Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0035(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0187/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0187/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0364

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 170kWORD 53k
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή ***I
P9_TA(2020)0364A9-0187/2020

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το σύστημα που καθιερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 έχει αποδείξει, συνολικά, ότι λειτουργεί καλά στην πράξη και ότι εξασφαλίζει την κατάλληλη θεσμική ισορροπία όσον αφορά τους ρόλους της Επιτροπής και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό το σύστημα θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει με εξαίρεση ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις όσον αφορά συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας στο επίπεδο της επιτροπής προσφυγών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να εξασφαλιστεί ευρύτερη πολιτική λογοδοσία και οικειοποίηση των πολιτικώς ευαίσθητων εκτελεστικών πράξεων χωρίς, ωστόσο, να τροποποιούνται οι νομικές και θεσμικές ευθύνες για τις εκτελεστικές πράξεις, όπως οργανώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
(2)  O κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 έχει αποδείξει, συνολικά, ότι λειτουργεί αποτελεσματικά στην πράξη και ότι εξασφαλίζει την κατάλληλη θεσμική ισορροπία όσον αφορά τους ρόλους της Επιτροπής και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Τα κύρια στοιχεία του συστήματος θα μπορούσαν, επομένως, να συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχουν. Ωστόσο, το επίπεδο προστιθέμενης αξίας που προσέφερε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 όσον αφορά μια κατάλληλη διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν υπήρξε απολύτως ικανοποιητικό. Είναι, ωστόσο, σκόπιμο να επέλθουν ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις όσον αφορά συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας στο επίπεδο της επιτροπής προσφυγών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να εξασφαλιστεί ευρύτερη πολιτική λογοδοσία και οικειοποίηση των πολιτικώς ευαίσθητων εκτελεστικών πράξεων χωρίς, ωστόσο, να τροποποιούνται οι νομικές και θεσμικές ευθύνες για τις εκτελεστικές πράξεις, όπως οργανώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Περαιτέρω στόχος της τροποποιητικής αυτής πράξης είναι να βελτιωθεί η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν εκτελεστικές πράξεις. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, είναι σημαντικό όχι μόνο να ενημερώνονται οι πολίτες της Ένωσης σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και να εξηγούνται οι λόγοι που οδηγούν τα εν λόγω θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς στη λήψη των αποφάσεων αυτών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Σε σειρά συγκεκριμένων περιπτώσεων, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 προβλέπει την παραπομπή στην επιτροπή προσφυγών. Στην πράξη, παραπομπή στην επιτροπή προσφυγών έχει γίνει σε περιπτώσεις στις οποίες εντός της επιτροπής δεν επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία, είτε υπέρ είτε κατά, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης, και επομένως δεν διατυπώνεται γνώμη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό συνέβη σε σχέση με τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
(3)  Σε σειρά συγκεκριμένων περιπτώσεων, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 προβλέπει την παραπομπή στην επιτροπή προσφυγών. Στην πράξη, και ιδίως σε σχέση με τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, καθώς και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, παραπομπή στην επιτροπή προσφυγών έχει γίνει σε περιπτώσεις στις οποίες εντός της επιτροπής δεν επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία, είτε υπέρ είτε κατά, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης, και επομένως δεν διατυπώνεται γνώμη.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Κατά συνέπεια, μόνο ένας πολύ περιορισμένος αριθμός υποθέσεων έχει παραπεμφθεί στην επιτροπή προσφυγών, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011, αποτελώντας συνεπώς αντικείμενο της τροποποιητικής αυτής πράξης.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η πείρα έχει δείξει ότι, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η επιτροπή προσφυγών επαναλαμβάνει το αποτέλεσμα της επιτροπής εξέτασης και καταλήγει σε μη διατύπωση γνώμης. Η επιτροπή προσφυγών δεν έχει, επομένως, συμβάλει στη διασάφηση των θέσεων των κρατών μελών.
(4)  Η πείρα έχει δείξει ότι, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η επιτροπή προσφυγών επαναλαμβάνει το αποτέλεσμα της επιτροπής εξέτασης και καταλήγει σε μη διατύπωση γνώμης. Η επιτροπή προσφυγών δεν έχει, επομένως, συμβάλει στη διασάφηση των θέσεων των κρατών μελών ή στην αντιμετώπιση της έλλειψης γνώμης στη διαδικασία εξεταστικής επιτροπής. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 προβλέπει ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να καθορίσει την ανάγκη και τον τρόπο διασφάλισης της εφαρμογή της νομοθεσίας.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 προβλέπει ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, δηλαδή δίνει τη διακριτική ευχέρεια στην Επιτροπή.
διαγράφεται
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Αυτή η διακριτική ευχέρεια, ωστόσο, είναι σημαντικά περιορισμένη στις περιπτώσεις που αφορούν την έγκριση προϊόντων ή ουσιών, όπως στον τομέα των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, καθώς η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εκδώσει απόφαση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και δεν μπορεί να απέχει από τη λήψη απόφασης.
(6)  Αυτή η διακριτική ευχέρεια, ωστόσο, είναι σημαντικά περιορισμένη στις περιπτώσεις που αφορούν την έγκριση προϊόντων ή ουσιών, όπως στον τομέα των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, καθώς η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εκδώσει απόφαση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και δεν μπορεί να απέχει από τη λήψη απόφασης. Στη συνάρτηση αυτή ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει επισημάνει, στην απόφασή του στην υπόθεση 1582/2014, ότι η Επιτροπή πρέπει να σέβεται τις ισχύουσες νομικές διατάξεις όσον αφορά τις προθεσμίες που έχουν τεθεί για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Μολονότι η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να αποφασίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των εγειρόμενων ζητημάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει όταν τα κράτη μέλη αδυνατούν να επιτύχουν ειδική πλειοψηφία λόγω, μεταξύ άλλων, σημαντικού αριθμού αποχών ή μη παρουσίας κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας.
(7)  Μολονότι η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των εγειρόμενων ζητημάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όταν η βασική πράξη αφορά την προστασία της υγείας ή της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών και τα κράτη μέλη αδυνατούν να επιτύχουν ειδική πλειοψηφία υπέρ του σχεδίου εκτελεστικής πράξης που προβλέπει την χορήγηση έγκρισης για ένα προϊόν ή για μια ουσία, η εν λόγω έγκριση θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Για να αυξηθεί, επομένως, η προστιθέμενη αξία της επιτροπής προσφυγών, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της, μέσω της πρόβλεψης της δυνατότητας να πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση της επιτροπής προσφυγών, οσάκις δεν διατυπώνεται γνώμη. Το κατάλληλο επίπεδο αντιπροσώπευσης στη νέα συνεδρίαση της επιτροπής προσφυγών θα πρέπει να είναι το υπουργικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται ο πολιτικός διάλογος. Για να επιτραπεί η διοργάνωση αυτής της νέας συνεδρίασης, θα πρέπει να παραταθεί η προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την επιτροπή προσφυγών.
(8)  Για να αυξηθεί, επομένως, η προστιθέμενη αξία της επιτροπής προσφυγών, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της, μέσω της πρόβλεψης της δυνατότητας να πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση της επιτροπής προσφυγών, οσάκις δεν διατυπώνεται γνώμη. Το κατάλληλο επίπεδο αντιπροσώπευσης στη νέα συνεδρίαση της επιτροπής προσφυγών θα πρέπει να είναι ένα αρκούντως υψηλό πολιτικό επίπεδο όπως είναι, για παράδειγμα, το υπουργικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται ο πολιτικός διάλογος. Για να επιτραπεί η διοργάνωση αυτής της νέας συνεδρίασης, θα πρέπει να παραταθεί η προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την επιτροπή προσφυγών. Ωστόσο, η παράταση αυτή θα πρέπει να είναι μικρής μόνο διάρκειας.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ζητά από το Συμβούλιο να δίνει τη γνώμη και τους προσανατολισμούς του σχετικά με τις ευρύτερες επιπτώσεις της μη διατύπωσης γνώμης, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών, νομικών, πολιτικών και διεθνών επιπτώσεων. Η Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση διατυπώνεται από το Συμβούλιο εντός 3 μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να ορίζει μικρότερη προθεσμία στην παραπομπή.
(10)  Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αναπτύσσουν τις θέσεις και τους προσανατολισμούς τους σχετικά με τις ευρύτερες επιπτώσεις της μη διατύπωσης γνώμης, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών, νομικών, οικονομικών, πολιτικών και διεθνών επιπτώσεων. Η Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση διατυπώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός 3 μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί για λόγους κατεπείγοντος να ορίζει μικρότερη προθεσμία στην παραπομπή. Οι θέσεις που εκφράζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να διαβιβάζονται αμελλητί, κατά περίπτωση, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Όταν φαίνεται δύσκολη η διατύπωση θετικής γνώμης εκ μέρους των κρατών μελών σχετικά με πολλά παρεμφερή σχέδια εκτελεστικών πράξεων, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθεώρησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που οι σχετικές βασικές πράξεις αναθέτουν στην Επιτροπή.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η διαφάνεια σχετικά με τις ψήφους των εκπροσώπων των κρατών μελών σε επίπεδο επιτροπής προσφυγών θα πρέπει να ενισχυθεί, και οι ατομικές ψήφοι των εκπροσώπων των κρατών μελών θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.
(11)  Η διαφάνεια σχετικά με τις ψήφους των εκπροσώπων των κρατών μελών θα πρέπει να ενισχυθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών συμβουλευτικής και εξεταστικής επιτροπής, και οι ατομικές ψήφοι των εκπροσώπων των κρατών μελών θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Όταν η πράξη αφορά ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς, όπως η προστασία των καταναλωτών, η υγεία ή η ασφάλεια των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή η προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να αιτιολογούνται λεπτομερώς για κάθε περίπτωση οι ψήφοι και οι αποχές από κάθε εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που συμμετέχουν και των αρχών και οργανώσεων στις οποίες ανήκουν τα εν λόγω πρόσωπα, καθώς και σχετικά με τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων και τα έγγραφα και τα σχέδια των υπό συζήτηση κειμένων.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση των πολιτών της Ένωσης και η εκ μέρους τους κατανόηση της διαδικασίας και να ενισχυθεί η προβολή της, θα πρέπει να αιτιολογείται από τον εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους η ψήφος ή η αποχή του ή η τυχόν απουσία του.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)  Θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω η δυνατότητα πρόσβασης στο μητρώο και να επέλθουν αλλαγές στο περιεχόμενό του προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως με την προσθήκη περισσότερων πληροφοριών όσον αφορά τη διαδικασία αυτή. Η βελτίωση των λειτουργιών αναζήτησης του μητρώου ώστε να καθίστανται δυνατές έρευνες ανά τομέα πολιτικής θα αποτελούσε ουσιώδες στοιχείο της διαδικασίας αυτής.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 6
Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, ο πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει η επιτροπή προσφυγών νέα συνεδρίαση, σε υπουργικό επίπεδο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιτροπή προσφυγών διατυπώνει τη γνώμη της εντός 3 μηνών από την αρχική ημερομηνία παραπομπής.
Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, ο πρόεδρος ή μια απλή πλειοψηφία κρατών μελών μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει η επιτροπή προσφυγών νέα συνεδρίαση, σε αρκούντως υψηλό πολιτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα, σε υπουργικό επίπεδο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιτροπή προσφυγών διατυπώνει τη γνώμη της εντός 3 μηνών από την αρχική ημερομηνία παραπομπής.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 6 – παράγραφος 3α
3α.  Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο Συμβούλιο, για μια γνώμη με την οποία εκφράζει τις απόψεις και τον προσανατολισμό του σχετικά με τις ευρύτερες επιπτώσεις της έλλειψης γνώμης, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών, νομικών, πολιτικών και διεθνών επιπτώσεων. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση διατυπώνεται από το Συμβούλιο εντός 3 μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να ορίζει μικρότερη προθεσμία στην παραπομπή.
3α.  Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, για τις γνώμες τους με τις οποίες εκφράζουν τις θέσεις και τον προσανατολισμό τους σχετικά με τις ευρύτερες επιπτώσεις της έλλειψης γνώμης, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών, νομικών, οικονομικών, πολιτικών και διεθνών επιπτώσεων από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην επιτροπή προσφυγών. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση διατυπώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός 3 μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί για λόγους κατεπείγοντος να ορίζει μικρότερη προθεσμία στην παραπομπή. Οι θέσεις που εκφράζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να διαβιβάζονται αμελλητί, κατά περίπτωση, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)
βα)   παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, όταν η βασική πράξη αφορά την προστασία της υγείας ή της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών και το σχέδιο εκτελεστικής πράξης προβλέπει τη χορήγηση έγκρισης για προϊόν ή ουσία, η εν λόγω έγκριση χορηγείται μόνον εάν η ψηφοφορία σύμφωνα με την παράγραφο 1 οδηγεί σε διατύπωση θετικής γνώμης.
Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει το δικαίωμα της Επιτροπής να προτείνει τροποποιημένο σχέδιο εκτελεστικής πράξης για το ίδιο αντικείμενο.»·
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)
ββ)   παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4β. Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών αιτιολογούν την ψήφο τους ή την αποχή τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή την απουσία τους από την ψηφοφορία.
Όταν η πράξη αφορά ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς, όπως η προστασία των καταναλωτών, η υγεία ή η ασφάλεια των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή η προστασία του περιβάλλοντος, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών θα πρέπει να αιτιολογούν λεπτομερώς για κάθε περίπτωση την ψήφο ή την αποχή τους.».
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
-α)   στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)  οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών·
«β) οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων κειμένων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση και των εγγράφων που θα εξεταστούν·»·
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
-αα)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  τα συνοπτικά πρακτικά, από κοινού με τους καταλόγους των αρχών και των οργανισμών όπου ανήκουν τα άτομα που έχουν διορίσει τα κράτη μέλη για να τα εκπροσωπούν·
«γ) τα συνοπτικά πρακτικά, από κοινού με τους καταλόγους των παρόντων στη συνεδρίαση και τους καταλόγους των αρχών και των οργανισμών όπου ανήκουν αυτά τα άτομα που έχουν διορίσει τα κράτη μέλη για να τα εκπροσωπούν·»·
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση της επιτροπής προσφυγών, των ψήφων που εκφράζονται από τον εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους·
ε)  τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων που εκφράζονται από τον εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και τυχόν αποχές, συνοδευόμενα από τους λόγους της ψήφου ή της αποχής, καθώς και τους λόγους απουσίας από την ψηφοφορία, και, όταν η πράξη αφορά ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς, όπως η προστασία των καταναλωτών, η υγεία ή η ασφάλεια των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών ή το περιβάλλον, οι ειδικοί για κάθε περίπτωση λόγοι της ψήφου ή της αποχής που τα συνοδεύουν·
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
αα)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
«3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμελλητί πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.».
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
5.  Τα στοιχεία όλων των εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), στ) και ζ) της παραγράφου 1, καθώς και οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) και η) της εν λόγω παραγράφου, δημοσιεύονται στο μητρώο.
5.  Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται στο μητρώο.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)
βα)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5α. Οι λειτουργίες αναζήτησης του μητρώου επιτρέπουν την πραγματοποίηση αναζητήσεων ανά τομέα πολιτικής.»·
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 11
3α)  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 11
«Άρθρο 11
Δικαίωμα εμπεριστατωμένου ελέγχου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
Δικαίωμα εμπεριστατωμένου ελέγχου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
Οσάκις εκδίδεται βασική πράξη δυνάμει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή ότι, κατά την άποψή τους, σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη βασική πράξη. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που έχουν εκφρασθεί, και πληροφορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το εάν προτίθεται να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης.
Οσάκις εκδίδεται βασική πράξη δυνάμει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή ότι, κατά την άποψή τους, σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη βασική πράξη ή συγκρούεται με τους στόχους της βασικής πράξης. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που έχουν εκφρασθεί, και πληροφορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το εάν προτίθεται να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης.
Επιπλέον, όταν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο κρίνει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή στο πλαίσιο της βασικής πράξης, δύναται ανά πάσα στιγμή να καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση τροποποίησης της βασικής πράξης.».
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε εκκρεμείς διαδικασίες για τις οποίες η επιτροπή προσφυγών έχει ήδη διατυπώσει γνώμη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε διαδικασίες που ξεκίνησαν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0187/2020).

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου