COM(2020)0440),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 1 juli 2020 Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (COM(2020)0274),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport om europeiska små och medelstora företag 2018/2019 från november 2019,

–  med beaktande av kommissionens ekonomiska vårprognos 2020,

–  med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport 02/2020 av den 22 januari 2020 SMF-instrumentet i praktiken: ett ändamålsenligt och innovativt program som står inför utmaningar,

–  med beaktande av resultaten i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle 2020, som offentliggjordes den 11 juni 2020,

–  med beaktande av Världsbankens rapport Global Economic Prospects (Globala ekonomiska prognoser) från juni 2020,

–  med beaktande av OECD:s rapport av den 10 december 2019 The Missing Entrepreneurs 2019 (Entreprenörerna som saknas 2019),

–  med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för transport och turism, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för kultur och utbildning,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för rättsliga frågor,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A9-0237/2020), och av följande skäl:

A.  Kommissionens meddelande En SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU offentliggjordes den 10 mars 2020, och den 11 mars 2020 utfärdade WHO pandemivarningen om covid-19(10), vilket fick betydande konsekvenser för den ekonomiska, sociala och politiska miljö där små och medelstora företag är verksamma och innebar att strategin behövde omarbetas på grund av att många ekonomiska, sociala och politiska förutsättningar förändrades. Den strategi som kommissionen lade fram i mars 2020 innehåller fortfarande förslag på lösningar på de strukturella ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar som små och medelstora företag stod inför före covid-19-krisen och framtida utmaningar i samband med den digitala och gröna omställningen. Kommissionen bör lägga fram en uppdaterad version av sitt meddelande om en SMF-strategi som återspeglar de frågor som lyfts fram i denna resolution. Den europeiska konkurrenskraften släpar efter andra utvecklade ekonomier, vilket hotar Europas förmåga att skapa välstånd och välfärd.

B.  De 24 miljoner små och medelstora företag som finns i EU-27 utgör ryggraden i ekonomin och stod innan pandemin för mer än hälften av EU:s BNP och sysselsatte omkring 100 miljoner arbetstagare. Av företagen i EU:s icke-finansiella affärssektor är 98,9 procent små företag med färre än 49 anställda.(11) På både nationell nivå och EU-nivå är mikroföretag och små och medelstora företag mycket komplexa och heterogena med tanke på sin storlek och de många olika verksamhetsområden de omfattar. Små och medelstora företag är avgörande för europeiska industriella värdekedjors utveckling och motståndskraft och bidrar avsevärt till lokala, regionala och nationella ekonomier.

C.  Små och medelstora företag bör stå i centrum för den europeiska gröna given och den digitala strategin och stödjas på lämpligt sätt genom skräddarsydda finansieringsinstrument och en småföretagarvänlig lagstiftningsmiljö så att de kan spela en viktig roll i den europeiska ekonomins tillväxt och i unionens bredare strategiska mål, inbegripet miljömålen för 2050. I sin resolution om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser betonade parlamentet att den europeiska gröna given och den digitala omvandlingen skulle underlätta återhämtningen och återuppbyggnaden efter covid-19-pandemin. Små och medelstora företag måste aktivt involveras och stödjas i EU:s digitala strategi och den europeiska gröna given så att man stärker deras konkurrenskraft och låser upp deras potential för digitalisering, spridning av innovativa lösningar och hantering av akuta miljö- och samhällsproblem. De små och medelstora företagens bidrag kommer att vara avgörande för att dessa strategier ska lyckas.

D.  Den ekonomiska kris och den bistra ekonomiska framtidsprognos som utlöstes av pandemin har gjort att ett otal små och medelstora företag har hamnat på gränsen till insolvens. Endast 40 procent av alla företag mottog betalning i tid under 2018. Den likviditetskris som har drabbat många små och medelstora företag kommer inte enbart att ha en negativ inverkan på deras dagliga verksamhet utan även på deras framtida möjligheter till tillväxt, vilket gör att de inte korrekt kan planera långsiktiga investeringar.

E.  De nödinköp av tillgångar som gjorts av Europeiska centralbanken (ECB) som reaktion på den ekonomiska kris som orsakats av pandemin hjälper huvudsakligen större företag, eftersom de är mer beroende av den kommersiella skuldmarknaden, men förbättrar inte de finansiella villkoren för små och medelstora företag. EU och medlemsstaterna bör agera djärvt och snabbt för att minimera de ekonomiska, sociala och strategiska risker som är kopplade till dessa företags försvinnande. Europaparlamentet konstaterar att bankernas utlåning traditionellt sett är den viktigaste externa finansieringskällan för små och medelstora företag i unionen och står för över tre fjärdedelar av dessa företags finansiering, vilket gör små och medelstora företag särskilt sårbara för en åtstramning av bankernas utlåning. Små och medelstora företag har inte de verktyg som krävs för att hantera en utdragen kris, och nationella åtgärder bör inte inverka negativt på EU:s inre marknad.

F.  Effekten av kapitalbristen till följd av covid-19-krisen kommer att vara ojämnt fördelad mellan sektorer, företagstyper och medlemsstater och därmed leda till skillnader på den inre marknaden. Det är viktigt att upprätthålla lika villkor för att minimera snedvridningen av konkurrensen på den inre marknaden, samtidigt som skillnaderna i tillväxt mellan medlemsstaterna är en av orsakerna till den ojämna ekonomiska utvecklingen i EU. Små och medelstora företag drabbas ännu hårdare av överväldigande och ofta oreglerad global konkurrens.

G.  I OECD:s ekonomiska prognos utesluts det inte att förlusten av inkomst – i händelse av ytterligare en allvarlig våg av covid-19 – i slutet av 2021 skulle kunna överstiga förlusten vid alla tidigare lågkonjunkturer under de senaste 100 åren(12). Statligt stöd till följd av covid-19-utbrottet bör inte leda till snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden mellan små och medelstora företag från olika länder. Pandemin har visat att den digitala omställningen är av yttersta vikt och har belyst behovet av att digitalisera ekonomin för att säkerställa bättre motståndskraft i framtiden, samtidigt som miljöutmaningar kvarstår och måste hanteras. EU står inför hård konkurrens från globala aktörer. Innovation är ett effektivt sätt för små och medelstora företag att bygga långsiktig och hållbar tillväxt.

H.  Antagandet av miljövänligt hållbara rutiner och innovationer och hållbar teknik förväntas skapa nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter för små och medelstora företag samtidigt som deras konkurrenskraft ökar och deras utgifter minskar, förutsatt att rätt administrativa, regelmässiga och tekniska förutsättningar föreligger. Många små och medelstora företag vill förbättra sin miljöprestanda, resurs- och energieffektivitet, användning av digital teknik och spridning av innovativa lösningar, vilka alla kommer att vara avgörande för att stödja deras långsiktiga hållbara tillväxt och konkurrenskraft och göra det möjligt för dem att spela en nyckelroll när det gäller att direkt leverera miljöinnovationer. Bättre tillgång till finansiering och tekniskt stöd bör därför tillhandahållas.

I.  Enligt kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle 2020(13) saknar många små och medelstora företag fortfarande fullständig tillgång till digitalisering och släpar efter stora företag när det gäller både digitala färdigheter och digitaliseringen av deras verksamhet, vilket delvis beror på illojal konkurrens från multinationella företag. Samma regler bör gälla både på den digitala och icke-digitala inre marknaden, så att man säkerställer lika villkor och samtidigt undviker negativ inverkan på arbetstagarrättigheterna och de sociala rättigheterna. Användningen av data kan leda till en konkurrensfördel och göra det möjligt för små och medelstora företag att dra nytta av den digitala omställningen, samtidigt som fokus på digital kompetens och digitala färdigheter bör gå hand i hand med ökade EU-investeringar i digital infrastruktur samt med förbättrad dataåtkomst för små och medelstora företag och rättvisa kommersiella och rättsliga ramar för alla marknadsstrukturer, dvs. förbindelser mellan företag, mellan företag och konsument och mellan företag och myndigheter.

J.  En av de största utmaningarna när det gäller att nå digitaliseringens fulla potential är att hitta kvalificerad arbetskraft. Kommissionen, medlemsstaterna och de lokala myndigheterna bör vidta åtgärder för att förbättra företagsklimatet så att man säkerställer de små och medelstora företagens konkurrenskraft och unionens hållbara och långsiktiga ekonomiska tillväxt. Unionens strategi för små och medelstora företag är en möjlighet att främja företagarkulturen i underrepresenterade grupper och göra det möjligt för dem att till fullo utnyttja möjligheterna med den digitala och gröna omställningen.

K.  Genom att stärka företagarkulturen kan man göra det möjligt för små och medelstora företag att fullt ut bidra till och dra nytta av den dubbla omställningen och skapa fler arbetstillfällen, och därmed öka de små och medelstora företagens inverkan på arbetsmarknaden. Kvinnor utgör 52 procent av Europas totala befolkning, men endast 34,4 procent av egenföretagarna och 30 procent av de företagare som driver nystartade företag i EU(14). Kvinnors kreativitet och potential som företagare utnyttjas fortfarande inte fullt ut och bör utvecklas ytterligare.

L.  Regelbördan bör minskas, såsom de ekonomiska kostnaderna och ”krångelkostnaderna” för efterlevnad av överreglering och alltför komplicerade administrativa förfaranden, inbegripet utmaningarna i samband med patenttvister, till exempel på området för immateriella rättigheter, men också när det gäller finansieringsmöjligheter. Innovation hänger inte samman med reglering, utan drivs av samarbeten där företag interagerar för att utbyta kunskap och information och kombinera idéer och dela finansiering med partner som led i större innovationssystem. Bidrag når i regel mer sannolikt än skattelättnader fram till små och medelstora företag eller till verksamheter där små och medelstora företag mer sannolikt deltar.

M.  EU:s definition av små och medelstora företag nämns i fler än 100 EU-rättsakter som omfattar en mängd olika politikområden. Kommissionen kommer att närmare undersöka den befintliga definitionen och rapportera om specifika frågor som lyftes fram i det senaste offentliga samrådet, såsom komplexa ägarstrukturer eller möjliga inlåsningseffekter. Kommissionen måste fortfarande följa domen från Europeiska unionens domstol av den 15 september 2016 som begärde ett förtydligande av kriterierna för ”självständighet” och ”oberoende”.

N.  Mikroföretag utgör en betydande andel av de europeiska små och medelstora företagen och det är ofta svårt för dem att få tillgång till finansiering eller få kännedom om de möjligheter som finns tillgängliga på EU-nivå och nationell nivå. Den här företagskategorin har även drabbats hårt av covid-19-krisen och förtjänar att ta emot mer hjälp och att främjas ytterligare, utan att det påverkar den befintliga definitionen av små och medelstora företag.

O.  Medelstora börsnoterade företag bidrar avsevärt till sysselsättningen och tillväxten, särskilt i vissa medlemsstater. Kommissionen bör, som en del av Refit-initiativet, bedöma behovet av en separat definition av medelstora börsnoterade företag för att möjliggöra riktade åtgärder, samtidigt som man ser till att detta inte utvidgar den befintliga definitionen av små och medelstora företag eller på något sätt äventyrar stödet till små och medelstora företag.

Strukturella utmaningar före covid-19-krisen

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens strategi för små och medelstora företag och delar dess åsikt att de små och medelstora företagen är väsentliga för den europeiska ekonomin. Parlamentet framhåller behovet av att uppdatera strategin för små och medelstora företag mot bakgrund av covid-19-krisen, samtidigt som man behåller fokus på att främja omställningen till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt motståndskraftigt samhälle och en konkurrenskraftig ekonomi, och begär därför att strategin för små och medelstora företag ska vara förenlig med industristrategin, EU‑strategin för data(15) och den europeiska gröna given, så att alla små och medelstora företag aktivt involveras och stöds i den dubbla omställningen i syfte att uppnå bättre konkurrenskraft, långsiktig tillväxt och ökad motståndskraft.

2.  Europaparlamentet efterlyser dessutom åtgärder för att förbättra förutsättningarna för nyföretagande och stärka företagarandan, inbegripet genom att minska den administrativa bördan för små och medelstora företag. Parlamentet efterlyser i detta avseende antagandet av en handlingsplan för små och medelstora företag med tydliga mål, delmål och tidsramar som åtföljs av regelbunden övervakning samt regelbundna rapporter och utvärderingar. Parlamentet betonar i detta sammanhang att man måste förstärka företagarandan i unionen och skapa förutsättningar som gör det möjligt för nya företag och befintliga små och medelstora företag att frodas och skapa innovationer, och därmed bidra till unionens ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet och ekonomiska konkurrenskraft.

3.  Europaparlamentet erkänner att alltför stora administrativa bördor och regelbördor hindrar små och medelstora företags möjligheter att frodas, eftersom de saknar de nödvändiga resurserna för att uppfylla komplicerade byråkratiska krav.

4.  Europaparlamentet välkomnar därför kommissionens åtagande att införa principen ”en in och en ut”, men påminner om att detta enbart upprätthåller status quo i lagstiftningen, vilket inte är en tillräckligt långtgående ambition, och betonar att medlemsstaterna som ett första steg mot att hejda flödet av ny lagstiftning måste undvika överreglering. Parlamentet påminner om att den offentliga förvaltningen, både på europeisk och på nationell nivå, spelar en viktig roll när det gäller att göra det lättare att göra affärer och till exempel främja investeringar som syftar till att stärka den ekonomiska konkurrenskraften samtidigt som de högsta möjliga standarderna för transparens, arbetstagares hälsa, rättigheter och säkerhet och miljöskydd upprätthålls.

5.  Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och kommissionen att erkänna behovet av bättre reglering och förenkling och att anta en färdplan med konkreta och bindande mål och indikatorer, vilket är en viktig förutsättning för att vår ekonomi ska kunna återhämta sig och skapa innovationer samt för att skydda konkurrenskraften hos företag i EU. Parlamentet konstaterar att flera medlemsstater har fastställt kvantitativa mål om att minska den administrativa bördan med upp till 30 procent(16) och uppmanar kommissionen att fastställa ambitiösa och bindande kvantitativa och kvalitativa mål på EU-nivå för att minska den administrativa bördan, så snart som möjligt efter en konsekvensbedömning och under alla omständigheter senast i juni 2021, innan kommissionens meddelande.

6.  Europaparlamentet konstaterar att denna färdplan bör identifiera de områden där den administrativa bördan och regelbördan för små och medelstora företag bör minskas avsevärt för att minska efterlevnadskostnaderna, inbegripet byråkrati, och hjälpa medlemsstaterna att uppnå en snabb minskning av antalet regler samtidigt som arbetstagarrättigheterna, de sociala normerna och hälsonormerna samt miljöskyddet upprätthålls. Parlamentet understryker att det också är viktigt att utvärdera sådana åtgärder i efterhand med beaktande av små och medelstora företags perspektiv och utan att underminera arbetstagarrättigheterna för att man ska kunna övervaka hur effektiv minskningen av byråkratin är.

7.  Europaparlamentet efterlyser en förbättrad anpassning av regelverken som åtföljs av smart digitalisering, ökad användarvänlighet, förenklade förfaranden och säkrare dataförfaranden som skyddar integriteten. Parlamentet kräver i detta avseende ökat och mer riktat tekniskt och administrativt stöd på nationell nivå och EU-nivå, utbyte av bästa praxis och utbildningsmöjligheter för små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att förvalta en verklig gemensam digital kontaktpunkt för alla frågor om EU-finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag och säkerställa att EU:s stödsystem, inbegripet de som gäller efterdyningarna av covid-19, innehåller en betydande del om små och medelstora företag.

8.  Europaparlamentet välkomnar de framgångar från tillämpningen av principerna för bättre lagstiftning som hittills har uppnåtts. Parlamentet konstaterar att ytterligare framsteg måste göras, särskilt när det gäller förenkling och standardisering av formulär och förfaranden, med en konsekvent tillämpning av engångsprincipen och principen ”digitalt som standard” på både EU- och medlemsstatsnivå och en generell minskning av den administrativa bördan.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant analysera de ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-krisen för små och medelstora företag och ta hänsyn till de små och medelstora företagens problem till följd av covid-19-krisen när den genomför konsekvensbedömningar inför ett lagstiftningsförslag.

10.  Europaparlamentet efterlyser därför ett bindande test som kan bedöma kostnaderna och fördelarna med lagstiftningsförslag för små och medelstora företag, inbegripet förslagens ekonomiska konsekvenser och deras inverkan på anställda i små och medelstora företag. Parlamentet förväntar sig att resultaten av testet för små och medelstora företag beaktas till fullo i alla lagstiftningsförslag och tydligt visar hur förenkling skulle kunna uppnås och, när så är möjligt, formulerar ytterligare rekommendationer för hur man kan undvika onödiga administrativa bördor eller regelbördor för små och medelstora företag. Parlamentet påminner om att tyngdpunkten under EU:s lagstiftningsprocess bör ligga på konsekvensbedömningarnas kvalitet, snarare än på hur snabbt initiativen slutförs. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att samla in och främja bästa praxis och utarbeta riktlinjer för ett systematiskt genomförande av tester för små och medelstora företag även på nationell nivå.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att nämnden för lagstiftningskontroll är effektiv och fungerar väl genom att se till att den har ett flertal externa experter och stöd från det gemensamma forskningscentrumet. Parlamentet upprepar att oberoendet, transparensen och objektiviteten hos nämnden för lagstiftningskontroll och dess arbete måste säkerställas och att nämndens ledamöter inte bör omfattas av någon politisk kontroll, intressekonflikt eller partiskhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera en balanserad representation av stora och små företag i alla relevanta organ och kommittéer som är knutna till EU:s beslutsfattande, inbegripet nämnden för lagstiftningskontroll. Parlamentet anser att det nuvarande kravet att endast ha en företrädare för små och medelstora företag i nämnden för lagstiftningskontroll som ska företräda alla små och medelstora företag i alla sektorer inte är tillräckligt, med tanke på den stora variationen bland små och medelstora företag i Europa.

12.  Europaparlamentet begär att man återupplivar genomförandet av småföretagsakten. Parlamentet understryker att principen att ”tänka småskaligt först” måste tillämpas konsekvent och att principen om att vara ”stor i stora frågor och liten i små frågor” måste stärkas för att säkerställa ett ordentligt fokus på små och medelstora företag i EU-lagstiftning och nationell lagstiftning och som grund för ett nytt interinstitutionellt åtagande att minska den administrativa bördan.

13.  Europaparlamentet noterar kommissionens plan att utse en särskild EU-företrädare för små och medelstora företag för att synliggöra de små och medelstora företagens problem och uppmanar dessutom kommissionen att placera företrädaren för små och medelstora företag i en central enhet under kommissionens ordförande för att möjliggöra tillsyn över frågor som rör små och medelstora företag i alla generaldirektorat. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla det befintliga förfarandet för resultatgranskning av små och medelstora företag och att delta i en årlig debatt om tillståndet i unionen för små och medelstora företag som ska anordnas i samband med ett av parlamentets plenarsammanträden. Parlamentet understryker möjligheten att förstärka samarbetet mellan nätverket av företrädare för små och medelstora företag och nationella och lokala organisationer som företräder små och medelstora företag.

14.  Europaparlamentet anser att EU:s mål på området för hållbarhet och digitalisering bör matchas till fullo av finansiella och andra medel som gör det möjligt för medlemsstaterna att främja de små och medelstora företagens omställning inom båda områdena, vilket är särskilt viktigt i de mindre utvecklade regionerna. Parlamentet betonar att sådana mål inte får vara motstridiga, utan att de måste vara ömsesidigt förstärkande och åtföljas av åtgärder för att skydda sysselsättningen med rättigheter och förbättrade arbetsvillkor.

15.  Europaparlamentet beklagar att små och medelstora företag har upplevt större svårigheter än större företag när det gäller att få tillgång till finansiering, vilket bland annat beror på olika monetära åtgärder och på regelverket. Parlamentet föreslår i detta avseende att åtgärder vidtas för att stärka tillgången till krediter för små och medelstora företag, inbegripet mikroföretag och nystartade företag. Parlamentet påminner om att små och medelstora företag ofta inte har tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser för att konkurrera på lika villkor med andra intressenter, särskilt multinationella företag, i förfarandet för att få tillgång till finansiella instrument.

16.  Europaparlamentet är bekymrat över de flesta små och medelstora företags svårigheter att få tillgång till EIB-finansiering, särskilt de med begränsat kapital, och begär att villkoren för tillgång ska ta hänsyn till behovet av ett större deltagande från små och medelstora företag. Parlamentet beklagar att många små och medelstora företag, inbegripet mikroföretag och nystartade företag, inte kan få tillgång till EU-medel för att de inte är medvetna om vad som finns tillgängligt, men även på grund av att de relevanta förfarandena och urvalskriterierna är långsamma och alltför komplexa. Parlamentet uppmanar kommissionen att avlägsna sådana hinder genom att förenkla förfarandena, säkerställa tillgång till information på nätet och ytterligare stödja incitament som är skräddarsydda för små och medelstora företag och mikroföretag.

17.  Europaparlamentet påminner i detta avseende medlemsstaterna och kommissionen om att det finns ett akut behov av att återställa de små och medelstora företagens likviditet för att säkerställa att de kan bedriva sin grundläggande verksamhet, och varnar för att de små och medelstora företagens och särskilt mikroföretagens överlevnad efter covid-19 kommer att vara beroende av snabbt beslutsfattande, tillräckligt ekonomiskt stöd och snabb tillgång till likviditet, med tanke på deras strukturella svagheter jämfört med större företag.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på bästa sätt använda de kommande EU-instrumenten inom ramen för nästa fleråriga budgetram i enlighet med lokalsamhällenas särskilda behov och med beaktande, när så är möjligt, av befintliga sektorsspecifika och nationella särdrag. Parlamentet påminner om att de bland annat förväntas leda investeringar till små och medelstora företag.

19.  Europaparlamentet beklagar att återhämtningsplanen ägnade liten uppmärksamhet åt små och medelstora företag och efterlyser åtgärder för att säkerställa enkel tillgång för små och medelstora företag.

20.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att bättre anpassa EU-finansieringen för att locka till större deltagande från icke-digitala, högteknologiska och innovativa små och medelstora företag och begär dessutom att utformningen av nya EU-instrument ska ta hänsyn till huruvida finansieringen rimligen kan användas av små och medelstora företag och huruvida den är anpassad till deras behov och ska säkerställa att små och medelstora företag gynnas lika mycket som alla andra partner i värdekedjan, till förmån för Europas globala konkurrenskraft. Parlamentet påminner om att det för att hjälpa nystartade företag att frodas är avgörande att säkerställa tillgången till tålmodigt kapital som syftar till att erhålla de särskilda vinsterna från långsiktiga investeringar och vars leverantörer kan bibehålla sina investeringar även vid ogynnsamma kortsiktiga förhållanden.

21.  Europaparlamentet betonar att EU:s organ måste kommunicera proaktivt med nätverk och organisationer för små och medelstora företag på lokal, regional och nationell nivå för att ge dem information och vägledning i rätt tid så att de kan dra fördel av tillgängliga och planerade EU-finansieringsmöjligheter. Parlamentet påminner kommissionen om att utnyttja alla tillgängliga kommunikationsmedel samt tävlingar för studenter och unga företagare.

22.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att garantera icke-diskriminerande tillgång till bankernas utlåning för små och medelstora företag, särskilt sådana vars affärsmodeller fokuserar på immateriella tillgångar. Parlamentet påminner om att tillgång till finansiering är en nyckelfaktor för tillväxt, hållbar omvandling och innovation och efterlyser ytterligare stöd till innovativa affärsmodeller. Parlamentet beklagar djupt skillnaderna i kreditvillkoren för små och medelstora företag i olika EU-länder och uppmanar medlemsstaterna att samarbeta med den finansiella sektorn och banksektorn när det gäller deras skyldighet att säkerställa fullständig och rättvis tillgång till banklån för små och medelstora företag.

23.  Europaparlamentet betonar att endast finansiering genom kapitalmarknader inte kommer att vara tillräckligt för att tillhandahålla lämpliga lösningar för små och medelstora företag och anser att finanstjänstesektorn måste vara stabil och erbjuda små och medelstora företag, mikroföretag och egenföretagare ett brett utbud av skräddarsydda finansieringsalternativ på ett kostnadseffektivt sätt. Parlamentet betonar i detta avseende vikten av traditionella bankmodeller, däribland små regionala banker och sparkooperativ. Parlamentet uppmanar EIB att föra ett närmare samarbete med sina finansförmedlare i medlemsstaterna för att sprida relevant information till små och medelstora företag i syfte att förbättra deras tillgång till finansiering.

Nya utmaningar till följd av covid-19-pandemin

24.  Europaparlamentet påminner om att små och medelstora företag snabbt måste få likvida medel, samtidigt som man även förstärker åtgärderna för rekapitalisering av små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna och kommissionen att ta itu med problemet med sena betalningar, som fortsätter att skapa betydande likviditetsproblem för små och medelstora företag, och uppmanar eftertryckligen de medlemsstater som fortfarande inte har gjort det att genomföra direktivet om sena betalningar, särskilt när det gäller offentliga förvaltningar och förbindelser mellan företag.

25.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att stärka övervakningen och genomförandet av direktivet om sena betalningar och bedöma behovet av att se över det, för att säkerställa att snabba betalningar är normen på hela den inre marknaden både för transaktioner mellan företag, särskilt från större till mindre företag, och för transaktioner från myndigheter till företag. Parlamentet uppmanar myndigheterna på europeisk, regional och lokal nivå att föregå med gott exempel genom att alltid betala små och medelstora företag i tid och uppmuntrar i detta sammanhang till en aktiv användning av överträdelseförfaranden i fall där direktivet inte tillämpas korrekt.

26.  Europaparlamentet inser behovet av en tillfällig lättnad av reglerna för statligt stöd och ett erkännande av att de har lett till ett ojämnt genomförande av åtgärder i hela unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta snabba åtgärder för att säkerställa konkurrens på lika villkor bland medlemsstaterna.

27.  Europaparlamentet konstaterar att alla framtida utvärderingar och översyner av reglerna för statligt stöd bör ta vederbörlig hänsyn till de särdrag och geografiska nackdelar som påverkar de små och medelstora företag som är belägna i de mest perifera territorierna, inbegripet öar, de yttersta randområdena och bergsområden, eller i andra områden, även icke-perifera områden, som drabbats av aldrig tidigare skådade naturkatastrofer.

28.  Europaparlamentet är djupt oroat över att sektorer såsom turistnäringen, hotell- och restaurangbranschen, kultursektorn, den kreativa sektorn, transportsektorn, mässor och evenemang, som till stor del består av små och medelstora företag, har drabbats hårdast av covid-19-krisen. Parlamentet understryker vikten av kontinuerliga, snabba åtgärder som syftar till att återställa och bevara förtroendet bland resenärer och operatörer. Parlamentet understryker behovet av att befria dessa sektorer från administrativa bördor och kostnadsintensiv reglering, fastställa hur man ska gå vidare med sektorns återhämtning och säkerställa att arbetstagarrättigheterna skyddas i de berörda sektorerna. Parlamentet påminner om vikten av att förbättra tillgången till digital teknik och stödprogram för små och medelstora företag i kulturella och kreativa näringar, eftersom covid-19-krisen har visat på deras avgörande roll för vår ekonomi och vårt sociala liv.

29.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att erkänna överlevnaden för de små och medelstora företagen och nystartade företagen som en politisk topprioritering genom att lägga fram konkreta åtgärder för att stödja ekonomiskt bärkraftiga små och medelstora företag och nystartade företag som riskerar insolvens, särskilt mot bakgrund av att instrumentet för solvensstöd enligt rådets förslag ska upphävas. Parlamentet noterar initiativet för stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE-initiativet), vars syfte är att täcka kostnaden för nationella system för korttidsarbete. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt stödja medlemsstaternas införlivande av rekonstruktions- och insolvensdirektivet(17) för att säkerställa en verklig andra chans för små och medelstora företag i svårigheter.

30.  Europaparlamentet konstaterar att covid-19-krisen har drivit de små och medelstora företagen mot innovativ teknik, nya former av arbetsorganisation och digitala affärsmodeller såsom e-handel, delningsekonomi och distansarbete. Parlamentet påpekar att många små och medelstora företag har haft det svårt att anpassa sig till de nya omständigheterna och uppmanar i detta avseende kommissionen att säkerställa att investeringar i forskning och innovation (FoI) riktas in på deltagande från små och medelstora företag, samtidigt som man hittar en balans mellan upprätthållandet av immateriella rättigheter och främjandet av innovation. Parlamentet kräver dessutom att arbetstagarrättigheterna respekteras genom hela denna process.

31.  Europaparlamentet påminner om att innovation hos små och medelstora företag är en viktig drivkraft för produktivitet och hållbar tillväxt, eftersom den kan bidra till att lösa globala och samhälleliga utmaningar och ge bättre arbetsvillkor. Parlamentet påminner om att den tekniska utvecklingen och digitaliseringen ökar möjligheterna för små och medelstora företag att förnya sig och växa, vilket accelererar kompetensspridningen och uppkomsten av nya affärsmodeller och ökar deras förmåga att utöka sin verksamhet snabbare.

32.  Europaparlamentet betonar att investeringar i innovation bör prioritera ekosystem som inkluderar små och medelstora företag och som gör det lättare att gemensamt skapa spjutspetsteknologi, få den att mogna och överföra den till industrin samt sprida ny teknik. Parlamentet understryker därför vikten av riktad offentlig politik för att stödja horisontella behov i samband med den digitala omvandlingen i mikroföretag och små och medelstora företag, såsom en förenkling av rapporteringsskyldigheterna, och uppmanar medlemsstaterna att ta fram pilotinitiativ för att påskynda de små och medelstora företagens användning av e-handelslösningar, till exempel genom utbildning och rådgivning, tekniskt stöd, bästa praxis eller integrering av kunskapstriangeln (utbildning, forskning och innovation), och med deltagande från alla relevanta intressenter och lokala myndigheter.

33.  Europaparlamentet välkomnar små och medelstora företags deltagande i Europeiska rymdprogrammet, bland annat i utvecklingen av många tjänster och tillämpningar i senare led. Parlamentet uppmärksammar de små och medelstora företagens viktiga roll i försvarslogistikkedjorna i Europa.

34.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens löfte om att öppna snabbutbildningar genom digitala intensivkurser för att anställda vid mikroföretag och små och medelstora företag ska få kompetens på områden såsom AI, cybersäkerhet och teknik för distribuerade liggare. Parlamentet framhåller att digitala intensivkurser för små och medelstora företag inom ramen för programmet för ett digitalt Europa ska föregås av subventionerade program som gör det möjligt för ägare av små och medelstora företag att identifiera sina digitala behov och möjligheter. Parlamentet påpekar att kvalificerad arbetskraft är grundläggande för att små och medelstora företag ska frodas och för att de framgångsrikt ska kunna hantera inte bara den miljömässiga och digitala omställningen, utan även de traditionella utmaningar som dessa företag står inför.

35.  Europaparlamentet beklagar att endast 17 procent av de små och medelstora företagen hittills har lyckats integrera digital teknik i sin verksamhet. Parlamentet begär att man stärker insatser som syftar till att komma tillrätta med kompetensglapp och kompetensbrister, utrusta små och medelstora företag med digital kompetens och digitala färdigheter och förbättra färdigheterna när det gäller offentlig upphandling och finansiell utbildning samt kompetens inom hantering av krediter och leveranskedjor för arbetsmarknader i snabb förändring, även mot bakgrund av den acceleration som covid-19-krisen har medfört.

36.  Europaparlamentet betonar behovet av att främja investeringar i program för fortsatt yrkes- och lärlingsutbildning i små och medelstora företag. Parlamentet begär i detta avseende att man utvecklar en skräddarsydd strategi för digital kompetens i mikroföretag. Parlamentet betonar den roll som kommissionens kompetensagenda kan spela i detta avseende och påpekar att det för att överbrygga klyftan på det digitala området och innovationsområdet är nödvändigt att öka andelen högskoleutbildade inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik och komma tillrätta med den klyfta som kvinnor möter på båda dessa områden. Parlamentet välkomnar i detta avseende kompetensagendan för Europa.

37.  Europaparlamentet noterar kommissionens vitbok om artificiell intelligens (COM(2020)0065) och dess uppfattning att varje medlemsstat bör ha minst en digital innovationsknutpunkt med hög grad av specialisering inom AI.

38.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att stödja de små och medelstora företagens insatser för att bland annat uppgradera föråldrad utrustning, förbättra kunskapsöverföringen, fastställa de effektivaste användningsområdena för teknik såsom industriell AI och utveckla kompetensen hos arbetsstyrkan med de färdigheter som är omedelbart nödvändiga för att möjliggöra fjärrstyrning av tillgångar, produktionsövervakning och personalsamarbete samt miljömässigt hållbara affärsmodeller, cirkulärekonomiska metoder och energi- och resurseffektivitet, områden där digital kompetens ofta är avgörande och gör det möjligt för små och medelstora företag att förbli konkurrenskraftiga. Parlamentet uppmanar kommissionen att även överväga att skapa ett voucherprogram för små och medelstora företag som stöder det ovannämnda.

39.  Europaparlamentet kräver åtgärder för att komma tillrätta med små och medelstora företags kunskaps- och kompetensbrister när det gäller miljömässigt hållbar teknik samt miljömässigt hållbara metoder och affärsmodeller, särskilt för sektorer där EU:s mål för hållbar energi och miljömål kräver grundläggande förändringar.

40.  Europaparlamentet påminner om vikten av instrument såsom Enterprise Europe Network och de europeiska digitala innovationsknutpunkterna, som kan främja de små och medelstora företagens internationalisering, digitalisering och innovationsambitioner på lokal nivå, bland annat på miljöområdet, och bidra till att säkerställa att de är ändamålsenliga. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en grundlig halvtids- och efterhandsutvärdering av dessa instrument genom att samråda med företrädare för små och medelstora företag under hela utvärderingsprocessen för att säkerställa att dessa nätverk når ut till de små och medelstora företagen på ett effektivt sätt.

41.  Europaparlamentet framhåller att icke-personuppgifter och överföring av teknik från den akademiska världen till små och medelstora företag spelar en avgörande roll och understryker vikten av att upprätta europeiska dataområden för icke-diskriminerande, tillförlitliga och säkra utbyten av icke-personuppgifter i syfte att öka dataflödet mellan företag och med myndigheter med hjälp av en modell med öppna data.

42.  Europaparlamentet efterlyser antagandet av en parallell och starkare politik för att förbättra internetinfrastrukturen och konnektivitetsförutsättningarna för små och medelstora företag i avlägsna områden, då detta är en grundförutsättning för en förbättrad digitalisering och effektiv omställning. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga bindande mål för konnektivitet.

Återhämtningsstrategin

43.  Europaparlamentet insisterar på att Horisont Europa är en prioritet och behöver en omfattande sammanlagd finansiering. Parlamentet begär att en betydande del av den ska göras tillgänglig för små och medelstora företag, även delarna för små och medelstora företag i Europeiska innovationsrådet, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att FoI-instrument såsom Europeiska innovationsrådets Accelerator när så är möjligt erbjuder snabba möjligheter för små och medelstora företag och nystartade företag som utvecklar innovativ teknik.

44.  Europaparlamentet uppmanar till att EU:s övergripande politik och instrument för forskning och innovation ska förbli så sektorsneutrala som möjligt och tillhandahålla mer stöd till inte bara de små och medelstora företag och mikroföretag som redan arbetar med innovationsinsatser utan även, i enlighet med deras behov, till de som släpar efter, särskilt inom traditionell tillverkning. Parlamentet uppmanar till att mer FoI-finansiering på EU-nivå avsätts till icke-digitala små och medelstora företag och till små och medelstora företag som vill förbättra sin miljöprestanda och resurseffektivitet.

45.  Europaparlamentet framhåller att samarbete och samverkan är avgörande dimensioner för att förbättra de små och medelstora företagens resultat. Parlamentet konstaterar därför att kluster och partnerskap med alla aktörer i kunskapstriangeln (utbildning, forskning och innovation) ska främjas bättre och uppmuntras genom att man minskar den administrativa bördan, förenklar förfarandena och inrättar gemensamma tjänsteinrättningar för små och medelstora företags deltagande i kluster. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att säkerställa att Horisont Europas partnerskap och uppdrag är transparenta och inkluderande under hela genomförandet, särskilt med hänsyn till små och medelstora företags deltagande och fastställandet av deras strategiska forskningsagenda och årliga arbetsprogram. Parlamentet betonar vidare att man måste säkerställa rättvisa arrangemang för utbyte av resultat och slutresultat, i enlighet med principen om att vara så öppen som möjligt och så begränsad som nödvändigt.

46.  Europaparlamentet understryker dessutom potentialen hos Europeiska institutet för innovation och teknik och dess kunskaps- och innovationsgrupper, eftersom de utgör ett effektivt sätt att förbättra samarbetet mellan små och medelstora företag, forskningscentrum och universitet med syftet att främja lokalt företagande och bemöta vår tids mest akuta samhällsutmaningar.

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bland annat investera i dataekonomi, artificiell intelligens, smart produktion, sakernas internet och kvantdatorer och att säkra en stark komponent för små och medelstora företag på dessa områden. Parlamentet beklagar att de flesta små och medelstora företag saknar åtkomst till de data som de skapar. Parlamentet välkomnar i detta avseende EU-strategin för data, som syftar till att skapa en verklig marknad för data där små och medelstora företag enkelt får åtkomst till och kan använda data i alla marknadsstrukturer, dvs. i förbindelser mellan företag och konsument, företag emellan och mellan företag och myndigheter.

48.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att små och medelstora företag har det stöd och de innovationsmöjligheter som de behöver och maximera synergierna med EU-program i deras nationella innovationsstrategier. Parlamentet betonar i detta avseende betydelsen av innovativa små och medelstora företag som är specialiserade på banbrytande teknik.

49.  Europaparlamentet understryker behovet av att öka medvetenheten bland små och medelstora företags ägare och chefer, organisationer för små och medelstora företag och stödorganisationer om finansieringsmöjligheter för teknik med bättre miljöprestanda, om kontrakttjänster (t.ex. konsulter, coachning och utbildning) som rör ekodesign och effektiv resursanvändning och -hantering samt om grönt företagande och grön teknik, gröna produkter och gröna tjänster.

50.  Europaparlamentet betonar att investeringar i ny och miljövänlig teknik kan göra den europeiska gröna given till en ny tillväxtstrategi genom vilken små och medelstora företag kan gynnas och förbättra sin innovationspotential.

51.  Europaparlamentet inser att många små och medelstora företag visserligen är villiga att investera i energieffektiva, cirkulära och miljövänliga processer, produkter och tjänster, men att det finns betydande hinder, i synnerhet ekonomiska, som hindrar dem från att göra det. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avlägsna sådana hinder, samtidigt som de minskar regelbördan, genom att införa ett möjliggörande regelverk och system för tekniskt och finansiellt stöd, för att göra det möjligt för små och medelstora företag att framgångsrikt och snabbt införa gröna metoder, produkter, processer och tjänster. Parlamentet anser att förstärkt riktat tekniskt och finansiellt stöd kommer att vara avgörande för att främja gröna möjligheter bland dessa små och medelstora företag, inbegripet mikroföretag. Parlamentet betonar att sådant stöd bör göra det möjligt för små och medelstora företag och mikroföretag att fullt ut utnyttja de möjligheter som den gröna given medför, med beaktande av deras struktur, affärsmodell och, mer allmänt, deras behov, eftersom det inte finns någon universallösning. Parlamentet betonar i detta avseende behovet av att aktivt involvera företrädare från organisationer för små och medelstora företag.

52.  Europaparlamentet välkomnar de initiativ som erbjuder störst möjligheter till sysselsättning och konkurrenskraft för små och medelstora företag, såsom genomförandet av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, och som skapar lokala arbetstillfällen och erbjuder stora affärs- och innovationsmöjligheter för små och medelstora företag. Parlamentet noterar de möjligheter som erbjuds av initiativen i den så kallade renoveringsvågen, inbegripet projekt för stadsförnyelse. Parlamentet påpekar att rätten till reparationer visserligen gagnar konsumenterna, men att den även kan driva små och medelstora företag till att gå in i marknadssegmentet för reparationer och att politik med syftet att öka energieffektiviteten hos byggnader inte bara hjälper små och medelstora företag i byggsektorn, utan alla små och medelstora företag i främjandet av energieffektivitet, vilket bidrar till att minska deras driftskostnader. Parlamentet vill att det utvecklas en mer konkurrenskraftig marknad för energitjänsteföretag.

53.  Europaparlamentet betonar att offentlig upphandling är ett strategiskt verktyg för att främja hållbara produktions- och konsumtionsmönster. Parlamentet anser att detta verktyg med rätt stöd och hjälp också kan erbjuda stora möjligheter för lokala, innovativa små och medelstora företag. Parlamentet konstaterar att grön och cirkulär offentlig upphandling spelar en liknande roll och påminner i detta avseende om att genomförandet på nationell nivå bör åtföljas av utbildning och stöd till offentliga organ och små och medelstora företag.

54.  Europaparlamentet konstaterar att det länge har varit känt att en balanserad ram för immateriella rättigheter är ett viktigt steg för att förbättra den inre marknadens funktion. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att prioritera den tillkännagivna handlingsplanen för immaterialrätt för att säkerställa skydd på EU-nivå av upphovsrättsskyddade varor och patenterade uppfinningar och stärka de europeiska företagens och särskilt de små och medelstora företagens förmåga att skapa innovationer på grundval av starka och balanserade immaterialrättsliga ordningar, vilket kommer att gynna den globala konkurrenskraften för innovativa små och medelstora företag och minimera de administrativa förfarandenas kostnader och komplexitet, samtidigt som man även tar itu med utmaningarna med patenttvister och tillhandahåller modeller med öppen källkod och öppna data för framtida innovationer.

55.  Europaparlamentet påminner om betydelsen av yrkesutbildning och livslångt lärande, som är avgörande för att minska glappet mellan efterfrågan och utbudet på kvalificerad arbetskraft, och uppmuntrar till att entreprenörsfärdigheter integreras tidigt i utbildningen och till att omskolning och kompetensutveckling för arbetslösa främjas för att göra det möjligt för dem att integreras på arbetsmarknaden och säkerställa att små och medelstora företag kan räkna med att hitta personal med lämplig utbildning.

56.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att påskynda och utöka initiativ för att identifiera kompetensbehoven och komma tillrätta med bristerna på arbetsmarknaden genom utbildning, yrkesutbildningsstrategier och fortbildningsprogram som är inriktade på små och medelstora företag, och beklagar att klyftan när det gäller entreprenörskap och tillgång till finansiering för mikroföretag och små och medelstora företag som leds av kvinnor fortfarande kvarstår. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att bedöma de hinder som fortfarande hindrar kvinnor från att grunda och leda företag. Parlamentet understryker att användningen av könsuppdelade uppgifter kommer att bidra till en grundligare bedömning och förbättra beslutsprocessens övergripande kvalitet. Parlamentet efterlyser utbildnings- och kompetensutvecklingsinitiativ för kvinnor för att hjälpa dem att förbättra sina entreprenörsfärdigheter och sitt självförtroende. Parlamentet anser dessutom att e‑förvaltningsverktyg och digitala färdigheter bör främjas inom den offentliga sektorn för att göra den offentliga förvaltningen mer affärs- och medborgarvänlig och uppmanar medlemsstaterna att säkra utbytet av bästa nationell och regional praxis på området, även med avseende på samarbete mellan den offentliga förvaltningen och den privata sektorn, för att främja den ekonomiska konkurrenskraften.

57.  Europaparlamentet påminner om att strategin för små och medelstora företag måste omfatta olika typer av små och medelstora företag i olika storlekar, oavsett om de är verksamma i traditionella, sociala eller högteknologiska sektorer. Parlamentet anser att små och medelstora företag som arbetar med traditionella hantverk, turism, kulturella och kreativa näringar och den sociala ekonomin utgör ett särskilt sårbart segment i nätverket för små och medelstora företag. Parlamentet erkänner deras historiska, kulturella, ekonomiska och sociala värde och uppmanar medlemsstaterna att säkerställa sektorernas konkurrenskraft, inbegripet genom att främja generationsskiften och egenföretagande, genom att främja tillgång till information om innovationsmöjligheter och genom att stödja skyddet och förstärkningen av dessa sektorer.

58.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med EU:s stödprogram för små och medelstora företag, särskilt programmet för den inre marknaden, även ägna särskild uppmärksamhet åt företag inom den sociala ekonomin, eftersom de är lokalt förankrade, erbjuder ett brett utbud av produkter på hela EU:s inre marknad, skapar arbetstillfällen av hög kvalitet och främjar social innovation.

59.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram och åta sig en färdplan för minskning av den administrativa bördan, inbegripet en tidsplan för åtgärder och halvtidsmål, och om genomförandet av strategin för små och medelstora företag som ska läggas fram vid en årlig plenardebatt om tillståndet i unionen för små och medelstora företag. Parlamentet konstaterar att många europeiska företag efter WHO:s pandemivarning och efter genomförandet av åtgärder som syftade till att begränsa spridningen av covid-19 tvingades stoppa eller bromsa produktionen på grund av handelsrestriktioner, störningar i leveranskedjan och brist på råvaror och komponenter från tredjeländer, vilket återigen visade att den europeiska industrin måste uppnå strategiskt oberoende och minska sitt beroende av länder utanför EU och säkerställa att viktiga delar av strategiska värdekedjor, även i tillverkningsindustrin, är bättre belägna inom dess gränser. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att säkerställa att företag som tillhandahåller medicinska förnödenheter inte på nytt kommer att uppleva samma svårigheter som uppstod på den inre marknaden och att dra lärdom från de problem som uppstod i början av covid-19-krisen.

60.  Europaparlamentet vill att man stärker konkurrensreglerna för att förbättra de små och medelstora företagens konkurrenskraft och skydda dem från illojala metoder som kan leda till social dumpning och avreglering av arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett effektivt genomförande av unionens konkurrenslag, utan att det påverkar arbetstagarrättigheterna. Parlamentet påminner i detta avseende om vikten av att främja social dialog vid utformningen och genomförandet av politiken för små och medelstora företag och av att garantera lika villkor för små och medelstora företag för att se till att de kan dra nytta av den inre marknaden på rättvisa villkor och kan utnyttja möjligheterna att expandera.

61.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att små och medelstora företag kommer att frodas i de ekosystem som garanterar en inkluderande strategi och för samman alla aktörer som är verksamma i en värdekedja i syfte att främja det europeiska ledarskapet i strategiska sektorer och konkurrenskraft på den globala arenan.

62.  Europaparlamentet anser att EU:s strategi för små och medelstora företag alltid bör ta full hänsyn till de nationella särdragen och därmed säkerställa tillbörlig respekt för medlemsstaternas stora självbestämmanderätt i en allmän unionsram.

63.  Europaparlamentet beklagar att det inte är fler än 600 000 små och medelstora företag som för närvarande exporterar utanför EU. Parlamentet påminner om att de små och medelstora företag som vill få tillträde till den globala marknaden endast kan förbättra sin konkurrenskraft om de stöds på både lokal och internationell nivå genom ett strukturerat och förutsägbart möjliggörande regelverk, strukturerade nätverk, tillförlitliga informationsresurser och tillgång till investeringsmöjligheter och en kvalificerad arbetskraft. Parlamentet betonar vikten av att öka små och medelstora företags medvetenhet om både den inre marknaden och internationella marknader samt om deras regler och verktyg, bland annat genom att förenkla referensramen och förbättra kommunikationen om skräddarsydda möjligheter. Parlamentet påminner i detta avseende om betydelsen av paraplyorganisationer och nätverk för små och medelstora företag och handelskammare i medlemsstaterna och internationellt, samt av EU:s delegationer.

64.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att införa verktyg såsom en gemensam digital kontaktpunkt för att enkelt identifiera möjligheter för små och medelstora företag från internationella handelsavtal. Parlamentet välkomnar i detta avseende lanseringen av kommissionens portal Access2Markets om tullförfaranden och formaliteter och uppmanar eftertryckligen kommissionen att säkerställa flerspråkig tillgång till detta verktyg.

65.  Europaparlamentet påminner om behovet av att aktivt involvera små och medelstora företag i internationella handelsavtal och verka för ömsesidighet för att säkerställa deras tillgång till offentlig upphandling i tredjeländer. Parlamentet vill därför att handelsavtal ska innehålla ett fristående kapitel om små och medelstora företag som tydligt markerar bestämmelser som gagnar mikroföretag och små och medelstora företag i förhållande till andra kapitel och ger ägare av mikroföretag och små och medelstora företag ett snabbt sätt att identifiera relevanta och gynnsamma aspekter av avtalet.

66.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att dels eftersträva lika villkor och ett regelverk som gör det möjligt för små och medelstora företag att frodas och konkurrera globalt, dels överväga att införa handelspolitiska skyddsinstrument för att minska den illojala konkurrensen från olagliga eller illojala handelsmetoder i tredjeländer, inbegripet handelspolitiska skyddsåtgärder som på ett orättvist sätt blockerar EU-företag från fri tillgång till deras marknader.

67.  Europaparlamentet anser att nationella och europeiska offentliga förvaltningar bör föregå med gott exempel och underlätta och öka de små och medelstora företagens och mikroföretagens deltagande i offentlig upphandling genom att förenkla tillgången till information om anbudsinbjudningar och förfaranden, samtidigt som man undviker oproportionerliga krav och diskriminerande metoder såsom upphandlingskriterier som fastställer krav eller kvalifikationer utöver de grundläggande komponenterna i den tjänst eller de varor som köps, och därmed bidra till att förkorta och diversifiera leveranskedjorna.

68.  Europaparlamentet efterlyser mer vägledning till offentliga myndigheter och till små och medelstora företag om befintlig flexibilitet och anpassning av reglerna för offentlig upphandling i detta syfte.

69.  Europaparlamentet konstaterar att uppdelningen av större kontrakt i mindre delkontrakt skulle kunna bidra till att leveranskedjorna förkortas och diversifieras, vilket erbjuder bättre incitament för de lokala små och medelstora företagen, inbegripet genom att underlätta de små och medelstora företagens deltagande i innovationsupphandlingar och förkommersiella upphandlingar, som i allmänhet endast är tillgängliga för större grupper.

70.  Europaparlamentet vill belöna ”nollkilometerskontrakt” genom att fastställa premiumkriterier för lokala företag och i detta avseende låna från EU:s lagstiftning om jordbruk och kortare leveranskedjor. Parlamentet efterlyser möjligheten för offentliga beslutsfattare att i viss utsträckning favorisera lokala små och medelstora företag.

71.  Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är att arbeta i partnerskap med nationella förvaltningar för att skapa en europeisk offentlig upphandlingsmarknad som bygger på medelstora anbud och gör det möjligt för små och medelstora företag att delta i upphandlingsprocessen, bland annat genom att stora kontrakt delas upp i mindre delkontrakt, och där det finns en verklig och rättvis konkurrens mellan marknadsaktörerna, och framhåller behovet av att göra det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet mer tillgängligt för små och medelstora företag.

o
o   o

72.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.
(2) EUT L 48, 23.2.2011, s. 1.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 33.
(4) EUT C 68 E, 7.3.2014, s. 40.
(5) EUT C 316, 22.9.2017, s. 57.
(6) Antagna texter, P9_TA(2020)0054.
(7) Antagna texter, P9_TA(2020)0124.
(8) Antagna texter, P9_TA(2020)0206.
(9) EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 102.
(10) WHO:s generaldirektörs inledningsanförande vid pressbriefingen om covid-19 den 11 mars 2020.
(11) https://ec.europa.eu/growth/smes_sv.
(12) OECD Economic Outlook, volym 2020, nr I.
(13) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
(14) Rapport utarbetad för Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken av Innovation Finance Advisory, Funding women entrepreneurs - How to empower growth (Finansiering till kvinnliga företagare – hur man ger möjlighet till tillväxt), juni 2020.
(15) Kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 En EU-strategi för data (COM(2020)0066).
(16) Rapport till det tyska ekonomi- och energiministeriet som lades fram av Centre for European Policy Studies, Feasibility Study: Introducing ‘one-in-one-out’ in the European Commission (Genomförbarhetsstudie: Principen ”en in och en ut” i Europeiska kommissionen), 5 december 2019.
(17) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1023 av den 20 juni 2019 om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden rörande rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare samt om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 (EUT L 172, 26.6.2019, s. 18).

Senaste uppdatering: 16 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy