Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0371(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0267/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0267/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2020 - 6
PV 18/12/2020 - 10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0385

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 286kWORD 93k
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021
P9_TA(2020)0385A9-0267/2020
Ψήφισμα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του δεύτερου σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 (13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία της 10ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) της 8ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη 15η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15)(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021, τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 27 Ιουλίου 2020 (COM(2020)0300) (το «πρώτο ΣΠ»),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 1η Οκτωβρίου 2020 (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021(8),

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν συμφώνησε επί του κοινού κειμένου εντός των είκοσι μίας ημερών που προβλέπονται στο άρθρο 314 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της επιτροπής συνδιαλλαγής για κοινή αντίληψη σχετικά με το περιεχόμενο του προϋπολογισμού για το 2021,

–  έχοντας υπόψη το δεύτερο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 10 Δεκεμβρίου 2020 (COM(2020)0836), σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 8 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του δεύτερου σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2020 (13892/2020 – C9-0408/2020),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0267/2020),

1.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 312 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης συμμορφώνεται με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· επισημαίνει ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής, κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Δεκεμβρίου 2020, δεν μπόρεσε να συμφωνήσει επί κοινού σχεδίου εντός της περιόδου συνδιαλλαγής των 21 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, δεδομένης της έλλειψης σαφήνειας όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 (ΠΔΠ) έως το τέλος της περιόδου συνδιαλλαγής·

2.  υπενθυμίζει ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής κατέληξε σε κοινή συμφωνία σχετικά με το περιεχόμενο του προϋπολογισμού του 2021 με βάση το σχέδιο στοιχείων για τα κοινά συμπεράσματα αριθ. 4, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 4 Δεκεμβρίου 2020, και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021, το οποίο να αντικατοπτρίζει την κοινή αντίληψη, μόλις υπάρξουν επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι μπορεί να τηρηθεί το άρθρο 312 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ· επισημαίνει ότι το σχέδιο στοιχείων για κοινά συμπεράσματα αριθ. 4 περιλαμβάνει πέντε δηλώσεις, μεταξύ άλλων σχετικά με την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ και σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στους τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και οι ΜΜΕ, και στους ανθρώπους που έχουν πληγεί περισσότερο·

3.  σημειώνει ότι οι όροι που έθεσε η επιτροπή συνδιαλλαγής πληρούνται, και ότι το δεύτερο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή, αντιστοιχεί στην κοινή αντίληψη· επισημαίνει ότι το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2021 ορίζεται σε 164 251,5 εκατομμύρια EUR, ενώ μένει περιθώριο 778,8 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο του ΠΔΠ για το 2021·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αύξηση κατά 185 εκατομμύρια EUR πέραν των επιπέδων του πρώτου ΣΠ, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2020, που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις συνδιαλλαγής, ανταποκρίνεται στις κύριες πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι στις αυξήσεις περιλαμβάνονται 60,3 εκατομμύρια EUR για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές, 42 εκατομμύρια EUR για το LIFE, 25,7 εκατομμύρια EUR για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», 6,6 εκατομμύρια EUR για το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», εκ των οποίων 4,8 εκατομμύρια EUR για το πρόγραμμα «Δάφνη»), 2,7 εκατομμύρια EUR για το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», 25 εκατομμύρια EUR για την ανθρωπιστική βοήθεια, στο πλαίσιο της ενίσχυσης ύψους 500 εκατομμυρίων EUR για την περίοδο από το 2021 έως το 2027, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του ΠΔΠ, 10,2 εκατομμύρια EUR για την UNRWA στο πλαίσιο του μέσου γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), και 7,3 εκατομμύρια EUR για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρίως για ενίσχυση στον τομέα του προσωπικού· επισημαίνει περαιτέρω ότι η διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2020 είχε ήδη ενσωματώσει αυξήσεις για τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη», Erasmus+ και EU4Health, ώστε να αντικατοπτρίζεται το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ·

5.  επισημαίνει ότι το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2021 ορίζεται σε 166 060,5 εκατομμύρια EUR, ενώ μένει περιθώριο 2 001,4 εκατομμύρια EUR έως το ανώτατο όριο του ΠΔΠ για το 2021· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που συμφωνήθηκε για το 2021 αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,2 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2020· υπογραμμίζει τη σημασία της κοινής δήλωσης σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, στην οποία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να λάβουν σε εύθετο χρόνο τις αναγκαίες αποφάσεις για την κάλυψη αιτιολογημένων αναγκών·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού και την κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου, που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφώνησε, για πρώτη φορά, να διαθέσει εκ νέου 20 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στις γραμμές του προϋπολογισμού για την έρευνα· επιμένει στην πλήρη εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού στο ΠΔΠ, ώστε να φτάσει τα 500 εκατομμύρια EUR όπως συμφωνήθηκε·

7.  υπενθυμίζει ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής κατέστησε σαφές πως η μείωση κατά 61 εκατομμύρια EUR για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) το 2021 δεν επηρεάζει τη συνολική προσαύξηση των 500 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018) που συμφωνήθηκε σε πολιτικό επίπεδο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, και ότι η περικοπή αυτή θα αντισταθμιστεί τα επόμενα έτη σύμφωνα με τη συμφωνία για το ΠΔΠ·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο κατάφερε να πείσει για μια πιο διαφοροποιημένη ονοματολογία του προϋπολογισμού σε σύγκριση με εκείνη που πρότεινε η Επιτροπή στο πρώτο ΣΠ, συγκεκριμένα όσον αφορά τον ΜΓΑΔΣ, το Erasmus+, το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» και τον κοινωνικό διάλογο· πιστεύει ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ασκούν καλύτερα τον ρόλο λήψης αποφάσεων στην ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού και τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά τη συνδιαλλαγή, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε μια λεπτομερέστερη ονοματολογία όπως προτείνεται από το Κοινοβούλιο, ιδίως για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων, καθώς και για τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας, ούτε σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση για τον ΜΓΑΔΣ, και ιδίως για το σκέλος Γειτονίας·

9.  επισημαίνει ότι το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2021 για το Κοινοβούλιο ορίζεται σε 2 063 εκατομμύρια EUR·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία, συνολικά, 75 θέσεων, και την αντίστοιχη αύξηση των πιστώσεων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους και προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους όσο το δυνατόν καλύτερα και να λειτουργούν με βέλτιστο τρόπο·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση ύψους 590 854 EUR στην ΕΟΚΕ όσον αφορά τη γραμμή του προϋπολογισμού για τη διερμηνεία, και για την ενίσχυση ύψους 564 796 EUR στην ΕτΠ, για τον τεχνικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, καθώς και στις γραμμές του προϋπολογισμού για δραστηριότητες επικοινωνίας τρίτων μερών και πολιτικών ομάδων·

12.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να αυξηθούν οι πιστώσεις για την ΕΥΕΔ στον προϋπολογισμό του 2021, λόγω των νέων αρμοδιοτήτων στη διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη, και για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των προξενικών υπηρεσιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσιονομικά ουδέτερη μετάθεση υπαλλήλων της Επιτροπής από τα διοικητικά τμήματα των αντιπροσωπειών της Ένωσης στην ΕΥΕΔ, προκειμένου να απλοποιηθούν και να εξορθολογιστούν τα διοικητικά και δημοσιονομικά κυκλώματα και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και αυτόνομη διαχείριση του προσωπικού· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση ύψους 1 εκατομμυρίου EUR για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στη γραμμή του προϋπολογισμού που αφορά την ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας·

13.  συμφωνεί ότι η περικοπή κατά 10% των κονδυλίων που προορίζονται για αποστολές δικαιολογείται λόγω της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η έξαρση της COVID-19·

14.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του δεύτερου σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, καθώς και τις κοινές δηλώσεις που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(4)https://www.ipcc.ch/sr15/
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0015.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0166.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0123.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0302.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

1.  Η επιτροπή συνδιαλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Δεκεμβρίου 2020, εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής για σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 20211 (COM(2020)0300), και τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στον γενικό προϋπολογισμό του 2021 (COM(2020)0748).

2.  Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, η επιτροπή συνδιαλλαγής κατέληξε σε συναντίληψη σχετικά με το περιεχόμενο του προϋπολογισμού για το 2021, βάσει της 4ης έκδοσης του σχεδίου στοιχείων για κοινά συμπεράσματα, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 4 Δεκεμβρίου 2020.

3.  Υπενθυμίζοντας το άρθρο 312 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο «ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης καταρτίζεται τηρουμένου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», η επιτροπή συνδιαλλαγής, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων που συνδέονται με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν σε θέση να συμφωνήσει επί κοινού σχεδίου εντός της προθεσμίας συνδιαλλαγής των 21 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ.

4.  Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει νέο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) για το 2021, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 8 ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη συναντίληψη που επιτεύχθηκε στην επιτροπή συνδιαλλαγής, αφ’ ης στιγμής υπήρχαν επαρκείς εγγυήσεις για τη δυνατότητα τήρησης του άρθρου 312 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, προκειμένου να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η δυνατότητα να επεξεργαστούν ταχέως το εν λόγω νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 σε αυτή τη βάση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Προϋπολογισμός 2021 – Στοιχεία για κοινά συμπεράσματα

Τα ανά χείρας κοινά συμπεράσματα καλύπτουν τα εξής τμήματα:

1.  Προϋπολογισμός 2021

2.  Προϋπολογισμός 2020 – Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 10/2020

3.  Δηλώσεις

Συνοπτική επισκόπηση

Α.  Προϋπολογισμός 2021

Σύμφωνα με τα στοιχεία για κοινά συμπεράσματα:

—  Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2021 ορίζεται σε 164 251,5 εκατομμύρια EUR. Συνολικά, αυτό αφήνει περιθώριο έως τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για το 2021 ύψους 778,8 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.

—  Το συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2021 ορίζεται σε 166 060,5 εκατομμύρια EUR. Συνολικά, αυτό αφήνει περιθώριο έως τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για το 2021 ύψους 2 001,4 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών.

—  Ο μηχανισμός ευελιξίας για το 2021 κινητοποιείται σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για ποσό 76,4 εκατομμυρίων EUR για τον τομέα 2β Ανθεκτικότητα και αξίες.

Η Επιτροπή εκτιμά σε 628,5 εκατομμύρια EUR τις πιστώσεις πληρωμών του 2021 που αφορούν την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας το 2018, το 2019, το 2020 και το 2021. Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα πληρωμών των σχετικών εκκρεμών ποσών για τα έτη αυτά αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:

Μέσο ευελιξίας –προφίλ πληρωμών

Έτος κινητοποίησης

2021

2022

2023

2024

Σύνολο

2018

34,2

0,0

0,0

0,0

34,2

2019

135,2

140,9

82,2

0,0

358,4

2020

413,7

66,2

39,9

0,0

519,8

2021

45,4

13,0

10,3

7,6

76,4

Σύνολο

628,5

220,1

132,5

7,6

988,7

Β.  Προϋπολογισμός 2020

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 10/2020 εγκρίνεται όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

1.  Προϋπολογισμός 2021

1.1.  «Περατωθείσες» γραμμές

Αν δεν αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω στα παρόντα συμπεράσματα, όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν ούτε από το Συμβούλιο ούτε από το Κοινοβούλιο, καθώς και εκείνες για τις οποίες το Κοινοβούλιο έκανε δεκτές τις τροπολογίες του Συμβουλίου κατά την αντίστοιχη ανάγνωσή τους, επιβεβαιώνονται όπως προτείνονται στην πρόταση της Επιτροπής για σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021, όπως τροποποιήθηκε στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2021.

Για τις άλλες γραμμές του προϋπολογισμού, η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει συμφωνήσει επί των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στις ενότητες 1.2 έως 1.7 κατωτέρω.

1.2.  Οριζόντια θέματα

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών και σε θέσεις προσωπικού) για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς καθορίζονται στα επίπεδα που πρότεινε η Επιτροπή στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2021, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

—  Τομέας 1β:

o Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA, άρθρο 07 10 04 του προϋπολογισμού), για τον οποίο το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών αυξάνεται κατά 638 178 EUR.

o Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE, άρθρο 07 10 05 του προϋπολογισμού), για το οποίο το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών αυξάνεται κατά 971 628 EUR.

o Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust, άρθρο 07 10 07 του προϋπολογισμού), για τον οποίο το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών αυξάνεται κατά 500 000 EUR.

o Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO, άρθρο 07 10 08 του προϋπολογισμού), για την οποία διατίθενται οκτώ πρόσθετες θέσεις (που αντιπροσωπεύουν εμπροσθοβαρή κάλυψη της αύξησης που προβλέπεται για το 2022) και το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών αυξάνεται κατά 7 252 790 EUR.

—  Τομέας 4:

o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex, άρθρο 11 10 01 του προϋπολογισμού), για τον οποίο το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών μειώνεται κατά 61 000 000 EUR.

o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης («eu-LISA», άρθρο 11 10 02 του προϋπολογισμού), για τον οποίο το ύψος πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών αυξάνεται κατά 500 000 EUR.

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών και σε αριθμό θέσεων προσωπικού) για τους εκτελεστικούς οργανισμούς καθορίζονται στα επίπεδα που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2021.

Η Επιτροπή θα υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το 2021, προκειμένου να προσαρμόσει τη διάρθρωση και τις πιστώσεις στο νέο σύνολο εκτελεστικών οργανισμών μετά την επίσημη σύστασή τους. Η αντίστοιχη εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση των νέων εκτελεστικών οργανισμών, και οι αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αυτούς αναμένεται να εκδοθούν στις αρχές του 2021.

Δοκιμαστικά σχέδια/Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Συμφωνείται συνολική δέσμη 59 δοκιμαστικών σχεδίων/προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ), συνολικού ύψους 71,8 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο.

Όταν δοκιμαστικό σχέδιο ή προπαρασκευαστική ενέργεια φαίνεται να καλύπτεται από υπάρχουσα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων προς την αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού για να διευκολύνει την υλοποίηση της ενέργειας.

Η δέσμη αυτή τηρεί πλήρως τα ανώτατα όρια για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

1.3.  Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου – πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

Αφού συνεκτίμησε τα ανωτέρω συμπεράσματα όσον αφορά τις γραμμές που έχουν «περατωθεί», τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφώνησε τα εξής:

Τομέας 1 – Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2021, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής, οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

1.0.221

ΜΣΕ – Μεταφορές

1 725 058 000

1 785 393 458

60 335 458

02 03 01

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) — Μεταφορές

1 711 996 420

1 772 331 878

60 335 458

1.0.23

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

1 103 848 000

1 129 576 962

25 728 962

02 04 03

Τεχνητή νοημοσύνη

293 895 160

318 323 274

24 428 114

02 04 04

Δεξιότητες

82 290 594

83 591 442

1 300 848

ΔΣ/ΠΕ

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

35 965 000

 

Σύνολο

 

 

122 029 420

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ορίζεται σε 20 816,6 εκατομμύρια EUR, και μένει περιθώριο 102,4 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού(1), η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί να διαθέσει εκ νέου πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στις γραμμές του προϋπολογισμού για την έρευνα, συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων. Οι ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού ενισχύονται ως εξής:

 

 

(σε EUR)

Γραμμές προϋπολογισμού

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

01 02 02 10

Ομάδα «Υγεία»

3 400 000

01 02 02 40

Ομάδα «Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα»

3 400 000

01 02 02 50

Ομάδα «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα»

6 600 000

01 02 02 60

Ομάδα «Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον»

6 600 000

Σύνολο

 

20 000 000

Η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί επίσης ότι οι πιστώσεις αυτές αποτελούν μέρος του συνολικού ποσού ύψους έως 0,5 δισεκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018) για την περίοδο 2021-2027, το οποίο διατηρήθηκε στην «κοινή δήλωση» που συμφωνήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2020. Έτσι μένει ποσό έως και 481,2 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 διαθέσιμο για την περίοδο 2022-2027.

Τομέας 2α – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2021.

Τομέας 2β – Ανθεκτικότητα και αξίες

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2021, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής, οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα.

Ειδικότερα, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί ότι, υπό το φως του σημερινού περιβάλλοντος επιτοκίων και της επιτυχίας των πρόσφατων χρηματοδοτικών πράξεων SURE, οι πιστώσεις για τη γραμμή 06 04 01 του προϋπολογισμού μπορούν να μειωθούν κατά 71,9 εκατομμύρια EUR και παράλληλα να διατηρηθεί πλήρως η ικανότητα χρηματοδότησης της μη επιστρεπτέας συνιστώσας του NGEU το 2021.

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

2.2.23

Κόστος χρηματοδότησης του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURI)

111 461 000

39 591 000

-71 870 000

06 04 01

Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURI) – Πληρωμή περιοδικού τοκομεριδίου και εξόφληση κατά τη λήξη

106 461 000

34 591 000

-71 870 000

07 03 01

Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων, καθώς και της συνεργασίας, της ένταξης, της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

2 298 294 584

0

-2 298 294 584

07 03 01 01

Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων, καθώς και της συνεργασίας, της ένταξης, της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης – έμμεση διαχείριση

0

1 755 470 446

1 755 470 446

07 03 01 02

Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων, καθώς και της συνεργασίας, της ένταξης, της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης – άμεση διαχείριση

0

542 824 138

542 824 138

2.2.351

Δικαιοσύνη

43 696 000

46 392 538

2 696 538

07 07 01

Προώθηση της δικαστικής συνεργασίας

10 646 000

11 319 945

673 945

07 07 02

Στήριξη της κατάρτισης των δικαστικών

17 570 000

18 682 268

1 112 268

07 07 03

Προώθηση της αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη

14 380 000

15 290 325

910 325

2.2.352

Δικαιώματα και Αξίες

90 624 000

97 179 152

6 555 152

07 06 02

Προώθηση της δραστηριοποίησης των πολιτών και της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης

34 938 000

36 238 848

1 300 848

07 06 03

Daphne

15 690 000

20 444 304

4 754 304

07 06 04

Προστασία και προώθηση των αξιών της Ένωσης

0

500 000

500 000

2.2.3DAG

Αποκεντρωμένοι Οργανισμοί

211 135 699

220 498 295

9 362 596

07 10 04

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

23 111 517

23 749 695

638 178

07 10 05

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

7 955 000

8 926 628

971 628

07 10 07

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)

42 345 006

42 845 006

500 000

07 10 08

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)

37 700 000

44 952 790

7 252 790

07 20 04 06

Ειδικές αρμοδιότητες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού διαλόγου

49 380 381

28 326 381

-21 054 000

07 20 04 09

Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων

0

21 054 000

21 054 000

ΔΣ/ΠΕ

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

31 870 000

 

Σύνολο

 

 

-21 385 714

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται στα 4 671,4 εκατομμύρια EUR, χωρίς περιθώριο έως το ανώτατο όριο δαπανών του υποτομέα 1β και κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό 76,4 εκατομμυρίων EUR.

Τομέας 3 – Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2021, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής, οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

3.2.21

Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)

696 491 000

738 505 372

42 014 372

09 02 01

Φύση και βιοποικιλότητα

258 642 156

274 720 400

16 078 244

09 02 02

Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής

168 461 328

178 933 566

10 472 238

09 02 03

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτή

121 426 944

128 975 334

7 548 390

09 02 04

Μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

127 332 437

135 247 937

7 915 500

ΔΣ/ΠΕ

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

3 740 000

 

Σύνολο

 

 

45 754 372

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ορίζεται σε 58 568,6 εκατομμύρια EUR, και μένει περιθώριο 55,4 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα.

Τομέας 4 – Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2021, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής, οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

4.0.2DAG

Αποκεντρωμένοι Οργανισμοί

794 770 045

734 270 045

-60 500 000

11 10 01

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)

566 949 620

505 949 620

-61 000 000

11 10 02

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης («eu-LISA»)

227 820 425

228 320 425

500 000

 

Σύνολο

 

 

-60 500 000

Σε συνέχεια της πρόσφατης πολιτικής συμφωνίας της 10ης Νοεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027, και εν αναμονή της έγκρισης των σχετικών κειμένων, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί ότι η μείωση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) το 2021 δεν επηρεάζει τη συνολική επιπρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 0,5 δισεκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018) που συμφωνήθηκε πολιτικά στο πλαίσιο αυτό. Επιπλέον της εν λόγω συμπληρωματικής ενίσχυσης, η περικοπή που προτείνεται για το 2021 θα αντισταθμιστεί τα επόμενα έτη σύμφωνα με τη συμφωνία για το ΠΔΠ, στο πλαίσιο της τήρησης των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 2 278,8 εκατομμύρια EUR, και μένει περιθώριο 188,2 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα.

Τομέας 5 – Ασφάλεια και άμυνα

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2021.

Τομέας 6 – Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2021, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής, οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

6.0.111

Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ)

12 060 779 767

12 070 958 148

10 178 381

15 02 01 10

Νότια γειτονία

1 460 009 385

1 470 187 766

10 178 381

6.0.12

Ανθρωπιστική βοήθεια (HUMA)

1 478 000 000

1 503 000 000

25 000 000

15 03 01

Ανθρωπιστική βοήθεια

1 391 512 450

1 416 512 450

25 000 000

6.0.1SPEC

Προνόμια

91 394 973

93 023 514

1 628 541

15 20 04 03

Πολιτική πληροφόρησης και στρατηγική επικοινωνία για εξωτερική δράση

41 756 023

43 384 564

1 628 541

ΔΣ/ΠΕ

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

175 000

 

Σύνολο

 

 

36 981 922

Σε συνέχεια της πρόσφατης πολιτικής συμφωνίας της 10ης Νοεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027, και εν αναμονή της έγκρισης των σχετικών κειμένων, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί ότι η ενίσχυση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια αποτελεί μέρος για της συνολικής επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 0,5 δισεκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018) που συμφωνήθηκε πολιτικά στο πλαίσιο αυτό.

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 16 097,2 εκατομμύρια EUR, και μένει περιθώριο 149,8 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα.

Τομέας 7 – Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

Ο αριθμός των θέσεων στους πίνακες προσωπικού των θεσμικών οργάνων και οι πιστώσεις που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2021 συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

—  Το τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το οποίο η ανάγνωσή του εγκρίνεται και προσαρμόζεται περαιτέρω ώστε να περιλάβει i) τον αντίκτυπο της αναθεωρημένης επικαιροποίησης των μισθών σύμφωνα με τη διορθωτική επιστολή 1/2021 και ii) τη μεταφορά δύο θέσεων προσωπικού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων της CERT-EU σύμφωνα με τη διορθωτική επιστολή 1/2021.

—  Το τμήμα του Συμβουλίου, για το οποίο η ανάγνωσή του εγκρίνεται και αναπροσαρμόζεται περαιτέρω ώστε να συμπεριλάβει τον αντίκτυπο της αναθεωρημένης επικαιροποίησης των μισθών σύμφωνα με τη διορθωτική επιστολή 1/2021.

—  Το τμήμα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), για το οποίο συμφωνείται τεχνική επικαιροποίηση μετά την τροποποίηση των πινάκων προσωπικού σε συνέχεια της προσφυγής στο άρθρο 53 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η πράξη αυτή περιλάμβανε τη μετατροπή μίας μόνιμης θέσης AST11, μίας μόνιμης θέσης AST8, μίας μόνιμης θέσης AST7, δύο μόνιμων θέσεων AST5, μίας μόνιμης θέσης AST4 και μίας έκτακτης θέσης AST/SC3 σε τρεις μόνιμες θέσεις AD7 και τέσσερις μόνιμες θέσεις AD5, χωρίς επίπτωση στο επίπεδο των πιστώσεων.

—  Το τμήμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), για το οποίο το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών αυξάνεται κατά 590 854 EUR.

—  Το τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), για το οποίο το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών αυξάνεται κατά 564 796 EUR.

—  Το τμήμα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), για το οποίο συμφωνείται τεχνική επικαιροποίηση μετά την τροποποίηση των πινάκων προσωπικού σε συνέχεια της προσφυγής στο άρθρο 53 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η πράξη αυτή περιλάμβανε τη μετατροπή μιας μόνιμης θέσης AST5 σε μία μόνιμη θέση AST/SC6 χωρίς επίπτωση στο επίπεδο των πιστώσεων.

—  Το τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), για το οποίο το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών αυξάνεται κατά 1,0 εκατομμύριο EUR για την «ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας».

Επιπλέον, ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί, κατ’ εξαίρεση, να μειώσει κατά 10% το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών που σχετίζονται με αποστολές όλων των θεσμικών οργάνων πλην του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι συνδυασμένες προσαρμογές, που οδηγούν σε συνολική μείωση κατά 8,8 εκατομμύρια EUR στον τομέα 7, εκτίθενται αναλυτικά ανά τμήμα στους κατωτέρω πίνακες:

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρόγραμμα/Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

63 837 727

65 039 727

1 202 000

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

38 084 545

34 584 545

-3 500 000

2 0 0 0

Μισθώματα

26 301 000

27 301 000

1 000 000

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

16 030 000

19 530 000

3 500 000

3 0 2

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

845 500

858 500

13 000

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

2 780 000

2 857 000

77 000

3 2 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

6 629 500

7 491 500

862 000

2 1 2

Έπιπλα

5 910 000

4 910 000

-1 000 000

10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

4 500 000

2 346 000

-2 154 000

 

Σύνολο

 

 

0

Τμήμα 2 – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

Πρόγραμμα/Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

1 3 3 1

Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

3 600 000

3 240 000

-360 000

1 3 3 2

Έξοδα ταξιδιού του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

1 650 000

1 485 000

-165 000

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδιού των αντιπροσωπειών

17 228 000

15 505 000

-1 723 000

2 2 0 1

Διάφορα έξοδα ταξιδιού

570 000

513 000

-57 000

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

5 095 000

4 585 500

-509 500

 

Σύνολο

 

 

-2 814 500

Τμήμα 3 – Επιτροπή

Πρόγραμμα/Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

20 02 06 01

Έξοδα αποστολών και παράστασης

59 145 000

53 230 000

-5 915 000

20 02 07 01

Έξοδα αποστολών και παράστασης

6 083 000

5 475 000

-608 000

20 03 15 01 - O1 01 03 01

Υπηρεσία Εκδόσεων – Έξοδα αποστολών και παράστασης

235 000

212 000

-23 000

20 03 15 02 - O2 01 03 01

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού – Έξοδα αποστολών και παράστασης

401 000

361 000

-40 000

20 03 16 01 - O3 01 03 01

Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων – Έξοδα αποστολών και παράστασης

153 000

138 000

-15 000

20 03 16 02 - O4 01 03 01

Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης – Βρυξέλλες – Έξοδα αποστολών και παράστασης

138 000

124 000

-14 000

20 03 16 03 - O5 01 03 01

Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης – Λουξεμβούργο – Έξοδα αποστολών και παράστασης

111 000

100 000

-11 000

20 03 17 - O6 01 03 01

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) – Έξοδα αποστολών και παράστασης

1 460 000

1 314 000

-146 000

 

Σύνολο

 

 

-6 772 000

Τμήμα 4 — Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόγραμμα/Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

1 6 2

Αποστολές

450 000

405 000

-45 000

 

Σύνολο

 

 

-45 000

Τμήμα 5 – Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Πρόγραμμα/Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

1 6 2

Αποστολές

3 320 000

2 988 000

-332 000

 

Σύνολο

 

 

-332 000

Τμήμα 6 – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Πρόγραμμα/Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

1 6 2

Αποστολές

421 082

378 974

-42 108

2 5 4 8

Διερμηνεία

6 735 709

7 326 563

590 854

 

Σύνολο

 

 

548 746

Τμήμα 7 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Πρόγραμμα/Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

1 6 2

Αποστολές

311 461

280 315

-31 146

2 1 4

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

1 097 271

1 262 067

164 796

2 5 4 1

Τρίτα μέρη

104 100

304 100

200 000

2 6 4

Δραστηριότητες επικοινωνίας των πολιτικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

195 049

395 049

200 000

 

Σύνολο

 

 

533 650

Τμήμα 8 – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Πρόγραμμα/Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

3 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

150 000

135 000

-15 000

 

Σύνολο

 

 

-15 000

Τμήμα 9 — Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Πρόγραμμα/Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

1 1 2 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

155 000

139 500

-15 500

3 0 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

50 000

45 000

-5 000

3 0 4 8

Έξοδα του Προέδρου και των αντιπροέδρων του ΕΣΠΔ

59 000

53 100

-5 900

 

Σύνολο

 

 

-26 400

Τμήμα 10 — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Πρόγραμμα/Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

1 4 0

Αποστολές

9 132 050

8 229 645

-902 405

2 2 1 4

Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας

3 000 000

4 000 000

1 000 000

 

Σύνολο

 

 

97 595

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 10 448,3 εκατομμύρια EUR, και μένει περιθώριο 186,7 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 7.

Θεματικοί ειδικοί μηχανισμοί: ΕΤΠ, SEAR και BAR

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας (SEAR) καθορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2021.

Για το αποθεματικό προσαρμογής για το Brexit (BAR) θα συμπεριληφθεί εγγραφή προς υπόμνηση με διορθωτικό προϋπολογισμό στις αρχές του 2021.

1.4.  Πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2021 ορίζεται στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2020, με τις ακόλουθες προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής:

1.  Λαμβάνεται υπόψη το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για μη διαχωριζόμενες δαπάνες, για τις οποίες το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι ίσο με το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων. Εδώ περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης (EURI) κατά 71,9 εκατομμύρια EUR και η προσαρμογή της συνεισφοράς της Ένωσης στους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι μια μείωση κατά 123,0 εκατομμύρια EUR·

2.  Οι συνδυασμένες προσαρμογές στο πλαίσιο του τομέα 7 επιφέρουν συνολική μείωση κατά 8,8 εκατομμύρια EUR·

3.  Οι πιστώσεις πληρωμών για όλα τα νέα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο ορίζονται στο 25% των αντίστοιχων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο, αν είναι χαμηλότερο. Σε περίπτωση παράτασης υφισταμένων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι εκείνο που καθορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού επαυξημένο κατά το 25% των αντίστοιχων νέων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο, αν είναι χαμηλότερο. Το συνδυαστικό αποτέλεσμα είναι αύξηση κατά 17,9 εκατομμύρια EUR·

4.  Οι προσαρμογές στις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού συμφωνούνται ως αποτέλεσμα της εξέλιξης στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για διαχωριζόμενες δαπάνες:

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σε EUR)

ΣΠ 2021 (συμπ. της ΔΕ1)

Προϋπολογισμός 2021

Διαφορά

1.0.221

ΜΣΕ – Μεταφορές

12 067 092

02 03 01

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) — Μεταφορές

33 691 420

45 758 512

12 067 092

1.0.23

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

1 916 490

02 04 03

Τεχνητή νοημοσύνη

21 891 450

23 711 034

1 819 584

02 04 04

Δεξιότητες

6 130 200

6 227 106

96 906

2.2.351

Δικαιοσύνη

1 078 615

07 07 01

Προώθηση της δικαστικής συνεργασίας

4 258 400

4 527 978

269 578

07 07 02

Στήριξη της κατάρτισης των δικαστικών

7 028 000

7 472 907

444 907

07 07 03

Προώθηση της αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη

5 752 000

6 116 130

364 130

2.2.352

Δικαιώματα και Αξίες

2 089 154

07 06 02

Προώθηση της δραστηριοποίησης των πολιτών και της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης

12 489 000

12 879 258

390 258

07 06 03

Daphne

4 706 910

6 244 139

1 537 229

07 06 04

Προστασία και προώθηση των αξιών της Ένωσης

0

161 667

161 667

2.2.3SPEC

Προνόμια

0

07 20 04 06

Ειδικές αρμοδιότητες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού διαλόγου

42 886 000

23 234 000

-19 652 000

07 20 04 09

Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων

0

19 652 000

19 652 000

3.2.21

Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)

1 336 954

09 02 01

Φύση και βιοποικιλότητα

6 870 000

7 297 067

427 067

09 02 02

Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής

10 394 052

11 040 188

646 136

09 02 03

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτή

2 295 581

2 438 284

142 703

09 02 04

Μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

1 947 232

2 068 280

121 048

6.0.111

Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ)

10 178 381

15 02 01 10

Νότια γειτονία

143 096 572

153 274 953

10 178 381

6.0.12

Ανθρωπιστική βοήθεια (HUMA)

20 000 000

15 03 01

Ανθρωπιστική βοήθεια

1 800 000 000

1 820 000 000

20 000 000

6.0.1SPEC

Προνόμια

1 318 031

15 20 04 03

Πολιτική πληροφόρησης και στρατηγική επικοινωνία για εξωτερική δράση

33 794 511

35 112 542

1 318 031

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

49 984 716

Συνολικά, το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών θα ανέλθει έτσι σε 166 060,5 εκατομμύρια EUR, ποσό πού αντιπροσωπεύει μείωση κατά 63,9 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2021.

1.5.  Αποθεματικά

Δεν υπάρχουν άλλα αποθεματικά επιπλέον εκείνων του σχεδίου προϋπολογισμού όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2021.

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών που αντιστοιχούν σε νέα προγράμματα για τα οποία οι νομικές βάσεις οριστικοποιούνται και αναμένεται να εγκριθούν στις αρχές του 2021 δεν θα εγγραφούν προσωρινά σε αποθεματικό.

Η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί, κατ’ εξαίρεση, να μην εγγραφούν ποσά για το ECDC και τον EMA σε αποθεματικό, δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα των αναγκών που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19.

1.6.  Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Το κείμενο των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού αντιστοιχεί σε εκείνο του σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2020, με τις ακόλουθες προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής:

—  Γραμμές του προϋπολογισμού για τις οποίες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίνονται χωρίς τροποποιήσεις:

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Κεφάλαιο 07 10

Αποκεντρωμένοι Οργανισμοί

—  Γραμμές του προϋπολογισμού για τις οποίες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίνονται με την τροποποίηση που πρότεινε η Επιτροπή στην επιστολή περί εκτελεσιμότητας:

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

01 02 02 20

Ομάδα «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς»

07 02 01

ΕΚΤ+ σκέλος Επιμερισμένη Διαχείριση – Επιχειρησιακές δαπάνες

15 03 02

Πρόληψη των καταστροφών, μείωση του κινδύνου καταστροφών και ετοιμότητα

—  Γραμμές του προϋπολογισμού για τις οποίες η αντίστοιχη παρατήρηση του προϋπολογισμού, όπως προτείνεται στο τροποποιημένο σύμφωνα με τη διορθωτική επιστολή σχέδιο προϋπολογισμού, εγκρίνονται με τις εξής τροποποιήσεις:

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Κεφάλαιο 02 04

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Προωθούμενες ταυτόχρονα, θα βοηθήσουν τη δημιουργία μιας ευημερούσας οικονομίας δεδομένων, θα ευνοήσουν την ενσωμάτωση και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, και θα εξασφαλίσουν τη δημιουργία αξίας.

02 04 04

Δεξιότητες

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το πρόγραμμα διασφαλίζει την αποτελεσματική προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους και την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δράσεις του.

Κεφάλαιο 03 02

Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ)

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Θα υποστηρίξει επίσης τη συμμετοχή των γυναικών και θα συμβάλει επίσης στην ενδυνάμωση όλων των παραγόντων της ενιαίας αγοράς: επιχειρήσεων, πολιτών μεταξύ άλλων και των καταναλωτών, της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων αρχών.

03 02 02

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το πρόγραμμα διασφαλίζει την αποτελεσματική προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους και την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δράσεις του.

—  Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού και την κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 3, που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί να διαθέσει εκ νέου πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στις γραμμές του προϋπολογισμού για την έρευνα. Οι παρατηρήσεις των γραμμών 01 02 02 10, 01 02 02 40, 01 02 02 50 και 01 02 02 60 θα προσαρμοστούν αναλόγως:

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

01 02 02 10

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, ποσό ύψους 3 400 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων είναι διαθέσιμο για αυτή τη θέση του προϋπολογισμού κατόπιν αποδεσμεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2019, λόγω της μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, ερευνητικών σχεδίων.

01 02 02 40

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, ποσό ύψους 3 400 000 EUR

σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων είναι διαθέσιμο για αυτή τη θέση του προϋπολογισμού κατόπιν αποδεσμεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2019, λόγω της μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, ερευνητικών σχεδίων.

01 02 02 50

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, ποσό ύψους 6 600 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων είναι διαθέσιμο για αυτή τη θέση του προϋπολογισμού κατόπιν αποδεσμεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2019, λόγω της μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, ερευνητικών σχεδίων.

01 02 02 60

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, ποσό ύψους 6 600 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων είναι διαθέσιμο για αυτή τη θέση του προϋπολογισμού κατόπιν αποδεσμεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2019, λόγω της μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, ερευνητικών σχεδίων.

—  Νέες γραμμές του προϋπολογισμού για τις οποίες εγκρίνονται οι αντίστοιχες παρατηρήσεις του προϋπολογισμού ως εξής:

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

07 20 04 09

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ενέργειες πληροφόρησης και κατάρτισης υπέρ των οργανώσεων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων οργανώσεων των εργαζομένων στις υποψήφιες χώρες, οι οποίες απορρέουν από τη δράση της Ένωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της Ένωσης.

Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν τις οργανώσεις των εργαζομένων στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ένωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την οικονομική κρίση.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση σχετικά με προκλήσεις που αφορούν τη διάσταση του φύλου στην εργασία.

07 06 04

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να επικεντρωθεί στην προστασία, την προώθηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα, μέσω της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνικό επίπεδο για την προώθηση και την καλλιέργεια αυτών των δικαιωμάτων, και παράλληλα να ενισχύσει επίσης με τον τρόπο αυτό την προστασία και την προώθηση των αξιών της Ένωσης και του σεβασμού του κράτους δικαίου και να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο δημοκρατικής Ένωσης, δημοκρατικού διαλόγου, διαφάνειας και χρηστής διακυβέρνησης.

Ο ανωτέρω ειδικός στόχος θα επιδιωχθεί ιδίως μέσω της στήριξης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μη κερδοσκοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του προγράμματος, ώστε να αυξηθεί η ικανότητά τους να αντιδρούν, να διεξάγουν δραστηριότητες προώθησης των δικαιωμάτων και να εξασφαλίζουν επαρκή πρόσβαση για όλους τους πολίτες στις υπηρεσίες τους, στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών και υποστήριξης.

—  Νέες γραμμές του προϋπολογισμού που προέρχονται από τη διαίρεση της γραμμής 07 03 01 σε δύο χωριστές γραμμές, για τις οποίες οι αντίστοιχες παρατηρήσεις του προϋπολογισμού εγκρίνονται ως εξής:

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

07 03 01

Το υπάρχον κείμενο διαγράφεται

07 03 01 01

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του προγράμματος Erasmus+ υπό έμμεση διαχείριση. Στηρίζει τις 3 βασικές δράσεις και τις δράσεις Jean Monnet.

Βασική δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις: α) την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· β) την κινητικότητα των εκπαιδευομένων και του προσωπικού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· γ) την κινητικότητα των μαθητών και του προσωπικού σχολείων· δ) την κινητικότητα του προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων· ε) τις ευκαιρίες εκμάθησης γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποστηρίζουν δραστηριότητες κινητικότητας.

Βασική δράση 2: Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις: α) συμπράξεις για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων μικρής κλίμακας για την τόνωση της πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς· β) συμπράξεις για αριστεία, ιδίως των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, των κέντρων επαγγελματικής αριστείας και συμπράξεις κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών· γ) συμπράξεις καινοτομίας για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης για καινοτομία· δ) διαδικτυακές πλατφόρμες και εργαλεία για εικονική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για το δίκτυο ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning) και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη μάθηση των ενηλίκων στην Ευρώπη.

Βασική δράση 3: Στήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:

α)  την προετοιμασία και την υλοποίηση του γενικού θεματολογίου και των ειδικών θεματολογίων πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ ή δραστηριοτήτων άλλων σχετικών οργανισμών· β) τη στήριξη σε εργαλεία και μέτρα της Ένωσης που ενισχύουν την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αναγνώριση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των προσόντων· γ) τον διάλογο και τη συνεργασία για τις πολιτικές με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα απ’ όλη την Ένωση, με ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· δ) μέτρα που συμβάλλουν στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος· ε) τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά μέσα και τη στήριξη σε άλλες πολιτικές της Ένωσης· στ) δραστηριότητες διάδοσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και για το πρόγραμμα.

Δράσεις Jean Monnet

Το πρόγραμμα στηρίζει τη διδασκαλία, την εκμάθηση, την έρευνα και τις συζητήσεις για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω των ακόλουθων δράσεων: α) δράση Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· β) δράση Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης· γ) υποστήριξη στα ακόλουθα ιδρύματα που έχουν στόχους ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Φλωρεντία, συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Διακρατικής Διακυβέρνησης· Κολέγιο της Ευρώπης (εγκαταστάσεις στη Μπρυζ και στο Νατόλιν)· Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Μάαστριχτ· Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, Τρίερ· Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, Όντενσε και Διεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκής Κατάρτισης, Νίκαια.

07 03 01 02

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του προγράμματος Erasmus+ υπό άμεση διαχείριση. Στηρίζει τις 3 βασικές δράσεις και τις δράσεις Jean Monnet.

Βασική δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις: α) την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· β) την κινητικότητα των εκπαιδευομένων και του προσωπικού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· γ) την κινητικότητα των μαθητών και του προσωπικού σχολείων· δ) την κινητικότητα του προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων· ε) τις ευκαιρίες εκμάθησης γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποστηρίζουν δραστηριότητες κινητικότητας.

Βασική δράση 2: Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις: α) συμπράξεις για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων μικρής κλίμακας για την τόνωση της πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς· β) συμπράξεις για αριστεία, ιδίως των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, των κέντρων επαγγελματικής αριστείας και συμπράξεις κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών· γ) συμπράξεις καινοτομίας για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης για καινοτομία· δ) διαδικτυακές πλατφόρμες και εργαλεία για εικονική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για το δίκτυο ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning) και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη μάθηση των ενηλίκων στην Ευρώπη.

Βασική δράση 3: Στήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:

α)  την προετοιμασία και την υλοποίηση του γενικού θεματολογίου και των ειδικών θεματολογίων πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ ή δραστηριοτήτων άλλων σχετικών οργανισμών· β) τη στήριξη σε εργαλεία και μέτρα της Ένωσης που ενισχύουν την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αναγνώριση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των προσόντων· γ) τον διάλογο και τη συνεργασία για τις πολιτικές με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα απ’ όλη την Ένωση, με ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· δ) μέτρα που συμβάλλουν στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος· ε) τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά μέσα και τη στήριξη σε άλλες πολιτικές της Ένωσης· στ) δραστηριότητες διάδοσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και για το πρόγραμμα.

Δράσεις Jean Monnet

Το πρόγραμμα στηρίζει τη διδασκαλία, την εκμάθηση, την έρευνα και τις συζητήσεις για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω των ακόλουθων δράσεων: α) δράση Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· β) δράση Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης· γ) υποστήριξη στα ακόλουθα ιδρύματα που έχουν στόχους ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Φλωρεντία, συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Διακρατικής Διακυβέρνησης· Κολέγιο της Ευρώπης (εγκαταστάσεις στη Μπρυζ και στο Νατόλιν)· Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Μάαστριχτ· Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, Τρίερ· Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, Όντενσε και Διεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκής Κατάρτισης, Νίκαια.

Εννοείται ότι οι τροπολογίες που κατέθεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομικής βάσης, ούτε να θίγουν τη διοικητική αυτονομία των ιδρυμάτων, και ότι η ενέργεια μπορεί να καλυφθεί από διαθέσιμους πόρους.

1.7.  Ονοματολογία του προϋπολογισμού

Η ονοματολογία του προϋπολογισμού που προτείνεται από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2020, συμφωνείται, με τη συμπερίληψη των νέων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών (εκτός από τη νέα προπαρασκευαστική ενέργεια PA 01 21 01, για την οποία οι σχετικές πιστώσεις προστίθενται στην υφιστάμενη προπαρασκευαστική ενέργεια PA 01 20 01). Επιπλέον, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί με τις ακόλουθες προσαρμογές:

—  Δύο πρόσθετες γραμμές, ως εξής:

Γραμμή του προϋπολογισμού

Κονδύλιο / κατηγορία

Ονομασία

07 20 04 09

2b / 2.2.3SPEC

Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων

07 06 04

2b / 2.2.352

Προστασία και προώθηση των αξιών της Ένωσης

—  Η γραμμή 07 03 01 «Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων, καθώς και της συνεργασίας, της ένταξης, της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» διαιρείται σε δύο χωριστές γραμμές ως ακολούθως, χωρίς επίπτωση στο επίπεδο των πιστώσεων:

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

Πιστώσεις (σε EUR)

Ανάληψη υποχρέωσης

Πληρωμή

07 03 01

Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων, καθώς και της συνεργασίας, της ένταξης, της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

 

 

07 03 01 01

Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων, καθώς και της συνεργασίας, της ένταξης, της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης – έμμεση διαχείριση

1 755 470 446

1 468 151 286

07 03 01 02

Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων, καθώς και της συνεργασίας, της ένταξης, της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης – άμεση διαχείριση

542 824 138

295 331 144

2.  Προϋπολογισμός 2020

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) 10/2020 εγκρίνεται όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

3.  Δηλώσεις

3.1.  Μονομερής δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+

Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης COVID-19, πρέπει δε να διατεθούν προς τούτο επαρκείς πόροι. Η αναθεωρημένη πρόταση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (COM(2020)0447) περιλαμβάνει ειδική θεματική συγκέντρωση για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Απαιτεί από κάθε κράτος μέλος να διαθέτει τουλάχιστον το 5 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τη στήριξη στοχευμένων δράσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας (άρθρο 7 παράγραφος 3α). Λαμβανομένων υπόψη των εθνικών πιστώσεων που προβλέπονται επί του παρόντος, το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει σχεδόν 5 δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο προγραμματισμού 2021-27.

3.2.  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά και εκ του σύνεγγυς κατά το έτος 2021 την υλοποίηση των προγραμμάτων των ετών 2014-2020 (ιδίως στον υποτομέα 2α και την αγροτική ανάπτυξη). Προς τον σκοπό αυτόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καλούν την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 2021. Εάν τα αριθμητικά στοιχεία δείξουν ότι οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 2021 δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καλούν την Επιτροπή να προτείνει το συντομότερο δυνατόν ενδεδειγμένη λύση, μεταξύ άλλων σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν σε εύθετο χρόνο τυχόν αποφάσεις που απαιτούνται για δικαιολογημένες ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα λάβουν υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, μειώνοντας την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Το ίδιο ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, εάν τα αριθμητικά στοιχεία δείξουν ότι οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 2021 είναι μεγαλύτερες από ό,τι απαιτείται.

3.3.  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πρωτοφανούς κρίσης COVID-19 προς το συμφέρον της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύονται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την ταχεία αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της νέας γενιάς προγραμμάτων της ΕΕ, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς της οικονομίας που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, όπως ο τουρισμός και οι ΜΜΕ, καθώς και στους ανθρώπους που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, όπως τα παιδιά και οι νέοι.

3.4.  Μονομερής δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη διακυβέρνηση των αποκεντρωμένων οργανισμών

Η Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως να διασφαλίσει ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της ΕΕ επιτελούν το έργο τους, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης και του εξορθολογισμού της διακυβέρνησής τους, καθώς και με την υποστήριξη του εναρμονισμένου σχεδιασμού και της εναρμονισμένης υποβολής εκθέσεων από όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ειδική έκθεση αριθ. 22/2020 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι απαντήσεις σε αυτήν θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια από κοινού παρακολούθηση, η οποία θα απαιτήσει την υποστήριξη του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

3.5.  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit (BAR)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση πρόταση για την έκδοση της σχετικής πράξης που είναι απαραίτητη για τη θέση σε λειτουργία του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να διατεθεί επαρκές ποσό πιστώσεων προς κινητοποίηση το οικονομικό έτος 2021. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος κατά τις διαβουλεύσεις τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού μόλις κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να διατεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις κατά το οικονομικό έτος 2021. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εξετάσουν το εν λόγω σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού με τη δέουσα ταχύτητα.

(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου