Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2098(REG)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0194/2020

Ingediende teksten :

A9-0194/2020

Debatten :

PV 17/12/2020 - 3
CRE 17/12/2020 - 3

Stemmingen :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0380

Aangenomen teksten
PDF 157kWORD 48k
Donderdag 17 december 2020 - Brussel
Wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden
P9_TA(2020)0380A9-0194/2020

Besluit van het Europees Parlement van 17 december 2020 over wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden (2020/2098(REG))

Het Europees Parlement,

–  gezien de artikelen 236 en 237 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A9-0194/2020),

1.  besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2.  benadrukt dat de gezondheidscrisis die is veroorzaakt door de COVID-19-pandemie aan het licht heeft gebracht dat in zijn Reglement meer gedetailleerde procedures moeten worden opgenomen om te waarborgen dat het Parlement ook in uiteenlopende soorten buitengewone omstandigheden onbelemmerd kan functioneren;

3.  onderstreept het belang van de tijdelijke maatregelen die zijn Voorzitter en zijn bestuurlijke organen naar aanleiding van de huidige gezondheidscrisis onder eerbiediging van de rechtstaat hebben getroffen om in te kunnen spelen op deze buitengewone omstandigheden; benadrukt dat er geen alternatieven voor deze maatregelen bestonden om de continuïteit van de werkzaamheden van het Parlement zoals voorgeschreven door de Verdragen te kunnen garanderen, en dat deze het Parlement in staat hebben gesteld zijn wetgevende, budgettaire en politieke controlefuncties tijdens de crisis uit te oefenen overeenkomstig de in de Verdragen vastgestelde procedures;

4.  benadrukt dat deze tijdelijke maatregelen volledig gerechtvaardigd waren en dat deze ervoor hebben gezorgd dat alle stemmen die tijdens die periode zijn uitgebracht, geldig zijn;

5.  herinnert eraan dat het van belang is dat het al het mogelijke doet om redelijk aangepaste voorzieningen te bieden aan leden met een handicap en hun medewerkers terwijl het Parlement functioneert onder deze buitengewone omstandigheden;

6.  is van mening dat de onderstaande amendementen moeten worden goedgekeurd door gebruik te maken van het alternatieve elektronische stemsysteem, overeenkomstig de geldende tijdelijke maatregelen zoals vastgesteld door de Voorzitter en de organen van het Parlement om de goede werking van het Parlement tijdens de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte gezondheidscrisis te waarborgen;

7.  besluit dat deze amendementen in werking zullen treden op 1 januari 2021, maar pas van toepassing zullen zijn met ingang van 18 januari 2021, opdat de Voorzitter en de Conferentie van voorzitters over de rechtsgrond beschikken voor de vaststelling en voorafgaande goedkeuring van een besluit krachtens het nieuwe artikel 237 bis, lid 2, eerste alinea, zodat de nieuwe bepalingen volledig kunnen worden toegepast vanaf de eerste dag van toepassing ervan, meer bepaald bij de opening van de eerste gewone vergaderperiode van 2021;

8.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

Bestaande tekst   Amendement
Amendement 1
Reglement van het Europees Parlement
Titel XIII bis (nieuw)
TITEL XIII bis: BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN
Amendement 2
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 237 bis (nieuw)
Artikel 237 bis
Buitengewone maatregelen
1.  Dit artikel heeft betrekking op situaties waarin het Parlement, ten gevolge van buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden waar het geen invloed op heeft, wordt belemmerd zijn taken uit te voeren en zijn voorrechten uit hoofde van de Verdragen uit te oefenen en een tijdelijke afwijking van de elders in dit Reglement uiteengezette gebruikelijke procedures noodzakelijk is om buitengewone maatregelen te treffen teneinde het Parlement in staat te stellen die taken uit te voeren en die voorrechten uit te oefenen.
Dergelijke buitengewone omstandigheden worden geacht te bestaan wanneer de Voorzitter op basis van betrouwbare en in voorkomend geval door de diensten van het Parlement bevestigde informatie tot de conclusie komt dat het om beveiligings- of veiligheidsredenen of ten gevolge van de onbeschikbaarheid van technische middelen voor het Parlement onmogelijk of gevaarlijk is om bijeen te komen overeenkomstig zijn elders in dit Reglement uiteengezette gebruikelijke procedures en zijn vastgestelde vergaderschema.
2.  Wanneer de in lid 1 uiteengezette voorwaarden zijn vervuld, kan de Voorzitter besluiten, met de goedkeuring van de Conferentie van voorzitters, een of meerdere in lid 3 bedoelde maatregelen te treffen.
Wanneer het om redenen van dwingende urgentie onmogelijk is voor de Conferentie van voorzitters om bijeen te komen, kan de Voorzitter besluiten een of meer van de in lid 3 bedoelde maatregelen te treffen. Een dergelijk besluit vervalt vijf dagen nadat het genomen is, tenzij het binnen die periode wordt goedgekeurd door de Conferentie van voorzitters.
Na het besluit van de Voorzitter, goedgekeurd door de Conferentie van Voorzitters, kunnen leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, te allen tijde verzoeken dat sommige of alle maatregelen die getroffen zijn bij dat besluit individueel worden voorgelegd aan het Parlement voor goedkeuring zonder debat. De stemming in de plenaire vergadering wordt op de agenda geplaatst van de eerstvolgende plenaire vergadering na de dag waarop het verzoek is ingediend. Er kunnen geen amendementen worden ingediend. Als een maatregel geen meerderheid van de uitgebrachte stemmen haalt, vervalt deze na het einde van de vergaderperiode. Over een maatregel die wordt goedgekeurd door de plenaire vergadering mag niet nogmaals worden gestemd tijdens diezelfde vergaderperiode.
3.  Het in lid 2 bedoelde besluit kan betrekking hebben op alle passende maatregelen om de in lid 1 bedoelde buitengewone omstandigheden aan te pakken, en met name de volgende maatregelen:
a)  uitstel van een geplande vergaderperiode, plenaire vergadering of commissievergadering naar een latere datum en/of schrapping of beperking van de vergaderingen van interparlementaire delegaties en andere organen;
b)  verplaatsing van een vergaderperiode, plenaire vergadering of commissievergadering van de zetel van het Parlement naar een van zijn vergaderplaatsen of naar een externe locatie, of van een van zijn vergaderplaatsen naar de zetel van het Parlement, naar een van de overige vergaderplaatsen van het Parlement of naar een externe locatie;
c)  organisatie van een vergaderperiode of plenaire vergadering in de gebouwen van het Parlement maar geheel of gedeeltelijk in afzonderlijke vergaderruimten zodat er voldoende fysieke afstand in acht kan worden genomen;
d)  organisatie van een vergaderperiode, plenaire vergadering of vergadering van de organen van het Parlement overeenkomstig de in artikel 237 quater vervatte regeling voor deelname op afstand;
e)  indien het in artikel 209, lid 7 vastgestelde ad-hocvervangingsmechanisme onvoldoende soelaas om de betrokken buitengewone omstandigheden bij te sturen, tijdelijke vervanging van leden in een commissie door fracties tenzij de betrokken leden bezwaar maken tegen dergelijke tijdelijke vervanging;
4.  Een in lid 2 bedoeld besluit is beperkt in tijd en vermeldt de redenen waarop het is gebaseerd. Het treedt in werking na de publicatie ervan op de website van het Parlement of, indien de omstandigheden een dergelijke publicatie belemmeren, bij de openbaarmaking ervan op de best beschikbare wijze.
Alle leden worden onverwijld individueel op de hoogte gesteld van het besluit.
Het besluit kan eenmaal of meermaals voor een beperkte periode worden verlengd door de Voorzitter overeenkomstig de lid 2 bedoelde procedure. Een verlengingsbesluit vermeldt de redenen waarop het is gebaseerd.
De Voorzitter herroept een op grond van dit artikel genomen besluit zodra de in lid 1 bedoelde buitengewone omstandigheden die aanleiding gaven voor het besluit niet langer bestaan.
5.  Dit artikel kan alleen in het uiterste geval worden toegepast, en alleen maatregelen die strikt noodzakelijk zijn om de buitengewone omstandigheden aan te pakken, moeten worden gekozen en getroffen.
Bij de toepassing van dit artikel wordt naar behoren rekening gehouden met in het bjizonder het beginsel van de representatieve democratie, het beginsel van gelijke behandeling van de leden, het recht van de leden om hun parlementaire mandaat onbelemmerd uit te oefenen, waaronder hun rechten uit hoofde van artikel 167 en hun recht om hun stem vrij, individueel en persoonlijk uit te brengen, en het aan de Verdragen gehechte Protocol nr. 6 betreffende de plaats van de zetels van de instellingen, van bepaalde instanties, organen, organisaties en diensten van de Europese Unie.
Amendement 3
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 237 ter (nieuw)
Artikel 237 ter
Verstoring van het politieke evenwicht in het Parlement
1.  De Voorzitter kan, met goedkeuring van de Conferentie van voorzitters, maatregelen treffen die nodig zijn om deelname van leden of van een betrokken fractie te faciliteren indien hij, op basis van betrouwbare informatie, tot de conclusie komt dat het politieke evenwicht ernstig is verstoord doordat een aanzienlijk aantal leden of een fractie niet aan de werkzaamheden van het Parlement overeenkomstig zijn elders in dit Reglement uiteengezette gebruikelijke procedures kan deelnemen om beveiligings- of veiligheidsredenen of ten gevolge van de onbeschikbaarheid van technische middelen.
Dergelijke maatregelen beogen alleen de deelname op afstand mogelijk te maken van de leden die worden getroffen door de toepassing van op grond van artikel 237 quater, lid 1, gekozen technische middelen , of door andere middelen met hetzelfde doel.
2.  Maatregelen op grond van lid 1 kunnen worden getroffen ten behoeve van een aanzienlijk aantal leden indien in een regionale context plaatsvindende buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden waar zij geen invloed op hebben ertoe leiden dat zij niet kunnen deelnemen.
Maatregelen op grond van lid 1 kunnen ook worden getroffen ten behoeve van leden van een fractie indien deze fractie heeft verzocht om die maatregelen wanneer het niet-deelnemen van die fractie het gevolg is van buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden waar die fractie geen invloed op heeft.
3.  Artikel 237 bis, lid 2, tweede en derde alinea, en de in artikel 237 bis, leden 4 en 5, vastgestelde bepalingen en beginselen zijn dienovereenkomstig van toepassing.
Amendement 4
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 237 quater (nieuw)
Artikel 237 quater
Regeling voor deelname op afstand
1.  Indien de Voorzitter overeenkomstig artikel 237 bis, lid 3, punt d), besluit de regeling voor deelname op afstand toe te passen, kan het Parlement zijn werkzaamheden op afstand uitvoeren, onder meer door alle leden toe te staan sommige van hun parlementaire rechten met behulp van elektronische middelen uit te oefenen.
Indien de Voorzitter overeenkomstig artikel 237 ter besluit dat gebruik moet worden gemaakt van overeenkomstig de regeling voor deelname op afstand gekozen technische middelen , wordt dit artikel alleen toegepast voor zover noodzakelijk en alleen voor de betrokken leden.
2.  De regeling voor deelname op afstand garandeert het volgende:
–  De leden zijn in staat hun parlementaire mandaat onbelemmerd uit te oefenen, met inbegrip, in het bijzonder, van hun recht om het woord te voeren in de plenaire vergadering en in commissievergaderingen, hun stem uit te brengen en amendementen in te dienen;
–  alle stemmen worden door de leden individueel en persoonlijk uitgebracht;
–  het systeem voor stemming op afstand stelt de leden in staat deel te nemen aan gewone stemmingen, hoofdelijke stemmingen en geheime stemmingen en na te gaan of hun stemmen als uitgebrachte stemmen worden geteld;
–  voor alle leden wordt een uniform stemsysteem toegepast, ongeacht of zij al dan niet aanwezig zijn in de gebouwen van het Parlement;
–  artikel 167 wordt op zo groot mogelijke schaal toegepast;
–  de aan de leden en hun medewerkers aangereikte IT-oplossingen zijn 'technologieneutraal';
–  deelname van leden aan parlementaire debatten en stemmingen vindt plaats met gebruikmaking van beveiligde elektronische middelen die direct en intern door de diensten van het Parlement worden beheerd en gecontroleerd;
3.  Indien het in lid 1 bedoelde besluit wordt genomen bepaalt de Voorzitter of die regeling alleen geldt voor de uitoefening van de rechten van de leden in de plenaire vergadering, of tevens voor de uitoefening van de rechten van de leden in de parlementaire commissies en/of andere organen.
De Voorzitter bepaalt in zijn besluit ook hoe rechten en praktijken die zonder de fysieke aanwezigheid van de leden niet op adequate wijze kunnen worden uitgeoefend, gedurende de regeling worden aangepast.
Deze rechten en praktijken betreffen onder meer:
–  de wijze waarop de aanwezigheid op een plenaire vergadering of commissievergadering wordt geteld;
–  de omstandigheden waaronder een verzoek voor een controle van het quorum wordt gedaan;
–  de indiening van teksten;
–  verzoeken om stemming in onderdelen of om afzonderlijke stemmingen;
–  de verdeling van de spreektijd;
–  de planning van debatten;
–  de indiening van, en het bezwaar tegen, mondelinge amendementen;
–  de stemvolgorde;
–  de termijnen voor de vaststelling van de agenda en voor procedurele moties.
4.  Voor de toepassing van de bepalingen van het Reglement die betrekking hebben op het quorum en de stemming in de plenaire vergaderzaal, worden leden die op afstand deelnemen geacht fysiek aanwezig te zijn in de plenaire vergaderzaal.
In afwijking van artikel 171, lid 11, kunnen leden die niet het woord hebben gevoerd in een debat, eenmaal per plenaire vergadering, een schriftelijke verklaring indienen die aan het volledig verslag van de beraadslagingen zal worden gehecht.
De Voorzitter bepaalt, indien nodig, de wijze waarop de plenaire vergaderzaal door de leden kan worden gebruikt gedurende de toepassing van de regeling voor deelname op afstand en met name het maximaal aantal leden dat fysiek aanwezig kan zijn.
5.  Indien de Voorzitter overeenkomstig lid 3, eerste alinea, besluit de regeling voor deelname op afstand toe te passen op commissies of overige organen, is lid 4, eerste alinea, van dienovereenkomstige toepassing.
6.  Overeenkomstig de in lid 2 vastgestelde eisen en normen stelt het Bureau maatregelen vast betreffende het functioneren en beveiligen van de uit hoofde van dit artikel gebruikte elektronische middelen.
Amendement 5
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 237 quinquies (nieuw)
Artikel 237 quinquies
Organisatie van een vergaderperiode of een plenaire vergadering in afzonderlijke vergaderruimten
Indien de Voorzitter overeenkomstig artikel 237 bis, lid 3, punt c), besluit een vergaderperiode of een plenaire vergadering van het Parlement in zijn geheel of gedeeltelijk te laten houden in meer dan een vergaderruimte, in voorkomend geval met inbegrip van de plenaire vergaderzaal, gelden de volgende bepalingen:
–  de in deze context gebruikte vergaderruimten worden geacht samen de plenaire vergaderzaal te vormen;
–  de Voorzitter kan, zo nodig, bepalen op welke wijze de respectieve vergaderruimten kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de normen voor de inachtneming van fysieke afstand worden geëerbiedigd.
Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid