Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2846(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0403/2020

Texte depuse :

B9-0403/2020

Dezbateri :

PV 14/12/2020 - 22
CRE 14/12/2020 - 22

Voturi :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 9

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0370

Texte adoptate
PDF 153kWORD 50k
Joi, 17 decembrie 2020 - Bruxelles
Inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack”
P9_TA(2020)0370B9-0403/2020

Rezoluția Parlamentului European din 17 decembrie 2020 referitoare la inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack - un milion de semnături pentru diversitate în Europa” (2020/2846(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack - un milion de semnături pentru diversitate în Europa” (ECIXXXX),

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolul 2, articolul 3 alineatul (3) și articolul 11 alineatul (4),

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolul 19, articolul 24, articolul 53 alineatul (1), articolul 63, articolul 79 alineatul (2), articolul 107 alineatul (3) litera (e), articolul 108 alineatul (4), articolul 109, articolul 118, articolul 165 alineatul (4), articolul 167 alineatul (5), articolul 173 alineatul (3), articolul 177, articolul 178 și articolul 182 alineatul (1),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind inițiativa cetățenească europeană(1) (Regulamentul privind ICE),

–  având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene („carta”), în special articolele 10, 21, 22 și 51,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 21 și 22 iunie 1993, în care s-au stabilit cerințele pe care trebuie să le îndeplinească țările ca să fie eligibile pentru aderarea la Uniunea Europeană (criteriile de la Copenhaga),

–  având în vedere articolul 27 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptate de Adunarea Generală a ONU la 16 decembrie 1966,

–  având în vedere Convenția-cadru a Consiliului Europei pentru protecția minorităților naționale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, precum și avizele organismelor de monitorizare relevante,

–  având în vedere Documentul de la Copenhaga din 1990 al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și numeroasele recomandări și orientări tematice privind drepturile minorităților prezentate de Înaltul Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale și de Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 noiembrie 2018 referitoare la standardele minime pentru minorități în UE(2),

–  având în vedere rezoluția sa din 7 februarie 2018 referitoare la protecție și nediscriminare în ceea ce privește minoritățile în statele membre ale UE(3),

–  având în vedere rezoluția sa din 11 septembrie 2018 referitoare la egalitatea limbilor în epoca digitală(4),

–  având în vedere rezoluția sa din 11 septembrie 2013 referitoare la limbile europene amenințate de dispariție și la diversitatea lingvistică din Uniunea Europeană(5),

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 22 mai 2019 privind o abordare globală a predării și învățării limbilor(6),

–  având în vedere hotărârile și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), în special în cauza T-646/13 (Minority SafePack - un milion de semnături pentru diversitate în Europa/Comisia)(7) și în cauza T-391/17 (România/Comisia)(8);

–  având în vedere Decizia (UE) 2017/652 a Comisiei din 29 martie 2017 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe”(9),

–  având în vedere audierea publică din 15 octombrie 2020 privind inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack”, organizată de Comisia pentru cultură și educație, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisia pentru petiții,

–  având în vedere propunerea din inițiativa cetățenească europeană (ICE) „Minority SafePack” în ceea ce privește actele legislative așteptate din partea Comisiei pe baza ICE, înaintată Comisiei după depunerea semnăturilor și prezentată în Parlament în cursul audierii publice,

–  având în vedere articolul 222 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în temeiul articolului 2 din TUE, Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților;

B.  întrucât articolul 3 alineatul (3) din TUE prevede că obiectivul Uniunii este de a promova coeziunea economică, socială și teritorială și solidaritatea între statele membre, precum și de a respecta bogăția diversității sale culturale și lingvistice și de a veghea la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european;

C.  întrucât articolul 6 din TFUE recunoaște că în domeniile culturii și educației UE are competența de a desfășura acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii statelor membre; întrucât Comisia ar trebui să colaboreze activ cu statele membre în aceste domenii de politică, care reprezintă o preocupare majoră și pentru persoanele care aparțin minorităților;

D.  întrucât în conformitate cu articolul 10 din TFUE, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea caută să combată orice discriminare pe motive de rasă sau origine etnică, printre altele;

E.  întrucât articolul 21 alineatul (1) din cartă prevede că se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală;

F.  întrucât articolul 22 din cartă prevede că Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică;

G.  întrucât respectarea diversității culturale este consacrată la articolul 167 din TFUE;

H.  întrucât aproximativ 8 % din cetățenii UE aparțin unei minorități naționale și aproximativ 10 % vorbesc o limbă regională sau minoritară; întrucât ei reprezintă un element esențial al bogăției culturale a Uniunii prin limbile și culturile lor unice;

I.  întrucât conceptul general de minorități în Europa este acoperit de o gamă largă de termeni în limbajul juridic și academic; întrucât aceste grupuri sociale sunt adesea denumite alternativ minorități naționale, grupuri etnice, minorități tradiționale sau autohtone, naționalități, locuitori ai regiunilor constituționale, minorități lingvistice, grupuri care vorbesc limbi mai puțin folosite, grupuri lingvistice etc.; întrucât, pentru a evita dificultatea de a prelua varietatea de termeni utilizați în Europa, Consiliul Europei, în Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale, care reprezintă în continuare cel mai înalt standard de protecție a minorităților în Europa, folosește termenul de „minoritate națională”; întrucât în inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack” se folosește termenul „minorități naționale și lingvistice” atunci când se face referire la astfel de grupuri minoritare;

J.  întrucât majoritatea minorităților naționale și lingvistice se confruntă cu o tendință accelerată de asimilare și pierdere a limbii, ceea ce are ca efect o sărăcire lingvistică și culturală în UE și pierderea diversității, pe care UE trebuie să o protejeze în temeiul tratatelor; întrucât educația este principalul instrument pentru revitalizarea și conservarea limbilor minoritare;

K.  întrucât Atlasul UNESCO al limbilor aflate în pericol în lume enumeră 186 de limbi din statele membre ale UE ca fiind vulnerabile sau în pericol și alte trei limbi ca fiind dispărute;

L.  întrucât ICE „Minority SafePack” a fost prezentată Comisiei la 15 iulie 2013, solicitând ca UE să ia măsuri pentru a sprijini minoritățile naționale și lingvistice în 11 domenii;

M.  întrucât la 13 septembrie 2013 Comisia a considerat că această ICE nu este fundamentată suficient pentru a fi înregistrată; întrucât organizatorii ICE au introdus un recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și la 3 februarie 2017 Tribunalul CJUE a pronunțat hotărârea de anulare a deciziei Comisiei;

N.  întrucât, ca să ia măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Tribunalului, Comisia a analizat din nou admisibilitatea juridică a ICE și, prin adoptarea Deciziei (UE) 2017/652, a înregistrat inițiativa în nouă dintre cele 11 domenii solicitate inițial;

O.  întrucât, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul privind ICE, verificarea admisibilității juridice de către Comisie este urmată de o examinare a fondului ICE, după strângerea cu succes a semnăturilor; întrucât Comisia își stabilește concluziile juridice și politice cu privire la ICE pe baza tratatelor UE;

P.  întrucât, în hotărârea sa din 24 septembrie 2019 în cauza T-391/17, Tribunalul Uniunii Europene a confirmat decizia Comisiei de a înregistra ICE „Minority SafePack”;

Q.  întrucât între 3 aprilie 2017 și 3 aprilie 2018 au fost strânse în UE 1 123 422 de semnături certificate, iar pragul minim național a fost atins în 11 state membre;

R.  întrucât inițiativa cetățenească europeană este primul instrument de democrație participativă transnațională din lume, permițând cetățenilor să colaboreze direct cu instituțiile UE;

S.  întrucât „Minority SafePack” este a cincea din cele doar șase ICE reușite până în prezent;

T.  întrucât, în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2019/788, în urma organizării unei audieri publice, Parlamentul evaluează sprijinul politic pentru ICE individuale; întrucât Parlamentul a organizat audierea publică la 15 octombrie 2020, în conformitate cu articolul 222 din Regulamentul său de procedură,

1.  își reiterează sprijinul puternic pentru instrumentul ICE și solicită valorificarea deplină a potențialului lui; evidențiază că ICE este o ocazie excepțională pentru ca cetățenii să-și identifice și să-și formuleze aspirațiile și să solicite acțiuni din partea UE; subliniază că, pentru a aduce proiectul integrării europene mai aproape de cetățeni, este esențial ca aceștia să poată juca un rol activ în procesele politice care îi afectează;

2.  atrage atenția că noul regulament privind ICE a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020 și că este extrem de important ca instituțiile UE și naționale să facă tot posibilul pentru ca relansarea acestui instrument de participare al UE să fie o reușită; evidențiază că Comisia ar trebui să acorde atenția cuvenită solicitărilor exprimate de peste 1,1 milioane de cetățeni ai UE prin ICE „Minority SafePack”;

3.  reamintește că protejarea persoanelor care aparțin minorităților este o valoare fundamentală explicită a UE, alături de democrație, statul de drept și respectarea drepturilor omului, astfel cum se prevede la articolul 2 din TUE;

4.  reamintește că articolul 3 alineatul (3) din TUE prevede că Uniunea trebuie să respecte bogăția diversității sale culturale și lingvistice și să vegheze la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european; subliniază că limbile și culturile minoritare sunt parte integrantă și inalienabilă din cultura și patrimoniul Uniunii; evidențiază că Uniunea ar trebui să încurajeze acțiunile statelor membre de a asigura protecția drepturilor persoanelor care aparțin minorităților;

5.  își reiterează solicitarea adresată Comisiei(10) de a elabora, în conformitate cu principiul subsidiarității, un cadru comun de standarde minime ale UE pentru protecția drepturilor persoanelor ce aparțin minorităților, care să fie puternic integrate într-un cadru juridic ce garantează democrația, statul de drept și drepturile fundamentale în întreaga UE;

6.  invită statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a proteja drepturile persoanelor care aparțin minorităților și să se asigure că aceste drepturi sunt pe deplin respectate;

7.  consideră că drepturile lingvistice trebuie respectate în comunitățile în care există mai multe limbi oficiale, fără a limita drepturile unui grup comparativ cu alte grupuri, în conformitate cu ordinea constituțională a fiecărui stat membru și cu dreptul național; consideră că promovarea limbilor regionale și protejarea comunităților lingvistice ar trebui să respecte drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor;

8.  consideră că UE ar trebui să continue să sensibilizeze publicul cu privire la multilingvism în întreaga Europă prin intermediul programelor UE și să promoveze activ avantajele multilingvismului;

9.  reamintește că nu există o definiție comună a persoanelor care pot fi considerate ca aparținând unei minorități naționale sau lingvistice în UE; subliniază că trebuie protejate toate minoritățile, indiferent de definiție, și accentuează că orice definiție ar trebui aplicată în mod flexibil, respectând totodată principiile subsidiarității, proporționalității și nediscriminării;

10.  solicită o cooperare reciproc avantajoasă între UE și Consiliul Europei în domeniul protecției drepturilor minorităților naționale și lingvistice; subliniază că o astfel de cooperare i-ar da Uniunii Europene posibilitatea să valorifice realizările și experiența Consiliului Europei și i-ar permite Consiliului Europei să eficientizeze implementarea recomandărilor sale în legătură cu Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare; încurajează statele membre să pună în aplicare și să ratifice Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare;

În legătură cu cele nouă propuneri ale ICE

11.  recunoaște că protecția minorităților naționale și lingvistice este în primul rând responsabilitatea autorităților statelor membre; atrage însă atenția că Uniunea are un rol important în sprijinirea autorităților statelor membre în acest demers; subliniază că o serie de state membre sunt exemple de succes în ceea ce privește coexistența respectuoasă și armonioasă a diferitelor comunități, inclusiv în domeniul politicilor de revitalizare lingvistică și culturală; invită statele membre să facă schimb de bune practici privind protecția și sprijinirea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților și invită UE să faciliteze astfel de schimburi;

12.  este de părere că măsurile de conservare a identității culturale și lingvistice în beneficiul persoanelor care aparțin minorităților naționale și lingvistice trebuie să urmărească acțiuni pozitive, inclusiv în domeniile educației, culturii și serviciilor publice;

13.  își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea alarmantă a numărului infracțiunilor motivate de ură și a discursurilor de incitare la ură, motivate de rasism, xenofobie sau intoleranță, îndreptate împotriva persoanelor care aparțin minorităților naționale și lingvistice în Europa; invită Comisia și statele membre să lanseze campanii de combatere a discursurilor de incitare la ură și să combată rasismul și xenofobia față de persoanele care aparțin minorităților naționale și lingvistice;

14.  recunoaște contribuția minorităților naționale și lingvistice la patrimoniul cultural al UE și scoate în evidență rolul mass-mediei;

15.  atrage atenția că diversitatea lingvistică este o componentă valoroasă a bogăției culturale a Europei și ar trebui protejată, astfel încât limbile regionale sau minoritare să poată fi transmise de la o generație la alta; își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la limbile regionale sau minoritare expuse riscului de dispariție; subliniază că este nevoie să se ia mai multe măsuri în acest domeniu; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să promoveze învățarea limbilor în întreaga UE, inclusiv învățarea limbilor minoritare; observă că ICE solicită înființarea unui centru european al diversității lingvistice, cu scopul de a proteja bogăția diversității limbilor europene;

16.  invită UE și statele sale membre să țină cont de nevoile minorităților naționale și lingvistice atunci când elaborează programele de finanțare; consideră că protejarea multilingvismului și a diversității culturale reprezintă un motor al dezvoltării și inovării regionale și, prin urmare, că fondurile structurale și de investiții europene și fondurile de coeziune ar trebui să țină seama de acest aspect; consideră că finanțarea studierii diversității culturale și lingvistice și a efectului ei asupra dezvoltării economice în regiunile UE prin programul Orizont Europa ar permite o mai bună direcționare a politicilor publice pentru minoritățile naționale și lingvistice;

17.  recunoaște rolul limbilor în cultură; este îngrijorat că operatorii culturali care își desfășoară activitatea în limbi regionale sau minoritare se pot confrunta cu dificultăți suplimentare în ceea ce privește atragerea unui public larg și accesarea de resurse financiare și administrative; invită statele membre să țină seama de situațiile regionale și să elaboreze măsuri pentru a ajuta operatorii culturali să-și exercite libertatea culturală, indiferent de caracteristicile lor lingvistice sau de altă natură;

18.  consideră că toți cetățenii UE ar trebui să se poată bucura de cultură și divertisment în propria limbă; atrage atenția că minoritățile lingvistice sunt adesea prea mici sau nu dispun de sprijin instituțional pentru a construi un sistem cuprinzător de servicii mass-media proprii; invită Comisia, în acest sens, să facă o evaluare și să ia măsurile cele mai potrivite pentru a sprijini dezvoltarea unor astfel de servicii mass-media; constată că, de la transmiterea ICE „Minority SafePack” către Comisie în 2013, colegiuitorii au adoptat deja propuneri esențiale privind drepturile de autor și serviciile mass-media audiovizuale; ia act de comunicarea recent adoptată a Comisiei privind revizuirea timpurie a Regulamentului privind geoblocarea (COM(2020)0766), în care Comisia propune un exercițiu detaliat de evaluare pentru 2022, când toate efectele regulamentului ar trebui să fie vizibile; salută planul Comisiei de a se angaja într-un dialog cu părțile interesate cu privire la conținutul audiovizual, ca parte a planului său de acțiune pentru sectorul mass-media și audiovizual; subliniază că este necesar să se asigure faptul că în viitoarele reglementări se ține seama de îngrijorările legate de limbile minoritare;

19.  atrage atenția că un număr mare de persoane apatride din Uniunea Europeană aparține minorităților naționale și lingvistice; consideră că, fără a aduce atingere suveranității și competențelor statelor membre, ar putea fi luate și sunt luate măsuri pozitive în acest sens; evidențiază că acordarea sau retragerea cetățeniei este o competență națională;

20.  îți exprimă sprijinul pentru inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack - un milion de semnături pentru diversitate în Europa”; invită Comisia să îi dea curs și să propună acte juridice pe baza tratatelor și a Regulamentului privind ICE și în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității; evidențiază că inițiativa înregistrată de Comisie solicită propuneri legislative în nouă domenii distincte și reamintește solicitarea din cadrul său ca fiecare propunere individuală să fie verificată și evaluată separat;

o
o   o

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 130, 17.5.2019, p. 55.
(2) JO C 363, 28.10.2020, p. 13.
(3) JO C 463, 21.12.2018, p. 21.
(4) JO C 433, 23.12.2019, p. 42.
(5) JO C 93, 9.3.2016, p. 52.
(6) JO C 189, 5.6.2019, p. 15.
(7) ECLI:EU:T:2017:59.
(8) ECLI:EU:T:2019:672.
(9) JO L 92, 6.4.2017, p. 100.
(10) Rezoluția Parlamentului din 13 noiembrie 2018 referitoare la standardele minime pentru minorități în UE (JO C 363, 28.10.2020, p. 13).

Ultima actualizare: 16 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate