Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2098(REG)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0194/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0194/2020

Rasprave :

PV 17/12/2020 - 3
CRE 17/12/2020 - 3

Glasovanja :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0380

Usvojeni tekstovi
PDF 160kWORD 48k
Četvrtak, 17. prosinca 2020. - Bruxelles
Izmjene Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima
P9_TA(2020)0380A9-0194/2020

Odluka Europskog parlamenta od 17. prosinca 2020. o izmjenama Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima (2020/2098(REG))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 236. i 237. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja (A9-0194/2020),

1.  odlučuje u Poslovnik unijeti niže navedene izmjene;

2.  naglašava da je zdravstvena kriza izazvana pandemijom bolesti COVID-19 pokazala da Poslovnik treba sadržavati unaprijeđenije postupke kojima bi se osiguralo neometano funkcioniranje Parlamenta u različitim vrstama izvanrednih okolnosti;

3.  ističe važnost privremenih mjera koje su tijekom aktualne zdravstvene krize u skladu s vladavinom prava donijeli njegov predsjednik i upravljačka tijela kao odgovor na izvanredne okolnosti; naglašava da nije bilo alternative tim mjerama kako bi se zajamčio kontinuitet rada Parlamenta onako kako to nalažu Ugovori te da su one omogućile Parlamentu da tijekom krize svoje zakonodavne, proračunske, političke i nadzorne zadaće obavlja u skladu s postupcima koji su predviđeni Ugovorima;

4.  ističe da su te privremene mjere bile u potpunosti opravdane te da su osigurale valjanost svih glasovanja održanih tijekom razdoblja njihove primjene;

5.  podsjeća na važnost osiguravanja, koliko god je to u njegovoj moći, razumne prilagodbe zastupnicima s invaliditetom i njihovom osoblju dok Parlament funkcionira u izvanrednim okolnostima;

6.  smatra da se izmjene niže u tekstu trebaju usvojiti alternativnim sustavom elektroničkog glasovanja u skladu s trenutačnim privremenim mjerama koje su donijeli predsjednik i upravljačka tijela Parlamenta kako bi mu se omogućilo da funkcionira tijekom zdravstvene krize prouzročene pandemijom bolesti COVID-19;

7.  odlučuje da spomenute izmjene stupaju na snagu 1. siječnja 2021., ali da se primjenjuju tek od 18. siječnja 2021. kako bi predsjednik i Konferencija predsjednika imali pravnu osnovu za donošenje i prethodno odobrenje odluke u skladu s novim člankom 237.a stavkom 2. prvim podstavkom kako bi se nove odredbe mogle u potpunosti primjenjivati od prvog dana njihove primjene, odnosno na početku prve redovne sjednice 2021;

8.  nalaže svojem predsjedniku da tu odluku proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i nacionalnim parlamentima radi informiranja.

Tekst na snazi   Izmjena
Amandman 1
Poslovnik Europskog parlamenta
Glava XIII.a (nova)
GLAVA XIII.a IZVANREDNE OKOLNOSTI
Amandman 2
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 237.a (novi)
Članak 237.a
Izvanredne mjere
1.  Ovaj članak Poslovnika primjenjuje se na situacije kada je Parlament zbog izvanrednih i nepredvidivih okolnosti na koje ne može utjecati spriječen u obavljanju svojih dužnosti i izvršavanju svojih ovlasti u skladu s Ugovorima te je potrebno privremeno odstupanje od uobičajenih postupaka Parlamenta utvrđenih u drugim odredbama Poslovnika kako bi se donijele izvanredne mjere koje će Parlamentu omogućiti da nastavi provođenje svojih dužnosti i izvršavanje ovlasti.
Smatra se da takve izvanredne okolnosti postoje ako predsjednik na temelju pouzdanih dokaza koje su, prema potrebi, potvrdile službe Parlamenta, zaključi da zbog sigurnosti ili zaštite ili zbog nedostupnosti tehničkih sredstava nije ili neće biti nemoguće ili je pak opasno sazvati Parlament u skladu s uobičajenim postupcima utvrđenima u drugim odredbama Poslovnika i njegovim usvojenim kalendarom.
2.  Ako su uvjeti iz stavka 1. ispunjeni, predsjednik uz odobrenje Konferencije predsjednika može odlučiti primijeniti jednu ili više mjera iz stavka 3.
Ako je zbog razloga hitnosti nemoguće sazvati Konferenciju predsjednika, čiji bi se članovi okupili bilo fizički bilo internetski, predsjednik može donijeti odluku o primijeni jedne ili više mjera navedenih u stavku 3. Takva odluka istječe pet dana nakon donošenja, osim ako je Konferencija predsjednika ne odobri tijekom tog razdoblja.
Nakon odluke predsjednika koju odobri Konferencija predsjednika, zastupnici ili klub/ovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u bilo kojem trenutku zatražiti da se neke ili sve mjere iz te odluke zasebno podnesu Parlamentu na odobrenje bez rasprave. Glasovanje na plenarnoj sjednici uvrštava se na dnevni red prve sljedeće dnevne sjednice nakon dana podnošenja zahtjeva. Podnošenje amandmana nije dopušteno. Ako mjera ne uspije dobiti većinu glasova, ona prestaje važiti po završetku plenarne sjednice. Mjera odobrena na plenarnoj sjednici ne može biti predmet daljnjeg glasovanja tijekom iste sjednice.
3.  Odlukom iz stavka 2. mogu se predvidjeti sve odgovarajuće mjere koje se odnose na izvanredne okolnosti iz stavka 1., a posebno sljedeće mjere:
(a)  odgoda zakazane sjednice, dnevne sjednice ili sjednice odbora za kasniji datum i/ili otkazivanje ili ograničavanje sjednica međuparlamentarnih izaslanstva i drugih tijela;
(b)  premještanje održavanja sjednice, dnevne sjednice ili sjednice odbora iz sjedišta Parlamenta u jedno od njegovih mjesta rada ili u vanjsko mjesto ili iz jednog od njegovih mjesta rada u sjedište Parlamenta, u jedno od drugih mjesta rada ili u vanjsko mjesto Parlamenta;
(c)  održavanje sjednice ili dnevne sjednice u prostorijama Parlamenta, u cijelosti ili djelomično u odvojenim prostorijama za sastanke, što omogućava odgovarajuće fizičko distanciranje;
(d)  održavanje sjednice, dnevne sjednice ili sastanka nekoga od tijela Parlamenta u okviru režima sudjelovanja na daljinu utvrđenog u članku 237.c Poslovnika;
(e)  privremenu zamjenu članova u odboru koju mogu provesti klubovi zastupnika, osim ako se dotični član ne protivi takvoj privremenoj zamjeni, u slučaju da mehanizam ad hoc zamjene utvrđen člankom 209. stavkom 7. ne osigura zadovoljavajući odgovor kojim se reagira na izvanredne okolnosti;
4.  Odluka iz stavka 2. vremenski je ograničena te sadrži razloge na kojima se temelji. Ona stupa na snagu nakon objave na internetskim stranicama Parlamenta ili, ako okolnosti onemoguće takvu objavu, primjenom drugih najprikladnijih i dostupnih metoda njezine objave.
O odluci se bez odlaganja također obavještavaju svi zastupnici pojedinačno.
U skladu s postupkom iz stavka 2. predsjednik može produžiti odluku jednom ili više puta, na ograničeno vrijeme. Odluka o produženju sadrži razloge na kojima se temelji.
Predsjednik mora opozvati odluku donesenu u skladu s ovim člankom čim prestanu postojati izvanredne okolnosti iz stavka 1. koje su dovele do njezina donošenja.
5.  Ovaj članak Poslovnika primjenjuje se samo kao krajnje sredstvo te se odabiru i primjenjuju samo mjere koje su nužno potrebne za reagiranje na izvanredne okolnosti.
Pri primjeni ovog članka Poslovnika treba naročito voditi računa o načelu predstavničke demokracije, načelu jednakog postupanja prema zastupnicima, pravu zastupnika da neometano izvršavaju svoj zastupnički mandat, uključujući njihova prava koja proizlaze iz članka 167. Poslovnika te njihovo pravo da glasuju slobodno, pojedinačno i osobno, baš kao i o Protokolu br. 6 o mjestu sjedišta institucija te određenih tijela, ureda, agencija i službi Europske unije, priloženog Ugovorima.
Amandman 3
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 237.b (novi)
Članak 237.b
Poremećaj političke ravnoteže u Parlamentu
1.  Predsjednik uz odobrenje Konferencije predsjednika može donijeti mjere potrebne za lakše sudjelovanje dotičnih zastupnika ili klubova zastupnika ako na temelju pouzdanih dokaza zaključi da je politička ravnoteža u Parlamentu ozbiljno narušena zato što velik broj zastupnika ili klubova zastupnika iz razloga sigurnosti ili zaštite ili zbog nedostupnosti tehničkih rješenja ne može sudjelovati u radu Parlamenta u skladu s uobičajenim postupcima utvrđenima u drugim odredbama Poslovnika.
Jedini cilj takvih mjera jest omogućiti sudjelovanje na daljinu zastupnika na koje se odnosi primjena odabranih tehničkih sredstava u skladu s člankom 237.c stavkom 1. Poslovnika ili drugih odgovarajućih sredstava koja služe istoj svrsi.
2.  Mjere iz stavka 1. mogu se donijeti u korist velikog broja zastupnika ako oni ne mogu sudjelovati zbog izvanrednih i nepredvidivih okolnosti u regionalnom kontekstu na koje ne mogu utjecati.
Mjere iz stavka 1. mogu se donijeti u korist članova kluba zastupnika, ako ih taj klub zatraži, ako klub ne može sudjelovati zbog izvanrednih i nepredvidivih okolnosti na koje ne može utjecati.
3.  Članak 237.a stavak 2. drugi i treći podstavak, kao i pravila i načela utvrđena u članku 237.a stavcima 4. i 5. Poslovnika primjenjuju se na odgovarajući način.
Amandman 4
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 237.c (novi)
Članak 237.c
Režim sudjelovanja na daljinu
1.  Ako predsjednik u skladu s člankom 237.a stavkom 3. točkom (d) Poslovnika odluči primijeniti režim sudjelovanja na daljinu, Parlament može provoditi svoje postupke na daljinu, između ostaloga, dopuštajući svim zastupnicima da ostvaruju određena zastupnička prava uz pomoć elektroničke tehnologije.
Ako predsjednik u skladu s člankom 237.b Poslovnika odluči da treba upotrebljavati odabrana tehnička sredstva u okviru režima sudjelovanja na daljinu, ovaj članak Poslovnika primjenjuje se samo u nužnoj mjeri i samo na dotične zastupnike.
2.  Režim sudjelovanja na daljinu osigurava da:
–  zastupnici mogu obnašati svoj zastupnički mandat, uključujući naročito njihovo pravo da na plenarnoj sjednici i u odborima neometano govore, glasuju i podnose tekstove;
–  zastupnici uvijek glasuju pojedinačno i osobno;
–  je sustavom glasovanja na daljinu zastupnicima omogućeno uobičajeno glasovanje, poimenično glasovanje i tajno glasovanje kao i da zastupnici mogu provjeriti jesu li njihovi glasovi prebrojeni onako kako su dani;
–  se primjenjuje jedinstveni sustav glasovanja za sve zastupnike, bez obzira na to nalaze li se oni u prostorijama Parlamenta ili ne;
–  se članak 167. Poslovnika primjenjuje u najvećoj mogućoj mjeri;
–  su rješenja u području informacijskih tehnologija koja su dostupna zastupnicima i njihovom osoblju „tehnološki neutralna”;
–  se sudjelovanje zastupnika u parlamentarnim raspravama i glasovanju odvija uz primjenu sigurnih elektroničkih sredstava kojima izravno i interno upravljaju službe Parlamenta koje ih i nadziru.
3.  Pri donošenju odluke iz stavka 1. predsjednik utvrđuje primjenjuje li se taj režim na ostvarivanje prava zastupnika samo na plenarnoj sjednici ili i na ostvarivanje njihovih prava u odborima i/ili drugim tijelima Parlamenta.
Predsjednik u svojoj odluci utvrđuje i kako se tijekom trajanja režima prilagođavaju prava i prakse koji se ne mogu primjereno primjenjivati bez fizičke prisutnosti zastupnika.
Ta prava i prakse odnose se, između ostaloga, na:
–  način utvrđivanja nazočnosti na sjednici ili sastanku;
–  uvjete pod kojima se podnosi zahtjev za provjeru kvoruma,
–  podnošenje tekstova;
–  zahtjeve za glasovanje po dijelovima i odvojeno glasovanje;
–  dodjelu vremena za izlaganje;
–  raspored rasprava;
–  obrazloženje usmenih amandmana i ulaganje prigovora na usmene amandmane;
–  redoslijed glasovanja;
–  rokove i vremenska ograničenja za utvrđivanje dnevnog reda i za postupovne prijedloge.
4.  U svrhu primjene odredbi Pravilnika koji se odnose na kvorum i glasovanje u vijećnici smatra se da su zastupnici koji sudjeluju na daljinu fizički prisutni u vijećnici.
Odstupajući od članka 171. stavka 11. Poslovnika zastupnici koji nisu govorili tijekom rasprave mogu jedanput tijekom svake sjednice dati pisanu izjavu koja se prilaže doslovnom izvješću o raspravi.
Predsjednik, prema potrebi, utvrđuje način na koji zastupnici mogu upotrebljavati vijećnicu tijekom režima sudjelovanja na daljinu te u prvom redu najveći broj zastupnika koji mogu biti fizički prisutni.
5.  Ako predsjednik u skladu sa stavkom 3. prvim podstavkom odluči primijeniti režim sudjelovanja na daljinu na odbore ili druga tijela, stavak 4. prvi podstavak primjenjuje se mutatis mutandis.
6.  Predsjedništvo donosi mjere koje se odnose na rad i sigurnost elektroničkih sredstava koja se koriste u skladu s ovim člankom Poslovnika sukladno sa zahtjevima i standardima utvrđenima u stavku 2.
Amandman 5
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 237.d (novi)
Članak 237.d
Održavanje sjednice ili dnevne sjednice u odvojenim prostorijama za sastanke
Ako predsjednik u skladu s člankom 237.a stavkom 3. točkom (c) Poslovnika dopusti da se sjednica ili dnevna sjednica u cijelosti ili djelomično održi u više različitih prostorija za sastanke, uključujući, ako je prikladno, u vijećnici, primjenjuju se sljedeća pravila:
–  smatra se da prostorije za sastanke korištene u ovom kontekstu kolektivno čine vijećnicu;
–  predsjednik može, ako je potrebno, odrediti način na koji se mogu koristiti odgovarajuće prostorije za sastanke kako bi se osiguralo poštovanje zahtjeva u pogledu fizičkog distanciranja.
Posljednje ažuriranje: 16. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti