Zoznam 
Prijaté texty
Piatok, 17. apríla 2020 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19
 Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry
 Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19
 Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020: poskytnutie núdzovej pomoci členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19
 Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19
 Zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 ***I
 Osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry ***I
 Zdravotnícke pomôcky ***I
 Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy
PDF 124kWORD 43k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy (07250/2020 – C9-0101/2020 – 2020/2052(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s konečnou platnosťou 27. novembra 2019(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2020, ktorý prijala Komisia 27. marca 2020 (COM(2020)0145),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2020, ktorú prijala Rada 14. apríla 2020 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (07250/2020 – C9-0101/2020),

–  so zreteľom na články 94, 96 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2020;

2.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 1/2020 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.


Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19
PDF 124kWORD 44k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej Únie č. 2/2020 na rozpočtový rok 2020 – Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19 (07251/2020 – C9‑0109/2020 –2020/2055(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1), a najmä na jeho článok 18 ods. 3 a článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s konečnou platnosťou 27. novembra 2019(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. č. 2/2020, ktorý prijala Komisia 2. apríla 2020 (COM(2020)0170),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 2/20200, ktorú prijala Rada 14. apríla 2020 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (07251/2020 – C9-0109/2020),

–  so zreteľom na články 94, 96 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2020;

2.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 2/2020 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.


Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry
PDF 129kWORD 43k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020 o rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení v kontexte epidémie COVID-19 a posilnenie Európskej prokuratúry (COM(2020)0140 – C9-0092/2020 – 2020/2053(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0140 – C9-0092/2020),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s konečnou platnosťou 27. novembra 2019(3),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2020, ktorý prijala Komisia 27. marca 2020 (COM(2020)0145),

–  so zreteľom na článok 163 rokovacieho poriadku,

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s jeho prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení v kontexte epidémie COVID-19 a posilnenie Európskej prokuratúry

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2020/545.)

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.


Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19
PDF 130kWORD 44k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020 o rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení v kontexte epidémie COVID-19 (COM(2020)0171 – C9-0096/2020 – 2020/2056(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0171 – C9-0096/2020),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s konečnou platnosťou 27. novembra 2019(3),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 2/2020, ktorý Komisia prijala 2. apríla 2020 (COM(2020)0170),

–  so zreteľom na článok 163 rokovacieho poriadku,

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s jeho prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení v kontexte epidémie COVID-19

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2020/546.)

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.


Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020: poskytnutie núdzovej pomoci členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19
PDF 129kWORD 44k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020 s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc členským štátom a ďalej posilniť mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19 (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 – 2020/2057(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0172 – C9-0097/2020),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 14,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s konečnou platnosťou 27. novembra 2019(3),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 2/2020, ktorý prijala Komisia 2. apríla 2020 (COM(2020)0170),

–  so zreteľom na článok 163 rokovacieho poriadku,

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s jeho prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc členským štátom a ďalej posilniť mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2020/547.)

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.


Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19
PDF 131kWORD 43k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 (COM(2020)0138 – C9-0095/2020 – 2020/0054(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0138),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 177 a 178 a článok 322 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0095/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov zo 14. apríla 2020(1),

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 8. apríla 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0054


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/558.)

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 ***I
PDF 129kWORD 43k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 (COM(2020)0141 – C9-0094/2020 – 2020/0058(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0141),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 175 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0094/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 8. apríla 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie výskytu ochorenia COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0058


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/559.)


Osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry ***I
PDF 128kWORD 43k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry (COM(2020)0142 – C9-0093/2020 – 2020/0059(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0142),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 43 ods. 2, 175 a 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0093/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. apríla 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a (EÚ) č. 1379/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na zmiernenie následkov výskytu ochorenia COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry

P9_TC1-COD(2020)0059


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/560.)


Zdravotnícke pomôcky ***I
PDF 128kWORD 42k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania niektorých jeho ustanovení (COM(2020)0144 – C9-0098/2020 – 2020/0060(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0144),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 114 a 168 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0098/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 8. apríla 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania niektorých jeho ustanovení

P9_TC1-COD(2020)0060


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/561.)


Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom
PDF 216kWORD 66k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP))
P9_TA(2020)0054RC-B9-0143/2020

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže články 2 a 21 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) zakotvujú solidaritu ako základnú hodnotu EÚ; keďže v článku 3 Zmluvy o EÚ sa uvádza, že EÚ má za cieľ podporovať svoje hodnoty, konkrétne hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi, ako aj blaho svojich občanov;

B.  keďže Európsky parlament prijal 15. januára 2020 uznesenie o európskom ekologickom dohovore (2019/2956(RSP))(1);

C.  keďže celosvetové a európske šírenie COVID-19 už má tragické následky, keď pripravilo o život mnoho tisícov ľudí v Európe a vo svete, spôsobuje nenapraviteľné škody a viac ako miliarde ľudí obmedzilo pohyb a uzavrelo ich v ich domovoch;

D.  keďže poskytovanie zdravotnej starostlivosti je predovšetkým v právomoci členských štátov a verejné zdravie je spoločnou právomocou členských štátov a EÚ;

E.  keďže reakcia EÚ na pandémiu COVID-19 bola doteraz poznačená nedostatočnou koordináciou medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti verejného zdravia vrátane obmedzení pohybu osôb v rámci hraníc a cez hranice a pozastavenia uplatňovania ďalších práv a zákonov; keďže naše hospodárstvo bolo zastavené a dôsledky následného narušenia pre európskych občanov, podniky, pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby budú dramatické;

F.  keďže systémy zdravotnej starostlivosti sú počas pandémie pod veľkým tlakom, aby zabezpečili primeranú starostlivosť pre všetkých pacientov;

G.  keďže opatrenia prijaté vládami by mali vždy rešpektovať základné práva každého jednotlivca; keďže tieto opatrenia by mali byť nevyhnutné, primerané a dočasné;

H.  keďže solidarita medzi členskými štátmi nie je fakultatívna, ale je záväzná na základe zmlúv a tvorí súčasť našich európskych hodnôt;

I.  keďže Komisia už podnikla prvé kroky vrátane balíka opatrení, o ktorých Európsky parlament hlasoval na svojej plenárnej schôdzi 26. marca 2020;

J.  keďže Európska rada zatiaľ nedokázala dosiahnuť konsenzus o hospodárskych opatreniach potrebných na riešenie krízy;

K.  keďže Európsky parlament ako spoluzákonodarca, časť rozpočtového orgánu a jediná inštitúcia, ktorá je priamo volená vo všeobecných voľbách, musí byť zapojený do všetkých rokovaní o reakcii EÚ na túto krízu a o následnom oživení ako ich neoddeliteľný a podstatný účastník;

L.  keďže toto je okamih pravdy pre EÚ, ktorý rozhodne o jej budúcnosti, a EÚ môže túto krízu prekonať len vtedy, ak budú členské štáty a európske inštitúcie spoločne stáť v solidarite a zodpovednosti, a silnejší a jednotný hlas Európskeho parlamentu je potrebný viac ako kedykoľvek predtým;

Jednotná a rozhodná reakcia na spoločnú krízu

1.  vyjadruje hlboký zármutok nad stratou životov a nad ľudskou tragédiou, ktorú pandémia priniesla Európanom a ich rodinám a občanom na celom svete, a vyjadruje sústrasť všetkým tým, ktorí stratili svojich blízkych; vyjadruje hlboký súcit všetkým, ktorí sú postihnutí vírusom a bojujú o život, ako aj ich rodinám a priateľom;

2.  vyjadruje obdiv všetkým tým, ktorí stoja v prvej línii v boji proti pandémii a neúnavne pracujú, ako napríklad lekárom a zdravotným sestrám, ale je tiež veľmi vďačný všetkým anonymným hrdinom, ktorí vykonávajú kľúčové úlohy, ako sú tí, ktorí pracujú v oblasti maloobchodného predaja a distribúcie potravín, vzdelávania, poľnohospodárstva, dopravy, záchranných služieb, občianskej spoločnosti, dobrovoľníctva, čistenia a zberu odpadu, aby zachovali verejný život a služby a zaručili prístup k základnému tovaru; zdôrazňuje, že 70 % svetovej pracovnej sily v zdravotníctve a sociálnej oblasti predstavujú ženy, ktoré často dostávajú len minimálne mzdy a pracujú za neistých pracovných podmienok, a požaduje vyrovnanie miezd a pracovných podmienok v odvetviach, v ktorých dominujú ženy, ako je starostlivosť, zdravotníctvo a maloobchodný predaj, ako aj odstránenie rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a segregácie na trhu práce; domnieva sa, že povinnosťou EÚ a jej členských štátov je poskytovať týmto kľúčovým pracovníkom maximálnu podporu a oceniť obete, ktoré dennodenne prinášajú; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaručili bezpečné pracovné podmienky pre všetkých pracovníkov v prvej línii tejto epidémie, najmä zdravotníckych pracovníkov v prvej línii, a to zavedením primeraných a koordinovaných vnútroštátnych opatrení vrátane poskytnutia dostatočného množstva osobných ochranných prostriedkov; vyzýva Komisiu, aby dohliadala na vykonávanie týchto opatrení;

3.  vyjadruje solidaritu tým členským štátom, ktoré boli najviac postihnuté vírusom, a všetkým ostatným krajinám, ktoré čelia účinkom pandémie; vyjadruje najúprimnejšiu solidaritu tým, ktorí prišli o prácu a ktorým pandémia narušila profesionálny život; zdôrazňuje, že je potrebné spojiť sa ako spoločenstvo a zabezpečiť, aby žiadna krajina nebola ponechaná sama na seba v boji proti tomuto vírusu a jeho následkom;

4.  je znepokojený možnými vplyvmi krízy vrátane opatrení na obmedzenie pohybu, pokiaľ ide o dobré životné podmienky ľudí na celom svete, najmä najzraniteľnejších skupín a ľudí v zraniteľných situáciách vrátane starších ľudí, ľudí, ktorí už trpia zlým zdravotným stavom, obyvateľstva v oblastiach zasiahnutých konfliktom a v prostredí náchylnom na prírodné katastrofy, a migrantov, a tých, ktorí sú vystavení domácemu násiliu, najmä žien a detí;

5.  je znepokojený pôvodnou neschopnosťou členských štátov kolektívne konať a požadovať, aby sa všetky budúce opatrenia členských štátov riadili základnou zásadou EÚ, ktorou je solidarita, a lojálnou spoluprácou; domnieva sa, že kríza spojená s COVID-19 preukázala najmä význam spoločných európskych činností; zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty majú spoločné zdroje na boj proti pandémii a jej dôsledkom, ale len vtedy, ako budú spolupracovať v duchu jednoty; uznáva, že členské štáty, ktoré konali jednostranne na začiatku krízy, teraz chápu, že spolupráca, dôvera a solidarita sú jediným spôsobom, ako prekonať túto krízu;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby konali spoločne a chopili sa výzvy s cieľom zabezpečiť, aby EÚ vyšla z tejto krízy silnejšia; zdôrazňuje, že Európsky parlament bude spolupracovať s ostatnými inštitúciami EÚ na záchrane životov, ochrane pracovných miest a podnikov a na stimulovaní hospodárskeho a sociálneho oživenia, a že bude pripravený brať ich na zodpovednosť za ich konanie;

Európska solidarita a činnosti v odvetví zdravotníctva

7.  víta európsku solidaritu v akcii, ktorú členské štáty preukázali pri liečbe pacientov z iných členských štátov, poskytovaní zdravotníckeho vybavenia, a to aj prostredníctvom iniciatív pod vedením EÚ týkajúcich sa obstarávania a vytvárania zásob, ako aj pri repatriácii občanov; zdôrazňuje, že hranice musia zostať otvorené vnútri EÚ na účely pohybu osobných ochranných prostriedkov, potravín, liekov, zdravotníckych pomôcok, výrobkov odvodených z krvi a orgánov, ako aj na zachovanie dodávateľského reťazca na jednotnom trhu; zdôrazňuje potrebu uľahčiť mobilizáciu odborníkov v oblasti zdravotníctva a vyzýva na nasadenie európskeho zdravotníckeho zboru na poskytovanie zdravotníckej pomoci; ďalej zdôrazňuje potrebu uľahčiť prepravu pacientov z preťažených nemocníc v jednom členskom štáte do iných členských štátov, v ktorých je ešte dostupná kapacita;

8.  vyzýva na výrazné posilnenie právomocí, rozpočtu a počtu zamestnancov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „ECDC“) a Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „EMA“), aby mohli koordinovať zdravotnícke reakcie v čase krízy; navrhuje, aby sa skupina odborníkov pre COVID-19 pretvorila na stály nezávislý tím odborníkov na vírusové epidémie, ktorý by spolupracoval s ECDC pri vypracúvaní noriem, vydávaní odporúčaní a vypracúvaní protokolov, ktoré by Komisia a členské štáty mali používať v prípade krízy;

9.  vyzýva na vytvorenie európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravotníctva, aby bolo možné lepšie sa pripraviť a reagovať spoločným a koordinovaným spôsobom na každý druh zdravotnej alebo sanitárnej krízy, ktorá vznikne na úrovni EÚ, s cieľom chrániť zdravie našich občanov; domnieva sa, že takýto mechanizmus by mal fungovať ako informačné centrum a aj ako núdzový zásahový tím schopný poskytovať kľúčové dodávky, zdravotnícke vybavenie a zdravotnícky personál v regiónoch, v ktorých dochádza k náhlemu nárastu infekcií;

10.  vyzýva Komisiu, aby posilnila všetky zložky krízového riadenia a reakcie na katastrofy, a aby ešte viac posilnila nástroje, ako napríklad nástroj RescEU s cieľom zabezpečiť skutočne spoločnú, koordinovanú a účinnú reakciu na úrovni EÚ; domnieva sa, že by sa okrem spoločných zásob vybavenia, materiálov a liekov mali posilniť európske riadenie rizika katastrof, pripravenosť a prevencia s cieľom umožniť ich rýchlu mobilizáciu na ochranu životov a živobytia občanov EÚ; domnieva sa, že mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany by sa mal posilniť, aby sa uľahčila spoločná repatriácia občanov EÚ;

11.  víta iniciatívu Komisie na smerovanie finančných prostriedkov z výskumného programu EÚ na boj proti vírusu tak, že sa zabezpečí, aby liečba, vakcíny a diagnostika boli globálne dostupné, prístupné a cenovo dostupné; vyzýva na vytvorenie dodatočného financovania pre fond výskumu a inovácie COVID-19, aby sa podporilo jeho úsilie o financovanie rýchleho výskumu zameraného na vývoj vakcíny a/alebo liečby; domnieva sa, že európski výskumní pracovníci, inovačné malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) a priemysel by mali dostať všetku podporu, ktorú potrebujú na nájdenie lieku; vyzýva členské štáty, aby výrazne zvýšili podporu pre výskumné, vývojové a inovačné programy zamerané na pochopenie choroby, urýchlenie diagnostiky a testovanie a vývoj vakcíny; vyzýva nemocnice a výskumných pracovníkov, aby si vymieňali údaje s agentúrou EMA a pristúpili k rozsiahlemu európskemu klinickému skúšaniu; zdôrazňuje potrebu podporovať opatrenia v prospech otvorenej vedy s cieľom urýchliť výmenu údajov a výsledkov výskumu v rámci vedeckej obce v Európe a mimo nej; trvá na tom, že akýkoľvek verejne financovaný výskum musí zostať verejne prístupný;

12.  vyjadruje znepokojenie nad tým, či členské štáty venujú dostatočnú pozornosť účinkom krízy na duševné zdravie, a vyzýva na zorganizovanie celoeurópskej kampane v oblasti duševného zdravia, ktorá by občanov informovala o tom, ako za súčasných okolností zabezpečiť duševnú pohodu, a o tom, kde môžu v prípade potreby požiadať o radu;

13.  žiada, aby EÚ a členské štáty prijali opatrenia na rešpektovanie práv osôb so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať rovnakému prístupu k zdravotnej starostlivosti a zabezpečeniu toho, aby komunitné služby starostlivosti a podpory, ktoré každodenne potrebujú osoby so zdravotným postihnutím, boli financované a dobre vybavené a zaistené personálom; zdôrazňuje tiež, že verejné informácie týkajúce sa pandémie COVID-19 by mali byť prístupné pre čo najširšie spektrum osôb so zdravotným postihnutím a že osoby so zdravotným postihnutím by mali byť zahrnuté do všetkých opatrení na ochranu príjmov;

14.  vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala svoje kapacity v oblasti cloudových služieb v súlade so smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách(2) a so všeobecným nariadením o ochrane údajov(3) s cieľom uľahčiť výmenu výskumných a zdravotných údajov na úrovni EÚ medzi subjektmi, ktoré sa venujú vývoju liečby a/alebo vakcín;

15.  zdôrazňuje kľúčový význam politík, ktoré zabezpečujú spoľahlivé a kvalitné dodávky potravín z poľnohospodárstva, rybárstva a potravinárskych podnikov počas bezprostrednej krízy v oblasti zdravia a po nej, ako aj potrebu podporovať tieto odvetvia a zachovať ich pokračujúcu výrobu a bezbariérovú prepravu v rámci jednotného trhu;

16.  pripomína zásadu jedného zdravia, ktorá je vyjadrením skutočnosti, že zdravie ľudí, zvierat a životného prostredia sú navzájom prepojené a že choroby sa môžu prenášať z ľudí na zvieratá a naopak; zdôrazňuje potrebu zaujať prístup „jedno zdravie“ k pandémiám a zdravotným krízam v humánnej aj veterinárnej medicíne; preto zdôrazňuje, že choroby treba riešiť tak u ľudí, ako aj u zvierat, pritom však venovať osobitnú pozornosť potravinovému reťazcu a životnému prostrediu, ktoré môžu byť ďalším zdrojom rezistentných mikroorganizmov; zdôrazňuje dôležitú úlohu Komisie pri koordinácii a podpore prístupu „jedno zdravie“ pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie v EÚ;

17.  vyzýva na koordinovaný prístup v EÚ k obdobiu po ukončení obmedzenia pohybu s cieľom zabrániť opätovnému šíreniu vírusu; naliehavo vyzýva členské štáty, aby spoločne vypracovali kritériá na zrušenie karantény a iných núdzových opatrení na základe ochrany ľudského života; vyzýva Komisiu, aby zaviedla účinnú stratégiu ukončenia karanténnych opatrení, ktorá bude zahŕňať testovanie vo veľkom rozsahu a osobné ochranné prostriedky pre čo najväčší počet občanov; nabáda členské štáty, aby rozvinuli systematickejšie testovanie infekcie a vystavenia vírusu a aby si vymieňali najlepšie postupy;

Európske riešenia na prekonanie hospodárskych a sociálnych dôsledkov

18.  víta opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté na úrovni EÚ, pokiaľ ide o fiškálne opatrenia a podporu likvidity;

19.  vyzýva Komisiu, aby navrhla rozsiahly balík obnovy a rekonštrukcie pre investície do podpory európskeho hospodárstva po kríze, nad rámec toho, čo už podnikajú Európsky mechanizmus pre stabilitu, Európska investičná banka a Európska centrálna banka, ako súčasť nového viacročného finančného rámca (ďalej len „VFR“); domnieva sa, že takýto balík by mal byť zavedený už počas trvania hospodárskeho narušenia spôsobeného touto krízou; potrebné investície by sa mali financovať prostredníctvom zvýšeného VFR, existujúcich fondov a finančných nástrojov EÚ a dlhopisov na obnovu zaručených rozpočtom EÚ; tento balík by nemal zahŕňať mutualizáciu existujúceho dlhu a mal by byť orientovaný na budúce investície;

20.  zdôrazňuje, že tento balík na obnovu a rekonštrukciu by mal vychádzať z európskeho ekologického dohovoru a digitálnej transformácie, aby mohol naštartovať hospodárstvo, zlepšiť jeho odolnosť a vytvoriť pracovné miesta a zároveň pomáhať pri ekologickej transformácii a udržateľnom hospodárskom a sociálnom rozvoji vrátane strategickej autonómie nášho kontinentu a pomáhať pri vykonávaní priemyselnej stratégie, ktorá zachová základné odvetvia priemyslu EÚ; zdôrazňuje potrebu zosúladiť naše reakcie s cieľom EÚ týkajúcim sa klimatickej neutrality;

21.  podporuje Komisiu v jej cieli vypracovať novú priemyselnú stratégiu EÚ v snahe dosiahnuť konkurencieschopnejší a odolnejší priemysel pri celosvetových otrasoch; podporuje opätovné začlenenie dodávateľských reťazcov v rámci EÚ a zvýšenie výroby kľúčových produktov v EÚ, ako sú lieky, farmaceutické látky, zdravotnícke pomôcky, vybavenie a materiál;

22.  preto nalieha na prijatie takého ambiciózneho VFR, ktorý bude mať zvýšený rozpočet v súlade s cieľmi EÚ, predpokladaným vplyvom krízy na hospodárstva EÚ a očakávaniami občanov na európsku pridanú hodnotu, bude pružnejší a jednoduchší v tom, ako využívame finančné prostriedky na reakciu na krízy, a vybavený potrebnou pružnosťou; okrem toho vyzýva na revíziu návrhu Komisie na reformu systému vlastných zdrojov s cieľom získať dostatočný fiškálny priestor na manévrovanie a zabezpečiť lepšiu predvídateľnosť, schopnosť konať a zníženú expozíciu voči vnútroštátnym rizikám; zdôrazňuje, že by boli potrebné nové vlastné zdroje, aby rozpočet EÚ zaručil balík na obnovu a rekonštrukciu;

23.  vyzýva členské štáty, aby urýchlene dosiahli dohodu o tomto novom návrhu VFR, ako nástroj solidarity a súdržnosti; vyzýva Komisiu, aby v prípade nedosiahnutia dohody predložila pohotovostný plán, ktorým sa predĺži trvanie prebiehajúcich programov financovania na obdobie po 31. decembri 2020;

24.  žiada, aby sa využili všetky dostupné prostriedky a nevyužité finančné prostriedky zo súčasného rozpočtu EÚ vrátane prebytku a nevyužitých rezerv a Fondu na prispôsobenie sa globalizácii, aby sa urýchlene poskytla finančná pomoc najviac postihnutým regiónom a podnikom a aby sa umožnila čo najväčšia flexibilita pri využívaní finančných prostriedkov, pričom by sa mala naďalej dodržiavať zásada riadneho finančného hospodárenia a zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky dostali tam, kde je to najviac potrebné; víta preto nedávny návrh Komisie na vytvorenie nástroja núdzovej podpory;

25.  uznáva, že je potrebné rýchlo a nebyrokraticky mobilizovať ďalšie finančné prostriedky, ktoré členským štátom pomôžu poskytnúť potrebné zdroje na boj proti COVID-19 a jeho dôsledkom, zdôrazňuje však, že potenciálne zneužitie takýchto finančných prostriedkov sa bude musieť vyšetriť a účinne sankcionovať hneď, ako sa skončí bezprostredná kríza; domnieva sa preto, že posilnený VFR musí zahŕňať primerané zdroje pre Európsku prokuratúru, aby mohla získať dôveru občanov, bojovať proti podvodom, zabaviť aktíva, a v strednodobom horizonte sa tak stať rozpočtovo neutrálnou; žiada, aby bol jej rozpočet financovaný prostredníctvom okruhu 7 (Európska verejná správa) podobným spôsobom ako európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Európska služba pre vonkajšiu činnosť alebo európsky ombudsman, aby sa posilnila jej nezávislosť;

26.  vyzýva členské štáty eurozóny, aby aktivovali 410 miliárd EUR z Európskeho mechanizmu pre stabilitu pomocou osobitnej úverovej linky; pripomína, že táto kríza nie je zodpovednosťou žiadneho konkrétneho členského štátu, a že hlavným cieľom by mal byť boj proti dôsledkom epidémie; zdôrazňuje, že ako krátkodobé opatrenie by mal Európsky mechanizmus pre stabilitu okamžite rozšíriť preventívne úverové linky na krajiny, ktoré sa usilujú o prístup k nemu, s cieľom riešiť krátkodobé potreby financovania na boj proti bezprostredným dôsledkom COVID-19 a s dlhodobými splatnosťami, konkurenčnými cenami a podmienkami splácania spojenými s oživením hospodárstiev členských štátov;

27.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa urýchlene dohodli na významnej injekcii kapitálu do EIB, aby mohla rýchlo prispieť k zmierneniu hospodárskeho vplyvu COVID-19 vrátane vytvorenia novej úverovej linky EIB na zabezpečenie likvidity pre MSP“;

28.  navrhuje vytvorenie fondu solidarity EÚ pre COVID-19 vo výške najmenej 50 miliárd EUR, ktorý by sa skladal z maximálne 20 miliárd EUR vo forme grantov nad rámec stropov VFR a najviac 30 miliárd EUR vo forme úverov zaručených rozpočtom EÚ (obe predsunuté do prvých dvoch rokov budúceho VFR, alebo ak sa v dohľadnom čase nedosiahne dohoda o VFR, rozložené do celého obdobia nepredvídanej situácie), na podporu finančného úsilia všetkých členských štátov vynaloženého v oblasti zdravotnej starostlivosti počas súčasnej krízy, ako aj investícií do sektora zdravotnej starostlivosti v období po kríze s cieľom zabezpečiť, aby sa systémy zdravotnej starostlivosti stali odolnejšími a aby sa viac zameriavali na tých, ktorí to najviac potrebujú;

29.  trvá na tom, že bankový sektor musí v tejto kríze zohrávať proaktívnu úlohu, aby sa spoločnostiam a občanom, ktorí v dôsledku COVID-19 utrpeli finančné straty, umožnilo dočasne znížiť alebo zastaviť dlhové alebo hypotekárne splátky, poskytla sa maximálna flexibilita pri zaobchádzaní s nesplácanými úvermi, aby sa dočasne pozastavilo vyplácanie dividend a znížili sa často nadmerné úrokové sadzby za prečerpanie bežných účtov; zdôrazňuje, že orgány dohľadu musia v tomto smere preukázať vysokú mieru flexibility;

30.  zdôrazňuje, že je okamžite potrebné urobiť viac pre MSP, pomôcť im udržať pracovné miesta a riadiť ich likviditu; naliehavo vyzýva európske prudenciálne a dozorné orgány, ako aj členské štáty, aby preskúmali všetky možnosti zmiernenia zaťaženia MSP; vyzýva na vytvorenie európskej horizontálnej stratégie pre obnovu MSP s cieľom podporiť ich znížením byrokracie, znížením nákladov na prístup k finančným prostriedkom a posilnením investícií do strategických hodnotových reťazcov;

31.  je presvedčený, že EÚ musí využiť príležitosť a navrhnúť akciu na zdravotnú autonómiu v strategických oblastiach, ako sú účinné farmaceutické látky nevyhnutné na výrobu liekov, a tým znížiť svoju závislosť od tretích krajín bez oslabenia výhod, ktoré prináša otvoreným hospodárstvam medzinárodný obchod; zdôrazňuje, že tento akčný plán by mal pomôcť pri výrobe, skladovaní a koordinácii výroby kritických liekov a farmaceutických výrobkov a zariadení, najmä dezinfekčných gélov, ventilátorov a rúšok v EÚ; ďalej zdôrazňuje, že tento akčný plán by mal združovať a koordinovať aj digitálne výrobné kapacity, ako je 3D tlač, ktoré môžu prispieť k nahradeniu potrebného vybavenia;

32.  zdôrazňuje skutočnosť, že okrem zdravotného rozmeru má kríza dramatický dosah na pracovníkov, zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a MSP – oporu našich spoločností; domnieva sa, že Komisia musí spolu s členskými štátmi prijať všetky opatrenia, aby udržala čo najviac pracovných miest a zabezpečila, že oživenie bude založené na vzostupnej sociálnej hospodárskej konvergencii, sociálnom dialógu a lepších sociálnych právach a pracovných podmienkach s cielenými opatreniami pre tých, ktorí majú neisté formy práce;

33.  zdôrazňuje, že kultúrne a kreatívne odvetvia v členských štátoch bol výpadkom v dôsledku COVID-19 zasiahnutý mimoriadne tvrdo, keďže boli zatvorené kiná a divadlá a zrušené hudobné podujatia a predaj vstupeniek sa náhle zastavil; zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že v týchto odvetviach je veľký počet externých pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb, z ktorých mnohí mali veľké problémy aj pred epidémiou, je jej dosah obzvlášť neblahý pre tvorivé povolania, ktorým príjmy nečakane klesli na nulu a ktoré v súčasnosti nemajú žiadnu alebo len malú podporu zo sociálneho systému;

34.  nalieha, aby inštitúcie EÚ a členské štáty zabezpečili, aby verejná finančná podpora poskytovaná firmám s cieľom bojovať proti hospodárskym účinkom COVID-19 bola podmienená tým, že sa finančné prostriedky použijú na to, aby boli prínosom pre zamestnancov a prijímajúce spoločnosti, ktoré sa zdržia vyplácania odmien manažmentu, daňových únikov, vyplácania dividend alebo spätného odkupovania akcií, pokiaľ dostanú takúto podporu;

35.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uprednostnili opatrenia na pomoc a zmiernenie dôsledkov krízy pre najzraniteľnejších občanov, ženy a deti vystavené domácemu násiliu, starších ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím, etnické menšiny a ľudí z odľahlých a izolovaných regiónov vrátane zámorských krajín a území a najvzdialenejších regiónov, a to prostredníctvom osobitného výnimočného podporného fondu zameraného na systém zdravotnej starostlivosti a na odvetvia postihnuté výskytom ochorenia COVID-19, ako aj na ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ktorí majú najväčšie riziko infekcie COVID-19 a tiež najviac trpia jej hospodárskymi účinkami; požaduje prijatie opatrení na ochranu nájomníkov pred vysťahovaním počas krízy a na vytvorenie bezpečných útočísk pre osoby, ktoré potrebujú prístrešie; požaduje komplexnú stratégiu boja proti chudobe s európskou zárukou pre deti; naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby začlenili rodovú analýzu do všetkých opatrení v oblasti reakcie s cieľom zabrániť prehlbovaniu rodových rozdielov, zabezpečiť, aby služby pre obete násilia zostali otvorené, a posilniť služby liniek pomoci, núdzové prístrešky pre obete, online právnu podporu a spravodajské služby s cieľom bojovať proti domácemu násiliu a násiliu založenému na rodovej príslušnosti a chrániť pred ním všetky ženy a deti; pripomína, že príslušné opatrenia musia byť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, pričom sa musí zabezpečiť rovnaký a nediskriminačný prístup k sociálnym službám a službám zdravotnej starostlivosti, ako aj prijať osobitné opatrenia zamerané na ochranu osôb so zdravotným postihnutím, a to na základe konzultácií a zapojenia osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich zastupujúcich rodinných príslušníkov alebo organizácií, pri prijímaní opatrení, ktoré ich ovplyvňujú;

36.  trvá na tom, že členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť rovnakému prístupu k zdravotnej starostlivosti, najmä nediskriminácii v prístupe k lekárskemu ošetreniu a k naliehavej starostlivosti, zabezpečeniu práv osôb žijúcich v ubytovacích zariadeniach, ktoré sú viac ohrozené infekciami, najmä starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím, a zabezpečeniu toho, aby komunitné služby starostlivosti a podpory, ktoré tieto osoby každodenne potrebujú, boli financované a dobre vybavené a personálne obsadené, a nalieha tiež, aby sa v opatreniach na obmedzenie pohybu zohľadnili potreby osôb so zdravotným postihnutím, aby boli verejné informácie týkajúce sa pandémie COVID-19 prístupné čo najširšiemu spektru osôb so zdravotným postihnutím a aby osoby so zdravotným postihnutím boli zahrnuté do všetkých opatrení na ochranu príjmov;

37.  domnieva sa, že členské štáty musia prijať opatrenia, aby zabezpečili, že pracovníci v Európe vrátane samostatne zárobkovo činných osôb budú chránení pred stratou príjmu, a že najviac postihnuté spoločnosti, najmä MSP, a odvetvia dostanú potrebnú podporu a finančnú likviditu; v tejto súvislosti víta nový návrh Komisie na nástroj na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) a žiada jeho rýchlu implementáciu a zavedenie trvalého európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti; nabáda členské štáty, aby lepšie koordinovali sociálne a fiškálne právne predpisy s cieľom zabrániť následkom núdzových opatrení, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie a fiškálne systémy pre cezhraničných pracovníkov a pracovných migrantov;

38.  zdôrazňuje, že bezdomovci a iné osoby v neistých podmienkach bývania sú osobitne ohrození krízou v súvislosti s COVID-19 a často nemôžu dodržiavať sociálne dištancovanie sa ani iné ochranné opatrenia; naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby zaviedli cielené opatrenia na ochranu bezdomovcov a poskytli finančnú pomoc mimovládnym organizáciám a miestnym orgánom, ktoré poskytujú pomoc v prvej línii, aby pozastavili vysťahovania a podporili nájomcov a platcov hypoték;

39.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporovali sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie pri riešení krízy súvisiacej s COVID-19 a aby zároveň zabezpečili, aby sociálni partneri boli plne zapojení do navrhovania a vykonávania prijatých opatrení; vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia potrebné na zachovanie pracovných miest, pracovných podmienok a miezd vrátane opatrení na skrátenie pracovnej doby, kompenzácie príjmov a podobných opatrení;

40.  domnieva sa, že je mimoriadne dôležité zachovať otvorené vnútorné hranice EÚ pre tovar; pripomína, že jednotný trh je zdrojom našej kolektívnej prosperity a blahobytu a že je kľúčovým prvkom okamžitej a stálej reakcie na výskyt ochorenia COVID-19; dôrazne podporuje výzvu Komisie adresovanú členským štátom, aby mohli cezhraniční pracovníci naďalej pokračovať v prekračovaní hraníc, najmä v odvetviach, v ktorých sa pokračujúci voľný pohyb v EÚ považuje za nevyhnutný; v tejto súvislosti vyzýva na vytvorenie prednostných zelených pruhov na hraničných priechodoch pre pozemnú (cestnú a železničnú), námornú, vnútrozemskú vodnú a leteckú dopravu;

41.  podporuje opatrenia na prospech agropotravinárskeho odvetvia EÚ a životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov počas krízy, a to prostredníctvom podpory likvidity prostredníctvom včasnej (predbežnej) platby priamych platieb a platieb z druhého piliera, flexibility riadenia schém pomoci a predkladania žiadostí, monitorovania trhu a krízového riadenia (súkromné skladovanie, propagačné opatrenia a výnimočné opatrenia, ktoré Komisii umožnia navrhnúť ďalšie trhové opatrenia a časovo obmedzené výnimky z právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže);

42.  domnieva sa, že odvetvia dopravy a cestovného ruchu boli vážne zasiahnuté, a vyzýva na prijatie opatrení na zabezpečenie zdravotných, bezpečnostných a pracovných podmienok pracovníkov v doprave a umožnenie prežitia dopravných spoločností v tejto kríze; navrhuje, aby sa na úrovni EÚ vytvoril mechanizmus prevencie a riadenia pre odvetvie cestovného ruchu s cieľom chrániť našich pracovníkov, pomôcť našim spoločnostiam a zaistiť bezpečnosť cestujúcich;

43.  žiada, aby EÚ a členské štáty poskytli podporu kultúrnemu a kreatívnemu odvetviu, keďže tieto odvetvia zohrávajú dôležitú úlohu v našom hospodárstve, ako aj v našom spoločenskom živote, a sú vážne zasiahnuté súčasnou krízou; zdôrazňuje, že súčasná kríza ukázala, že naše vzdelávacie systémy nie sú tak odolné, ako by mali byť, a preto sa domnieva, že je dôležité, aby sa výrazne posilnila vzdelávacia infraštruktúra online a offline a aby sa pedagógom a žiakom poskytli potrebné zručnosti a vybavenie na domáce vzdelávanie; v tejto súvislosti víta iniciatívu Komisie na revíziu a aktualizáciu akčného plánu digitálneho vzdelávania; domnieva sa však, že to nestačí, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali koordinovaný investičný plán s cieľom zlepšiť naše vzdelávacie systémy;

44.  vyzýva Komisiu, aby dohliadla na riadne uplatňovanie svojich výkladových usmernení týkajúcich sa právnych predpisov EÚ v oblasti práv cestujúcich v súvislosti s vývojom situácie s COVID-19, ktoré boli zverejnené 18. marca 2020;

45.  vyzýva Komisiu, aby koordinovala kroky členských štátov zamerané na boj proti internetovým podvodníkom a páchateľom počítačovej kriminality, ktorí využívajú strach ľudí a predávajú predražený alebo falšovaný zdravotnícky materiál;

Ochrana demokracie, právneho štátu a základných práv

46.  zdôrazňuje, že Charta základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a dodržiavanie zásady právneho štátu sa musia naďalej uplatňovať a že v súvislosti s núdzovými opatreniami musia orgány zabezpečiť, aby všetci mali rovnaké práva a ochranu; zdôrazňuje, že opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni a/alebo úrovni EÚ musia byť v súlade so zásadou právneho štátu, striktne primerané požiadavkám situácie, jednoznačne súvisiace s prebiehajúcou zdravotnou krízou, časovo obmedzené a musia podliehať pravidelnej kontrole; považuje za úplne nezlučiteľné s európskymi hodnotami rozhodnutie maďarskej vlády predĺžiť dobu výnimočného stavu na neurčito, povoliť vláde vládnuť na základe dekrétov bez časového obmedzenia a oslabiť dohľad Európskeho parlamentu v čase mimoriadnej situácie, ako aj kroky poľskej vlády, a to zmenu volebného zákona v rozpore s rozsudkom ústavného súdu a ustanoveniami zákona – o usporiadaní prezidentských volieb uprostred pandémie, ktoré môžu ohroziť život poľských občanov a ohroziť koncepciu slobodných, rovných, priamych a tajných volieb zakotvených v poľskej ústave;

47.  vyzýva preto Komisiu, aby urýchlene posúdila, či sú mimoriadne opatrenia v súlade so zmluvami, a aby plne využila všetky dostupné nástroje a sankcie EÚ vrátane rozpočtových nástrojov na riešenie tohto závažného a pretrvávajúceho porušovania, pričom opäť zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné vytvoriť mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva; naliehavo vyzýva Radu, aby znovu zaradila do svojho programu rokovania a postupy týkajúce sa prebiehajúceho konania podľa článku 7;

48.  vyzýva členské štáty, aby počas pandémie COVID-19 účinne zaručili všetkým ženám a dievčatám bezpečný a včasný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam a k potrebným službám v oblasti zdravotnej starostlivosti, najmä prístup k antikoncepcii vrátane núdzovej antikoncepcie a k starostlivosti pri umelom prerušení tehotenstva; dôrazne odmieta akékoľvek snahy o ustúpenie od sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a práv LGBTI osôb a v tejto súvislosti odsudzuje pokusy o ďalšiu kriminalizáciu starostlivosti pri umelom prerušení tehotenstva, stigmatizáciu HIV pozitívnych ľudí a oslabenie prístupu mladých ľudí k sexuálnej výchove v Poľsku, ako aj útok na práva transrodových a intersexuálnych osôb v Maďarsku;

49.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijímali len potrebné, koordinované a primerané opatrenia na obmedzenie cestovania alebo na zavedenie a predĺženie kontrol na vnútorných hraniciach po dôkladnom posúdení ich účinnosti s cieľom riešiť otázku verejného zdravia a na základe existujúcich právnych ustanovení, konkrétne Kódexu schengenských hraníc a smernice o voľnom pohybe, a pri úplnom dodržiavaní charty; zdôrazňuje, že hraničné kontroly a obmedzenia pohybu musia zostať primerané a výnimočné, a že všetok slobodný pohyb by sa mal obnoviť ihneď, ako sa to bude považovať za uskutočniteľné; trvá na tom, že cezhraničný pohyb pracovníkov v prvej línii v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre boj proti COVID-19, najmä odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o starších ľudí, ale aj pracovníkov v poľnohospodársko-potravinárskom odvetví, ako sú sezónni poľnohospodárski pracovníci, nesmie byť obmedzený; zdôrazňuje, že v rámci stratégie na prekonanie krízy je potrebné vrátiť sa k plne funkčnému schengenskému priestoru voľného pohybu bez kontrol na vnútorných hraniciach;

50.  žiada plné dodržiavanie Ženevského dohovoru a európskeho azylového práva; poukazuje na to, že sa musia prijať ustanovenia na prijímanie nových žiadateľov o azyl za vhodných hygienických podmienok a zdravotnej podpory, a preto vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou utečencov a žiadateľov o azyl prichádzajúcich na grécke ostrovy a v hotspotoch a zariadeniach určených na zaistenie, ktorí nemajú prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti a ktorí sú osobitne ohrození; domnieva sa, že sa musia nájsť potrebné riešenia vrátane preventívnej evakuácie a premiestnenia vysoko ohrozeného obyvateľstva, aby sa zabezpečili vhodné materiálne podmienky a sociálne dištancovanie sa, aby sa zabránilo kontaminácii; zdôrazňuje významný prínos mnohých migrantov a potomkov migrantov, ktorí pracujú na zabezpečení riadneho fungovania mnohých základných odvetví v celej EÚ, a najmä v odvetví zdravotníctva a starostlivosti;

51.  berie na vedomie plán Komisie vyzvať poskytovateľov telekomunikačných služieb, aby odovzdávali anonymizované a súhrnné údaje s cieľom obmedziť šírenie COVID-19, vnútroštátne programy sledovania, ktoré už nadobudli účinnosť, a zavedenie aplikácií umožňujúcich orgánom monitorovať pohyb, kontakty a zdravotné údaje;

52.  berie na vedomie vznik aplikácií na sledovanie kontaktov na mobilných zariadeniach s cieľom varovať ľudí, ak budú blízko k nakazenej osobe, a odporúčania Komisie vypracovať spoločný prístup EÚ k používaniu takýchto aplikácií; poukazuje na to, že používanie aplikácií vypracovaných vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi EÚ nemusí byť povinné a získané údaje sa nemajú uchovávať v centralizovaných databázach, ktoré by mohli niesť riziko zneužívania a straty dôvery a môžu ohroziť využívanie v celej EÚ; žiada, aby boli všetky uchovávané údaje decentralizované, aby boli komerčné záujmy vývojárov týchto aplikácií (mimo EÚ) plne transparentné a aby boli preukázané jasné predpoklady, pokiaľ ide o to, ako používanie aplikácií na sledovanie kontaktov časti obyvateľstva v kombinácii s inými osobitnými opatreniami povedie k výrazne nižšiemu počtu infikovaných ľudí; žiada, aby Komisia a členské štáty boli plne transparentné, pokiaľ ide o fungovanie aplikácií na sledovanie kontaktov, aby si ľudia mohli overiť protokol, na základe ktorého fungujú, z hľadiska bezpečnosti a ochrany súkromia, a sami si preveriť program, aby sa ubezpečili, či aplikácia funguje, ako tvrdia orgány; odporúča, aby sa stanovili doložky o ukončení platnosti a plne dodržiavali zásady ochrany údajov už v štádiu návrhu a zásady minimalizácie údajov;

53.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zverejnili podrobnosti o týchto systémoch a umožnili verejnú kontrolu a úplný dohľad orgánov na ochranu údajov; konštatuje, že údaje o lokalizácii jednotlivcov z mobilných zariadení sa môžu spracúvať len v súlade so smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách a so všeobecným nariadením o ochrane údajov; zdôrazňuje, že vnútroštátne orgány a orgány EÚ musia v plnej miere dodržiavať právne predpisy v oblasti ochrany údajov a súkromia, ako aj dohľad a usmerňovanie vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov;

54.  zdôrazňuje, že dezinformácie o COVID-19 sú v tomto čase veľkým problémom v oblasti verejného zdravia; naliehavo vyzýva EÚ, aby vytvorila európsky informačný zdroj vo všetkých úradných jazykoch, aby sa zabezpečilo, že všetci občania budú mať prístup k presným a overeným informáciám; domnieva sa, že ECDC by malo mať na starosti koordináciu a zosúladenie údajov členských štátov s cieľom zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť; vyzýva spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá, aby aktívne prijali potrebné opatrenia na zastavenie dezinformácií a nenávistných prejavov týkajúcich sa COVID-19;

55.  zdôrazňuje mimoriadne kritickú a zhoršujúcu sa finančnú situáciu médií, najmä pokiaľ ide o spravodajské médiá v celej EÚ v dôsledku náhleho zníženia alebo úplnej straty príjmov z reklamy, čo môže viesť k úpadku spravodajských organizácií v členských štátoch; zdôrazňuje obzvlášť zúfalý stav miestnych a regionálnych spravodajských médií, ako aj médií pôsobiacich na malých trhoch; poukazuje na to, že slobodné, nezávislé a dostatočne financované médiá sú kľúčové z hľadiska fungovania demokracie a zabezpečenia dobrej informovanosti občanov počas tejto krízy;

Vonkajšie akcie, medzinárodná solidarita a spolupráca

56.  vyzýva na urýchlenú aktualizáciu globálnej stratégie EÚ so zreteľom na celosvetový dosah krízy; osobitne upozorňuje na tzv. „korona-diplomaciu“; opakuje, že EÚ musí byť pripravená strategicky komunikovať, bojovať proti vonkajším dezinformáciám a neustále sa prispôsobovať meniacej sa geopolitickej situácii bez toho, aby sa spreneverila svojim základným hodnotám; vyzýva Komisiu a Radu, aby konali strategicky vo svete a v rámci Európy s cieľom dosiahnuť ambície geopolitickej únie;

57.  zasadzuje sa za to, aby núdzové opatrenia prijaté tretími krajinami v reakcii na krízu spojenú s COVID-19 neporušovali ľudské práva alebo medzinárodné právo, aby sa obmedzili len na prísne nevyhnutné, primerané opatrenia a aby podliehali pravidelnej kontrole a boli časovo obmedzené; odsudzuje cenzúru, zatýkanie a zastrašovanie novinárov, predstaviteľov opozície, zdravotníckych pracovníkov a iné osoby za kritizovanie vlád vrátane ich krízového riadenia; vyzýva EÚ, aby podporila celosvetovú kampaň zameranú na prepustenie politických väzňov a zadržiavaných obhajcov ľudských práv a páchateľov s nízkym rizikom;

58.  zdôrazňuje, že EÚ sa musí stať odolnejšia voči krízam vo všeobecnosti, vyhnúť sa nenáležitému politickému a hospodárskemu vplyvu napríklad Číny a Ruska, a musí byť pripravená strategicky komunikovať, bojovať proti vonkajším dezinformáciám, falošným správam a kybernetickým útokom a neustále sa prispôsobovať meniacej sa geopolitickej situácii; naliehavo vyzýva Komisiu, aby bojovala proti agresívnym propagandistickým snahám Ruska a Číny, ktoré využívajú pandémiu COVID-19 na oslabenie EÚ a zasiatie nedôvery voči EÚ u jej obyvateľov; domnieva sa, že je nevyhnutné účinne komunikovať o finančnej, technickej a zdravotnej podpore EÚ;

59.  trvá na tom, že využívanie vývozných povolení sa nesmie za žiadnych okolností zmeniť na de facto zákazy vývozu; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať prístup rozvojových krajín k obmedzeným zdravotníckym produktom; zdôrazňuje, že vyvážané osobné ochranné prostriedky sa musia dostať k tým, ktorí ich najviac potrebujú, a nie k tým, ktorí si môžu dovoliť zaplatiť najvyššiu cenu; v tejto súvislosti sa domnieva, že v rámci Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa musí schváliť globálny katalóg základných produktov neodkladnej zdravotnej starostlivosti s cieľom zastaviť cenové špekulácie a uľahčiť obchod s týmito produktmi; dôrazne nabáda všetky krajiny, aby sa pripojili k dohode WTO o odstránení zdaňovania liekov („zero for zero“) a aby sa jej rozsah rozšíril na všetky farmaceutické výrobky a liečivá s cieľom zabezpečiť cezhraničný obchod na celom svete; vyzýva členov WTO, aby túto tému zaradili do programu nasledujúceho zasadnutia ministrov WTO; vyjadruje hlboké znepokojenie nad spoločným varovaním WTO, WHO a Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, podľa ktorého by globálne reštriktívne obchodné opatrenia mohli viesť k nedostatku potravín na celom svete; vyzýva na prijatie opatrení s cieľom minimalizovať narušenie potravinových dodávateľských reťazcov, a zabrániť tak prehĺbeniu potravinovej neistoty a nestálosti cien; vyzýva všetky členské štáty, aby využili všetky dostupné nástroje s cieľom zabezpečiť zavedenie účinných mechanizmov na posudzovanie potenciálnych investícií a nadobúdania kritickej infraštruktúry a strategických priemyselných kapacít v EÚ a aby podľa potreby prijali zmierňujúce alebo blokovacie opatrenia; vyzýva Komisiu, aby urýchlene pokročila v rokovaniach v rámci WTO o elektronickom obchode s cieľom zabezpečiť pravidlá pre rýchlo rastúci obchod online, najmä pokiaľ ide o tovar;

60.  zdôrazňuje, že pandémia nepozná hranice ani ideológie a že vyžaduje spoluprácu a solidaritu celého medzinárodného spoločenstva a posilnenie systému OSN, najmä WHO; domnieva sa, že je nevyhnutné, aby EÚ požiadala Čínu, aby v plnej miere objasnila túto pandémiu, čas jej vzniku a skutočný počet obetí; zdôrazňuje význam spolupráce a podpory pre krajiny západného Balkánu, pre našich najbližších susedov vo východnom a južnom susedstve a partnerov a pre rozvojové krajiny, najmä v Afrike a Latinskej Amerike; vyjadruje silnú solidaritu so Spojeným kráľovstvom, našim susedom, ktoré je v súčasnosti veľmi silno zasiahnuté pandémiou, a ponúka všetky opatrenia spolupráce v boji proti pandémii a jej dôsledkom;

61.  požaduje väčšiu podporu EÚ krajinám západného Balkánu (napríklad prostredníctvom ich začlenenia do Fondu solidarity EÚ a oslobodenia od systému dočasného povolenia vývozu ochranných pomôcok) a zvýšenie viditeľnosti tejto podpory s cieľom preukázať solidaritu EÚ s týmito krajinami a národmi; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala menšinám so slabým prístupom k službám zdravotnej starostlivosti, ako sú Rómovia;

62.  víta iniciatívy, ktoré prijal generálny tajomník OSN, pre multilaterálny prístup v súvislosti s krízou COVID-19 a jej globálnymi dôsledkami a vyzýva na medzinárodne koordinovaný prístup; vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby politicky a finančne podporovali iniciatívy OSN zamerané na koordináciu úsilia na medzinárodnej úrovni, najmä prostredníctvom globálneho plánu pre humanitárnu pomoc v súvislosti s COVID-19 a fondu na podporu a obnovu v súvislosti s COVID-19;

63.  uznáva význam globálne koordinovanej reakcie na drastické hospodárske dôsledky krízy súvisiacej s COVID-19, napríklad dôsledky, ktoré zdôraznila Konferencia OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD), a naliehavo vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby vypracovali komplexný prístup a prijali iniciatívy s cieľom pomôcť rozvojovým krajinám čeliť hygienickým a hospodárskym dôsledkom pandémie;

64.  víta balík EÚ na globálnu reakciu na COVID-19 a 20 miliárd EUR vyčlenených na boj proti pandémii v partnerských tretích krajinách;

65.  zdôrazňuje, že rozhodnutie rady Medzinárodného menového fondu (MMF) poskytnúť 25 najchudobnejším a najzraniteľnejším členským krajinám okamžitú úľavu dlhovej služby je prvým jednoznačným pozitívnym príkladom konkrétnej a rýchlej solidarity, a požaduje ďalšie podobné opatrenia medzinárodných darcov;

Pokrízová Únia, ktorá bude silnejšia a bude prinášať účinnejšie opatrenia svojim občanom

66.  pripomína, že táto kríza nie je nikoho dielom a nemala by byť skazou pre všetkých; vyjadruje pevné odhodlanie urobiť všetko pre EÚ a jej občanov, aby sa vymanili z krízy, a vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby okamžite využili všetky príslušné ustanovenia zmluvy a náležite konali v duchu solidarity;

67.  navrhuje, že táto stratégia by mohla zahŕňať navrhnutie väčších právomocí EÚ konať v prípade cezhraničného ohrozenia zdravia spolu s novými a posilnenými nástrojmi s cieľom zabezpečiť, aby v budúcnosti mohla EÚ bezodkladne konať v záujme koordinovania reakcie na európskej úrovni a nasmerovania potrebných zdrojov tam, kde budú najviac potrebné, či už materiálnych (napríklad tvárové masky, respirátory a lieky) alebo finančných, a umožniť zber kvalitných štandardizovaných údajov;

68.  je presvedčený, že náležitá starostlivosť podnikov v oblasti ľudských práv a životného prostredia sú nevyhnutné podmienky na predchádzanie budúcim krízam a ich zmierňovanie a zabezpečenie udržateľných hodnotových reťazcov;

69.  domnieva sa, že pandémia ukázala limity schopností rázneho konania EÚ a že odhalila chýbajúce výkonné a rozpočtové právomoci Komisie; domnieva sa, že v reakcii na ňu musí EÚ prejsť hlbokou reformou; domnieva sa, že je naliehavo potrebné dobudovať hospodársku a menovú úniu a aktivovať všeobecnú premosťovaciu doložku s cieľom uľahčiť rozhodovací proces vo všetkých otázkach, ktoré by mohli pomôcť pri zvládnutí súvisiacich výziev súčasnej krízy v oblasti zdravia;

70.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby prekonali nezhody a konali vo všeobecnom záujme a v duchu solidarity; vyzýva ich, aby okamžite využili príslušné ustanovenia zmluvy na takéto konanie;

71.  vyzýva Komisiu, aby prevzala svoju zodpovednosť vyplývajúcu zo zmluvy a prijala odvážne iniciatívy;

72.  zdôrazňuje, že EÚ musí byť pripravená dôkladne sa zamyslieť nad tým, ako sa stať účinnejšou a demokratickejšou, a že súčasná kríza len zvyšuje naliehavosť tejto otázky; domnieva sa, že plánovaná konferencia o budúcnosti Európy je vhodným fórom na tento účel; preto zastáva názor, že konferencia musí byť zvolaná čo najskôr a že musí predložiť jasné návrhy, a to aj prostredníctvom priamej spolupráce s občanmi, s cieľom dosiahnuť hĺbkovú reformu EÚ, ktorá bude efektívnejšia, jednotnejšia, demokratickejšia, zvrchovanejšia a odolnejšia;

o
o   o

73.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedníčke Komisie, predsedovi Európskej rady a úradujúcemu predsedníctvu Rady.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
(2) Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
(3) Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia