Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2084(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0233/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0233/2020

Συζήτηση :

PV 14/12/2020 - 29
CRE 14/12/2020 - 29

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0371

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 270kWORD 91k
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις
P9_TA(2020)0371A9-0233/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις (2020/2084(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 151, 152, 153, 156, 157, 162 και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα Πρωτόκολλα 1, 8 και 28 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη) αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (EPSR), που διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού που επιτεύχθηκε στην COP21 το 2015, και συγκεκριμένα το προοίμιό της που αναφέρει τα εξής: «προτρέποντας τα Μέρη, στο πλαίσιο εφαρμογής των πολιτικών και των μέτρων τους, να προωθήσουν τη δίκαιη μετάβαση του εργατικού δυναμικού και τη δημιουργία αξιοπρεπούς εργασίας και υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας σύμφωνα με τις εθνικά καθορισμένες αναπτυξιακές προτεραιότητες και στρατηγικές»,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και τις συστάσεις της ΔΟΕ, ιδίως τη σύμβαση για την επιθεώρηση εργασίας του 1947 (αριθ. 81), τη διακήρυξη της εκατονταετηρίδας της ΔΟΕ (2019) και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΔΟΕ, του Φεβρουαρίου 2016, για μια δίκαιη μετάβαση προς περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομίες και κοινωνίες για όλους,

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, και ειδικότερα τους στόχους 1, 3, 4, 5, 8, 10 και 13,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) και την έναρξη ισχύος της στην ΕΕ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(1) («Οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426), και τη σχετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 2ας Απριλίου 2009(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο «Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις» (COM(2020)0014),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0456),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ τροφοδοτεί το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη» (COM(2020)0442),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020» (COM(2020)0440),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2020, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19 (COM(2020)0441),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2020, με τίτλο «Ο αντίκτυπος της δημογραφικής αλλαγής» (COM(2020)0241),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 18ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Η απάντηση της ΕΕ στη δημογραφική πρόκληση» (2017/C017/08),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» (COM(2020)0067),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (COM(2020)0275),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, που συνοδεύει την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου με τίτλο «A Bridge to Jobs - reinforcing the Youth Guarantee» (Γέφυρα προς την απασχόληση - ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία) (SWD(2020)0124),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 10ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(5),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 8ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους του ειδικού κονδυλίου για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ(7),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 4ης Απριλίου 2019, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020 (COM(2019)0650),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την απασχόληση, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/1181 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2019, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2019(10),

–  έχοντας υπόψη τις «Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024: Μια πιο φιλόδοξη Ένωση», που παρουσίασε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2019, με θέμα «Κοινωνικός διάλογος για την καινοτομία στην ψηφιακή οικονομία»(11),

–  έχοντας υπόψη τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής, του 2020, που δημοσιεύθηκαν στις 6 Μαΐου 2020,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα «Αξιοπρεπείς κατώτατοι μισθοί σε ολόκληρη την Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2020, με θέμα «Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη και πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2021-2027»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με θέμα «Κοινά ελάχιστα πρότυπα στον τομέα της ασφάλισης ανεργίας στα κράτη μέλη της ΕΕ – Ένα συγκεκριμένο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων»(12),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) με τίτλο «COVID-19: Policy responses across Europe» (COVID-19: Απαντήσεις πολιτικής σε όλη την Ευρώπη),

–  έχοντας υπόψη την τεχνική έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών σχετικά με τα μέτρα περιορισμού της νόσου COVID-19 και τις αγορές εργασίας της ΕΕ με τίτλο «The COVID confinement measures and EU labour markets», η οποία δημοσιεύθηκε το 2020 και, ειδικότερα, την ανάλυση των πιο πρόσφατων διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τα μοντέλα τηλεργασίας στην ΕΕ που εμπεριέχεται στην εν λόγω τεχνική έρευνα·

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τη Διαδικασία του Τορίνου, που θεσπίστηκε το 2014 και στοχεύει στην ενίσχυση του συστήματος συνθηκών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και των σχέσεών του με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A9-0233/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς βασίζεται σε δύο συμπληρωματικούς πυλώνες, και συγκεκριμένα στην επιβολή του ανταγωνισμού και σε ισχυρά μέτρα κοινωνικής πολιτικής που θα πρέπει να οδηγήσουν στην επίτευξη πλήρους απασχόλησης και κοινωνικής προόδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ο οικονομικός, ο κοινωνικός και ο περιβαλλοντικός πυλώνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην πλήρη απασχόληση και στην κοινωνική πρόοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι προτεραιότητα, έως τώρα, δόθηκε στην οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αναδυόμενες προκλήσεις, όπως η αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των γενεών, οι μειωμένες κοινωνικές, υγειονομικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ευκαιρίες και πόροι, οι εδαφικές ανισότητες και η άνιση πρόσβαση σε θεμελιώδεις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες και κοινωνικές υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ανισοτήτων αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες (ως προς το εισόδημα και τις ευκαιρίες) αυξήθηκαν στα περισσότερα κράτη μέλη μετά την οικονομική κρίση του 2008, αμφισβητώντας τόσο τη βιωσιμότητα όσο και την αποφυγή αποκλεισμών στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 2020 ήταν δύσκολη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έντονη και αναγνωρισμένη ανάγκη δίκαιης μετάβασης, στην Ευρώπη και στον κόσμο, προς τη βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων, τη μείωση των εκπομπών CO2 και την ισχυρή προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέσα διαβίωσης, η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία των μελλοντικών γενεών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση προς μια σταθερή και βιώσιμη πράσινη και φιλική προς το περιβάλλον οικονομία και κοινωνική διάσταση θα απαιτήσει συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, πρέπει δε να συνοδεύεται από διαδικασία επανεκβιομηχάνισης, εκσυγχρονισμού της βιομηχανικής βάσης και ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη, η ψηφιακή και η δημογραφική μετάβαση επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τις περιφέρειες, τους τομείς, τους εργαζομένους και τις πληθυσμιακές ομάδες της Ευρώπης και ότι οι εν λόγω μεταβάσεις θα απαιτήσουν σημαντική επανειδίκευση και ανακατανομή της εργασίας, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή θέσεων εργασίας στους πληγέντες τομείς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές περιφέρειες όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για βιώσιμη μετάβαση είναι γενικά και οι περιφέρειες με υψηλό επίπεδο φτώχειας και αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για μια ταχεία ανάκαμψη, απαιτούνται αποφασιστικά μέτρα και επενδύσεις που θα πρέπει να εστιάσουν στον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας, να επανεκκινήσουν την οικονομική δραστηριότητα, να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και να εφαρμόσουν τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ώστε να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα και ισχυρότερα κράτη πρόνοιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διεθνώς ανταγωνιστική Ευρώπη πρέπει να βασίζεται σε μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη προκειμένου να δημιουργηθεί μια πορεία προς βιώσιμη ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις εργασίας και ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας για όλους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα του Eurofound αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτείνει τη συμπλήρωση του κοινωνικού πίνακα δικαιωμάτων που συνοδεύει τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων με πρόσθετους δείκτες για την ποιότητα εργασίας, την κοινωνική δικαιοσύνη και τις ίσες ευκαιρίες, τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και τη δίκαιη κινητικότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δρομολογήθηκε το 2010 για την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας θα έπρεπε να δίνει προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και στην αποφυγή αποκλεισμών και όχι στην ανάπτυξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 151 ΣΛΕΕ, η Ένωση και τα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα όπως αυτά που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961, και στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989, έχουν ως στόχους την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της προόδου, καθώς και την επιβεβλημένη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο, την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα διασφαλίσουν ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες που προέρχονται από τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελούν κοινή ευθύνη μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, τα οποία έχουν διαφορετικά κοινωνικά συστήματα και παραδόσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να προστατεύουν τα εθνικά συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, προσφέροντας υψηλότερα επίπεδα προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, η αναλογικότητα, η ασφάλεια δικαίου, η ισότητα ενώπιον του νόμου και η επικουρικότητα αποτελούν γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνονται σεβαστές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες σε ηγετικές θέσεις στον οικονομικό και τον πολιτικό τομέα που να λαμβάνουν αποφάσεις όσον αφορά τα μέτρα πολιτικής ως απάντηση στη νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για να προσφέρουν περισσότερες προοπτικές, γνώσεις και πείρα που θα οδηγούσαν σε καλύτερα αποτελέσματα πολιτικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας συμβάλλουν στη διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν την κοινωνική προστασία, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη στέγαση, την απασχόληση, τη δικαιοσύνη και τις κοινωνικές υπηρεσίες για τις ευάλωτες ομάδες και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην επίτευξη κοινωνικής βιώσιμης ανάπτυξης, την προαγωγή της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς και την εξασφάλιση του δικαιώματος κοινωνικής προστασίας, όπως αυτό κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας αποτελούν ζωτικής σημασίας στοιχεία των εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών για τη μείωση της φτώχειας και της κοινωνικής ευπάθειας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και για τη στήριξη της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν βασικά εργαλεία για τους εργοδότες και τις συνδικαλιστικές ενώσεις, ούτως ώστε να καθορίζονται δίκαιοι μισθοί και δίκαιες συνθήκες εργασίας, και ότι τα ισχυρά συστήματα συλλογικής διαπραγμάτευσης ενισχύουν την ανθεκτικότητα των κρατών μελών σε περιόδους οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες με ισχυρά συστήματα συλλογικής διαπραγμάτευσης τείνουν να είναι πιο πλούσιες και πιο ισότιμες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί ζήτημα που απασχολεί το σύνολο των Ευρωπαίων εργαζομένων, πράγμα που μπορεί να έχει κρίσιμες επιπτώσεις στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν ευρωπαϊκό θεμελιώδες δικαίωμα και ότι τα ενωσιακά θεσμικά όργανα δεσμεύονται να το σέβονται από το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές που σέβονται, προωθούν και ενισχύουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη θέση των εργαζομένων σε συστήματα καθορισμού των μισθών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη υψηλού επιπέδου συνθηκών εργασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν βασικό μέσο για την προώθηση των δικαιωμάτων στην εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο η πυκνότητα της συνδικαλιστικής κάλυψης όσο και η κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχουν μειωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει μειωθεί σε 22 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ από το 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος είναι κατά μέσο όρο υψηλότερη σε χώρες με καλά οργανωμένους κοινωνικούς εταίρους και μεγάλη κάλυψη από τις συλλογικές συμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ευρεία κάλυψη και είναι καλά συντονισμένες, ενισχύουν τις καλές επιδόσεις της αγοράς εργασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Eurofound, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις υφίστανται πιέσεις και η ύφεση του 2008 είχε ως αποτέλεσμα την αποκέντρωσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ ένας στους έξι εργαζομένους στην ΕΕ εκτιμάται ότι καλύπτεται από μια συλλογική μισθολογική σύμβαση, υπάρχει δυσκολία όσον αφορά τη συγκέντρωση βάσιμων αποδεικτικών στοιχείων υπό μορφή πιο εμπεριστατωμένων δεδομένων για την κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τις συλλογικές συμβάσεις σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο (ETUI), το μέσο επίπεδο συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις στο σύνολο της ΕΕ είναι περίπου 23 %, με μεγάλη ποικιλία στα ποσοστά συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις μεταξύ των κρατών μελών, κυμαινόμενο από 74 % έως μόλις 8 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή σε οργανώσεις εργοδοτών και το μερίδιο των αγορών που αντιπροσωπεύουν διαφέρουν επίσης σημαντικά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επενδύσεις αφορούν την επένδυση στους ανθρώπους, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί τομείς πολιτικής στις κοινωνικές επενδύσεις περιλαμβάνουν την κοινωνική ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη διαρκείας, την εκπαίδευση, τη στέγαση, την απασχόληση, τη δικαιοσύνη και τις κοινωνικές υπηρεσίες για μειονεκτούσες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλά σχεδιασμένες κοινωνικές πολιτικές συμβάλλουν σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και μεγέθυνση, καθώς και στην προστασία των ανθρώπων από τη φτώχεια και λειτουργούν ως παράγοντες οικονομικής σταθεροποίησης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό φτώχειας προβλέπεται να αυξηθεί ως μία από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και οι πολυμελείς οικογένειες απειλούνται περισσότερο από αυτήν την εξέλιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των νοικοκυριών ενός ατόμου και των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοικοκυριά ενός ατόμου διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και οι ηλικιωμένες γυναίκες, ιδιαίτερα, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας σε σχέση με τους ηλικιωμένους άνδρες, εάν ζουν μόνες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μονογονεϊκά νοικοκυριά διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας και στέρησης και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον προϋπολογισμό τους λόγω της ύπαρξης ενός εισοδήματος και χαμηλότερων ποσοστών απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός νέων ενηλίκων βασίζονται πλέον στο σπίτι των γονιών τους για να προστατευθούν από τη φτώχεια, αλλά το 29 % των νοικοκυριών με τρεις γενιές αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και το 13 % αντιμετωπίζουν σοβαρές στερήσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου στα νοικοκυριά και στην αγορά εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε άνιση κατανομή των πόρων, γεγονός που καθιστά τις γυναίκες περισσότερο ευάλωτες έναντι της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση με τους άντρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση που βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, οι γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες να την αντιμετωπίσουν·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο οριζόντιος και ο κάθετος διαχωρισμός της αγοράς εργασίας στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι σημαντικοί, καθώς οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε λιγότερο κερδοφόρους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως οι γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις εργασίας επηρεάστηκαν από την πανδημία COVID-19, καθώς ήταν οι πρώτες που έχασαν τη δουλειά τους, γεγονός που είχε οικονομικές συνέπειες για τις οικογένειές τους και την οικονομική ανεξαρτησία τους, ενώ είχε και ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή κοινωνική ασφάλισή τους σε περίοδο κρίσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 σχεδόν 109 εκατομμύρια άτομα κινδύνευαν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ των 27, αριθμός που ισοδυναμεί με ποσοστό 21,7 % του συνολικού πληθυσμού, ενώ τα 23 εκατομμύρια ήταν παιδιά(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν πέτυχε τον στόχο της για το 2020 να μειώσει τον αριθμό των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι πιθανό να αυξηθεί εντός της Ένωσης ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αστέγων έχει αυξηθεί σταθερά κατά 70 % στα περισσότερα κράτη μέλη την τελευταία δεκαετία, καθώς τουλάχιστον 700 000 άτομα δεν έχουν καταφύγιο οποιαδήποτε συγκεκριμένη νύχτα στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η COVID-19 έχει καταδείξει ότι η έλλειψη στέγης αποτελεί τόσο κοινωνική κρίση όσο και κρίση δημόσιας υγείας(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το ένα πέμπτο των ανθρώπων στην ΕΕ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να υπερχρεωθούν και πολλοί δεν λαμβάνουν τις κοινωνικές παροχές που δικαιούνται σύμφωνα με τα εθνικά τους συστήματα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους πέντε εργαζομένους στην ΕΕ κατέχει κακής ποιότητας θέση εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την επόμενη δεκαετία, η πόλωση της απασχόλησης και οι μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο, ενώ θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας στα υψηλότερα και χαμηλότερα επίπεδα του φάσματος δεξιοτήτων(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική αλλαγή και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αλλάξουν σημαντικά την αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οδηγεί σε περαιτέρω ανισότητες στις αποδοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση εργασίας ήταν σταθερά ασθενέστερη στη μέση της κατανομής μισθών-εργασίας, ιδίως κατά τις περιόδους ύφεσης και συρρίκνωσης της απασχόλησης μεταξύ 2008 και 2013, εν μέρει λόγω της μετατόπισης της απασχόλησης από τον μεταποιητικό και τον κατασκευαστικό τομέα στις υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η τάση είναι πιθανόν να ενισχυθεί περαιτέρω λόγω της πανδημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης θα είναι πάντα απαραίτητες για τις κοινωνίες και πρέπει να προσφέρουν αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες και προοπτικές για αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά δεν βελτιώνει απαραίτητα τις συνθήκες εργασίας ούτε δημιουργεί νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε μόνιμες θέσεις εργασίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60 % των εργαζομένων παγιδεύεται ακούσια σε θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά μετάβασης είναι ιδιαίτερα χαμηλά σε χώρες με υψηλά επίπεδα απασχόλησης ορισμένου χρόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και οι δημόσιες διοικήσεις βασίζονται πολύ συχνά σε προσωρινά απασχολούμενους, για να αντικαταστήσουν τους δημόσιους υπαλλήλους, με πιο επισφαλείς συνθήκες εργασίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Eurofound σχετικά με τις «νέες μορφές απασχόλησης», οι αναδυόμενες και ολοένα και πιο σημαντικές μορφές απασχόλησης, που αποκλίνουν από τις παραδοσιακές σχέσεις εργοδοτών-εργαζομένων και/ή χαρακτηρίζονται από τη μη παραδοσιακή οργάνωση εργασίας και τα πρότυπα εργασίας, τείνουν να καλύπτονται λιγότερο από την κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι οι μορφές απασχόλησης χρησιμοποιούνται επίσης εντατικότερα κατά τη διάρκεια οικονομικά δύσκολων περιόδων, θα πρέπει να εξεταστούν παρεμβάσεις κατά της αναμενόμενης κρίσης στην αγορά εργασίας που οφείλεται στην πανδημία COVID-19·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει το 7 % και ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων έχει αυξηθεί σε 17 %, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο λόγω της COVID-19(16), ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες και τους εργαζομένους χαμηλής ειδίκευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί από 8,3 % το 2020 σε περίπου 9,3 % το 2021, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών(17)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας συγκεκριμένων ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία, εθνοτικές ομάδες όπως τα άτομα με καταγωγή Ρομανί, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι, μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έρευνα «Ζωή, εργασία και COVID-19» του Eurofound, η κρίση COVID-19 είχε δραματική επίπτωση στην αγορά εργασίας με το 8 % των εργαζομένων και το 13 % των αυτοαπασχολούμενων να έχουν καταστεί άνεργοι από την έναρξη της πανδημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν γίνει αισθητές και από όσους παρέμειναν στην αγορά εργασίας με σημαντική μείωση των ωρών εργασίας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην απώλεια εισοδήματος και τις ανησυχίες για τη μελλοντική συμμετοχή στην αγορά εργασίας και την οικονομική ανασφάλεια·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2018 υπήρχαν 8,3 εκατομμύρια υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης στην ΕΕ των 28, 7,6 εκατομμύρια άτομα ήταν διαθέσιμα για εργασία χωρίς όμως να αναζητούν εργασία και άλλα 2,2 εκατομμύρια άτομα αναζητούσαν εργασία, χωρίς να είναι σε θέση να αρχίσουν να εργάζονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 18,1 εκατομμύρια άτομα συνολικά αντιμετώπισαν κατάσταση παρόμοια με την ανεργία στην ΕΕ των 28 το 2018·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και των ηλικιωμένων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο εντός της ΕΕ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 έφερε στο φως τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των διασυνοριακών, συνοριακών και εποχικών εργαζομένων και την επισφάλεια της κατάστασής τους, με χαμηλά επίπεδα συντονισμού της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ως εκ τούτου ανάγκη για ισχυρότερη ρύθμιση, αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και αποτελεσματική επιβολή αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, καθώς και στέγασης και υγείας και ασφάλειας στην εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βελτιωθεί η οδηγία για την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα στη συμμετοχή στην απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν 11,7 % το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διαφορά έχει τεράστιο οικονομικό κόστος για την ΕΕ, που αντιστοιχεί σε 320 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, ήτοι 2,37 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 επηρεάζει δυσανάλογα την εργασιακή και την κοινωνική θέση των γυναικών, καθώς το 26,5 % των γυναικών έχουν επισφαλείς θέσεις εργασίας, αποτελώντας το 60 % των εργαζομένων μερικής απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από τους άνδρες από τις δυσκολίες που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19, λόγω των τομέων απασχόλησης στους οποίους κυριαρχούν και του βάρους της φροντίδας για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, την οποία επωμίζονται πρωτίστως αυτές·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην κρίση της COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πιθανό να πληγούν δυσανάλογα και να έχουν ιδιαίτερες ανάγκες υποστήριξης που πρέπει να ληφθούν υπόψη από την αρχή κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ, σύμφωνα με την έρευνα, αυτές οι ομάδες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να παρουσιάσουν προβλήματα ψυχικής υγείας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμες δημογραφικές τάσεις, από μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής έως χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων, γηράσκουσες κοινωνίες, συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, μικρότερα νοικοκυριά και αυξανόμενη αστικοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του μεριδίου της Ευρώπης στον παγκόσμιο πληθυσμό, το οποίο αναμένεται να αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 4 % έως το 2070, θα επιφέρει προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές και οι περιφερειακές περιοχές πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από τις δημογραφικές αλλαγές·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις εκείνους που είναι απομονωμένοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να μην έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στις σύγχρονες τεχνολογίες, και διατρέχουν συνεπώς μεγαλύτερο κίνδυνο αποκλεισμού, καθώς και ψηφιακού αποκλεισμού·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αστικής φτώχειας, που θίγει περισσότερα νοικοκυριά μέσου εισοδήματος και δημιουργεί νέες ομάδες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας, οδηγεί δε στην εμβάθυνση των εδαφικών ανισοτήτων, την επιδείνωση των κοινωνικών μειονεκτημάτων στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές και την άνιση πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, δημιουργώντας αυξανόμενη ζήτηση για κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικές υποδομές σε τοπικό επίπεδο σε μια εποχή που οι τοπικοί προϋπολογισμοί είναι υπέρμετρα επιβαρυμένοι·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας του 2015, αριθμός διπλάσιος από τους τακτικούς τηλεργαζόμενους αναφέρει ότι εργάζεται επιπλέον των 48 ωρών που ορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ και αναπαύεται για λιγότερο από 11 ώρες μεταξύ των εργάσιμων ημερών σε σύγκριση με όσους εργάζονται στις εγκαταστάσεις των εργοδοτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό σχεδόν 30 % των εν λόγω τηλεργαζόμενων αναφέρουν ότι εργάζονται κατά τον ελεύθερό τους χρόνο καθημερινά ή αρκετές φορές την εβδομάδα, σε σύγκριση με ποσοστό κάτω του 5 % των εργαζόμενων που εργάζονται στο γραφείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικοί τηλεργαζόμενοι είναι επίσης πιο πιθανό να αναφέρουν ότι πάσχουν από στρες που σχετίζεται με την εργασία, αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου και δυσκολεύονται να ισορροπήσουν τις επαγγελματικές και οικογενειακές ευθύνες·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της νόσου COVID-19 και των μέτρων για την αντιμετώπισή της, δηλαδή της απαγόρευσης κυκλοφορίας και της τηλεργασίας, οι γυναίκες σε κακοποιητικές σχέσεις είναι μόνιμα εκτεθειμένες στη βία, γεγονός που έχει αυξήσει τον αριθμό των κρουσμάτων βίας εναντίον τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία συνέπεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας ήταν η έκρηξη της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες κατά περίπου 30 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνολικά, πάνω από 243 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας μεταξύ 15 και 49 ετών έχουν υποστεί σεξουαλική και/ή σωματική βία παγκοσμίως τους τελευταίους 12 μήνες·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο η πίεση που ασκείται στις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες μορφές εργασίας που επιβλήθηκαν, είναι διευρυνόμενες και σε βάρος του διαχωρισμού μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, έχουν δε οδηγήσει κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων σε κατακόρυφη αύξηση νέων μορφών ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης εντός και εκτός διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων δεν έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων·

1.  τονίζει ότι η ΕΕ έχει ξεκινήσει τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία πλήρως βασιζόμενη σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, κλιματικά ουδέτερη και χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, η οποία πρέπει να διασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής δικαιοσύνης, την αύξηση της ευημερίας, την κοινωνική πρόοδο, την ασφάλεια, την ευημερία, την ισότητα και την ένταξη και να μην αφήνει κανέναν στο περιθώριο· πιστεύει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι βαθιά ριζωμένη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και τις ευρωπαϊκές αξίες, και ότι η κοινωνική βιωσιμότητα αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς πράσινη, ψηφιακή και δημογραφική μετάβαση· εμμένει στην άποψη ότι, προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες, οι διαδικασίες αυτές πρέπει να πλαισιωθούν από μια μετάβαση που μπορεί να προσφέρει κοινωνικές ευκαιρίες και κοινή ευημερία· τονίζει ότι η κοινωνική δικαιοσύνη, η αξιοπρεπής εργασία με τους μισθούς διαβίωσης, οι ίσες ευκαιρίες, η δίκαιη κινητικότητα και τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας είναι ουσιαστικά στοιχεία για τη δίκαιη μετάβαση σε μια βιώσιμη και κοινωνική Ευρώπη·

2.  πιστεύει ότι αυτή η περίοδος ανάκαμψης πρέπει να είναι η κατάλληλη στιγμή για μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζουν πλήρως το Θεματολόγιο του ΟΗΕ για το 2030 και τους σχετικούς 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ένταξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, την ισότητα των φύλων, τα υψηλής ποιότητας δημόσια συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, την ποιοτική απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ένα μοντέλο που εξασφαλίζει ισότητα και κοινωνική προστασία, λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ομάδων ευάλωτων ατόμων, ενισχύει τη συμμετοχή και την ιδιότητα του πολίτη, και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης όλων· θεωρεί ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξέλθει η ΕΕ από αυτήν την κρίση πιο βιώσιμη, πιο ανθεκτική και πιο δίκαιη για την επόμενη γενιά·

3.  τονίζει ότι η πρόοδος προς μια βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική Ευρώπη απαιτεί ισχυρή κοινή δέσμευση τόσο για την προώθηση του θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όσο και για την εφαρμογή και την υλοποίηση των αρχών και των δικαιωμάτων που περιέχονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει ότι πρέπει να σχεδιαστεί ένα φιλόδοξο πολιτικό θεματολόγιο με αναγνωρίσιμους, εφικτούς, βιώσιμους, σαφείς και υποχρεωτικούς στόχους και δείκτες κοινωνικής βιωσιμότητας· επισημαίνει ότι η επόμενη κοινωνική σύνοδος κορυφής της ΕΕ που έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2021 στο Πόρτο θα αποτελέσει την ιδανική ευκαιρία για την έγκριση του εν λόγω θεματολογίου στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, από τους ηγέτες των 27 κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· ζητεί τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλη τη διαδικασία·

Πλαίσιο διακυβέρνησης για την κοινωνική πρόοδο

4.  θεωρεί ότι το θεματολόγιο του Πόρτο θα πρέπει να υιοθετήσει διττή προσέγγιση, δηλαδή να επικεντρωθεί στο σκέλος της κοινωνικής βιωσιμότητας του θεματολογίου της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για την υλοποίηση των αρχών του ΕΠΚΔ με την έγκριση ενός σχεδίου δράσης αλλά και αποτελώντας συνέχεις της στρατηγικής της Λισαβόνας, θέτοντας φιλόδοξους δεσμευτικούς στόχους και μέσα που καθορίζουν την πορεία προς την κοινωνική πρόοδο και τη βιωσιμότητα· πιστεύει ότι αυτό το θεματολόγιο θα μπορούσε να περιέχει το στρατηγικό πλαίσιο για μια βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική Ευρώπη για το 2030·

5.  τονίζει ότι οι στόχοι ενός νέου θεματολογίου για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθούν στην προστασία όλων και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων ατόμων και να καταστήσουν την ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά δίκαιη και ότι αυτοί οι στόχοι πρέπει να ενισχυθούν μέσω της υποχρεωτικής επιβολής, λαμβάνοντας υπόψη εθνικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες και αντικατοπτρίζοντας τις οικονομικές και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των οποίων η τήρηση συνδέεται με την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια· θεωρεί ότι, υπό αυτή την έννοια, οι δράσεις πολιτικής, τα προγράμματα και οι μεταρρυθμίσεις της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να σχεδιαστούν κατά τρόπο που να συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των υποχρεωτικών στόχων και ότι η νομική προστασία θα πρέπει να συνεπάγεται την πρόληψη δράσεων, πολιτικών, προγραμμάτων ή μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να έχουν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις ή να παρεμποδίσουν την πρόοδο προς την επίτευξη αυτών των στόχων·

6.  είναι πεπεισμένο ότι ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για μια κοινωνική και βιώσιμη Ευρώπη θα πρέπει να ενσωματωθεί στις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις: την ενσωμάτωση του ΕΠΚΔ και ενός πρωτοκόλλου κοινωνικής προόδου στις Συνθήκες, την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στο ίδιο επίπεδο με τις οικονομικές ελευθερίες στην ενιαία αγορά και την έγκριση ενός συμφώνου βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου που καθιστά υποχρεωτικούς τους κοινωνικούς και βιώσιμους στόχους, για να επιτευχθούν οι ΣΒΑ του ΟΗΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η διαδικασία του Εξαμήνου θα πρέπει να ακολουθεί την κοινοτική μέθοδο και να συμφωνείται μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ περισσότεροι τομείς κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να εμπίπτουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία, ιδίως η μη εισαγωγή διακρίσεων, η κοινωνική προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας τους, η εκπροσώπηση και συλλογική υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και των εργοδοτών και οι όροι απασχόλησης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ·

Χρηματοδοτικά μέσα για μια ισχυρή κοινωνική και βιώσιμη Ευρώπη

7.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πλήρη ευελιξία κατά την εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων σχετικά με τα δημόσια οικονομικά και τις δημοσιονομικές πολιτικές, για την πρόληψη και τον μετριασμό των κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, να ενισχύσουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και να χρηματοδοτήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, τις δημόσιες υπηρεσίες, την καταπολέμηση της φτώχειας και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση· χαιρετίζει το Next Generation EU, το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ· τονίζει ότι η δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την κατάλληλη στήριξη των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συνοχή και η ευημερία για όλους· εκφράζει την ανησυχία του ότι, στην τρέχουσα κρίση, τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας υφίστανται πρωτόγνωρη πίεση και ότι οι σχετικές δημόσιες δαπάνες θα αυξηθούν με γεωμετρική πρόοδο· υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης δεν θα πρέπει να βαρύνουν τους λιγότερο εύπορους, αλλά θα πρέπει να γίνεται δίκαιος καταμερισμός των βαρών· τονίζει επομένως ότι, προκειμένου να τροφοδοτηθεί η ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική διάσταση, με την ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και την επένδυση στην κοινωνική ασφάλιση, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, την οικονομικά προσιτή στέγαση, την απασχόληση, τη δικαιοσύνη και τις κοινωνικές υπηρεσίες για τις ευάλωτες ομάδες, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης· θεωρεί ότι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, ο σωστός σχεδιασμός των προοδευτικών συστημάτων φορολογίας και παροχών, οι κοινωνικές επενδύσεις και η παροχή ποιοτικών δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών είναι ουσιαστικοί μοχλοί για την αποτροπή της μετακύλισης των μειονεκτημάτων από τη μία γενιά στην άλλη· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής του ΕΠΚΔ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο ίδιο επίπεδο με την Πράσινη Συμφωνία και την ψηφιακή μετάβαση· ζητεί, ως εκ τούτου, οι επικείμενες μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με τη δέσμη μέτρων ανάκαμψης να περιλαμβάνουν ανοδική κοινωνική σύγκλιση ως έναν από τους κύριους στόχους των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικής στήριξης· στο πλαίσιο αυτό πιστεύει ότι οι νέοι στόχοι του Πόρτο 2030 θα πρέπει να στηριχθούν στο σχέδιο ανάκαμψης, παράλληλα με τους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους·

8.  τονίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις στη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη θα πρέπει να ανταποκρίνονται με φιλοδοξία στους στόχους του θεματολογίου του Πόρτο, προκειμένου να παρέχεται επίσης η αναγκαία χρηματοδοτική στήριξη· πιστεύει ότι ειδικά σχέδια κοινωνικής προόδου (SPP) θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν οι στόχοι του θεματολογίου του Πόρτο και οι αρχές του ΕΠΚΔ, το μέγεθος των κοινωνικών επενδύσεων, οι εν λόγω τομείς και τα στοχευόμενα αποτελέσματα προόδου·

9.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα μειωμένου ωραρίου εργασίας αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης· επικροτεί τη θέσπιση του μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων για την απασχόληση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) ως μέτρο έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας των κρατών μελών στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· υπογραμμίζει ότι αποτελεί ένα βασικό μέσο για την υποστήριξη των εθνικών προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, επιτρέποντας έτσι τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων και τη διατήρηση μεγάλου μέρους των αποδοχών και των εισοδημάτων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις επιδόσεις αυτού του προσωρινού μέσου και να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός μόνιμου ειδικού μέσου εν προκειμένω, το οποίο θα ενεργοποιείται –κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών– σε περίπτωση απρόβλεπτης κρίσης που οδηγεί σε σταθερή αύξηση των δαπανών για προγράμματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοια μέτρα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδοτική συνδρομή παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν είναι καταχωρισμένες στις χώρες που περιλαμβάνονται στον κοινό ενωσιακό κατάλογο δικαιοδοσιών τρίτων χωρών για φορολογικούς σκοπούς ή στο παράρτημα 1 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δικαιούχοι συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και ότι οι εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια οικονομική στήριξη προστατεύουν τους εργαζομένους, εγγυώνται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σέβονται τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν και αποφεύγουν την επαναγορά μετοχών ή την καταβολή πριμ στη διοίκηση ή μερισμάτων στους μετόχους· τονίζει τη σημασία που έχει για τους πληττόμενους εργαζομένους να συνδυάζονται τα εργασιακά προγράμματα μικρής διάρκειας με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να προτείνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας και προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει την πρότασή της· ζητεί να προστατεύσει αυτό το μέσο όλους τους τύπους εργαζομένων, να μειώσει την πίεση από εξωτερικούς κλυδωνισμούς στα δημόσια οικονομικά και να προστατεύσει τα εθνικά συστήματα επιδομάτων ανεργίας κατά τη διάρκεια κρίσεων που οδηγούν σε ξαφνική αύξηση των δαπανών· ζητεί να καλύπτει η εν λόγω πρόταση τις χώρες της ΟΝΕ και να παρέχει τη δυνατότητα ένταξης χωρών εκτός ΟΝΕ·

11.  επικροτεί τη θέσπιση Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης· τονίζει ότι η ευρεία κοινωνική αποδοχή των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και δράσης για το κλίμα είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή τους· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών στην εκπόνηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης· υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες διαρθρωτικές αλλαγές έχουν ήδη σοβαρό αντίκτυπο σε πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες και στους λαούς τους· τονίζει ότι η δημιουργία πράσινων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς και ισορροπημένης αγοράς εργασίας που θα υποστηρίξει τη δίκαιη μετάβαση προς μια πλήρως βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές, υψηλά αποδοτική από άποψη χρήσης των πόρων και ενεργειακά αποδοτική, κυκλική και με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα οικονομία και θα διασφαλίσει ότι κανένας δεν θα μείνει στο περιθώριο· επιμένει στην αύξηση του ποσού που προτάθηκε τον Μάιο του 2020 για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης από την Επιτροπή στην τροποποιημένη πρότασή της· ζητεί να διαθέτει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης επαρκή οικονομικά μέσα, για να υποστηρίξει τις περιφέρειες σε μεταβατικό στάδιο και να διασφαλίσει τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, και να βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής συνοχής για την παροχή στήριξης· τονίζει ότι το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι καθοριστικής σημασίας για την υποστήριξη κοινωνικών σχεδίων για εργαζομένους που επλήγησαν από την αναδιάρθρωση και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε έναν σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό για το εν λόγω μέσο, ​​στο πλαίσιο της ευρύτερης οικονομικής στήριξης της ευρωπαϊκής δίκαιης μετάβασης· ζητεί τη βιώσιμη και φιλόδοξη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων, προκειμένου να υποστηριχθούν οι πιο ευάλωτες και υστερούσες περιφέρειες, με τη χρήση μεταβατικών μέτρων, όπου είναι αναγκαίο υπενθυμίζει τη σημασία που έχει να συνάδουν τα επιλέξιμα έργα με τον στόχο κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, τα ενδιάμεσα βήματα έως το 2030 και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

12.  τονίζει τις αλλαγές που επιφέρει η δίκαιη μετάβαση στην αγορά εργασίας και την κατανομή των νέων πράσινων θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για τη διασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών σε νέες πράσινες θέσεις εργασίας και για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην απασχόληση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

13.  υπενθυμίζει ότι, πριν από την πανδημία COVID-19, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα φτώχειας και υλικής στέρησης σε καθημερινή βάση, και ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί περισσότερο λόγω της πανδημίας· αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο όλων των ευρωπαϊκών ταμείων και προγραμμάτων στον κοινωνικό τομέα και τον ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο που θα διαδραματίσουν τα μελλοντικά ΕΚΤ+ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην επόμενη επταετία· τονίζει ότι οι προσπάθειες ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και την ανθεκτικότητα και τη δικαιοσύνη των κοινωνιών μας, και θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, ιδίως των ευάλωτων και μειονεκτουσών ομάδων, όπως των ατόμων σε κατάσταση φτώχειας, των ανέργων, των ηλικιωμένων, των νέων, των ατόμων με αναπηρίες, των μόνων γονέων, των μετακινούμενων εργαζομένων και των μεταναστών· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να κινητοποιήσει το ΕΤΠΠ ως απάντηση στις επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, και τονίζει ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΠ στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση θα απαιτήσει επαρκή χρηματοδότηση για τα προσεχή έτη· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση αυτού του ταμείου, προκειμένου να υποστηρίξουν τους εκτοπισμένους εργαζομένους σε αυτές τις μεταβάσεις·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της ανάκαμψης από επιδημία COVID-19, η ανάγκη αντιμετώπισης της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, θα καταστεί επίκαιρη τα προσεχή έτη· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 5 % των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τη στήριξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά (ΕΕΠ)· τονίζει ότι έχει καίρια σημασία να δημιουργηθεί χωριστός προϋπολογισμός 3 δισεκατομμυρίων EUR για το πρώτο έτος υλοποίησής της, όταν η ΕΕ θα βιώνει τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 που θα έχει ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο στα παιδιά, καθώς αυτά αποτελούν την πλέον ευάλωτη ομάδα μεταξύ των μειονεκτούντων ατόμων, και ότι πρέπει να επενδυθούν τουλάχιστον 20 συνολικά δισεκατομμύρια EUR στην ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά κατά την περίοδο 2021-2027· ζητεί μετ’ επιτάσεως να συμπληρωθεί από μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς και από μέτρα για την εξασφάλιση οικονομικά προσιτής στέγασης και την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε στρατηγική για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα των μονογονεϊκών οικογενειών και των πολύτεκνων οικογενειών, δεδομένου ότι τα μονογονεϊκά και τα πολύτεκνα νοικοκυριά συγκαταλέγονται στις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας· υπογραμμίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 3 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την αντιμετώπιση της στέρησης τροφίμων και υλικών αγαθών, καθώς και για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης των απόρων·

15.  επισημαίνει ότι η κρίση της COVID-19 έχει ήδη αφήσει πολλούς ανθρώπους άνεργους, ειδικά νέους, που βρίσκονται συχνότερα σε επισφαλή απασχόληση· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα σχέδια της Επιτροπής για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τη Νεολαία και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς πόρους του ΕΚΤ+ σε μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων και ότι πρέπει, επομένως, να διαθέσουν τουλάχιστον 15 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ υπό επιμερισμένη διαχείριση σε στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της ποιοτικής απασχόλησης των νέων· υπενθυμίζει την ανάγκη για μια δεσμευτική, πιο αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς Εγγύηση για τη Νεολαία που παρέχει αμειβόμενη πρακτική, άσκηση και μαθητεία, για όλες τις ομάδες ατόμων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) σε ένα σαφές πλαίσιο ποιοτικών κριτηρίων που διέπει την Εγγύηση για τη Νεολαία· καταδικάζει την πρακτική της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης όταν δεν σχετίζεται με την απόκτηση εκπαιδευτικών προσόντων, ως μορφή εκμετάλλευσης των νέων εργαζομένων και παραβίασης των δικαιωμάτων τους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νομικό πλαίσιο για την αποτελεσματική και επιβλητέα απαγόρευση τέτοιας μη αμειβόμενης πρακτικής, άσκησης και μαθητείας·

Το θεματολόγιο του Πόρτο: στόχοι και προτάσεις

16.  πιστεύει ότι το θεματολόγιο του Πόρτο, ως ισχυρό θεματολόγιο κοινωνικής Ευρώπης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να περιλαμβάνει οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες ευημερίας και να καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: αξιοπρεπής εργασία, κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες, ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και δίκαιη κινητικότητα· θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν πιο απτά αποτελέσματα, αυτό το νέο θεματολόγιο θα πρέπει να συνδυάζει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και να στηρίζεται σε μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν ενεργά το ψηφιακό χάσμα στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες ψηφιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της COVID-19, διασφαλίζοντας την οικονομική στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο από την ΕΕ, ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να είναι πιο εύκολα προσβάσιμες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων και της αναβάθμισης καινοτόμων πρωτοβουλιών από τη βάση προς την κορυφή για την ηλεκτρονική ένταξη και την απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων σχετικά με δεδομένα, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, προσβάσιμες και φιλικές προς τον χρήστη υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος.

1.Αξιοπρεπής εργασία και βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς αγορές εργασίας

18.  σημειώνει ότι οι αξιοπρεπείς αποδοχές αποτελούν βασικό στοιχείο των δίκαιων συνθηκών εργασίας και για μια ακμάζουσα κοινωνική οικονομία της αγοράς και ότι οι αποδοχές θα πρέπει να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στις ανάγκες των οικογενειών τους· πιστεύει ότι κάθε εργαζόμενος στην ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει αποδοχές που να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο· πιστεύει ότι οι ενισχυμένες συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι ο καλύτερος τρόπος προώθησης αξιοπρεπών μισθών στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τους φραγμούς στις συλλογικές διαπραγματεύσεις εντός της ΕΕ και επισημαίνει την πρόταση οδηγίας για τους κατώτατους μισθούς και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι η εν λόγω οδηγία πρέπει να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων και να προωθήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις και με δέοντα σεβασμό προς την αυτονομία των εθνικών κοινωνικών εταίρων και τα εύρυθμα μοντέλα συλλογικών διαπραγματεύσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με έναν δείκτη αποδοχών διαβίωσης, προκειμένου να εκτιμήσει το κόστος ζωής και το κατά προσέγγιση εισόδημα που απαιτείται για την κάλυψη των βασικών αναγκών μιας οικογένειας για κάθε κράτος μέλος και τις περιφέρειες, καθώς αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εργαλείο αναφοράς για τους κοινωνικούς εταίρους· επιμένει ότι οι νόμιμες κατώτατες αποδοχές καθορίζονται σε ένα επίπεδο πάνω από ένα όριο αξιοπρέπειας, με την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, καθώς συμβάλλει στην εξάλειψη των φτωχών εργαζομένων και εγγυάται ένα εισόδημα για κάθε εργαζόμενο πάνω από το επίπεδο φτώχειας, ενώ λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις του κόστους ζωής εντός των κρατών μελών· ζητεί συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική αύξηση των μισθών, να αποφευχθεί η καθοδική πορεία που προκαλεί ο αρρωστημένος ανταγωνισμός για το κόστος εργασίας και να αυξηθεί η ανοδική σύγκλιση για όλους·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, να δεσμευθούν σε κάλυψη συλλογικών διαπραγματεύσεων κατά 90 % έως το 2030 σε εκείνα τα εθνικά συστήματα που συνδυάζουν την κανονιστική ρύθμιση και τη ρύθμιση από τους κοινωνικούς εταίρους των συνθηκών απασχόλησης και εργασίας· τονίζει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις συμβάλλουν στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, στην οποία στοχεύει η Συνθήκη της Λισαβόνας· επαναλαμβάνει ότι οι ευρωπαϊκές συνθήκες, οι οποίες προστατεύουν ρητά την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, και τα συστήματα αυτορρύθμισης που ισχύουν σε ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να προστατεύονται, ώστε να διατηρούν οι κοινωνικοί εταίροι την εξουσία να ρυθμίζουν αυτόνομα, διασφαλίζοντας την απόλυτη νομιμότητα και την πρόοδο της κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν κάθε εθνική νομοθεσία που παρακωλύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την πρόσβαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στους χώρους εργασίας με σκοπό την οργάνωσή τους· υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις πρέπει να προωθούνται σε κλαδικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη στήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· πιστεύει ότι οι προτεινόμενοι στόχοι θα συμβάλουν στην εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων και στη διασφάλιση δίκαιων αποδοχών για τους Ευρωπαίους εργαζομένους·

20.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την ευρωπαϊκή οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να θεσπιστεί προτιμησιακή μεταχείριση για τις εταιρείες που συμμορφώνονται με τις συλλογικές συμβάσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να ενισχύσει την κοινωνική ρήτρα και να αποκλείσει από διαγωνισμούς εταιρείες που έχουν εμπλακεί σε εγκληματικές δραστηριότητες ή διάλυση συνδικάτων ή έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, διασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε όσες συμμετέχουν στη δίκαιη μετάβαση, με στόχο την προώθηση των συλλογικών συμβάσεων και την αύξηση της συνδικαλιστικής πυκνότητας· θεωρεί επιπλέον ότι κάθε χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τις επιχειρήσεις θα πρέπει να εξαρτάται από τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες όρους εργασίας και απασχόλησης και/ή από τις εργοδοτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, είτε υπόκεινται σε ιδιωτική είτε σε δημόσια διαχείριση, εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό τους, με σεβασμό ιδίως στην ελευθερία διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών ή τομεακών συμβάσεων ή συμβάσεων σε επίπεδο εταιρείας, και το δικαίωμα σε επαρκή μισθό·

21.  σημειώνει με έντονο προβληματισμό το υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων σε ορισμένα κράτη μέλη και τον εύθραυστο χαρακτήρα των συμβάσεων εργασίας των νέων εργαζομένων, ιδίως σε τομείς που επηρεάζονται σοβαρά από την κρίση COVID-19· ζητεί την ενίσχυση του μέσου «Εγγυήσεις για τη νεολαία», με στόχο τη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων κατά τουλάχιστον 50 % έως το 2030 και την προσθήκη κριτηρίων για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας σύμφωνα με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης αριθ. 8 του θεματολογίου του ΟΗΕ για το 2030· πιστεύει ότι είναι καιρός να καταστεί το μέσο «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη αλλά και απαλλαγμένο από αποκλεισμούς με τη θέσπιση μέτρων ενεργής προσέγγισης των ατόμων που βρίσκονται μακροχρόνια εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και των νέων που προέρχονται από μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, όπως οι νέοι με αναπηρία και νέοι με καταγωγή Ρομανί·

22.  τονίζει ότι ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για ποιοτικές θέσεις εργασίας δεν είναι μόνο ζήτημα αξιοπρέπειας, αλλά είναι επίσης επωφελές για την οικονομία καθώς βελτιώνει την παραγωγικότητα και ενισχύει την εσωτερική ζήτηση· θεωρεί ότι μια ποιοτική θέση εργασίας πρέπει να παρέχει αποδοχές διαβίωσης, εργασιακή ασφάλεια και πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, ευκαιρίες διά βίου μάθησης, καλές συνθήκες εργασίας σε ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας, λογικό ωράριο εργασίας με καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και συνδικαλιστική εκπροσώπηση και δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον γενικό στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διαδικασία του Εξαμήνου και στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων, με σκοπό να καθοδηγείται και να αξιολογείται η συμβολή των πολιτικών απασχόλησης σε όλα τα κράτη μέλη στην υλοποίηση των ΣΒΑ και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης, ιδίως όσες εκδόθηκαν μετά την κρίση COVID-19, την ίδια σημασία που δίνουν στις οικονομικές και δημοσιονομικές συστάσεις·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την απασχόληση το αργότερο ένα έτος μετά την έγκρισή τους το 2020, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η κρίση COVID-19 και οι συνέπειές τους για την κοινωνία και την απασχόληση και να υπάρξει καλύτερη ανταπόκριση σε παρόμοιες μελλοντικές κρίσεις· επιμένει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει στον καθορισμό των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη και την απασχόληση, σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο· καλεί το Eurofound να συμβάλει στη μέτρηση της ποιότητας της εργασίας σε διαφορετικά συμβατικά και εργασιακά περιβάλλοντα και να παράσχει σχετικές αναλύσεις πολιτικής για να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και να καταστήσει βιώσιμη την εργασία·

24.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξημένο αριθμό εργαζομένων σε επισφαλείς και μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης, ψευδο-αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων με συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, μεταξύ άλλων στην εθνική δημόσια διοίκηση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν για την επίτευξη του στόχου να μειωθεί η ακούσια προσωρινή και ακούσια μερική απασχόληση έως το 2030 με στόχο να είναι το 80 % των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας μεσαίας ή υψηλής αμοιβής και να συγκεντρώνεται σε βιώσιμους τομείς· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τις πρακτικές των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας και της ψευδοαυτοαπασχόλησης·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για την εξάλειψη των θανάτων και τη μείωση των νόσων που συνδέονται με την εργασία έως το 2030· παροτρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει νέα στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καλύπτοντας ταυτόχρονα τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, προκειμένου να επιτύχει αυτό τον στόχο· πιστεύει ότι αυτή η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει την αναθεώρηση της οδηγίας πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια, προκειμένου να προστατεύονται οι εργαζόμενοι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως οι πανδημίες, καθώς και να υποβάλει φιλόδοξες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές και τις διαταραχές που συνδέονται με το άγχος, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την επικαιροποίηση της οδηγίας σχετικά με τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (ΚΜΠ) και να προτείνει δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης (ΔΟΤΕ) για τουλάχιστον 50 επιπλέον ουσίες ως το 2024, καθώς και να συμπεριλάβει στην οδηγία ουσίες με καταστροφικά αποτελέσματα για το αναπαραγωγικό σύστημα αλλά και να εισαγάγει αυστηρότερες οριακές τιμές σχετικά με τις βλαβερές ουσίες, όπως οι καρκινογόνες και οι μεταλλαξιογόνες· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει συνέχεια στο ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την ψυχική υγεία· επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους είναι επίσης η πρόληψη του καρκίνου, δεδομένου ότι το 40 % των μορφών καρκίνου θεωρείται ότι μπορεί να αποφευχθεί· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξο σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου με σκοπό τη συμβολή στη μείωση της οδύνης που προκαλείται από αυτή τη νόσο· ζητεί ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με σκοπό την προαγωγή των υγιεινών και ασφαλών τόπων εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση και την περαιτέρω ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της πρόληψης στον τόπο εργασίας σε όλους τους κλάδους δραστηριοτήτων·

26.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για τους φροντιστές ως ένα περαιτέρω βήμα προς την ποιοτική ενδυνάμωση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που παρέχουν προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες· επαναλαμβάνει ότι το θεματολόγιο για τους φροντιστές πρέπει να αντικατοπτρίζει και την κατάσταση των 100 εκατομμυρίων ανεπίσημων φροντιστών στην ΕΕ που παρέχουν ποσοστό 80 % της μακροχρόνιας φροντίδας, αλλά σε μεγάλο βαθμό δεν αναγνωρίζονται· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα εγγυάται ποιοτικές υπηρεσίες περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης νέων ευκαιριών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προς όφελος των καταναλωτών και των ασθενών, με παράλληλο σεβασμό του ρόλου των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους φροντιστές·

27.  αναγνωρίζει ότι η δίκαιη, κοινωνικά βιώσιμη εργασία και η πραγματική συμμετοχή των εργαζομένων στον καθορισμό των συνθηκών εργασίας είναι σημαντικότερες από ποτέ στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε κάθε άλλο τομέα, και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν δημοκρατική επιρροή στη διακυβέρνηση της εργασίας· υπογραμμίζει ότι τα οφέλη της ψηφιοποίησης πρέπει να είναι ευρέως και δίκαια επιμερισμένα και ότι οι εργαζόμενοι στον ψηφιακό τομέα πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και τους ίδιους όρους εργασίας με εκείνους που ισχύουν για τους άλλους τομείς· καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδηγία σχετικά με την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και δικαιώματα στην ψηφιακή οικονομία, η οποία θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, μεταξύ άλλων όσους εργάζονται με άτυπη σύμβαση, τους εργαζόμενους σε εταιρείες πλατφόρμας και τους αυτοαπασχολούμενους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας ότι οι επιχειρήσεις που βασίζονται σε πλατφόρμες συμμορφώνονται με την ήδη υπάρχουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, να διευκρινίσει το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων σε πλατφόρμες μέσω του μαχητού τεκμηρίου της σχέσης απασχόλησης και της διαφύλαξης των όρων εργασίας, της κοινωνικής προστασίας, υγείας και ασφάλειάς τους, καθώς και του δικαιώματός τους στην οργάνωση, την εκπροσώπηση από συνδικαλιστικές οργανώσεις και τη διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων, μεταξύ άλλων και για τους αυτοαπασχολουμένους· παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί σε στοχευμένη αναθεώρηση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ, ώστε να επιτρέπεται ο συλλογικός καθορισμός τιμών για τους αυτοαπασχολούμενους που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη ισορροπία στη διαπραγματευτική ισχύ και δικαιότερη εσωτερική αγορά·

28.  τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 έχει υπογραμμίσει τη σημασία των ψηφιακών λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας· παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην εν λόγω οδηγία ελάχιστες προδιαγραφές και όρους για τη δίκαιη τηλεργασία, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του εθελοντικού χαρακτήρα τους, του σεβασμού των ωρών εργασίας, της άδειας, της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και άλλων ψηφιακών δικαιωμάτων στην εργασία, όπως το δικαίωμα στην αποσύνδεση, η προστασία της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων, μεταξύ άλλων από την εξ αποστάσεως παρακολούθηση ή άλλες μορφές παρακολούθησης, και της απαγόρευσης της εμφύτευσης μικροτσίπ στους εργαζόμενους ή της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης κατά τις διαδικασίες πρόσληψης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την ψηφιοποίηση·

29.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει νέα οδηγία πλαίσιο σχετικά με την ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων για τις ευρωπαϊκές εταιρικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων υπεργολαβίας και επιχειρήσεων δικαιόχρησης, και για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά μέσα εταιρικής κινητικότητας, προκειμένου να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα, μεταξύ άλλων σχετικά με την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση -ιδίως σε εταιρικό επίπεδο· ζητεί επίσης την αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (ΕΣΕ), προκειμένου να διασφαλιστούν, μεταξύ άλλων, η επιβεβλημένη επιβολή, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένης μιας διακρατικής διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης, η οποία πρέπει να διεξάγεται και να ολοκληρώνεται δεόντως πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο ως εργαλείο για την ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων με στόχο τη βελτίωση της δημοκρατίας στην εργασία, μειώνοντας παράλληλα τις ανισότητες καθώς και τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας στη διάρκεια ύφεσης·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και απαιτήσεις, ώστε να καλύπτεται τουλάχιστον το 80 % των εταιρειών από συμφωνίες βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης έως το 2030, θεσπίζοντας στρατηγικές σε συμφωνία με τους εργαζόμενους με σκοπό να προαχθεί η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσω πρακτικών διακυβέρνησης και παρουσίας στην αγορά, να βελτιωθεί η λογοδοσία των διευθυντών αναφορικά με την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη λήψη των εταιρικών αποφάσεων και να προαχθούν πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που συμβάλλουν στην εταιρική βιωσιμότητα, με αναφορά μεταξύ άλλων στην υποβολή εταιρικών εκθέσεων, την αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τη μέγιστη διαφορά μεταξύ ανώτατων και κατώτατων μισθών, τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και τη συμμετοχή των μετόχων·

31.  ζητεί οδηγία για τη δεσμευτική δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υπεύθυνη επαγγελματική συμπεριφορά –συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, στην κοινωνική προστασία και στις κατάλληλες συνθήκες εργασίες– θεσπίζοντας υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια που θα καλύπτει τις δραστηριότητες των εταιρειών τις επιχειρηματικές τους σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων εφοδιασμού και υπεργολαβίας· τονίζει ότι η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή των συνδικαλιστικών ενώσεων και των εκπροσώπων των εργαζομένων σε ολόκληρη τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας και να εγγυάται το δικαίωμα στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων στα αντίστοιχα επίπεδα σχετικά με τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας· υπογραμμίζει ότι τόσο οι εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας όσο και η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ΕΑΕ) πρέπει να είναι σε θέση να διενεργούν κοινές επιθεωρήσεις σε ολόκληρο το μήκος της αλυσίδας, να μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες και να παρέχουν στήριξη για συμμόρφωση σε όλες τις εταιρείες της ΕΕ και τις εταιρείες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή να επιμείνει για την επικύρωση των συμβάσεων της ΔΟΕ αριθ. 81 (επιθεώρηση εργασίας) και 129 (επιθεώρηση εργασίας στον γεωργικό τομέα) από όλους τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ·

32.  ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας που αποδεικνύονται πολύ σημαντικές για την κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να αξιολογήσει την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων και χρηματοπιστωτικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το πλαίσιό της για την ίδρυση και ανάπτυξη συνεταιρισμών και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας που εκ φύσεως δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις δίκαιες συνθήκες εργασίας και στην ενδυνάμωση των εργαζομένων·

33.  υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή έχει ζωτική σημασία για την προστασία των εργαζομένων και την εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του διότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν τηρούν τη δέσμευσή τους σχετικά με τον αριθμό των επιθεωρητών εργασίας που προβλέπεται στη σύμβαση της ΔΟΕ για την επιθεώρηση εργασίας· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν την ικανότητα επιβολής τους, ώστε να επιτευχθεί ποσοστό τουλάχιστον ενός επιθεωρητή εργασίας ανά 10 000 απασχολούμενους, το αργότερο έως το 2030·

2.Κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες

34.  τονίζει ότι η εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και η διασφάλιση της ευημερίας και των ίσων ευκαιριών για τα παιδιά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις υψηλότερες προτεραιότητες για την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την έγκριση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, ούτως ώστε έως το 2030 κάθε παιδί στην ΕΕ να έχει πλήρη πρόσβαση σε ποιοτική και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και παιδική μέριμνα, να ζει σε ένα αξιοπρεπές σπίτι και να λαμβάνει επαρκή διατροφή· επισημαίνει ότι αυτή η πολιτική πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και με την οικογενειακή πολιτική, προκειμένου να υπάρξουν ολοκληρωμένοι κύκλοι πολιτικής ικανοί να προσφέρουν δυνατότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης στα παιδιά και στις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένων εθνικών και τοπικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν διάφορες ομάδες παιδιών που έχουν ανάγκη σε τοπικό επίπεδο·

35.  καταδικάζει τη χρήση της πανδημίας ως προσχήματος από ορισμένες κυβερνήσεις για την οπισθοδρόμηση σε ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και των γυναικών· υπενθυμίζει το αναφαίρετο δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και το δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να διαθέτει το σώμα του αυτόβουλα· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, αντισύλληψης και άμβλωσης, μεταξύ άλλων με την παράταση του νόμιμου χρονικού πλαισίου για την άμβλωση·

36.  επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της προστασίας του ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· καλεί την Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί περαιτέρω με βάση αυτά τα συμπεράσματα προτείνοντας ένα πλαίσιο για επαρκή συστήματα ελάχιστου εισοδήματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί το δικαίωμα σε αξιοπρεπή ζωή και να εξαλειφθεί η φτώχεια, αλλά και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα επάρκειας και κάλυψης, πράγμα που πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα μη υποβάθμισης· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να καλύπτεται κάθε άτομο στην Ευρώπη από ένα σύστημα ελάχιστου εισοδήματος και ότι οι συντάξεις πρέπει να διασφαλίζουν εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας·

37.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δεσμευθούν στην εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, το οποίο είναι σήμερα στο 16 %, καθώς και του συνακόλουθου συνταξιοδοτικού χάσματος, με στόχο το 0 % για το 2030, προασπίζοντας την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει επειγόντως ένα νομικό πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια, όπως είχε αρχικά υποσχεθεί για τις 100 πρώτες ημέρες της, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων για τη μισθολογική διαφάνεια και της πληροφόρησης σχετικά με τα μισθολογικά επίπεδα· επαναλαμβάνει ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων προκύπτει και από τα ανεπαρκή συνταξιοδοτικά καθεστώτα που δεν λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις περιόδους άδειας μητρότητας ή γονικής άδειας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μακρόπνοα μέτρα για τη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των γυναικών και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, να διασφαλίσουν ίση συμμετοχή και ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας και να εισαγάγουν πρωτοβουλίες για την προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στη χρηματοδότηση, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών·

38.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα που θα ισχύουν τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, και θα λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως σαφή καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης της αξίας της εργασίας, ουδέτερα ως προς το φύλο συστήματα επαγγελματικής αξιολόγησης και κατάταξης, ελέγχους και υποβολή αναφορών σχετικά με τις αποδοχές των φύλων για τη διασφάλιση της ίσης αμοιβής, δικαίωμα των εργαζομένων να ζητούν πλήρη ενημέρωση για την αμοιβή και δικαίωμα σε επανόρθωση, και σαφείς στόχους για τις επιδόσεις των εταιρειών στο θέμα της ισότητας· ζητεί επιπλέον να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να θεσπιστούν ισχυρότερα δικονομικά δικαιώματα για να καταπολεμηθούν οι μισθολογικές διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, τομεακό, τοπικό και εταιρικό) στην προσεχή νομοθεσία για τη μισθολογική διαφάνεια· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ισχυρά μέτρα επιβολής για όσους δεν συμμορφώνονται, όπως ποινές και κυρώσεις για εργοδότες που παραβιάζουν το δικαίωμα στη μισθολογική ισότητα·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην απεμπλοκή της οδηγίας για τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια και να υιοθετήσουν μια φιλόδοξη θέση του Συμβουλίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σημαντική ανισορροπία μεταξύ γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο υψηλότερο επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν στην εξάλειψη των επιπτώσεων της γυάλινης οροφής στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών, με την εισαγωγή του στόχου να εκπροσωπείται τουλάχιστον το 40 % των γυναικών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις·

40.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία μετά το 2020, η οποία θα καλύπτει όλες τις διατάξεις της UNCRPD και θα περιλαμβάνει φιλόδοξους, σαφείς και μετρήσιμους στόχους, προγραμματισμένες δράσεις με σαφή χρονοδιαγράμματα και ειδικούς πόρους, καθώς και έναν κατάλληλο και επαρκώς χρηματοδοτούμενο μηχανισμό παρακολούθησης με σαφή σημεία αναφοράς και δείκτες, τονίζοντας επίσης την ανάγκη να επιτευχθεί πλήρης προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του δομημένου περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της αγοράς εργασίας, και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία, καθώς και να εκφράσει τη δέσμευσή της στην οριστικοποίηση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης από ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τους πόρους που είναι διαθέσιμοι από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ, και ειδικότερα από το ΕΚΤ, με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, άτομα με παιδιά και για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού·

41.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στην επερχόμενη στρατηγική για την ισότητα των ατόμων με αναπηρίες του 2021, με δέουσα προσοχή στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων μέτρων και δράσεων·

42.  υποστηρίζει την προώθηση της προσβάσιμης εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και της επαγγελματικής και ψηφιακής κατάρτισης, μεταξύ άλλων για τις ευάλωτες ομάδες και τα άτομα με αναπηρία, ούτως ώστε να επιτραπεί ιδίως σε χαμηλής ειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους να επανακαταρτιστούν και να μάθουν νέες δεξιότητες· υποστηρίζει τη δημιουργία δυνατοτήτων πραγματοποίησης μαθητείας σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την περαιτέρω ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, αίροντας τα σχετικά εμπόδια χάρις στις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή εργασία για την ένταξή τους και δημιουργώντας κίνητρα για την πρόσληψή τους· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Eurofound, μόλις ένας στους τρεις εργαζόμενους που πάσχουν από περιοριστικές χρόνιες και σπάνιες παθήσεις εργάζεται σε κατάλληλα προσαρμοσμένο χώρο εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν το έργο τους για την προαγωγή της απασχόλησης, της διατήρησης της εργασίας και της επανένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα με αναπηρίες και χρόνιες νόσους στην Ευρώπη·

43.  επικροτεί το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων της ΕΕ· επισημαίνει τη σημασία της πρόσβασης στην κατάρτιση και επανακατάρτιση των εργαζομένων σε βιομηχανίες και τομείς που πρέπει να υποβληθούν σε εκ βάθρων αλλαγές με σκοπό μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση· επισημαίνει ότι τα προσόντα και οι πιστοποιημένες ικανότητες παρέχουν προστιθέμενη αξία στους εργαζόμενους, καθώς βελτιώνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, και μπορούν να μεταφερθούν κατά τις μεταβάσεις στην αγορά εργασίας· ζητεί να προσανατολιστεί η δημόσια πολιτική για τις δεξιότητες προς την πιστοποίηση και την επικύρωση των προσόντων και των ικανοτήτων· τονίζει ότι θα πρέπει να θεσπιστούν συστήματα αποζημίωσης βάσει δεξιοτήτων σε εταιρείες που έχουν πρόσβαση σε δημόσια κεφάλαια για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και σε συμφωνία με εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς αυτό το σύστημα θα διασφάλιζε την απόδοση της εν λόγω δημόσιας επένδυσης· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις δεξιότητες που αποσκοπεί στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική ισότητα και ανθεκτικότητα πρέπει να εγγυάται το δικαίωμα στη διά βίου μάθηση για όλους και σε όλους τους τομείς,

3.Ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας

44.  επισημαίνει ότι η τρέχουσα επένδυση σε κοινωνικές υποδομές στην ΕΕ έχει εκτιμηθεί σε περίπου 170 δισεκατομμύρια EUR ετησίως και ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται ανέρχονται σε 192 δισεκατομμύρια EUR, με την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη να αντιπροσωπεύουν το 62 % των εν λόγω επενδύσεων (προσιτές κατοικίες, 57 δισεκατομμύρια EUR· υγεία, 70 δισεκατομμύρια EUR· μακροχρόνια περίθαλψη, 50 δισεκατομμύρια EUR· διά βίου μάθηση, 15 δισεκατομμύρια EUR· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν στην εφαρμογή των αρχών του ΕΠΚΔ ένα ποσοστό του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αντιστοιχεί στις επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και ψηφιακές προτεραιότητες· επιμένει ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάθεση των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·

45.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων (2020-2025) και καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν, βάσει της ευρωπαϊκής στρατηγικής, εθνικές στρατηγικές για την ισότητα των φύλων, ως σημαντικό μέρος των κοινωνικοοικονομικών μέτρων που λαμβάνονται ενόψει της κρίσης COVID-19·

46.  τονίζει, εξάλλου, ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν καλύτερα και πιο εναρμονισμένα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των αστέγων στην Ευρώπη, καθώς αυτό αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε αποτελεσματικής δημόσιας πολιτικής·

47.  τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν καθολική πρόσβαση σε αξιοπρεπή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση, σύμφωνα με το θεματολόγιο του ΟΗΕ για το 2030, και ιδίως τον στόχο 11, αλλά και σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 16, 30 και 31 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί σε αυτό το πλαίσιο όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε κοινωνική, αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση είναι κομβικής σημασίας για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειες επένδυσης σε οικονομικά προσιτή στέγαση για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ομάδων χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (τα τρία κατώτερα πεμπτημόρια), διασφαλίζοντας ότι τουλάχιστον το 30 % όλων των νεόδμητων κατοικιών αποτελούν οικονομικά προσιτή στέγαση και για τις δύο αυτές εισοδηματικές ομάδες, και να εξαλείψουν την ενεργειακή φτώχεια έως το 2030 μέσω της στήριξης επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση από νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την κατάρτιση των σχεδίων τους για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα· παροτρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει φιλόδοξο σχέδιο δράσης για τη σταδιακή εξάλειψη της έλλειψης στέγης μέχρι το 2030, συμπεριλαμβανομένης της πανευρωπαϊκής προσέγγισης «Housing First» (Η στέγη πριν απ’ όλα)· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την έλλειψη στέγης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ελάχιστα πρότυπα ποιοτικής στέγασης για τους διασυνοριακούς και εποχιακούς εργαζομένους, τα οποία θα πρέπει να αποσυνδεθούν από την αμοιβή τους, καθώς και να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις, διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής των ενοικιαστών και γραπτές συμβάσεις μίσθωσης που θα επιβάλλονται από τις επιθεωρήσεις εργασίας· παράλληλα, να θεσπίσουν σχετικά πρότυπα·

48.  επιμένει ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να περιλαμβάνονται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και να δικαιούνται παροχές ανεργίας, αναρρωτική άδεια μετ’ αποδοχών, άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας, γονική άδεια, ασφάλιση ατυχήματος και προστασία από άδικη απόλυση·

49.  εκφράζει ανησυχία για τις ανισορροπίες στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης σε αυτήν στην ΕΕ, πράγματα που φανέρωσε η κρίση της νόσου Covid-19· υπενθυμίζει ότι τα φτωχότερα άτομα τείνουν να ζουν κατά μέσο όρο 6 έτη λιγότερα από τα πιο εύπορα και ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες κατά την πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη· επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που είναι καθοριστικοί για την υγεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανισότητες στον τομέα της υγείας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κοινούς δείκτες και μεθοδολογίες για την παρακολούθηση της υγείας καθώς και των επιδόσεων και της προσβασιμότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό τη μείωση των ανισοτήτων, τον εντοπισμό και την ανάθεση προτεραιότητας στους τομείς που χρήζουν βελτίωσης και αυξημένης χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα εθνικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας καλύπτουν τις ανάγκες κοινωνικής πρόνοιας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, προκειμένου να εντοπίσει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες, όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την παροχή υπηρεσιών και την κοινωνική προστασία, και να διασφαλίσει έναν μηχανισμό για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη, προκειμένου να εξακριβωθεί ο βαθμός ανθεκτικότητάς τους, όταν υφίστανται κλυδωνισμούς διαφορετικού βαθμού σοβαρότητας, και να αναζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να καταστούν πιο ισχυρά και ανθεκτικά σε μελλοντικές κρίσεις·

50.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται καθολική πρόσβαση σε δημόσιες, βασιζόμενες στην αλληλεγγύη και επαρκείς συντάξεις και συντάξεις γήρατος· αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη κατά την ενίσχυση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, αλλά τονίζει τη σημασία της διαφύλαξης της αλληλεγγύης στα συνταξιοδοτικά συστήματα μέσω ενίσχυσης της πλευράς των εσόδων· υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης δημόσιων και επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων που θα εξασφαλίζουν επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας και θα παρέχουν στους συνταξιούχους τη δυνατότητα να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο· πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστούν βιώσιμες, ασφαλείς και επαρκείς συντάξεις για τις γυναίκες και τους άνδρες είναι η αύξηση του συνολικού ποσοστού απασχόλησης και η εξασφάλιση περισσότερων ποιοτικών θέσεων απασχόλησης σε όλες τις ηλικίες, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και απασχόλησης και η δέσμευση στην εξασφάλιση των απαραίτητων δημοσίων δαπανών· πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος θα πρέπει να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων πτυχών, στην πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης και να αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τα ποσοστά γεννήσεων, την κατάσταση της υγείας και του πλούτου, τις συνθήκες εργασίας και τον δείκτη οικονομικής εξάρτησης· θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη, ιδίως των γυναικών, των νέων και των αυτοαπασχολούμενων, που επηρεάζονται αρνητικά από την ανασφάλιστη, επισφαλή απασχόληση, τις περιόδους ακούσιας ανεργίας και τη μείωση του χρόνου εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ενεργό και υγιή γήρανση, αντιμετωπίζοντας τις διακρίσεις κατά των ηλικιωμένων στην απασχόληση και αναπτύσσοντας προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας για τους πολίτες ηλικίας άνω των 55 ετών, με βασική προτεραιότητα τη διά βίου μάθηση·

51.  εκφράζει ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία COVID-19 εμβάθυνε περαιτέρω την ευπάθεια, την απομόνωση, τον κίνδυνο φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλεισμό του πληθυσμού των ηλικιωμένων· τονίζει ότι η πανδημία απέδειξε την ανάγκη για ένα μοντέλο της ΕΕ που προάγει και διαφυλάσσει την αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ηλικιωμένων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο που θα διασφαλίζει την ψυχική υγεία, την αξιοπρέπεια και την ευημερία των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, υποστηρίζοντας επαρκείς και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και παροχής φροντίδας, επενδύοντας σε υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα, στην υγειονομική πρόληψη και προαγωγή της υγείας, στην κοινωνική προστασία, στην αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση και υποδομές, αλλά και στηρίζοντας έργα της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της συστέγασης και των στεγαστικών συνεταιρισμών, σε προγράμματα για την υγεία και την ευεξία, στην ημερήσια παροχή φροντίδας σε ενηλίκους και την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας, και, τέλος, εξασφαλίζοντας τον ρόλο και τις συνθήκες εργασίας των παρόχων φροντίδας, και προάγοντας την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη καλής ποιότητας, όπως κατοχυρώνεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φροντίδας και των εγκαταστάσεων που δεν εισάγουν διακρίσεις λόγω ηλικίας·

52.  χαιρετίζει την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής στις διάφορες ομάδες της κοινωνίας και σε περιοχές και περιφέρειες που επηρεάζονται δυσανάλογα στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμεύσουν περισσότερους από τους διαθέσιμους πόρους στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ για τη βελτίωση των υποδομών μεταφορών και τηλεπικοινωνιών σε περιοχές με μεγάλο γηράσκοντα πληθυσμό, καθώς και κυρίως σε αγροτικές περιοχές και σε περιοχές που πλήττονται από συρρίκνωση του πληθυσμού·

4.Δίκαιη κινητικότητα

53.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την Υπηρεσία Προσωρινής Εργασίας (TWA), προκειμένου να θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και ίσης μεταχείρισης για τους εποχικούς εργαζομένους εντός της ΕΕ και τους μετακινούμενους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με εταιρείες προσωρινής απασχόλησης ή οποιοδήποτε άλλο είδος διαμεσολαβητή στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων πρόσληψης προσωπικού· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την επιβολή και να καταπολεμήσουν τις πρακτικές των δόλιων εταιρειών προσωρινής απασχόλησης· τονίζει ότι αυτό το νομικό πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνει: απαγόρευση να δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά μεσάζοντες της αγοράς εργασίας οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με την οδηγία TWA, εγγυημένο κατώτατο μισθό μέσω συλλογικών συμβάσεων ή διά νόμου, εγγυημένο ελάχιστο αριθμό ωρών ανά εβδομάδα/μήνα τον οποίο ο εργοδότης δεν μπορεί να αφαιρέσει από κανένα τμήμα του κατώτατου μισθού ή των μισθών που ορίζονται στις συλλογικές συμβάσεις, καμία κράτηση από τον μισθό στην περίπτωση συμβάσεων μερικής απασχόλησης, εγγυημένη ίση μεταχείριση για κάθε πρόσωπο το οποίο, στο οικείο κράτος μέλος, προστατεύεται ως εργαζόμενος που εργάζεται στον ίδιο εταιρικό/κλάδο, απαίτηση να είναι όλες οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης που λειτουργούν στην εσωτερική αγορά καταχωρισμένες σε ευρωπαϊκό μητρώο και να έχουν πιστοποίηση ότι λειτουργούν στην ενιαία αγορά, επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που χρησιμοποιούν δόλιες πρακτικές προσλήψεων και εμπορία ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση, καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις και τα εργασιακά δικαιώματα σε γλώσσα κατανοητή από τον εργαζόμενο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βάλουν τέλος στις άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής προς δικαιούχους που δεν συμμορφώνονται με την εθνική και την ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία, τις συμβάσεις της ΔΟΕ και τις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις·

54.  επισημαίνει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην ΕΕ αποτελεί θεμελιώδη ελευθερία και αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας της εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων· θεωρεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών συμβαδίζει με την ελεύθερη και δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, καθώς και ότι η εσωτερική αγορά ωφελείται όταν τηρούνται οι κανόνες για τις συνθήκες εργασίας και προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των μετακινούμενων εργαζομένων· διαπιστώνει ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες και νομικά κενά σε σχέση με ορισμένους εργαζόμενους που ασκούν την εν λόγω ελευθερία υπό επισφαλείς συνθήκες και συχνά μέσω δόλιων γραφείων πρόσληψης προσωπικού και μεσαζόντων της αγοράς εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ίση μεταχείριση για όλους τους διακινούμενους εργαζόμενους στην ΕΕ·

55.  ζητεί να οριστεί μια ενωσιακή προσέγγιση για να εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός ως προς το κόστος εργασίας και να προωθηθεί η ανοδική κοινωνική σύγκλιση για όλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν δίκαιες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους μετακινούμενους, διασυνοριακούς και εποχιακούς εργαζομένους στην ΕΕ, καθώς και ότι θα έχουν ίση πρόσβαση στην απασχόληση και τις ευκαιρίες σε άλλα κράτη μέλη και το ίδιο επίπεδο κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ· ζητεί να ληφθούν επίσης υπόψη οι πρακτικές που αφορούν τους αποσπασμένους εργαζομένους· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκή συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων μέσω της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(18) και μέσω της ενίσχυσης της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων· ζητεί την περαιτέρω προώθηση της ψηφιοποίησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την προστασία όλων των θιγόμενων εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων και να εκτιμήσουν την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων·

56.  υπογραμμίζει ότι οι πρακτικές δημιουργίας θυγατρικών ή δημιουργίας αλυσίδων υπεργολαβίας με στόχο τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και τη μη τήρηση των υποχρεώσεων των εργοδοτών χωρίς τη δημιουργία αποτελεσματικής κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης στην πράξη είναι επιζήμιες τόσο για την προστασία των εργαζομένων όσο και για τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και πρέπει να αντιμετωπιστούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν νομοθετικά μέτρα για να εξαλείψουν την αθέμιτη υπεργολαβία, προκειμένου να εξασφαλίσουν δίκαιους όρους στην εσωτερική αγορά καθώς και για να διασφαλίσουν τη γενική από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη σε ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας, με σκοπό να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και οι αξιώσεις τους σε ζητήματα που αφορούν καθυστερούμενες οφειλές μισθών, μη καταβολή κοινωνικών εισφορών, πτώχευση, εξαφάνιση του οφειλέτη ή εικονικούς υπεργολάβους που δεν καταβάλλουν τα συμφωνηθέντα·

57.  καλεί την Επιτροπή να επιβάλει απαρέγκλιτα την κοινωνική ρήτρα της ισχύουσας οδηγίας της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες και να εξετάσει την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας, με σκοπό να ενισχυθούν οι κοινωνικές ρήτρες, ώστε να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς και τους υπεργολάβους να σέβονται στο έπακρο το δικαίωμα των εργαζομένων σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθώς και να θέσει όρους για την πλήρη εφαρμογή των εφαρμοστέων κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και των όρων εργασίας που περιγράφονται σε αυτές με παράλληλο σεβασμό των εθνικών παραδόσεων και μοντέλων της αγοράς εργασίας· ζητεί να εξαιρεθούν κατά την εν λόγω αναθεώρηση όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πρόνοιας από τις υποχρεώσεις των συμβάσεων και να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός αποκλεισμού που θα εξαιρεί τους κύριους εργολάβους και τους υπεργολάβους που μετέχουν επανειλημμένα σε αθέμιτο ανταγωνισμό και φορολογική απάτη· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση, την παρακολούθηση και την επιβολή·

58.  εκφράζει την ανησυχία του για τα μεγάλα ποσά φορολογικών εσόδων που απωλέσθηκαν λόγω της μεγάλης κλίμακας φοροαποφυγής· καλεί το Συμβούλιο να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νομοθεσία για τις δημόσιες εκθέσεις ανά χώρα και την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, και να αναθεωρήσει τα κριτήρια τόσο για την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων» όσο και για τον ευρωπαϊκό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας της ΕΕ·

59.  επικροτεί τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ)· ζητεί να τεθεί η ΕΑΕ σε λειτουργία όσο το δυνατόν συντομότερα· καλεί την ΕΑΕ να προβαίνει σε διαρκή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές με τις αντίστοιχες αρχές εργασίας των κρατών μελών και να εκτελεί ενδεικτικές επιθεωρήσεις· τονίζει ότι, προκειμένου να είναι η ΕΑΕ αποτελεσματική στην καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών και της εκμετάλλευσης και κατάχρησης των εργαζομένων, θα πρέπει να της δοθεί η ευχέρεια να διενεργεί ελέγχους και να επιβάλλει ποινές σε μη συμμορφούμενες εταιρείες· υπογραμμίζει ότι αυτό καθιστά επίσης αναγκαία μια διευρυμένη εντολή της Αρχής που θα καλύπτει νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, όπως π.χ. οι οδηγίες 2008/104/ΕΚ(19), 2014/36/ΕΕ(20) και 2009/52/ΕΚ(21) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και η σχετική νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία· πιστεύει ότι η ΕΑΕ και οι εθνικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να υποχρεούνται να διενεργούν κοινή ή συντονισμένη επιθεώρηση όταν καταχρηστικές πρακτικές τίθενται υπόψη τους από εθνικό κοινωνικό εταίρο· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτές τις πτυχές στην αξιολόγηση της εντολής της ΕΑΕ που προβλέπεται για το 2024 και να συμπεριλάβει τους ενδιαφερόμενους φορείς με βαθιά γνώση των διαφόρων μοντέλων της αγοράς εργασίας στις εργασίες και τις αξιολογήσεις της ΕΑΕ· θεωρεί, ακόμα, ότι η διαχείριση της ΕΑΕ θα πρέπει να ακολουθεί την ίδια τριμερή δομή με άλλες υπηρεσίες, επιτρέποντας έτσι την εκπροσώπηση, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων ψήφου, των κοινωνικών εταίρων στο διοικητικό συμβούλιο·

60.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, σε συνέχεια κατάλληλης εκτίμησης επιπτώσεων, πρόταση για έναν ψηφιακό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ, όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή το 2018, προκειμένου να προάγει και προστατεύει την κινητικότητα των εργαζομένων, έχοντας επίσης τη δυνατότητα θέσπισης μηχανισμού ελέγχου τόσο για μεμονωμένα άτομα όσο και για τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι καλύπτονται και ότι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης θα καταβάλλονται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις, όπως η καθιέρωση προσωπικής κάρτας εργαζομένου· ζητεί επίσης να επιβάλλονται οι ενωσιακές διατάξεις για τον συντονισμό στην κινητικότητα των εργαζομένων και την κοινωνική ασφάλιση με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο· πιστεύει, επιπλέον, ότι οι εργαζόμενοι, οι εκπρόσωποί τους και οι επιθεωρήσεις πρέπει να έχουν επικαιροποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους εργοδότες τους και τα μισθολογικά τους δικαιώματα, καθώς και τα εργασιακά και κοινωνικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με την τομεακή συλλογική σύμβαση ή την εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τα κριτήρια προστασίας των δεδομένων·

61.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις δυνατότητες να μπορούν οι εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών να αποκτούν άδειες εργασίας στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι διασφαλίσεις στο εθνικό και το ενωσιακό εργατικό δίκαιο διασφαλίζουν αποτελεσματικά την προστασία και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και για τους υπηκόους τρίτων χωρών και ότι αυτό δεν οδηγεί σε στρεβλώσεις της αγοράς εργασίας· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διενεργήσει εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τις χαρακτηριστικές τάσεις για τους αποσπασμένους υπηκόους τρίτων χωρών σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας τους και τονίζει την ανάγκη για πιθανά μέτρα πολιτικής σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο με βάση το αποτέλεσμα της έρευνας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την παρατηρούμενη αύξηση του ποσοστού υπηκόων τρίτων χωρών σε τομείς που φημίζονται για επισφαλείς συνθήκες εργασίας και κρούσματα παραβίασης δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι συχνά περισσότερο ευάλωτοι στην εκμετάλλευση και, συνεπώς, χρήζουν προστασίας· επισημαίνει ότι αυτό περιλαμβάνει καταχρηστικές πρακτικές όπως η εικονική απόσπαση, η ψευδής αυτοαπασχόληση, η δόλια υπεργολαβία, καθώς και τα γραφεία πρόσληψης προσωπικού, οι εικονικές εταιρείες και η αδήλωτη εργασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες για τις συνθήκες απασχόλησης, όταν πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε να εξαλειφθούν οι καταχρήσεις, και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα προστατευτικά στοιχεία της οδηγίας 2009/52/ΕΚ, διασφαλίζοντας προσβάσιμους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών που θα επιτρέπουν την αποτελεσματική επιβολή της καταβολής οφειλόμενων μισθών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης·

o
o   o

62.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(2) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(3) ΕΕ C 137 E της 27.5.2010, σ. 68.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0176.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0194.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0180.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0033.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0337.
(9) ΕΕ L 185 της 11.7.2019, σ. 44.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0202.
(11) ΕΕ C 159 της 10.5.2019, σ. 1.
(12) ΕΕ C 97 της 24.3.2020, σ. 32.
(13) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
(14) https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
(15) Eurofound (2018), Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators, Publications Office of the European Union, Luxembourg (Ανοδική σύγκλιση εντός της ΕΕ: Έννοιες, μετρήσεις και δείκτες, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο). Eurofound (2017), Sixth European Working Conditions Survey – Overview report (2017 update) (Έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας – Έκθεση επισκόπησης (επικαιροποίηση 2017)), Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.
(16) Unemployment statistics: Eurostat, July 2020 (Στατιστικά στοιχεία για την ανεργία: Eurostat, Ιούλιος 2020)
(17) European Economic Forecast, Autumn 2020, European Commission, (Ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf
(18) ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.
(19) Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9).
(20) Οδηγία 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 375).
(21) Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 , σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 24).

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου