Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 16. aprill 2020 - Brüssel
Määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020***

Määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020***
PDF 106kWORD 42k
Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse kulukohustuste koguvaru ulatuse osas määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (07170/2020 – C9‑0110/2020 –2020/0055(APP))

(Seadusandlik erimenetlus - nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu (07170/2020),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 312 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 106a (C9‑0110/2020),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artiklit 163,

1.  annab nõusoleku nõukogu määruse eelnõule;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika