Indekss 
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis - Brisele
Regula, ar ko groza daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam ***

Regula, ar ko groza daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam ***
PDF 125kWORD 42k
Eiropas Parlamenta 2020. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz vispārējās rezerves saistībām tvērumu groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (07170/2020 – C9‑0110/2020 – 2020/0055(APP))

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes regulas projektu (07170/2020),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 312. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu (C9-0110/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 163. pantu,

1.  sniedz piekrišanu Padomes regulas projektam;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem..

Juridisks paziņojums - Privātuma politika