Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0035(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0187/2020

Texte depuse :

A9-0187/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0364

Texte adoptate
PDF 168kWORD 52k
Joi, 17 decembrie 2020 - Bruxelles
Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie ***I
P9_TA(2020)0364A9-0187/2020

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 17 decembrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Sistemul instituit prin Regulamentul (UE) nr. 182/2011 a dovedit, în general, că funcționează bine în practică și a găsit echilibrul instituțional adecvat între rolul Comisiei și cel al altor actori implicați. Acest sistem ar trebui, prin urmare, să continue să funcționeze fără alte schimbări în afara anumitor modificări specifice, referitoare la unele aspecte de procedură de la nivelul comitetului de apel. Modificările respective au scopul de a asigura asumarea într-o mai mare măsură a responsabilității politice în cazul actelor de punere în aplicare sensibile din punct de vedere politic, fără a modifica însă responsabilitățile juridice și instituționale pentru actele de punere în aplicare, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(2)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 a dovedit, în general, că funcționează eficient în practică și a găsit echilibrul instituțional adecvat între rolul Comisiei și cel al altor actori implicați. Elementele principale ale sistemului pot, prin urmare, continua să funcționeze fără alte schimbări. Cu toate acestea, valoarea adăugată pe care o aduce Regulamentul (UE) nr. 182/2011 în ceea ce privește un proces decizional adecvat nu a atins un nivel pe deplin satisfăcător. Prin urmare, anumite modificări specifice, referitoare la unele aspecte de procedură de la nivelul comitetului de apel, par a fi necesare. Modificările respective au scopul de a asigura asumarea într-o mai mare măsură a responsabilității politice în cazul actelor de punere în aplicare sensibile din punct de vedere politic, fără a modifica însă responsabilitățile juridice și instituționale pentru actele de punere în aplicare, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Un alt obiectiv al acestui act de modificare este de a îmbunătăți gradul de informare a cetățenilor Uniunii cu privire la procedurile legate de actele de punere în aplicare. Pentru a mări încrederea în instituțiile și organismele Uniunii, este esențial nu numai să fie informați cetățenii Uniunii cu privire la luarea deciziilor, ci și să se explice motivele care stau la baza deciziilor respectivelor instituții și organisme.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  În unele cazuri specifice, Regulamentul (UE) nr. 182/2011 prevede sesizarea comitetului de apel. În practică, a fost sesizat comitetul de apel în cazurile în care, în contextul procedurii de examinare, comitetul nu a emis niciun aviz, întrucât nu a fost atinsă o majoritate calificată nici în favoarea, nici împotriva unei decizii. Cele mai multe dintre aceste cazuri au fost legate de organismele modificate genetic, de produsele alimentare și furajele modificate genetic și de produsele de protecție a plantelor.
(3)  În unele cazuri specifice, Regulamentul (UE) nr. 182/2011 prevede sesizarea comitetului de apel. În practică, în special în ceea ce privește organismele modificate genetic, produsele alimentare și furajele modificate genetic, precum și produsele de protecție a plantelor, a fost sesizat comitetul de apel în cazurile în care, în contextul procedurii de examinare, comitetul nu a emis niciun aviz, întrucât nu a fost atinsă o majoritate calificată nici în favoarea, nici împotriva unei decizii.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  În consecință, doar un număr foarte limitat de cazuri au fost prezentate comitetului de apel în temeiul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 și, prin urmare, sunt vizate de acest act de modificare.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Experiența a arătat că, în marea majoritate a cazurilor, în comitetul de apel se obține același rezultat ca și în comitetul de examinare și, în consecință, nu se emite nici un aviz. Prin urmare, comitetul de apel nu a contribuit la clarificarea pozițiilor statelor membre.
(4)  Experiența a arătat că, în marea majoritate a cazurilor, în comitetul de apel se obține același rezultat ca și în comitetul de examinare și, în consecință, nu se emite nici un aviz. Prin urmare, comitetul de apel nu a contribuit la clarificarea pozițiilor statelor membre, nici la depășirea absenței avizelor în cadrul procedurii de examinare. Regulamentul (UE) nr. 182/2011 prevede că, în astfel de situații, Comisia poate adopta proiectul de act de punere în aplicare, lăsând în sarcina Comisiei stabilirea, în numele statelor membre, a necesității și a modalității de a asigura o punere efectivă în aplicare a legislației.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 conferă Comisiei o marjă de discreție, prevăzând că, în astfel de situații, Comisia poate adopta proiectul de act de punere în aplicare.
eliminat
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Această marjă de discreție este însă redusă semnificativ în cazurile legate de autorizarea produselor sau a substanțelor, de exemplu, în domeniul produselor alimentare și al furajelor modificate genetic, întrucât Comisia este obligată să adopte o decizie într-un interval de timp rezonabil și nu are posibilitatea de a se abține de la luarea unei decizii.
(6)  Această marjă de discreție este însă redusă semnificativ în cazurile legate de autorizarea produselor sau a substanțelor, de exemplu, în domeniul produselor alimentare și al furajelor modificate genetic, întrucât Comisia este obligată să adopte o decizie într-un interval de timp rezonabil și nu are posibilitatea de a se abține de la luarea unei decizii. În această privință, Ombudsmanul European a afirmat, în decizia sa privind cazul 1582/2014, că Comisia trebuie să respecte dispozițiile juridice în vigoare în ceea ce privește termenele stabilite pentru aprobarea organismelor modificate genetic.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Deși Comisia este împuternicită să decidă în astfel de cazuri, având în vedere sensibilitatea deosebită a chestiunilor în cauză, statele membre ar trebui să își asume, de asemenea, pe deplin responsabilitatea în procesul decizional. Acest lucru nu se întâmplă însă atunci când statele membre nu sunt în măsură să ajungă la o majoritate calificată, printre altele, din cauza unui număr semnificativ de abțineri sau de absențe în momentul votului.
(7)  Deși Comisia are competența de a decide în astfel de cazuri, având în vedere sensibilitatea deosebită a chestiunilor în cauză, statele membre ar trebui să își asume, de asemenea, o mai mare responsabilitate în procesul decizional. Atunci când actul de bază privește protecția sănătății sau a siguranței oamenilor, animalelor sau plantelor și statele membre nu sunt în măsură să ajungă la o majoritate calificată în favoarea proiectului de act de punere în aplicare care vizează acordarea autorizației pentru un produs sau o substanță, autorizația respectivă ar trebui considerată ca fiind refuzată.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Pentru ca valoarea adăugată adusă de comitetul de apel să crească, rolul său ar trebui întărit prin prevederea posibilității ca acesta să țină o nouă reuniune, ori de câte ori nu este emis niciun aviz. Nivelul corespunzător de reprezentare la noua reuniune a comitetului de apel ar trebui să fie nivelul ministerial, pentru a se asigura posibilitatea de a purta o discuție politică. Pentru a permite organizarea acestei noi reuniuni, termenul în care comitetul de apel emite un aviz ar trebui prelungit.
(8)  Pentru ca valoarea adăugată adusă de comitetul de apel să crească, rolul său ar trebui întărit prin prevederea posibilității ca acesta să țină o nouă reuniune, ori de câte ori nu este emis niciun aviz. Nivelul corespunzător de reprezentare la noua reuniune a comitetului de apel ar trebui să fie un nivel politic suficient de înalt, cum ar fi nivelul ministerial, pentru a se asigura posibilitatea de a purta o discuție politică. Pentru a permite organizarea acestei noi reuniuni, termenul în care comitetul de apel emite un aviz ar trebui prelungit. Însă o astfel de prelungire ar trebui să fie numai de scurtă durată.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  În cazuri specifice, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita Consiliului să îi indice punctele de vedere și aprecierea sa cu privire la implicațiile mai ample ale lipsei unui aviz, inclusiv cu privire la implicațiile instituționale, juridice, politice și internaționale. Comisia ar trebui să țină seama de poziția exprimată de Consiliu în termen de 3 luni de la sesizare. În cazuri justificate în mod corespunzător, Comisia poate indica în sesizare un termen mai scurt.
(10)  În cazuri specifice, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita Parlamentului European și Consiliului să își indice pozițiile și aprecierea cu privire la implicațiile mai ample ale lipsei unui aviz, inclusiv cu privire la implicațiile instituționale, juridice, economice, politice și internaționale. Comisia ar trebui să țină seama de poziția exprimată de Parlamentul European și de Consiliu în termen de trei luni de la sesizare. În cazuri justificate în mod corespunzător, din motive de urgență, Comisia poate indica în sesizare un termen mai scurt. Pozițiile exprimate de Parlamentul European și de Consiliu ar trebui trimise, de asemenea, fără întârzieri nejustificate, Comitetului Economic și Social European și, după caz, Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
(10a)  În cazurile în care pare că ar fi dificil să se obțină avize pozitive din partea statelor membre cu privire la mai multe proiecte de acte de punere în aplicare similare, ar trebui să se aibă în vedere revizuirea competențelor de executare conferite Comisiei în actele de bază relevante.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Este necesară mai multă transparență în ceea ce privește voturile reprezentanților statelor membre în comitetul de apel, care ar trebui să fie făcute publice.
(11)  Este necesară mai multă transparență în ceea ce privește voturile reprezentanților statelor membre în toate etapele procedurilor de consultare și examinare, care ar trebui să fie făcute publice. În cazul în care actul vizează domenii deosebit de sensibile, cum ar fi protecția consumatorilor, sănătatea sau siguranța oamenilor, animalelor sau plantelor, sau protecția mediului, reprezentantul fiecărui stat membru ar trebui să furnizeze justificări specifice pentru voturi și abțineri, pentru fiecare caz în parte. De asemenea, Comisia ar trebui să furnizeze informații cu privire la componența comitetelor, inclusiv persoanele prezente și autoritățile și organizațiile de care aparțin aceste persoane, precum și cu privire la ordinile de zi ale reuniunilor și documentele și proiectele de texte discutate.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)  Pentru a îmbunătăți gradul de informare și înțelegere ale cetățenilor Uniunii cu privire la procedură, precum și pentru a mări vizibilitatea acesteia, reprezentantul fiecărui stat membru ar trebui să își motiveze votul, abținerea sau orice eventuală absență.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)
(11b)  Registrul ar trebui să devină și mai accesibil, iar conținutul său ar trebui modificat pentru a asigura o mai mare transparență privind procesul decizional, în special prin adăugarea mai multor informații cu privire la acest proces. Îmbunătățirea funcțiilor de căutare ale registrului pentru a permite căutări în funcție de domeniul de politică ar fi un element esențial în această privință.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 6
„În cazul în care, după cum prevede articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf, comitetul de apel nu emite niciun aviz, președintele poate decide organizarea unei noi reuniuni a comitetului de apel, la nivel ministerial. În astfel de cazuri, comitetul de apel emite avizul său în termen de 3 luni de la data sesizării inițiale.";
„În cazul în care, după cum prevede articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf, comitetul de apel nu emite niciun aviz, președintele sau majoritatea simplă a reprezentanților statelor membre pot decide organizarea unei noi reuniuni a comitetului de apel, la un nivel politic suficient de înalt, cum ar fi nivelul ministerial. În astfel de cazuri, comitetul de apel emite avizul său în termen de 3 luni de la data sesizării inițiale.;
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 6 – alineatul 3 a
„3a. În cazul în care comitetul de apel nu emite niciun aviz, Comisia poate supune chestiunea atenției Consiliului pentru a obține din partea acestuia o opinie care indică punctele de vedere și aprecierea sa cu privire la implicațiile mai ample ale lipsei avizului, inclusiv cu privire la implicațiile instituționale, juridice, politice și internaționale. Comisia ține seama de poziția exprimată de Consiliu în termen de luni de la sesizare. În cazuri justificate în mod corespunzător, Comisia poate indica în sesizare un termen mai scurt.”;
„3a. În cazul în care comitetul de apel nu emite niciun aviz, Comisia poate supune chestiunea atenției Parlamentului European și Consiliului pentru a obține din partea acestora opinii care indică pozițiile și aprecierea lor cu privire la implicațiile mai ample ale lipsei avizului, inclusiv cu privire la implicațiile instituționale, juridice, economice, politice și internaționale ale rezultatului votului în comitetul de apel. Comisia ține seama de poziția exprimată de Parlamentul European și Consiliu în termen de trei luni de la sesizare. În cazuri justificate în mod corespunzător, din motive de urgență, Comisia poate indica în sesizare un termen mai scurt. Pozițiile exprimate de Parlamentul European și de Consiliu sunt trimise, de asemenea, fără întârzieri nejustificate, Comitetului Economic și Social European și, după caz, Parlamentului European și Consiliului.”;
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)
(ba)   se introduce următorul alineat:
„4a. Prin derogare de la alineatul (3), în cazul în care actul de bază se referă la protecția sănătății sau siguranța oamenilor, animalelor sau plantelor, iar proiectul de act de punere în aplicare prevede acordarea autorizației pentru un produs sau o substanță, autorizația respectivă va fi acordată numai dacă votul în conformitate cu alineatul (1) conduce la un aviz pozitiv.
Primul paragraf nu aduce atingere dreptului Comisiei de a propune un proiect modificat de act de punere în aplicare privind același subiect.”;
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 - litera bb (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 6 – alineatul 4 b (nou)
(bb)   se introduce următorul alineat:
„4b. Reprezentanții statelor membre își motivează votul sau abținerea, în conformitate cu alineatul (1), sau absența de la vot.
În cazul în care actul vizează domenii deosebit de sensibile, cum ar fi protecția consumatorilor, sănătatea sau siguranța oamenilor, animalelor sau plantelor, sau mediul, reprezentanții statelor membre furnizează justificări detaliate pentru votul sau abținerea lor, pentru fiecare caz în parte.”;
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b
(-a)   la alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
(b)  ordinile de zi ale reuniunilor comitetelor;
„(b) ordinile de zi ale reuniunilor comitetelor, inclusiv proiectele de texte în privința cărora urmează să fie luată o decizie și documentele care urmează să fie discutate;
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera -aa (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 10 – alineatul 1 – litera c
(-aa)  la alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
(c)  procesele-verbale sumare ale reuniunilor și listele autorităților și organizațiilor de care aparțin persoanele desemnate de statele membre să le reprezinte;
„(c) procesele-verbale sumare ale reuniunilor și listele persoanelor prezente la reuniune și ale autorităților și organizațiilor de care aparțin persoanele respective desemnate de statele membre să le reprezinte”;
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 10 – alineatul 1 – litera e
„(e) rezultatul votării, inclusiv, în cazul comitetului de apel, voturile exprimate de fiecare reprezentant al unui stat membru;”;
„(e) rezultatele votării, inclusiv voturile exprimate de reprezentantul fiecărui stat membru și orice abținere, împreună cu motivele votului sau ale abținerii, precum și cu motivele absenței de la vot, și, atunci când actul se referă la domenii deosebit de sensibile, cum ar fi protecția consumatorilor, sănătatea sau siguranța oamenilor, animalelor sau plantelor, sau mediul, justificările detaliate aferente specifice privind votul sau abținerea, pentru fiecare caz în parte;”;
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 10 – alineatul 3
(aa)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.   Parlamentul European și Consiliul au acces la informațiile menționate la alineatul (1), în conformitate cu normele aplicabile.
„3. Parlamentul European și Consiliul au acces la informațiile menționate la alineatul (1), în conformitate cu normele aplicabile și fără întârzieri nejustificate.”;
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 10 – alineatul 5
„5. Referințele tuturor documentelor menționate la literele (a)-(d), litera (f) și litera (g) de la alineatul (1), precum și informațiile menționate la literele (e) și (h) de la alineatul (1) se publică în registru.”
„5. Toate documentele și informațiile menționate la alineatul (1) se publică în registru.”
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)
(ba)  se adaugă următorul alineat:
„5a. Funcțiile de căutare ale registrului permit căutarea după domeniul de politică.”;
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 11
3a.  Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 11
„Articolul 11
Dreptul de control al Parlamentului European și al Consiliului
Dreptul de control al Parlamentului European și al Consiliului
În cazul în care actul de bază este adoptat prin procedura legislativă ordinară, fie Parlamentul European, fie Consiliul poate aduce oricând la cunoștință Comisiei faptul că apreciază că un proiect de act de punere în aplicare depășește competențele de executare prevăzute de actul de bază. În acest caz, Comisia revizuiește respectivul proiect de act de punere în aplicare, ținând seama de pozițiile exprimate, și informează Parlamentul European și Consiliul dacă intenționează să mențină, să modifice sau să retragă proiectul de act de punere în aplicare.
În cazul în care actul de bază este adoptat prin procedura legislativă ordinară, fie Parlamentul European, fie Consiliul poate aduce oricând la cunoștință Comisiei faptul că apreciază că un proiect de act de punere în aplicare depășește competențele de executare prevăzute de actul de bază sau contravine obiectivelor actului de bază. În acest caz, Comisia revizuiește respectivul proiect de act de punere în aplicare, ținând seama de pozițiile exprimate, și informează Parlamentul European și Consiliul dacă intenționează să mențină, să modifice sau să retragă proiectul de act de punere în aplicare.
În plus, în cazul în care fie Parlamentul European, fie Consiliul consideră că este adecvat să se revizuiască atribuirea competențelor de executare Comisiei în actul de bază, acestea pot, în orice moment, să invite Comisia să prezinte o propunere de modificare a actului de bază respectiv.”
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1
Prezentul regulament nu se aplică procedurilor pendinte cu privire la care comitetul de apel a emis deja un aviz la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Prezentul regulament se aplică procedurilor demarate după data intrării sale în vigoare.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A9-0187/2020).

Ultima actualizare: 16 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate