Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2896(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0402/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0402/2020

Συζήτηση :

PV 16/12/2020 - 14
CRE 16/12/2020 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0379

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 159kWORD 54k
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων
P9_TA(2020)0379B9-0402/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων (2020/2896(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8, 10, 19, 153 παράγραφος 1 σημείο i), 157 και 236 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την από 2ας Ιουλίου 2008 πρόταση της Επιτροπής σχετικά με οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (οδηγία κατά των διακρίσεων) (COM(2008)0426),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(1),

–  έχοντας υπόψη την από 14ης Μαρτίου 2012 πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (οδηγία για τις γυναίκες σε διοικητικές θέσεις) (COM(2012)0614),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη την από 4ης Μαρτίου 2016 πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (COM(2016)0109),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Ιανουαρίου 2020, σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd(5),

–  έχοντας υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων για το 2020 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την από 19ης Νοεμβρίου 2020 έκθεση του EIGE σχετικά με τις ανισότητες μεταξύ των φύλων ως προς τη φροντίδα και την αμοιβή στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Οικονομίες ίσων ευκαιριών στην ΕΕ: η μελλοντική πορεία»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2020, για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων,

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και, ιδίως, τις αρχές 2, 3, 9 και 15,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών που συμφωνήθηκαν το 2015, και ιδιαίτερα τους στόχους 5 και 8,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» (COM(2020)0152),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 25ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Σχέδιο δράστης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (GAP) III – Ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην εξωτερική δράση της ΕΕ» (JOIN(2020)0017),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Ένωση ισότητας: στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025» (COM(2020)0698),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2020-2025» (COM(2020)0565),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά (COM(2020)0620),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία και καίριο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 ΣΛΕΕ καθιερώνει την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, βάσει της οποίας η Ένωση επιδιώκει την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών σε όλες τις δράσεις που προωθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις βάσει φύλου και ταυτότητας φύλου τέμνονται συχνά με διακρίσεις βάσει άλλων λόγων, όπως είναι η φυλή, το χρώμα, η εθνοτική ή η κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, η γλώσσα, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, τα πολιτικά ή άλλα φρονήματα, το να ανήκεις σε εθνική μειονότητα, η περιουσία, το γένος, η αναπηρία, η ηλικία ή ο γενετήσιος προσανατολισμός, που πυροδοτούν διπλές και πολλαπλές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριζόντια και διατομεακή προοπτική και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ είναι ουσιώδεις στην προσπάθεια επίτευξης της ισότητας των φύλων και της ισότητας εν γένει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριζόντια διατομεακή προοπτική είναι ουσιώδης διάσταση σε οποιαδήποτε πολιτική για την ισότητα των φύλων προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται αυτές οι πολλαπλές απειλές διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ δεν έχουν εφαρμόσει μέχρι στιγμής κανενός είδους διατομεακή προσέγγιση και έχουν επικεντρωθεί ως επί το πλείστον στην ατομική διάσταση των διακρίσεων, με αποτέλεσμα να παραμελείται η θεσμική, η διαρθρωτική και η ιστορική διάστασή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατομεακή ανάλυση δεν μας επιτρέπει απλώς να αντιλαμβανόμαστε τα διαρθρωτικά εμπόδια, αλλά μας παρέχει επίσης την τεκμηρίωση που χρειαζόμαστε για να θεσπίσουμε δείκτες αναφοράς και να βρούμε τον δρόμο της χάραξης στρατηγικών και αποτελεσματικών πολιτικών κατά των συστημικών διακρίσεων, του αποκλεισμού και των κοινωνικών ανισοτήτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον δείκτη ισότητας των φύλων για το 2020 του EIGE καμία χώρα της ΕΕ δεν έχει ακόμα επιτύχει πλήρη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των φύλων εξακολουθεί να είναι αργή, με τη βαθμολογία του δείκτη να βελτιώνεται, κατά μέσο όρο, κατά μία μονάδα ανά διετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με αυτόν τον ρυθμό, θα χρειαστούν πάνω από 60 χρόνια για να επιτύχει η ΕΕ ισότητα μεταξύ των φύλων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία σε όλες τις μορφές της αποτελεί διάκριση και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδραιωμένη στην ανισότητα των φύλων, στη διαιώνιση και την ενίσχυση της οποίας συμβάλλει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην προσπάθεια να υπάρξει ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) από το 2014, μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών και μετά, 55 % των γυναικών έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση μίας ή περισσοτέρων μορφών και, κατά μέσο όρο, μία γυναίκα πεθαίνει κάθε δυόμισι ημέρες ως αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη από τον φόβο της βίας ζωή αποτελεί προαπαιτούμενο ισότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 3 500 γυναικοκτονίες στην ΕΕ κάθε χρόνο συνδέονται με την ενδοοικογενειακή βία(6)· λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκριτικά δεδομένα που ταξινομούνται με γνώμονα το φύλο και διέπονται από αυτό είναι ουσιώδη στην προσπάθεια να αποδοθεί πλήρως η έκταση της έμφυλης βίας, να αναδειχθούν οι ανισότητες και να χαραχθούν στοχευμένες πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδομένα ταξινομούμενα με γνώμονα το φύλο και διεπόμενα από αυτό εξακολουθούν να μην υπάρχουν σε διάφορα πεδία άσκησης ενωσιακής και εθνικής πολιτικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από την Επιτροπή, το χάσμα στην ΕΕ μεταξύ των φύλων ως προς τα ωρομίσθια είναι 16 %, αν και παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών ως προς αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων αγγίζει το 40 %, όταν συνυπολογίζονται ποσοστά απασχόλησης και εν γένει συμμετοχή στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη όταν οι γυναίκες συνταξιοδοτούνται, δεδομένου ότι οι συντάξεις τους υπολείπονται κατά 37 % περίπου των συντάξεων των ανδρών εξαιτίας, μεταξύ άλλων, του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ, το οποίο εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, παρέμεινε υψηλότερο για τους άνδρες (79 %) σε σχέση με τις γυναίκες (67,4 %) το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 31,3 % των απασχολούμενων γυναικών ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ εργάζονταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης το 2018, σε σχέση με το 8,7 % των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά των γυναικών στην άτυπη οικονομία, στην αναγκαστική μερική απασχόληση και στις επισφαλείς και χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας είναι δυσανάλογα μεγάλα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας και οι οικιακές εργασίες εκτελούνται κυρίως από γυναίκες, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην απασχόληση και την επαγγελματική εξέλιξη και συμβάλλει στο χάσμα που χωρίζει τα φύλα σε ό,τι αφορά την απασχόληση, τις αποδοχές και τη συνταξιοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη εκτιμήσεις από τις οποίες προκύπτει ότι, στον τομέα της φροντίδας, 80 % των υπηρεσιών παρέχονται από άτυπους φροντιστές που είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες (75 %) και, μεταξύ άλλων, μετανάστριες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, οι γυναίκες εξακολουθούν να συμμετέχουν σε δυσανάλογα μικρά ποσοστά και να υφίστανται διάφορες μορφές διακρίσεων στην αγορά εργασίας και ότι, κατά συνέπεια, στόχος είναι να δίνονται στις γυναίκες ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες στον χώρο εργασίας προκειμένου να μειωθούν τα μεταξύ των χάσματα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020 με τίτλο «Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις» (COM(2020)0014), βελτιωμένες βρεφονηπιακές δομές και υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας είναι μέσα για να επιτευχθεί δικαιότερη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών προκειμένου εν τέλει να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας επί ίσοις όροις με τους άνδρες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χάσματα μεταξύ των φύλων και διαρθρωτικά εμπόδια εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλούς τομείς, να εγκλωβίζουν γυναίκες και άνδρες στους παραδοσιακούς ρόλους τους και να περιορίζουν τις ευκαιρίες των γυναικών να πραγματώσουν πλήρως το θεμελιώδες δικαίωμά τους για ισότητα στην απασχόληση, την εργασία και τις αμοιβές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων εξακολουθούν να είναι δυσανάλογα μικρά, μεταξύ άλλων στον οικονομικό τομέα, και ότι η ισότητα των φύλων σε εκλεγμένα όργανα συνεχίζει να είναι μακρινός στόχος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το EIGE, λιγότερο από το ένα τρίτο του συνόλου των βουλευτών στην ΕΕ είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα όργανα λήψης αποφάσεων στερούνται εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ισότητας των φύλων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στερεοτυπικές απόψεις για τους ρόλους των φύλων συμβάλλουν στις ανισότητες μεταξύ των φύλων και συμβάλλουν στη διαιώνιση της έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας και ότι η συμμετοχή των ανδρών στις προσπάθειες εξάλειψης της ανισότητας των φύλων και της έμφυλης βίας είναι ζωτικής σημασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι ουσιώδους σημασίας στην προσπάθεια επίτευξης της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση παροχής υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων είναι μια μορφή βίας κατά των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εντάξει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στο πρόσφατα εγκριθέν πρόγραμμά του EU4Health, προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη πρόσβαση σε αγαθά που είναι αναγκαία για την ασφαλή κατοχύρωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά βήματα προόδου που έχουν γίνει στην ΕΕ αλλά και τα περιθώρια βελτίωσης που εξακολουθούν να υπάρχουν, καθώς γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών εκδηλώσεων αντίδρασης κατά της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, μεταξύ άλλων και στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει αντίσταση σε αυτήν την οπισθοδρόμηση και ότι η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να τύχουν προστασίας στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 υπήρξε δυσανάλογα σκληρός για τις γυναίκες και τα κορίτσια λόγω των ήδη υφιστάμενων ανισοτήτων με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, εκθετική αύξηση της έμφυλης βίας και υψηλότερα ποσοστά εξόδου από την αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου σε όλα τα στάδια της απόκρισης στην κρίση της νόσου COVID-19 είναι ουσιώδους σημασίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες είναι εκείνες που καταλαμβάνουν τις πλέον επισφαλείς θέσεις εργασίας στην κοινωνία μας, αλλά και εκείνες που έχουν δεχθεί τα σκληρότερα πλήγματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 από τη μερική ανεργία, τον κίνδυνο απώλειας της εργασίας τους και από την αναγκαστική τηλεργασία λόγω έλλειψης υποδομών φροντίδας για τα παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα πέμπτο των γυναικών στην ΕΕ αντιμετώπιζε ήδη κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού(7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες αποτελούν επίσης το 85 % των μονογονέων, με την εργασιακή ανασφάλεια και την αυξημένη φτώχεια ακόμη μεγαλύτερες απειλές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 500 εκατομμύρια άνθρωποι(8) σε ολόκληρο τον κόσμο αναμένεται να πέσουν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας τους επόμενους μήνες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν διαρθρωτικά αίτια που χρήζουν εξάλειψης και αντιστροφής, κυρίως μέσω πολιτικών για την απασχόληση, τη στέγαση, την κινητικότητα και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της COVID-19 έχει καταδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ΕΕ και της ενίσχυσης της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών, της ανταλλαγής λύσεων και της υλοποίησης δράσεων και συντονισμένων απαντήσεων σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ισότητας των φύλων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για πρώτη φορά, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα αποτελέσει οριζόντια προτεραιότητα στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, εν συνεχεία συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και θα πρέπει να συνοδεύεται από εκτιμήσεις επιπτώσεων κάθε νομοθετικής και άλλης πολιτικής πρότασης και από παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων με γνώμονα το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των ειδικών κονδυλίων για την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της αρχής της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό θα πρέπει επίσης να παρακολουθείται στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο εντός του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των κύριων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων και η εκπλήρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών αποτελούν προαπαιτούμενα οικονομικής ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης ανοικτής σε όλους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, οκτώ χρόνια από την έγκρισή της, η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν έχει κυρωθεί ακόμη ούτε από όλα τα κράτη μέλη, ούτε από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι το σημαντικότερο διεθνές εργαλείο που διαθέτουμε για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορα ψηφίσματά του, όπως σε εκείνο της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και σχετικά με άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, το Κοινοβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη «μεταβατική ρήτρα» που κατοχυρώνεται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ προκειμένου να συμπεριληφθεί η έμφυλη βία στον κατάλογο των λεγόμενων «ευρωεγκλημάτων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει να υπάρξει οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επτά χρόνια μετά την υποβολή της πρότασης από την Επιτροπή και μετά την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί συμφωνία επί της οδηγίας για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια), και ότι η πρόταση έχει παγώσει από τότε στο Συμβούλιο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δώδεκα χρόνια μετά την υποβολή της πρότασης από την Επιτροπή, εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί συμφωνία επί της οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, και ότι η πρόταση έχει παγώσει από τότε στο Συμβούλιο·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματα του της 10ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Οικονομίες ίσων ευκαιριών στην ΕΕ: η μελλοντική πορεία», το Συμβούλιο τόνισε ότι «ότι ενώ εξακολουθούν να υφίστανται οι παλιές προκλήσεις, αναδύονται επιπλέον και νέες. Δεν έχουν ακόμη πλήρως επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ισότητα των φύλων» και κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να «ενισχύσουν την ισότητα των φύλων [...] μεταξύ άλλων με την ενεργό προώθηση του πολιτικού διαλόγου υψηλού επιπέδου για ζητήματα ισότητας των φύλων σε επίπεδο ΕΕ και στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο»·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο πολιτικός διάλογος υψηλού επιπέδου, όσο και ο διάλογος σε επίπεδο ΕΕ έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στους περισσότερους τομείς πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας διαρθρωμένος διάλογος στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο είναι απαραίτητος για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων μέσω της έγκρισης ενωσιακής νομοθεσίας που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του Συμβουλίου ως συννομοθέτη της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθέσεις του Συμβουλίου πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες πολιτικές προκλήσεις και προτεραιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ειδικής σύνθεσης του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων αυξάνει τις πιθανότητες έγκρισης νομοθετικών πράξεων «ερήμην» της διάστασης του φύλου·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή Επιτροπή έχει δείξει μεγάλη αποφασιστικότητα στο θέμα της προώθησης της ισότητας των φύλων, τόσο με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου της, όσο και με επακόλουθες ενέργειες·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα τα ζητήματα ισότητας των φύλων εξετάζονται από τα Συμβούλια Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, κάτι που σημαίνει ότι δεν καλύπτονται όλες οι πτυχές που χρήζουν αντιμετώπισης·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει τη δημιουργία νέας σύνθεσης του Συμβουλίου με υπουργούς και υφυπουργούς αρμόδιους για την ισότητα των φύλων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές Προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβεί σε θετικές ενέργειες ως προς τη διοργάνωση άτυπων συνεδριάσεων υπουργών και υφυπουργών αρμόδιων για την ισότητα των φύλων και ως προς την ένταξη των θεμάτων ισότητας των φύλων σε ημερήσιες διατάξεις προγραμμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή πρέπει να θεσμοθετηθεί μέσω μόνιμου ειδικού φόρουμ·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ενωμένη δράση για την προς τα άνω σύγκλιση και εναρμόνιση των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ευρώπη μέσω μιας ισχυρής συμφωνίας στην οποία θα προβούν τα κράτη μέλη για να μοιραστούν και να υλοποιήσουν τις πλέον φιλόδοξες ενωσιακές νομοθετικές διατάξεις και βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν επί του παρόντος στην ΕΕ·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ύπαρξη Επιτρόπου αποκλειστικά αρμόδιου για την ισότητα και ειδικής επιτροπής του Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, δεν υπάρχει ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων και οι υπουργοί και υφυπουργοί αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων δεν διαθέτουν επίσημο ειδικό φόρουμ συζητήσεων·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, έχει το δικαίωμα να καθορίζει (ή να τροποποιεί) τον κατάλογο των συνθέσεων υπό τις οποίες συνέρχεται το Συμβούλιο, πλην εκείνης των γενικών υποθέσεων και εκείνης των εξωτερικών υποθέσεων·

1.  εκφράζει τη λύπη του διότι υπουργοί και υφυπουργοί αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων δεν διαθέτουν ειδικό θεσμικό φόρουμ που εξασφαλίζει ότι, σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών συναντώνται, συζητούν, νομοθετούν, λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές· τονίζει ότι οι συναντήσεις υπουργών και υφυπουργών αρμόδιων για την ισότητα των φύλων παρέχουν ένα καλύτερα εστιασμένο και πιο αποτελεσματικό φόρουμ συνεργασίας και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις στρατηγικές και τις διαδικασίες πολιτικής της ΕΕ, συνεκτική προσέγγιση και συντονισμό όλων των σχετικών πολιτικών·

2.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεδριάζουν υπουργοί και υφυπουργοί αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων σε επίσημο ειδικό φόρουμ για να λαμβάνουν κοινά και συγκεκριμένα νομοθετικά και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων και για να διασφαλίζουν ότι η συζήτηση των ζητημάτων για την ισότητα των φύλων διεξάγεται στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, αφού λάβουν υπόψη τις χαρακτηριστικές μορφές διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες που αντιμετωπίζονται φυλετικά, οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες πρόσφυγες και οι γυναίκες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό·

3.  τονίζει τη σημασία του πολιτικού μηνύματος που θα στείλει η δημιουργία μιας σύνθεσης του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων· επιβεβαιώνει ότι μια ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων που θα δίνει σε υπουργούς και υφυπουργούς αρμόδιους για την ισότητα των φύλων τη δυνατότητα να συναντώνται και να συζητούν τακτικά θα ενισχύσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία της Ένωσης, καθώς και τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και νομοθετικών διατάξεων, και θα συμβάλει στη μείωση των αποκλίσεων που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών, καθώς και στην εναρμόνιση της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη χάρη σε διατομεακή προσέγγιση·

4.  υπογραμμίζει ότι μια ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα απεμπλοκής των διαπραγματεύσεων για τους κύριους φακέλους που άπτονται της ισότητας των φύλων, όπως είναι συγκεκριμένα η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, η έγκριση της οδηγίας για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια), η οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού(οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων), και μπορεί να δώσει ώθηση σε άλλα θέματα φύλου που πρέπει να επιλυθούν τα προσεχή χρόνια, όπως η συμπερίληψη της έμφυλης βίας στον κατάλογο των λεγόμενων «ευρωεγκλημάτων» και η έγκριση μιας μελλοντικής οδηγίας για την έμφυλη βία·

5.  καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θεσπίσουν σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και στη νομοθεσία της ΕΕ·

6.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία και να τροποποιήσει τον κατάλογο των συνθέσεων στις οποίες συνέρχεται το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 236 ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0080.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0025.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0286.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0173.
(6) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
(7) Eurostat, 2018.
(8) Σύμφωνα με ΜΚΟ (Oxfam) και ΟΗΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου