Index 
Texte adoptate
Joi, 16 aprilie 2020 - Bruxelles
Regulament de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 ***

Regulament de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 ***
PDF 109kWORD 42k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2020 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 în ceea ce privește domeniul de aplicare a marjei globale pentru angajamente (07170/2020 – C9-0110/2020 – 2020/0055(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (07170/2020),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 312 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C9-0110/2020),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 163 din Regulamentul său de procedură,

1.  aprobă proiectul de regulament al Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate