Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2923(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0428/2020

Texte depuse :

B9-0428/2020

Dezbateri :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Voturi :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
CRE 17/12/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0360

Texte adoptate
PDF 133kWORD 45k
Joi, 17 decembrie 2020 - Bruxelles
CFM, condiționalitatea privind statul de drept și resursele proprii
P9_TA(2020)0360B9-0428/2020

Rezoluția Parlamentului European din 17 decembrie 2020 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027, Acordul interinstituțional, Instrumentul de redresare al UE și Regulamentul privind statul de drept (2020/2923(RSP)

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 2, 14, 15, 16 și 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolele 295, 310, 311, 312 și 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere acordul politic convenit la 5 noiembrie 2020 cu privire la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii („Regulamentul privind statul de drept“),

–  având în vedere acordurile politice, inclusiv declarațiile comune și unilaterale, încheiate la 10 noiembrie 2020 cu privire la cadrul financiar multianual 2021-2027 („CFM”), la Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii („AII”) și Instrumentul de redresare al UE („EURI”),

–  având în vedere concluziile Consiliului European adoptate la 21 iulie 2020,

–  având în vedere rezoluția Parlamentului European din 23 iulie 2020,

–  având în vedere scrisoarea Parlamentului European privind statul de drept din 26 august 2020, adresată de liderii grupurilor politice dnei Angela Merkel, cancelarul Republicii Federale Germania și președinta Consiliului Uniunii Europene, și dnei Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene,

–  având în vedere declarația Parlamentului European pronunțată la 18 noiembrie 2020 de Conferința președinților privind bugetul pe termen lung al Uniunii și statul de drept,

–  având în vedere concluziile Consiliului European adoptate la 11 decembrie 2020,

–  având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană este o Uniune a valorilor consacrate la articolul 2 din TUE;

B.  întrucât epidemia de COVID-19 a provocat moartea a mii de persoane în Europa și în lume și a generat o criză fără precedent, cu consecințe dezastruoase pentru oameni, lucrători și întreprinderi și, prin urmare, este nevoie de un răspuns fără precedent, în special după cel de al doilea val de COVID-19 și până în momentul în care pandemia va fi efectiv eradicată;

C.  întrucât dezbaterea politică din cadrul Consiliului European a întârziat întregul proces, prin urmare și negocierile, adoptarea și punerea în aplicare a CFM, AII, EURI și a Regulamentului privind statul de drept;

D.  întrucât un regulament eficace privind statul de drept și introducerea de noi resurse proprii au reprezentat o condiție prealabilă pentru ca Parlamentul European să fie de acord cu pachetul CFM;

E.  întrucât colegiuitorii Uniunii au reușit să ajungă la acorduri fără precedent în cursul anului 2020,

1.  salută acordurile politice, inclusiv declarațiile comune și unilaterale, la care au ajuns colegiuitorii la 5 noiembrie 2020, cu privire la Regulamentul privind statul de drept și, la 10 noiembrie 2020, cu privire la CFM, AII și Instrumentul de redresare al UE; subliniază că aceste acorduri politice istorice includ, printre altele, următoarele dispoziții:

   un pachet fără precedent de 1,8 mii de miliarde EUR constând în CFM 2021-2027 (1 074 de miliarde EUR crescând progresiv la 1 085 de miliarde EUR), însoțit de Instrumentul de redresare (750 de miliarde EUR);
   o finanțare suplimentară de 16 miliarde EUR a CFM 2021-2027 pentru programele emblematice ale UE identificate de Parlamentul European (programul „UE pentru sănătate”, Orizont Europa, Erasmus+, Fondul de gestionare integrată a frontierelor, Frontex, InvestEU, „Drepturi și valori”, Europa creativă, ajutorul umanitar și Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - IVCDCI) și pentru a consolida răspunsul bugetar la evenimente neprevăzute;
   o foaie de parcurs obligatorie din punct de vedere juridic pentru introducerea de noi resurse proprii în cursul următorului CFM, care ar trebui să fie cel puțin suficientă pentru a acoperi viitoarele costuri de rambursare (suma principală și dobânzile) ale Instrumentului de redresare al UE;
   o cotă minimă obligatorie din punct de vedere juridic, pentru cheltuielile legate de climă, de cel puțin 30 % din CFM și din Instrumentul de redresare al UE și, pentru cheltuielile legate de biodiversitate, de 7,5 % (în 2024) și de 10 % (începând din 2026) din CFM;
   elemente care să permită monitorizarea cheltuielilor pentru egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen;
   un rol consolidat al Parlamentului European în calitate de autoritate bugetară în gestionarea Instrumentului de redresare al UE și a veniturilor alocate externe, precum și în stabilirea viitoarelor instrumente de urgență bazate pe articolul 122 din TFUE;
   o condiționalitate funcțională privind statul de drept;

2.  reamintește importanța istorică a pachetului și potențialul său de a asigura o redresare rapidă în urma pandemiei de COVID-19, de a depăși efectele sale socioeconomice și de a răspunde provocărilor cu care se confruntă Uniunea în următorii șapte ani, inclusiv Pactul verde, tranziția digitală și protejarea valorilor sale și a banilor contribuabililor din UE;

3.  salută rezultatul Consiliului European care a aprobat acordurile politice menționate anterior în cadrul reuniunii sale din 10 și 11 decembrie 2020; apreciază că șefii de stat și de guvern au ajuns la un acord pentru a permite intrarea în vigoare a CFM, a acordului interinstituțional, a Instrumentului de redresare al UE și a Regulamentului privind statul de drept la 1 ianuarie 2021; salută faptul că textele juridice rămân neschimbate;

4.  cu toate acestea, regretă profund faptul că, din cauza regulii unanimității în cadrul Consiliului, adoptarea întregului pachet, inclusiv a noilor programe ale UE pentru perioada 2021-2027, provoacă întârzieri nejustificate pentru întregul proces; reamintește că conținutul concluziilor Consiliului European referitoare la Regulamentul privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii este inutil; reamintește că aplicabilitatea, scopul și domeniul de aplicare al Regulamentului privind statul de drept sunt clar definite în textul juridic al regulamentului respectiv;

5.  reamintește că, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din TUE, Consiliul European nu exercită funcții legislative; prin urmare, este de opinie că nu se poate considera că orice declarație politică a Consiliului European reprezintă o interpretare a legislației, întrucât interpretarea este de competența Curții Europene de Justiție (CJUE);

6.  reamintește că Comisia și președintele ei sunt aleși de Parlamentul European; reamintește că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din TUE, Comisia asigură aplicarea tratatelor și a măsurilor adoptate de instituții în temeiul acestora; afirmă, prin urmare, că, în orice moment și în orice circumstanțe, Comisia respectă legea, dura lex sed lex;

7.  reamintește că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din TUE, Comisia își exercită responsabilitățile în deplină independență;

8.  reamintește că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (8) din TUE, Comisia răspunde în fața Parlamentului European; reamintește că Parlamentul dispune de mai multe mijloace juridice pentru a se asigura că Comisia își respectă obligația prevăzută în tratat, inclusiv procedura de descărcare de gestiune, pentru a evalua buna gestionare a fondurilor Uniunii; subliniază, de asemenea, că Parlamentul dispune de mai multe mijloace juridice și politice pentru a se asigura că legea este aplicată de toți și în primul rând de instituțiile UE; subliniază că concluziile Consiliului European nu pot deveni obligatorii pentru Comisie în aplicarea actelor juridice;

9.  subliniază că colegiuitorii au convenit că Regulamentul privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii se aplică de la 1 ianuarie 2021 și va trebui să se aplice tuturor angajamentelor și plăților; reamintește că aplicabilitatea acestui regulament nu poate fi condiționată de adoptarea unor orientări, deoarece textul convenit este suficient de clar și nu sunt prevăzute instrumente de punere în aplicare; se așteaptă ca Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, să se asigure că regulamentul este pe deplin aplicabil de la data convenită de colegiuitori și reamintește că numai Curtea de Justiție a Uniunii Europene poate anula regulamentul sau o parte a acestuia; afirmă că, în cazul în care un stat membru solicită anularea regulamentului sau a unor părți ale acestuia, Parlamentul îi va apăra validitatea în fața Curții și se așteaptă ca Comisia să intervină în sprijinul poziției Parlamentului; subliniază că, într-un astfel de caz, Parlamentul va solicita Curții să lanseze procedura accelerată; reamintește articolul 265 din TFUE și își declară disponibilitatea de a face uz de acesta;

10.  consideră că este nevoie să se recunoască că Parlamentul trebuie să participe pe deplin la funcționarea Instrumentului de redresare al Uniunii Europene; subliniază că trilogul în curs trebuie să ofere un rezultat satisfăcător cu privire la acest aspect;

11.  consideră că depășirea obstacolelor generate de cerința unanimității în Consiliu în ceea ce privește adoptarea CFM și a deciziei privind resursele proprii, printre altele, va fi discutată în cadrul viitoarei Conferințe privind viitorul Europei;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Consiliului European și Comisiei.

Ultima actualizare: 16 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate