Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2098(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0194/2020

Indgivne tekster :

A9-0194/2020

Forhandlinger :

PV 17/12/2020 - 3
CRE 17/12/2020 - 3

Afstemninger :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0380

Vedtagne tekster
PDF 156kWORD 48k
Torsdag den 17. december 2020 - Bruxelles
Ændringer af forretningsordenen med henblik på at sikre Parlamentets funktionsmåde under ekstraordinære omstændigheder
P9_TA(2020)0380A9-0194/2020

Europa-Parlamentets afgørelse af 17. december 2020 om ændringer af forretningsordenen med henblik på at sikre Parlamentets funktionsmåde under ekstraordinære omstændigheder (2020/2098(REG))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 236 og 237,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A9-0194/2020),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  understreger, at den sundhedskrise, som covid-19-pandemien har forårsaget, har vist, at Parlamentets forretningsorden har behov for mere veludviklede procedurer til at sikre dets uindskrænkede mulighed for at fungere under forskellige typer af ekstraordinære omstændigheder;

3.  fremhæver betydningen af de midlertidige foranstaltninger, der under den aktuelle sundhedskrise er vedtaget af dets formand og dets styrende organer under overholdelse af retsstatsprincippet for at håndtere sådanne ekstraordinære omstændigheder; understreger, at der ikke var nogen alternativer til disse foranstaltninger for at sikre kontinuitet i Parlamentets arbejde som krævet ifølge traktaterne, og at de har givet mulighed for, at Parlamentet kunne udføre sine lovgivningsmæssige og budgetmæssige funktioner og politiske kontrolfunktioner under krisen i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i traktaterne;

4.  understreger, at disse midlertidige foranstaltninger var fuldt ud berettigede, og at de har sikret gyldigheden af alle afstemninger, der blev afholdt i løbet af deres anvendelsesperiode;

5.  minder om, at det er vigtigt at sikre tilpasninger, så godt det kan, for medlemmer med handicap og deres personale, mens Parlamentet arbejder under ekstraordinære omstændigheder;

6.  mener, at de nedenfor anførte ændringer bør vedtages ved hjælp af de alternative elektroniske stemmesystemer i overensstemmelse med de nuværende midlertidige foranstaltninger vedtaget af dets præsidium og dets ledende organer for at muliggøre dets funktion under sundhedskrisen forårsaget af covid-19-pandemien;

7.  vedtager, at disse ændringer træder i kraft den 1. januar 2021, men at de først finder anvendelse fra den 18. januar 2021 med henblik på, at formanden og formandskonferencen har retsgrundlag til at vedtage og forhåndsgodkende en afgørelse efter den nye artikel 237a, stk. 2, første afsnit, så de nye bestemmelser kan finde anvendelse fuldt ud fra den første dag for deres anvendelse, det vil sige ved åbningen af den første ordinære mødeperiode i 2021;

8.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter til orientering.

Gældende ordlyd   Ændring
Ændring 1
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit XIII a (nyt)
AFSNIT XIIIa: EKSTRAORDINÆRE OMSTÆNDIGHEDER
Ændring 2
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 237 a (ny)
Artikel 237a
Ekstraordinære foranstaltninger
1.  Denne artikel finder anvendelse i situationer, hvor Parlamentet som følge af ekstraordinære og uforudseelige omstændigheder uden for Parlamentets kontrol forhindres i at udføre sine opgaver og udøve sine beføjelser, som er traktatfæstede, og der er behov for en midlertidig undtagelse fra Parlamentets sædvanlige procedurer som fastsat andre steder i forretningsordenen for at vedtage ekstraordinære foranstaltninger, der sætter Parlamentet i stand til fortsat at varetage disse opgaver og udøve disse beføjelser.
Sådanne ekstraordinære omstændigheder anses for at foreligge, hvis formanden på grundlag af pålidelig dokumentation, som om nødvendigt bekræftes af Parlamentets tjenestegrene, konkluderer, at det af hensyn til sikkerheden eller som følge af manglende adgang til tekniske hjælpemidler er eller vil blive umuligt eller farligt for Parlamentet at træde sammen i overensstemmelse med de sædvanlige procedurer, der er fastsat andetsteds i denne forretningsorden, og dets vedtagne mødekalender.
2.  Hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan formanden med Formandskonferencens godkendelse beslutte at anvende en eller flere af de i stk. 3 omhandlede foranstaltninger.
Hvis det af tvingende grunde er umuligt for Formandskonferencen at træde sammen fysisk eller virtuelt, kan formanden træffe afgørelse om at anvende en eller flere af de i stk. 3 omhandlede foranstaltninger. En sådan afgørelse udløber fem dage efter vedtagelsen, medmindre Formandskonferencen godkender den inden for denne periode.
Efter en afgørelse fra formanden, der er godkendt af Formandskonferencen, kan en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den middelhøje tærskel, til enhver tid anmode om, at nogle af eller alle de foranstaltninger, der er fastsat i afgørelsen, forelægges enkeltvis for Parlamentet til godkendelse uden forhandling. Afstemningen i plenarforsamlingen optages som første punkt på dagsordenen for det første møde, efter at anmodningen er indgivet. Der kan ikke stilles ændringsforslag. Hvis en foranstaltning ikke opnår et flertal af de afgivne stemmer, bortfalder den efter mødeperiodens afslutning. En foranstaltning, der godkendes af plenarforsamlingen, kan ikke gøres til genstand for yderligere afstemning i samme mødeperiode.
3.  Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, kan indeholde bestemmelser om alle passende foranstaltninger til imødegåelse af de ekstraordinære omstændigheder, der er omhandlet i stk. 1, og navnlig om følgende foranstaltninger:
a)  udsættelse af en berammet mødeperiode, et møde eller et udvalgsmøde til en senere dato og/eller aflysning eller begrænsning af interparlamentariske delegationers og andre organers møder
b)  flytning af en mødeperiode, et møde eller et udvalgsmøde fra Parlamentets hjemsted til et af dets arbejdssteder eller til et eksternt sted eller fra et af dets arbejdssteder til Parlamentets hjemsted, til et af Parlamentets andre arbejdssteder eller til et eksternt sted
c)  afholdelse af en mødeperiode eller et møde i Parlamentets bygninger helt eller delvis i adskilte mødelokaler, hvilket giver mulighed for at holde en passende fysisk afstand
d)  afholdelse af en mødeperiode, et møde eller et møde i Parlamentets organer i henhold til ordningen for fjerndeltagelse i artikel 237c
e)  i tilfælde af, at den i artikel 209, stk. 7, fastsatte ad hoc-mekanisme for stedfortrædere ikke i tilstrækkelig grad imødegår de pågældende ekstraordinære omstændigheder, en midlertidig udskiftning af medlemmer i et udvalg foretaget af de politiske grupper, medmindre de pågældende medlemmer modsætter sig sådan midlertidig udskiftning.
4.  En afgørelse som omhandlet i stk. 2 skal være tidsbegrænset og skal begrundes. Den træder i kraft ved offentliggørelsen heraf på Parlamentets websted eller, hvis omstændighederne forhindrer en sådan offentliggørelse, ved offentliggørelsen heraf på den bedst mulige måde.
Alle medlemmer underrettes også individuelt om afgørelsen så hurtigt som muligt.
Afgørelsen kan forlænges af formanden efter proceduren i stk. 2 en eller flere gange i en begrænset periode. En afgørelse om forlængelse skal begrundes.
Formanden tilbagekalder en afgørelse, der er vedtaget i henhold til denne artikel, så snart de ekstraordinære omstændigheder som omhandlet i stk. 1, der gav anledning til dens vedtagelse, er forsvundet.
5.  Denne artikel anvendes kun som en sidste udvej, og der vælges og anvendes kun foranstaltninger, der er strengt nødvendige for at håndtere de pågældende ekstraordinære omstændigheder.
Ved anvendelsen af denne artikel tages der navnlig behørigt hensyn til princippet om repræsentativt demokrati, til princippet om ligebehandling af medlemmerne, til medlemmernes ret til at udøve deres parlamentariske mandat uden forringelser, herunder deres rettigheder i medfør af artikel 167 og deres ret til at stemme frit, individuelt og personligt, samt til protokol nr. 6 om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner og for visse af Den Europæiske Unions organer, kontorer, agenturer og tjenester, vedlagt som bilag til traktaterne.
Ændring 3
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 237 b (ny)
Artikel 237b
Forstyrrelse af den politiske balance i Parlamentet
1.  Formanden kan med Formandskonferencens godkendelse vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at lette medlemmernes eller en berørt politisk gruppes deltagelse, hvis formanden på grundlag af pålidelig dokumentation når frem til den konklusion, at den politiske balance i Parlamentet er alvorligt skadet, fordi et betydeligt antal medlemmer eller en politisk gruppe ikke kan deltage i Parlamentets arbejde efter de sædvanlige procedurer, der er fastsat andetsteds i denne forretningsorden, af sikkerhedshensyn eller på grund af manglende adgang til tekniske hjælpemidler.
Formålet med disse foranstaltninger er udelukkende at muliggøre de pågældende medlemmers fjerndeltagelse ved anvendelse af de valgte tekniske hjælpemidler i henhold til artikel 237c, stk. 1, eller på anden passende måde, der tjener samme formål.
2.  Foranstaltninger i henhold til stk. 1 kan vedtages til fordel for et betydeligt antal medlemmer, hvis ekstraordinære og uforudseelige omstændigheder, som ligger uden for deres kontrol, og som forekommer i en regional sammenhæng, fører til, at de ikke kan deltage.
Foranstaltninger i henhold til stk. 1 kan også vedtages til fordel for medlemmer af en politisk gruppe, hvis denne gruppe har anmodet om dem, hvis en gruppes manglende deltagelse skyldes ekstraordinære og uforudseelige omstændigheder, som ligger uden for den pågældende gruppes kontrol.
3.  Artikel 237a, stk. 2, andet og tredje afsnit, samt de regler og principper, der er fastsat i artikel 237a, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.
Ændring 4
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 237 c (ny)
Artikel 237c
Ordningen for fjerndeltagelse
1.  Hvis formanden i henhold til artikel 237a, stk. 3, litra d), beslutter at anvende ordningen for fjerndeltagelse, kan Parlamentet gennemføre sine procedurer ved bl.a. at tillade, at alle medlemmer udøver visse af deres parlamentariske rettigheder med elektroniske midler.
Hvis formanden i henhold til artikel 237b beslutter, at udvalgte tekniske hjælpemidler under ordningen for fjerndeltagelse skal anvendes, finder denne artikel kun anvendelse i nødvendigt omfang og kun på de berørte medlemmer.
2.  Ordningen for fjerndeltagelse skal sikre, at:
—  medlemmerne kan udøve deres parlamentariske mandat, herunder navnlig deres ret til at tale på plenarmødet og i udvalgene, til at stemme og indgive tekster, uden forringelse
—  alle stemmer afgives af medlemmerne enkeltvis og personligt
—  fjernafstemningssystemet giver medlemmerne mulighed for at afgive ordinære stemmer, stemmer ved navneopråb og hemmelige stemmer
—  der anvendes et ensartet afstemningssystem for alle medlemmer, uanset om de er til stede i Parlamentets bygninger eller ej
—  artikel 167 anvendes i videst muligt omfang
—  de informationsteknologiske løsninger, der stilles til rådighed for medlemmerne og deres medarbejdere, er "teknologineutrale"
—  medlemmernes deltagelse i parlamentariske forhandlinger og afstemninger sker ved hjælp af sikre elektroniske hjælpemidler, som forvaltes og overvåges af Parlamentets tjenestegrene direkte og internt.
3.  Når formanden træffer den i stk. 1 omhandlede afgørelse, afgør formanden, om denne ordning kun gælder for udøvelsen af medlemmernes rettigheder på plenarmødet eller også for udøvelsen af medlemmernes rettigheder i Parlamentets udvalg og/eller andre organer.
Formanden fastsætter også i sin afgørelse, hvordan rettigheder og praksisser, som ikke kan udøves korrekt uden medlemmernes fysiske tilstedeværelse, tilpasses, så længe ordningen varer.
Disse rettigheder og praksisser vedrører bl.a.:
—  måden, hvorpå deltagelse i et plenarmøde eller et udvalgsmøde tælles
—  omstændighederne, under hvilke der anmodes om prøvelse af beslutningsdygtigheden
—  indgivelsen af tekster
—  anmodninger om delt eller særskilt afstemning
—  fordelingen af taletiden
—  fastsættelsen af tidspunkter for forhandlinger
—  forelæggelse af og indsigelse mod mundtlige ændringsforslag
—  afstemningsrækkefølgen
—  fristerne for fastlæggelse af dagsordenen og for indlæg til forretningsordenen.
4.  Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne vedrørende beslutningsdygtighed og afstemninger i mødesalen anses medlemmer, der deltager via fjerndeltagelse, for at være fysisk til stede i mødesalen.
Uanset artikel 171, stk. 11, kan medlemmer, der ikke har haft ordet under en forhandling, én gang på hvert møde indgive en skriftlig erklæring, der vedføjes det fuldstændige forhandlingsreferat.
Formanden fastsætter om nødvendigt, hvordan mødesalen kan benyttes af medlemmerne under anvendelse af ordningen for fjerndeltagelse, og navnlig det maksimale antal medlemmer, der må være fysisk til stede.
5.  Hvis formanden i overensstemmelse med stk. 3, første afsnit, beslutter at anvende ordningen for fjerndeltagelse på udvalg eller andre organer, finder stk. 4, første afsnit, tilsvarende anvendelse.
6.  Præsidiet vedtager foranstaltninger vedrørende driften og sikkerheden af de elektroniske hjælpemidler, der anvendes i henhold til denne artikel, i overensstemmelse med de krav og standarder, der er fastsat i stk. 2.
Ændring 5
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 237 d (ny)
Artikel 237d
Afholdelse af en mødeperiode eller et møde i adskilte mødelokaler
Hvis formanden i henhold til artikel 237a, stk. 3, litra c), beslutter at tillade, at et af Parlamentets mødeperioder eller møder afholdes helt eller delvist i mere end ét mødelokale, herunder i givet fald mødesalen, finder følgende regler anvendelse:
–  de mødelokaler, der anvendes i denne sammenhæng, anses for tilsammen at udgøre mødesalen
–  formanden kan om nødvendigt fastlægge, hvordan de respektive mødelokaler må anvendes, for at sikre, at kravene om fysisk afstand overholdes.
Seneste opdatering: 16. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik