Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0035(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0187/2020

Ingediende teksten :

A9-0187/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0364

Aangenomen teksten
PDF 167kWORD 50k
Donderdag 17 december 2020 - Brussel
Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren ***I
P9_TA(2020)0364A9-0187/2020

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 17 december 2020 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
(2)  Het bij Verordening (EU) nr. 182/2011 ingevoerde systeem blijkt in de praktijk over het algemeen goed te werken en heeft een passend institutioneel evenwicht tot stand gebracht tussen de rol van de Commissie en die van de andere betrokken partijen. Dit systeem moet daarom ongewijzigd blijven functioneren, maar met een aantal specifieke aanpassingen van bepaalde procedurele aspecten met betrekking tot het comité van beroep. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het politiek draagvlak wordt verbreed en krachtiger de verantwoordelijkheid wordt genomen voor politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, maar zonder dat er iets wordt gewijzigd aan de juridische en institutionele verantwoordelijkheden voor die uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 182/2011.
(2)  Verordening (EU) nr. 182/2011 blijkt in de praktijk over het algemeen doeltreffend te werken en heeft een passend institutioneel evenwicht tot stand gebracht tussen de rol van de Commissie en die van de andere betrokken partijen. De belangrijkste onderdelen van het systeem kunnen daarom ongewijzigd blijven functioneren. Niettemin valt de toegevoegde waarde die Verordening (EU) nr. 182/2011 oplevert voor een passend besluitvormingsproces enigszins tegen. Een aantal specifieke aanpassingen van bepaalde procedurele aspecten met betrekking tot het comité van beroep lijken derhalve noodzakelijk. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het politiek draagvlak wordt verbreed en krachtiger de verantwoordelijkheid wordt genomen voor politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, maar zonder dat er iets wordt gewijzigd aan de juridische en institutionele verantwoordelijkheden voor die uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 182/2011. Een bijkomende doelstelling van deze wijzigingshandeling is om de burgers van de Unie meer bewust te maken van de procedures in verband met uitvoeringshandelingen. Om het vertrouwen in de instellingen en organen van de Unie te vergroten, is het van essentieel belang de burgers van de Unie niet alleen te informeren over besluitvorming, maar ook een toelichting te geven op de redenen die ten grondslag liggen aan de besluiten van de instellingen en organen in kwestie.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
(3)  Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet in een aantal specifieke gevallen in verwijzing naar het comité van beroep. Gebleken is dat zaken naar het comité van beroep zijn verwezen wanneer er in het kader van een onderzoeksprocedure geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen een voorstel kon worden bereikt in het comité en daardoor geen advies werd uitgebracht. In de meeste gevallen gebeurde dit met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en gewasbeschermingsmiddelen.
(3)  Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet in een aantal specifieke gevallen in verwijzing naar het comité van beroep. Gebleken is dat vooral zaken met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen, genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en gewasbeschermingsmiddelen naar het comité van beroep zijn verwezen wanneer er in het kader van een onderzoeksprocedure geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen een voorstel kon worden bereikt in het comité en daardoor geen advies werd uitgebracht.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis)  Bijgevolg is slechts een zeer beperkt aantal zaken verwezen naar het in Verordening (EU) nr. 182/2011 bedoelde comité van beroep. Voor deze zaken is de onderhavige wijzigingshandeling relevant.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  De ervaring heeft geleerd dat in verreweg de meeste gevallen de stemming in het comité van beroep dezelfde uitslag had als die in het onderzoekscomité en in het comité van beroep evenmin advies werd uitgebracht. Het comité van beroep heeft er daardoor niet toe bijgedragen dat de lidstaten een duidelijker standpunt innemen.
(4)  De ervaring heeft geleerd dat in verreweg de meeste gevallen de stemming in het comité van beroep dezelfde uitslag had als die in het onderzoekscomité en in het comité van beroep evenmin advies werd uitgebracht. Het comité van beroep heeft er daardoor niet toe bijgedragen dat de lidstaten een duidelijker standpunt innemen, of dat het gebrek aan adviezen in de onderzoeksprocedure wordt verholpen. In Verordening (EU) nr. 182/2011 wordt bepaald dat de Commissie in dergelijke gevallen de ontwerpuitvoeringshandeling mag vaststellen, waardoor het aan de Commissie wordt overgelaten om namens de lidstaten een besluit te nemen over de noodzaak en de manier om ervoor te zorgen dat de wetgeving daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
(5)  In Verordening (EU) nr. 182/2011 wordt bepaald dat de Commissie in dergelijke gevallen de discretionaire bevoegdheid heeft om de ontwerpuitvoeringshandeling vast te stellen.
Schrappen
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
(6)  Die discretionaire bevoegdheid is echter sterk verminderd in gevallen die betrekking hebben op de toelating van producten of stoffen, bijvoorbeeld op het gebied van genetische gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, aangezien de Commissie in die gevallen verplicht is binnen een redelijke termijn een besluit te nemen en zich daarvan niet kan onthouden.
(6)  Die discretionaire bevoegdheid is echter sterk verminderd in gevallen die betrekking hebben op de toelating van producten of stoffen, bijvoorbeeld op het gebied van genetische gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, aangezien de Commissie in die gevallen verplicht is binnen een redelijke termijn een besluit te nemen en zich daarvan niet kan onthouden. In dit verband heeft de Europese Ombudsman er in haar besluit in zaak 1582/2014 op gewezen dat de Commissie de bestaande wettelijke bepalingen betreffende de termijnen voor de toelating van genetisch gemodificeerde organismen in acht moet nemen.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
(7)  Hoewel de Commissie de bevoegdheid heeft om in dergelijke gevallen een besluit te nemen, zouden de lidstaten, gezien de bijzondere gevoeligheid van de kwesties die aan de orde zijn, ook ten volle hun verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces moeten nemen. De situatie is echter anders wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid kunnen bereiken doordat bijvoorbeeld een aanzienlijk aantal lidstaten zich van stemming onthoudt of bij de stemming afwezig is.
(7)  Hoewel de Commissie de bevoegdheid heeft om in dergelijke gevallen een besluit te nemen, zouden de lidstaten, gezien de bijzondere gevoeligheid van de kwesties die aan de orde zijn, ook meer verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces moeten nemen. Wanneer de basishandeling de bescherming van de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of planten betreft, en de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid kunnen bereiken voor de ontwerpuitvoeringshandeling die de verlening van een vergunning voor een product of stof mogelijk maakt, moet de vergunning geacht worden te zijn geweigerd.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
(8)  Om de toegevoegde waarde van het comité van beroep te vergroten, moet in bijzonder gevoelige gevallen de rol ervan worden versterkt door te voorzien in de mogelijkheid de zaak opnieuw naar het comité van beroep te verwijzen, indien geen advies is uitgebracht. Het juiste niveau van vertegenwoordiging op de nieuwe vergadering van het comité van beroep is het ministerieel niveau, om ervoor te zorgen dat er een politieke discussie plaatsvindt. Met het oog op de organisatie van een dergelijke tweede vergadering moet de termijn voor het uitbrengen van een advies door het comité van beroep worden verlengd.
(8)  Om de toegevoegde waarde van het comité van beroep te vergroten, moet in bijzonder gevoelige gevallen de rol ervan worden versterkt door te voorzien in de mogelijkheid de zaak opnieuw naar het comité van beroep te verwijzen, indien geen advies is uitgebracht. Het juiste niveau van vertegenwoordiging op de nieuwe vergadering van het comité van beroep is een voldoende hoog politiek niveau, bijvoorbeeld het ministerieel niveau, om ervoor te zorgen dat er een politieke discussie plaatsvindt. Met het oog op de organisatie van een dergelijke tweede vergadering moet de termijn voor het uitbrengen van een advies door het comité van beroep worden verlengd. Een dergelijke verlenging mag echter alleen voor korte tijd zijn.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
(10)  De Commissie zou in specifieke gevallen de Raad moeten kunnen verzoeken zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar te maken, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie dient rekening te houden met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen.
(10)  De Commissie zou in specifieke gevallen het Europees Parlement en de Raad moeten kunnen verzoeken hun standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar te maken, met inbegrip van de institutionele, juridische, economische, politieke en internationale implicaties. De Commissie dient rekening te houden met de standpunten die het Europees Parlement en de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststellen. In urgente, naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen. De door het Europees Parlement en de Raad kenbaar gemaakte standpunten moeten ook zo snel mogelijk aan het Europees Economisch en Sociaal Comité worden toegezonden, alsook, waar nodig, aan het Europees Parlement en de Raad.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)
(10 bis)  Als het moeilijk blijkt om van de lidstaten positieve adviezen met betrekking tot meerdere soortgelijke ontwerpuitvoeringshandelingen te krijgen, moet overwogen worden de in de desbetreffende basishandelingen aan de Commissie toegekende uitvoeringsbevoegdheden te herzien.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
(11)  De transparantie inzake de door de vertegenwoordigers van de lidstaten in het comité van beroep uitgebrachte stemmen dient te worden versterkt en de door elke afzonderlijke vertegenwoordiger uitgebrachte stem moet openbaar worden gemaakt.
(11)  De transparantie inzake de door de vertegenwoordigers van de lidstaten in alle fasen van de raadplegings- en onderzoeksprocedure uitgebrachte stemmen dient te worden versterkt en de door elke afzonderlijke vertegenwoordiger uitgebrachte stem moet openbaar worden gemaakt. Bij handelingen die betrekking hebben op bijzonder gevoelige kwesties, zoals de bescherming van consumenten, de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of gewassen, of de bescherming van het milieu, moet de vertegenwoordiger van elke lidstaat specifiek op het geval gerichte gedetailleerde redenen opgeven voor de uitgebrachte stem of onthouding van stemming. De Commissie dient bovendien informatie te verstrekken over de samenstelling van de comités, met vermelding van de lijst van aanwezigen, de autoriteiten en organisaties waarvan zij deel uitmaken, alsook de agenda’s van de vergaderingen en de documenten en ontwerpteksten die ter discussie voorliggen.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
(11 bis)  Om de burgers van de Unie bewuster te maken van en meer inzicht te geven in de procedure, en om de zichtbaarheid ervan te vergroten, moet de door de vertegenwoordiger van elke lidstaat uitgebrachte stem of onthouding vergezeld gaan van een motivering en moet er een reden worden gegeven voor eventuele afwezigheden van die vertegenwoordiger.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)
(11 ter)  De toegankelijkheid van het register moet verder worden verbeterd en de inhoud ervan moet worden gewijzigd om voor een transparanter besluitvormingsproces te zorgen, met name door meer informatie toe te voegen over het besluitvormingsproces. Een verbetering van de zoekfuncties van het register om ook op beleidsterrein te kunnen zoeken, zou in dit verband een essentieel onderdeel zijn.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 3 – lid 7 – alinea 6
“Indien in het comité van beroep geen advies is uitgebracht overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de voorzitter besluiten een nieuwe vergadering van het comité van beroep op ministerieel niveau bijeen te roepen. In dergelijke gevallen brengt het comité van beroep uiterlijk drie maanden na de oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn advies uit.”
“Indien in het comité van beroep geen advies is uitgebracht overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de voorzitter of een gewone meerderheid van de lidstaten besluiten een nieuwe vergadering van het comité van beroep op een voldoende hoog politiek niveau, bijvoorbeeld ministerieel niveau, bijeen te roepen. In dergelijke gevallen brengt het comité van beroep uiterlijk drie maanden na de oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn advies uit.”
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 6 – lid 3 bis
“3 bis. Indien het comité van beroep geen advies uitbrengt, kan de Commissie de zaak naar de Raad verwijzen voor advies, waarbij deze zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar maakt, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie houdt rekening met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen.”
“3 bis. Indien het comité van beroep geen advies uitbrengt, kan de Commissie de zaak naar het Europees Parlement en de Raad verwijzen voor advies, waarbij deze hun standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar maken, met inbegrip van de institutionele, juridische, economische, politieke en internationale implicaties van de uitslag van de stemming in het comité van beroep. De Commissie houdt rekening met de standpunten die het Europees Parlement en de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststellen. In urgente, naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen. De door het Europees Parlement en de Raad kenbaar gemaakte standpunten worden ook zo snel mogelijk toegezonden aan het Europees Economisch en Sociaal Comité, alsook, waar nodig, aan het Europees Parlement en de Raad.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)
b bis)   het volgende lid wordt ingevoegd:
“4 bis. In afwijking van lid 3 wordt, wanneer de basishandeling de bescherming van de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of gewassen betreft, en de ontwerpuitvoeringshandeling de verlening van een vergunning voor een product of stof mogelijk maakt, deze vergunning alleen verleend als de stemming overeenkomstig lid 1 tot een positief advies heeft geleid.
De eerste alinea doet geen afbreuk aan het recht van de Commissie om een gewijzigde ontwerpuitvoeringshandeling voor te stellen die hetzelfde onderwerp betreft.”
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 6 – lid 4 ter (nieuw)
b ter)   het volgende lid wordt ingevoegd:
“4 ter. De vertegenwoordigers van de lidstaten laten hun uitgebrachte stem of onthouding van stemming vergezeld gaan van een motivering overeenkomstig lid 1. Evenzo geven ze een reden voor eventuele afwezigheden.
Bij handelingen die betrekking hebben op bijzonder gevoelige kwesties, zoals de bescherming van consumenten, de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of gewassen, of de bescherming van het milieu, geeft de vertegenwoordiger van de lidstaat specifiek op het geval gerichte en gedetailleerde redenen op voor de uitgebrachte stem of onthouding van stemming.”
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – lid 1 – letter b
-a)   in lid 1 wordt letter b) vervangen door:
b)  de agenda’s van de bijeenkomsten van het comité;
“b) de agenda’s van de bijeenkomsten van het comité, met inbegrip van ontwerpteksten waarover een besluit moet worden genomen en documenten die ter discussie voorliggen;
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – lid 1 – letter c
-a bis)  in lid 1 wordt letter c) vervangen door:
c)  de beknopte verslagen, samen met de lijsten van de autoriteiten en organisaties waarvan de personen die door de lidstaten zijn aangewezen om hen te vertegenwoordigen deel uitmaken;
c) de beknopte verslagen, samen met de lijsten van de aanwezigen bij de vergadering en van de autoriteiten en organisaties waarvan de desbetreffende personen die door de lidstaten zijn aangewezen om hen te vertegenwoordigen deel uitmaken;
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – lid 1 – letter e
“e) de uitslagen van de stemmingen alsmede, bij stemmingen in het comité van beroep, de door de vertegenwoordiger van elk van de lidstaten uitgebrachte stem;”
“e) de uitslagen van de stemmingen alsmede de door de vertegenwoordiger van elk van de lidstaten uitgebrachte stem of onthouding, samen met de redenen voor de uitgebrachte stem, onthouding van stemming of eventuele afwezigheden en, wanneer de handeling bijzonder gevoelige kwesties betreft, zoals de bescherming van consumenten, de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of gewassen, of de bescherming van het milieu, de bijbehorende op het geval gerichte gedetailleerde redenen voor de uitgebrachte stem of onthouding van stemming;”
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – lid 3
a bis)  lid 3 wordt vervangen door:
3.   Het Europees Parlement en de Raad hebben overeenkomstig de toepasselijke voorschriften toegang tot de in lid 1 bedoelde gegevens.
3. Het Europees Parlement en de Raad hebben overeenkomstig de toepasselijke voorschriften en onverwijld toegang tot de in lid 1 bedoelde gegevens.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – lid 5
“5. De referenties van alle in lid 1, onder a) tot en met d), en f) en g), bedoelde documenten alsook de in lid 1, onder e) en h), bedoelde informatie, worden in het register openbaar gemaakt.
“5. Alle in lid 1 bedoelde documenten en informatie worden in het register openbaar gemaakt.”
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)
b bis)  het volgende lid wordt ingevoegd:
“5 bis. De zoekfuncties van het register maken het mogelijk op beleidsterrein te zoeken.”
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 11
(3 bis)  Artikel 11 wordt vervangen door:
Artikel 11
“Artikel 11
Toetsingsrecht voor het Europees Parlement en de Raad
Toetsingsrecht voor het Europees Parlement en de Raad
Indien de basishandeling volgens de gewone wetgevingsprocedure wordt vastgesteld, kunnen het Europees Parlement of de Raad de Commissie op elk gewenst moment te kennen geven dat een ontwerpuitvoeringshandeling zijns inziens de bij de basishandeling verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt. In dat geval onderwerpt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling aan een hernieuwd onderzoek, waarbij zij met de naar voren gebrachte standpunten rekening houdt, en deelt zij het Europees Parlement en de Raad mede of zij voornemens is de ontwerpuitvoeringshandeling te handhaven, te wijzigen of in te trekken.
Indien de basishandeling volgens de gewone wetgevingsprocedure wordt vastgesteld, kunnen het Europees Parlement of de Raad de Commissie op elk gewenst moment te kennen geven dat een ontwerpuitvoeringshandeling zijns inziens de bij de basishandeling verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt of in strijd is met de doelstellingen van de basishandeling. In dat geval onderwerpt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling aan een hernieuwd onderzoek, waarbij zij met de naar voren gebrachte standpunten rekening houdt, en deelt zij het Europees Parlement en de Raad mede of zij voornemens is de ontwerpuitvoeringshandeling te handhaven, te wijzigen of in te trekken.
Voorts kunnen het Europees Parlement en de Raad, als zij van oordeel zijn dat de toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie in de basishandeling herzien moet worden, de Commissie op elk gewenst moment verzoeken een voorstel tot wijziging van die basishandeling in te dienen.”
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1
Deze verordening is niet van toepassing op lopende procedures waarin het comité van beroep op de datum van inwerkintreding van deze verordening reeds een advies heeft uitgebracht.
Deze verordening is van toepassing op procedures die na de datum van de inwerkingtreding ervan worden ingeleid.

(1) De zaak werd voor interinstitutionele onderhandelingen terugverwezen naar de bevoegde commissie op grond van artikel 59, lid 4, vierde alinea, van het Reglement (A9-0187/2020).

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid