Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2098(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0194/2020

Teksty złożone :

A9-0194/2020

Debaty :

PV 17/12/2020 - 3
CRE 17/12/2020 - 3

Głosowanie :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0380

Teksty przyjęte
PDF 176kWORD 50k
Czwartek, 17 grudnia 2020 r. - Bruksela
Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych
P9_TA(2020)0380A9-0194/2020

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych (2020/2098(REG))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 236 i 237 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A9-0194/2020),

1.  podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2.  podkreśla, że kryzys sanitarny spowodowany pandemią Covid-19 pokazał, że niezbędne jest przewidzenie w Regulaminie Parlamentu bardziej zaawansowanych procedur w celu zapewnienia nieograniczonego funkcjonowania Parlamentu w różnego rodzaju sytuacjach nadzwyczajnych;

3.  podkreśla znaczenie tymczasowych środków przyjętych w obecnym kryzysie sanitarnym, zgodnie z zasadami praworządności, przez przewodniczącego i organy Parlamentu w celu radzenia sobie z takimi sytuacjami nadzwyczajnymi; podkreśla, że dla tych środków nie było alternatywy umożliwiającej zagwarantowanie wymaganej na mocy traktatów ciągłości działalności Parlamentu, oraz że środki te umożliwiły Parlamentowi sprawowanie funkcji ustawodawczej, budżetowej i kontroli politycznej w czasie kryzysu, zgodnie z procedurami przewidzianymi w traktatach;

4.  podkreśla, że wspomniane środki tymczasowe były w pełni uzasadnione i zapewniły ważność wszystkich oddanych głosów w czasie ich stosowania;

5.  przypomina o znaczeniu zapewnienia, w miarę możliwości, racjonalnych usprawnień dla posłów z niepełnosprawnościami i ich personelu, kiedy Parlament pracuje w sytuacjach nadzwyczajnych;

6.  uważa, że zmiany przedstawione poniżej należy przyjąć za pomocą alternatywnego systemu głosowania elektronicznego zgodnie z obecnymi tymczasowymi środkami przyjętymi przez przewodniczącego i organy Parlamentu w celu umożliwienia funkcjonowania w czasie kryzysu sanitarnego spowodowanego pandemią COVID-19;

7.  postanawia, że zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., ale że będą one stosowane dopiero od dnia 18 stycznia 2021 r., aby przewodniczący i Konferencja Przewodniczących dysponowali podstawą prawną do przyjęcia i zatwierdzenia z wyprzedzeniem decyzji na mocy nowego art. 237a ust. 2 akapit pierwszy, tak aby nowe przepisy mogły być w pełni stosowane od pierwszego dnia ich stosowania, tj. od dnia otwarcia pierwszej miesięcznej sesji zwyczajnej w 2021 r.;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji tytułem informacji Radzie, Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst obowiązujący   Poprawka
Poprawka 1
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Tytuł XIIIa (nowy)
TYTUŁ XIIIa: SYTUACJE NADZWYCZAJNE
Poprawka 2
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 237 a (nowy)
Artykuł 237 a
Środki nadzwyczajne
1.  Niniejszy artykuł stosuje się do sytuacji, w których Parlament – ze względu na wyjątkowe i niemożliwe do przewidzenia okoliczności pozostające poza jego kontrolą –napotyka trudności w wykonywaniu swoich obowiązków i prerogatyw wynikających z traktatów i konieczne jest tymczasowe odstępstwo od zwykłych procedur Parlamentu określonych w pozostałych przepisach niniejszego Regulaminu w celu przyjęcia środków nadzwyczajnych umożliwiających Parlamentowi dalsze wykonywanie tych obowiązków i prerogatyw.
Uznaje się, że takie sytuacje nadzwyczajne występują, jeżeli Przewodniczący dojdzie do wniosku, na podstawie wiarygodnych dowodów potwierdzonych, w stosownych przypadkach, przez służby Parlamentu, że ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę lub ze względu na brak dostępności środków technicznych zwołanie Parlamentu zgodnie ze zwykłymi procedurami określonymi w pozostałych przepisach niniejszego Regulaminu i z przyjętym kalendarzem prac jest lub będzie niemożliwe lub niebezpieczne.
2.  Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1, Przewodniczący może, za zgodą Konferencji Przewodniczących, podjąć decyzję o zastosowaniu co najmniej jednego ze środków, o których mowa w ust. 3.
Jeżeli ze względu na szczególnie pilną konieczność Konferencja Przewodniczących nie może się zebrać fizycznie lub wirtualnie, Przewodniczący może podjąć decyzję o zastosowaniu co najmniej jednego ze środków, o których mowa w ust. 3. Decyzja taka traci ważność po upływie pięciu dni od jej podjęcia, chyba że zostanie zatwierdzona przez Konferencję Przewodniczących w tym terminie.
Po podjęciu przez Przewodniczącego decyzji, zatwierdzonej przez Konferencję Przewodniczących, posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą w każdej chwili zażądać, aby niektóre lub wszystkie środki przewidziane w tej decyzji zostały indywidualnie przedłożone Parlamentowi do przyjęcia bez debaty. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym jest wpisywane do porządku dziennego pierwszego posiedzenia przypadającego po złożeniu wniosku. Zgłaszanie poprawek nie jest dopuszczalne. Jeżeli środek nie uzyska większości oddanych głosów, traci on ważność po zakończeniu sesji miesięcznej. Środek zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym nie może być przedmiotem dalszego głosowania w trakcie tej samej sesji miesięcznej.
3.  Decyzja, o której mowa w ust. 2, może przewidywać wszelkie właściwe środki mające na celu zaradzenie sytuacjom nadzwyczajnym, o których mowa w ust. 1, w szczególności następujące środki:
a)  przełożenie zaplanowanej sesji miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia komisji na późniejszy termin lub odwołanie albo ograniczenie posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych i innych organów;
b)  przeniesienie sesji miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia komisji z siedziby Parlamentu do jednego z miejsc pracy Parlamentu lub do miejsca zewnętrznego lub z jednego z miejsc pracy do siedziby Parlamentu, do jednego z innych miejsc pracy Parlamentu lub do miejsca zewnętrznego;
c)  zorganizowanie sesji miesięcznej lub posiedzenia w budynkach Parlamentu w całości lub w części w odrębnych salach posiedzeń, tak aby umożliwić utrzymywanie właściwego dystansu fizycznego;
d)  zorganizowanie sesji miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia organów Parlamentu z wykorzystaniem systemu zdalnego uczestnictwa, o którym mowa w art. 237c;
e)  jeżeli mechanizm zastępstwa ad hoc przewidziany w art. 209 ust. 7 nie zapewnia wystarczających środków zaradczych w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, zastosowanie przez grupy polityczne tymczasowego zastępstwa posłów w komisji, chyba że dani posłowie sprzeciwiają się takiemu tymczasowemu zastępstwu.
4.  Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ograniczona w czasie i musi zawierać uzasadnienie. Wchodzi ona w życie z chwilą jej opublikowaniu na stronie internetowej Parlamentu lub, jeżeli okoliczności uniemożliwiają taką publikację, po jej upublicznieniu przy użyciu najlepszych dostępnych środków zastępczych.
Wszyscy posłowie są również niezwłocznie informowani osobiście o podjętej decyzji.
Decyzja może zostać przedłużona przez Przewodniczącego zgodnie z procedurą określoną w ust. 2, jednokrotnie lub wielokrotnie na określony czas. Decyzja o przedłużeniu musi zawierać uzasadnienie.
Przewodniczący uchyla decyzję podjętą na podstawie niniejszego artykułu z chwilą ustania sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w ust. 1 i która spowodowała jej podjęcię.
5.  Niniejszy przepis stosuje się tylko w ostateczności, a do zaradzenia danej sytuacji nadzwyczajnej wybierane i stosowane są jedynie środki absolutnie niezbędne.
Przy stosowaniu niniejszego artykułu uwzględnia się w szczególności zasadę demokracji przedstawicielskiej, zasadę równego traktowania posłów, prawo posłów do wykonywania mandatu parlamentarnego bez przeszkód, w tym ich prawa wynikające z art. 167 oraz ich prawo do swobodnego, indywidualnego i osobistego głosowania, a także Protokół nr 6 w sprawie ustalenia siedzib instytucji i niektórych organów, jednostek organizacyjnych i służb Unii Europejskiej załączony do traktatów.
Poprawka 3
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 237 b (nowy)
Artykuł 237b
Zakłócenie równowagi politycznej w Parlamencie
1.  Przewodniczący może, za zgodą Konferencji Przewodniczących, przyjąć niezbędne środki w celu ułatwienia uczestnictwa posłów lub danej grupy politycznej, jeżeli na podstawie wiarygodnych dowodów dojdzie do wniosku, że równowaga polityczna w Parlamencie jest poważnie zakłócona, ponieważ ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę lub ze względu na brak dostępności środków technicznych znaczna liczba posłów lub grupa polityczna nie może uczestniczyć w pracach Parlamentu zgodnie ze zwykłymi procedurami określonymi w pozostałych przepisach niniejszego Regulaminu.
Środki takie mogą mieć na celu wyłącznie umożliwienie zdalnego uczestnictwa posłów, których dotyczy zastosowanie wybranych środków technicznych na podstawie art. 237c ust. 1 lub innych odpowiednich środków służących temu samemu celowi.
2.  Środki określone w ust. 1 mogą zostać przyjęte w odniesieniu do znacznej liczby posłów, jeżeli wyjątkowe i niemożliwe do przewidzenia okoliczności pozostające poza ich kontrolą, występujące w kontekście regionalnym, uniemożliwiają im uczestnictwo.
Środki określone w ust. 1 mogą również zostać przyjęte w odniesieniu do członków grupy politycznej, jeżeli grupa ta wystąpiła o te środki, w przypadku gdy niemożność udziału danej grupy wynika z nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia okoliczności pozostających poza kontrolą tej grupy.
3.  Stosuje się odpowiednio art. 237a ust. 2 akapity drugi i trzeci oraz przepisy i zasady określone w art. 237a ust. 4 i 5.
Poprawka 4
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 237 c (nowy)
Artykuł 237 c
System zdalnego uczestnictwa
1.  W przypadku gdy Przewodniczący podejmuje decyzję zgodnie z art. 237a ust. 3 lit. d) o zastosowaniu systemu zdalnego uczestnictwa, Parlament może prowadzić prace zdalnie, między innymi poprzez umożliwienie wszystkim posłom wykonywania niektórych praw parlamentarnych drogą elektroniczną.
Jeżeli zgodnie z art. 237b Przewodniczący podejmuje decyzję o zastosowaniu wybranych środków technicznych w ramach systemu zdalnego uczestnictwa, niniejszy artykuł stosuje się wyłącznie w niezbędnym zakresie i wyłącznie w odniesieniu do zainteresowanych posłów.
2.  System zdalnego uczestnictwa zapewnia, że:
–  posłowie mogą bez przeszkód wykonywać swój mandat parlamentarny, w tym w szczególności prawo do zabierania głosu na posiedzeniu plenarnym i na posiedzeniu komisji, prawo do głosowania i prawo do składania tekstów;
–  wszystkie głosy są oddawane przez posłów indywidualnie i osobiście;
–  system zdalnego głosowania umożliwia posłom oddanie głosów w głosowaniach zwykłych, głosowaniach imiennych i głosowaniach tajnych, a także sprawdzenie, czy ich głosy zostały wliczone do głosów oddanych;
–  jednolity system głosowania jest stosowany w odniesieniu do wszystkich posłów, niezależnie od tego, czy są oni obecni w budynkach Parlamentu;
–  art. 167 stosuje się w możliwie najszerszym zakresie;
–  rozwiązania informatyczne udostępniane posłom i ich pracownikom są „neutralne pod względem technologicznym”;
–  udział posłów w debatach parlamentarnych i głosowaniach odbywa się za pomocą bezpiecznych środków elektronicznych, zarządzanych i nadzorowanych bezpośrednio wewnątrz instytucji przez służby Parlamentu.
3.  Podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący ustala, czy system ten ma zastosowanie wyłącznie do wykonywania praw poselskich na posiedzeniu plenarnym, czy też do wykonywania praw posłów w komisjach lub innych organach Parlamentu.
Przewodniczący określa również w swojej decyzji, w jaki sposób prawa i praktyki, które nie mogą być wykonywane w odpowiedni sposób bez fizycznej obecności posłów, są dostosowywane na okres obowiązywania systemu.
Te prawa i praktyki dotyczą między innymi:
–  sposobu obliczania obecności podczas obrad lub posiedzenia;
–  warunków składania wniosku o sprawdzenie kworum;
–  składania tekstów;
–  wniosków o głosowanie podzielone i głosowania odrębne;
–  przydzielania czasu wystąpień;
–  harmonogramu debat;
–  przedstawiania poprawek ustnych i zgłaszania sprzeciwu wobec nich;
–  porządku głosowania;
–  terminów i ograniczeń czasowych dotyczących ustalania porządku dziennego i składania wniosków proceduralnych.
4.  Do celów stosowania przepisów Regulaminu dotyczących kworum i głosowania w sali obrad uznaje się, że posłowie, którzy uczestniczą zdalnie, są fizycznie obecni w sali obrad.
Na zasadzie odstępstwa od art. 171 ust. 11 posłowie, którzy nie zabrali głosu w debacie, mogą, jeden raz w ciągu posiedzenia, złożyć pisemne oświadczenie, które załącza się do pełnego sprawozdania z debaty.
W razie konieczności Przewodniczący określa sposób, w jaki sala obrad może być wykorzystywana przez posłów podczas obowiązywania systemu zdalnego uczestnictwa, a w szczególności maksymalną liczbę posłów, którzy mogą być fizycznie obecni.
5.  Jeżeli, zgodnie z ust. 3 akapit pierwszy, Przewodniczący podejmie decyzję o zastosowaniu systemu zdalnego uczestnictwa w komisjach lub innych organach, stosuje się odpowiednio ust. 4 akapit pierwszy.
6.  Prezydium przyjmuje środki dotyczące funkcjonowania i bezpieczeństwa środków elektronicznych stosowanych na podstawie niniejszego artykułu, zgodnie z wymogami i normami określonymi w ust. 2.
Poprawka 5
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 237 d (nowy)
Artykuł 237d
Przeprowadzanie sesji miesięcznej lub posiedzenia w oddzielnych salach posiedzeń
W przypadku gdy Przewodniczący podejmuje decyzję, zgodnie z art. 237a ust. 3 lit. c), o zezwoleniu na odbycie sesji miesięcznej lub posiedzenia w całości lub w części w więcej niż jednej sali posiedzeń, w tym, w stosownych przypadkach, w głównej sali obrad, zastosowanie mają następujące zasady:
–  uznaje się, że sale posiedzeń wykorzystywane w tym kontekście stanowią łącznie salę obrad;
–  Przewodniczący może, w razie konieczności, określić sposób korzystania z poszczególnych sal posiedzeń, aby zapewnić przestrzeganie wymogów dotyczących utrzymywania właściwego dystansu fizycznego.
Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności