Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0035(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0187/2020

Predkladané texty :

A9-0187/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0364

Prijaté texty
PDF 182kWORD 52k
Štvrtok, 17. decembra 2020 - Brusel
Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie ***I
P9_TA(2020)0364A9-0187/2020

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 17. decembra 2020 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Systém zavedený nariadením (EÚ) č. 182/2011 celkovo preukázal, že v praxi funguje dobre a vytvára primeranú rovnováhu, pokiaľ ide o úlohy Komisie a ďalších zapojených aktérov. Tento systém by mal preto naďalej fungovať nezmenený s výnimkou určitých cielených zmien týkajúcich sa konkrétnych aspektov postupu na úrovni odvolacieho výboru. Cieľom týchto zmien je zabezpečiť širšiu politickú zodpovednosť a spoluúčasť v prípade politicky citlivých vykonávacích aktov, avšak bez toho, aby by sa zmenila právna a inštitucionálna zodpovednosť za vykonávacie akty, ako je upravená v nariadení (EÚ) č. 182/2011.
(2)  Nariadenie (EÚ) č. 182/2011 celkovo preukázalo, že v praxi funguje efektívne a vytvára primeranú inštitucionálnu rovnováhu, pokiaľ ide o úlohy Komisie a ďalších zapojených aktérov. Hlavné prvky systému preto môžu naďalej fungovať v nezmenenej podobe. Úroveň pridanej hodnoty nariadenia (EÚ) č. 182/2011, pokiaľ ide o primeraný rozhodovací proces, však nebola úplne uspokojivá. Určité cielené zmeny týkajúce sa konkrétnych aspektov postupu na úrovni odvolacieho výboru sa preto zdajú nevyhnutné. Cieľom týchto zmien je zabezpečiť širšiu politickú zodpovednosť a spoluúčasť v prípade politicky citlivých vykonávacích aktov, avšak bez toho, aby by sa zmenila právna a inštitucionálna zodpovednosť za vykonávacie akty, ako je upravená v nariadení (EÚ) č. 182/2011. Ďalším cieľom tohto pozmeňujúceho aktu je zlepšiť informovanosť občanov o postupoch týkajúcich sa vykonávacích aktov. V záujme zvýšenia dôvery v inštitúcie a orgány Únie je nevyhnutné nielen informovať občanov o prijímaní rozhodnutí, ale aj vysvetliť dôvody, ktoré tieto inštitúcie a orgány viedli k prijatiu rozhodnutí.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Vo viacerých osobitných prípadoch sa v nariadení (EÚ) č. 182/2011 stanovuje možnosť postúpenia veci odvolaciemu výboru. V praxi sa vec predkladá odvolaciemu výboru v prípadoch, keď sa vo výbore v rámci postupu preskúmania nedosiahla kvalifikovaná väčšina, a to ani za danú vec, ani proti nej, a preto nebolo vydané žiadne stanovisko. Vo väčšine prípadov k tomu došlo v súvislosti s geneticky modifikovanými organizmami, geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a prípravkami na ochranu rastlín.
(3)  Vo viacerých osobitných prípadoch sa v nariadení (EÚ) č. 182/2011 stanovuje možnosť postúpenia veci odvolaciemu výboru. V praxi, najmä pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy, geneticky modifikované potraviny a krmivá, ako aj prípravky na ochranu rastlín, sa vec predkladá odvolaciemu výboru v prípadoch, keď sa vo výbore v rámci postupu preskúmania nedosiahla kvalifikovaná väčšina, a to ani za danú vec, ani proti nej, a preto nebolo vydané žiadne stanovisko.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  V dôsledku toho je počet prípadov, ktoré boli postúpené odvolaciemu výboru v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011, a teda sa ich týka tento pozmeňujúci akt, len veľmi obmedzený.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Skúsenosti ukázali, že v prevažnej väčšine prípadov odvolací výbor dospel k rovnakému výsledku ako výbor pre postup preskúmania a nevydal žiadne stanovisko. Odvolací výbor preto nepomohol objasniť pozície členských štátov.
(4)  Skúsenosti ukázali, že v prevažnej väčšine prípadov odvolací výbor dospel k rovnakému výsledku ako výbor pre postup preskúmania a nevydal žiadne stanovisko. Odvolací výbor preto nepomohol objasniť pozície členských štátov ani vyriešiť skutočnosť, že v postupe preskúmania sa nevydalo žiadne stanovisko. V nariadení (EÚ) č. 182/2011 sa stanovuje, že Komisia môže v takých prípadoch prijať návrh vykonávacieho aktu, pričom je na nej, aby v mene členských štátov určila, či a akým spôsobom je potrebné zabezpečiť účinné vykonávanie právnych predpisov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  V nariadení (EÚ) č. 182/2011 sa stanovuje, že Komisia môže v takých prípadoch prijať návrh vykonávacieho aktu, čím dáva Komisii možnosť vlastného uváženia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Toto vlastné uváženie je však výrazne znížené v prípadoch týkajúcich sa povoľovania výrobkov alebo látok, ako napríklad v oblasti geneticky modifikovaných potravín a krmív, keďže Komisia je povinná prijať rozhodnutie v primeranom čase a nemôže sa zdržať prijímania rozhodnutí.
(6)  Toto vlastné uváženie je však výrazne znížené v prípadoch týkajúcich sa povoľovania výrobkov alebo látok, ako napríklad v oblasti geneticky modifikovaných potravín a krmív, keďže Komisia je povinná prijať rozhodnutie v primeranom čase a nemôže sa zdržať prijímania rozhodnutí. V tomto smere európska ombudsmanka vo svojom rozhodnutí týkajúcom sa veci č. 1582/2014 poukázala na to, že Komisia musí rešpektovať existujúce právne ustanovenia týkajúce sa stanovenej lehoty na povoľovanie geneticky modifikovaných organizmov.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Aj keď je Komisia oprávnená rozhodovať v takých prípadoch, vzhľadom na osobitnú citlivosť predmetných otázok by členské štáty by mali takisto prevziať plnú zodpovednosť v rozhodovacom procese. To však nie je dostatočne zabezpečené v prípadoch, keď členské štáty nie sú schopné dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu okrem inéhodôsledku značného počtu zdržaní sa hlasovania alebo neúčasti na hlasovaní.
(7)  Aj keď Komisia právomoc rozhodovať v takých prípadoch, vzhľadom na osobitnú citlivosť predmetných otázok by členské štáty by mali prevziať väčšiu zodpovednosť v rozhodovacom procese. Ak sa základný akt týka ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo rastlín a členské štáty nie sú schopné dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu v prospech návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje udelenie povolenia pre určitý produkt alebo látku, povolenie by sa malo považovať za zamietnuté.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Aby sa zvýšila pridaná hodnota odvolacieho výboru, jeho úloha by sa mala posilniť poskytnutím možnosti zvolať ďalšie zasadnutie odvolacieho výboru vždy, keď sa nevydá žiadne stanovisko. Zodpovedajúcou úrovňou zastúpenia na ďalšom zasadnutí odvolacieho výboru by mala byť ministerská úroveň, aby sa zabezpečila politická diskusia. Aby sa umožnila organizácia takéhoto ďalšieho zasadnutia, mala by sa predĺžiť lehota na vydanie stanoviska odvolacieho výboru.
(8)  Aby sa zvýšila pridaná hodnota odvolacieho výboru, jeho úloha by sa mala posilniť poskytnutím možnosti zvolať ďalšie zasadnutie odvolacieho výboru vždy, keď sa nevydá žiadne stanovisko. Zodpovedajúcou úrovňou zastúpenia na ďalšom zasadnutí odvolacieho výboru by mala byť dostatočne vysoká politická úroveň, napríklad ministerská úroveň, aby sa zabezpečila politická diskusia. Aby sa umožnila organizácia takéhoto ďalšieho zasadnutia, mala by sa predĺžiť lehota na vydanie stanoviska odvolacieho výboru. Takéto predĺženie by však malo trvať len krátke obdobie.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Komisia by mala mať možnosť v osobitných prípadoch požiadať Radu o jej stanovisko a usmernenie k širším dôsledkom nevydania žiadneho stanoviska vrátane inštitucionálnych, právnych, politických a medzinárodných dôsledkov. Komisia by mala zohľadniť každé stanovisko, ktoré Rada vyjadrí do troch mesiacov od postúpenia veci. V náležite odôvodnených prípadoch môže Komisia pri postúpení veci určiť kratšiu lehotu.
(10)  Komisia by mala mať možnosť v osobitných prípadoch požiadať Európsky parlament a Radu o ich pozície a usmernenie k širším dôsledkom nevydania žiadneho stanoviska vrátane inštitucionálnych, právnych, ekonomických, politických a medzinárodných dôsledkov. Komisia by mala zohľadniť každú pozíciu, ktorú Európsky parlament a Rada vyjadria do troch mesiacov od postúpenia veci. V náležite odôvodnených prípadoch môže Komisia z naliehavých dôvodov pri postúpení veci určiť kratšiu lehotu. Pozície Európskeho parlamentu a Rady by sa mali bez zbytočného odkladu zaslať aj Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a prípadne aj Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Ak sa zdá, že by bolo ťažké získať kladné stanoviská členských štátov vo vzťahu k viacerým podobným návrhom vykonávacích aktov, malo by sa zvážiť preskúmanie vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu v príslušných základných aktoch.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Transparentnosť hlasovania zástupcov členských štátov na úrovni odvolacieho výboru by sa mala zvýšiť a hlasy zástupcov jednotlivých členských štátov by sa mali zverejňovať.
(11)  Transparentnosť hlasovania zástupcov členských štátov počas všetkých fáz konzultačného postupu a postupu preskúmania by sa mala zvýšiť a hlasy zástupcov jednotlivých členských štátov by sa mali zverejňovať. Ak sa akt týka mimoriadne citlivých oblastí, ako je ochrana spotrebiteľov, zdravie alebo bezpečnosť ľudí, zvierat alebo rastlín alebo ochrana životného prostredia, zástupca každého členského štátu by mal v jednotlivých prípadoch uviesť podrobné dôvody hlasovania a zdržania sa hlasovania. Komisia by mala tiež poskytovať informácie o zložení výborov vrátane prítomných osôb a orgánov a organizácií, ku ktorým tieto osoby patria, ako aj o programoch zasadnutí a o dokumentoch a návrhoch textov, o ktorých sa rokuje.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  S cieľom zvýšiť informovanosť občanov Únie o tomto postupe a jeho pochopenie a viditeľnosť by zástupca každého členského štátu mal uviesť dôvody svojho hlasovania alebo zdržania sa hlasovania, alebo dôvody svojej prípadnej neprítomnosti.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)
(11b)  Prístupnosť registra by sa mala ďalej zvýšiť a mali by sa vykonať zmeny jeho obsahu s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť rozhodovacieho procesu, najmä pridaním ďalších informácií o tomto procese. V tomto smere by bolo dôležitým prvkom zlepšenie funkcií vyhľadávania v registri, aby sa dalo vyhľadávať podľa oblasti politiky.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 3 – odsek 7 – pododsek 6
„Ak odvolací výbor nevydá žiadne stanovisko podľa článku 6 ods. 3 druhého pododseku, predseda môže rozhodnúť, že odvolací výbor zvolá ďalšie zasadnutie na ministerskej úrovni. V takých prípadoch odvolací výbor vydá stanovisko do troch mesiacov od pôvodného dátumu postúpenia veci.“;
„Ak odvolací výbor nevydá žiadne stanovisko podľa článku 6 ods. 3 druhého pododseku, predseda alebo jednoduchá väčšina členských štátov môže rozhodnúť, že odvolací výbor zvolá ďalšie zasadnutie na dostatočne vysokej politickej úrovni, napríklad na ministerskej úrovni. V takých prípadoch odvolací výbor vydá stanovisko do troch mesiacov od pôvodného dátumu postúpenia veci.“;
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 6 – odsek 3a
„3a. Ak odvolací výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia môže postúpiť vec Rade a požiadať justanovisko, v ktorom uvedie svoje názory a usmernenie k širším dôsledkom nevydania žiadneho stanoviska vrátane inštitucionálnych, právnych, politických a medzinárodných dôsledkov. Komisia by mala zohľadniť každé stanovisko, ktoré Rada vyjadrí do troch mesiacov od postúpenia veci. V náležite odôvodnených prípadoch môže Komisia pri postúpení veci určiť kratšiu lehotu.“;
„3a. Ak odvolací výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia môže postúpiť vec Európskemu parlamentu a Rade a požiadať ichstanoviská, v ktorých uvedú svoje pozície a usmernenie k širším dôsledkom nevydania žiadneho stanoviska vrátane inštitucionálnych, právnych, ekonomických, politických a medzinárodných dôsledkov výsledku hlasovania v odvolacom výbore. Komisia zohľadní každú pozíciu, ktorú Európsky parlament a Rada vyjadria do troch mesiacov od postúpenia veci. V náležite odôvodnených prípadoch môže Komisia z naliehavých dôvodov pri postúpení veci určiť kratšiu lehotu. Pozície Európskeho parlamentu a Rady by sa mali bez zbytočného odkladu zaslať aj Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a prípadne aj Európskemu parlamentu a Rade.“;
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 6 – odsek 4 a (nový)
ba)   vkladá sa tento odsek:
„4a. Odchylne od odseku 3, ak sa základný akt týka ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo rastlín a v návrhu vykonávacieho aktu sa stanovuje udelenie povolenia pre výrobok alebo látku, toto povolenie sa udelí, len ak je výsledkom hlasovania podľa odseku 1 kladné stanovisko.
Týmto nie je dotknuté právo Komisie navrhnúť zmenený návrh vykonávacieho aktu týkajúci sa toho istého predmetu úpravy.“
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b b (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 6 – odsek 4 b (nový)
bb)   vkladá sa tento odsek:
„4b. Zástupcovia členských štátov uvedú dôvody svojho hlasovania alebo zdržania sa hlasovania podľa odseku 1, alebo dôvody svojej prípadnej neprítomnosti na hlasovaní.
Ak sa akt týka mimoriadne citlivých oblastí, ako je ochrana spotrebiteľov, zdravie alebo bezpečnosť ľudí, zvierat alebo rastlín alebo ochrana životného prostredia, zástupcovia členských štátov by mali v jednotlivých prípadoch uviesť podrobné dôvody hlasovania alebo zdržania sa hlasovania.“;
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b
-a)   v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
(b)  programy zasadnutia výborov;
b) programy zasadnutia výborov vrátane návrhov znení, o ktorých sa má rozhodovať, a dokumentov, o ktorých sa má diskutovať;“;
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c
-aa)   v odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:
(c)  súhrnné záznamy a zoznamy orgánov a organizácií, ku ktorým patria osoby menované členskými štátmi na účely zastupovania;
c) súhrnné záznamy a zoznamy zúčastnených osôb, ako aj orgánov a organizácií, ku ktorým patria tieto osoby menované členskými štátmi na účely zastupovania;“;
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 10 – odsek 1 – písmeno e
„e) výsledky hlasovania a v prípade odvolacieho výboru aj hlasy vyjadrené zástupcami jednotlivých členských štátov; “;
„e) výsledky hlasovania vrátane hlasov vyjadrených zástupcami jednotlivých členských štátov a všetkých zdržaní sa hlasovania spolu s dôvodmi hlasovania alebo zdržania sa hlasovania, ako aj s dôvodmi neprítomnosti na hlasovaní a v prípade, že akt sa týka mimoriadne citlivých oblastí, ako je ochrana spotrebiteľov, zdravie alebo bezpečnosť ľudí, zvierat alebo rastlín alebo ochrana životného prostredia, v jednotlivých prípadoch spolu s podrobnými dôvodmi hlasovania alebo zdržania sa hlasovania; “;
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 10 – odsek 3
aa)  odsek 3 sa nahrádza takto:
3.   Európsky parlament a Rada majú v súlade s platnými pravidlami prístup k informáciám uvedeným v odseku 1.
3. Európsky parlament a Rada majú v súlade s platnými pravidlami a bez zbytočného odkladu prístup k informáciám uvedeným v odseku 1.“;
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 10 – odsek 5
„5. Odkazy na všetky dokumenty uvedené v odseku 1 písm. a) až d), f) a g), ako aj informácie uvedené v odseku 1 písm. e) a h) sa zverejňujú v registri.“
„5. Všetky dokumenty a informácie uvedené v odseku 1 sa zverejňujú v registri.“
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 10 – odsek 5 a (nový)
ba)  dopĺňa sa tento odsek:
„5a. Funkcie vyhľadávania v registri umožňujú vyhľadávanie podľa oblasti politiky.“;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 11
3a.  Článok 11 sa nahrádza takto:
Článok 11
Článok 11
Kontrolná právomoc Európskeho parlamentu a Rady
Kontrolná právomoc Európskeho parlamentu a Rady
Ak je základný akt prijatý podľa riadneho legislatívneho postupu, môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek oznámiť Komisii, že sa domnieva, že návrh vykonávacieho aktu presahuje vykonávacie právomoci ustanovené v základnom akte. V takom prípade Komisia prehodnotí návrh vykonávacieho aktu, pričom zohľadní vyjadrené pozície a oznámi Európskemu parlamentu a Rade, či zamýšľa ponechať, zmeniť alebo doplniť, alebo vziať návrh vykonávacieho aktu späť.
Ak je základný akt prijatý podľa riadneho legislatívneho postupu, môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek oznámiť Komisii, že sa domnieva, že návrh vykonávacieho aktu presahuje vykonávacie právomoci ustanovené v základnom akte alebo je v rozpore s cieľmi základného aktu. V takom prípade Komisia prehodnotí návrh vykonávacieho aktu, pričom zohľadní vyjadrené pozície a oznámi Európskemu parlamentu a Rade, či zamýšľa ponechať, zmeniť alebo doplniť, alebo vziať návrh vykonávacieho aktu späť.
Okrem toho, ak sa Európsky parlament alebo Rada domnieva, že by bolo vhodné preskúmať prenesenie vykonávacích právomocí na Komisiu v základnom akte, môže kedykoľvek vyzvať Komisiu, aby predložila návrh na zmenu tohto základného aktu.“
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
Toto nariadenie sa neuplatňuje na prebiehajúce postupy, v rámci ktorých už odvolací výbor k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vydal stanovisko.
Toto nariadenie sa uplatňuje na postupy začaté po dátume nadobudnutia jeho účinnosti.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0187/2020).

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia