Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2044(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0230/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0230/2020

Συζήτηση :

PV 17/12/2020 - 7
CRE 17/12/2020 - 7

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0383

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 176kWORD 61k
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019
P9_TA(2020)0383A9-0230/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019 (2020/2044(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αντικατοπτρίζουν τη σημασία που η Συνθήκη αποδίδει στο δικαίωμα των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ να εφιστούν την προσοχή του Κοινοβουλίου στα ζητήματα που τους απασχολούν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 ΣΛΕΕ σχετικά με τον ρόλο και τις λειτουργίες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις ΣΛΕΕ σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει, και συγκεκριμένα τα άρθρα 258 και 260,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 54 και 227 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A9-0230/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν από τις 23 έως τις 26 Μαΐου 2019, και τη σύσταση του νέου Κοινοβουλίου στις 2 Ιουλίου 2019, η Επιτροπή Αναφορών πραγματοποίησε τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε Σώμα στις 10 Ιουλίου 2019·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 το Κοινοβούλιο έλαβε 1 357 αναφορές, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 11,23 % σε σχέση με τις 1 220 αναφορές που υποβλήθηκαν το 2018 και αποκαλύπτει ότι , παρά την περίοδο διακοπής των ευρωπαϊκών εκλογών, οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ συνέχισαν να ασκούν το δικαίωμα υποβολής αναφοράς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 ο αριθμός των χρηστών που υποστήριξαν μία ή περισσότερες αναφορές στη διαδικτυακή πύλη αναφορών του Κοινοβουλίου αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2018 και ανήλθε συνολικά σε 28 075· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πληκτρολογήσεων προς υποστήριξη των αναφορών ήταν 31 679·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αναφορές που υποβλήθηκαν το 2019, οι 41 συνυπογράφηκαν από έναν ή περισσότερους πολίτες, 8 από περισσότερους από 100 πολίτες και 3 από περισσότερους από 10 000 πολίτες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αναφορών που λαμβάνονται παραμένει μικρός σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός των αναφορών που ελήφθησαν δείχνει ότι είναι αναγκαίο να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ασκώντας το δικαίωμα αναφοράς, οι πολίτες αναμένουν ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην επίλυση των προβλημάτων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 1 357 αναφορές που υποβλήθηκαν το 2019, 938 χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές, 406 κρίθηκαν μη παραδεκτές και 13 αποσύρθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχετικά υψηλό ποσοστό (30 %) μη παραδεκτών αναφορών το 2019 αποκαλύπτει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ευρεία έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία η αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος μέσω ειδικών εκστρατειών ενημέρωσης για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και της διαδικασίας υποβολής αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια για το παραδεκτό των αναφορών καθορίζονται στο άρθρο 227 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 226 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το οποίο οι αναφορές πρέπει να υποβάλλονται από πολίτες ή κατοίκους της ΕΕ που θίγονται άμεσα από θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς παρέχει στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ έναν ανοιχτό, δημοκρατικό και διαφανή μηχανισμό για να απευθυνθούν άμεσα στους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, και αποτελεί, ως εκ τούτου, σημαντική συνιστώσα της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση με βάση τη διαφάνεια, την αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ενσωμάτωση των αιτημάτων των πολιτών της ΕΕ στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ είναι απαραίτητη προκειμένου να αυξηθεί η άμεση συμμετοχή των πολιτών και να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική και πλήρως διαφανής διακυβέρνηση θα πρέπει επίσης να θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της προσέγγισης του έργου της Επιτροπής Αναφορών προς τους πολίτες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς πρέπει να ενισχύει την ικανότητα ανταπόκρισης του Κοινοβουλίου σε καταγγελίες και ανησυχίες σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ και τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές αποτελούν, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα χρήσιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων ή λανθασμένης εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο και σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αξιολογούν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ και την εφαρμογή της, καθώς και τον αντίκτυπο στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ, και να εντοπίζουν ελλείψεις και ασυνέπειες στο ενωσιακό δίκαιο που υπονομεύουν την εκπλήρωση του στόχου για διασφάλιση πλήρους προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες συνήθως απευθύνονται στην Επιτροπή Αναφορών ως έσχατη λύση, όταν κρίνουν ότι άλλοι φορείς και θεσμικά όργανα αδυνατούν να επιλύσουν τα προβλήματά τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από καιρό πρωτοστατεί στην εξέλιξη της διαδικασίας αναφορών διεθνώς, και εξακολουθεί να έχει το πιο ανοικτό και διαφανές σύστημα στην Ευρώπη, παρέχοντας στους αναφέροντες τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις δραστηριότητές του·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφορά εξετάζεται προσεκτικά από την Επιτροπή Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναφέρων έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με την απόφαση επί του παραδεκτού που έλαβε η επιτροπή και τη συνέχεια που δόθηκε στην εξέτασή της, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και στη γλώσσα του ή στη γλώσσα στην οποία συντάχθηκε η αναφορά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών βασίζονται στα σχόλια και στις αντιδράσεις που λαμβάνονται από τους αναφέροντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι αναφέροντες, σε συνδυασμό με την πραγματογνωσία που παρέχεται από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλους φορείς, έχουν καθοριστική σημασία για το έργο της επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδεκτές αναφορές συχνά παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για το έργο άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών και διακομματικών ομάδων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός αναφορών συζητείται σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών που είναι ανοικτές στο κοινό, λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι αναφέροντες προσκαλούνται να κάνουν μια παρουσίαση της αναφοράς τους και να συμμετέχουν πλήρως στη συζήτηση, συνεισφέροντας έτσι ενεργά στις εργασίες της επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 η Επιτροπή Αναφορών πραγματοποίησε 9 τακτικές συνεδριάσεις, όπου 250 αναφορές συζητήθηκαν με 239 αναφέροντες παρόντες, ενώ 126 αναφέροντες συμμετείχαν ενεργά και έλαβαν τον λόγο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος που διαδραματίζει η επιτροπή στην ενδυνάμωση των Ευρωπαίων πολιτών συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της εικόνας και του κύρους του Κοινοβουλίου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια θέματα που θίγονται στις αναφορές που υποβλήθηκαν το 2019 αφορούσαν περιβαλλοντικά θέματα (ιδίως ζητήματα που αφορούν τη ρύπανση, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των αποβλήτων), τα θεμελιώδη δικαιώματα (ιδίως τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα ψήφου και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο του Brexit), τις συνταγματικές υποθέσεις (ιδίως τα ζητήματα που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές εκλογές και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ), την υγεία (ιδίως θέματα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη και τον αντίκτυπο των κινδύνων και των τοξικών ουσιών), τις μεταφορές (ιδίως τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, τις διασυνοριακές συνδέσεις και τις εποχικές αλλαγές της ώρας), καθώς και την εσωτερική αγορά (ιδίως θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων), την απασχόληση (ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τις συμβάσεις επισφαλούς απασχόλησης), τον πολιτισμό και την εκπαίδευση (ιδίως την πρόσβαση στην εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία ή τον εκφοβισμό στα σχολεία), καθώς και πολλούς άλλους τομείς δραστηριότητας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 73,9 % των αναφορών που ελήφθησαν (1.003 αναφορές) το 2019 υποβλήθηκαν μέσω της δικτυακής πύλης αναφορών του Κοινοβουλίου, σε σύγκριση με το 70,7 % (863 αναφορές) το 2018·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 η διαδικτυακή πύλη αναφορών αναπτύχθηκε περαιτέρω με μια προσαρμοστική σχεδίαση με ικανότητα ανταπόκρισης, η οποία συνάδει με τη νέα «ματιά και αίσθηση» της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Europarl)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, έχει καταστεί φιλικότερη προς τον χρήστη και προσβάσιμη για τους πολίτες, οι οποίοι μπορούν τώρα να την χρησιμοποιούν σε οποιαδήποτε συσκευή, έχει βελτιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549· και ότι, επίσης, συμμορφώνεται εν μέρει με το πρότυπο των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού (WCAG) 2.1 επίπεδο ΑΑ · λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα δήλωση περί απορρήτου έχει τηλεφορτωθεί σε όλες τις γλωσσικές εκδόσεις στα υποδείγματα ηλεκτρονικών μηνυμάτων και στη σελίδα εγγραφής και ότι έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα Captcha για την καταχώριση των λογαριασμών των χρηστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη αναφορών και η ePetition έχουν ενσωματωθεί περαιτέρω με τη βελτίωση του μηχανισμού συγχρονισμού τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός αιτημάτων υποστήριξης εκ μέρους μεμονωμένων χρηστών διεκπεραιώθηκε με επιτυχία·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω της περιόδου διακοπής των ευρωπαϊκών εκλογών, δεν πραγματοποιήθηκαν διερευνητικές επισκέψεις για τις αναφορές για τις οποίες εκκρεμούσε έρευνα κατά τη διάρκεια του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή εξέτασε τις αξιολογήσεις παρακολούθησης ορισμένων προηγούμενων διερευνητικών επισκέψεων και ενέκρινε τις εκθέσεις σχετικά με δύο αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν προγραμματιστεί ορισμένες διερευνητικές επισκέψεις για το 2020·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί σημαντικό εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικής ενημέρωσης σχετικά με την ΕΠΠ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε κάθε δημοκρατικό σύστημα και εξασφαλίζουν περισσότερη διαφάνεια στο πλαίσιο της διαδικασίας της Επιτροπής Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποιοτικός Τύπος είναι σημαντικότατος για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι επικρατεί σύγχυση σε ορισμένα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναφορών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, η Επιτροπή Αναφορών είναι αρμόδια για τις σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο οποίος διερευνά καταγγελίες για κακοδιοίκηση εντός των οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 η Επιτροπή Αναφορών διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην οργάνωση της εκλογής του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, διεξάγοντας τη δημόσια ακρόαση των υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 231 του Κανονισμού· και ότι, στις 18 Δεκεμβρίου 2019, η Emily O’Reilly επανεξελέγη Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το ψήφισμα του της 17ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη στήριξή του στην έρευνα της Διαμεσολαβήτριας και προέτρεψε το Συμβούλιο να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή των συστάσεων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο δεν έχει απαντήσει ούτε στη Διαμεσολαβήτρια ούτε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν έχει αναλάβει ουδεμία σχετική δράση·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 ενισχύθηκαν περαιτέρω οι σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, όπως καταδεικνύεται από την ενεργό συμμετοχή της στις συνεδριάσεις της επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια του ψηφίσματός του της 12ης Φεβρουαρίου 2019(2), η Emily O’Reilly συμμετείχε στη συνεδρίαση της επιτροπής στις 2 Απριλίου 2019 για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα προτεινόμενα νέα προνόμιά της και υπέβαλε στην Επιτροπή Αναφορών την ετήσια έκθεσή της για το 2018 κατά τη συνεδρίασή της επιτροπής στις 4 Σεπτεμβρίου 2019·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, στο οποίο εντάσσονται ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, οι εθνικοί και περιφερειακοί Συνήγοροι του Πολίτη και λοιποί συναφείς οργανισμοί των κρατών μελών, των υποψηφίων προς ένταξη κρατών και άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το δίκαιο και την χάραξη πολιτικής της ΕΕ, και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες του Δικτύου Αναφορών θα πρέπει να βελτιωθούν εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών που διαχειρίζονται αναφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δίκτυο Αναφορών θα πρέπει να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία με την Επιτροπή και με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ζητήματα που εγείρονται από τους πολίτες στις αναφορές εξετάζονται επαρκώς και επιλύονται·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις πολιτικές της κατευθύνσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024, η πρόεδρος von der Leyen δεσμεύτηκε να ανταποκρίνεται μέσω νομοθετικής πράξης σε ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει του άρθρου 225 ΣΛΕΕ, προκειμένου να δώσει ισχυρότερο ρόλο στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρωτοβουλία θέσπισης νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο όσον αφορά τη δημιουργία άμεσης σχέσης μεταξύ του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου και των ζητημάτων που εγείρονται από τους πολίτες μέσω των αναφορών·

1.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών, ως η μόνη επιτροπή που επικοινωνεί απευθείας με τους πολίτες, πρέπει να ενισχύσει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει στην υπεράσπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διασφαλίζοντας ότι οι ανησυχίες και οι καταγγελίες των αναφερόντων εξετάζονται έγκαιρα και επιλύονται μέσω μιας ανοικτής, δημοκρατικής και πλήρως διαφανούς διαδικασίας, και μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και του διαλόγου με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αναφέροντες εξακολουθούν να μην ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η αναφορά χαρακτηρίζεται μη παραδεκτή· τονίζει τη σημασία μιας συνεχούς ενημερωτικής εκστρατείας και δημόσιου διαλόγου σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντας σαφέστερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις εξουσίες της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να εγκριθούν επειγόντως όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης της ΕΕ με βάση τη διαφάνεια, την ενισχυμένη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την άμεση συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ· θεωρεί σημαντική την περαιτέρω προώθηση του δικαιώματος αναφοράς, και την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με αυτό το δικαίωμα· προτείνει την ενίσχυση εκστρατειών ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν καλύτερα τις αρμοδιότητες της ΕΕ και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της Επιτροπής Αναφορών στην κοινή γνώμη·

3.  ζητεί μια πιο δυναμική παρέμβαση στον Τύπο και των μέσων επικοινωνίας και μια πιο ενεργό παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή του έργου της επιτροπής, και να αυξηθεί η ανταπόκρισή της στις ανησυχίες του κοινού και στις συζητήσεις για την ΕΕ, με την παρουσίαση των περιπτώσεων στις οποίες ένα ζήτημα που έθεσε ένας αναφέρων επιλύθηκε με την υποστήριξη της Επιτροπής Αναφορών·

4.  προτείνει τη διεξαγωγή εκστρατειών και εκδηλώσεων προβολής που θα απευθύνονται στους δημοσιογράφους και στα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να αποτραπεί η ασαφής πληροφόρηση, και, συνεπώς, να βελτιωθεί τη σχέση μεταξύ Επιτροπής Αναφορών και μέσων ενημέρωσης· υπογραμμίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προσέγγιση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με το καθημερινό έργο της Επιτροπής Αναφορών και μπορούν να συμβάλλουν, μέσω της δραστηριότητάς τους, στη βελτίωση των γνώσεων των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με το έργο της Επιτροπής Αναφορών· τονίζει ότι είναι καθήκον της ΕΕ να ενθαρρύνει την παροχή πλήρους ενημέρωσης στους ευρωπαίους πολίτες·

5.  τονίζει την ευκαιρία που δίνουν οι αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για άμεσο διάλογο με τους πολίτες και τους νόμιμα διαμένοντες στην ΕΕ, που επηρεάζονται από την λανθασμένη εφαρμογή ή παραβίαση του δικαίου της ΕΕ ή τις αντιφατικές ρυθμίσεις στη νομοθεσία της ΕΕ, και για την επίλυση προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί· αναγνωρίζει, ως εκ τούτου, το γεγονός ότι οι αναφορές αποτελούν την πύλη εισόδου των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και των αρμόδιων επιτροπών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά τις έρευνες ή τις προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

6.  θεωρεί απαραίτητη τη βελτίωση της συνεργασίας με εθνικά κοινοβούλια, κυβερνήσεις κρατών μελών, αρμόδια εθνικά θεσμικά όργανα και Διαμεσολαβητές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αναφορές διαβιβάζονται στις σχετικές και αρμόδιες αρχές·

7.  υπενθυμίζει ότι οι αναφορές συμβάλλουν σημαντικά στον ρόλο της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών· επαναλαμβάνει ότι η καλή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και της Επιτροπής είναι ζωτικής σημασίας και ότι οι απαιτούνται ταχύτερες απαντήσεις από την Επιτροπή, για την σωστή διεκπεραίωση των αναφορών· χαιρετίζει, προς τούτο, τη δέσμευση που ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τις διοργανικές σχέσεις και την ανάλυση προοπτικών κ. Maroš Šefčovič, κατά την ακρόασή του ως ορισθείς Επίτροπος, να βελτιώσει περαιτέρω τον χειρισμό των αναφορών από την Επιτροπή και να διασφαλίσει την υποβολή απαντήσεων ακριβείας εντός της τρίμηνης προθεσμίας· ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε έγγραφα στο πλαίσιο των διαδικασιών EU Pilot της ΕΕ που συνδέονται με τις ληφθείσες αναφορές, καθώς και τις διαδικασίες EU Pilot και τις διαδικασίες επί παραβάσει, που έχουν ήδη περατωθεί·

8.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί ότι θα συμμετέχει πιο ενεργά στην Επιτροπή Αναφορών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αναφέροντες θα λαμβάνουν ακριβείς απαντήσεις στα αιτήματα και στις καταγγελίες τους σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·

9.  θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να εναποθέτει την ευθύνη δράσης αποκλειστικά στον αναφέροντα, όταν εντοπίζεται πρόβλημα που αφορά την εφαρμογή ή την παραβίαση του δικαίου της ΕΕ· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να διερευνά εάν οι εθνικές αρχές έχουν λάβει μέτρα για την επίλυση του προβλήματος που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς και να είναι έτοιμη να παρέμβει σε περίπτωση που οι εθνικές αρχές δεν έχουν προβεί σε αποτελεσματικές ενέργειες·

10.  υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια και η πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ στα έγγραφα όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου, πρέπει να αποτελούν τον κανόνα προκειμένου να διασφαλίζονται τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών· επισημαίνει ότι ο ισχύων κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(3) δεν αποτυπώνει πλέον την πραγματική κατάσταση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού του 2001, προκειμένου να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσω της προώθησης ορθών διοικητικών πρακτικών·

11.  σημειώνει ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει συχνά καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις του κράτους δικαίου από ορισμένες αρχές· υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση της αποτελεσματικής, ισότιμης και ομοιόμορφης εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ έχει ζωτική σημασία για την προάσπιση του κράτους δικαίου, που αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και των κρατών μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΣΕΕ· με παράλληλο σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της, στις 17 Ιουλίου 2019, με τίτλο «Ενίσχυση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης: Στρατηγικό σχέδιο δράσης» (COM(2019)0343), προκειμένου να προωθηθεί μια νοοτροπία σεβασμού του κράτους δικαίου, να ενισχυθεί η συνεργασία με τις εθνικές αρχές και να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική από κοινού αντιμετώπιση των πραγματικών απειλών εντός της Ένωσης·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργήσει προκειμένου να υπάρξει μια ερμηνεία του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 51 που του εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή εμβέλεια και συνοχή· υπενθυμίζει ότι οι προσδοκίες της πλειονότητας όσων υποβάλλουν αναφορά σχετικά με δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του Χάρτη είναι υψηλές και υπερβαίνουν το τρέχον πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων αυτών·

13.  πιστεύει ότι η συνεργασία με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη εξέταση των αναφορών· σημειώνει ότι το 2019 εστάλησαν 65 αναφορές σε άλλες επιτροπές για γνωμοδότηση και 351 προς ενημέρωση και ότι 38 γνωμοδοτήσεις και 9 βεβαιώσεις περί συνεκτίμησης αναφορών στο έργο τους ελήφθησαν από άλλες επιτροπές· σημειώνει επίσης ότι το 2018 εστάλησαν 47 αναφορές σε άλλες επιτροπές για γνωμοδότηση και 660 προς ενημέρωση και ότι 30 γνωμοδοτήσεις και 38 βεβαιώσεις περί συνεκτίμησης αναφορών στο έργο τους ελήφθησαν από άλλες επιτροπές· υπενθυμίζει ότι οι αναφέροντες ενημερώνονται για τις αποφάσεις αίτησης γνωμοδότησης από άλλες επιτροπές για τη διεκπεραίωση των αναφορών τους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της συμβολής άλλων επιτροπών, ώστε να είναι σε θέση το Κοινοβούλιο να ανταποκρίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις ανησυχίες των πολιτών·

14.  είναι πεπεισμένο ότι το Δίκτυο Αναφορών αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για ζητήματα που εγείρονται στις αναφορές και τη διευκόλυνση της εξέτασης των αναφορών σε άλλες επιτροπές στις οποίες αποστέλλονται προς γνωμοδότηση ή προς ενημέρωση· σημειώνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι θα δίδεται συνέχεια στις αναφορές στις κοινοβουλευτικές και νομοθετικές εργασίες· τονίζει ότι το Δίκτυο Αναφορών μπορεί να θεωρηθεί στρατηγικό εργαλείο για την προαγωγή του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 225 ΣΛΕΕ, αντιμετωπίζοντας έτσι τις ελλείψεις και τις ασυνέπειες στο δίκαιο της ΕΕ που θίγονται σε αναφορές, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών· πιστεύει ότι οι τακτικές συνεδριάσεις του δικτύου αναφορών είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών του δικτύου· τονίζει ότι η στενότερη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών μπορεί επίσης να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα κατά τον προγραμματισμό των ακροάσεων και των κοινοβουλευτικών μελετών για τα ίδια θέματα· προτείνει στο Κοινοβούλιο να καταρτίσει μηχανισμό που θα δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Αναφορών να συμμετέχει άμεσα στη νομοθετική διαδικασία·

15.  εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στις ετήσιες εκθέσεις που ενέκρινε η Επιτροπή Αναφορών το 2019, ιδίως στην ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών το 2018(4) και στην ετήσια έκθεση για το έργο της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας το 2018(5)·

16.  σημειώνει ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει εκφράσει τη γνώμη της για σημαντικά ζητήματα που εγείρονται στις αναφορές συμβάλλοντας στις κοινοβουλευτικές και νομοθετικές εκθέσεις, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ(6) και την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ(7)·

17.  επισημαίνει ότι πολλές αναφορές έχουν οδηγήσει σε νομοθετική ή πολιτική δράση, είτε μέσω εκθέσεων είτε προτάσεων ψηφίσματος, αλλά και προκαταρκτικών αποφάσεων ή διαδικασιών επί παραβάσει·

18.  σημειώνει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποτέλεσαν τον κύριο λόγο ανησυχίας για τους αναφέροντες κατά το 2019· επισημαίνει εν προκειμένω την πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 2 σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, που εγκρίθηκε στις 21 Μαρτίου 2019 από την Επιτροπή Αναφορών και στις 4 Απριλίου 2019 στην ολομέλεια(8)· τονίζει ότι η διαχείριση των αποβλήτων είναι μία από τις κύριες παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγιστοποίηση της προσπάθειας στους τομείς της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της χωριστής συλλογής και της ανακύκλωσης, ώστε να ενισχυθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, όπως ορίζεται στις αναθεωρημένες οδηγίες για τα απόβλητα· εφιστά την προσοχή στην τελική έκθεση της διερευνητικής επίσκεψης στη Valledora (Ιταλία), η οποία εγκρίθηκε στις 11 Απριλίου 2019, και καλεί τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίσουν την πλήρη και συνεπή εφαρμογή όλων των συστάσεων που περιέχονται σε αυτήν·

19.  εφιστά την προσοχή στην ακρόαση σχετικά με την άρνηση της κλιματικής αλλαγής, που η Επιτροπή Αναφορών διεξήγαγε στις 21 Μαρτίου 2019 από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων· θεωρεί ότι η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να εξακολουθήσει να καταπολεμά το φαινόμενο της άρνησης της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων προάγοντας τη θέσπιση αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων κατά ομάδων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούν πίεση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το φαινόμενο άρνησης της κλιματικής αλλαγής· τονίζει την καίρια σημασία που έχει η διασφάλιση ότι το μελλοντικό έργο της Επιτροπής Αναφορών θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην κλιματική αλλαγή με στόχο την ενίσχυση των συνολικών δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που αποσκοπούν στη συνεπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Συμφωνίας του Παρισιού·

20.  επισημαίνει τις μελέτες με θέμα «Διασυνοριακή πυρηνική ασφάλεια, ευθύνη και συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «Ενδοκρινικοί διαταράκτες: από τις επιστημονικές αποδείξεις στην προστασία της ανθρώπινης υγείας», τις οποίες η Επιτροπή Αναφορών ανέθεσε στο πλαίσιο της εξέτασης σημαντικού αριθμού αναφορών που ανέφεραν ανησυχίες σχετικά με τα θέματα αυτά και οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τις συνεδριάσεις της στις 20 Φεβρουαρίου 2019 και στις 2 Απριλίου 2019· θεωρεί λυπηρό το ότι, σύμφωνα με τα όσα περιγράφουν πολλές αναφορές, οι περιβαλλοντικοί κανόνες δεν εφαρμόζονται πάντοτε σωστά στα κράτη μέλη· τονίζει τη σημασία της ανταπόκρισης στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον εν λόγω τομέα· είναι πεπεισμένο ότι η Επιτροπή πρέπει να εντείνει τις δραστηριότητές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι, όταν οι αναφέροντες εντοπίζουν και επισημαίνουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις που διενεργούνται από κράτη μέλη για την έγκριση έργων υποδομών, οι εν λόγω αξιολογήσεις θα βασίζονται σε ακριβείς και ολοκληρωμένες αναλύσεις σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

21.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις σοβαρές βλάβες που έχει υποστεί η υγεία των πολιτών - εκ των οποίων τα παιδιά έχουν καταγραφεί ως εκείνα που υφίστανται τις περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις - που διαμένουν σε περιοχές όπου παράγονται μεγάλες ποσότητες καρκινογόνων ουσιών· πιστεύει ακράδαντα ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε πλήρη αξιοποίηση και συνεπή εφαρμογή των διατάξεων που παρατίθενται στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) σχετικά με τις ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση ως καρκινογόνες, ανθεκτικές και βιοσυσσωρεύσιμες, προκειμένου να εξασφαλίσει την αντικατάστασή τους από μη τοξικές εναλλακτικές ουσίες, προωθώντας μεταξύ άλλων βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής που στοχεύουν σε αυτό·

22.  εφιστά την προσοχή στον μεγάλο αριθμό αναφορών για το Brexit που υποβλήθηκαν το 2019, οι οποίες ζητούν κυρίως την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ πριν και μετά το Brexit· εκφράζει την ικανοποίησή του για το εξαιρετικό έργο της Επιτροπής Αναφορών, η οποία, δίδοντας φωνή στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι αναφέροντες, συνέβαλε στο να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των πολιτών παραμένουν μία από τις βασικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για το Brexit· τονίζει ότι, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης του ΗΒ χωρίς συμφωνία, υπάρχουν πολλοί πολίτες, τόσο στην ΕΕ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι απευθύνθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών καθώς φοβούνται ότι διακυβεύονται τα δικαιώματά τους λόγω μη σύναψης συμφωνίας· τονίζει ότι, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αλλάξει το καθεστώς του εντός της ΕΕ, η θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας μπορεί να βοηθήσει προκειμένου να προασπιστούν τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε αυτό και δεν είναι υπήκοοί του·

23.  υπενθυμίζει τον ειδικό ρόλο προστασίας που διαδραματίζει η Επιτροπή Αναφορών εντός της ΕΕ στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· επισημαίνει το σημαντικό συνεχές έργο της επιτροπής σε σχέση με αναφορές για θέματα που σχετίζονται με τις αναπηρίες· σημειώνει ότι ο αριθμός των αναφορών για την αναπηρία μειώθηκε το 2019 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει, ωστόσο, ότι η προσβασιμότητα και οι διακρίσεις παραμένουν μεταξύ των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες· υπενθυμίζει ότι το 2019 η Επιτροπή Αναφορών έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη συζήτηση των αναφορών σχετικά με την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για τα παιδιά με αναπηρία· ζητεί να τεθεί στον πυρήνα της Ευρώπης ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων, και να καταρτιστούν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προωθηθεί η συμμετοχικότητα και να διευκολυνθεί η αναγνώριση και η δυνατότητα μεταφοράς των δεξιοτήτων εντός της Ευρώπης·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2019 η Επιτροπή Αναφορών εξέτασε τις ανησυχίες των πολιτών όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όπως διατυπώθηκαν σε αρκετές αναφορές· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 2 Απριλίου 2019, η επιτροπή διοργάνωσε εργαστήριο με θέμα «Συγκρούσεις συμφερόντων - Ακεραιότητα, λογοδοσία και διαφάνεια στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ», όπου εξετάστηκαν τα επιτεύγματα όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων, την ακεραιότητα, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, τους κώδικες δεοντολογίας και τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα υπαλλήλων από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ· επισημαίνει τη σημαντική συμβολή στη συζήτηση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, η οποία εκφώνησε κεντρική ομιλία σχετικά με τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

25.  ζητεί την ταχεία έγκριση νομικών μεταρρυθμίσεων που θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, της σύγκρουσης συμφερόντων και όλων των ζητημάτων δεοντολογίας σε επίπεδο ΕΕ που επηρεάζουν τη νομοθετική διαδικασία σχετικά με ζητήματα που θέτουν οι πολίτες μέσω των αναφορών·

26.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η πλειονότητα της ολομέλειας του Κοινοβουλίου τάχθηκε υπέρ του ψηφίσματος της 17ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9)· υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο, ως συννομοθέτης, είναι απαραίτητο θεσμικό όργανο για τους πολίτες της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλές συζητήσεις και συνεδριάσεις του Συμβουλίου πραγματοποιούνται ακόμη κεκλεισμένων των θυρών· καλεί το Συμβούλιο να εφαρμόσει πολιτική μεγαλύτερης διαφάνειας προκειμένου να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα δημόσια θεσμικά όργανα· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να δημοσιοποιεί ορισμένες συναντήσεις και έγγραφα, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη επικοινωνία με τους Ευρωπαίους πολίτες και με τα εθνικά κοινοβούλια·

27.  αναγνωρίζει το αποτέλεσμα της δημόσιας ακρόασης που διοργάνωσε η Επιτροπή Αναφορών στις 12 Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τον αμερικανικό νόμο περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) και τον εξωεδαφικό αντίκτυπό του στους πολίτες της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο φαίνονται να αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στις διεθνείς σχέσεις με τις ΗΠΑ από τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ, ιδίως στην περίπτωση της φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA), και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναλάβουν τις ευθύνες τους, αναλαμβάνοντας άμεση και ουσιώδη δράση για την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων πολιτών, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών για τους πολίτες της ΕΕ(10)·

28.  επισημαίνει τις σημαντικές τρέχουσες εργασίες της Επιτροπής Αναφορών με στόχο την προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων στην ΕΕ, όπως αποδεικνύεται από τον σημαντικό αριθμό αναφορών επί του θέματος που συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις της το 2019· θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τη δρομολόγηση μιας νέας ενωσιακής στρατηγικής σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων με στόχο την κάλυψη των υφιστάμενων ελλείψεων και τη διασφάλιση πλήρους και αποτελεσματικής προστασίας της καλής διαβίωσης των ζώων μέσω ενός σαφούς και εξαντλητικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 ΣΛΕΕ· εφιστά την προσοχή στη δημόσια ακρόαση σχετικά με την επαναξιολόγηση του πληθυσμού των λύκων στην ΕΕ, την οποία διοργάνωσε η Επιτροπή Αναφορών στις 5 Δεκεμβρίου 2019 από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και σε συνεργασία με την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, προκειμένου να εκφράσει τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την προστασία του λύκου, καθώς και σχετικά με τις επιπτώσεις του πληθυσμού των λύκων και άλλων μεγάλων σαρκοφάγων ζώων, όπως η καφέ αρκούδα, στο περιβάλλον και στις αγροτικές κοινότητες· επισημαίνει ότι, στα πλαίσια της οδηγίας για τους οικοτόπους, τα μεγάλα σαρκοφάγα εντάσσονται στα προστατευόμενα είδη στα περισσότερα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τα εργαλεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για την αντιμετώπιση πιθανών συγκρούσεων σχετικά με την προστασία των προστατευόμενων μεγάλων σαρκοφάγων· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους κανόνες προστασίας των ειδών, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων στις επηρεαζόμενες περιοχές·

29.  θεωρεί ουσιαστικής σημασίας το να μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν άμεσα στη δρομολόγηση νομοθετικών προτάσεων· τονίζει ότι η ΕΠΠ αποτελεί θεμελιώδες μέσο για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και τη συμμετοχή του κοινού· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, στις 17 Απριλίου 2019, των νέων κανόνων για την ΕΠΠ, οι οποίοι επιφέρουν ορισμένες διαρθρωτικές και τεχνικές βελτιώσεις για να καταστεί το μέσο αυτό πιο προσβάσιμο και φιλικό προς τον χρήστη, καθώς και για τη διευκόλυνση της αυξημένης συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ στη νομοθετική διαδικασία της Ένωσης· σημειώνει τον σημαντικό αριθμό των νέων πρωτοβουλιών που καταχωρίστηκαν από την Επιτροπή το 2019, από τις οποίες προκύπτει ότι οι πολίτες δράττονται της ευκαιρίας να χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά για να συμμετέχουν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και στη διαδικασία νομοθέτησης· ζητεί τη υλοποίηση περισσότερων ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να αξιοποιήσουν τον εν λόγω πόρο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι περισσότερες από τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες πολιτών δεν οδήγησαν σε νομοθετική πρόταση της Επιτροπής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσεγγίσει τις πρωτοβουλίες πολιτών με όσο δυνατόν περισσότερο ανοικτό και δεκτικό τρόπο για να καταστεί το μέσο αυτό μια πραγματική επιτυχία της ευρωπαϊκής συμμετοχικής δημοκρατίας στα μάτια των πολιτών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δρομολογήσει νομοθετική πρόταση με βάση κάθε επιτυχημένη ΕΠΠ που υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

30.  υπενθυμίζει ότι οι σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή συγκαταλέγονται μεταξύ των αρμοδιοτήτων που αναθέτει ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Αναφορών· χαιρετίζει τη γόνιμη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, καθώς και τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών· υπογραμμίζει τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και της Επιτροπής Αναφορών· επισημαίνει τον καίριο ρόλο που διαδραμάτισε η Επιτροπή Αναφορών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες ακροάσεις των υποψηφίων στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή το 2019 διεξήχθησαν κατά τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό·

31.  εκτιμά ιδίως τη συνεισφορά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στις εργασίες της επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους· υποστηρίζει ακράδαντα ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζουν συνεπή και αποτελεσματική παρακολούθηση των συστάσεων του Διαμεσολαβητή·

32.  υπενθυμίζει ότι η διαδικτυακή πύλη αναφορών αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την εξασφάλιση μιας ομαλής, αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας υποβολής αναφορών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ευθυγράμμισή της με την «ματιά και αίσθηση» της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Europarl)· υπενθυμίζει ότι από τα τέλη του 2017, έγγραφα όπως ημερήσιες διατάξεις, πρακτικά και ανακοινώσεις της Επιτροπής Αναφορών αναφορτώνονται αυτόματα στην ιστοσελίδα, καθιστώντας την πύλη πιο ευέλικτη, διαφανή και προσβάσιμη για τους πολίτες· τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε η πύλη να καταστεί πιο προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβάνοντας μέσα που θα επιτρέπουν στους αναφέροντες να υποβάλλουν αναφορές στις εθνικές νοηματικές γλώσσες της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως περιλαμβάνεται στα άρθρα 20 και 24 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτείνει να διασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή της διαδικτυακής πύλης αναφορών στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι το δικαίωμα αναφοράς συνδέεται άμεσα με τις δραστηριότητες του θεσμικού οργάνου και αξίζει μια ορατή και εύκολα προσβάσιμη θέση στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί να διενεργηθεί αξιολόγηση σχετικά με τον τρόπο αποτροπής της χρήσης κλεμμένων ή ψεύτικων ταυτοτήτων·

33.  επισημαίνει ότι παρόλο που ο αριθμός των χρηστών που υποστηρίζουν μία ή περισσότερες αναφορές έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το 2018, στη διαδικτυακή πύλη αναφορών του Κοινοβουλίου, κάποιοι αναφέροντες εξακολουθούν να εγείρουν τεχνικές δυσκολίες στην υποστήριξη αναφορών·

34.  τονίζει ότι το εργαλείο ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών αποτελεί σημαντική βάση δεδομένων για τη λειτουργία της Επιτροπής Αναφορών, αλλά η διεπαφή του χρήζει βελτίωσης και εκσυγχρονισμού για να καταστεί το εν λόγω εργαλείο περισσότερο εύχρηστο και προσβάσιμο·

35.  συγχαίρει τη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών για το γεγονός ότι χειρίζεται τις αναφορές αποτελεσματικά και με μεγάλη προσοχή, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής και τον κύκλο ζωής των αναφορών στις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΚ·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις επιτροπές αναφορών των κρατών μελών, στους εθνικούς διαμεσολαβητές ή στους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς.

(1) ΕΕ C 411 της 27.11.2020, σ. 149.
(2) ΕΕ C 449 της 23.12.2020, σ. 182.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(4) Έκθεση που εγκρίθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2019.
(5) Έκθεση που εγκρίθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2019.
(6) Γνώμη που εκδόθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2019.
(7) Γνώμη που εκδόθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2019.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0338.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0045.
(10) ΕΕ C 118 της 8.4.2020, σ. 141.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου