Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/2923(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0428/2020

Iesniegtie teksti :

B9-0428/2020

Debates :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Balsojumi :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
CRE 17/12/2020 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0360

Pieņemtie teksti
PDF 131kWORD 45k
Ceturtdiena, 2020. gada 17. decembris - Brisele
DFS, tiesiskuma nosacījumi un pašu resursi
P9_TA(2020)0360B9-0428/2020

Eiropas Parlamenta 2020. gada 17. decembra rezolūcija par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, iestāžu nolīgumu, ES Atveseļošanas instrumentu un Tiesiskuma regulu (2020/2923(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 14., 15.,16. un 17. pantu, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 295., 310., 311., 312. un 322. pantu,

–  ņemot vērā 2020. gada 5. novembrī panākto politisko vienošanos par Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai (Tiesiskuma regula),

–  ņemot vērā 2020. gada 10. novembrī panāktās politiskās vienošanās, tostarp kopīgās un vienpusējās deklarācijas, par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (DFS), iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai (iestāžu nolīgums), un ES Atveseļošanas instrumentu (ESAI),

–  ņemot vērā 2020. gada 21. jūlijā pieņemtos Eiropadomes secinājumus,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2020. gada 23. jūlija rezolūciju,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēstuli par tiesiskumu, ko parlamentāro grupu vadītāji 2020. gada 26. augustā nosūtīja Vācijas Federatīvās Republikas kanclerei un ES Padomes prezidentvalsts vadītājai Angelai Merkelei un Eiropas Komisijas priekšsēdētājai Urzulai fon der Leienai,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 18. novembra paziņojumu par ES ilgtermiņa budžetu un tiesiskumu,

–  ņemot vērā 2020. gada 11. decembrī pieņemtos Eiropadomes secinājumus,

–  ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienība ir LES 2. pantā nostiprināto vērtību savienība;

B.  tā kā Covid-19 uzliesmojums ir prasījis tūkstošiem dzīvību Eiropā un pasaulē un izraisījis vēl nepieredzētu krīzi ar katastrofālām sekām iedzīvotājiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem un tādēļ, uz to reaģējot, ir jāveic bezprecedenta pasākumi, īpaši pēc Covid-19 otrā viļņa un līdz tam, kad pandēmija patiešām būs galā;

C.  tā kā Eiropadomē risināto politisko diskusiju dēļ aizkavējās viss process un tādējādi tika kavēta DFS, iestāžu nolīguma, ESAI un Tiesiskuma regulas apspriešana, pieņemšana un īstenošana;

D.  tā kā efektīva Tiesiskuma regula un jaunu pašu resursu ieviešana bija priekšnoteikums, lai Eiropas Parlaments dotu piekrišanu DFS paketei;

E.  tā kā abi Savienības likumdevēji 2020. gada laikā ir spējuši panākt bezprecedenta vienošanās,

1.  atzinīgi vērtē politiskās vienošanās, tostarp kopīgās un vienpusējās deklarācijas, ko likumdevēji panāca 2020. gada 5. novembrī attiecībā uz Tiesiskuma regulu un 2020. gada 10. novembrī attiecībā uz DFS, iestāžu nolīgumu un ESAI; uzsver, ka minētās vēsturiskās politiskās vienošanās cita starpā ietver šādus noteikumus:

   bezprecedenta 1,8 triljonu EUR pakete, ko veido DFS 2021.–2027. gadam (sākot ar 1074 miljardiem EUR un summu pakāpeniski palielinot līdz 1085 miljardiem EUR) apvienojumā ar Atveseļošanas instrumentu (750 miljardi EUR);
   16 miljardu EUR liels papildinājums DFS 2021.–2027. gadam, kas jāpiešķir EP noteiktajām ES pamatprogrammām (“ES veselība”, “Apvārsnis Eiropa”, Erasmus+, Integrētās robežu pārvaldības fonds, Frontex, InvestEU, “Tiesības un vērtības”, “Radošā Eiropa”, humānā palīdzība un Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments), kā arī jāizmanto budžeta pasākumu pastiprināšanai neparedzētu notikumu gadījumā;
   juridiski saistošs ceļvedis jaunu pašu resursu ieviešanai nākamās DFS laikā; ar tiem vajadzētu pietikt vismaz tam, lai segtu turpmākās izmaksas saistībā ar ES Atveseļošanas instrumenta līdzekļu atmaksu (pamatsumma un procenti);
   juridiski saistoša minimālā daļa, kas jāvelta ar klimatu saistītiem izdevumiem, proti, vismaz 30 % no DFS un Atveseļošanas instrumenta, un ar bioloģisko daudzveidību saistītiem izdevumiem, proti, 7,5 % (2024. gadā) un 10 % (sākot no 2026. gada) no DFS;
   elementi, ar kuriem uzrauga izdevumus dzimumu līdztiesības un dzimumu līdztiesības aspekta integrācijas jomā;
   Eiropas Parlamenta kā budžeta lēmējinstitūcijas lomas nostiprināšana saistībā ar ES Atveseļošanas instrumenta un ārējo piešķirto ieņēmumu pārvaldību, kā arī saistībā ar tādu turpmāku ārkārtas instrumentu izveidi, kuru pamatā ir LESD 122. pants;
   efektīvi tiesiskuma nosacījumi;

2.  atgādina par šīs paketes vēsturisko nozīmību un tās sniegtajām iespējām nodrošināt ātru atgūšanos no Covid-19 pandēmijas un tās sociālekonomiskajām sekām, kā arī izpildīt Savienības uzdevumus nākamajos septiņos gados, tostarp saistībā ar zaļo kursu, digitālo pāreju un Savienības vērtību un nodokļu maksātāju aizsardzību;

3.  atzinīgi vērtē Eiropadomes 2020. gada 10. un 11. decembra sanāksmes rezultātus, proti, iepriekšminēto politisko vienošanos apstiprināšanu; atzinīgi vērtē to, ka valstu un valdību vadītāji ir panākuši vienošanos, kas ļauj DFS, iestāžu nolīgumam, ESAI un Tiesiskuma regulai stāties spēkā 2021. gada 1. janvārī; atzinīgi vērtē to, ka tiesību akti ir palikuši nemainīti;

4.  tomēr pauž dziļu nožēlu par to, ka Padomes vienprātības noteikuma dēļ visas paketes (tostarp jauno ES programmu 2021.–2027. gadam) pieņemšana nepamatoti kavē visu procesu; atgādina, ka Eiropadomes secinājumi attiecībā uz regulu par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai ir lieki; atgādina, ka Tiesiskuma regulas piemērojamība, mērķis un tvērums ir skaidri definēti minētās regulas juridiskajā tekstā;

5.  atgādina, ka saskaņā ar LES 15. panta 1. punktu Eiropadome neveic likumdošanas funkciju; tāpēc uzskata, ka Eiropadomes sniegtas politiskas deklarācijas nevar uzskatīt par tiesību aktu interpretāciju, jo interpretēšana ir Eiropas Savienības Tiesas (EST) kompetencē;

6.  atgādina, ka Komisiju un tās priekšsēdētāju ievēl Eiropas Parlaments; atgādina, ka saskaņā ar LES 17. panta 1. punktu Komisija nodrošina Līgumu piemērošanu, kā arī saskaņā ar tiem iestāžu pieņemto pasākumu piemērošanu; tāpēc apstiprina, ka Komisijai ir jebkurā brīdī un jebkādos apstākļos jāievēro likums (dura lex sed lex);

7.  atgādina, ka saskaņā ar LES 17. panta 3. punktu Komisija ir pilnīgi neatkarīga;

8.  atgādina, ka saskaņā ar LES 17. panta 8. punktu Komisija ir atbildīga Eiropas Parlamenta priekšā; atgādina, ka Parlamenta rīcībā ir vairāki tiesiski līdzekļi, lai nodrošinātu, ka Komisija ievēro tai Līgumā noteiktos pienākumus, to skaitā budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra ar mērķi izvērtēt Savienības līdzekļu pārvaldības pareizību; turklāt uzsver, ka Parlamenta rīcībā ir vairāki tiesiski un politiski līdzekļi, lai nodrošinātu, ka likumu pilda visi un pirmām kārtām ES iestādes; uzsver, ka Eiropadomes secinājumi nevar būt saistoši Komisijai tiesību aktu piemērošanā;

9.  uzsver, ka abi likumdevēji ir vienojušies par to, ka Regula par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī un ka to piemēros visām saistībām un maksājumiem; atgādina, ka šīs regulas piemērojamība nevar tikt pakārtota vadlīniju pieņemšanai, jo apstiprinātais teksts ir pietiekami skaidrs un īstenošanas instrumenti nav paredzēti; sagaida, ka Komisija kā Līgumu uzraudzītāja nodrošinās to, ka regula ir pilnībā piemērojama no dienas, par kuru vienojušies abi likumdevēji, un atgādina, ka tikai Tiesa var atcelt regulu vai tās daļu; apstiprina, ka tad, ja kāda dalībvalsts vēlētos atcelt regulu vai tās daļas, Parlaments Tiesā aizstāvēs tās spēkā esamību, un sagaida no Komisijas, ka tā iejauksies, lai atbalstītu Parlamenta nostāju; uzver, ka tādā gadījumā Parlaments prasīs, lai Tiesa īsteno paātrinātu tiesvedību; atgādina par LESD 265. pantu un paziņo, ka ir gatavs to izmantot;

10.  uzskata, ka ir jāatzīst nepieciešamība nodrošināt pilnīgu Parlamenta iesaisti Atveseļošanas instrumenta īstenošanā; uzsver, ka patlaban notiekošajā trialogā ir jāpanāk apmierinošs iznākums šajā jautājumā;

11.  uzskata, ka gaidāmajā konferencē par Eiropas nākotni cita starpā jāpievēršas tam, kā pārvarēt šķēršļus, ko DFS un lēmuma par pašu resursiem pieņemšanai rada prasība par vienprātību Padomē;

12.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Eiropadomei un Komisijai.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 16. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika