Indeks 
Vedtagne tekster
Onsdag den 13. maj 2020 - Bruxelles
Mærkning af dæk: brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre ***II
 Mindstekrav til genbrug af vand ***II
 Statusaftale mellem EU og Montenegro om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro ***
 Statusaftale mellem EU og Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Serbien ***
 Forlængelse af aftalen mellem EU og Indien om videnskabeligt og teknologisk samarbejde ***
 Forlængelse af aftalen mellem EU og Ukraine om videnskabeligt og teknologisk samarbejde ***
 Aftale mellem EU og Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse ***
 Aftale mellem EU og Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa ***
 Ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT-konventionen) - Protokol ***
 Fiskeripartnerskabsaftale mellem EF og Mauretanien: fiskerimuligheder og finansiel modydelse. Forlængelse af protokollen ***
 Et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan
 International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Tyskland og Schweiz ***I
 International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Italien og Schweiz ***I
 Det Forenede Kongeriges elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *

Mærkning af dæk: brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre ***II
PDF 119kWORD 41k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre parametre, om ændring af forordning (EU) 2017/1369 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009 (14649/2/2019 – C9-0078/2020 – 2018/0148(COD))
P9_TA(2020)0055A9-0094/2020

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14649/2/2019 – C9-0078/2020),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0296),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9‑0094/2020),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 26.3.2019, P8_TA(2019)0230.


Mindstekrav til genbrug af vand ***II
PDF 124kWORD 43k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand (15301/2/2019 – C9-0107/2020 – 2018/0169(COD))
P9_TA(2020)0056A9-0098/2020

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (15301/2/2019 – C9-0107/2020),

–  der henviser til udtalelse af 12. december 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 6. december 2018(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0337),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A9-0098/2020),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Kommissionens erklæring om mikroplast

Kommissionen erkender, at mikroplast er stoffer, der giver anledning til stigende bekymring med hensyn til vandkvalitet. På den baggrund og i betragtning af, at det er et generelt spørgsmål, der ikke er begrænset til genvundet vand, forpligter Kommissionen sig til at fortsætte sin indsats for at løse dette vigtige problem.

(1) EUT C 110 af 22.3.2019, s. 94.
(2) EUT C 86 af 7.3.2019, s. 353.
(3) Vedtagne tekster af 12.2.2019, P8_TA(2019)0071.


Statusaftale mellem EU og Montenegro om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro ***
PDF 116kWORD 41k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Montenegro om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro (06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE))
P9_TA(2020)0057A9-0018/2020

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06847/2019),

–  der henviser til udkast til statusaftale mellem Den Europæiske Union og Montenegro om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro (06846/2019),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra b) og d), artikel 79, stk. 2, litra c), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0138/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0018/2020),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Montenegros regering og parlament.


Statusaftale mellem EU og Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Serbien ***
PDF 115kWORD 41k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Serbien (15581/2018 – C9-0180/2019 – 2018/0409(NLE))
P9_TA(2020)0058A9-0019/2020

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15581/2018),

–  der henviser til udkast til statusaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Serbien (15579/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra b) og d), artikel 79, stk. 2, litra c), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0180/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0019/2020),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Serbiens regering og parlament.


Forlængelse af aftalen mellem EU og Indien om videnskabeligt og teknologisk samarbejde ***
PDF 113kWORD 42k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))
P9_TA(2020)0059A9-0096/2020

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06104/2020),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/648/EF af 25. juni 2002 om underskrivelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien(1),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9‑0090/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9‑0096/2020),

1.  godkender forlængelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Indiens regering og parlament.

(1) EFT L 213 af 9.8.2002, s. 29.


Forlængelse af aftalen mellem EU og Ukraine om videnskabeligt og teknologisk samarbejde ***
PDF 112kWORD 42k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine (06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE))
P9_TA(2020)0060A9-0095/2020

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06101/2020),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2003/96/EF af 6. februar 2003 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine(1),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9‑0091/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9‑0095/2020),

1.  godkender forlængelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Ukraines regering og parlament.

(1) EUT L 36 af 12.2.2003, s. 31.


Aftale mellem EU og Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse ***
PDF 113kWORD 41k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))
P9_TA(2020)0061A9-0097/2020

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12158/2019),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (12160/2019),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 79, stk. 3, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0004/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0097/2020),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Hvideruslands regering og parlament.


Aftale mellem EU og Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa ***
PDF 112kWORD 42k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))
P9_TA(2020)0062A9-0090/2020

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12362/2019),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (12363/2019),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0013/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0090/2020),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Hvideruslands regering og parlament.


Ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT-konventionen) - Protokol ***
PDF 114kWORD 40k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))
P9_TA(2020)0063A9-0089/2020

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13447/2019),

–  der henviser til protokol om ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (13446/2019),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0187/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A9-0089/2020),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til eksekutivsekretariatet for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT).


Fiskeripartnerskabsaftale mellem EF og Mauretanien: fiskerimuligheder og finansiel modydelse. Forlængelse af protokollen ***
PDF 116kWORD 41k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2019 (12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))
P9_TA(2020)0064A9-0088/2020

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12928/2019),

–  der henviser til aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2019 (12927/2019),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0175/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til udtalelse fra Budgetkontroludvalget,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A9‑0088/2020),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Islamiske Republik Mauretaniens regering og parlament.


Et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan
PDF 135kWORD 50k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 13. maj 2020 med henstillinger til Kommissionen om et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan (2020/2051(INL))
P9_TA(2020)0065A9-0099/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 311 og artikel 312, stk. 4, i TEUF,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027(2),

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste FFR, forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020(3),

–  der henviser til sin interimsbetænkning af 14. november 2018 om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale(4),

–  der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger(5),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021(6),

–  der henviser til punkt 16 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(7),

–  der henviser til punkt 10 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning(8),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 47 og 54,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0099/2020),

A.  der henviser til, at Kommissionen burde have forelagt sit forslag til en ny FFR inden den 1. januar 2018 i overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013, men i stedet besluttede at udsætte det med flere måneder;

B.  der henviser til, at Parlamentet den 14. marts 2018 var den første EU-institution, der vedtog sin holdning og fastlagde sine prioriteter for FFR efter 2020;

C.  der henviser til, at Kommissionen den 2. maj 2018 fremlagde en række lovforslag om FFR for 2021-2027 og Unionens egne indtægter, efterfulgt af lovforslag om oprettelse af nye EU-programmer og -instrumenter; der henviser til, at dette forslag indebar et samlet FFR-loft på 1 134,6 mia. EUR i 2018-priser eller 1,11 % af EU-27's BNI inden krisen(9) (herunder 0,03 % fra Den Europæiske Udviklingsfond), som indebar en betydelig reduktion sammenlignet med de anslåede 1,16 % i FFR for 2014-2020 i forhold til EU-27's BNI, med det erklærede mål om at skabe grundlag for en hurtig forhandling, der kunne afsluttes inden valget til Parlamentet i 2019;

D.  der henviser til, at Parlamentet den 14. november 2018 vedtog sin interimsbetænkning med detaljerede tal, svarende til et samlet FFR-loft på 1 324,1 mia. EUR i 2018-priser (1,3 % af EU-27's BNI), og ændringer, der udgør dets forhandlingsmandat, og siden har været parat til at indlede forhandlinger med Rådet med henblik på rettidigt at nå frem til en aftale; der henviser til, at forhandlingsmandatet blev bekræftet den 10. oktober 2019;

E.  der henviser til, at Parlamentet i perioden fra november 2018 til april 2019 med rekordhastighed vedtog forhandlingsmandater eller førstebehandlingsholdninger for næsten alle sektorprogrammer og accepterede at forhandle om flere delaftaler og fælles forståelser med Rådet for ikke at forsinke processen med at oprette de nye programmer; der henviser til, at Rådets metode med udarbejdelse af FFR-forhandlingskasser, der omfatter et betydeligt antal sektorspecifikke bestemmelser, der henhører under den almindelige lovgivningsprocedure, har forhindret Rådet i at forhandle med Parlamentet om centrale aspekter af de sektorspecifikke retsakter samt om forslaget om retsstatsprincippet;

F.  der henviser til, at Det Europæiske Råd allerede flere gange har forlænget fristen for at nå til en politisk aftale om FFR, hvilket de facto mindsker muligheden for at sikre en gnidningsløs overgang fra FFR for 2014-2020 til FFR for 2021-2027;

G.  der henviser til, at det finske formandskab for Rådet først fremlagde de første tal for Rådet for Almindelige Anliggender og Det Europæiske Råd i december 2019, dvs. mere end 18 måneder efter Kommissionens forslag; der henviser til, at det finske formandskabs forslag helt så bort fra Parlamentets holdning;

H.  der henviser til, at Det Europæiske Råd på sit ekstraordinære møde om FFR den 20.-21. februar 2020, som formanden for Det Europæiske Råd indkaldte til, ikke nåede frem til nogen konklusion;

I.  der henviser til, at Det Europæiske Råd efter det mislykkede ekstraordinære topmøde nu er langt bagud i forhold til 2013-tidsrammen for forhandlingerne om FFR for 2014-2020, da Det Europæiske Råd nåede frem til politisk enighed den 8. februar 2013; der henviser til, at FFR og de sektorspecifikke retsakter efter de efterfølgende forhandlinger mellem Parlamentet og Rådet blev vedtaget på et meget sent tidspunkt, hvilket har ført til alvorlige tilbageslag for overgangen til FFR for 2014-2020 og iværksættelsen af EU-programmer til skade for støttemodtagere og borgere, navnlig i forbindelse med programmer med delt forvaltning;

J.  der henviser til, at der i lyset af rækkefølgen af forsinkelser, og uanset hvornår Det Europæiske Råd endelig vedtager konklusioner, nu er en konkret risiko for, at den næste FFR ikke vil blive vedtaget i tide til, at den kan træde i kraft den 1. januar 2021, og at der ikke vil være nogen gnidningsløs overgang fra FFR for 2014-2020 til FFR for 2021-2027, idet der også tages hensyn til risikoen for, at der er vidt forskellige holdninger i Parlamentet og Rådet, og at der er behov for intense interinstitutionelle forhandlinger inden for rammerne af godkendelsesproceduren og den almindelige lovgivningsprocedure;

K.  der henviser til, at covid-19-udbruddet, til trods for at det fremhævede betydningen af og potentialet i et stærkt EU-budget for at sikre en omfattende og øjeblikkelig EU-indsats, yderligere har forsinket forhandlingerne og aftalen om den næste FFR i Det Europæiske Råd og påvirker de betingelser, hvorunder der kan føres interinstitutionelle forhandlinger;

L.  der henviser til, at der i henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF bør indføres et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer i form af en automatisk og midlertidig forlængelse af gyldighedsperioden for lofterne og andre bestemmelser i det sidste år af den nuværende ramme, hvilket vil resultere i et samlet loft på 162 243 mio. EUR i 2018-priser eller 172 173 mio. EUR i løbende priser i 2021, hvilket svarer til 1,15 % af EU-27's BNI;

M.  der henviser til, at basisretsakterne for et betydeligt antal af de nuværende udgiftsprogrammer imidlertid indeholder udløbsdatoer, som sammen med den manglende parathed på operationelt plan kan undergrave det sikkerhedsnet, der er fastsat i TEUF; der henviser til, at disse udløbsdatoer ville skulle forlænges eller ophæves for at være i overensstemmelse med de principper, der ligger til grund for artikel 312, stk. 4, i TEUF, og for at undgå, at de pågældende programmer lukkes ned, hvilket ville være til skade for modtagerne og Unionen som helhed, navnlig i krisetider;

N.  der henviser til, at Parlamentet derfor i sin beslutning af 10. oktober 2019 indtrængende opfordrede Kommissionen til at påbegynde udarbejdelsen af en FFR-nødplan med henblik på at beskytte støttemodtagerne og sikre kontinuitet i finansieringen, der skal forelægges i begyndelsen af 2020 for at fremme en hurtig vedtagelse af Parlamentet og Rådet;

O.  der henviser til, at Kommissionen allerede har anerkendt de risici, der er forbundet med det potentielle udløb eller manglende vedtagelse af visse retsakter for den næste FFR, nemlig ved at foreslå en overgangsforordning, der har til formål at skabe sikkerhed og kontinuitet for de endelige modtagere;

P.  der henviser til, at Parlamentet i lang tid har været forberedt og gentagne gange har advaret mod at lukke EU-programmer ned og erklærer, at det ikke agter at blive tvunget til at acceptere en dårlig FFR-aftale på grund af tidspres;

Q.  der henviser til, at sundhedskrisen som følge af covid-19-udbruddet og de hidtil usete socioøkonomiske konsekvenser for borgernes liv i endnu højere grad bevirker, at det er endnu mere afgørende at fjerne enhver risiko for diskontinuitet eller en ukontrolleret forlængelse af den nuværende FFR og de nuværende programmer; der henviser til, at det er blevet stadig vigtigere at sikre, at Unionen vil være i stand til at udføre sine aktiviteter og fremlægge en ambitiøs kriseberedskabs- og genopretningsstrategi på trods af den usikre dato for ikrafttrædelsen af den nye FFR; der henviser til, at Kommissionen i denne forbindelse bør sende et utvetydigt budskab til aktørerne;

R.  der henviser til, at Unionens budget for 2021 fortsat bør beskæftige sig med de umiddelbare sociale og økonomiske konsekvenser af covid-19-krisen; der henviser til, at en ambitiøs, ansvarlig og solidaritetsorienteret FFR-nødplan kan udgøre et bedre grundlag end en forsinket og utilstrækkelig FFR til at gennemføre Unionens krisereaktion, genopretningsstrategi og politiske prioriteter på grundlag af de eksisterende programmer med de nødvendige tilpasninger, omjusteringer og fleksibilitet samt de positive foranstaltninger, der allerede er truffet under 2020-budgettet; der henviser til, at forhandlingerne om den næste FFR fortsat vil være presserende, også i betragtning af den tid, der er nødvendig for at iværksætte de nye programmer samt ændre og ratificere den nye afgørelse om egne indtægter;

S.  der henviser til, at det nu er bydende nødvendigt for Kommissionen at forelægge de relevante nødvendige lovgivningsforslag og operationelle bestemmelser i sin egenskab af traktaternes vogter og indehaveren af initiativretten og i overensstemmelse med Kommissionens valgte formands mundtlige og skriftlige tilsagn af 16. juli 2019 om at reagere med en lovgivningsmæssig retsakt, når Parlamentet, der træffer afgørelse med et flertal af sine medlemmer, vedtager beslutninger med anmodning om, at Kommissionen forelægger lovgivningsforslag;

1.  anmoder Kommissionen om senest den 15. juni 2020 på grundlag af det relevante retsgrundlag for hvert udgiftsprogram(10) og i lyset af artikel 312, stk. 4, i TEUF at fremsætte et forslag til en FFR-nødplan for at tilvejebringe et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer i overensstemmelse med henstillingerne i bilaget;

2.  anmoder om, at FFR-nødplanen

   ophæver eller forlænger de tidsfrister, der er fastsat i basisretsakterne for alle relevante FFR-udgiftsprogrammer
   ajourfører, hvor det er juridisk nødvendigt, de relevante finansielle beløb, navnlig for programmer med delt forvaltning, på grundlag af en teknisk forlængelse af 2020-niveauerne
   reviderer de regler og mål, der gælder for de relevante udgiftsprogrammer, så de midlertidigt kan fokusere på at tackle og afbøde de umiddelbare økonomiske og sociale konsekvenser af covid-19-udbruddet og bidrage til genopretningen
   giver mulighed for en målrettet styrkelse med henblik herpå på grundlag af de positive foranstaltninger, der allerede er truffet under 2020-budgettet, og for oprettelse af de mest presserende nye instrumenter og initiativer som led i genopbygnings- og genopretningspakken efter covid-19;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og henstillingerne i bilaget til Kommissionen og Rådet.

BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING

HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

A.  FORSLAGETS PRINCIPPER OG MÅL

1.  FFR-nødplanen tager sigte på at tilvejebringe et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer, hvis der ikke kan opnås enighed om FFR for 2021-2027 i tide til, at den kan træde i kraft den 1. januar 2021. FFR-nødplanen bør sikre en tilfredsstillende grad af forudsigelighed og kontinuitet i gennemførelsen af Unionens budget. Den bør desuden sætte Unionen i stand til at reagere på de umiddelbare sociale og økonomiske konsekvenser af covid-19-udbruddet og arbejde videre på genopretningen;

2.  FFR-nødplanen bør indeholde et eller flere lovgivningsforslag for at ophæve eller forlænge de tidsfrister, der er fastsat i basisretsakterne for alle de pågældende udgiftsprogrammer, og, hvor det er juridisk nødvendigt, navnlig for programmer med delt forvaltning, ajourføre de relevante finansielle beløb på grundlag af en teknisk forlængelse af 2020-niveauerne. De(t) lovgivningsforslag, der foreslås, bør også omfatte en midlertidig reorientering af målene for alle de relevante udgiftsprogrammer, for at de bedst muligt kan håndtere de umiddelbare konsekvenser af covid-19-udbruddet. Med samme formål bør de(t) forslag, hvor det er relevant, omfatte en justering af reglerne for at give maksimal fleksibilitet i gennemførelsen af navnlig programmer med delt forvaltning, herunder udvidelse og opfølgning af alle de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der blev indført i 2020 for at støtte medlemsstaterne og modtagerne med at afbøde virkningerne af covid-19-udbruddet.

3.  FFR-nødplanen bør give mulighed for en målrettet styrkelse af de relevante udgiftsprogrammer i 2021-budgettet og for udarbejdelsen af de mest presserende nye retsakter, foranstaltninger og programmer som led i den genopbygnings- og genopretningspakke, der er nødvendig efter covid-19-udbruddet.

4.  FFR-nødplanen bør forelægges senest den 15. juni 2020, medmindre FFR-forhandlingerne mellem Parlamentet og Rådet fører til en politisk aftale inden denne dato. Denne frist for fremlæggelse af nødplanen vil gøre det muligt at afhjælpe en dobbelt nødvendighed: a) at sikre, at budgetproceduren for 2021 starter med alle de nødvendige oplysninger om nødplanen; b) at sikre, at de relevante lovgivningsforslag kan vedtages af medlovgiverne inden forliget om budgettet for 2021. Dette vil være det tidspunkt, hvor budgetmyndigheden skal træffe en endelig afgørelse om næste års EU-budget, enten på grundlag af en ny FFR for 2021-2027 eller på grundlag af en forlængelse af lofterne for 2020.

5.  De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af nødplanen, bør finansieres over det årlige budget inden for rammerne af FFR-lofterne for 2020 og af fleksibilitetsbestemmelserne i FFR for 2014-2020, som er forlænget i overensstemmelse med artikel 312, stk. 4, i TEUF, dvs. på grundlag af en teknisk forlængelse af de beløb, som budgetmyndigheden allerede er blevet enige om i 2020, forhøjet med en deflator på 2 % og med yderligere beløb, der er nødvendige for gennemførelsen af genopbygnings- og genopretningspakken efter covid-19. Denne tekniske forlængelse bør også fastlægge de nationale rammebeløb under programmerne med delt forvaltning.

B.  FORANSTALTNINGER, DER BØR INDGÅ I FORSLAGET

1.  Et eller flere lovgivningsforslag for at:

–  ophæve eller forlænge de tidsfrister, der er fastsat i basisretsakterne for alle relevante FFR-udgiftsprogrammer

–  ajourføre, hvor det er juridisk nødvendigt, navnlig for programmer med delt forvaltning, de relevante finansielle beløb på grundlag af en teknisk forlængelse af 2020-niveauerne, og

–  revidere de regler og mål, der gælder for de pågældende udgiftsprogrammer, så de midlertidigt kan fokusere på at tackle og afbøde de umiddelbare økonomiske og sociale konsekvenser af covid-19-udbruddet og bidrage til genopretningen, herunder udvidelse og opfølgning af alle lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er indført i 2020 til dette formål.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(2) COM(2018)0322.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0075.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0449.
(5) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0032.
(6) COM(2019)0581.
(7) EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
(8) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(9) Bruttonationalindkomsten som forventet på tidspunktet for forelæggelsen af FFR-forslaget den 2. maj 2018, idet der ikke tages hensyn til den efterfølgende og kommende udvikling, navnlig som følge af covid-19-krisen.
(10) Artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 2, artikel 33 og 42, artikel 43, stk. 2, artikel 46, litra d), artikel 77, stk. 2, artikel 78, stk. 2, artikel 79, stk. 2 og 4, artikel 81, stk. 1 og 2, artikel 82, stk. 1, artikel 84, artikel 87, stk. 2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 113, 114 og 149, artikel 153, stk. 2, litra a), artikel 164, artikel 165, stk. 4, artikel 166, stk. 4, artikel 167, stk. 5, artikel 168, stk. 4, litra b), artikel 168, stk. 5, artikel 169 og 172, artikel 173, stk. 3, artikel 175, 177 og 178, artikel 182, stk. 1 og 4, artikel 183 og 188, artikel 189, stk. 2, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2, artikel 195, stk. 2, artikel 196, 197 og 203, artikel 207, stk. 2, artikel 209, stk. 1, artikel 212, stk. 2, artikel 214, stk. 5, artikel 325, artikel 338, stk. 1, artikel 349 og 352 i TEUF samt Euratomtraktatens artikel 7, stk. 1, og artikel 203.


International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Tyskland og Schweiz ***I
PDF 129kWORD 39k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0221),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 2, stk. 1, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0001/2019),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. september 2019(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A9-0006/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. maj 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2020/... om at bemyndige Tyskland til at ændre sin bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med udøvelse af international personbefordring ad vej med bus i grænseregionerne mellem de to lande

P9_TC1-COD(2019)0107


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2020/853.)

(1) EUT C 14 af 15.1.2020, s. 118.


International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Italien og Schweiz ***I
PDF 124kWORD 39k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførsel af international personbefordring med bus i grænseregionerne mellem de to lande (COM(2019)0223 – C9–0002/2019 – 2019/0108(COD))
P9_TA(2020)0067A9-0007/2020

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0223),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 2, stk. 1, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0002/2019),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. september 2019(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 40,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A9-0007/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. maj 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2020/... om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med udøvelse af international personbefordring ad vej med bus i grænseregionerne mellem de to lande

P9_TC1-COD(2019)0108


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2020/854.)

(1) EUT C 14 af 15.1.2020, s. 118.


Det Forenede Kongeriges elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *
PDF 113kWORD 42k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om udkast til Rådets afgørelse om Det Forenede Kongeriges elektroniske udveksling af fingeraftryksdata (14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))
P9_TA(2020)0068A9-0100/2020

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (14247/2019),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0198/2019),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særlig artikel 33,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 82,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0100/2020),

1.  forkaster Rådets udkast;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik