Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2846(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0403/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0403/2020

Συζήτηση :

PV 14/12/2020 - 22
CRE 14/12/2020 - 22

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0370

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 183kWORD 53k
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack
P9_TA(2020)0370B9-0403/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe» (2020/2846(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe» (ECIXXXX),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 3 και 11 παράγραφος 4,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 19, 24, 53 παράγραφος 1, 63, 79 παράγραφος 2, 107 παράγραφος 3 στοιχείο ε), 108 παράγραφος 4, 109, 118, 165 παράγραφος 4, 167 παράγραφος 5, 173 παράγραφος 3, 177, 178 και 182 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών(1) («κανονισμός ΕΠΠ»),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 10, 21, 22 και 51 («ο Χάρτης»),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 21ης και 22ας Ιουνίου 1993, στα οποία καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια χώρα προκειμένου να είναι επιλέξιμη για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση («κριτήρια της Κοπεγχάγης»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 27 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, τα οποία εγκρίθηκαν αμφότερα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 16 Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες, καθώς και τις γνώμες των σχετικών φορέων παρακολούθησης,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Κοπεγχάγης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το οποίο υπεγράφη το 1990, και τις πολυάριθμες θεματικές συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά τα δικαιώματα των μειονοτήτων που εξέδωσαν ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΑΣΕ για τις εθνικές μειονότητες και το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος τους στα κράτη μέλη της ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τη γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2019, για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών(6),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ιδίως τις υποθέσεις T-646/13 (Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe κατά Επιτροπής)(7) και T-391/17 (Ρουμανία κατά Επιτροπής)(8)·

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2017/652 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την πρόταση πρωτοβουλίας πολιτών με τίτλο «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe»(9),

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Minority SafePack», η οποία διοργανώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2020 από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) «Minority SafePack» όσον αφορά τις νομοθετικές πράξεις που αναμένονται από την Επιτροπή βάσει της ΕΠΠ, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή μετά την κατάθεση των υπογραφών και παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της δημόσιας ακρόασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 222 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζει το άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ, η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και να σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και να μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 της ΣΛΕΕ αναγνωρίζει ότι η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις στους τομείς του πολιτισμού και της παιδείας για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί ενεργά με τα κράτη μέλη σε αυτούς τους τομείς πολιτικής, οι οποίοι έχουν επίσης μείζονα σημασία για τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 ΣΛΕΕ, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση πρέπει να επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω, μεταξύ άλλων, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Χάρτη, απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζει το άρθρο 22 του Χάρτη, η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 167 ΣΛΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 8 % των πολιτών της EE ανήκουν σε εθνική μειονότητα και περίπου το 10 % μιλούν περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της μοναδικότητας των γλωσσών και πολιτισμών τους, αυτοί αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του πολιτιστικού πλούτου της Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική έννοια των μειονοτήτων στην Ευρώπη καλύπτεται από ευρύ φάσμα όρων στη νομική και ακαδημαϊκή γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι κοινωνικές ομάδες συχνά αναφέρονται αδιακρίτως ως εθνικές μειονότητες, εθνοτικές ομάδες, παραδοσιακές ή αυτόχθονες μειονότητες, εθνικότητες, κάτοικοι συνταγματικών περιφερειών, γλωσσικές μειονότητες, ομάδες που μιλούν λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες, γλωσσικές ομάδες κ.λπ.· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη Σύμβαση-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί το υψηλότερο διεθνές πρότυπο για την προστασία των μειονοτήτων στην Ευρώπη, το Συμβούλιο της Ευρώπης χρησιμοποιεί τον όρο «εθνική μειονότητα», προκειμένου να παρακάμψει τη δυσκολία μεταφοράς των ποικίλων όρων που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΠ «Minority SafePack», όταν αναφέρεται σε τέτοιες μειονοτικές ομάδες, χρησιμοποιεί τον όρο «εθνικές και γλωσσικές μειονότητες»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες εθνικές και γλωσσικές μειονότητες αντιμετωπίζουν μια επιταχυνόμενη τάση αφομοίωσης και γλωσσικής υποχώρησης, με αποτέλεσμα να επέρχεται γλωσσική και πολιτιστική συρρίκνωση εντός της ΕΕ και η ΕΕ να χάνει την πολυμορφία της, την οποία, σύμφωνα με τις Συνθήκες, καλείται να προστατεύει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί το κύριο εργαλείο για την αναζωογόνηση και τη διατήρηση των μειονοτικών γλωσσών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Άτλαντας Απειλούμενων Γλωσσών της UNESCO αναφέρει 186 γλώσσες από τα κράτη μέλη της ΕΕ ως ευάλωτες ή απειλούμενες, και τρεις επιπλέον ως εξαφανισμένες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΠ «Minority SafePack», η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 15 Ιουλίου 2013, ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει δράση για τη στήριξη των εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων σε 11 τομείς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Σεπτεμβρίου 2013, η Επιτροπή έκρινε ότι η τεκμηρίωση αυτή αυτή δεν ήταν επαρκής για την καταχώριση της ΕΠΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διοργανωτές της ΕΠΠ άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και ότι, στις 3 Φεβρουαρίου 2017, το Γενικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση με την οποία ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, η Επιτροπή επανεξέτασε το νομικό παραδεκτό της ΕΠΠ και με την απόφαση (ΕΕ) 2017/652 καταχώρισε την πρωτοβουλία σε εννέα από τους έντεκα τομείς που είχαν αρχικά ζητηθεί·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού ΕΠΠ, η ουσία της ΕΠΠ εξετάζεται μετά την επιτυχή συγκέντρωση υπογραφών και αφού η Επιτροπή ελέγξει το νομικό της παραδεκτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκθέτει τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της σχετικά με την ΕΠΠ βάσει των Συνθηκών της ΕΕ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην απόφασή του της 24 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-391/17, επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής να καταχωρίσει την ΕΠΠ «Minority SafePack»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 3ης Απριλίου 2017 και 3ης Απριλίου 2018, συγκεντρώθηκαν στην ΕΕ 1 123 422 πιστοποιημένες υπογραφές, το δε εθνικό κατώτατο όριο καλύφθηκε σε 11 κράτη μέλη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι το πρώτο μέσο διεθνικής συμμετοχικής δημοκρατίας στον κόσμο, το οποίο παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να συνεργάζονται άμεσα με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Minority SafePack» είναι η πέμπτη από τις έξι μόνο επιτυχημένες, μέχρι στιγμής, ΕΠΠ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788, μετά τη διοργάνωση δημόσιας ακρόασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί την πολιτική υποστήριξη για μεμονωμένες ΕΠΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε δημόσια ακρόαση στις 15 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 222 του Κανονισμού του·

1.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει σθεναρά το μέσο της ΕΠΠ και ζητεί να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του· τονίζει ότι η ΕΠΠ αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους πολίτες να προσδιορίσουν και να εκφράσουν τις προσδοκίες τους, καθώς και να ζητήσουν από την ΕΕ να αναλάβει δράση· τονίζει ότι, προκειμένου το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να έρθει πιο κοντά στους πολίτες, είναι απαραίτητο να τους δοθεί η δυνατότητα να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στις πολιτικές διαδικασίες που τους αφορούν·

2.  επισημαίνει ότι ο νέος κανονισμός ΕΠΠ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 και ότι έχει καταλυτική σημασία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και των κρατών μελών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η επανεκκίνηση αυτού του μέσου συμμετοχής της ΕΕ να στεφθεί με επιτυχία· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τα αιτήματα που εξέφρασαν πάνω από 1,1 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ μέσω της ΕΠΠ «Minority SafePack»·

3.  υπενθυμίζει ότι η προστασία των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες αποτελεί σαφή θεμελιώδη αξία της ΕΕ, από κοινού με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

4.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· τονίζει ότι οι μειονοτικές γλώσσες και οι μειονοτικοί πολιτισμοί αποτελούν αναπόσπαστο και αναφαίρετο μέρος του πολιτισμού και της κληρονομιάς της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν δράσεις για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή(10) να καταρτίσει, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, ένα κοινό πλαίσιο ελάχιστων προτύπων της ΕΕ για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, τα οποία έχουν ισχυρά ερείσματα σε ένα νομικό πλαίσιο που εγγυάται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ολόκληρη την ΕΕ·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα και να διασφαλίσουν την προάσπιση των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες·

7.  φρονεί ότι τα γλωσσικά δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά σε κοινότητες όπου υπάρχουν περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες, χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματα μιας ομάδας έναντι μιας άλλης, σύμφωνα με τη συνταγματική τάξη και την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της προώθησης των περιφερειακών γλωσσών και της προστασίας των γλωσσικών κοινοτήτων, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ατόμων·

8.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνει την ευαισθητοποίηση για την πολυγλωσσία σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω προγραμμάτων της ΕΕ, και να προβάλλει ενεργά τα πλεονεκτήματα της πολυγλωσσίας·

9.  υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει κοινός ορισμός του προσώπου που ανήκει σε εθνική ή γλωσσική μειονότητα στην ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να προστατεύονται όλες οι μειονότητες, ανεξάρτητα από ορισμό, τονίζει δε ότι κάθε ορισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με ευέλικτο τρόπο και, παράλληλα, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

10.  ζητεί να ενισχυθεί η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων· επισημαίνει ότι η εν λόγω συνεργασία θα προσφέρει στην ΕΕ τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα και την εμπειρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, επιτρέποντας παράλληλα στο Συμβούλιο της Ευρώπης να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των συστάσεών του που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες· προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες·

Σχετικά με τις εννέα προτάσεις της ΕΠΠ

11.  αναγνωρίζει ότι η προστασία των εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων αποτελεί πρωταρχική ευθύνη των αρχών των κρατών μελών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των αρχών των κρατών μελών σε αυτό το εγχείρημα· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη αποτελούν επιτυχημένα παραδείγματα αρμονικής συνύπαρξης και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ διαφόρων κοινοτήτων, μεταξύ άλλων στους τομείς των πολιτικών γλωσσικής και πολιτιστικής αναζωογόνησης· καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την προστασία και τη στήριξη των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, και ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει αυτού του είδους τις ανταλλαγές·

12.  είναι της άποψης ότι τα μέτρα για τη διατήρηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ταυτότητας των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές και γλωσσικές μειονότητες πρέπει να αποσκοπούν σε θετικές δράσεις, μεταξύ άλλων στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των δημόσιων υπηρεσιών·

13.  εκφράζει τον προβληματισμό του για την ανησυχητική αύξηση των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους, που υποκινούνται από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία ή τη μισαλλοδοξία και στρέφονται κατά προσώπων που ανήκουν σε εθνικές και γλωσσικές μειονότητες στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατείες κατά της ρητορικής μίσους, καθώς και να καταπολεμήσουν τον ρατσισμό και την ξενοφοβία εις βάρος ατόμων που ανήκουν σε εθνικές και γλωσσικές μειονότητες·

14.  αναγνωρίζει τη συμβολή των εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων στην πολιτιστική κληρονομιά της ΕΕ και τονίζει τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης·

15.  επισημαίνει ότι η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί πολύτιμο στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτιστικού πλούτου, το οποίο θα πρέπει να προστατεύεται προκειμένου να διασφαλίζεται η μετάδοση περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών από γενιά σε γενιά· εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί μεγαλύτερη δράση σε αυτόν τον τομέα· καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκμάθηση γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων μειονοτικών γλωσσών, σε ολόκληρη την ΕΕ· σημειώνει ότι η ΕΠΠ ζητεί να ιδρυθεί ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Γλωσσικής Πολυμορφίας με στόχο την προστασία της πλούσιας γλωσσικής πολυμορφίας της Ευρώπης·

16.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των εθνικών ή γλωσσικών μειονοτήτων κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων χρηματοδότησής τους· φρονεί ότι η προστασία της πολυγλωσσίας και της πολιτισμικής πολυμορφίας αποτελεί κινητήρια δύναμη για την περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία, και θεωρεί, επομένως, ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και τα Ταμεία Συνοχής θα πρέπει να την λαμβάνουν υπόψη· πιστεύει ότι η χρηματοδότηση της μελέτης της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και των επιπτώσεών της στην οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα συνέβαλε στην καλύτερη στοχοθέτηση των δημόσιων πολιτικών για τις εθνικές και γλωσσικές μειονότητες·

17.  αναγνωρίζει τον ρόλο της γλώσσας στον πολιτισμό· εκφράζει τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι οι πολιτιστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μια πρόσθετη πρόκληση όσον αφορά την προσέγγιση ενός ευρέος κοινού και την απόκτηση πρόσβασης σε οικονομικούς και διοικητικούς πόρους· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις περιφερειακές συνθήκες και να αναπτύξουν μέτρα για να βοηθήσουν τους πολιτιστικούς φορείς να εκφράσουν την ελευθερία του πολιτισμού, ανεξάρτητα από τις γλωσσικές ή άλλες ιδιαιτερότητές τους·

18.  πιστεύει ότι κάθε πολίτης της ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαμβάνει τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία στη γλώσσα του/της· επισημαίνει ότι συχνά οι γλωσσικές μειονότητες είναι πολύ μικρές ή δεν έχουν θεσμική στήριξη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος δικών τους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση και να λάβει τα πλέον κατάλληλα μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης τέτοιων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης· σημειώνει ότι, μετά την υποβολή της ΕΠΠ «Minority SafePack» στην Επιτροπή το 2013, σημαντικές προτάσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων έχουν ήδη εγκριθεί από τους συννομοθέτες· λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση που εξέδωσε πρόσφατα η Επιτροπή για την πρώτη βραχυπρόθεσμη επανεξέταση του κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό (COM(2020)0766), στην οποία προτείνεται να διενεργηθεί λεπτομερής απολογισμός για το 2022, όταν τα πλήρη αποτελέσματα του κανονισμού θα έχουν πια διαφανεί· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ξεκινήσει διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το οπτικοακουστικό περιεχόμενο στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι προβληματισμοί σχετικά με τις μειονοτικές γλώσσες θα λαμβάνονται υπόψη στους μελλοντικούς κανονισμούς·

19.  επισημαίνει ότι μεγάλος αριθμός ανιθαγενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκουν σε εθνικές και γλωσσικές μειονότητες· είναι της άποψης ότι, με την επιφύλαξη της κυριαρχίας και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, θα μπορούσε να αναληφθεί θετική δράση στον τομέα αυτό· επισημαίνει ότι η χορήγηση ή ανάκληση ιθαγένειας αποτελεί εθνική αρμοδιότητα·

20.  εκφράζει την υποστήριξή του για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe»· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει επ’ αυτού και να προτείνει νομικές πράξεις βάσει των Συνθηκών και του κανονισμού ΕΠΠ, και σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που καταχωρίστηκε από την Επιτροπή, ζητείται να υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις σε εννέα διαφορετικούς τομείς, και υπενθυμίζει το αίτημα που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κάθε επιμέρους πρόταση να εξετάζεται και να αξιολογείται αυτόνομα·

o
o   o

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 55.
(2) ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 13
(3) ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 21.
(4) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 42.
(5) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 52.
(6) ΕΕ C 189 της 5.6.2019, σ. 15.
(7) ECLI:EU:T:2017:59.
(8) ECLI:EU:T:2019:672.
(9) ΕΕ L 92 της 6.4.2017, σ. 100.
(10) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 13).

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου