Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0035(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0187/2020

Indgivne tekster :

A9-0187/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0364

Vedtagne tekster
PDF 165kWORD 56k
Torsdag den 17. december 2020 - Bruxelles
Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser ***I
P9_TA(2020)0364A9-0187/2020

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 17. december 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Den ordning, der blev indført ved forordning (EU) nr. 182/2011 har generelt vist sig at fungere godt i praksis og har skabt en hensigtsmæssig institutionel balance for så vidt angår Kommissionens og andre aktørers respektive roller. Ordningen bør derfor fortsætte uændret undtagen for så vidt angår visse målrettede ændringer vedrørende specifikke aspekter af proceduren i appeludvalget. Disse ændringer har til formål at sikre større politisk ansvarlighed og ejerskab til politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter uden dog at ændre det retlige og institutionelle ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. forordning (EU) nr. 182/2011.
(2)  Forordning (EU) nr. 182/2011 har generelt vist sig at fungere effektivt i praksis og har skabt en hensigtsmæssig institutionel balance for så vidt angår Kommissionens og andre aktørers respektive roller. Hovedelementerne i ordningen kan derfor fortsætte uændret. Den merværdi, der opnås ved forordning (EU) nr. 182/2011 hvad angår en hensigtsmæssig beslutningsproces, har imidlertid ikke været fuldt tilfredsstillende. Det forekommer derfor nødvendigt at foretage visse målrettede ændringer vedrørende specifikke aspekter af proceduren i appeludvalget. Disse ændringer har til formål at sikre større politisk ansvarlighed og ejerskab til politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter uden dog at ændre det retlige og institutionelle ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. forordning (EU) nr. 182/2011. Denne ændringsretsakt sigter desuden mod at forbedre EU-borgernes bevidsthed om procedurerne i forbindelse med gennemførelsesretsakter. For at øge tilliden til EU-institutionerne og -organerne er det vigtigt ikke blot at oplyse EU-borgerne om de beslutninger, der træffes, men også forklare årsagerne til de pågældende institutioners og organers beslutninger.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  I en række specifikke tilfælde indeholder forordning (EU) nr. 182/2011 bestemmelser om henvisning til appeludvalget. I praksis har appeludvalget fået forelagt de sager, hvor der hverken var et kvalificeret flertal for eller imod i udvalget i forbindelse med undersøgelsesproceduren, hvorfor der ikke blev afgivet udtalelse I de fleste tilfælde skete det i forbindelse med genetisk modificerede organismer og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer samt plantebeskyttelsesmidler.
(3)  I en række specifikke tilfælde indeholder forordning (EU) nr. 182/2011 bestemmelser om henvisning til appeludvalget. I praksis, navnlig i forbindelse med genetisk modificerede organismer og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer samt plantebeskyttelsesmidler, har appeludvalget fået forelagt de sager, hvor der hverken var et kvalificeret flertal for eller imod i udvalget i forbindelse med undersøgelsesproceduren, hvorfor der ikke blev afgivet udtalelse
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Det er som følge heraf kun et meget begrænset antal sager, der er blevet henvist til appeludvalget som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011 og derfor er berørt af denne ændringsretsakt.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Erfaringerne har vist, at i langt de fleste tilfælde var resultatet i appeludvalget det samme som i undersøgelsesudvalget, og der blev ikke afgivet udtalelse. Appeludvalget har derfor ikke været med til at skabe klarhed om medlemsstaternes holdninger.
(4)  Erfaringerne har vist, at i langt de fleste tilfælde var resultatet i appeludvalget det samme som i undersøgelsesudvalget, og der blev ikke afgivet udtalelse. Appeludvalget har derfor ikke været med til at skabe klarhed om medlemsstaternes holdninger eller til at overvinde manglen på udtalelser i undersøgelsesproceduren. Forordning (EU) nr. 182/2011 fastsætter, at Kommissionen i sådanne sager kan vedtage et udkast til gennemførelsesretsakt, hvorved det overlades til Kommissionen på vegne af medlemsstaterne at fastlægge behovet for og metoden til at sikre en effektiv gennemførelse af lovgivningen.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Forordning (EU) nr. 182/2011 fastsætter, at Kommissionen i sådanne sager kan vedtage et udkast til gennemførelsesretsakt, hvorved Kommissionen får skønsbeføjelser.
udgår
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Disse skønsbeføjelser er dog betydeligt begrænset i sager vedrørende godkendelse af produkter eller stoffer, f.eks. på området genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer, da Kommissionen er forpligtet til at træffe afgørelse inden for en rimelig tidsfrist og ikke kan afholde sig fra at træffe afgørelse.
(6)  Disse skønsbeføjelser er dog betydeligt begrænset i sager vedrørende godkendelse af produkter eller stoffer, f.eks. på området genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer, da Kommissionen er forpligtet til at træffe afgørelse inden for en rimelig tidsfrist og ikke kan afholde sig fra at træffe afgørelse. Den Europæiske Ombudsmand har i den forbindelse i sin afgørelse i sag 1582/2014 påpeget, at Kommissionen skal overholde de gældende retsregler vedrørende fristerne for godkendelse af genetisk modificerede organismer.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Selv om Kommissionen har beføjelser til at træffe afgørelse i sådanne sager som følge af, at der er tale om særligt følsomme emner, bør medlemsstaterne også fuldt ud påtage sig deres ansvar i beslutningsproceduren. Det er dog ikke tilfældet, når medlemsstaterne ikke kan opnå et kvalificeret flertal, bl.a. fordi der er mange, der afholder sig fra at stemme eller ikke dukker op, når der stemmes.
(7)  Selv om Kommissionen har kompetence til at træffe afgørelse i sådanne sager som følge af, at der er tale om særligt følsomme emner, bør medlemsstaterne også påtage sig et større ansvar i beslutningsproceduren. Når basisretsakten vedrører beskyttelse af sundhed eller sikkerhed for mennesker, dyr eller planter, og medlemsstaterne ikke kan opnå et kvalificeret flertal for det udkast til gennemførelsesretsakt, der gør det muligt at tillade et produkt eller et stof, bør tilladelsen betragtes som afslået.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  For at øge merværdien af appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes ved at give det mulighed for at holde endnu et møde, når der ikke afgives udtalelse. Et passende repræsentationsniveau på det supplerende møde i appeludvalget bør være ministerniveau for derved at sikre en politisk diskussion. For at gøre det muligt at tilrettelægge et sådant supplerende møde bør fristen for appeludvalgets afgivelse af en udtalelse forlænges.
(8)  For at øge merværdien af appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes ved at give det mulighed for at holde endnu et møde, når der ikke afgives udtalelse. Et passende repræsentationsniveau på det supplerende møde i appeludvalget bør være et tilstrækkelig højt politisk niveau, f.eks. ministerniveau, for derved at sikre en politisk diskussion. For at gøre det muligt at tilrettelægge et sådant supplerende møde bør fristen for appeludvalgets afgivelse af en udtalelse forlænges. En sådan forlængelse bør dog kun være for en kort periode.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Kommissionen bør have mulighed for i specifikke sager at anmode Rådet om at fremkomme med sin holdning og sine retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen bør tage hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet.
(10)  Kommissionen bør have mulighed for i specifikke sager at anmode Europa-Parlamentet og Rådet om at fremkomme med deres holdninger og retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, økonomiske, politiske og internationale følger. Kommissionen bør tage hensyn til den holdning, Europa-Parlamentet og Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet. De holdninger, som Europa-Parlamentet og Rådet har givet udtryk for, bør også sendes til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og til Europa-Parlamentet og Rådet efter omstændighederne uden unødig forsinkelse.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
(10a)  Når det viser sig vanskeligt at opnå positive udtalelser fra medlemsstaterne i forbindelse med flere lignende udkast til gennemførelsesretsakter, bør det overvejes at revidere de gennemførelsesbeføjelser, der er tillagt Kommissionen i de relevante basisretsakter.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Gennemsigtigheden i forbindelse med medlemsstaternes repræsentanters stemmer i appeludvalget bør øges, og de enkelte medlemsstaters repræsentanters stemmer bør offentliggøres.
(11)  Gennemsigtigheden i forbindelse med medlemsstaternes repræsentanters stemmer i alle faser af rådgivnings- og undersøgelsesproceduren, bør øges, og de enkelte medlemsstaters repræsentanters stemmer bør offentliggøres. Når retsakten vedrører særligt følsomme områder såsom beskyttelse af forbrugere, menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed eller beskyttelse af miljøet, bør hver medlemsstats repræsentant give en sagsspecifik detaljeret begrundelse for sine stemmer og undladelser af at stemme. Kommissionen bør også give oplysninger om udvalgenes sammensætning, herunder de tilstedeværende personer og de myndigheder og organisationer, hvortil disse personer er knyttet, samt dagsordener for møderne og de dokumenter og udkast til tekster, der drøftes.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  For at øge EU-borgernes bevidsthed om og forståelse af proceduren og øge synligheden heraf bør hver medlemsstats repræsentant give en begrundelse for sin stemme eller undladelse af at stemme eller for den pågældende repræsentants fravær.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)
(11b)  Registrets tilgængelighed bør øges yderligere, og dets indhold bør ændres for at sikre større gennemsigtighed i beslutningsprocessen, navnlig ved at tilføje flere oplysninger om denne proces. En forbedring af registrets søgefunktioner, som gør det muligt at foretage søgninger efter politikområde, vil være et væsentligt element i den henseende.
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 6
"Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, kan formanden beslutte, at appeludvalget skal afholde endnu et møde på ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver appeludvalget udtalelse inden 3 måneder efter den oprindelige dato for forelæggelsen."
"Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, kan formanden eller et simpelt flertal af medlemsstaterne beslutte, at appeludvalget skal afholde endnu et møde på et tilstrækkelig højt politisk niveau, f.eks. ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver appeludvalget udtalelse inden 3 måneder efter den oprindelige dato for forelæggelsen."
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 6 – stk. 3a
"3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver udtalelse, kan Kommissionen henvise sagen til Rådet med henblik på en udtalelse, hvori det anfører sine synspunkter og retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen tager hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen ved forelæggelsen for Rådet fastsætte en kortere frist."
"3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver udtalelse, kan Kommissionen henvise sagen til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på udtalelser, hvori de anfører deres holdninger og retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, økonomiske, politiske og internationale følger af resultatet af afstemningen i appeludvalget. Kommissionen tager hensyn til den holdning, Europa-Parlamentet og Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde kan Kommissionen ved forelæggelsen fastsætte en kortere frist. De holdninger, som Europa-Parlamentet og Rådet har givet udtryk for, sendes også til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og til Europa-Parlamentet og Rådet efter omstændighederne uden unødig forsinkelse."
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)
ba)   Følgende stykke indsættes:
"4a. Som en undtagelse fra stk. 3 gælder, at hvis basisretsakten vedrører beskyttelse af menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed, og udkastet til gennemførelsesretsakt indeholder bestemmelser om godkendelse af et produkt eller et stof, kan sådanne godkendelser kun gives, hvis afstemningen i overensstemmelse med stk. 1 resulterer i en positiv udtalelse.
Første afsnit berører ikke Kommissionens ret til at foreslå et ændret udkast til gennemførelsesretsakt vedrørende samme spørgsmål."
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b b (nyt)
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 6 – stk. 4 b (nyt)
bb)   Følgende stykke indsættes:
"4b. Medlemsstaternes repræsentanter giver en begrundelse for deres stemme eller undladelse af at stemme i henhold til stk. 1 eller for deres eventuelle fravær fra afstemningen.
Når retsakten vedrører særligt følsomme områder såsom beskyttelse af forbrugere, menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed eller miljøet, giver medlemsstaternes repræsentanter en sagsspecifik og detaljeret begrundelse for deres stemme eller undladelse af at stemme."
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – stk. 1 – litra b
-a)   Stk. 1, litra b), affattes således:
b)  dagsordener for udvalgsmøderne
"b) dagsordener for udvalgsmøderne, herunder udkast til tekster, der skal træffes afgørelse om, og dokumenter, der skal drøftes"
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 –nr. 3 – litra -a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – stk. 1 – litra c
-aa)  Stk. 1, litra c), affattes således:
c)  mødeprotokollerne med lister over de myndigheder og organer, hvortil de personer, som medlemsstaterne har udpeget til deres repræsentanter, er knyttet
"c) mødeprotokollerne med lister over de personer, der er til stede på møderne, og de myndigheder og organer, hvortil de pågældende personer, som medlemsstaterne har udpeget til deres repræsentanter, er knyttet"
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – stk. 1 – litra e
"e) afstemningsresultaterne, herunder de stemmer, der er afgivet af hver medlemsstats repræsentant i appeludvalget".
"e) afstemningsresultaterne, herunder de stemmer, der er afgivet af hver medlemsstats repræsentant, og eventuelle undladelser af at stemme, ledsaget af begrundelserne for stemmen eller undladelsen af at stemme samt begrundelserne for et fravær fra afstemningen, og, hvis retsakten vedrører særligt følsomme områder såsom beskyttelse af forbrugere, menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed eller miljøet, de ledsagende sagsspecifikke detaljerede begrundelser for stemmen eller undladelsen af at stemme"
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – stk. 3
aa)  Stk. 3 affattes således:
3.   Europa-Parlamentet og Rådet skal have adgang til oplysningerne i stk. 1 i overensstemmelse med gældende bestemmelser.
"3. Europa-Parlamentet og Rådet skal have adgang til oplysningerne i stk. 1 i overensstemmelse med gældende bestemmelser og uden unødig forsinkelse."
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – stk. 5
"5. Henvisninger til samtlige dokumenter, som er nævnt i stk.1, litra a)-g), samt oplysningerne i stk. 1, litra h), offentliggøres i et register."
"5. Samtlige dokumenter og oplysninger, som er nævnt i stk. 1, offentliggøres i et register."
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)
ba)  Følgende stykke tilføjes:
"5a. Registrets søgefunktioner skal gøre det muligt at foretage søgninger efter politikområde."
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 11
3a)  Artikel 11 affattes således:
Artikel 11
"Artikel 11
Europa-Parlamentets og Rådets ret til indsigelse
Europa-Parlamentets og Rådets ret til indsigelse
Er en basisretsakt vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, kan Europa-Parlamentet eller Rådet til enhver tid tilkendegive over for Kommissionen, at et udkast til gennemførelsesretsakt efter deres opfattelse overskrider de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i basisretsakten. I et sådant tilfælde reviderer Kommissionen udkastet til gennemførelsesretsakt under hensyntagen til de udtrykte holdninger og underretter Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt den agter at fastholde, ændre eller tilbagetrække udkastet til gennemførelsesretsakt.
Er en basisretsakt vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, kan Europa-Parlamentet eller Rådet til enhver tid tilkendegive over for Kommissionen, at et udkast til gennemførelsesretsakt efter deres opfattelse overskrider de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i basisretsakten, eller er i modstrid med basisretsaktens formål. I et sådant tilfælde reviderer Kommissionen udkastet til gennemførelsesretsakt under hensyntagen til de udtrykte holdninger og underretter Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt den agter at fastholde, ændre eller tilbagetrække udkastet til gennemførelsesretsakt.
Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet desuden finder det hensigtsmæssigt at revidere overdragelsen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen i basisretsakten, kan Kommissionen til enhver tid opfordres til at fremsætte et forslag til ændring af basisretsakten."
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
Denne forordning finder ikke anvendelse på uafsluttede procedurer, hvor appeludvalget allerede har afgivet udtalelse efter datoen for forordningens ikrafttrædelse.
Denne forordning finder anvendelse på procedurer, der indledes efter datoen for dens ikrafttrædelse.

(1) Sagen er henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, afsnit 4 (A9-0187/2020).

Seneste opdatering: 16. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik