Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2923(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0428/2020

Внесени текстове :

B9-0428/2020

Разисквания :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Гласувания :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
CRE 17/12/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0360

Приети текстове
PDF 140kWORD 46k
Четвъртък, 17 декември 2020 г. - Брюксел
МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси
P9_TA(2020)0360B9-0428/2020

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2020 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., Междуинституционалното споразумение, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента относно принципите на правовата държава (2020/2923(RSP)

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2, 14, 15, 16 и 17 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и членове 295, 310, 311, 312 и 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид политическото споразумение, постигнато на 5 ноември 2020 г., относно Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза (Регламент относно принципите на правовата държава),

–  като взе предвид политическите споразумения, включително съвместните и едностранните декларации, постигнати на 10 ноември 2020 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. („МФР“), Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси („МИС“) и Инструмента на ЕС за възстановяване („EURI“),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 21 юли 2020 г.,

–  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 23 юли 2020 г.,

–  като взе предвид писмото на ръководителите на групи в Европейския парламент от 26 август 2020 г. относно принципите на правовата държава, адресирано до г-жа Ангела Меркел, канцлер на Федерална република Германия, до председателството на Съвета на ЕС, както и до г-жа Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия,

–  като взе предвид изявлението на Председателския съвет на Европейския парламент от 18 ноември 2020 г. относно дългосрочния бюджет на ЕС и принципите на правовата държава,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 11 декември 2020 г.,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Европейският съюз е съюз на ценности, както е записано в член 2 от ДЕС;

Б.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 отне живота на хиляди хора в Европа и по света и доведе до безпрецедентна криза с катастрофални последици за хората, работниците и предприятията, и следователно изисква безпрецедентен отговор, особено след втората вълна на COVID-19, и до ефективното приключване на пандемията;

В.  като има предвид, че политическият дебат в рамките на Европейския съвет доведе до забавяне на целия процес, като по този начин бяха забавени преговорите, приемането и прилагането на МФР, Междуинституционалното споразумение, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента относно принципите на правовата държава;

Г.  като има предвид, че ефективният Регламент относно принципите на правовата държава и въвеждането на нови собствени ресурси бяха предварително условие за одобрението на Европейския парламент за пакета за МФР;

Д.  като има предвид, че съзаконодателите в Съюза успяха да постигнат безпрецедентни споразумения през 2020 г.;

1.  приветства политическите споразумения, включително съвместните и едностранните декларации, постигнати от съзаконодателите на 5 ноември 2020 г. относно Регламента относно принципите на правовата държава, и на 10 ноември 2020 г. относно МФР, МИС и Инструмента на ЕС за възстановяване; подчертава, че тези исторически политически споразумения включват, наред с другото, следните разпоредби:

   безпрецедентен пакет от 1.8 трилиона евро, състоящ се от МФР за периода 2021 – 2027 г. (1 074 милиарда евро постепенно достигащи 1085 милиарда евро), съчетан с Инструмента за възстановяване (750 милиарда евро);
   допълнителни 16 милиарда евро към МФР за периода 2021 – 2027 г., които ще бъдат разпределени за водещите програми на ЕС, определени от ЕП (EU4Health, „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“, Фонда за интегрирано управление на границите, Frontex, InvestEU, Rights&Values, „Творческа Европа“, хуманитарна помощ и Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество) и за засилване на бюджетната реакция при непредвидени събития;
   правно обвързваща пътна карта за въвеждане на нови собствени ресурси в хода на следващата МФР в хода на следващата МФР, която следва да бъде достатъчна поне за покриване на бъдещите разходи за погасяване (главница и лихви) на Инструмента на ЕС за възстановяване;
   правно обвързващ минимален дял за разходите, свързани с климата, в размер на най-малко 30% от МФР и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, а за разходите, свързани с биологичното разнообразие – 7,5% (през 2024 г.) и 10% (от 2026 г.) от МФР;
   елементи за контрол на разходите за равенство между половете и интегриране на принципа на равенство между половете;
   засилена роля на Европейския парламент като бюджетен орган в управлението на Инструмента на ЕС за възстановяване и външните целеви приходи, както и в създаването на бъдещи инструменти за извънредни ситуации, които да се основават на член 122 от ДФЕС;
   действащо обвързване с условия във връзка с принципите на правовата държава;

2.  припомня историческото значение на пакета и неговия потенциал за осигуряване на бързо възстановяване от пандемията от COVID-19 и нейните социално-икономически последици и за посрещане на предизвикателствата пред Съюза през следващите седем години, включително Зеления пакт, цифровия преход и защитата на неговите ценности и на парите на данъкоплатците в ЕС;

3.  приветства резултатите от заседанието на Европейския съвет на 10 и 11 декември 2020 г., на което бяха одобрени посочените по-горе политически споразумения; приветства факта, че държавните и правителствените ръководители постигнаха споразумение, което да позволи МФР, МИС, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента относно принципите на правовата държава да влязат в сила на 1 януари 2021 г.; приветства факта, че правните текстове остават непроменени;

4.  изразява обаче дълбоко съжаление, че поради правилото за единодушие в Съвета приемането на целия пакет, включително на новите програми на ЕС за периода 2021 – 2027 г., доведе до неоправдано забавяне за целия процес; припомня, че съдържанието на заключенията на Европейския съвет относно Регламента относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза е излишно; припомня, че приложимостта, целта и обхватът на Регламента относно принципите на правовата държава са ясно определени в правния текст на посочения регламент;

5.  припомня, че в съответствие с член 15, параграф 1 от ДЕС Европейският съвет не упражнява законодателни функции; следователно счита, че никоя политическа декларация на Европейския съвет не може да се счита за тълкуване на законодателството, тъй като тълкуването е възложено на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС);

6.  припомня, че Комисията и нейният председател се избират от Европейския парламент; припомня, че в съответствие с член 17, параграф 1 от ДЕС Комисията осигурява прилагането на Договорите и на мерките, приети от институциите по силата на тези договори; следователно потвърждава, че във всеки момент и при всички обстоятелства Комисията трябва да спазва закона dura lex sed lex;

7.  припомня, че в съответствие с член 17, параграф 3 от ДЕС Комисията трябва да бъде напълно независима;

8.  припомня, че в съответствие с член 17, параграф 8 от ДЕС Комисията е отговорна пред Европейския парламент; припомня, че Парламентът разполага с няколко правни средства, за да гарантира, че Комисията спазва задължението си по Договора, включително процедурата по освобождаване от отговорност, за да оцени правилното управление на средствата на Съюза; подчертава освен това, че Парламентът разполага с няколко правни и политически средства, за да гарантира, че правото се прилага от всички и на първо място от институциите на ЕС; подчертава, че заключенията на Европейския съвет не могат да станат задължителни за Комисията при прилагането на правните актове;

9.  подчертава, че съзаконодателите са се договорили, че Регламентът относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза ще се прилага от 1 януари 2021 г. и ще трябва да се прилага за всички поети задължения и плащания; припомня, че приложимостта на този регламент не може да бъде предмет на приемането на насоки, тъй като договореният текст е достатъчно ясен и не се предвиждат инструменти за изпълнение; очаква от Комисията, в качеството ѝ на пазител на Договорите, да гарантира, че регламентът се прилага изцяло от датата, договорена от съзаконодателите, и припомня, че отмяната на регламента или на част от него е възможна единствено от Съда на ЕС; потвърждава, че ако държава членка поиска отмяна на регламента или на части от него, Парламентът ще защити валидността му пред Съда и очаква Комисията да се намеси в подкрепа на позицията на Парламента; подчертава, че в такъв случай Парламентът ще поиска от Съда да пристъпи към разглеждане по реда на бързото производство; припомня член 265 от ДФЕС и заявява своята готовност да прибегне до неговото използване;

10.  счита, че пълното участие на Парламента във функционирането на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване трябва да стане реалност; подчертава, че текущата тристранна среща трябва да осигури задоволителен резултат по този въпрос;

11.  счита, че преодоляването на пречките, породени от изискването за единодушие в Съвета по отношение на приемането на МФР и решението за собствените ресурси, наред с други случаи, трябва да бъде разгледано на предстоящата Конференция за бъдещето на Европа;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Европейския съвет и на Комисията.

Последно осъвременяване: 22 август 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност