Seznam 
Přijaté texty
Středa, 13. května 2020 - Brusel
Označování pneumatik: palivová účinnost a další parametry ***II
 Minimální požadavky na opětovné využívání vody ***II
 Dohoda o postavení jednotek mezi EU a Černou Horou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře ***
 Dohoda o postavení jednotek mezi EU a Srbskem o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Srbsku ***
 Obnovení dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Indií ***
 Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ukrajinou ***
 Dohoda mezi EU a Běloruskem o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob ***
 Dohoda mezi EU a Běloruskem o usnadnění udělování víz ***
 Protokol o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku ***
 Dohoda mezi ES a Mauritánií o partnerství v odvětví rybolovu: prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek ***
 Záchranná síť na ochranu příjemců podpory z programů EU: vypracování pohotovostního plánu VFR
 Mezinárodní osobní autokarová a autobusová doprava v příhraničních oblastech: kabotáž mezi Německem a Švýcarskem ***I
 Mezinárodní osobní autokarová a autobusová doprava v příhraničních oblastech: kabotáž mezi Itálií a Švýcarskem ***I
 Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů ve Spojeném království *

Označování pneumatik: palivová účinnost a další parametry ***II
PDF 126kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry a o změně nařízení (EU) 2017/1369 a zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 (14649/2/2019 – C9-0078/2020 – 2018/0148(COD))
P9_TA(2020)0055A9-0094/2020

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (14649/2/2019 – C9-0078/2020),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2018)0296),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na prozatímní dohodu schválenou věcně příslušným výborem v souladu s čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (A9‑0094/2020),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Přijaté texty ze dne 26.3.2019, P8_TA(2019)0230.


Minimální požadavky na opětovné využívání vody ***II
PDF 131kWORD 42k
Usnesení
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody (15301/2/2019 – C9-0107/2020 – 2018/0169(COD))
P9_TA(2020)0056A9-0098/2020

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (15301/2/2019 – C9-0107/2020),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. prosince 2018(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0337),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A9‑0098/2020),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise o mikroplastech

Komise uznává, že mikroplasty jsou látky, které začínají vzbuzovat obavy ve spojitosti s kvalitou vody. Na základě této skutečnosti a vzhledem k tomu, že se jedná o obecný problém, jenž se netýká pouze recyklované odpadní vody, se Komise zavazuje pokračovat ve svém úsilí o řešení tohoto závažného problému.

(1) Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 94.
(2) Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 353.
(3) Přijaté texty ze dne 12.2.2019, P8_TA(2019)0071.


Dohoda o postavení jednotek mezi EU a Černou Horou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře ***
PDF 121kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o postavení jednotek mezi Evropskou unií a Černou Horou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře (06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE))
P9_TA(2020)0057A9-0018/2020

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06847/2019),

–  s ohledem na návrh Dohody o postavení jednotek mezi Evropskou unií a Černou Horou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře (06846/2019),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. b) a d), čl. 79 odst. 2 písm. c) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0138/2019),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9‑0018/2020),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Černé Hoře.


Dohoda o postavení jednotek mezi EU a Srbskem o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Srbsku ***
PDF 129kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o postavení jednotek mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko (15581/2018 – C9-0180/2019 – 2018/0409(NLE))
P9_TA(2020)0058A9-0019/2020

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15581/2018),

–  s ohledem na návrh Dohody o postavení jednotek mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko (15579/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. b) a d), čl. 79 odst. 2 písm. c) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0180/2019),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-0019/2020),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Republiky Srbsko.


Obnovení dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Indií ***
PDF 121kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))
P9_TA(2020)0059A9-0096/2020

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06104/2020),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/648/ES ze dne 25. června 2002 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky(1),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 186 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0090/2020),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A9‑0096/2020),

1.  uděluje souhlas s obnovením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Indické republiky.

(1) Úř. věst. L 213, 9.8.2002, s. 29.


Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ukrajinou ***
PDF 120kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou (06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE))
P9_TA(2020)0060A9-0095/2020

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06101/2020),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/96/ES ze dne 6. února 2003 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou(1),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 186 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0091/2020),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A9‑0095/2020),

1.  uděluje souhlas s obnovením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Ukrajiny.

(1) Úř. věst. L 36, 12.2.2003, s. 31.


Dohoda mezi EU a Běloruskem o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob ***
PDF 121kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))
P9_TA(2020)0061A9-0097/2020

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12158/2019),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (12160/2019),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 79 odst. 3 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0004/2020),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-0097/2020),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Běloruské republiky.


Dohoda mezi EU a Běloruskem o usnadnění udělování víz ***
PDF 120kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz (12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))
P9_TA(2020)0062A9-0090/2020

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12362/2019),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz (12363/2019),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0013/2020),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro zahraniční věci,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-0090/2020),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Běloruské republiky.


Protokol o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku ***
PDF 120kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku (13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))
P9_TA(2020)0063A9-0089/2020

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13447/2019),

–  s ohledem na Protokol o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku (13446/2019),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0187/2019),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A9‑0089/2020),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a výkonnému sekretariátu Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).


Dohoda mezi ES a Mauritánií o partnerství v odvětví rybolovu: prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek ***
PDF 122kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019 (12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))
P9_TA(2020)0064A9-0088/2020

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12928/2019),

–  s ohledem na Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019 (12927/2019),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0175/2019),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A9‑0088/2020),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Mauritánské islámské republiky.


Záchranná síť na ochranu příjemců podpory z programů EU: vypracování pohotovostního plánu VFR
PDF 153kWORD 52k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 s doporučeními Komisi ohledně záchranné sítě na ochranu příjemců programů Unie: vypracování pohotovostního plánu VFR (2020/2051(INL))
P9_TA(2020)0065A9-0099/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na článek 311 a čl. 312 odst. 4 SFEU,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1),

–  s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–2027 a který dne 2. května 2018 předložila Komise(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020(3),

–  s ohledem na průběžnou zprávu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: je čas splnit očekávání občanů(5),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021(6),

–  s ohledem na bod 16 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(7),

–  s ohledem na bod 10 Interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí(8),

–  s ohledem na články 47 a 54 jednacího řádu,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0099/2020),

A.  vzhledem k tomu, že Komise měla v souladu s článkem 25 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 svůj návrh nového VFR předložit do 1. ledna 2018, rozhodla se jej však o několik měsíců odložit;

B.  vzhledem k tomu, že dne 14. března 2018 byl Parlament prvním orgánem Unie, který přijal svůj postoj a stanovil si priority ohledně VFR po roce 2020;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 2. května 2018 představila soubor legislativních návrhů o VFR na období 2021–2027 a o vlastních zdrojích Unie, na nějž navázala legislativními návrhy na vytvoření nových programů a nástrojů Unie; vzhledem k tomu, že tento návrh zahrnoval celkový strop VFR ve výši 1 134,6 miliardy EUR v cenách roku 2018, neboli 1,11 % HND EU-27 před krizí(9) (včetně 0,03 % z Evropského rozvojového fondu), který byl výrazně nižší než odhadovaných 1,16 % u VFR 2014–2020 v poměru k HND EU-27, přičemž deklarovaným cílem bylo poskytnout základ pro rychlé uzavření jednání před volbami do Parlamentu v roce 2019;

D.  vzhledem k tomu, že Parlament dne 14. listopadu 2018 přijal průběžnou zprávu s podrobnými číselnými údaji, které dosahují celkového stropu VFR ve výši 1 324,1 miliardy EUR v cenách roku 2018 (1,3 % HND EU-27), a pozměňovacími návrhy, která představuje jeho mandát k vyjednávání, a od té doby je připraven na zahájení jednání s Radou, aby bylo včas dosaženo dohody; vzhledem k tomu, že mandát k vyjednávání byl opět potvrzen dne 10. října 2019;

E.  vzhledem k tomu, že mezi listopadem 2018 a dubnem 2019 přijal Parlament rekordní rychlostí mandáty k vyjednávání nebo postoje v prvním čtení k téměř všem odvětvovým programům a souhlasil s tím, že s Radou bude jednat o několika dílčích dohodách a společných ujednáních, aby nezpožďoval proces zřizování nových programů; vzhledem k tomu, že metodika Rady při přípravě jednacích osnov VFR, které zahrnují významný počet odvětvových ustanovení, na něž se vztahuje řádný legislativní postup, Radě brání v tom, aby s Parlamentem jednala o klíčových aspektech odvětvových legislativních aktů a o návrhu týkajícím se právního státu;

F.  vzhledem k tomu, že Evropská rada již několikrát prodloužila časový rámec pro dosažení politické dohody o VFR, čímž de facto ohrozila hladký přechod z VFR 2014–2020 na VFR 2021–2027;

G.  vzhledem k tomu, že finské předsednictví Rady předložilo první číselné údaje Radě pro obecné záležitosti a Evropské radě teprve v prosinci 2019, tj. více než 18 měsíců po předložení návrhů Komise; vzhledem k tomu, že návrh finského předsednictví vůbec nezohledňoval postoj Parlamentu;

H.  vzhledem k tomu, že zvláštní zasedání Evropské rady ohledně VFR, které svolal předseda Evropské rady a jež se konalo ve dnech 20.–21. února 2020, nedospělo k žádným závěrům;

I.  vzhledem k tomu, že po neúspěchu zvláštního summitu má nyní Evropská rada velké zpoždění oproti časovému rámci z roku 2013 pro jednání o VFR 2014–2020, kdy Evropská rada dosáhla politické dohody dne 8. února 2013; vzhledem k tomu, že kvůli následným jednáním mezi Parlamentem a Radou byly VFR a odvětvové legislativní akty přijaty velmi pozdě, což vedlo k závažným zdržením při přechodu na VFR 2014–2020 a zahajování unijních programů, a to na úkor příjemců a občanů, zejména v případě programů spravovaných v rámci sdíleného řízení;

J.  vzhledem k tomu, že kvůli řetězícím se zpožděním a bez ohledu na to, kdy Evropská rada konečně přijme závěry, existuje nyní skutečné riziko, že o příštím VFR nebude rozhodnuto včas, aby mohl vstoupit v platnost dne 1. ledna 2021, a že nedojde k hladkému přechodu z VFR 2014–2020 na VFR 2021–2027, a to i kvůli riziku, že se postoje Parlamentu a Rady mohou velmi lišit a že budou zapotřebí intenzivní interinstitucionální jednání jak v rámci postupu souhlasu, tak v rámci řádného legislativního postupu;

K.  vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19, ačkoli jasně prokázala význam silného rozpočtu EU a jeho potenciál pro komplexní a okamžitou reakci Unie, dále zpozdila jednání a dohodu o budoucím VFR v Evropské radě a ovlivňuje podmínky, za nichž by interinstitucionální jednání byla možná;

L.  vzhledem k tomu, že pokud by nový VFR nebyl přijat včas, čl. 312 odst. 4 SFEU obsahuje ustanovení o záchranné síti na ochranu příjemců programů Unie ve formě automatického a dočasného prodloužení stropů a dalších ustanovení z posledního roku stávajícího rámce – to by v roce 2021 znamenalo celkový strop ve výši 162 243 milionů EUR v cenách z roku 2018 neboli 172 173 milionů EUR ve stávajících cenách, což by se rovnalo 1,15 % HND EU-27;

M.  vzhledem k tomu, že základní akty velké řady stávajících výdajových programů však obsahují data ukončení platnosti, která by spolu s nedostatečnou operační připraveností mohla oslabit záchrannou síť poskytovanou SFEU; vzhledem k tomu, že tato data ukončení platnosti by musela být posunuta nebo zrušena, aby byly splněny zásady uvedené v čl. 312 odst. 4 SFEU a aby se zabránilo zastavení příslušných programů, které by poškodilo jejich příjemce a celou Unii, zejména v období krize;

N.  vzhledem k tomu, že Parlament následně ve svém usnesení ze dne 10. října 2019 Komisi naléhavě vyzval, aby s cílem ochránit příjemce a zajistit kontinuitu financování začala připravovat pohotovostní plán VFR, který měl být předložen na začátku roku 2020, aby se usnadnilo jeho rychlé přijetí ze strany Parlamentu a Rady;

O.  vzhledem k tomu, že Komise již připustila rizika, která by pro příští VFR mohla vzniknout v souvislosti s případným ukončením platnosti nebo nepřijetím některých legislativních aktů, zejména tím, že předložila přechodné nařízení, jehož cílem je poskytnout jistotu a kontinuitu cílovým příjemcům;

P.  vzhledem k tomu, že Parlament byl již dlouho dopředu připraven a opakovaně varoval před zastavením programů Unie a zároveň připomínal, že se nehodlá nechat donutit k přijetí špatné dohody o VFR kvůli časovému tlaku;

Q.  vzhledem ke zdravotní krizi v důsledku pandemie COVID-19 spolu s nebývalým sociálně-ekonomickým dopadem na život občanů je více než naléhavé zamezit diskontinuitě nebo neřízenému prodloužení stávajícího VFR a programů; vzhledem k tomu, že je čím dále důležitější zajistit, aby Unie mohla provádět své operace, ambiciózně reagovat na krizi a nabídnout strategii oživení, a to navzdory tomu, že datum vstoupení nového VFR v platnost je nejisté; vzhledem k tomu, že Komise by v tomto ohledu měla vyslat zúčastněným stranám jednoznačný signál;

R.  vzhledem k tomu, že rozpočet Unie na rok 2021 by měl nadále řešit bezprostřední sociální a hospodářské důsledky mimořádné události související s pandemií COVID-19; vzhledem k tomu, že ambiciózní, odpovědný a na solidaritu zaměřený pohotovostní plán VFR by ve srovnání s opožděným a nevyhovujícím VFR mohl být lepším základem unijní reakce na krizi, strategie oživení a politických priorit, který by navazoval na stávající programy s náležitými úpravami, změnou zaměření a flexibilitou, jakož i pozitivní opatření přijatá již v rámci rozpočtu na rok 2020; vzhledem k tomu, že jednání o příštím VFR jsou nadále naléhavá, a to i s ohledem na čas potřebný k zahájení nových programů a ke změně a ratifikaci nového rozhodnutí o vlastních zdrojích;

S.  vzhledem k tomu, že je nyní zásadní, aby Komise jakožto strážkyně Smluv a držitelka práva podnětu předložila příslušné nezbytné legislativní návrhy a operační ustanovení a aby v souladu s ústním i písemným závazkem, který dne 16. července 2019 přijala nově zvolená předsedkyně Komise, reagovala legislativním aktem v případech, kdy Parlament většinou hlasů všech poslanců přijme usnesení, v němž Komisi požádá o předložení legislativních návrhů;

1.  žádá, aby Komise do 15. června 2020 na základě příslušných právních základů pro jednotlivé výdajové programy(10) a s ohledem na čl. 312 odst. 4 SFEU předložila v souladu s doporučeními uvedenými v připojené příloze návrh na pohotovostní plán VFR, který poskytne záchrannou síť na ochranu příjemců programů Unie;

2.  žádá, aby pohotovostní plán VFR:

   zrušil nebo posunul časová omezení stanovená v základních aktech všech příslušných výdajových programů VFR,
   v případě, že to je z právního hlediska nezbytné, tj. zejména u programů spravovaných v rámci sdíleného řízení, aktualizoval příslušné finanční částky na základě technického prodloužení úrovní stanovených pro rok 2020,
   přezkoumal pravidla a cíle příslušných výdajových programů, tak aby bylo v rámci těchto programů možné dočasně přijmout opatření na řešení a zmírnění přímých hospodářských a sociálních důsledků pandemie COVID-19 a na podporu oživení,
   umožnil za tímto účelem cílená navýšení prostředků vycházející z pozitivních opatření, která byla přijata již v rámci rozpočtu na rok 2020, a zavedení nejnaléhavějších nových nástrojů a iniciativ v rámci balíčku opatření na obnovu a rekonstrukci po ukončení pandemie COVID-19;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a doporučení, které je přílohou tohoto usnesení, Komisi a Radě.

PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

A.  ZÁSADY A CÍLE NÁVRHU

1.  Cílem pohotovostního plánu VFR je poskytnout záchrannou síť na ochranu příjemců programů Unie pro případ, že VFR 2021–2027 nebude schválen dostatečně včas na to, aby mohl vstoupit v platnost dne 1. ledna 2021. Pohotovostní plán VFR by měl zajistit uspokojivou míru předvídatelnosti a kontinuity při plnění rozpočtu Unie. Měl by rovněž umožnit reagovat na bezprostřední sociální a hospodářské následky pandemie COVID-19 a přispět k oživení.

2.  Pohotovostní plán VFR by se měl skládat z jednoho nebo několika legislativních návrhů na zrušení nebo posunutí časových omezení stanovených v základních aktech všech příslušných výdajových programů, a v případě, že to je z právního hlediska nezbytné, tj. zejména u programů spravovaných v rámci sdíleného řízení, na aktualizaci příslušných finančních částek na základě technického prodloužení úrovní stanovených pro rok 2020. Součástí legislativních návrhů by měla být i dočasná změna zaměření cílů všech příslušných výdajových programů tak, aby tyto programy mohly co nejlépe řešit bezprostřední dopady koronavirové krize. Za tímto účelem by měly návrhy případně upravit pravidla tak, aby byla zajištěna maximální flexibilita, zejména při provádění programů sdíleného řízení, včetně prodloužení platnosti všech legislativních opatření přijatých v roce 2020 a přijetí kroků v návaznosti na ně s cílem pomoci členským státům a příjemcům zmírnit dopad pandemie COVID-19.

3.  Pohotovostní plán VFR by měl umožnit cílené posílení příslušných výdajových programů v rozpočtu na rok 2021 a zavedení nejnaléhavějších nových legislativních nástrojů, opatření a programů jako součást balíčku opatření na rekonstrukci a obnovu potřebného v době po skončení koronavirové krize.

4.  Pohotovostní plán VFR by měl být předložen do 15. června 2020, pokud do té doby nebude v rámci jednání o VFR mezi Parlamentem a Radou dosaženo politické dohody. Tento časový rámec pro předložení pohotovostního plánu řeší dvě naléhavé otázky: a) zajistit, aby byl rozpočtový proces na rok 2021 zahájen se všemi nezbytnými informacemi týkajícími se pohotovostního plánování; b) zajistit, aby spolunormotvůrci mohli přijmout příslušné legislativní návrhy před dohodovacím řízením o rozpočtu na rok 2021. V té době bude muset rozpočtový orgán přijmout konečné rozhodnutí o rozpočtu Unie na příští rok, ať už na základě nového VFR 2021–2027, nebo na základě prodloužení stropů na rok 2020;

5.  Opatření nezbytná pro provádění pohotovostního plánu by měla být financována prostřednictvím ročního rozpočtu v mezích stropů VFR pro rok 2020 a ustanovení o flexibilitě VFR 2014–2020 rozšířených v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU, na základě technického prodloužení částek, které rozpočtový orgán již schválil pro rok 2020, navýšených o 2% deflátor a dodatečných částek potřebných k provádění balíčku opatření na rekonstrukci a obnovu po skončení pandemie COVID-19. V rámci tohoto technického prodloužení by měly být také určeny vnitrostátní příděly u programů spravovaných v rámci sdíleného řízení.

B.  NÁVRHOVANÉ OPATŘENÍ

1.  Předložit jeden nebo několik legislativních návrhů na:

–  zrušení nebo posunutí časových omezení stanovených v základních aktech všech příslušných výdajových programů VFR,

–  v případě, že je to z právního hlediska nezbytné, tj. zejména u programů spravovaných v rámci sdíleného řízení, na aktualizaci příslušných finančních částek na základě technického prodloužení úrovní stanovených pro rok 2020, a

–  přezkoumání pravidel a cílů příslušných výdajových programů, tak aby bylo v rámci těchto programů možné dočasně přijmout opatření na řešení a zmírnění přímých hospodářských a sociálních důsledků pandemie COVID-19 a na podporu oživení, včetně prodloužení platnosti všech legislativních opatření přijatých za tímto účelem v roce 2020 a přijetí kroků v návaznosti na ně.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) COM(2018)0322.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0075.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.
(5) Přijaté texty, P9_TA(2019)0032.
(6) COM(2019)0581.
(7) Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.
(8) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(9) Hrubý národní důchod odhadovaný v době předložení návrhu VFR dne 2. května 2018, bez zohlednění následného a budoucího vývoje, zejména v důsledku koronavirové krize.
(10) Čl. 19 odst.2, čl. 21 odst. 2, články 33, 42, čl. 43 odst. 2, čl. 46 písm. d), čl. 77 odst. 2, čl. 78 odst. 2, čl. 79 odst.2, čl. 79 odst. 4, čl. 81 odst. 1, čl. 81 odst. 2, čl. 82 odst. 1, článek 84, čl. 87 odst. 2, čl. 91 odst. 1, čl. 100 odst. 2, články 113, 114, 149, čl. 153 odst. 2 písm. a), článek 164, čl. 165 odst. 4, čl. 166 odst. 4, čl. 167 odst. 5, čl. 168 odst. 4 písm. b), čl. 168 odst. 5, články 169, 172, čl. 173 odst. 3, články 175, 177, 178, čl. 182 odst. 1, čl. 182 odst. 4, články 183, 188, čl. 189 odst. 2, čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2, čl. 195 odst. 2, články 196, 197, 203, čl. 207 odst. 2, čl. 209 odst. 1, čl. 212 odst. 2, čl. 214 odst. 5, článek 325, čl. 338 odst. 1, články 349, 352 SFEU a článek 203 Smlouvy o Euratomu.


Mezinárodní osobní autokarová a autobusová doprava v příhraničních oblastech: kabotáž mezi Německem a Švýcarskem ***I
PDF 133kWORD 43k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0221),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 2 odst. 1 a 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0001/2019),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. září 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9‑0006/2020),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. května 2020 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/…, kterým se Německo zmocňuje ke změně jeho dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

P9_TC1-COD(2019)0107


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2020/853.)

(1) Úř. věst. C 14, 15.1.2020, s. 118.


Mezinárodní osobní autokarová a autobusová doprava v příhraničních oblastech: kabotáž mezi Itálií a Švýcarskem ***I
PDF 132kWORD 44k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi (COM(2019)0223 – C9‑0002/2019 – 2019/0108(COD))
P9_TA(2020)0067A9-0007/2020

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0223),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 2 odst. 1 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9‑0002/2019),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. září 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na články 59 a 40 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9‑0007/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. května 2020 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu o povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

P9_TC1-COD(2019)0108


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2020/854.)

(1) Úř. věst C 14, 15.1.2020, s. 118.


Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů ve Spojeném království *
PDF 118kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Spojeném království (14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))
P9_TA(2020)0068A9-0100/2020

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (14247/2019),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0198/2019),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti(1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9‑0100/2020),

1.  zamítá návrh Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí