Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0035(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0187/2020

Predložena besedila :

A9-0187/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0364

Sprejeta besedila
PDF 167kWORD 56k
Četrtek, 17. december 2020 - Bruselj
Splošna pravila in načela, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije ***I
P9_TA(2020)0364A9-0187/2020

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 17. decembra 2020, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog sklepa
Uvodna izjava 2
(2)  Izkazalo se je, da sistem, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 182/2011, v praksi na splošno dobro deluje ter zagotavlja ustrezno institucionalno uravnoteženost vlog Komisije in drugih udeleženih akterjev. Navedeni sistem bi moral zato še naprej delovati brez sprememb, razen nekaterih ciljno usmerjenih sprememb, povezanih s posebnimi vidiki postopka na ravni odbora za pritožbe. Namen teh sprememb je zagotoviti širšo politično odgovornost in lastno odgovornost glede politično občutljivih izvedbenih aktov, vendar brez sprememb pravnih in institucionalnih pristojnosti glede izvedbenih aktov, urejenih z Uredbo (EU) št. 182/2011.
(2)  Izkazalo se je, da Uredba (EU) št. 182/2011 v praksi na splošno deluje učinkovito ter zagotavlja ustrezno institucionalno uravnoteženost vlog Komisije in drugih udeleženih akterjev. Glavni elementi sistema lahko zato še naprej delujejo brez sprememb. Vendar raven dodane vrednosti, ki jo določa Uredba (EU) št. 182/2011 v zvezi z ustreznim postopkom odločanja, še ni povsem zadovoljiva. Zato so potrebne nekatere ciljno usmerjene spremembe, povezane s posebnimi vidiki postopka na ravni odbora za pritožbe. Namen teh sprememb je zagotoviti širšo politično odgovornost in lastno odgovornost glede politično občutljivih izvedbenih aktov, vendar brez sprememb pravnih in institucionalnih pristojnosti glede izvedbenih aktov, urejenih z Uredbo (EU) št. 182/2011. Dodatni namen tega akta o spremembi je izboljšati seznanjenost državljanov Unije s postopki, povezanimi z izvedbenimi akti. Da bi izboljšali zaupanje v institucije in organe Unije, je bistveno, da so njeni državljani obveščeni o sprejemanju odločitev in tudi o razlogih za odločitve teh institucij in organov.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  V Uredbi (EU) št. 182/2011 je določeno, da se v več posebnih primerih zadeva predloži odboru za pritožbe. V praksi se je odbor za pritožbe sestal, kadar odbor v postopku pregleda ni dosegel kvalificirane večine niti za niti proti, zaradi česar ni podal mnenja. Večina teh primerov je bila povezana z gensko spremenjenimi organizmi, gensko spremenjenimi živili in krmo ter fitofarmacevtskimi sredstvi.
(3)  V Uredbi (EU) št. 182/2011 je določeno, da se v več posebnih primerih zadeva predloži odboru za pritožbe. V praksi se je odbor za pritožbe zlasti v povezavi z gensko spremenjenimi organizmi, gensko spremenjeno hrano in krmo ter fitofarmacevtskimi sredstvi sestal, kadar odbor v postopku pregleda ni dosegel kvalificirane večine niti za niti proti, zaradi česar ni podal mnenja.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Posledično je bilo odboru za pritožbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 predloženih zelo malo zadev, ki se obravnavajo v tem aktu o spremembi.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Izkušnje so pokazale, da se v odboru za pritožbe v veliki večini primerov ponovi izid iz odbora za pregled, zaradi česar se mnenje ne poda. Odbor za pritožbe torej ne pripomore k razjasnitvi stališč držav članic.
(4)  Izkušnje so pokazale, da se v odboru za pritožbe v veliki večini primerov ponovi izid iz odbora za pregled, zaradi česar se mnenje ne poda. Odbor za pritožbe torej ne pripomore k razjasnitvi stališč držav članic jasnejša ali da bi se v postopku pregleda predložila mnenja. Uredba (EU) št. 182/2011 določa, da lahko Komisija v teh primerih sprejme osnutek izvedbenega akta, pri čemer lahko v imenu držav članic opredeli potrebo po učinkovitem izvajanju zakonodaje ter določi, kako se lahko učinkovito izvaja.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)  V Uredbi (EU) št. 182/2011 je določeno, da lahko Komisija v takih primerih sprejme osnutek izvedbenega akta, kar ji daje diskrecijsko pravico.
črtano
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Ta diskrecijska pravica pa je bistveno manjša v primerih, povezanih z odobritvijo proizvodov ali snovi, kot na primer na področju gensko spremenjenih živil in krme, saj mora Komisija sprejeti odločitev v razumnem roku in se ne sme vzdržati sprejetja odločitve.
(6)  Ta diskrecijska pravica pa je bistveno manjša v primerih, povezanih z odobritvijo proizvodov ali snovi, kot na primer na področju gensko spremenjenih živil in krme, saj mora Komisija sprejeti odločitev v razumnem roku in se ne sme vzdržati sprejetja odločitve. Tako je Evropski varuh človekovih pravic v sklepu o zadevi 1582/2014 poudaril, da mora Komisija spoštovati veljavne pravne določbe o rokih za odobritev gensko spremenjenih organizmov.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Komisija je sicer pooblaščena za odločanje v takih primerih zaradi posebne občutljivosti zadevnih vprašanj, vendar bi morale tudi države članice v celoti prevzeti svojo odgovornost v postopku odločanja. To pa ni mogoče, kadar države članice niso sposobne doseči kvalificirane večine, med drugim zaradi precejšnjega števila vzdržanih glasov ali nenavzočnosti na glasovanju.
(7)  Komisija ima sicer pristojnost za odločanje v takih primerih zaradi posebne občutljivosti zadevnih vprašanj, vendar bi morale države članice prevzeti večjo odgovornost v postopku odločanja. Kadar je temeljni akt povezan z varovanjem zdravja ali varnostjo ljudi, živali ali rastlin in države članice niso sposobne doseči kvalificirane večine v prid osnutku izvedbenega akta za odobritev proizvoda ali snovi, bi bilo treba šteti, da je bila odobritev zavrnjena.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)  Za povečanje dodane vrednosti odbora za pritožbe bi bilo treba torej okrepiti njegovo vlogo, tako da se določi možnost sklica nadaljnje seje odbora za pritožbe, kadar mnenje ni podano. Ustrezna raven zastopanja na nadaljnji seji odbora za pritožbe bi morala biti ministrska, da se zagotovi politična razprava. Da se omogoči organizacija take nadaljnje seje, bi bilo treba podaljšati rok za podajo mnenja odbora za pritožbe.
(8)  Za povečanje dodane vrednosti odbora za pritožbe bi bilo treba torej okrepiti njegovo vlogo, tako da se določi možnost sklica nadaljnje seje odbora za pritožbe, kadar mnenje ni podano. Ustrezna raven zastopanja na nadaljnji seji odbora za pritožbe bi morala biti na dovolj visoki politični ravni, kot je ministrska, da se zagotovi politična razprava. Da se omogoči organizacija take nadaljnje seje, bi bilo treba podaljšati rok za podajo mnenja odbora za pritožbe. Vendar bi moralo biti podaljšanje le za kratko obdobje.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  Komisiji bi bilo treba omogočiti, da v posebnih primerih zaprosi Svet za mnenje in usmeritev glede širših posledic nepredložitve mnenja, vključno z institucionalnimi, pravnimi, političnimi in mednarodnimi posledicami. Komisija bi morala upoštevati vsa stališča, ki jih Svet izrazi v treh mesecih od predložitve zadeve. V ustrezno utemeljenih primerih lahko Komisija pri predložitvi določi krajši rok.
(10)  Komisiji bi bilo treba omogočiti, da v posebnih primerih zaprosi Evropski parlament in Svet za stališče in usmeritev glede širših posledic nepredložitve mnenja, vključno z institucionalnimi, pravnimi, ekonomskimi, političnimi in mednarodnimi posledicami. Komisija bi morala upoštevati vsa stališča, ki jih Evropski parlament in Svet izrazita v treh mesecih od predložitve zadeve. V ustrezno utemeljenih nujnih primerih lahko Komisija pri predložitvi določi krajši rok. O stališčih, ki sta jih izrazila Evropski parlament in Svet, bi bilo treba nemudoma obvestiti tudi Evropski ekonomski in socialni odbor ter Evropski parlament in Svet, kot je primerno.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a)  Kadar kaže, da bi bilo težko pridobiti pozitivno mnenje držav članic o podobnih osnutkih izvedbenih aktov, bi bilo treba razmisliti o ponovnem pregledu izvedbenih pooblastil, ki so bila prenesena na Komisijo v ustreznih temeljnih aktih.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Povečati bi bilo treba preglednost glasov predstavnikov držav članic v odboru za pritožbe in objaviti glasove predstavnikov posameznih držav članic.
(11)  Povečati bi bilo treba preglednost glasov predstavnikov držav članic na vseh stopnjah svetovalnega postopka in postopka pregleda ter objaviti glasove predstavnikov posameznih držav članic. Kadar je akt povezan z občutljivimi področji, kot so varstvo potrošnikov, varovanje zdravja ali varnost ljudi, živali ali rastlin ali varstvo okolja, bi morali posamezni predstavniki držav članic za vsak primer posebej podrobno obrazložiti, kako so glasovali ali zakaj so se glasovanja vzdržali. Komisija bi morala podati tudi informacije o sestavi odborov, tudi o prisotnih osebah ter organih in organizacijah, ki jim te osebe pripadajo, kot tudi o dnevnih redih sestankov in dokumentih in osnutkih besedil, o katerih se razpravlja.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)  Da bi bili državljani Unije bolje seznanjeni s postopkom, da bi ga bolje razumeli in bi bil bolj prepoznaven, bi morali predstavniki posameznih držav članic obrazložiti, kako so glasovali ali zakaj so se glasovanja vzdržali ali se ga morebiti niso udeležili.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)
(11b)  Dostopnost registra bi bilo treba še povečati, njegovo vsebino pa spremeniti, da bi povečali preglednost nad postopkom odločanja, zlasti s tem ko bi dodali o njem več informacij. Pri tem bi bilo bistveno izboljšati iskalne funkcije registra, da bi omogočale iskanje po političnih področjih.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 6
„Kadar v skladu z drugim pododstavkom člena 6(3) mnenje v odboru za pritožbe ni podano, se lahko predsednik odloči za sklic nadaljnje seje odbora za pritožbe na ministrski ravni. V takih primerih odbor za pritožbe poda svoje mnenje v treh mesecih od datuma prve predložitve.“;
„Kadar v skladu z drugim pododstavkom člena 6(3) mnenje v odboru za pritožbe ni podano, se lahko predsednik ali navadna večina držav članic odloči za sklic nadaljnje seje odbora za pritožbe na dovolj visoki politični ravni, kot je ministrska. V takih primerih odbor za pritožbe poda svoje mnenje v treh mesecih od datuma prve predložitve.“;
Sprememba 15
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 6 – odstavek 3 a
„3a. Kadar mnenje v odboru za pritožbe ni podano, lahko Komisija zadevo predloži Svetu, da ta poda mnenje, v katerem navede svoja stališča in usmeritev glede širših posledic nepredložitve mnenja, vključno z institucionalnimi, pravnimi, političnimi in mednarodnimi posledicami. Komisija upošteva vsa stališča, ki jih Svet izrazi v treh mesecih od predložitve zadeve. V ustrezno utemeljenih primerih lahko Komisija pri predložitvi določi krajši rok.“;
„3a. Kadar mnenje v odboru za pritožbe ni podano, lahko Komisija zadevo predloži Evropskemu parlamentu in Svetu, da o njej podata mnenje, v katerem navedeta svoja stališča in usmeritev glede širših posledic nepredložitve mnenja, vključno z institucionalnimi, pravnimi, ekonomskimi političnimi in mednarodnimi posledicami izida glasovanja v odboru za pritožbe. Komisija upošteva vsa stališča, ki jih Evropski parlament in Svet izrazita v treh mesecih od predložitve zadeve. V ustrezno utemeljenih primerih lahko Komisija pri predložitvi določi krajši rok, če je zadeva nujna. O stališčih, ki sta jih izrazila Evropski parlament in Svet, je treba nemudoma obvestiti tudi Evropski ekonomski in socialni odbor ter Evropski parlament in Svet, kot je primerno.“;
Sprememba 16
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b a (novo)
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)
(ba)   vstavi se naslednji odstavek:
„4a. Kadar se v temeljnem aktu obravnava varovanje zdravja ali varnost ljudi, živali ali rastlin, in osnutek izvedbenega akta določa, da se proizvod ali snov odobrita, se ta odobritev poda le, če je iz glasovanja v skladu z odstavkom 1 izšlo pozitivno mnenje.
Prvi pododstavek ne posega v pravico Komisije, da predlaga spremenjeni osnutek izvedbenega akta o isti zadevi.“;
Sprememba 17
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b b (novo)
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 6 – odstavek 4 b (novo)
(bb)   vstavi se naslednji odstavek:
„4b. Predstavniki držav članic v skladu z odstavkom 1 obrazložijo, kako so glasovali ali zakaj so se glasovanja vzdržali ali zakaj se ga morebiti niso udeležili.
Kadar je akt povezan z občutljivimi področji, kot so varstvo potrošnikov, varovanje zdravja ali varnost ljudi, živali ali rastlin ali varstvo okolja, predstavniki držav članic za vsak posamezni primer podrobno obrazložijo, kako so glasovali ali zakaj so se glasovanja vzdržali.“;
Sprememba 18
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a (novo)
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 10 – odstavek 1 – točka b
(-a)   v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:
(b)  dnevne rede sej odborov;
„(b) dnevne rede sej odborov, vključno z osnutki besedil, o katerih se odloča, in dokumenti, o katerih se razpravlja;;
Sprememba 19
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a a (novo)
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 10 – odstavek 1 – točka c
(-aa)   v odstavku 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:
(c)  povzetke zapisov ter sezname organov in organizacij, ki jim pripadajo osebe, ki so jih države članice imenovale za svoje predstavnike;
„(c) povzetke zapisov skupaj s seznami navzočih na seji ter seznami organov in organizacij, ki jim pripadajo te osebe, ki so jih države članice imenovale za svoje predstavnike;;
Sprememba 20
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 10 – odstavek 1 – točka e
„(e) izide glasovanj, v primeru odbora za pritožbe pa tudi izražene glasove predstavnika vsake države članice;“;
„(e) izide glasovanja, vključno z glasovi posameznih predstavnikov držav članic ter vzdržanimi glasovi, skupaj z obrazložitvijo, kako so glasovali ali zakaj so se glasovanja vzdržali ali zakaj se ga morebiti niso udeležili, in če je akt povezan z občutljivimi področji, kot so varstvo potrošnikov, varovanje zdravja ali varnost ljudi, živali ali rastlin ali varstvo okolja, skupaj z obrazložitvijo za vsak posamezni primer, kako so glasovali ali zakaj so se glasovanja vzdržali;“;
Sprememba 21
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 10 – odstavek 3
(aa)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:
3.   Evropski parlament in Svet imata dostop do informacij iz odstavka 1 v skladu z veljavnimi pravili.
3. Evropski parlament in Svet imata dostop do informacij iz odstavka 1 v skladu z veljavnimi pravili in brez nepotrebnega odlašanja.“;
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 10 – odstavek 5
„5. Napotila na vse dokumente iz odstavka 1(a) do (d), (f) in (g) ter informacije iz točk (e) in (h) navedenega odstavka se objavijo v registru.“
„5. Vsi dokumenti in informacije iz odstavka 1 se objavijo v registru.“
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 10 – odstavek 5 a (novo)
(ba)  doda se naslednji odstavek:
„5a. Iskalne funkcije v registru omogočajo iskanje po političnih področjih.“;
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 11
(3a)  člen 11 se nadomesti z naslednjim:
Člen 11
Člen 11
Pravica Evropskega parlamenta in Sveta do nadzora
Pravica Evropskega parlamenta in Sveta do nadzora
Kadar se temeljni akt sprejme v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, lahko Evropski parlament ali Svet Komisijo kadar koli opozori, da po njegovem mnenju osnutek izvedbenega akta presega izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu. V takšnem primeru Komisija ponovno pregleda osnutek izvedbenega akta, pri čemer upošteva izražena stališča, ter Evropski parlament in Svet sočasno obvesti, ali namerava osnutek izvedbenega akta ohraniti, spremeniti ali umakniti..
Kadar se temeljni akt sprejme v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, lahko Evropski parlament ali Svet Komisijo kadar koli opozori, da po njegovem mnenju osnutek izvedbenega akta presega izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu, ali je v nasprotju s cilji iz temeljnega akta. V takšnem primeru Komisija ponovno pregleda osnutek izvedbenega akta, pri čemer upošteva izražena stališča, ter Evropski parlament in Svet sočasno obvesti, ali namerava osnutek izvedbenega akta ohraniti, spremeniti ali umakniti.
Poleg tega lahko Evropski parlament ali Svet, kadar menita, da je treba ponovno pregledati podelitev izvedbenih pooblastil Komisiji v temeljnem aktu, kadar koli pozoveta Komisijo, naj poda predlog spremembe tega temeljnega akta.“
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1
Ta uredba se ne uporablja za nerešene postopke, v zvezi s katerimi je odbor za pritožbe na datum začetka veljavnosti te uredbe že podal mnenje.
Ta uredba se uporablja za postopke, ki so se začeli po začetku njene veljavnosti.

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A9-0187/2020).

Zadnja posodobitev: 16. marec 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov