Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0035(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0187/2020

Teksty złożone :

A9-0187/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0364

Teksty przyjęte
PDF 183kWORD 52k
Czwartek, 17 grudnia 2020 r. - Bruksela
Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję ***I
P9_TA(2020)0364A9-0187/2020

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 17 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  System ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr 182/2011 sprawdził się, ogólnie rzecz biorąc, w praktyce i stworzył odpowiednią równowagę instytucjonalną, jeżeli chodzi o rolę Komisji i innych zainteresowanych podmiotów. System ten powinien zatem funkcjonować w dalszym ciągu w formie niezmienionej, z wyjątkiem kilku ukierunkowanych zmian dotyczących konkretnych aspektów procedury na szczeblu komitetu odwoławczego. Celem tych mian jest zapewnienie szerszej odpowiedzialności politycznej i odpowiedzialności za delikatne z politycznego punktu widzenia akty wykonawcze, jednak bez dokonywania zmian odpowiedzialności prawnej i instytucjonalnej za akty wykonawcze w formie wprowadzonej rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
(2)  Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 ogólnie okazało się skuteczne w praktyce i stworzyło odpowiednią równowagę instytucjonalną, jeżeli chodzi o rolę Komisji i innych zainteresowanych podmiotów. Główne elementy tego systemu mogą zatem funkcjonować w dalszym ciągu w formie niezmienionej. Poziom wartości dodanej zapewnianej przez rozporządzenie (UE) nr 182/2011 w odniesieniu do odpowiedniego procesu decyzyjnego nie jest jednak w pełni zadowalający. Konieczne wydają się zatem pewne ukierunkowane zmiany dotyczące konkretnych aspektów procedury na szczeblu komitetu odwoławczego. Celem tych mian jest zapewnienie szerszej odpowiedzialności politycznej i odpowiedzialności za delikatne z politycznego punktu widzenia akty wykonawcze, jednak bez dokonywania zmian odpowiedzialności prawnej i instytucjonalnej za akty wykonawcze w formie wprowadzonej rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. Dodatkowym celem niniejszego aktu zmieniającego jest podniesienie świadomości obywateli Unii na temat procedur związanych z aktami wykonawczymi. Aby zwiększyć zaufanie do unijnych instytucji i organów, konieczne jest nie tylko informowanie obywateli Unii o podejmowanych decyzjach, lecz także wyjaśnianie powodów przedmiotowych decyzji tych instytucji i organów.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  W szeregu określonych przypadków rozporządzenie (UE) nr 182/2011 przewiduje skierowanie sprawy do komitetu odwoławczego. W praktyce do komitetu odwoławczego zwracano się w przypadkach, gdy w komitecie nie osiągnięto kwalifikowanej większości w ramach procedury sprawdzającej, która to większość przemawiałaby za projektem lub przeciwko niemu, a tym samym wystąpiła sytuacja braku opinii. W większości przypadków sytuacja ta miała miejsce w odniesieniu do kwestii związanych z organizmami modyfikowanymi genetycznie oraz genetycznie modyfikowaną żywnością i paszą, a także środkami ochrony roślin.
(3)  W szeregu określonych przypadków rozporządzenie (UE) nr 182/2011 przewiduje skierowanie sprawy do komitetu odwoławczego. W praktyce, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych z organizmami modyfikowanymi genetycznie, genetycznie modyfikowaną żywnością i paszą oraz środkami ochrony roślin, do komitetu odwoławczego zwracano się w przypadkach gdy w komitecie nie osiągnięto kwalifikowanej większości w ramach procedury sprawdzającej, która to większość przemawiałaby za projektem lub przeciwko niemu, a tym samym wystąpiła sytuacja braku opinii.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)
(3a)  W rezultacie zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 182/2011 do komitetu odwoławczego przekazano tylko niewielką liczbę spraw, których dotyczy przedmiotowy akt zmieniający.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Doświadczenie pokazało, że w przeważającej większości przypadków wynik komitetu badającego projekt powtarzał się na poziomie komitetu odwoławczego, a wynikiem był brak opinii. Komitet odwoławczy nie zdołał zatem pomóc w uzyskaniu jasności odnośnie do stanowiska państw członkowskich.
(4)  Doświadczenie pokazało, że w przeważającej większości przypadków wynik komitetu badającego projekt powtarzał się na poziomie komitetu odwoławczego, a wynikiem był brak opinii. Komitet odwoławczy nie zdołał zatem pomóc w uzyskaniu jasności odnośnie do stanowiska państw członkowskich ani zaradzić brakowi opinii w procedurze sprawdzającej. W rozporządzeniu (UE) nr 182/2011 postanowiono, że w takich sytuacjach Komisja może przyjąć projekt aktu wykonawczego, pozostawiając Komisji określenie w imieniu państw członkowskich potrzeby i sposobu zagwarantowania skutecznego wdrożenia prawodawstwa.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  W rozporządzeniu (UE) nr 182/2011 postanowiono, że w takich sytuacjach Komisja może przyjąć projekt aktu wykonawczego, pozostawiając tym samym Komisji swobodę uznania.
skreśla się
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Ta swoboda uznania jest jednak znacznie ograniczona w przypadkach dotyczących udzielania zezwoleń na produkty lub substancje, jak na przykład w obszarze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, jako że Komisja ma obowiązek podjąć decyzję w rozsądnym terminie i nie może wstrzymać się od jej podjęcia.
(6)  Ta swoboda uznania jest jednak znacznie ograniczona w przypadkach dotyczących udzielania zezwoleń na produkty lub substancje, jak na przykład w obszarze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, jako że Komisja ma obowiązek podjąć decyzję w rozsądnym terminie i nie może wstrzymać się od jej podjęcia. W związku z tym Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił w swojej decyzji w sprawie 1582/2014, że Komisja musi przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących terminów udzielenia zezwolenia na wprowadzenie organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Komisja jest uprawniona do podejmowania decyzji w takich sprawach, jednak ze względu na szczególną wagę kwestii, których dotyczą decyzje, państwa członkowskie również powinny w pełnym zakresie zrealizować swoją odpowiedzialność związaną z procesem decyzyjnym. Nie dzieje się tak jednak w sytuacji, gdy państwa członkowskie nie są w stanie osiągnąć kwalifikowanej większości, ze względu na – między innymi – wysoką liczbę przedstawicieli wstrzymujących się od głosu lub nieobecnych w momencie głosowania.
(7)  Komisja ma uprawnienia do podejmowania decyzji w takich sprawach, jednak ze względu na szczególną wagę kwestii, których dotyczą decyzje, państwa członkowskie również powinny przyjąć na siebie większą odpowiedzialność w procesie decyzyjnym. Jeżeli akt podstawowy dotyczy ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, zwierząt lub roślin, a państwa członkowskie nie są w stanie osiągnąć kwalifikowanej większości opowiadającej się za projektem aktu wykonawczego o przyznanie zezwolenia dla danego produktu lub danej substancji, powinno się uznać, że takie zezwolenie nie zostało udzielone.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Dla zwiększenia wartości dodanej komitetu odwoławczego należy zatem wzmocnić jego rolę, wprowadzając możliwość odbycia kolejnego posiedzenia komitetu odwoławczego w sytuacji, gdy nie została wydana żadna opinia. Odpowiednim poziomem reprezentacji na kolejnym posiedzeniu komitetu odwoławczego powinien być poziom ministerialny, co pozwoli na przeprowadzenie debaty politycznej. Aby organizacja takiego kolejnego posiedzenia była możliwa, należy przedłużyć termin, jakim dysponuje komitet odwoławczy na wydanie opinii.
(8)  Dla zwiększenia wartości dodanej komitetu odwoławczego należy zatem wzmocnić jego rolę, wprowadzając możliwość odbycia kolejnego posiedzenia komitetu odwoławczego w sytuacji, gdy nie została wydana żadna opinia. Odpowiednim poziomem reprezentacji na kolejnym posiedzeniu komitetu odwoławczego powinien być wystarczająco wysoki poziom polityczny, np. poziom ministerialny, co pozwoli na przeprowadzenie debaty politycznej. Aby organizacja takiego kolejnego posiedzenia była możliwa, należy przedłużyć termin, jakim dysponuje komitet odwoławczy na wydanie opinii. Takie przedłużenie powinno być jednak przyznane jedynie na krótki okres.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  W szczególnych przypadkach Komisja powinna mieć możliwość zwrócenia się do Rady, aby ta wskazała swoje stanowisko i orientację w odniesieniu do szerszych skutków braku opinii, w tym instytucjonalnych, prawnych, politycznych i międzynarodowych. Komisja powinna uwzględnić stanowisko wyrażone przez Radę w ciągu trzech miesięcy od daty przekazania sprawy. W uzasadnionych przypadkach Komisja może, odsyłając sprawę, wskazać krótszy termin.
(10)  W szczególnych przypadkach Komisja powinna mieć możliwość zwrócenia się do Parlamentu Europejskiego i Rady o wskazanie stanowiska i orientacji w odniesieniu do szerszych skutków braku opinii, w tym instytucjonalnych, prawnych, ekonomicznych, politycznych i międzynarodowych. Komisja powinna uwzględnić stanowisko wyrażone przez Parlament Europejski i Radę w ciągu trzech miesięcy od daty przekazania sprawy. W uzasadnionych i pilnych przypadkach Komisja może, odsyłając sprawę, wskazać krótszy termin. Stanowiska wyrażone przez Parlament Europejski i Radę należy również przesłać bez zbędnej zwłoki Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz, w stosownych przypadkach, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
(10a)  W przypadkach gdy trudne byłoby uzyskanie pozytywnej opinii od państw członkowskich w związku z szeregiem podobnych projektów aktów wykonawczych, należy rozważyć dokonanie przeglądu uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji w odpowiednich aktach podstawowych.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Należy zwiększyć przejrzystość głosowania przedstawicieli państw członkowskich na szczeblu komitetu odwoławczego i upublicznić sposób głosowania poszczególnych przedstawicieli państw członkowskich.
(11)  Należy zwiększyć przejrzystość głosowania przedstawicieli państw członkowskich na wszystkich etapach procedury doradczej i procedury sprawdzającej i upublicznić sposób głosowania poszczególnych przedstawicieli państw członkowskich. W przypadku gdy akt dotyczy szczególnie wrażliwych obszarów, takich jak ochrona konsumentów, zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, zwierząt lub roślin bądź ochrona środowiska, przedstawiciele państw członkowskich powinni podawać istotne w konkretnej sprawie i szczegółowe powody głosowania i wstrzymania się od głosu. Komisja powinna również przekazywać informacje na temat składu komitetów wraz z wykazami obecnych osób oraz organów i organizacji, do których należą te osoby, jak również porządków posiedzeń oraz omawianych dokumentów i projektów tekstów.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
(11a)  Aby zwiększyć świadomość i zrozumienie procedury wśród obywateli Unii oraz zwiększyć jej widoczność, przedstawiciel każdego państwa członkowskiego powinien podać powody swojego głosowania lub wstrzymania się od głosu lub swojej ewentualnej nieobecności.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)
(11b)  Należy zwiększyć dostępność rejestru i wprowadzić zmiany w jego treści w celu zapewnienia większej przejrzystości procesu decyzyjnego, w szczególności poprzez dodanie większej ilości informacji na temat tego procesu. Poprawa funkcji wyszukiwania w rejestrze w celu umożliwienia wyszukiwania według obszaru polityki byłaby w tym względzie zasadniczym usprawnieniem.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 6
„Jeżeli komitet odwoławczy nie wydał opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 akapit drugi, przewodniczący może podjąć decyzję o zwołaniu kolejnego posiedzenia komitetu odwoławczego na szczeblu ministerialnym. W takich sytuacjach komitet odwoławczy wydaje opinię w ciągu trzech miesięcy od pierwszego przekazania sprawy.”;
Jeżeli komitet odwoławczy nie wydał opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 akapit drugi, przewodniczący zwykła większość państw członkowskich może podjąć decyzję o zwołaniu kolejnego posiedzenia komitetu odwoławczego na wystarczająco wysokim szczeblu politycznym, np. ministerialnym. W takich sytuacjach komitet odwoławczy wydaje opinię w ciągu trzech miesięcy od pierwszego przekazania sprawy.”;
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 6 – ustęp 3 a
„3a. Jeżeli w komitecie odwoławczym nie wydano opinii, Komisja może przekazać sprawę do Rady w celu uzyskania opinii wskazującej jej stanowisko i orientację w odniesieniu do szerszych skutków braku opinii, w tym skutków instytucjonalnych, prawnych, politycznych i międzynarodowych. Komisja uwzględnia stanowisko wyrażone przez Radę w ciągu trzech miesięcy od daty przekazania sprawy. W uzasadnionych przypadkach Komisja może, odsyłając sprawę, wskazać krótszy termin.”;
„3a. Jeżeli w komitecie odwoławczym nie wydano opinii, Komisja może przekazać sprawę do Parlamentu Europejskiego i Rady w celu uzyskania opinii wskazującej ich stanowiska i orientacje w odniesieniu do szerszych skutków braku opinii, w tym skutków instytucjonalnych, prawnych, ekonomicznych, politycznych i międzynarodowych w wyniku głosowania w komitecie odwoławczym. Komisja uwzględni stanowisko wyrażone przez Parlament Europejski i Radę w ciągu trzech miesięcy od daty przekazania sprawy. W uzasadnionych i pilnych przypadkach Komisja może, odsyłając sprawę, wskazać krótszy termin. Stanowiska wyrażone przez Parlament Europejski i Radę należy również przesłać bez zbędnej zwłoki Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz, w stosownych przypadkach, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.”;
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)
ba)   dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 w przypadku gdy akt podstawowy dotyczy ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, zwierząt lub roślin, a projekt aktu wykonawczego przewiduje udzielenie zezwolenia dla danego produktu lub danej substancji, takiego zezwolenia udziela się tylko wtedy, gdy głosowanie zgodnie z ust. 1 skutkuje wydaniem pozytywnej opinii.
Akapit pierwszy nie narusza prawa Komisji do przedstawienia zmienionego projektu aktu wykonawczego dotyczącego tej samej sprawy.”;
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b b (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 6 – ustęp 4 b (nowy)
bb)   dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4b. Przedstawiciele państw członkowskich podają powody głosowania lub wstrzymania się od głosu zgodnie z ust. 1 lub powody niewzięcia udziału w głosowaniu.
W przypadku gdy akt dotyczy szczególnie wrażliwych obszarów, takich jak ochrona konsumentów, zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, zwierząt lub roślin bądź ochrona środowiska, przedstawiciele państw członkowskich podają istotne w konkretnej sprawie, szczegółowe powody głosowania lub wstrzymania się od głosu.”;
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b
-a)   ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
b)  porządki dzienne posiedzeń komitetów;
„b) porządki dzienne posiedzeń komitetów, w tym projekty tekstów, co do których trzeba podjąć decyzję, i dokumenty, które trzeba omówić;”;
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c
-aa)  ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
c)  sprawozdania zbiorcze wraz z wykazami organów i organizacji, do których należą przedstawiciele wyznaczeni przez państwa członkowskie;
„c) sprawozdania zbiorcze wraz z wykazami osób obecnych na posiedzeniach oraz z wykazami organów i organizacji, do których należą te osoby wyznaczone przez państwa członkowskie;”;
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e
„e) wyniki głosowania, w tym w przypadku komitetu odwoławczego, głosy wyrażone przez przedstawicieli każdego państwa członkowskiego;”;
„e) wyniki głosowania, w tym głosy wyrażone przez przedstawicieli każdego państwa członkowskiego oraz ewentualne wstrzymanie się od głosu, wraz z powodami głosowania lub wstrzymania się od głosu, a także powody ewentualnej nieobecności na głosowaniu, a w przypadku gdy akt dotyczy szczególnie wrażliwych obszarów, takich jak ochrona konsumentów, zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, zwierząt lub roślin bądź ochrona środowiska, istotne w konkretnej sprawie, szczegółowe powody głosowania lub wstrzymania się od głosu;”;
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 10 – ustęp 3
aa)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.   Parlament Europejski i Rada mają dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami.
„3. Parlament Europejski i Rada mają dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i bez zbędnej zwłoki”;
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 10 – ustęp 5
„5. W rejestrze podaje się odesłania do wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a)–d), f) i g) oraz informacje, o których mowa w ust. 1 lit. e) i h).”.
„5. W rejestrze podaje się wszystkie dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 1.”
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)
ba)  dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a. Funkcja wyszukiwania w rejestrze umożliwia wyszukiwanie według obszaru polityki.”;
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 11
3a)  art. 11 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 11
Artykuł 11
Uprawnienia kontrolne Parlamentu Europejskiego i Rady
Uprawnienia kontrolne Parlamentu Europejskiego i Rady
W przypadku gdy akt podstawowy został przyjęty zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, Parlament Europejski albo Rada mogą w każdym momencie wskazać Komisji, że w ich opinii projekt aktu wykonawczego przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym. W takim przypadku Komisja dokonuje przeglądu projektu aktu wykonawczego, uwzględniając wyrażone stanowiska, oraz informuje Parlament Europejski i Radę o tym, czy zamierza podtrzymać, zmienić lub wycofać projekt aktu wykonawczego.
W przypadku gdy akt podstawowy został przyjęty zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, Parlament Europejski albo Rada mogą w każdym momencie wskazać Komisji, że w ich opinii projekt aktu wykonawczego przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym lub jest sprzeczny z celami aktu podstawowego. W takim przypadku Komisja dokonuje przeglądu projektu aktu wykonawczego, uwzględniając wyrażone stanowiska, oraz informuje Parlament Europejski i Radę o tym, czy zamierza podtrzymać, zmienić lub wycofać projekt aktu wykonawczego.
Ponadto, jeżeli Parlament Europejski albo Rada uzna za stosowne dokonanie przeglądu przekazania uprawnień wykonawczych Komisji na mocy aktu podstawowego, mogą w każdej chwili zwrócić się do Komisji o przedłożenie wniosku o zmianę aktu podstawowego.”
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do toczących się procedur, w których komitet odwoławczy wydał już opinię w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do procedur rozpoczętych po dacie jego wejścia w życie.

(1) Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A9-0187/2020).

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności