Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2098(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0194/2020

Texte depuse :

A9-0194/2020

Dezbateri :

PV 17/12/2020 - 3
CRE 17/12/2020 - 3

Voturi :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0380

Texte adoptate
PDF 161kWORD 50k
Joi, 17 decembrie 2020 - Bruxelles
Modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale
P9_TA(2020)0380A9-0194/2020

Decizia Parlamentului European din 17 decembrie 2020 privind modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale (2020/2098(REG))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 236 și 237 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A9-0194/2020),

1.  hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.  subliniază că criza sanitară provocată de pandemia de COVID-19 a arătat că Regulamentul său de procedură are nevoie de proceduri mai dezvoltate pentru a garanta funcționarea fără limitări a Parlamentului în diferite tipuri de împrejurări excepționale;

3.  subliniază importanța măsurilor temporare adoptate, în conformitate cu principiul statului de drept, de Președintele său și de organele sale de conducere în timpul actualei crize sanitare, pentru a face față acestor împrejurări excepționale; subliniază că nu au existat alte alternative la aceste măsuri pentru a garanta continuitatea activității Parlamentului așa cum se prevede în tratate și că ele au permis Parlamentului să își desfășoare funcțiile de control legislativ, bugetar și politic în timpul crizei, în conformitate cu procedurile prevăzute de tratate;

4.  subliniază că aceste măsuri temporare au fost pe deplin justificate și că ele au asigurat validitatea tuturor voturilor exprimate în perioada în care s-au aplicat;

5.  reamintește importanța asigurării, prin toate mijloacele de care dispune, de înlesniri rezonabile pentru deputații cu dizabilități și personalul acestora în perioada în care Parlamentul își desfășoară activitatea în împrejurări excepționale;

6.  consideră că modificările de mai jos ar trebui adoptate prin intermediul sistemului electronic alternativ de votare, în conformitate cu actualele măsuri temporare adoptate de președintele său și de organele sale de conducere pentru a-i permite să funcționeze în timpul crizei sanitare cauzate de pandemia de COVID-19;

7.  decide că aceste modificări intră în vigoare la 1 ianuarie 2021, dar că se aplică numai de la 18 ianuarie 2021, astfel încât Președintele și Conferința președinților să aibă temeiul juridic pentru adoptarea și aprobarea prealabilă a unei decizii în temeiul noului articol 237a alineatul (2) primul paragraf, astfel încât noile dispoziții să poată fi aplicate integral din prima zi de aplicare a acestora, și anume la deschiderea primei perioade de sesiune ordinară din 2021;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie spre informare Consiliului, Comisiei și parlamentelor statelor membre.

Textul în vigoare   Amendamentul
Amendamentul 1
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Titlul XIII a (nou)
TITLUL XIIIa: ÎMPREJURĂRI EXCEPȚIONALE
Amendamentul 2
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 237 a (nou)
Articolul 237a
Măsuri excepționale
(1)  Prezentul articol se aplică situațiilor în care Parlamentul, din cauza unor împrejurări excepționale și neprevăzute independente de voința sa, este împiedicat să își îndeplinească atribuțiile și să își exercite prerogativele în temeiul tratatelor și în care, pentru a adopta măsuri excepționale care să îi permită Parlamentului să continue să îndeplinească aceste atribuții și să exercite aceste prerogative, este necesară o derogare temporară de la procedurile obișnuite ale Parlamentului, prevăzute la alte articole din prezentul regulament.
Se consideră că există împrejurări excepționale în cazul în care Președintele ajunge, pe baza unor dovezi solide, confirmate, dacă este cazul, de serviciile Parlamentului, la concluzia că, din motive de securitate sau siguranță sau din cauza indisponibilității mijloacelor tehnice, este sau va fi imposibil sau periculos ca Parlamentul să se întrunească urmând procedurile sale obișnuite, astfel cum se prevede la alte articole din prezentul regulament și în calendarul adoptat de aceasta.
(2)  Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), Președintele poate decide, cu aprobarea Conferinței președinților, să aplice una sau mai multe dintre măsurile menționate la alineatul (3).
Dacă, din motive de urgență imperativă, este imposibilă întrunirea Conferinței președinților în persoană sau virtual, Președintele poate decide să aplice una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la alineatul (3). O astfel de decizie expiră în termen de cinci zile de la adoptare, cu excepția cazului în care a fost aprobată de Conferința președinților în termenul respectiv.
În urma unei decizii a Președintelui, aprobată de Conferința președinților, un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita, în orice moment, ca unele măsuri sau toate măsurile prevăzute în decizia respectivă să fie supuse în mod individual Parlamentului spre aprobare fără dezbatere. Votul în plen se înscrie pe ordinea de zi a primei ședințe care urmează după ziua depunerii solicitării respective. Nu se pot depune amendamente. În cazul în care o măsură nu întrunește majoritatea voturilor exprimate, aceasta expiră după încheierea perioadei de sesiune. O măsură aprobată în sesiune plenară nu poate fi supusă din nou la vot în cursul aceleiași perioade de sesiune.
(3)  Decizia menționată la alineatul (2) poate prevedea toate măsurile adecvate pentru abordarea împrejurărilor excepționale menționate la alineatul (1), în special următoarele măsuri:
(a)  amânarea unei perioade de sesiune, a unei ședințe sau a unei reuniuni a unei comisii până la o dată ulterioară celei programate și/sau anularea sau limitarea reuniunilor delegațiilor interparlamentare și ale altor organe;
(b)  mutarea locului de desfășurare a unei perioade de sesiune, a unei ședințe sau a unei reuniuni a unei comisii de la sediul Parlamentului la unul dintre locurile de desfășurare a activității sale sau la un loc extern, ori de la unul dintre locurile de desfășurare a activității sale la sediul Parlamentului, la unul dintre celelalte locuri de desfășurare a activității sale sau la un loc extern;
(c)  desfășurarea, integral sau parțial, a unei perioade de sesiune sau a unei ședințe în incinta Parlamentului, în săli de reuniune separate, care permit o distanțare fizică adecvată;
(d)  desfășurarea unei perioade de sesiune, a unei ședințe sau a unei reuniuni a organelor Parlamentului în conformitate cu regimul de participare de la distanță prevăzut la articolul 237c;
(e)  în cazul în care mecanismul ad hoc de suplinire prevăzut la articolul 209 alineatul (7) nu oferă suficiente soluții pentru a aborda împrejurările excepționale avute în vedere, înlocuirea temporară a deputaților dintr-o comisie de către grupurile politice, cu excepția cazului în care deputații în cauză se opun unei astfel de înlocuiri temporare.
(4)  O decizie menționată la alineatul (2) este limitată în timp și precizează motivele pe care se întemeiază. Aceasta intră în vigoare la data publicării pe site-ul Parlamentului sau, dacă împrejurările împiedică o astfel de publicare, la data publicării acesteia prin cele mai bune mijloace alternative disponibile.
De asemenea, toți deputații sunt informați individual și fără întârziere cu privire la decizie.
Decizia poate fi reînnoită de către Președinte în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2) o dată sau de mai multe ori, pentru o perioadă limitată. O decizie de reînnoire expune motivele pe care se întemeiază.
Președintele revocă o decizie adoptată în temeiul prezentului articol de îndată ce au dispărut împrejurările excepționale menționate la alineatul (1) care au condus la adoptarea acesteia.
(5)  Prezentul articol se aplică numai în ultimă instanță și sunt reținute și aplicate numai măsurile strict necesare pentru abordarea împrejurărilor excepționale în cauză.
La aplicarea prezentului articol se ține seama în mod corespunzător mai ales de principiul democrației reprezentative, de principiul egalității de tratament a deputaților, de dreptul deputaților de a-și exercita mandatul parlamentar fără deficiențe, inclusiv de drepturile acestora care decurg din articolul 167 și de dreptul de a vota în mod liber, individual și în persoană, precum și de Protocolul nr. 6 privind stabilirea sediilor unor instituții și ale anumitor organe, oficii, agenții și servicii ale Uniunii Europene, anexat tratatelor.
Amendamentul 3
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 237 b (nou)
Articolul 237b
Perturbarea echilibrului politic în Parlament
(1)  Președintele poate adopta, cu aprobarea Conferinței președinților, măsurile necesare pentru a facilita participarea deputaților sau a unui grup politic în cauză în cazul în care, pe baza unor dovezi solide, acesta ajunge la concluzia că echilibrul politic din Parlament este grav afectat deoarece un număr semnificativ de deputați sau un grup politic nu pot participa la lucrările Parlamentului desfășurate conform procedurilor sale obișnuite, astfel cum se prevede la alte articole din prezentul regulament, din motive de securitate sau de siguranță sau ca urmare a indisponibilității mijloacelor tehnice.
Scopul unic al unor astfel de măsuri este de a permite participarea de la distanță a deputaților în cauză prin aplicarea anumitor mijloace tehnice selectate în temeiul articolului 237c alineatul (1) sau prin alte mijloace adecvate care servesc aceluiași scop.
(2)  Măsurile prevăzute la alineatul (1) pot fi adoptate în beneficiul unui număr semnificativ de deputați dacă împrejurări excepționale și imprevizibile, independente de voința lor, care au loc într-un context regional, conduc la neparticiparea acestora.
Măsurile prevăzute la alineatul (1) pot fi adoptate, de asemenea, în beneficiul deputaților dintr-un grup politic, dacă grupul respectiv le-a solicitat, în cazul în care neparticiparea acestuia este rezultatul unor împrejurări excepționale și imprevizibile, care nu pot fi controlate de grupul respectiv.
(3)  Articolul 237a alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf, precum și normele și principiile prevăzute la articolul 237a alineatele (4) și (5) se aplică în mod corespunzător.
Amendamentul 4
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 237 c (nou)
Articolul 237c
Regimul de participare de la distanță
(1)  Dacă Președintele decide, în conformitate cu articolul 237a alineatul (3) litera (d), să aplice regimul de participare de la distanță, Parlamentul își poate desfășura lucrările de la distanță, printre altele, permițând tuturor deputaților să își exercite unele dintre drepturile parlamentare prin mijloace electronice.
În cazul în care Președintele decide, în conformitate cu articolul 237b, că trebuie utilizate anumite mijloace tehnice în cadrul regimului de participare de la distanță, prezentul articol se aplică numai în măsura necesară și numai deputaților în cauză.
(2)  Regimul de participare de la distanță garantează că:
–  deputații își pot exercita mandatul parlamentar fără deficiențe, în special dreptul de a se exprima în plen și în comisii, de a vota și de a depune texte;
–  deputații votează individual și în persoană;
–  sistemul de votare de la distanță le permite deputaților să voteze în mod obișnuit, să voteze prin apel nominal și prin vot secret și să verifice dacă voturile lor sunt luate în calcul printre voturile exprimate;
–  se aplică un sistem de vot uniform pentru toți deputații, indiferent dacă sunt prezenți sau nu în incinta Parlamentului;
–  articolul 167 se aplică în cea mai mare măsură posibilă;
–  soluțiile informatice puse la dispoziția deputaților și a personalului acestora sunt neutre din punct de vedere tehnologic;
–  participarea deputaților la dezbaterile parlamentare și la votare are loc prin mijloace electronice securizate care sunt gestionate și supravegheate de serviciile Parlamentului direct și intern.
(3)  La luarea deciziei menționate la alineatul (1), Președintele stabilește dacă regimul respectiv se aplică numai exercitării drepturilor deputaților în plen sau și exercitării drepturilor deputaților în comisii și/sau alte organe ale Parlamentului.
De asemenea, Președintele stabilește în decizia sa modul în care drepturile și practicile care nu pot fi exercitate în mod corespunzător fără prezența fizică a membrilor suferă adaptări pe durata regimului.
Aceste drepturi și practici se referă, printre altele, la:
–  modul de contabilizare a prezenței la o ședință sau la o reuniune;
–  condițiile în care se cere verificarea cvorumului;
–  depunerea textelor;
–  cererile de vot separat sau pe părți;
–  repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt;
–  programarea dezbaterilor;
–  prezentarea amendamentelor orale și obiecțiile ridicate la acestea;
–  ordinea voturilor;
–  termenele pentru stabilirea ordinii de zi și pentru moțiunile de procedură.
(4)  Din punctul de vedere al aplicării dispozițiilor din normele privind cvorumul și votul în sala de ședințe, deputații care participă de la distanță sunt considerați prezenți fizic în sala de ședințe.
Prin derogare de la articolul 171 alineatul (11), deputații care nu au luat cuvântul în cadrul unei dezbateri pot prezenta, o dată pe ședință, o declarație scrisă, care se anexează la stenograma dezbaterii.
Președintele stabilește, după caz, modul în care sala de ședințe poate fi utilizată de către deputați în cadrul regimului de participare de la distanță, în special numărul maxim de deputați care pot fi prezenți fizic.
(5)  Dacă Președintele decide, în conformitate cu alineatul (3) primul paragraf, să aplice regimul de participare de la distanță în cazul comisiilor sau al altor organe, se aplică, mutatis mutandis, alineatul (4), primul paragraf.
(6)  Biroul adoptă măsurile privind funcționarea și securitatea mijloacelor electronice utilizate în temeiul prezentului articol, în concordanță cu cerințele și standardele prevăzute la alineatul (2).
Amendamentul 5
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 237 d (nou)
Articolul 237d
Organizarea unei perioade de sesiune sau a unei ședințe în săli de reuniune separate
În cazul în care, în conformitate cu articolul 237a alineatul (3) litera (c), Președintele decide să permită desfășurarea unei perioade de sesiune sau a unei ședințe, integral sau parțial, în mai multe săli de reuniune, inclusiv, dacă este cazul, în hemiciclu, se aplică următoarele norme:
–  sălile de reuniune utilizate în acest context sunt considerate a constitui în mod colectiv sala de ședințe;
–  Președintele poate, dacă este necesar, să stabilească modul în care sălile de reuniune respective pot fi utilizate, pentru a asigura respectarea cerințelor de distanțare fizică.
Ultima actualizare: 16 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate