Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2846(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0403/2020

Внесени текстове :

B9-0403/2020

Разисквания :

PV 14/12/2020 - 22
CRE 14/12/2020 - 22

Гласувания :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 9

Приети текстове :

P9_TA(2020)0370

Приети текстове
PDF 170kWORD 51k
Четвъртък, 17 декември 2020 г. - Брюксел
Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“
P9_TA(2020)0370B9-0403/2020

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2020 г. относно европейската гражданска инициатива „Minority SafePack – един милион подписа за многообразието в Европа“ (2020/2846(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид европейската гражданска инициатива „Minority SafePack – един милион подписа за многообразието в Европа“ (ECIXXXX),

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално член 2, член 3, параграф 3 и член 11, параграф 4 от него,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 19, член 24, член 53, параграф 1, член 63, член 79, параграф 2, член 107, параграф 3, буква д), член 108, параграф 4, член 109, член 118, член 165, параграф 4, член 167, параграф 5, член 173, параграф 3, член 177, член 178 и член 182, параграф 1 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно европейската гражданска инициатива(1) (Регламент за ЕГИ),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 10, 21, 22 и 51 от нея („Хартата“),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 21 – 22 юни 1993 г., в които се определят изискванията, на които трябва да отговаря дадена държава, за да може да се присъедини към Европейския съюз (критериите от Копенхаген),

—  като взе предвид член 27 от Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, приети от Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 г.,

—  като взе предвид Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици, както и становищата на съответните наблюдаващи органи,

—  като взе предвид документа от Копенхаген на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) от 1990 г. и многобройните тематични препоръки и насоки относно правата на малцинствата, издадени от върховния комисар на ОССЕ по националните малцинства и Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на човека (БДИПЧ),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2018 г. относно минимални стандарти за малцинствата в ЕС(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2018 г. относно защитата и недискриминацията на малцинствата в държавите – членки на ЕС(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2018 г. относно езиковото равенство в ерата на цифровите технологии(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2013 г. относно застрашените от изчезване европейски езици и езиковото многообразие в Европейския съюз(5),

—  като взе предвид Препоръката на Съвета от 22 май 2019 г. относно всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици(6),

—  като взе предвид решенията и съдебната практика на Съда на Европейския съюз, по-специално дело T-646/13 (Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe срещу Комисията)(7) и дело T-391/17 (Румъния срещу Комисията)(8),

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2017/652 на Комисията от 29 март 2017 г. относно предложената гражданска инициатива с наслов „Minority SafePack – един милион подписа за многообразието в Европа“(9),

—  като взе предвид публичното изслушване относно европейската гражданска инициатива „Minority SafePack“, организирано на 15 октомври 2020 г. от комисията по култура и образование, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по петиции,

—  като взе предвид предложението на европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Minority SafePack“ относно очакваните от Комисията законодателни актове въз основа на ЕГИ, представени на Комисията след внасянето на подписите и представени в Европейския парламент по време на публичното изслушване,

—  като взе предвид член 222, параграф 8 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че съгласно член 2 от ДЕС Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства;

Б.  като има предвид, че съгласно член 3, параграф 3 от ДЕС Съюзът се стреми да насърчава икономическо, социално и териториално сближаване и солидарност между държавите членки, както и да зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и да следи за опазването и развитието на европейското културно наследство;

В.  като има предвид, че член 6 от ДФЕС признава, че ЕС има правомощия в областта на културата и образованието да извършва действия за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки; като има предвид, че Комисията следва да се ангажира активно с държавите членки в тези области на политиката, които също са от голямо значение за лицата, принадлежащи към малцинства;

Г.  като има предвид, че съгласно член 10 от ДФЕС при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът трябва да се стреми да се бори срещу дискриминацията, основана, наред с другото, на расов или етнически произход;

Д.  като има предвид, че съгласно член 21 от Хартата всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, е забранена;

Е.  като има предвид, че член 22 от Хартата заявява, че Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие;

Ж.  като има предвид, че зачитането на културното многообразие е заложено в член 167 от ДФЕС;

З.  като има предвид, че приблизително 8% от гражданите на ЕС принадлежат към национално малцинство и приблизително 10% говорят регионален или малцинствен език; като има предвид, че те представляват съществена част от културното богатство на Съюза чрез своите уникални езици и култури;

И.  като има предвид, че общото понятие за малцинства в Европа е обхванато от широк спектър от правни и академични термини; като има предвид, че за тези социални групи често се използват като взаимозаменяеми термините национални малцинства, етнически групи, традиционни или автохтонни малцинства, националности, жители на конституционни региони, езикови малцинства, групи, говорещи по-слабо използвани езици, езикови групи и др.; като има предвид, че за да се избегне трудността, свързана с разнообразието от термини, използвани в Европа, Съветът на Европа в своята Рамкова конвенция за защита на националните малцинства, която все още представлява най-високият международен стандарт за защита на малцинствата в Европа, използва термина „национално малцинство“; като има предвид, че ЕГИ „Minority SafePack“ използва термина „национални и езикови малцинства“ във връзка с такива малцинствени групи;

Й.  като има предвид, че повечето национални и езикови малцинства са изправени пред ускоряваща се тенденция на асимилация и загуба на езици, което води до езиково и културно обедняване в рамките на ЕС и загуба на неговото многообразие – нещо, което ЕС е призован да защитава съгласно Договорите; като има предвид, че образованието е главният инструмент, с който да се вдъхне живот и да се запазят малцинствените езици;

К.  като има предвид, че Атласът на ЮНЕСКО на застрашените езици по света изброява 186 езика от държави – членки на ЕС като уязвими или застрашени и още 3 езика като изчезнали;

Л.  като има предвид, че ЕГИ „Minority SafePack“ беше представена на Комисията на 15 юли 2013 г. и в нея се призовава за действия на ЕС в подкрепа на националните и езиковите малцинства в 11 области;

М.  като има предвид, че на 13 септември 2013 г. Комисията не счете това за достатъчно обосновано, за да регистрира ЕГИ; като има предвид, че организаторите на ЕГИ заведоха жалба в Съда на Европейския съюз и на 3 февруари 2017 г. Общият съд постанови решението си, с което отменя решението на Комисията;

Н.  като има предвид, че за да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението на Общия съд, Комисията преразгледа правната допустимост на ЕГИ и чрез приемането на Решение (ЕС) 2017/652 реши да регистрира инициативата в 9 от първоначално поисканите 11 области;

О.  като има предвид, че в съответствие с член 15 от Регламента за европейската гражданска инициатива проверката на правната допустимост от страна на Комисията е последвана от разглеждане на инициативата по същество след успешното събиране на подписи; като има предвид, че Комисията излага своите правни и политически заключения относно ЕГИ въз основа на Договорите за ЕС;

П.  като има предвид, че в решението си от 24 септември 2019 г. по дело T-391/17 Общият съд на Европейския съюз потвърди решението на Комисията да регистрира ЕГИ „Minority SafePack“;

Р.  като има предвид, че между 3 април 2017 г. и 3 април 2018 г. в ЕС са събрани 1 123 422 заверени подписа и в 11 държави членки е достигнат минималният национален праг;

С.  като има предвид, че европейската гражданска инициатива е първият инструмент за транснационална демокрация на участието в света, който дава възможност на гражданите да се ангажират пряко с институциите на ЕС;

Т.  като има предвид, че „Minority SafePack“ е петата от едва шест успешни европейски граждански инициативи досега;

У.  като има предвид, че съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2019/788, след като организира публично изслушване, Парламентът трябва да оцени политическата подкрепа за отделните ЕГИ; като има предвид, че Парламентът проведе публично изслушване на 15 октомври 2020 г. съгласно член 222 от своя Правилник за дейността;

1.  изразява отново силната си подкрепа за инструмента ЕГИ и призовава за пълно използване на неговия потенциал; подчертава, че ЕГИ е изключителна възможност за гражданите да идентифицират и формулират своите стремежи и да поискат действия от страна на ЕС; подчертава, че да се даде възможност на гражданите да участват активно в политическите процеси, които ги засягат, е от съществено значение за доближаването на проекта за европейска интеграция до гражданите;

2.  посочва, че новият Регламент за ЕГИ влезе в сила на 1 януари 2020 г. и че е от решаващо значение европейските и националните институции да направят всичко възможно, така че подновяването на този инструмент на ЕС за участие да постигне успех; подчертава, че Комисията следва да обърне дължимото внимание на исканията, изразени от над 1,1 милиона европейски граждани чрез европейската гражданска инициатива „Minority SafePack“;

3.  припомня, че защитата на лицата, принадлежащи към малцинства, е изрична основополагаща ценност на ЕС заедно с демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, както е посочено в член 2 от ДЕС;

4.  припомня, че съгласно член 3, параграф 3 от ДЕС Съюзът трябва да зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и да следи за опазването и развитието на европейското културно наследство; подчертава, че малцинствените езици и култури са неразделна и неотменима част от културата и наследството на Съюза; подчертава, че Съюзът следва да насърчава действия на държавите членки за гарантиране на защитата на правата на лицата, принадлежащи към малцинства;

5.  отново призовава Комисията(10) да изготви, в съответствие с принципа на субсидиарност, обща рамка от минимални стандарти на ЕС за защита на правата на лицата, принадлежащи към малцинства, които да са тясно интегрирани в правна рамка, гарантираща демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в целия ЕС;

6.  призовава държавите членки да предприемат всички необходими мерки и да защитават правата на лицата, принадлежащи към малцинства, и да гарантират пълното зачитане на тези права;

7.  счита, че езиковите права трябва да бъдат зачитани в общностите, в които има повече от един официален език, без да се ограничават правата на една група в сравнение с друга, в съответствие с конституционния ред на всяка държава членка и нейното национално право; счита, че при насърчаването на регионалните езици и защитата на езиковите общности следва да се спазват основните права на всички лица;

8.  счита, че ЕС следва да продължи да повишава осведомеността относно многоезичието в цяла Европа чрез програми на ЕС и активно да популяризира предимствата на многоезичието;

9.  припомня, че не съществува общо определение за това кой може да се счита за лице, принадлежащо към национално или езиково малцинство в ЕС; подчертава необходимостта от защита на всички малцинства, независимо от определението, и подчертава, че всяко определение следва да се прилага по гъвкав начин, като се зачитат принципите на субсидиарност, пропорционалност и недискриминация;

10.  призовава за взаимно подсилващо сътрудничество между ЕС и Съвета на Европа в областта на защитата на правата на националните и езиковите малцинства; изтъква, че подобно сътрудничество би предложило на ЕС възможност да надгражда постиженията и опита на Съвета на Европа и едновременно с това би позволило на Съвета на Европа да засили ефективността на изпълнението на препоръките си, направени във връзка с Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици; насърчава държавите членки да приложат и ратифицират Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици;

Относно деветте предложения на ЕГИ

11.  признава, че защитата на националните и езиковите малцинства е основна отговорност на органите на държавите членки; посочва обаче, че Европейският съюз играе важна роля в подкрепа на органите на държавите членки в това начинание; посочва, че редица държави членки представляват успешни примери за уважително и хармонично съвместно съществуване на различни общности, включително в областта на политиките за езиково и културно съживяване; призовава държавите членки да обменят най-добри практики относно защитата и подкрепата за правата на лицата, принадлежащи към малцинства, и призовава ЕС да улесни този обмен;

12.  счита, че мерките за опазване на културната и езиковата идентичност в интерес на лицата, принадлежащи към национални и езикови малцинства, трябва да са насочени към положителни действия, включително в областите на образованието, културата и обществените услуги;

13.  изразява загрижеността си относно тревожното нарастване на престъпленията от омраза и изказванията, проповядващи вражда и омраза, които са мотивирани от расизъм, ксенофобия или нетолерантност и са насочени срещу лица, принадлежащи към национални и езикови малцинства в Европа; призовава Комисията и държавите членки да започнат кампании за борба с изказванията, проповядващи вражда и омраза, и да водят борба с расизма и ксенофобията спрямо лица, принадлежащи към национални и езикови малцинства;

14.  признава приноса на националните и езиковите малцинства към културното наследство на ЕС и подчертава ролята на медиите;

15.  посочва, че езиковото многообразие е ценен елемент от културното богатство на Европа, който следва да бъде защитен, за да се гарантира, че регионалните или малцинствените езици могат да бъдат предавани от поколение на поколение; изразява силната си загриженост относно регионалните или малцинствените езици, които са изложени на риск от изчезване; подчертава необходимостта от предприемане на повече действия в тази област; поради това призовава Комисията и държавите членки да насърчават изучаването на езици в целия ЕС, включително изучаването на малцинствени езици; отбелязва, че ЕГИ призовава за създаване на Европейски център за езиково многообразие с цел защита на богатото многообразие от европейски езици;

16.  призовава ЕС и държавите членки да вземат предвид нуждите на националните или езиковите малцинства при разработването на своите програми за финансиране; счита, че защитата на многоезичието и културното многообразие е двигател на регионалното развитие и иновациите, и поради това счита, че европейските структурни и инвестиционни фондове и кохезионните фондове следва да вземат това предвид; счита, че финансирането от „Хоризонт Европа“ за изучаване на културното и езиковото многообразие и неговото въздействие върху икономическото развитие в регионите на ЕС би дало възможност за по-добро насочване на публичните политики за националните и езиковите малцинства;

17.  признава ролята на езика за културата; изразява загриженост, че културните дейци, които работят на регионални или малцинствени езици, могат да се изправят пред допълнително предизвикателство при достигането до широката публика и достъпа до финансови и административни ресурси; призовава държавите членки да вземат предвид регионалните ситуации и да разработят мерки за подпомагане на културните дейци при изразяването на свободата на културата, независимо от техните езикови или други особености;

18.  счита, че всеки гражданин на ЕС следва да може да се наслаждава на култура и развлечения на собствения си език; посочва, че езиковите малцинства често са твърде малобройни или нямат институционална подкрепа за изграждане на цялостна система от собствени медийни услуги; призовава Комисията в тази връзка да направи оценка и да предприеме най-подходящите действия в подкрепа на такива медийни услуги; отбелязва, че от внасянето на ЕГИ „Minority SafePack“ в Комисията през 2013 г. досега, съзаконодателите вече са приели съществени предложения, свързани с авторското право и аудио-визуалните медийни услуги; отчита наскоро приетото съобщение на Комисията относно първия краткосрочен преглед на Регламента относно блокирането на географски принцип (COM(2020)0766), в което Комисията предлага подробен преглед през 2022 г., докогато ще стане ясно пълното въздействие на регламента; приветства плана на Комисията да започне диалог със заинтересованите страни относно аудио-визуалното съдържание като част от своя план за действие в областта на медиите и аудио-визуалния сектор; подчертава необходимостта да се гарантира, че въпросите, свързани с малцинствените езици, се вземат предвид в бъдещите регламенти;

19.  посочва, че голям брой лица без гражданство в Европейския съюз принадлежат към национални и езикови малцинства; счита, че при надлежно отчитане на суверенитета и правомощията на държавите членки биха могли да се предприемат и се предприемат положителни мерки в това отношение; посочва, че предоставянето или отнемането на гражданство е национална компетентност;

20.  изразява подкрепата си за европейската гражданска инициатива „Minority SafePack – един милион подписа за многообразието в Европа“; призовава Комисията да предприеме действия и да предложи законодателни актове въз основа на Договорите и на Регламента за ЕГИ, в съответствие с принципите на субсидиарност и на пропорционалност; посочва, че инициативата, регистрирана от Комисията, призовава за законодателни предложения в девет различни области, и припомня искането на инициативата всяко отделно предложение да бъде проверявано и оценявано самостоятелно;

o
o   o

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на Агенцията на Европейския съюз за основните права, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 55.
(2) ОВ C 363, 28.10.2020 г., стр. 13.
(3) ОВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 21.
(4) OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 42.
(5) OВ C 93, 9.3.2016 г., стр. 52.
(6) OВ C 189, 5.6.2019 г., стр. 15.
(7) ECLI:EU:T:2017:59.
(8) ECLI:EU:T:2019:672.
(9) ОВ L 92, 6.4.2017 г., стр. 100.
(10) Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно минимални стандарти за малцинствата в ЕС (OВ C 363, 28.10.2020 г., стр. 13).

Последно осъвременяване: 16 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност