Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2098(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0194/2020

Predkladané texty :

A9-0194/2020

Rozpravy :

PV 17/12/2020 - 3
CRE 17/12/2020 - 3

Hlasovanie :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0380

Prijaté texty
PDF 172kWORD 51k
Štvrtok, 17. decembra 2020 - Brusel
Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností
P9_TA(2020)0380A9-0194/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2020 o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností (2020/2098(REG))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 236 a 237 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A9-0194/2020),

1.  sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2.  zdôrazňuje, že kríza v oblasti zdravia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 odhalila, že rokovací poriadok si vyžaduje dôkladnejšie postupy na zabezpečenie neobmedzeného fungovania Európskeho parlamentu za rôznych mimoriadnych okolností;

3.  zdôrazňuje význam dočasných opatrení, ktoré ako reakciu na takéto mimoriadne okolnosti v súčasnej kríze v oblasti zdravia prijali predseda a riadiace orgány Európskeho parlamentu v súlade so zásadou právneho štátu; zdôrazňuje, že k týmto opatreniam na zabezpečenie kontinuity činnosti Európskeho parlamentu, ktorá sa vyžaduje v zmluvách, neexistujú žiadne alternatívy, a že sa nimi umožnilo, aby Európsky parlament vykonával svoju legislatívnu a rozpočtovú funkciu, ako aj funkciu politickej kontroly aj počas krízy v súlade s postupmi stanovenými v zmluvách;

4.  zdôrazňuje, že tieto dočasné opatrenia boli plne opodstatnené a že sa nimi zabezpečila platnosť všetkých hlasovaní, ktoré sa uskutočnili počas obdobia ich uplatňovania;

5.  pripomína, že je dôležité v rámci svojich najlepších schopností zabezpečiť primerané ubytovanie pre poslancov so zdravotným postihnutím a ich zamestnancov počas činnosti Európskeho parlamentu za mimoriadnych okolností;

6.  domnieva sa, že nižšie uvedené zmeny by sa mali prijať prostredníctvom alternatívneho systému elektronického hlasovania v súlade so súčasnými dočasnými opatreniami, ktoré prijal jeho predseda a jeho riadiace orgány a ktoré mu umožňujú fungovať počas sanitárnej krízy spôsobenej pandémiou COVID-19;

7.  sa rozhodol, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, ale budú sa uplatňovať až od 18. januára 2021, aby predseda a Konferencia predsedov mali právny základ na prijatie a predbežné schválenie rozhodnutia podľa nového článku 237a ods. 2 prvého pododseku, aby sa nové ustanovenia mohli uplatňovať v plnom rozsahu od prvého dňa ich uplatňovania, t. j. od začiatku prvej plenárnej schôdze v roku 2021;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii a národným parlamentom pre informáciu.

Platný text   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Hlava XIII a (nová)
HLAVA XIIIa: MIMORIADNE OKOLNOSTI
Pozmeňujúci návrh 2
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 237 a (nový)
Článok 237a
Mimoriadne opatrenia
1.  Tento článok sa uplatňuje v situáciách, keď Parlament z dôvodu výnimočných a nepredvídateľných okolností mimo svojej kontroly nemôže plniť svoje povinnosti a vykonávať svoje právomoci podľa zmlúv a keď je potrebné uplatniť dočasnú výnimku zo zvyčajných postupov Parlamentu stanovených v iných ustanoveniach tohto rokovacieho poriadku s cieľom prijať mimoriadne opatrenia, aby mohol Parlament naďalej plniť uvedené povinnosti a vykonávať uvedené právomoci.
Za takéto mimoriadne okolnosti sa považujú situácie, keď predseda na základe spoľahlivých dôkazov, ktoré podľa potreby potvrdia útvary Parlamentu, dospeje k záveru, že z dôvodov bezpečnosti alebo ochrany alebo ako dôsledok nedostupnosti technických prostriedkov je alebo bude pre Parlament nemožné alebo nebezpečné zasadať v súlade so svojimi zvyčajnými postupmi stanovenými v iných ustanoveniach tohto rokovacieho poriadku a svojim prijatým kalendárom činností.
2.  Predseda môže so súhlasom Konferencie predsedov rozhodnúť o uplatnení jedného alebo viacerých opatrení uvedených v odseku 3, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1.
Ak je z nevyhnutných a naliehavých dôvodov nemožné zvolať prezenčné alebo virtuálne zasadnutie Konferencie predsedov, predseda môže rozhodnúť o uplatnení jedného alebo viacerých opatrení uvedených v odseku 3. Platnosť takéhoto rozhodnutia sa skončí po uplynutí piatich dní po jeho prijatí, pokiaľ ho v tejto lehote neschváli Konferencia predsedov.
Po rozhodnutí predsedu, ktoré schválila Konferencia predsedov, môžu poslanci alebo politická skupina či skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, kedykoľvek požiadať, aby boli niektoré alebo všetky opatrenia stanovené v uvedenom rozhodnutí jednotlivo predložené Parlamentu na schválenie bez rozpravy. Hlasovanie v pléne sa zaradí na program prvého rokovania nasledujúceho po dni, keď bola žiadosť predložená. Nemôžu sa predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy. Ak opatrenie nezíska väčšinu odovzdaných hlasov, jeho platnosť sa skončí po skončení schôdze. Opatrenie schválené na plenárnej schôdzi nesmie byť predmetom ďalšieho hlasovania počas tej istej schôdze.
3.  Rozhodnutím uvedeným v odseku 2 sa môžu stanoviť všetky vhodné opatrenia s cieľom reagovať na mimoriadne okolnosti uvedené v odseku 1, a najmä tieto opatrenia:
a)  odloženie plánovanej schôdze, rokovania alebo schôdze výboru na neskorší dátum a/alebo zrušenie či obmedzenie schôdzí medziparlamentných delegácií a iných orgánov;
b)  presunutie schôdze, rokovania alebo schôdze výboru zo sídla Parlamentu na jedno z jeho pracovísk alebo na externé miesto, alebo z jedného z pracovísk Parlamentu do jeho sídla, na iné pracovisko Parlamentu alebo na externé miesto;
c)  uskutočnenie schôdze alebo rokovania v priestoroch Parlamentu, úplne alebo čiastočne v oddelených zasadacích miestnostiach, čím sa umožní dodržiavať primeraný fyzický odstup;
d)  uskutočnenie schôdze, rokovania alebo schôdze orgánov Parlamentu v režime účasti na diaľku stanovenom v článku 237c;
e)  v prípade, že mechanizmus ad hoc zastúpenia stanovený v článku 209 ods. 7 neposkytuje dostatočné riešenia ako reakciu na dané mimoriadne okolnosti, dočasné zastúpenie členov vo výbore politickými skupinami, pokiaľ dotknutí členovia nenamietajú takéto dočasné zastúpenie.
4.  Rozhodnutie uvedené v odseku 2 je časovo obmedzené a musia sa v ňom uviesť dôvody, na ktorých sa zakladá. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť jeho uverejnením na webovom sídle Parlamentu, alebo ak okolnosti neumožňujú takéto uverejnenie, jeho zverejnením iným najvhodnejším dostupným spôsobom.
Rozhodnutie sa tiež bezodkladne oznámi jednotlivo všetkým poslancom.
Predseda môže rozhodnutie obnoviť v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 raz alebo viackrát, a to na obmedzené obdobie. V rozhodnutí o obnovení sa uvedú dôvody, na ktorých sa zakladá.
Predseda zruší rozhodnutie prijaté podľa tohto článku, keď zaniknú mimoriadne okolnosti uvedené v odseku 1, ktoré boli dôvodom jeho prijatia.
5.  Tento článok sa uplatňuje len ako posledná možnosť a vyberú a uplatnia sa len tie opatrenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné ako reakcia na dané mimoriadne okolnosti.
Pri uplatňovaní tohto článku sa náležite zohľadní najmä zásada zastupiteľskej demokracie, zásada rovnakého zaobchádzania s poslancami, právo poslancov vykonávať svoj poslanecký mandát bez obmedzenia, a to vrátane ich práv, ktoré im vyplývajú z článku 167 tohto rokovacieho poriadku, a ich právo slobodne, individuálne a osobne hlasovať, a Protokol č. 6 o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a agentúr a útvarov Európskej únie, ktorý je pripojený k zmluvám.
Pozmeňujúci návrh 3
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 237 b (nový)
Článok 237b
Narušenie politickej rovnováhy v Parlamente
1.  Predseda môže so súhlasom Konferencie predsedov prijať opatrenia potrebné na uľahčenie účasti dotknutých poslancov alebo politickej skupiny, ak na základe spoľahlivých dôkazov dospeje k záveru, že politická rovnováha v Parlamente je výrazne narušená, pretože značný počet poslancov alebo jedna z politických skupín sa nemôže zúčastniť na rokovaniach Parlamentu v súlade s jeho zvyčajnými postupmi stanovenými v iných ustanoveniach tohto rokovacieho poriadku, a to z dôvodov bezpečnosti alebo ochrany, alebo ako dôsledok nedostupnosti technických prostriedkov.
Jediným účelom takýchto opatrení je umožniť dotknutým poslancom účasť na diaľku prostredníctvom vybraných technických prostriedkov podľa článku 237c ods. 1 alebo iných vhodných prostriedkov plniacich ten istý účel.
2.  Opatrenia podľa odseku 1 sa môžu prijať v prospech značného počtu poslancov v prípade, že výnimočné a nepredvídateľné okolnosti mimo ich kontroly vyskytujúce sa v regionálnom kontexte viedli k ich neúčasti.
Opatrenia podľa odseku 1 sa tiež môžu prijať v prospech členov politickej skupiny, ak o ne táto politická skupina požiadala v prípade, že neúčasť tejto skupiny je dôsledkom výnimočných a nepredvídateľných okolností mimo kontroly uvedenej skupiny.
3.  Článok 237a ods. 2 druhý a tretí pododsek a pravidlá a zásady stanovené v článku 237a ods. 4 a 5 sa uplatnia zodpovedajúcim spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 4
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 237 c (nový)
Článok 237c
Režim účasti na diaľku
1.  Ak predseda v súlade s článkom 237a ods. 3 písm. d) rozhodne o uplatnení režimu účasti na diaľku, Parlament môže viesť svoje rokovania na diaľku okrem iného aj prostredníctvom toho, že všetkým poslancom umožní vykonávať niektoré z ich poslaneckých práv elektronickou formou.
Ak predseda v súlade s článkom 237b rozhodne o použití vybraných technických prostriedkov v rámci režimu účasti na diaľku, tento článok sa uplatní len v nevyhnutnej miere a len v prípade dotknutých poslancov.
2.  Režimom účasti na diaľku sa zabezpečí, aby:
–  poslanci mohli vykonávať svoj poslanecký mandát vrátane najmä svojho práva vystúpiť v pléne a vo výboroch, hlasovať a predkladať texty bez obmedzenia,
–  poslanci mohli hlasovať individuálne a osobne,
–  systém hlasovania na diaľku umožnil poslancom hlasovať v normálnom hlasovaní, hlasovaní podľa mien a v tajnom hlasovaní a overiť, či sa ich hlasy započítali ako odovzdané,
–  pre všetkých poslancov platil jednotný hlasovací systém bez ohľadu na ich prítomnosť či neprítomnosť v priestoroch Parlamentu,
–  sa článok 167 uplatňoval v najväčšom možnom rozsahu;
–  riešenia v oblasti informačných technológií poskytnuté poslancom a ich zamestnancom boli „technologicky neutrálne“,
–  sa účasť poslancov na parlamentných rozpravách a hlasovaniach uskutočňovala prostredníctvom zabezpečených elektronických prostriedkov, ktoré spravujú a na ktoré dohliadajú útvary Parlamentu priamo a interne.
3.  Pri prijatí rozhodnutia uvedeného v odseku 1 predseda určí, či sa tento režim uplatňuje len na výkon práv poslancov na plenárnej schôdzi, alebo aj na výkon práv poslancov vo výboroch Parlamentu a/alebo v iných orgánoch Parlamentu.
Predseda vo svojom rozhodnutí takisto určí, akým spôsobom sa práva a postupy, ktoré sa nemôžu riadne vykonávať bez fyzickej prítomnosti poslancov, upravia počas uplatňovania tohto režimu.
Uvedené práva a postupy sa okrem iného týkajú:
–  spôsobu, akým sa ráta prítomnosť na rokovaní alebo zasadnutí,
–  podmienok, za ktorých sa podáva žiadosť o zistenie uznášaniaschopnosti,
–  predkladania textov,
–  žiadostí o hlasovanie po častiach a o oddelené hlasovanie,
–  prideľovania rečníckeho času,
–  plánovania rozpráv,
–  predkladania ústnych pozmeňujúcich návrhov a námietok k nim,
–  poradia hlasovania,
–  termínov a lehôt na stanovenie programu a na procedurálne návrhy.
4.  Na účely uplatňovania ustanovení článkov rokovacieho poriadku týkajúcich sa uznášaniaschopnosti a hlasovania v rokovacej sále sa poslanci, ktorí sa zúčastňujú na diaľku, považujú za fyzicky prítomných v rokovacej sále.
Odchylne od článku 171 ods. 11 môžu poslanci, ktorí počas rozpravy nevystúpili, raz počas každého rokovania predložiť písomné vyhlásenie, ktoré sa priloží k doslovnému zápisu z rozpravy.
Predseda v prípade potreby určí spôsob, akým môžu poslanci využívať rokovaciu sálu počas uplatňovania režimu účasti na diaľku, a najmä maximálny počet poslancov, ktorí môžu byť fyzicky prítomní.
5.  Ak predseda v súlade s odsekom 3 prvým pododsekom rozhodne o uplatnení režimu účasti na diaľku v prípade výborov alebo iných orgánov, odsek 4 prvý pododsek sa uplatňuje primerane.
6.  Predsedníctvo prijme opatrenia týkajúce sa prevádzky a bezpečnosti elektronických prostriedkov používaných podľa tohto článku v súlade s požiadavkami a normami stanovenými v odseku 2.
Pozmeňujúci návrh 5
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 237 d (nový)
Článok 237d
Uskutočnenie schôdze alebo rokovania v oddelených zasadacích miestnostiach
Ak predseda v súlade s článkom 237a ods. 3 písm. c) rozhodne o tom, že schôdza alebo rokovanie sa môže úplne alebo čiastočne konať vo viac ako jednej zasadacej miestnosti vrátane, podľa potreby, rokovacej sály, platia tieto pravidlá:
–  použité zasadacie miestnosti sa v tejto súvislosti spoločne považujú za rokovaciu sálu,
–  predseda môže v prípade potreby určiť spôsob, akým sa príslušné zasadacie miestnosti využijú tak, aby boli dodržané požiadavky fyzického odstupu.
Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia