Показалец 
Приети текстове
Сряда, 13 май 2020 г. - Брюксел
Етикетиране на гуми: горивна ефективност и други съществени параметри ***II
 Минимални изисквания за повторното използване на водата ***II
 Споразумение между ЕС и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора ***
 Споразумение между ЕС и Сърбия за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Сърбия ***
 Подновяване на споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Индия***
 Подновяване на споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между ЕС и Украйна***
 Споразумение между ЕС и Беларус относно обратно приемане на незаконно пребиваващи лица ***
 Споразумение между ЕС и Беларус за облекчаване на визовия режим ***
 Изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан - Протокол ***
 Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания: възможности за риболов и финансова вноска. Удължаване на протокола***
 Защитна мрежа на бенефициерите по програмите на ЕС: изготвяне на план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР
 Услуги за международен автобусен превоз на пътници в граничните региони: каботажни превози между Германия и Швейцария ***I
 Услуги за международен автобусен превоз на пътници в граничните региони: каботажни превози между Италия и Швейцария ***I
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Обединеното кралство *

Етикетиране на гуми: горивна ефективност и други съществени параметри ***II
PDF 120kWORD 42k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1369 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 (14649/2/2019 – C9-0078/2020 – 2018/0148(COD))
P9_TA(2020)0055A9-0094/2020

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (14649/2/2019 – C9‑0078/2020),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2018)0296),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A9-0094/2020),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове от 26.3.2019 г., P8_TA(2019)0230.


Минимални изисквания за повторното използване на водата ***II
PDF 128kWORD 44k
Резолюция
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата (15301/2/2019 – C9-0107/2020 – 2018/0169(COD))
P9_TA(2020)0056A9-0098/2020

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (15301/2/2019‑C9‑0107/2020),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 декември 2018 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2018)0337),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-0098/2020),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПЛАСТМАСОВИТЕ МИКРОЧАСТИЦИ

Комисията признава, че пластмасовите микрочастици са вещества, които пораждат растящо безпокойство във връзка с качеството на водите. С оглед на горепосоченото и като се има предвид, че това е въпрос от общ характер, който не се ограничава само до рециклираната вода, Комисията се ангажира да продължи усилията си за по-нататъшно разрешаване на този важен въпрос.

(1) ОВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 94.
(2) OВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 353.
(3) Приети текстове от 12.2.2019 г., P8_TA(2019)0071.


Споразумение между ЕС и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора ***
PDF 118kWORD 42k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора (06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE))
P9_TA(2020)0057A9-0018/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06847/2019),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора (06846/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, букви б) и г), член 79, параграф 2, буква в) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0138/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0018/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Черна гора.


Споразумение между ЕС и Сърбия за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Сърбия ***
PDF 117kWORD 42k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия (15581/2018 – C9-0180/2019 – 2018/0409(NLE))
P9_TA(2020)0058A9-0019/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15581/2018),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия (15579/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, букви б) и г), член 79, параграф 2, буква в) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0180/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0019/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Сърбия.


Подновяване на споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Индия***
PDF 119kWORD 41k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))
P9_TA(2020)0059A9-0096/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06104/2020),

–  като взе предвид Решение 2002/648/ЕО на Съвета от 25 юни 2002 г. относно сключването на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия(1),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0090/2020),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A9-0096/2020),

1.  дава своето одобрение за подновяването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Индия.

(1) ОВ L 213, 9.8.2002 г., стр. 29.


Подновяване на споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между ЕС и Украйна***
PDF 119kWORD 41k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно проекта на решение на Съвета за подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между Европейската общност и Украйна (06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE))
P9_TA(2020)0060A9-0095/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06101/2020),

–  като взе предвид Решение 2003/96/ЕО на Съвета от 6 февруари 2003 г. за сключване на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна(1),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0091/2020),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A9-0095/2020),

1.  дава своето одобрение за подновяването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Украйна.

(1) ОВ L 36, 12.2.2003 г., стр. 31.


Споразумение между ЕС и Беларус относно обратно приемане на незаконно пребиваващи лица ***
PDF 116kWORD 41k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))
P9_TA(2020)0061A9-0097/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12158/2019),

–  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (12160/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 79, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0004/2020),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0097/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Беларус.


Споразумение между ЕС и Беларус за облекчаване на визовия режим ***
PDF 115kWORD 41k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим (12362/2019– C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))
P9_TA(2020)0062A9-0090/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12362/2019),

–  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим (12363/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква а), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0013/2020),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0090/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Беларус.


Изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан - Протокол ***
PDF 117kWORD 41k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))
P9_TA(2020)0063A9-0089/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13447/2019),

–  като взе предвид Протокола за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (13446/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0187/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0089/2020),

1.  дава своето одобрение за сключване на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на изпълнителния секретариат на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT).


Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания: възможности за риболов и финансова вноска. Удължаване на протокола***
PDF 119kWORD 42k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания (12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))
P9_TA(2020)0064A9-0088/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12928/2019),

–  като взе предвид Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания (12927/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0175/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по бюджети,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0088/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Ислямска република Мавритания.


Защитна мрежа на бенефициерите по програмите на ЕС: изготвяне на план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР
PDF 153kWORD 52k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. с препоръки към Комисията относно защитна мрежа за защита на бенефициерите по програмите на Съюза: изготвяне на план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР (2020/2051(INL))
P9_TA(2020)0065A9-0099/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 311 и член 312, параграф 4 от ДФЕС,

–  като взе предвид Регламент  (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020(1),

–  като взе предвид предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027, внесено от Комисията на 2 май 2018 г.(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР за периода след 2020 г.(3),

–  като взе предвид своя междинен доклад от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г. относно Mногогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите(5),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г.(6),

–  като взе предвид точка 16 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(7),

–  като взе предвид точка 10 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество(8),

–  като взе предвид членове 47 и 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид писмото на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0099/2020),

А.  като има предвид, че в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 Комисията трябваше да е представила предложението си за нова МФР преди 1 януари 2018 г., но вместо това взе решение да го отложи с няколко месеца;

Б.  като има предвид, че на 14 март 2018 г. Парламентът беше първата институция на Съюза, която прие своята позиция и определи своите приоритети относно МФР за периода след 2020 г.;

В.  като има предвид, че на 2 май 2018 г. Комисията представи пакет от законодателни предложения относно МФР за периода 2021 — 2027 г. и собствените ресурси на Съюза, последван от законодателни предложения за създаването на нови програми и инструменти на Съюза; като има предвид, че това предложение включваше общ таван на МФР от 1 134,6 млрд. евро по цени от 2018 г. или 1,11% от предкризисния БНД(9) на ЕС-27 (включително 0,03 % от Европейския фонд за развитие), което вече включваше значително намаление в сравнение с прогнозираните 1,16% за МФР за периода 2014—2020 г. във връзка с БНД на ЕС-27, като заявената цел беше да се предостави основа за бързи преговори, които да приключат преди изборите за Европейски парламент през 2019 г.;

Г.  като има предвид, че на 14 ноември 2018 г. Парламентът прие своя междинен доклад с подробни цифри, определящи общ таван на МФР от 1 324,1 милиарда евро по цени от 2018 г. (1,3 % от БНД на ЕС-27), и изменения, съставляващи неговия мандат за водене на преговори, както и че оттогава той е готов да започне преговори със Съвета с оглед на своевременното постигане на споразумение; като има предвид, че мандатът за преговори беше потвърден отново на 10 октомври 2019 г.;

Д.  като има предвид, че между ноември 2018 г. и април 2019 г. Парламентът прие с рекордна бързина мандатите за водене на преговори или позициите на първо четене по почти всички секторни програми, като се съгласи да договори редица частични споразумения и общи договорености със Съвета, за да не се стигне до забавяне на процеса на създаване на новите програми; като има предвид, че методологията на Съвета за подготовка на преговорни пакети за МФР, които включват значителен брой секторни разпоредби, попадащи в обхвата на обикновената законодателна процедура, възпрепятства Съвета да преговаря с Парламента по ключови аспекти на секторните законодателни актове, както и по предложението за принципите на правовата държава;

Е.  като има предвид, че Европейският съвет вече многократно е удължавал срока за постигане на политическо споразумение относно МФР, като по този начин де факто е намалил възможността за осигуряване на плавен преход от МФР за периода 2014—2020 г. към МФР за периода 2021—2027 г.;

Ж.  като има предвид, че първите данни бяха представени от финландското председателство на Съвета на Съвета по общи въпроси и Европейския съвет едва през декември 2019 г., а именно повече от 18 месеца след предложенията на Комисията; като има предвид, че предложението на финландското председателство напълно пренебрегна позицията на Парламента;

З.  като има предвид, че специалното заседание на Европейския съвет относно МФР от 20—21 февруари 2020 г., свикано от председателя на Европейския съвет, не успя да достигне до заключения;

И.  като има предвид, че след неуспеха на специалната среща на върха Европейският съвет сега е доста назад спрямо сроковете през 2013 г. за преговорите по МФР за периода 2014—2020 г., когато Европейският съвет постигна политическо споразумение на 8 февруари 2013 г.; като има предвид, че след последвалите преговори между Парламента и Съвета МФР и секторните законодателни актове бяха приети на много късен етап, което доведе до сериозни пречки за прехода към МФР за периода 2014—2020 г. и стартирането на програмите на Съюза в ущърб на бенефициерите и гражданите, по-специално при програмите със споделено управление;

Й.  като има предвид, че в контекста на поредицата от закъснения и независимо от това кога Европейският съвет в крайна сметка приеме своите заключения, вече съществува осезаем риск следващата МФР да не бъде договорена навреме, за да влезе в сила на 1 януари 2021 г., като няма да има плавен преход от МФР за периода 2014—2020 г. към МФР за периода 2021—2027 г., и като има предвид и риска от силно различаващи се позиции между Парламента и Съвета и необходимостта от интензивни междуинституционални преговори в рамките на процедурата за одобрение и на обикновената законодателна процедура;

К.  като има предвид, че епидемията от COVID-19, въпреки че подчерта важността и потенциала на един силен бюджет на Съюза за осигуряване на всеобхватен и незабавен отговор на Съюза, забави допълнително преговорите и споразумението по следващата МФР в Европейския съвет и засегна условията, при които могат да бъдат проведени междуинституционални преговори;

Л.  като има предвид, че ако новата МФР не бъде приета навреме, член 312, параграф 4 от ДФЕС предвижда защитна мрежа за защита на бенефициерите по програми на Съюза под формата на автоматично и временно удължаване на таваните и други разпоредби от последната година на настоящата рамка, което би довело до общ таван от 162 243 милиона евро по цени от 2018 г. или 172 173 милиона евро по текущи цени през 2021 г., което би било равно на 1,15% от БНД на ЕС-27;

М.  като има предвид обаче, че основните актове на значителен брой от текущите програми за разходи съдържат дати на изтичане на срока на действие, които заедно с липсата на оперативна готовност могат да подкопаят защитната мрежа, предвидена в ДФЕС; като има предвид, че тези дати на изтичане на срока на действие трябва да бъдат удължени или отменени, за да бъдат приведени в съответствие с принципите, на които се основава член 312, параграф 4 от ДФЕС, и за да се избегне закриването на съответните програми, което би било в ущърб на бенефициерите и на Съюза като цяло, особено във времена на криза;

Н.  като има предвид, че в резултат на това в своята резолюция от 10 октомври 2019 г. Парламентът настоятелно призова Комисията да започне изготвянето на план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР, с цел защита на бенефициерите и осигуряване на непрекъснатост на финансирането, който да бъде представен в началото на 2020 г., за да се улесни бързо приемане от Парламента и Съвета;

О.  като има предвид, че Комисията вече призна рисковете, породени от евентуалното изтичане на срока на действие или неприемането на някои законодателни актове за следващата МФР, по-специално като предложи преходен регламент, който има за цел да осигури сигурност и приемственост за крайните бенефициери;

П.  като има предвид, че Парламентът беше предварително подготвен и многократно предупреждаваше срещу закриването на програми на Съюза, като същевременно обявяваше намерението си да не се остави да бъде принуден да приеме лошо споразумение за МФР поради времеви ограничения;

Р.  като има предвид, че здравната криза в резултат на избухването на пандемията от COVID-19 и безпрецедентното социално-икономическо въздействие върху живота на гражданите правят още по-наложително да се премахне всякакъв риск от прекъсване или неорганизирано удължаване на настоящата МФР и нейните програми; като има предвид, че става все по-важно да се гарантира, че Съюзът ще бъде в състояние да извършва своите операции и да представи амбициозна стратегия за отговор на кризата и възстановяване въпреки несигурната дата на влизане в сила на новата МФР; като има предвид, че Комисията следва да изпрати на заинтересованите страни недвусмислено послание в това отношение;

С.  като има предвид, че бюджетът на Съюза за 2021 г. следва да продължи да разглежда непосредствените социални и икономически последици от извънредната ситуация, породена от COVID-19; като има предвид, че един амбициозен, отговорен и ориентиран към солидарността план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР, би могъл да осигури по-добра основа от закъснялата и неподходяща МФР за изпълнение на действията на Съюза в отговор на кризата, стратегията за възстановяване и политическите приоритети, въз основа на съществуващите програми с подходящи корекции, насоки и гъвкавост, както и на положителните мерки, които вече са предприети в рамките на бюджета за 2020 г.; като има предвид, че преговорите за следващата МФР ще продължат да бъдат спешни, предвид също така времето, необходимо за стартирането на новите програми и за да се измени и ратифицира новото решение относно собствените ресурси;

Т.  като има предвид, че сега е наложително Комисията да представи съответните необходими законодателни предложения и оперативни разпоредби, в качеството ѝ на пазител на Договорите и носител на правото на инициатива, и в съответствие с поетия от новоизбрания председател на Комисията на 16 юли 2019 г. устен и писмен ангажимент да отговори със законодателен акт, когато Парламентът, с мнозинство от своите членове, приеме резолюции, с които изисква от Комисията да представи законодателни предложения;

1.  изисква от Комисията да представи до 15 юни 2020 г., въз основа на съответните правни основания за всяка програма за разходи(10) и в светлината на член 312, параграф 4 от ДФЕС, предложение за план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР, за да осигури защитна мрежа за защита на бенефициерите по програмите на Съюза, като следва препоръките, изложени в приложението към настоящата резолюция;

2.  изисква планът за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР, да:

   отмени или удължи сроковете, определени в основните актове на съответните разходни програми по МФР;
   актуализира съответните финансови суми въз основа на техническо удължаване на равнищата от 2020 г., когато това е правно необходимо, по-специално при програмите със споделено управление;
   преразгледа правилата и целите, уреждащи съответните разходни програми, така че те да могат временно да се пренасочат за разглеждане и смекчаване на непосредствените икономически и социални последици от избухването на епидемията от COVID-19 и да се подпомогне възстановяването;
   даде възможност за целенасочени увеличения за тази цел въз основа на положителните мерки, които вече са предприети в рамките на бюджета за 2020 г.; както и да създаде най-неотложните нови инструменти и инициативи като част от пакета за реконструкция и възстановяване след COVID-19;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложените към нея препоръки на Комисията и на Съвета.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

А.  ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

1.  Планът за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР, има за цел да осигури защитна мрежа за защита на бенефициерите по програмите на Съюза, в случай че МФР за периода 2021—2027 г. не бъде договорена навреме, за да влезе в сила на 1 януари 2021 г. Планът за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР, следва да гарантира задоволителна степен на предвидимост и непрекъснатост на изпълнението на бюджета на Съюза. Освен това той следва да даде възможност на Съюза да реагира на непосредствените социални и икономически последици от избухването на епидемията от COVID-19 и да работи върху възстановяването;

2.  Планът за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР, следва да включва едно или няколко законодателни предложения за отмяна или удължаване на сроковете, определени в основните актове на всички съответни програми за разходи, и, когато това е правно необходимо, по-специално в рамките на програмите със споделено управление, за актуализиране на съответните финансови суми въз основа на техническо удължаване на равнищата от 2020 г. Законодателното предложение/Законодателните предложения следва също така да включва(т) временно пренасочване на целите на всички съответни разходни програми, така че те да могат най-добре да се справят с непосредствените последици от избухването на епидемията от COVID-19. За същата цел, когато е уместно, предложението/предложенията следва да включва(т) корекция на правилата, за да се даде възможност за максимална гъвкавост при изпълнението, по-специално на програмите със споделено управление, включително удължаването и проследяването на всички законодателни мерки, въведени през 2020 г. за подкрепа на държавите членки и бенефициерите за смекчаване на въздействието на избухването на епидемията от COVID-19;

3.  Планът за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР, следва да даде възможност за целево увеличение на съответните разходни програми в бюджета за 2021 г. и за създаването на най-неотложните нови законодателни инструменти, мерки и програми като част от пакета за реконструкция и възстановяване, необходим след избухването на епидемията от COVID-19;

4.  Планът за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР, следва да бъде внесен до 15 юни 2020 г., освен ако преговорите по МФР между Парламента и Съвета не доведат до политическо споразумение преди тази дата. Този срок за внасяне на плана за действие в извънредни ситуации ще бъде насочен към двойната необходимост: а) да се гарантира, че бюджетната процедура за 2021 г. започва с цялата необходима информация по отношение на планирането за извънредни ситуации; б) да се гарантира, че съответните законодателни предложения могат да бъдат приети от съзаконодателите преди съгласуването на бюджета за 2021 г. Това ще бъде моментът, в който бюджетният орган ще трябва да вземе окончателно решение относно бюджета на Съюза за следващата година или въз основа на новата МФР за периода 2021—2027 г., или въз основа на удължаване на таваните за 2020 г.;

5.  Мерките, необходими за изпълнението на плана за действие в извънредни ситуации, следва да се финансират от годишния бюджет в рамките на таваните на МФР за 2020 г. и на разпоредбите за гъвкавост на МФР за периода 2014—2020 г., удължени в съответствие с член 312, параграф 4 от ДФЕС, въз основа на техническо удължаване за сумите, вече одобрени от бюджетния орган през 2020 г., увеличени с дефлатора от 2% и допълнителните суми, необходими за пакета за реконструкция и възстановяване след COVID-19. Това техническо удължаване следва също така да определи националните пакети по програмите със споделено управление.

Б.  ПРЕДЛОЖЕНО ДЕЙСТВИЕ

1.  Едно или няколко законодателни предложения за:

–  отмяна или удължаване на сроковете, посочени в основните актове на всички съответни разходни програми по МФР,

–  когато е правно необходимо, по-специално в рамките на програми със споделено управление, актуализиране на съответните финансови суми въз основа на техническо удължаване на равнищата от 2020 г., и

–  преразглеждане на правилата и целите, уреждащи съответните разходни програми, така че те да могат временно да се пренасочат за разглеждане и смекчаване на непосредствените икономически и социални последици от избухването на епидемията от COVID-19 и да се подпомогне възстановяването, включително удължаването и проследяването на всички законодателни мерки, въведени за тази цел през 2020 г.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) COM(2018)0322.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0075.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0449.
(5) Приети текстове, P9_TA(2019)0032.
(6) COM(2019)0581.
(7) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
(8) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(9) Прогноза за брутния национален доход по време на представянето на предложението за МФР на 2 май 2018 г., която не взема предвид последващите и предстоящите промени, по-специално в резултат на кризата, свързана с COVID-19.
(10) Член 19, параграф 2, член 21, параграф 2, членове 33 и 42, член 43, параграф 2, член 46, буква г), член 77, параграф 2, член 78, параграф 2, член 79, параграфи 2 и 4, член 81, параграфи 1-2, член 82, параграф 1, член 84, член 87, параграф 2, член 91, параграф 1, член 100, параграф 2, членове 113, 114 и 149, член 153, параграф 2), буква a), член 164, член 165, параграф 4, член 166, параграф 4, член 167, параграф 5, член 168, параграф 4, буква б), член 168, параграф 5, членове 169 и 172, член 173, параграф 3, членове 175, 177 и 178, член 182, параграфи 1 и 4, членове 183 и 188, член 189, параграф 2, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2, член 195, параграф 2, членове 196, 197 и 203, член 207, параграф 2, член 209, параграф 1, член 212, параграф 2, член 214, параграф 5, член 325, член 338, параграф 1, членове 349 и 352 от ДФЕС и член 7, параграф 1 и член 203 от Договора за Евратом.


Услуги за международен автобусен превоз на пътници в граничните региони: каботажни превози между Германия и Швейцария ***I
PDF 131kWORD 47k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0221),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 2, параграф 1 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0001/2019),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 септември 2019 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A9-0006/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 май 2020 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени двустранното си споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт с цел да бъдат разрешени каботажните превози при предоставянето на услуги за международен автобусен превоз на пътници в граничните региони на двете държави

P9_TC1-COD(2019)0107


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2020/853.)

(1) ОВ C 14, 15.1.2020 г., стр. 118.


Услуги за международен автобусен превоз на пътници в граничните региони: каботажни превози между Италия и Швейцария ***I
PDF 126kWORD 51k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Италия да води преговори и да сключи споразумение с Швейцария за разрешаване на каботажни превози по време на предоставянето на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави (COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))
P9_TA(2020)0067A9-0007/2020

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2019)0223),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 2, параграф 1 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0002/2019),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 септември 2019 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид членове 59 и 40 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A9-0007/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 май 2020 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Италия да проведе преговори и да сключи споразумение с Швейцария с цел да бъдат разрешени каботажните превози при предоставянето на услуги за международен автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

P9_TC1-COD(2019)0108


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2020/854.)

(1) ОВ C 14, 15.1.2020 г., стр. 118.


Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Обединеното кралство *
PDF 117kWORD 42k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно проекта за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Обединеното кралство (14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))
P9_TA(2020)0068A9-0100/2020

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (14247/2019),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C9‑0198/2019),

–  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0100/2020),

1.  отхвърля проекта на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност