Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2098(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0194/2020

Predložena besedila :

A9-0194/2020

Razprave :

PV 17/12/2020 - 3
CRE 17/12/2020 - 3

Glasovanja :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0380

Sprejeta besedila
PDF 158kWORD 52k
Četrtek, 17. december 2020 - Bruselj
Spremembe Poslovnika, s katerimi se želi zagotoviti delovanje Parlamenta v izrednih razmerah
P9_TA(2020)0380A9-0194/2020

Sklep Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2020 o spremembah Poslovnika, s katerimi se želi zagotoviti delovanje Parlamenta v izrednih razmerah (2020/2098(REG))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 236 in 237 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A9-0194/2020),

1.  se odloči spremeniti Poslovnik, kot sledi;

2.  poudarja, da je zdravstvena kriza, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, pokazala, da mora njegov poslovnik določati bolj razdelane postopke, da bi se zagotovilo neomejeno delovanje Parlamenta v različnih vrstah izrednih razmer;

3.  poudarja pomen začasnih ukrepov, ki so jih v trenutni zdravstveni krizi v skladu z vladavino prava sprejeli njegov predsednik in vodilni organi, da bi se lahko soočili s temi izrednimi razmerami; poudarja, da ni bilo druge možnosti kot ti ukrepi, da bi zagotovili neprekinjeno delovanje Parlamenta, kot zahtevata Pogodbi, in da so Parlamentu med krizo omogočili izvajanje zakonodajne, proračunske in politične nadzorne funkcije v skladu s postopki, določenimi v Pogodbah;

4.  poudarja, da so bili ti začasni ukrepi v celoti upravičeni in da so zagotovili veljavnost vseh glasovanj, ki so potekala v času njihove veljavnosti;

5.  opozarja, da je treba med delovanjem Parlamenta v izrednih razmerah po najboljših močeh zagotoviti primerne prilagoditve za invalidne poslance in njihove uslužbence;

6.  meni, da bi bilo treba spodaj navedene predloge sprememb sprejeti z alternativnim elektronskim sistemom glasovanja v skladu s sedanjimi začasnimi ukrepi, ki so jih sprejeli njegov predsednik in njegovi vodstveni organi, da bi lahko deloval med zdravstveno krizo, ki jo je povzročila pandemija COVID-19;

7.  se odloči, da te spremembe začnejo veljati 1. januarja 2021, vendar se uporabljajo šele od 18. januarja 2021, da bosta imela predsednik in konferenca predsednikov pravno podlago za predhodno sprejetje in odobritev sklepa v skladu s prvim pododstavkom novega člena 237a(2), tako da se bodo nove določbe lahko v celoti uporabljale od prvega dne njihove uporabe, in sicer od začetka prvega rednega delnega zasedanja leta 2021;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom v vednost.

Veljavno besedilo   Predlog spremembe
Predlog spremembe 1
Poslovnik Parlamenta
Naslov XIII a (novo)
NASLOV XIIIa: IZREDNE RAZMERE
Predlog spremembe 2
Poslovnik Parlamenta
Člen 237 a (novo)
Člen 237a
Izredni ukrepi
1.  Ta člen se uporablja za primere, v katerih je Parlament zaradi izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere ne more vplivati, oviran pri opravljanju nalog in izvajanju pristojnosti, ki jih ima na podlagi Pogodb, in je treba začasno odstopati od običajnih postopkov Parlamenta, določenih drugje v tem poslovniku, da bi lahko sprejel izredne ukrepe, na podlagi katerih bi lahko Parlament še naprej opravljal te naloge in izvajal te pristojnosti.
Šteje se, da izredne razmere obstajajo, če predsednik na podlagi zanesljivih dokazov, ki jih po potrebi potrdijo službe Parlamenta, ugotovi, da zaradi varnosti ali zaščite ali zaradi nerazpoložljivosti tehničnih sredstev ni možno ali ne bo možno ali je nevarno, da bi se Parlament sestal v skladu s svojimi običajnimi postopki, ki so določeni drugje v poslovniku in sprejetem koledarju.
2.  Kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, lahko predsednik z odobritvijo konference predsednikov sklene uporabiti enega ali več ukrepov iz odstavka 3.
Če je zaradi nujnih razlogov nemogoče sklicati konferenco predsednikov, da bi se njeni člani sestali osebno ali virtualno, lahko predsednik sklene uporabiti enega ali več ukrepov iz odstavka 3. Ta sklep preneha veljati pet dni po njegovem sprejetju, razen če ga konferenca predsednikov v tem obdobju odobri.
Po sklepu predsednika, ki ga odobri konferenca predsednikov, lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, kadar koli zahtevajo, da se nekateri ali vsi ukrepi iz tega sklepa predložijo Parlamentu v odobritev brez razprave. Glasovanje na plenarnem zasedanju se uvrsti na dnevni red prve seje po dnevu, ko je bila zahteva vložena. Predlogov sprememb ni mogoče vložiti. Če ukrep ne prejme večine oddanih glasov, preneha veljati po koncu delnega zasedanja. O ukrepu, ki je bil odobren na plenarnem zasedanju, se ne sme ponovno glasovati na istem delnem zasedanju.
3.  Sklep iz odstavka 2 lahko določi vse ustrezne ukrepe za obravnavanje izrednih razmer iz odstavka 1 in zlasti naslednje ukrepe:
(a)  preložitev načrtovanega delnega zasedanja, seje ali seje odbora na poznejši datum in/ali odpoved ali omejitev sej medparlamentarnih delegacij in drugih organov;
(b)  premestitev delnega zasedanja, seje ali seje odbora s sedeža Parlamenta v enega od krajev dela Parlamenta ali v drugi kraj oziroma iz enega od krajev dela Parlamenta na sedež Parlamenta, v drugi kraj dela Parlamenta ali v drugi kraj;
(c)   izvedbo delnega zasedanja ali seje v prostorih Parlamenta v celoti ali delno v ločenih sejnih sobah, ki omogočajo ustrezno fizično razdaljo;
(d)  izvedbo delnega zasedanja, seje ali seje organov Parlamenta v skladu z ureditvijo udeležbe na daljavo iz člena 237c;
(e)   začasno zamenjavo poslancev v odboru, ki jo izvedejo politične skupine, v primeru, da ad hoc mehanizem nadomeščanja iz člena 209(7) ne bi omogočal zadovoljive rešitve za obravnavanje izrednih razmer, razen če zadevni poslanec taki začasni zamenjavi nasprotuje.
4.  Sklep iz odstavka 2 je časovno omejen in vsebuje razloge, na katerih temelji. Veljati začne po objavi na spletnem mestu Parlamenta ali, če okoliščine preprečujejo takšno objavo, po objavi z najboljšimi razpoložljivimi drugimi sredstvi.
O sklepu se nemudoma posamično obvestijo tudi vsi poslanci.
V skladu s postopkom iz odstavka 2 lahko predsednik sklep enkrat ali večkrat podaljša za določen čas. V sklepu o podaljšanju se navedejo razlogi, na katerih ta temelji.
Predsednik razveljavi sklep, sprejet na podlagi tega člena, takoj ko prenehajo izredne razmere iz odstavka 1, zaradi katerih je bil sprejet.
5.  Ta člen se uporabi le kot skrajno sredstvo, izberejo in uporabijo pa se samo ukrepi, ki so nujno potrebni za obravnavanje zadevnih izrednih razmer.
Pri uporabi tega člena se upoštevajo zlasti načelo predstavniške demokracije, načelo enake obravnave poslancev, pravica poslancev, da svoj parlamentarni mandat izvršujejo brez omejitev, vključno s pravicami, ki izhajajo iz člena 167, in njihova pravica, da svobodno, individualno in osebno glasujejo, ter Protokol št. 6 o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske unije, ki je priložen k Pogodbama.
Predlog spremembe 3
Poslovnik Parlamenta
Člen 237 b (novo)
Člen 237b
Motnje političnega ravnotežja v Parlamentu
1.  Predsednik lahko z odobritvijo konference predsednikov sprejme ukrepe, potrebne za olajšanje udeležbe poslancev ali politične skupine, če na podlagi zanesljivih dokazov ugotovi, da je politično ravnotežje v Parlamentu resno ogroženo, ker se veliko število poslancev ali politična skupina ne more udeležiti parlamentarnih postopkov v skladu z običajnimi pravili, opredeljenimi drugje v tem poslovniku, zaradi varnosti ali zaščite ali zaradi nerazpoložljivosti tehničnih sredstev.
Edini namen teh ukrepov je omogočiti udeležbo poslancev na daljavo z uporabo izbranih tehničnih sredstev na podlagi člena 237c(1) ali drugih ustreznih sredstev, ki služijo istemu namenu.
2.  Ukrepi iz odstavka 1 se lahko sprejmejo v korist večjega števila poslancev, če zaradi izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere ne morejo vplivati in do katerih pride v regionalnem kontekstu, ne morejo sodelovati.
Ukrepi iz odstavka 1 se lahko sprejmejo tudi v korist članov politične skupine, če jih zahteva ta skupina, kadar ne more sodelovati zaradi izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere ne more vplivati.
3.  Ustrezno se uporabljajo drugi in tretji pododstavek člena 237a(2) ter pravila in načela iz člena 237a(4) in (5).
Predlog spremembe 4
Poslovnik Parlamenta
Člen 237 c (novo)
Člen 237c
Udeležba na daljavo
1.  Kadar predsednik v skladu s točko (d) člena 237a(3) sklene, da se uporabi ureditev za udeležbo na daljavo, lahko Parlament izvaja svoje postopke na daljavo, med drugim tako, da se vsem poslancem dovoli, da nekatere parlamentarne pravice uveljavljajo z elektronskimi sredstvi.
Kadar predsednik v skladu s členom 237b sklene, da se uporabijo izbrana tehnična sredstva v okviru ureditve za udeležbo na daljavo, se ta člen uporablja le v potrebnem obsegu in samo za zadevne poslance.
2.  Ureditev za udeležbo na daljavo zagotavlja, da:
–  poslanci lahko izvršujejo parlamentarni mandat, ki vključuje zlasti njihovo pravico, da neovirano govorijo na plenarnem zasedanju in v odborih, glasujejo in vložijo besedila,
–  poslanci vse glasove oddajo individualno in osebno,
–  glasovanje na daljavo poslancem omogoča, da se udeležijo splošnega, poimenskega in tajnega glasovanja in preverijo, da se njihovi glasovi štejejo kot oddani,
–  se za vse poslance uporabi enoten sistem glasovanja, ne glede na to, ali so prisotni v prostorih Parlamenta ali ne,
–  se v največji možni meri uporablja člen 167,
–  so rešitve informacijske tehnologije, ki so na voljo poslancem in njihovemu osebju, „tehnološko nevtralne“,
–  udeležba poslancev v parlamentarnih razpravah in na glasovanju poteka z uporabo varnih elektronskih sredstev, ki jih neposredno upravljajo in nadzorujejo notranje službe Parlamenta.
3.  Predsednik pri sprejemanju sklepa iz odstavka 1 določi, ali se ta ureditev uporablja le za izvrševanje pravic poslancev na plenarnem zasedanju ali tudi za izvrševanje pravic poslancev v odborih in/ali drugih organih Parlamenta.
Predsednik v svojem sklepu določi tudi, kako se pravice in prakse, ki jih ni mogoče ustrezno izvrševati brez fizične prisotnosti poslancev, prilagodijo za čas trajanja ureditve.
Te pravice in prakse med drugim zadevajo:
–  način ugotavljanja prisotnosti na sejah in sestankih,
–  pogoje, pod katerimi se zahteva preverjanje sklepčnosti,
–  vlaganje besedil,
–  zahteve za glasovanje po delih in ločeno glasovanje,
–  dodelitev časa za govor,
–  razporeditev razprav,
–  vlaganje ustnih predlogov sprememb in ugovore nanje,
–  vrstni red glasovanja,
–  roke in časovne omejitve za določitev dnevnega reda in za postopkovne predloge.
4.  Za namene uporabe določb Poslovnika v zvezi s sklepčnostjo in glasovanjem v sejni dvorani se za poslance, ki se glasovanja udeležujejo na daljavo, šteje, da so fizično prisotni v sejni dvorani.
Z odstopanjem od člena 171(11) lahko poslanci, ki niso sodelovali v razpravi, enkrat na sejo vložijo pisno izjavo, ki se priloži dobesednemu zapisu seje.
Predsednik po potrebi določi način, kako lahko poslanci uporabijo sejno dvorano med veljavnostjo ureditve za udeležbo na daljavo, zlasti v zvezi z največjim številom poslancev, ki so lahko fizično prisotni.
5.  Kadar predsednik v skladu s prvim pododstavkom odstavka 3 sklene, da velja udeležba na daljavo za odbore ali druge organe, se smiselno uporablja prvi pododstavek odstavka 4.
6.  Predsedstvo sprejme ukrepe v zvezi z delovanjem in varnostjo elektronskih sredstev, ki se uporabljajo na podlagi tega člena, v skladu z zahtevami in standardi iz odstavka 2.
Predlog spremembe 5
Poslovnik Parlamenta
Člen 237 d (novo)
Člen 237d
Delno zasedanje ali seja v ločenih sejnih dvoranah
Kadar predsednik v skladu s točko (c) člena 237a(3) sklene, da bo delno zasedanje ali seja Parlamenta v celoti ali delno potekala v več sejnih dvoranah, vključno, po potrebi, s polkrožno dvorano, veljata naslednji pravili:
–  za sejne dvorane, ki se uporabijo v tem primeru, se šteje, da skupaj tvorijo eno sejno dvorano,
–  predsednik lahko po potrebi določi način uporabe sejnih dvoran, da se zagotovi spoštovanje zahtev glede fizične razdalje.
Zadnja posodobitev: 16. marec 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov