Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 - Βρυξέλλες
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή βοήθειας στην Ελλάδα προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις - Άμεσα μέτρα στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Άλλες προσαρμογές
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19
 Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
 Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: άμεσα μέτρα στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19
 Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19
 Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 ***I
 Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 ***I
 Eιδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ***I
 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I
 Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
Κείμενα (156 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου