Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 16 април 2020 г. - Брюксел
Регламент за изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 ***

Регламент за изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 ***
PDF 113kWORD 42k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2020 г. относно проекта на регламент за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 по отношение на обхвата на общия марж за ангажиментите (07170/2020 – C9–0110/2020 – 2020/0055(APP))

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент на Съвета (07170/2020),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C9–0110/2020),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 163 от своя Правилник за дейността,

1.  дава своето одобрение за проекта на регламент на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Правна информация - Политика за поверителност