Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2923(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0428/2020

Predkladané texty :

B9-0428/2020

Rozpravy :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Hlasovanie :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
CRE 17/12/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0360

Prijaté texty
PDF 139kWORD 45k
Štvrtok, 17. decembra 2020 - Brusel
VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje
P9_TA(2020)0360B9-0428/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2020 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027, medziinštitucionálnej dohode, Európskom nástroji obnovy a nariadení o právnom štáte (2020/2923(RSP)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 14, 15, 16 a 17 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a na články 295, 310, 311, 312 a 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na politickú dohodu o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie z 5. novembra 2020 (nariadenie o právnom štáte),

–  so zreteľom na politické dohody vrátane spoločných a jednostranných vyhlásení o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 (ďalej len „VFR“) z 10. novembra 2020, medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (ďalej len „MID“) a Európskom nástroji obnovy (ďalej len „NextGenerationEU“),

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 21. júla 2020,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júla 2020,

–  so zreteľom na list Európskeho parlamentu o právnom štáte z 26. augusta 2020, ktorý lídri skupín adresovali Angele Merkelovej, kancelárke Spolkovej republiky Nemecko, predsedníctvu Rady EÚ a Ursule von der Leyenovej, predsedníčke Európskej komisie,

–  so zreteľom na vyhlásenie Konferencie predsedov za Európsky parlament o dlhodobom rozpočte EÚ a právnom štáte z 18. novembra 2020,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 11. decembra 2020,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia je úniou hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ;

B.  keďže pandémia COVID-19 si v Európe a vo svete vyžiadala tisíce životov a viedla k bezprecedentnej kríze s katastrofálnymi dôsledkami pre ľudí, pracujúcich a podniky, a preto si vyžaduje bezprecedentnú reakciu, najmä po druhej vlne COVID-19 a ešte pred skutočným skončením pandémie;

C.  keďže politické rokovania v Európskej rade viedli k zdržaniu celého procesu, čím sa oneskorili rokovania o VFR, MID, NextGenerationEU a nariadení o právnom štáte, ich prijatie a vykonávanie;

D.  keďže účinné nariadenie o právnom štáte a zavedenie nových vlastných zdrojov boli podmienkou, aby Európsky parlament súhlasil s balíkom VFR;

E.  keďže spoluzákonodarcovia Únie v roku 2020 dokázali dosiahnuť bezprecedentné dohody;

1.  víta politické dohody vrátane spoločných a jednostranných vyhlásení spoluzákonodarcov o nariadení o právnom štáte z 5. novembra 2020 a o VFR, MID a NextGenerationEU z 10. novembra 2020; zdôrazňuje, že uvedené dejinné politické dohody zahŕňajú okrem iného tieto opatrenia:

   bezprecedentný balík vo výške 1,8 bilióna EUR, ktorý pozostáva z VFR na roky 2021 – 2027 (postupne z 1074 miliárd EUR na 1085 miliárd EUR) a nástroja obnovy (750 miliárd EUR);
   zvýšenie VFR na roky 2021 – 2027 o 16 miliárd EUR na hlavné programy EÚ, ktoré určil Európsky parlament (EU4Health, Horizont Európa, Erasmus+, Fond pre integrované riadenie hraníc, Frontex, InvestEU, Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, Kreatívna Európa, humanitárna pomoc a NDICI) a na posilnenie rozpočtovej reakcie na nepredvídané udalosti;
   právne záväzný plán na zavedenie nových vlastných zdrojov počas nasledujúceho VFR, ktorý by mal postačovať aspoň na pokrytie budúcich nákladov na splácanie (istiny a úrokov) Európskeho nástroja obnovy;
   právne záväzný minimálny podiel výdavkov súvisiacich s klímou vo výške aspoň 30 % VFR a NextGenerationEU a výdavkov súvisiacich s biodiverzitou vo výške 7,5 % VFR v roku 2024 a 10 % v roku 2026 a v nasledujúcich rokoch;
   zložky monitorovania výdavkov na rodovú rovnosť a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti;
   posilnenú úlohu Európskeho parlamentu ako rozpočtového orgánu v rámci riadenia Európskeho nástroja obnovy a vonkajších pripísaných príjmov, ako aj v rámci tvorby budúcich núdzových nástrojov, ktoré majú vychádzať z článku 122 ZFEÚ;
   podmienenosť fungovaním právneho štátu;

2.  pripomína historický význam balíka a jeho potenciál pre zabezpečenie rýchlej obnovy po pandémii COVID-19 a z jej sociálno-hospodárskych následkov a riešenie výziev Únie v nasledujúcich siedmich rokoch vrátane zelenej dohody, digitálnej transformácie a ochrany jej hodnôt a peňazí daňových poplatníkov EÚ;

3.  víta výsledok zasadnutia Európskej rady, ktorým sa na jej zasadnutí 10. a 11. decembra 2020 potvrdili uvedené politické dohody; víta skutočnosť, že hlavy štátov a predsedovia vlád dospeli k dohode, ktorá umožní, aby VFR, MID, NextGenerationEU a nariadenie o právnom štáte nadobudli účinnosť 1. januára 2021; víta skutočnosť, že právne texty zostávajú nezmenené;

4.  vyjadruje však hlboké poľutovanie nad tým, že vzhľadom na pravidlo jednomyseľnosti v Rade spôsobuje prijatie celého balíka vrátane nových programov EÚ na roky 2021 – 2027 neprimerané zdržanie celého procesu; pripomína, že obsah záverov Európskej rady o nariadení o všeobecnom režime podmienenosti ochrany rozpočtu Únie nie je potrebný; pripomína, že uplatniteľnosť, účel a pôsobnosť nariadenia o právnom štáte sú jasne vymedzené v právnom texte uvedeného nariadenia;

5.  pripomína, že v súlade s článkom 15 ods. 1 Zmluvy o EÚ Európska rada nemá legislatívnu funkciu; domnieva sa preto, že žiadne politické vyhlásenie Európskej rady nemožno považovať za výklad právnych predpisov, keďže výklad je zverený Súdnemu dvoru Európskej únie;

6.  pripomína, že Komisiu a jej predsedu volí Európsky parlament; pripomína, že podľa článku 17 ods. 1 Zmluvy o EÚ uplatňovanie zmlúv a opatrení, ktoré na ich základe prijali inštitúcie, zabezpečuje Komisia; preto prehlasuje, že Komisia musí vždy a za každých okolností dodržiavať zákon (dura lex, sed lex);

7.  pripomína, že podľa článku 17 ods. 3 Zmluvy o EÚ je Komisia úplne nezávislá;

8.  pripomína, že podľa článku 17 ods. 8 Zmluvy o EÚ sa Komisia zodpovedá Európskemu parlamentu; pripomína, že Európsky parlament má k dispozícii niekoľko právnych prostriedkov na zabezpečenie toho, aby si Komisia plnila povinnosti zo zmlúv vrátane postupu udeľovania absolutória s cieľom posúdiť riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie; okrem toho zdôrazňuje, že Európsky parlament má k dispozícii niekoľko právnych a politických prostriedkov na zabezpečenie toho, aby zákon dodržiaval každý, v prvom rade inštitúcie EÚ; zdôrazňuje, že závery Európskej rady nemôžu byť pre Komisiu záväzné pri uplatňovaní právnych aktov;

9.  zdôrazňuje, že spoluzákonodarcovia sa dohodli, že nariadenie o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie sa bude uplatňovať od 1. januára 2021 a bude sa povinne vzťahovať na všetky záväzky a platby; pripomína, že uplatniteľnosť tohto nariadenia nemôže byť podmienená prijatím akýchkoľvek usmernení, keďže dohodnuté znenie je dostatočne jasné a žiadne vykonávacie nástroje sa nepredpokladajú; očakáva, že Komisia ako strážkyňa zmlúv zabezpečí, aby nariadenie bolo plne uplatniteľné od dátumu, na ktorom sa spoluzákonodarcovia dohodli, a pripomína, že nariadenia alebo jeho časť môže zrušiť len Súdny dvor Európskej únie; prehlasuje, že ak sa členský štát domáha zrušenia nariadenia alebo jeho časti, jeho platnosť pred Súdnym dvorom bude obhajovať Európsky parlament, a očakáva, že na podporu pozície Európskeho parlamentu zasiahne Komisia; zdôrazňuje, že v tom prípade Európsky parlament požiada Súdny dvor o skrátené konanie; pripomína článok 265 ZFEÚ a vyhlasuje, že je pripravený ho využiť;

10.  zastáva názor, že potreba plnej účasti Európskeho parlamentu na fungovaní NextGenerationEU sa musí stať skutočnosťou; zdôrazňuje, že prebiehajúci trialóg musí v tejto súvislosti priniesť uspokojivý výsledok;

11.  domnieva sa, že prekonanie prekážok pre prijatie viacročného finančného rámca a rozhodnutia o vlastných zdrojoch, ktoré predstavuje požiadavka jednomyseľnosti v Rade, sa bude riešiť aj na nadchádzajúcej Konferencii o budúcnosti Európy;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej Rade a Komisii.

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia