Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0371(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0267/2020

Indgivne tekster :

A9-0267/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/12/2020 - 6
PV 18/12/2020 - 10

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0385

Vedtagne tekster
PDF 239kWORD 95k
Fredag den 18. december 2020 - Bruxelles
Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 - alle sektioner
P9_TA(2020)0385A9-0267/2020
Beslutning
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2020 om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 (13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(1),

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af afgørelse 2014/335/EU, Euratom,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(3),

–  der henviser til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter,

–  der henviser til den politiske aftale af 10. november 2020 om den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027;

–  der henviser til særrapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) af 8. oktober 2018 med titlen "Global Warming of 1.5°C"(4),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om det 15. møde i partskonferencen under biodiversitetskonventionen (COP15)(5),

–  der henviser til sin beslutning af 19. juni 2020 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2021, Sektion III – Kommissionen(6),

–  der henviser til sin beslutning af 14. maj 2020 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021(7),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021, vedtaget af Kommissionen den 27. juli 2020 (COM(2020)0300) ("første BF"),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021, vedtaget af Rådet den 28. september 2020 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 1. oktober 2020 (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

–  der henviser til sin beslutning af 12. november 2020 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021(8),

–  der henviser til, at Forligsudvalget ikke nåede til enighed om et fælles udkast inden fristen på 21 dage, som er omhandlet i artikel 314, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Forligsudvalgets erklæring om en fælles forståelse af indholdet af budgettet for 2021,

–  der henviser til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021, som Kommissionen vedtog den 10. december 2020 (COM(2020)0836) i overensstemmelse med artikel 314, stk. 8, i TEUF,

–  der henviser til den holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021, som Rådet vedtog den 14. december 2020 (13892/2020 – C9-0408/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0267/2020),

1.  minder om, at artikel 312, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at Unionens årlige budget overholder den flerårige finansielle ramme; bemærker, at Forligsudvalget, der mødtes den 4. december 2020, ikke kunne nå til enighed om et fælles udkast inden for den frist på 21 dage, der er fastsat i artikel 314, stk. 5, i TEUF, som følge af den manglende afklaring med hensyn til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 (FFR) ved udløbet af forligsperioden;

2.  minder om, at Forligsudvalget nåede frem til en fælles forståelse om indholdet af budgettet for 2021 på grundlag af 4. udgave af udkastet til elementer til fælles konklusioner som forelagt af Kommissionen den 4. december 2020, og opfordrede Kommissionen til at forelægge et andet budgetforslag for 2021, der afspejler den fælles forståelse, så snart der er tilstrækkelig sikkerhed for, at artikel 312, stk. 1, i TEUF kan overholdes; bemærker, at udkastet til elementer til fælles konklusioner nr. 4 omfatter fem erklæringer, herunder om bekæmpelse af børnefattigdom inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond Plus og om håndtering af virkningerne af covid-19-krisen for de sektorer, såsom turisme og SMV'er, og de mennesker, der er hårdest ramt;

3.  bemærker, at Forligsudvalgets betingelser er opfyldt, og at det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021, som forelagt af Kommissionen, svarer til den fælles forståelse; bemærker, at de samlede forpligtelsesbevillinger i budgettet for 2021 er fastsat til 164 251,5 mio. EUR, hvilket giver en margen på 778,8 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger under FFR-lofterne for 2021;

4.  glæder sig over, at forhøjelsen på 185 mio. EUR ud over niveauet i det første BF som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020, som der blev opnået enighed om under forligsforhandlingerne, er i overensstemmelse med Parlamentets vigtigste politiske prioriteter; bemærker, at forhøjelserne omfatter 60,3 mio. EUR til Connecting Europe-faciliteten –Transport, 42 mio. EUR til LIFE, 25,7 mio. EUR til programmet for et digitalt Europa, 6,6 mio. EUR til programmet for rettigheder og værdier (heraf 4,8 mio. EUR til Daphne), 2,7 mio. EUR til programmet for retlige anliggender, 25 mio. EUR til humanitær bistand som led i forhøjelsen på 500 mio. EUR for perioden 2021-2027 som aftalt inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme, 10,2 mio. EUR til UNRWA under instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) og 7,3 mio. EUR til Den Europæiske Anklagemyndighed, hovedsaglig til forstærkning af personalet; bemærker endvidere, at ændringsskrivelse nr. 1/2020 allerede indeholdt forhøjelser for Horisont Europa, Erasmus+ og EU4Health-programmet for at afspejle resultatet af FFR-forhandlingerne;

5.  bemærker, at de samlede betalingsbevillinger på budgettet for 2021 er fastsat til 166 060,5 mio. EUR, hvilket efterlader en margen på 2 001,4 mio. EUR i betalingsbevillinger under FFR-lofterne for 2021; glæder sig over, at de aftalte samlede betalingsbevillinger for 2021 svarer til en forhøjelse på 1,2 % i forhold til 2020-budgettet; understreger vigtigheden af den fælles erklæring om betalingsbevillinger, hvor Parlamentet og Rådet forpligter sig til at træffe nødvendige afgørelser i rette tid med henblik på at dække berettigede behov;

6.  glæder sig over, at Forligsudvalget i overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, stk. 3, og den fælles erklæring om gennemførelsen af dette stykke, som Europa-Parlamentet og Rådet er nået til enighed om, for første gang besluttede at genopføre 20 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger på forskningsbudgetposterne; insisterer på, at finansforordningens artikel 15, stk. 3, gennemføres fuldt ud i FFR'en med henblik på at nå op på de aftalte 500 mio. EUR;

7.  minder om, at Forligsudvalget gjorde det klart, at nedskæringen på 61 mio. EUR til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) i 2021 ikke påvirker den samlede forhøjelse på 500 mio. EUR (i 2018-priser), der blev aftalt politisk i forbindelse med FFR-forhandlingerne, og at der vil blive kompenseret for nedskæringen i de kommende år i overensstemmelse med aftalen om FFR;

8.  glæder sig over, at det lykkedes Parlamentet at argumentere for en mere differentieret budgetkontoplan i forhold til den, som Kommissionen foreslog i det første BF, nemlig vedrørende NDICI, Erasmus+, programmet for rettigheder og værdier og den sociale dialog; mener, at disse ændringer vil gøre det muligt for Parlamentet og Rådet at udøve deres beslutningstagende rolle i den årlige budgetprocedure og deres kontrol med gennemførelsen af budgettet; beklager imidlertid, at Rådet og Kommissionen under forligsproceduren ikke kunne nå til enighed om en mere detaljeret kontoplan som foreslået af Parlamentet, navnlig for så vidt angår Asyl- og Migrationsfonden og instrumentet for grænseforvaltning og visa samt for instrumentet til førtiltrædelsesbistand og med hensyn til øget differentiering af NDICI, navnlig hvad naboskabsområdet angår;

9.  bemærker, at det samlede bevillingsniveau i 2021-budgettet for Parlamentet er fastsat til 2 063 mio. EUR;

10.  glæder sig over oprettelsen af i alt 75 stillinger og den tilsvarende forhøjelse af bevillingerne til Den Europæiske Unions Domstol, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Europæiske Regionsudvalg, Den Europæiske Ombudsmand og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) for at sikre, at de har tilstrækkelige ressourcer og personale til, at de kan udføre deres opgaver så godt som muligt og fungere optimalt;

11.  glæder sig over styrkelsen på 590 854 EUR til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg på budgetposten for tolkning og forhøjelsen på 564 796 EUR til Det Europæiske Regionsudvalg på budgetposterne for teknisk materiel og tekniske anlæg samt budgetposterne for Tredjeparter og Kommunikationsaktiviteter i RU's politiske grupper;

12.  glæder sig over Kommissionens forslag om at forhøje bevillingerne til EU-Udenrigstjenesten i budgettet for 2021 som følge af nye ansvarsområder i forbindelse med forvaltningen af den europæiske fredsfacilitet og med henblik på at sikre, at de konsulære tjenester kan fungere bedre; glæder sig over den budgetneutrale overførsel af Kommissionens personale fra de administrative afdelinger af EU-delegationerne til EU-Udenrigstjenesten med henblik på at forenkle og rationalisere de administrative og finansielle kredsløb og muliggøre en effektiv og selvstændig forvaltning af personalet; glæder sig over styrkelsen på 1 mio. EUR til bekæmpelse af desinformation på budgetposten Kapaciteten for Strategisk Kommunikation ;

13.  er enig i, at nedskæringen på 10 % i budgetposter, der er afsat til tjenesterejser, er berettiget i lyset af den sundhedsmæssige og økonomiske krise som følge af covid-19-udbruddet;

14.  godkender Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 og de fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

15.  pålægger sin formand at fastslå, at Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 er endeligt vedtaget, og at drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
(2) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(3) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(4) https://www.ipcc.ch/sr15/
(5) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0015.
(6) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0166.
(7) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0123.
(8) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0302.


BILAG: ERKLÆRING FRA FORLIGSUDVALGET

1.  Det Forligsudvalg, der er omhandlet i artikel 314, stk. 5, i TEUF, gennemgik på mødet den 4. december 2020 Kommissionens forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 (COM(2020)0300) som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/20212 (COM(2020)0748).

2.  Forligsudvalget nåede på dette møde til enighed om indholdet af budgettet for 2021 på grundlag af udkastet til elementer til fælles konklusioner nr. 4, som Kommissionen forelagde den 4. december 2020.

3.  I lyset af omstændighederne med hensyn til den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021- 2027 og under henvisning til artikel 312, stk. 1, i TEUF, i henhold til hvilken "Unionens årlige budget overholder den flerårige finansielle", konkluderede Forligsudvalget dog, at det ikke var i stand til at nå til enighed om et fælles udkast inden for forligsperioden på 21 dage som fastsat i artikel 314, stk. 5, i TEUF.

4.  Kommissionen blev derfor opfordret til at forelægge et nyt budgetforslag (BF) for 2021 i overensstemmelse med artikel 314, stk. 8, i TEUF, så snart der var tilstrækkelig sikkerhed for, at artikel 312, stk. 1, i TEUF kunne overholdes, således at Europa-Parlamentet og Rådet hurtigt kunne behandle et sådant nyt budgetforslag for 2021 på dette grundlag.


BILAG: Budget 2021 – Bestanddelene i de fælles konklusioner

Disse fælles konklusioner omfatter følgende dele:

1.  Budget 2021

2.  Budget 2020 – Ændringsbudget nr. 10/2020

3.  Erklæringer

Oversigt

A.  Budget 2021

Bestanddelene i de fælles konklusioner:

—  Det samlede niveau for forpligtelsesbevillinger på 2021-budgettet er fastsat til 164 251,5 mio. EUR. Samlet set efterlader dette en margen under FFR-lofterne for 2021 på i alt 778,8 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger.

—  Det samlede niveau af betalingsbevillinger i 2021-budgettet er fastsat til 166 060,5 mio. EUR. Dette giver overordnet set en margen under FFR-lofterne for 2021 på 2 001,4 mio. EUR i betalingsbevillinger.

—  Fleksibilitetsinstrumentet for 2021 anvendes for et beløb på 76,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 2b Resiliens og værdier.

Kommissionen anslår, at betalingsbevillingerne for 2021 i forbindelse med anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet i 2018, 2019, 2020 og 2021 beløber sig til 628,5 mio. EUR. Den forventede betalingsplan for de relevante udestående beløb for disse år fremgår af nedenstående tabel:

Fleksibilitetsinstrumentet – betalingsprofil

År for anvendelsen

2 021

2 022

2 023

2 024

I alt

2018

34,2

0,0

0,0

0,0

34,2

2019

135,2

140,9

82,2

0,0

358,4

2020

413,7

66,2

39,9

0,0

519,8

2021

45,4

13,0

10,3

7,6

76,4

I alt

628,5

220,1

132,5

7,6

988,7

B.  Budgettet 2020:

Forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 10/2020 godkendes som foreslået af Kommissionen.

1.  Budget 2021

1.1.  "Færdigbehandlede" budgetposter

Medmindre andet er anført nedenfor i disse konklusioner, bekræftes alle budgetposter, der ikke er ændret af enten Rådet eller Parlamentet, og de budgetposter, for hvilke Parlamentet accepterede Rådets ændringer i forbindelse med deres respektive behandling, som foreslået i Kommissionens forslag til budget for 2021 som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2021.

Forligsudvalget er for de øvrige budgetposter blevet enige om de konklusioner, der fremgår af afsnit 1.2 til 1.7 nedenfor.

1.2.  Horisontale emner

Decentrale organer

EU's bidrag (i forpligtelsesbevillinger og i betalingsbevillinger til og antallet af stillinger i) alle decentrale organer er fastsat på det niveau, Kommissionen har foreslået i ændringsskrivelse nr. 1/2021, bortset fra:

—  Under udgiftsområde 2b:

o Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA, budgetartikel 07 10 04), for hvilket forpligtelses- og betalingsbevillingerne øges med 638 178 EUR.

o Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE, budgetartikel 07 10 05), for hvilket forpligtelses- og betalingsbevillingerne øges med 971 628 EUR.

o Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust, budgetartikel 07 10 07), for hvilket forpligtelses- og betalingsbevillingerne øges med 500 000 EUR.

o Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO, budgetartikel 07 10 08), som tildeles otte ekstra stillinger (svarende til en fremrykning af den forventede forøgelse i 2022), og for hvilket forpligtelses- og betalingsbevillingerne øges med 7 252 790 mio. EUR.

—  Under udgiftsområde 4:

o Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex, budgetartikel 11 10 01), for hvilket forpligtelses- og betalingsbevillingerne reduceres med 61 000 000 EUR.

o Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA, budgetartikel 11 10 02), for hvilket forpligtelses- og betalingsbevillingerne øges med 500 000 EUR.

Forvaltningsorganer

EU's bidrag (i forpligtelses- og betalingsbevillinger og antallet af stillinger) til forvaltningsorganerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2021.

Kommissionen vil fremlægge et forslag til ændringsbudget i 2021 med henblik på at tilpasse strukturen for og bevillingerne til de nye forvaltningsorganer, når de er blevet formelt oprettet. Kommissionens gennemførelsesafgørelser om oprettelse af de nye forvaltningsorganer og Kommissionens afgørelser om delegation af beføjelser til disse organer ventes vedtaget i begyndelsen af 2021.

Pilotprojekter/forberedende foranstaltninger

Der er opnået til enighed om en omfattende pakke af 59 pilotprojekter/forberedende foranstaltninger til et samlet beløb på 71,8 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger som foreslået af Parlamentet.

Når et pilotprojekt eller en forberedende foranstaltning synes omfattet af et eksisterende retsgrundlag, kan Kommissionen foreslå overførsel af bevillinger til den tilsvarende budgetpost for at fremme foranstaltningens gennemførelse.

Denne pakke overholder fuldt ud de lofter for pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der er fastsat i finansforordningen.

1.3.  Udgiftsområder i den finansielle ramme – forpligtelsesbevillinger

Efter at have taget højde for ovennævnte konklusioner vedrørende "færdigbehandlede" budgetposter, organer og pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er Forligsudvalget nået til enighed om følgende:

Udgiftsområde 1 – Det indre marked, innovation og det digitale område

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2021, men med de justeringer, der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedenstående tabel:

Budgetpost/program

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

1.0.221

CEF Transport

1 725 058 000

1 785 393 458

60 335 458

02 03 01

Connecting Europe-faciliteten (CEF) – Transport

1 711 996 420

1 772 331 878

60 335 458

1.0.23

Programmet for et digitalt Europa

1 103 848 000

1 129 576 962

25 728 962

02 04 03

Kunstig intelligens

293 895 160

318 323 274

24 428 114

02 04 04

Færdigheder

82 290 594

83 591 442

1 300 848

PPFF

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

35 965 000

 

I alt

 

 

122 029 420

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for forpligtelsesbevillinger fastsættes til 20 816,6 mio. EUR, hvilket giver en margen på 102,4 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 1.

Forligsudvalget er i overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, stk. 3(1), nået til enighed om at genopføre forpligtelsesbevillingerne på forskningsposterne for i alt 20 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger. Følgende budgetposter forhøjes som følger:

 

 

(i EUR)

Budgetposter

Forpligtelses-bevillinger

01 02 02 10

Klyngen "Sundhed"

3 400 000

01 02 02 40

Klyngen "Det digitale område, industri og rummet"

3 400 000

01 02 02 50

Klyngen "Klima, energi og mobilitet"

6 600 000

01 02 02 60

Klyngen "Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø"

6 600 000

I alt

 

20 000 000

Forligsudvalget er også nået til enighed om, at disse bevillinger udgør en del af det samlede beløb på op til 0,5 mia. EUR (i 2018-priser) for perioden 2021-2027, der er fastsat i den fælles erklæring af 10. november 2020. Det giver et rådighedsbeløb på op til 481,2 mio. EUR i 2018-priser for perioden 2022-2027.

Udgiftsområde 2a – Økonomisk, social og territorial samhørighed

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2021.

Udgiftsområde 2b – Resiliens og værdier

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2021, men med de justeringer, der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedenstående tabel:

Navnlig er Forligsudvalget nået til enighed om, at bevillingerne til budgetpost 06 04 01 – i lyset af det aktuelle rentemiljø og succesen med de seneste SURE-finansieringstransaktioner – kan skæres ned med 71,9 mio. EUR, samtidig med at kapaciteten til at finansiere den ikketilbagebetalingspligtige komponent i NGEU, bevares fuldt ud i 2021.

Budgetpost/program

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

2.2.23

Finansieringsomkostninger til EU-genopretningsinstrumentet (EURI)

111 461 000

39 591 000

-71 870 000

06 04 01

EU-genopretningsinstrumentet (EURI) – betaling af periodisk kuponrente og indløsning på forfaldsdatoen

106 461 000

34 591 000

-71 870 000

07 03 01

Fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet

2 298 294 584

0

-2 298 294 584

07 03 01 01

Fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet – Indirekte forvaltning

0

1 755 470 446

1 755 470 446

07 03 01 02

Fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet – Direkte forvaltning

0

542 824 138

542 824 138

2.2.351

Retlige anliggender

43 696 000

46 392 538

2 696 538

07 07 01

Fremme det retlige samarbejde

10 646 000

11 319 945

673 945

07 07 02

Støtte uddannelse af retsvæsenets aktører

17 570 000

18 682 268

1 112 268

07 07 03

Lette en effektiv adgang til retsvæsenet

14 380 000

15 290 325

910 325

2.2.352

Rettigheder og Værdier

90 624 000

97 179 152

6 555 152

07 06 02

Fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv

34 938 000

36 238 848

1 300 848

07 06 03

Daphne

15 690 000

20 444 304

4 754 304

07 06 04

Beskytte og fremme Unionens værdier

0

500 000

500 000

2.2.3DAG

Decentrale agenturer

211 135 699

220 498 295

9 362 596

07 10 04

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

23 111 517

23 749 695

638 178

07 10 05

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

7 955 000

8 926 628

971 628

07 10 07

Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

42 345 006

42 845 006

500 000

07 10 08

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)

37 700 000

44 952 790

7 252 790

07 20 04 06

Særlige kompetencer inden for det socialpolitiske område, herunder den sociale dialog

49 380 381

28 326 381

-21 054 000

07 20 04 09

Oplysnings- og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer

0

21 054 000

21 054 000

PPFF

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

31 870 000

 

I alt

 

 

-21 385 714

Som følge heraf er det aftalte niveau for forpligtelsesbevillinger fastsat til 4 671,4 mio. EUR, således at der ikke er nogen margen tilbage under udgiftsloftet for udgiftsområde 2b, og Fleksibilitetsinstrumentet anvendes for 76,4 mio. EUR.

Udgiftsområde 3 – Naturressourcer og miljø

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2021, men med de justeringer, der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedenstående tabel:

Budgetpost/program

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

3.2.21

Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)

696 491 000

738 505 372

42 014 372

09 02 01

Natur og biodiversitet

258 642 156

274 720 400

16 078 244

09 02 02

Cirkulær økonomi og livskvalitet

168 461 328

178 933 566

10 472 238

09 02 03

Modvirkning af og tilpasning til klimaændringer

121 426 944

128 975 334

7 548 390

09 02 04

Omstilling til ren energi

127 332 437

135 247 937

7 915 500

PPFF

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

3 740 000

 

I alt

 

 

45 754 372

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for forpligtelsesbevillinger fastsættes til 58 568,6 mio. EUR, hvilket giver en margen på 55,4 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområdet.

Udgiftsområde 4 – Migration og grænseforvaltning

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2021, men med de justeringer, der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedenstående tabel:

Budgetpost/program

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

4.0.2DAG

Decentrale agenturer

794 770 045

734 270 045

-60 500 000

11 10 01

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

566 949 620

505 949 620

-61 000 000

11 10 02

Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

227 820 425

228 320 425

500 000

 

I alt

 

 

-60 500 000

Som følge af den nylige politiske aftale af 10. november 2020 mellem Europa-Parlamentet og Rådet om FFR for 2021-2027 og i afventning af godkendelsen af de relevante tekster, er Forligsudvalget nået til enighed om, at nedsættelsen for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) i 2021 ikke påvirker det samlede supplement på 0,5 mia. EUR (i 2018-priser), som der er opnået politisk enighed om i den sammenhæng. Ud over denne forhøjelse vil den foreslåede reduktion i 2021 blive udlignet i de efterfølgende år i overensstemmelse med aftalen om FFR, samtidig med at principperne om en forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes.

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for forpligtelsesbevillinger fastsættes til 2 278,8 mio. EUR, hvilket giver en margen på 188,2 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområdet.

Udgiftsområde 5 – Sikkerhed og forsvar

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2021.

Udgiftsområde 6 – Naboområder og verden

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2021, men med de justeringer, der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedenstående tabel:

Budgetpost/program

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

6.0.111

Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde

12 060 779 767

12 070 958 148

10 178 381

15 02 01 10

De sydlige nabolande

1 460 009 385

1 470 187 766

10 178 381

6.0.12

Humanitær bistand (HUMA)

1 478 000 000

1 503 000 000

25 000 000

15 03 01

Humanitær bistand

1 391 512 450

1 416 512 450

25 000 000

6.0.1SPEC

Prærogativer

91 394 973

93 023 514

1 628 541

15 20 04 03

Informationspolitik og strategisk kommunikation for foranstaltninger udadtil

41 756 023

43 384 564

1 628 541

PPFF

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

175 000

 

I alt

 

 

36 981 922

Som følge af den nylige politiske aftale af 10. november 2020 mellem Europa-Parlamentet og Rådet om FFR for 2021-2027 og i afventning af godkendelsen af de relevante tekster, er Forligsudvalget nået til enighed om, at styrkelsen af den humanitære bistand udgør en del af det samlede supplement på 0,5 mia. EUR (i 2018-priser), som der er opnået politisk enighed om i den sammenhæng.

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for forpligtelsesbevillinger fastsættes til 16 097,2 mio. EUR, hvilket giver en margen på 149,8 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområdet.

Udgiftsområde 7 – Europæisk offentlig forvaltning

Antallet af stillinger i institutionernes stillingsfortegnelser og de bevillinger, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2021 godkendes af Forligsudvalget med følgende undtagelser:

—  Sektionen om Europa-Parlamentet, for hvilken behandlingen er godkendt og yderligere tilpasset for at omfatte i) virkningen af den reviderede lønregulering, jf. ændringsskrivelse nr. 1/2021, og ii) overførslen af to stillinger fra Europa-Parlamentet til Kommissionen med henblik på at støtte CERT-EU's operationer, jf. ændringsskrivelse nr. 1/2021.

—  Sektionen om Rådet, for hvilken behandlingen er godkendt og yderligere tilpasset for at omfatte virkningen af den reviderede lønregulering, jf. ændringsskrivelse nr. 1/2021.

—  Sektionen om Revisionsretten, for hvilken der er opnået enighed om en teknisk ajourføring efter tilpasningen af stillingsfortegnelserne i overensstemmelse med finansforordningens artikel 53, stk. 1. Denne foranstaltning drejede sig om omnormeringen af en fast AST 11-stilling, en fast AST 8-stilling, en fast AST 7-stilling, to faste AST 5-stillinger, en fast AST 4-stilling og en midlertidig AST/SC 3-stilling til henholdsvis tre faste AD 7-stillinger og fire faste AD 5-stillinger, uden at dette har nogen indvirkning på niveauet for bevillinger.

—  Sektionen om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), for hvilken forpligtelses- og betalingsbevillingerne øges med 590 854 EUR.

—  Sektionen om Regionsudvalget (RU), for hvilken forpligtelses- og betalingsbevillingerne øges med 564 796 EUR.

—  Sektionen om Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS), for hvilken der er opnået enighed om en teknisk ajourføring efter tilpasningen af stillingsfortegnelserne i overensstemmelse med finansforordningens artikel 53, stk. 1. Denne foranstaltning drejede sig om omnormeringen af en fast AST 5-stilling til en fast AST/SC 6-stilling, uden at dette har nogen indvirkning på niveauet for bevillinger.

—  Sektionen om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), for hvilken forpligtelses- og betalingsbevillingerne øges med 1,0 mio. EUR under "Kapaciteten for Strategisk Kommunikation".

Som følge af covid-19-pandemien er Forligsudvalget desuden nået til enighed om, undtagelsesvist, at reducere forpligtelses- og betalingsbevillingerne i forbindelse med tjenesterejser for alle institutioner undtagen Europa-Parlamentet med 10 %.

De samlede justeringer, som resulterer i en samlet reduktion på 8,8 mio. EUR under udgiftsområde 7, beskrives nærmere efter sektion i følgende tabeller:

Sektion 1 – Europa-Parlamentet

Program/budgetpost

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

63 837 727

65 039 727

1 202 000

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

38 084 545

34 584 545

-3 500 000

2 0 0 0

Leje

26 301 000

27 301 000

1 000 000

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

16 030 000

19 530 000

3 500 000

3 0 2

Udgifter til receptioner og repræsentation

845 500

858 500

13 000

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

2 780 000

2 857 000

77 000

3 2 0

Køb af ekspertise

6 629 500

7 491 500

862 000

2 1 2

Inventar

5 910 000

4 910 000

-1 000 000

10 1

Reserve til uforudsete udgifter

4 500 000

2 346 000

-2 154 000

 

I alt

 

 

0

Sektion 2 – Det Europæiske Råd og Rådet

Program/budgetpost

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

1 3 3 1

Udgifter til tjenesterejser for Rådets generalsekretariat

3 600 000

3 240 000

-360 000

1 3 3 2

Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd

1 650 000

1 485 000

-165 000

2 2 0 0

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 228 000

15 505 000

-1 723 000

2 2 0 1

Diverse rejseudgifter

570 000

513 000

-57 000

2 2 1 3

Information og offentlige arrangementer

5 095 000

4 585 500

-509 500

 

I alt

 

 

-2 814 500

Sektion 3 – Kommissionen

Program/budgetpost

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

20 02 06 01

Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

59 145 000

53 230 000

-5 915 000

20 02 07 01

Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

6 083 000

5 475 000

-608 000

20 03 15 01 - O1 01 03 01

Publikationskontoret – Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

235 000

212 000

-23 000

20 03 15 02 - O2 01 03 01

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor – Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

401 000

361 000

-40 000

20 03 16 01 - O3 01 03 01

Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder – Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

153 000

138 000

-15 000

20 03 16 02 - O4 01 03 01

Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles – Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

138 000

124 000

-14 000

20 03 16 03 - O5 01 03 01

Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg – Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

111 000

100 000

-11 000

20 03 17 - O6 01 03 01

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) – Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

1 460 000

1 314 000

-146 000

 

I alt

 

 

-6 772 000

Sektion 4 – Den Europæiske Unions Domstol

Program/budgetpost

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

1 6 2

Tjenesterejser

450 000

405 000

-45 000

 

I alt

 

 

-45 000

Sektion 5 – Revisionsretten

Program/budgetpost

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

1 6 2

Tjenesterejser

3 320 000

2 988 000

-332 000

 

I alt

 

 

-332 000

Sektion 6 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Program/budgetpost

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

1 6 2

Tjenesterejser

421 082

378 974

-42 108

2 5 4 8

Konferencetolke

6 735 709

7 326 563

590 854

 

I alt

 

 

548 746

Sektion 7 – Regionsudvalget

Program/budgetpost

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

1 6 2

Tjenesterejser

311 461

280 315

-31 146

2 1 4

Teknisk materiel og tekniske anlæg

1 097 271

1 262 067

164 796

2 5 4 1

Tredjeparter

104 100

304 100

200 000

2 6 4

Kommunikationsaktiviteter i RU's politiske grupper

195 049

395 049

200 000

 

I alt

 

 

533 650

Sektion 8 – Den Europæiske Ombudsmand

Program/budgetpost

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

3 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

150 000

135 000

-15 000

 

I alt

 

 

-15 000

Sektion 9 – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Program/budgetpost

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

1 1 2 0

Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed

155 000

139 500

-15 500

3 0 3 0

Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed

50 000

45 000

-5 000

3 0 4 8

Udgifter til Databeskyttelsesrådets formand og næstformænd

59 000

53 100

-5 900

 

I alt

 

 

-26 400

Sektion 10 – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Program/budgetpost

Betegnelse

Ændring af forpligtelsesbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

1 4 0

Tjenesterejser

9 132 050

8 229 645

-902 405

2 2 1 4

Kapaciteten for Strategisk Kommunikation

3 000 000

4 000 000

1 000 000

 

I alt

 

 

97 595

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for forpligtelsesbevillinger fastsættes til 10 448,3 mio. EUR, hvilket giver en margen på 186,7 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 7.

Tematiske særlige instrumenter: Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), solidaritets- og nødhjælpsreserven og brexittilpasningsreserven

Forpligtelsesbevillingerne under Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) og solidaritets- og nødhjælpsreserven er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2021.

p.m. Brexittilpasningsreserven vil blive medtaget i et ændringsbudget i begyndelsen af 2021.

1.4.  Betalingsbevillinger

Det overordnede niveau for betalingsbevillinger i 2021-budgettet fastsættes til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020 med følgende justeringer, der blev opnået enighed om i Forligsudvalget:

1.  Der tages hensyn til det niveau, der er opnået enighed om for forpligtelsesbevillinger til ikke-opdelte udgifter, for hvilke niveauet for betalingsbevillinger svarer til niveauet for forpligtelsesbevillinger. Dette omfatter reduktionen af finansieringsomkostningerne under EU-genopretningsinstrumentet (EURI) med 71,9 mio. EUR og tilpasningen til EU-bidraget til decentrale agenturer. Den samlede virkning er en reduktion på 123,0 mio. EUR.

2.  De samlede justeringer under udgiftsområde 7 resulterer i en samlet reduktion på 8,8 mio. EUR

3.  Betalingsbevillingerne til alle nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, som er foreslået af Parlamentet, er fastsat til 25 % af de hertil svarende forpligtelsesbevillinger eller på det af Parlamentet foreslåede niveau, hvis dette er lavere. I tilfælde af forlængelse af eksisterende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er niveauet for betalingsbevillinger det, der er fastsat i budgetforslaget, plus 25 % af de hertil svarende nye forpligtelsesbevillinger, eller det af Parlamentet foreslåede niveau, hvis dette er lavere. Den samlede virkning er en forhøjelse på 17,9 mio. EUR.

4.  Der er opnået enighed om justeringerne af følgende budgetposter som følge af udviklingen i forpligtelsesbevillinger til opdelte udgifter:

Budgetpost/program

Betegnelse

Ændring af betalingsbevillinger (i EUR)

BF 2021 (inkl. ÆS 1)

Budget 2021

Forskel

1.0.221

CEF Transport

12 067 092

02 03 01

Connecting Europe-faciliteten (CEF) — Transport

33 691 420

45 758 512

12 067 092

1.0.23

Programmet for et digitalt Europa

1 916 490

02 04 03

Kunstig intelligens

21 891 450

23 711 034

1 819 584

02 04 04

Færdigheder

6 130 200

6 227 106

96 906

2.2.351

Retlige anliggender

1 078 615

07 07 01

Fremme det retlige samarbejde

4 258 400

4 527 978

269 578

07 07 02

Støtte uddannelse af retsvæsenets aktører

7 028 000

7 472 907

444 907

07 07 03

Lette en effektiv adgang til retsvæsenet

5 752 000

6 116 130

364 130

2.2.352

Rettigheder og Værdier

2 089 154

07 06 02

Fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv

12 489 000

12 879 258

390 258

07 06 03

Daphne

4 706 910

6 244 139

1 537 229

07 06 04

Beskytte og fremme Unionens værdier

0

161 667

161 667

2.2.3SPEC

Prærogativer

0

07 20 04 06

Særlige kompetencer inden for det socialpolitiske område, herunder den sociale dialog

42 886 000

23 234 000

-19 652 000

07 20 04 09

Oplysnings- og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer

0

19 652 000

19 652 000

3.2.21

Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)

1 336 954

09 02 01

Natur og biodiversitet

6 870 000

7 297 067

427 067

09 02 02

Cirkulær økonomi og livskvalitet

10 394 052

11 040 188

646 136

09 02 03

Modvirkning af og tilpasning til klimaændringer

2 295 581

2 438 284

142 703

09 02 04

Omstilling til ren energi

1 947 232

2 068 280

121 048

6.0.111

Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde

10 178 381

15 02 01 10

De sydlige nabolande

143 096 572

153 274 953

10 178 381

6.0.12

Humanitær bistand (HUMA)

20 000 000

15 03 01

Humanitær bistand

1 800 000 000

1 820 000 000

20 000 000

6.0.1SPEC

Prærogativer

1 318 031

15 20 04 03

Informationspolitik og strategisk kommunikation for foranstaltninger udadtil

33 794 511

35 112 542

1 318 031

 

I ALT

 

 

49 984 716

Dette giver overordnet set et niveau for betalingsbevillinger på 166 060,5 mio. EUR, hvilket svarer til en reduktion på 63,9 mio. EUR i forhold til budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2021.

1.5.  Reserver

Der er ingen reserver ud over dem i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2021.

Forpligtelses- og betalingsbevillinger til nye programmer, for hvilke retsgrundlagene er ved at blive færdiggjort og forventes at blive vedtaget i begyndelsen af 2021, opføres ikke midlertidigt under reserven.

Forligsudvalget er nået til enighed om, undtagelsesvist, at beløbene under ECDC og EMA ikke opføres under reserven grundet behovenes hastende karakter i forbindelse med covid-19-pandemien.

1.6.  Budgetanmærkninger

Budgetanmærkningernes ordlyd svarer til ordlyden i budgetforslaget, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020, med følgende justeringer, der er blevet opnået enighed om i Forligsudvalget:

—  Budgetposter, for hvilke de ændringer, som Europa-Parlamentet foretog, godkendes uden ændringer:

Budgetpost

Betegnelse

Kapitel 07 10

Decentrale agenturer

—  Budgetposter, for hvilke de af Europa-Parlamentets foretagne ændringer godkendes sammen med den ændring, Kommissionen har foreslået i sin skrivelse om gennemførlighed:

Budgetpost

Betegnelse

01 02 02 20

Klyngen "Kultur, kreativitet og inklusivt samfund"

07 02 01

ESF+ — driftsudgifter på indsatsområdet under delt forvaltning

15 03 02

Katastrofeforebyggelse, nedbringelse af katastroferisici og katastrofeberedskab

—  Budgetposter, for hvilke de i budgetforslaget foreslåede relevante budgetanmærkninger, som ændret ved ændringsskrivelsen, godkendes med følgende ændringer:

Budgetpost

Betegnelse

Kapitel 02 04

Programmet for et digitalt Europa

Teksten ændres som følger:

Når de fremmes samtidig, vil de bidrage til at skabe en blomstrende dataøkonomi, fremme inklusivitet og lige muligheder for alle og sikre, at der skabes værdi.

02 04 04

Færdigheder

Følgende tekst tilføjes:

Programmet skal sikre effektiv fremme af lige muligheder for alle og gennemførelse af integration af kønsaspektet i dets foranstaltninger.

Kapitel 03 02

Programmet for det indre marked (herunder SMV'er)

Teksten ændres som følger:

Programmet skal også støtte kvinders deltagelse og bidrage til at styrke alle det indre markeds aktører: virksomheder, borgere, herunder forbrugere, civilsamfundet og offentlige myndigheder.

03 02 02

Følgende tekst tilføjes:

Programmet skal sikre effektiv fremme af lige muligheder for alle og gennemførelse af integration af kønsaspektet i dets foranstaltninger.

—  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, stk. 3, og den fælles erklæring om gennemførelsen af artikel 15, stk. 3, som Europa-Parlamentet og Rådet er nået til enighed om, er Forligsudvalget nået til enighed om at genopføre forpligtelsesbevillinger under forskningsbudgetposterne. Budgetanmærkningerne til budgetposterne 01 02 02 10, 01 02 02 40, 01 02 02 50 og 01 02 02 60 tilpasses i overensstemmelse hermed:

Budgetpost

Betegnelse

01 02 02 10

Følgende tekst tilføjes:

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, stk. 3, stilles der et beløb på 3 400 000 EUR i forpligtelsesbevillinger til rådighed for denne budgetpost efter de frigørelser, der blev foretaget i 2019 som følge af manglende eller ufuldstændig gennemførelse af forskningsprojekter.

01 02 02 40

Følgende tekst tilføjes:

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, stk. 3, stilles der et beløb på 3 400 000 EUR

i forpligtelsesbevillinger til rådighed for denne budgetpost efter de frigørelser, der blev foretaget i 2019 som følge af manglende eller ufuldstændig gennemførelse af forskningsprojekter.

01 02 02 50

Følgende tekst tilføjes:

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, stk. 3, stilles der et beløb på 6 600 000 EUR i forpligtelsesbevillinger til rådighed for denne budgetpost efter de frigørelser, der blev foretaget i 2019 som følge af manglende eller ufuldstændig gennemførelse af forskningsprojekter.

01 02 02 60

Følgende tekst tilføjes:

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, stk. 3, stilles der et beløb på 6 600 000 EUR i forpligtelsesbevillinger til rådighed for denne budgetpost efter de frigørelser, der blev foretaget i 2019 som følge af manglende eller ufuldstændig gennemførelse af forskningsprojekter.

—  Nye budgetposter, for hvilke de relevante budgetanmærkninger godkendes som følger:

Budgetpost

Betegnelse

07 20 04 09

Følgende tekst tilføjes:

Denne bevilling skal dække udgifterne til oplysnings- og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer, herunder repræsentanter for arbejdstagerorganisationerne i kandidatlandene, i forbindelse med EU-foranstaltninger til gennemførelsen af Unionens sociale dimension.

Disse foranstaltninger bør gøre det lettere for arbejdstagerorganisationerne at bidrage til at behandle de overordnede problemer i forhold til Unionens beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik som fastsat i Europa 2020-strategien og den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden og inden for rammerne af Unionens initiativer til afhjælpning af den økonomiske krises konsekvenser.

Der vil blive lagt særlig vægt på kurser om kønsrelaterede udfordringer på arbejdspladsen.

07 06 04

Følgende tekst tilføjes:

Denne bevilling skal fokusere på at beskytte, fremme og øge bevidstheden om rettigheder ved at yde finansiel støtte til civilsamfundsorganisationer, der er aktive på lokalt, regionalt og tværnationalt plan med henblik på at fremme og dyrke disse rettigheder, og derved også styrke beskyttelse og fremme af Unionens værdier og respekten for retsstatsprincippet og bidrage til opbygningen af en mere demokratisk Union, demokratisk dialog, gennemsigtighed og god regeringsførelse.

Ovennævnte specifikke mål forfølges navnlig gennem støtte til civilsamfundsorganisationer og nonprofit-interessenter, som er aktive inden for programmets områder, for at øge deres kapacitet til at reagere, gennemføre fortaleraktiviteter for at fremme rettigheder og for at sikre passende adgang for alle borgere til deres tjenester og rådgivnings- og støtteaktiviteter.

—  Nye budgetposter, der hidrører fra opdelingen af budgetpost 07 03 01 i følgende separate budgetposter, for hvilke de relevante budgetanmærkninger godkendes som følger:

Budgetpost

Betegnelse

07 03 01

Den eksisterende tekst slettes

07 03 01 01

Følgende tekst tilføjes:

Denne bevilling skal dække uddannelsesområdet under programmet Erasmus+ under indirekte forvaltning. Den skal støtte de tre nøgleaktioner og Jean Monnet-aktionerne.

Nøgleaktion 1: Læringsmobilitet

På uddannelsesområdet støtter programmet følgende aktioner: a) mobilitet for studerende og undervisere på videregående uddannelser b) mobilitet for lærende og undervisere på erhvervsuddannelser c) mobilitet for elever og lærere i skoler/gymnasier d) mobilitet for undervisere på voksenuddannelser e) muligheder for sprogindlæring, herunder dem, der støtter mobilitetsaktiviteter.

Nøgleaktion 2: Samarbejde mellem organisationer og institutioner

På uddannelsesområdet støtter programmet følgende aktioner: a) partnerskaber med henblik på samarbejde og udveksling af bedste praksis, herunder mindre partnerskaber for at fremme en bredere og mere inklusiv adgang til programmet b) ekspertisepartnerskaber, navnlig Europauniversiteter, erhvervsekspertisecentre og fælles mastergrader c) innovationspartnerskaber med sigte på at styrke Europas innovationskapacitet d) onlineplatforme og -værktøjer til fremme af virtuelt samarbejde, herunder støttetjenester til eTwinning og til den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa.

Nøgleaktion 3: Støtte til politikudvikling og samarbejde

På uddannelsesområdet støtter programmet følgende aktioner:

a)  udarbejdelse og gennemførelse af Unionens generelle og sektorspecifikke uddannelsesdagsordener, herunder støtte til Eurydice-netværket eller aktiviteter i andre relevante organisationer b) støtte til EU-værktøjer og -foranstaltninger, der fremmer kvalitet, gennemsigtighed og anerkendelse af kompetencer, færdigheder og kvalifikationer c) politisk dialog og samarbejde med vigtige interessenter, herunder EU-dækkende netværk, europæiske ngo'er og internationale organisationer på uddannelsesområdet d) foranstaltninger, der bidrager til kvalitet og inklusivitet i gennemførelsen af programmet e) samarbejde med andre EU-instrumenter og støtte til andre EU-politikker f) formidlings- og oplysningsaktiviteter om Unionens politiske resultater og prioriteter samt om programmet.

Jean Monnet-aktioner

Programmet støtter undervisning, læring, forskning og debatter vedrørende den europæiske integration gennem følgende aktioner: a) Jean Monnet-aktionen vedrørende videregående uddannelse b) Jean Monnet-aktionen vedrørende andre uddannelsesområder c) støtte til følgende institutioner, der forfølger et mål af europæisk interesse: Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, herunder Skolen for Tværnational Forvaltning; Europakollegiet (afdelingerne i Brügge og Natolin); Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning, Maastricht; Det Europæiske Retsakademi, Trier; Det Europæiske Agentur for Inklusion og Specialundervisning, Odense, og Det Internationale Center for Europæisk Uddannelse, Nice.

07 03 01 02

Følgende tekst tilføjes:

Denne bevilling skal dække uddannelsesområdet under programmet Erasmus+ under direkte forvaltning. Den skal støtte de tre nøgleaktioner og Jean Monnet-aktionerne.

Nøgleaktion 1: Læringsmobilitet

På uddannelsesområdet støtter programmet følgende aktioner: a) mobilitet for studerende og undervisere på videregående uddannelser b) mobilitet for lærende og undervisere på erhvervsuddannelser c) mobilitet for elever og lærere i skoler/gymnasier d) mobilitet for undervisere på voksenuddannelser e) muligheder for sprogindlæring, herunder dem, der støtter mobilitetsaktiviteter.

Nøgleaktion 2: Samarbejde mellem organisationer og institutioner

På uddannelsesområdet støtter programmet følgende aktioner: a) partnerskaber med henblik på samarbejde og udveksling af bedste praksis, herunder mindre partnerskaber for at fremme en bredere og mere inklusiv adgang til programmet b) ekspertisepartnerskaber, navnlig Europauniversiteter, erhvervsekspertisecentre og fælles mastergrader c) innovationspartnerskaber med sigte på at styrke Europas innovationskapacitet d) onlineplatforme og -værktøjer til fremme af virtuelt samarbejde, herunder støttetjenester til eTwinning og til den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa.

Nøgleaktion 3: Støtte til politikudvikling og samarbejde

På uddannelsesområdet støtter programmet følgende aktioner:

a)  udarbejdelse og gennemførelse af Unionens generelle og sektorspecifikke uddannelsesdagsordener, herunder støtte til Eurydice-netværket eller aktiviteter i andre relevante organisationer b) støtte til EU-værktøjer og -foranstaltninger, der fremmer kvalitet, gennemsigtighed og anerkendelse af kompetencer, færdigheder og kvalifikationer c) politisk dialog og samarbejde med vigtige interessenter, herunder EU-dækkende netværk, europæiske ngo'er og internationale organisationer på uddannelsesområdet d) foranstaltninger, der bidrager til kvalitet og inklusivitet i gennemførelsen af programmet e) samarbejde med andre EU-instrumenter og støtte til andre EU-politikker f) formidlings- og oplysningsaktiviteter om Unionens politiske resultater og prioriteter samt om programmet.

Jean Monnet-aktioner

Programmet støtter undervisning, læring, forskning og debatter vedrørende den europæiske integration gennem følgende aktioner: a) Jean Monnet-aktionen vedrørende videregående uddannelse b) Jean Monnet-aktionen vedrørende andre uddannelsesområder c) støtte til følgende institutioner, der forfølger et mål af europæisk interesse: Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, herunder Skolen for Tværnational Forvaltning; Europakollegiet (afdelingerne i Brügge og Natolin); Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning, Maastricht; Det Europæiske Retsakademi, Trier; Det Europæiske Agentur for Inklusion og Specialundervisning, Odense, og Det Internationale Center for Europæisk Uddannelse, Nice.

Dette er under forudsætning af, at de af Europa-Parlamentet eller Rådet foretagne ændringer ikke kan ændre eller udvide anvendelsesområdet for et eksisterende retsgrundlag eller indskrænke institutionernes administrative autonomi, og at foranstaltningen kan dækkes af de disponible midler.

1.7.  Kontoplan

Der er opnået enighed om den budgetkontoplan, som Kommissionen har foreslået i budgetforslaget, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020, idet der medtages nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger (undtagen den nye forberedende foranstaltning PA 01 21 01, for hvilken de dertil knyttede bevillinger føjes til den eksisterende forberedende foranstaltning PA 01 20 01). Derudover er der i Forligsudvalget opnået enighed om følgende justeringer:

—  Følgende to poster tilføjes:

Budgetpost

Udgiftsområde/politikområde

Betegnelse

07 20 04 09

2b / 2.2.3SPEC

Oplysnings- og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer

07 06 04

2b / 2.2.352

Beskytte og fremme Unionens værdier

—  Budgetposten 07 03 01 "Fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet" opdeles i følgende to separate budgetposter, uden at det har indvirkning på niveauet af bevillinger:

Budgetpost/program

Betegnelse

Bevillinger (i EUR)

Forpligtelse

Betaling

07 03 01

Fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet

 

 

07 03 01 01

Fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet – indirekte forvaltning

1 755 470 446

1 468 151 286

07 03 01 02

Fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet – direkte forvaltning

542 824 138

295 331 144

2.  Budgettet 2020:

Forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 10/2020 godkendes som foreslået af Kommissionen.

3.  Erklæringer

3.1.  Ensidig erklæring fra Europa-Kommissionen om bekæmpelse af børnefattigdom inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond Plus

Bekæmpelse af børnefattigdom vil blive endnu vigtigere, navnlig i forbindelse med den nuværende covid-19-krise, og der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer hertil. Det reviderede forslag til Den Europæiske Socialfond Plus (COM(2020)0447) omfatter en specifik tematisk koncentration til bekæmpelse af børnefattigdom. Den kræver, at hver medlemsstat tildeler mindst 5 % af sine ESF+-midler under delt forvaltning til at støtte målrettede aktioner og strukturreformer til bekæmpelse af børnefattigdom (artikel 7, stk. 3, litra a)). I betragtning af de nationale tildelinger, der på nuværende tidspunkt er planlagt, udgør dette næsten 5 mia. EUR i løbende priser for programmeringsperioden 2021-2027.

3.2.  Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om betalingsbevillinger

Rådet og Parlamentet opfordrer Kommissionen til fortsat nøje og aktivt i løbet af 2021 at overvåge gennemførelsen af programmerne for 2014-2020 (navnlig inden for underudgiftsområde 2a og udvikling af landdistrikter). Med henblik herpå opfordrer Rådet og Parlamentet Kommissionen til rettidigt at forelægge ajourførte tal om situationen og overslag over betalingsbevillinger for 2021. Hvis tallene viser, at de bevillinger, der er opført i budgettet for 2021, er utilstrækkelige til at dække behovene, opfordrer Rådet og Parlamentet Kommissionen til hurtigst muligt at fremlægge en passende løsning, bl.a. et forslag til ændringsbudget, med henblik på at gøre det muligt for Europa-Parlamentet og Rådet at træffe de nødvendige beslutninger om berettigede behov i rette tid. Rådet og Parlamentet vil, hvis det er relevant, tage hensyn til, hvor hastende sagen er, og afkorte fristen på otte uger for en afgørelse, hvis det skønnes nødvendigt. Det samme gælder tilsvarende, hvis tallene viser, at de bevillinger, der er opført i budgettet for 2021, er højere end nødvendigt.

3.3.  Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om håndtering af virkningerne af covid-19-krisen

For at håndtere virkningerne af den hidtil usete covid-19-krise i EU's bedste interesse er Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen fast besluttet på at træffe de nødvendige foranstaltninger for hurtigt at udnytte det fulde potentiale i den nye generation af EU-programmer, idet der lægges særlig vægt på de sektorer i økonomien, der er hårdest ramt af krisen, såsom turisme og SMV'er, og på de mennesker, der er hårdest ramt af krisen, såsom børn og unge.

3.4.  Ensidig erklæring fra Kommissionen om forvaltning af de decentrale agenturer

Kommissionen har en stor interesse i at sikre, at EU's decentrale agenturer opfylder deres mandat, herunder at styrke og strømline deres forvaltning, samt at støtte en harmoniseret planlægning og rapportering for alle decentrale agenturer. Kommissionen mener, at Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 22/2020 og svarene herpå kan danne grundlag for en samarbejdsbaseret opfølgning, som vil kræve støtte fra Rådet og Parlamentet.

3.5.  Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om brexittilpasningsreserven

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til straks at forelægge et forslag til det relevante instrument, der er nødvendigt for at gøre brexittilpasningsreserven operationel, for at sikre, at der kan stilles tilstrækkelige bevillinger til rådighed til anvendelse i regnskabsåret 2021. Europa-Parlamentet og Rådet vil tage hensyn til, hvor hastende sagen er, under deres forhandlinger.

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til ændringsbudget, så snart det er hensigtsmæssigt, for at stille de nødvendige bevillinger til rådighed i regnskabsåret 2021. Europa-Parlamentet og Rådet vil behandle et sådant forslag til ændringsbudget hurtigst muligt.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

Seneste opdatering: 16. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik