Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
Σήμανση των ελαστικών επισώτρων: εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παράμετροι ***II
 Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ***II
 Συμφωνία ΕΕ-Μαυροβουνίου περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο Μαυροβούνιο ***
 Συμφωνία ΕΕ-Σερβίας περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Σερβία ***
 Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Ινδίας ***
 Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας ***
 Συμφωνία ΕΕ-Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια ***
 Συμφωνία ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων ***
 Τροποποίηση της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) - Πρωτόκολλο ***
 Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας στον τομέα της αλιείας: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή – Παράταση του πρωτοκόλλου ***
 Δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της ΕΕ: κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ
 Διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές: ενδομεταφορές μεταξύ Γερμανίας και Ελβετίας ***I
 Διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές: ενδομεταφορές μεταξύ Ιταλίας και Ελβετίας ***I
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο *

Σήμανση των ελαστικών επισώτρων: εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παράμετροι ***II
PDF 118kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 (14649/2/2019 – C9-0078/2020 – 2018/0148(COD))
P9_TA(2020)0055A9-0094/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14649/2/2019 – C9-0078/2020),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0296),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0094/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26.3.2019, P8_TA(2019)0230.


Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ***II
PDF 123kWORD 47k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (15301/2/2019 – C9-0107/2020 – 2018/0169(COD))
P9_TA(2020)0056A9-0098/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (15301/2/2019 – C9‑0107/2020),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0337),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0098/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στον παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής για τα μικροπλαστικά

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα μικροπλαστικά είναι ουσίες που προκαλούν ανησυχία σε σχέση με την ποιότητα του νερού. Με βάση αυτό το στοιχείο και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ζήτημα γενικού χαρακτήρα που δεν περιορίζεται μόνο στο ανακτημένο νερό, η Επιτροπή αναλαμβάνει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την περαιτέρω αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού ζητήματος.

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 94.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 353.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 12.2.2019, P8_TA(2019)0071.


Συμφωνία ΕΕ-Μαυροβουνίου περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο Μαυροβούνιο ***
PDF 114kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με τo σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο Μαυροβούνιο (06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE))
P9_TA(2020)0057A9-0018/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06847/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο Μαυροβούνιο (06846/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0138/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0018/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Μαυροβουνίου.


Συμφωνία ΕΕ-Σερβίας περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Σερβία ***
PDF 113kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σερβίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Σερβίας (15581/2018 – C9-0180/2019 – 2018/0409(NLE))
P9_TA(2020)0058A9-0019/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15581/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σερβίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Σερβίας (15579/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0180/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0019/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Σερβίας.


Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Ινδίας ***
PDF 113kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))
P9_TA(2020)0059A9-0096/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06104/2020),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/648/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0090/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0096/2020),

1.  εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Ινδίας.

(1) ΕΕ L 213 της 9.8.2002, σ. 29.


Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας ***
PDF 113kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας (06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE))
P9_TA(2020)0060A9-0095/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06101/2020),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, για τη σύναψη συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ουκρανίας(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0091/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0095/2020),

1.  εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ουκρανίας.

(1) ΕΕ L 36 της 12.2.2003, σ. 31.


Συμφωνία ΕΕ-Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια ***
PDF 113kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))
P9_TA(2020)0061A9-0097/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12158/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (12160/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0004/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0097/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.


Συμφωνία ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων ***
PDF 112kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))
P9_TA(2020)0062A9-0090/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12362/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (12363/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0013/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0090/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.


Τροποποίηση της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) - Πρωτόκολλο ***
PDF 113kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της Διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))
P9_TA(2020)0063A9-0089/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13447/2019),

–  έχοντας υπόψη το τροποποιητικό πρωτόκολλο της Διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (13446/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ν) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0187/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0089/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια των κρατών μελών και την εκτελεστική γραμματεία της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (επιτροπή ICCAT).


Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας στον τομέα της αλιείας: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή – Παράταση του πρωτοκόλλου ***
PDF 115kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2019 (12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))
P9_TA(2020)0064A9-0088/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12928/2019),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2019 (12927/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0175/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0088/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας.


Δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της ΕΕ: κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ
PDF 149kWORD 54k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ένωσης: κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ (2020/2051(INL))
P9_TA(2020)0065A9-0099/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311 και 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 με τίτλο «Το προσεχές ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020»(3),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021(6),

–  έχοντας υπόψη το σημείο 16 της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(7),

–  έχοντας υπόψη το σημείο 10 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(8),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 47 και 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0099/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει υποβάλει την πρότασή της για νέο ΠΔΠ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, αλλά αποφάσισε, αντίθετα, να την αναβάλει επί αρκετούς μήνες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Μαρτίου 2018, το Κοινοβούλιο ήταν το πρώτο θεσμικό όργανο της Ένωσης που ενέκρινε τη θέση του και όρισε τις προτεραιότητές του για το ΠΔΠ μετά το 2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε δέσμη νομοθετικών προτάσεων σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027 και τους ιδίους πόρους της Ένωσης, την οποία ακολούθησαν νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση νέων προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση αυτή οδήγησε σε συνολικό ανώτατο όριο ΠΔΠ ύψους 1 134,6 δισεκατομμυρίων EUR σε τιμές 2018, ή 1,11 % του ΑΕΕ της ΕΕ των 27 προ κρίσης(9) (συμπεριλαμβανομένου του 0,03 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης), κάτι που είχε ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση σε σχέση με το εκτιμώμενο 1,16 % του ΠΔΠ 2014-2020 σε σχέση με το ΑΕΕ της ΕΕ των 27, με δεδηλωμένο στόχο να εξασφαλιστεί μια βάση για ταχεία διαπραγμάτευση που θα ολοκληρωνόταν πριν από τις εκλογές για το Κοινοβούλιο του 2019·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Νοεμβρίου 2018, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ενδιάμεση έκθεσή του με λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία, που αντιστοιχεί σε ένα συνολικό ανώτατο όριο ΠΔΠ ύψους 1 324,1 δισεκατομμυρίων EUR σε τιμές 2018 (1,3 % του ΑΕΕ της ΕΕ των 27), και τροποποιήσεις που συνιστούσαν τη διαπραγματευτική εντολή του, και ότι έκτοτε είναι έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαπραγματευτική εντολή του επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις 10 Οκτωβρίου 2019·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ Νοεμβρίου του 2018 και Απριλίου του 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε διαπραγματευτικές εντολές ή θέσεις σε πρώτη ανάγνωση με εξαιρετική ταχύτητα για όλα σχεδόν τα τομεακά προγράμματα και συμφώνησε να πραγματευθεί αρκετές επιμέρους συμφωνίες και κοινές αντιλήψεις με το Συμβούλιο προκειμένου να μην καθυστερήσει η διαδικασία για τη θέσπιση των νέων προγραμμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεθοδολογία του Συμβουλίου για την προετοιμασία των διαπραγματευτικών πλαισίων του ΠΔΠ, που περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό τομεακών διατάξεων οι οποίες εμπίπτουν στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εμπόδισε το Συμβούλιο να διαπραγματευθεί με το Κοινοβούλιο βασικές πτυχές των τομεακών νομοθετικών πράξεων, καθώς και την πρόταση για το κράτος δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ήδη παρατείνει επανειλημμένα το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το ΠΔΠ, περιορίζοντας εκ των πραγμάτων τη δυνατότητα να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση από το ΠΔΠ 2014-2020 στο ΠΔΠ 2021-2027·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα στοιχεία υποβλήθηκαν από τη φινλανδική προεδρία του Συμβουλίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόλις τον Δεκέμβριο του 2019, δηλαδή μετά από διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών από τις προτάσεις της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της φινλανδικής Προεδρίας αγνόησε παντελώς τη θέση του Κοινοβουλίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ΠΔΠ στις 20-21 Φεβρουαρίου 2020, την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεν κατέληξε σε συμπεράσματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την αποτυχία της έκτακτης συνόδου κορυφής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει πλέον σοβαρή καθυστέρηση σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του 2013 για τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία στις 8 Φεβρουαρίου 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις επακόλουθες διαπραγματεύσεις μεταξύ του του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το ΠΔΠ και οι τομεακές νομοθετικές πράξεις εγκρίθηκαν σε πολύ όψιμο στάδιο, με αποτέλεσμα σοβαρές καθυστερήσεις στη μετάβαση στο ΠΔΠ 2014-2020 και στην έναρξη των προγραμμάτων της Ένωσης σε βάρος των δικαιούχων και των πολιτών, ιδίως σε σχέση με τα προγράμματα επιμερισμένης διαχείρισης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα των διαδοχικών καθυστερήσεων και ανεξάρτητα από το πότε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνει εντέλει σε συμπεράσματα, υπάρχει πλέον απτός κίνδυνος το επόμενο ΠΔΠ να μη συμφωνηθεί εγκαίρως ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021 και να μην υπάρξει ομαλή μετάβαση από το ΠΔΠ 2014-2020 στο ΠΔΠ 2021-2027, δεδομένου επίσης του κινδύνου να υπάρξει ευρεία απόκλιση στις θέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ανάγκη για εντατικές διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο τόσο της διαδικασίας έγκρισης όσο και της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημική έξαρση της Covid-19, αν και αναδεικνύει τη σημασία και το δυναμικό ενός ισχυρού προϋπολογισμού της Ένωσης για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης και άμεσης αντίδρασης της Ένωσης, καθυστέρησε περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις και τη συμφωνία για το επόμενο ΠΔΠ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επηρεάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να διεξαχθούν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί εγκαίρως ένα νέο ΠΔΠ, το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ προβλέπει ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ένωσης υπό μορφή αυτόματης και προσωρινής παράτασης των ανώτατων ορίων και άλλων διατάξεων του τελευταίου έτους του παρόντος πλαισίου, που θα οδηγήσει σε συνολικό ανώτατο όριο 162 243 εκατομμυρίων EUR σε τιμές 2018 ή 172 173 εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές, το 2021, πράγμα που εκτιμάται ότι ισοδυναμεί με το 1,15 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές πράξεις σημαντικού αριθμού τρεχόντων προγραμμάτων δαπανών, ωστόσο, περιλαμβάνουν ημερομηνίες λήξης οι οποίες, σε συνδυασμό με την έλλειψη επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενδέχεται να υπονομεύσουν το δίχτυ ασφαλείας που προβλέπει η ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ημερομηνίες λήξης θα πρέπει να παραταθούν ή να αρθούν, προκειμένου να καταστούν συνεπείς με τις αρχές που διέπουν το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ και να αποφευχθεί το κλείσιμο των σχετικών προγραμμάτων το οποίο θα απέβαινε σε βάρος των δικαιούχων και της Ένωσης συνολικά, ιδίως σε καιρούς κρίσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο κάλεσε, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, στο ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019, να αρχίσει την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ, με στόχο την προστασία των δικαιούχων και τη διασφάλιση της συνέχειας της χρηματοδότησης, το οποίο θα υποβληθεί στις αρχές του 2020 προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη αναγνωρίσει τους κινδύνους που ενέχει η πιθανή λήξη ή μη έγκριση ορισμένων νομοθετικών πράξεων για το επόμενο ΠΔΠ, και συγκεκριμένα προτείνοντας έναν μεταβατικό κανονισμό που αποσκοπεί στην παροχή ασφάλειας και συνέχειας για τους τελικούς δικαιούχους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει προετοιμαστεί προ πολλού και έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για το κλείσιμο προγραμμάτων της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ότι δεν προτίθεται να εξαναγκαστεί να αποδεχτεί μια κακή συμφωνία για το ΠΔΠ λόγω πίεσης χρόνου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγειονομική κρίση που οφείλεται στην επιδημική έξαρση της Covid-19 και οι πρωτοφανείς κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος ασυνέχειας ή μη ομαλής επέκτασης του τρέχοντος ΠΔΠ και των τρεχόντων προγραμμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθίσταται όλο και πιο σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα είναι σε θέση να διεξάγει τις δραστηριότητές της και να παράσχει μια φιλόδοξη στρατηγική για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ανάκαμψη, παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου ΠΔΠ είναι αβέβαιη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να στείλει στα ενδιαφερόμενα μέρη ένα σαφές μήνυμα στο θέμα αυτό·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 θα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις άμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της Covid-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα φιλόδοξο, υπεύθυνο και προσανατολισμένο στην αλληλεγγύη σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ θα μπορούσε να παράσχει μια καλύτερη βάση από ένα καθυστερημένο και ανεπαρκές ΠΔΠ προκειμένου να επιτευχθούν η αντίδραση στην κρίση, η στρατηγική ανάκαμψης και οι πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, βάσει των υφιστάμενων προγραμμάτων και με τις κατάλληλες αναπροσαρμογές, προσανατολισμούς και ευελιξίες, καθώς και των θετικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ εξακολουθούν να έχουν επείγοντα χαρακτήρα, συνεκτιμώντας και τον χρόνο που θα απαιτηθεί στη συνέχεια για την έναρξη των νέων προγραμμάτων και για την τροποποίηση και κύρωση της νέας απόφασης για τους ιδίους πόρους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να υποβάλει η Επιτροπή τις σχετικές αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις και επιχειρησιακές διατάξεις, υπό την ιδιότητά της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών και κατόχου του δικαιώματος πρωτοβουλίας, και σύμφωνα με την προφορική και γραπτή δέσμευση που ανέλαβε η εκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής στις 16 Ιουλίου 2019, να απαντά με νομοθετική πράξη όταν το Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των μελών του, εγκρίνει ψηφίσματα με τα οποία ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, έως τις 15 Ιουνίου 2020, με βάση τις σχετικές νομικές βάσεις για κάθε πρόγραμμα δαπανών(10) και υπό το πρίσμα του άρθρου 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, πρόταση για σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ ώστε να παρασχεθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ένωσης, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρατίθενται στο παράρτημα·

2.  ζητεί, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ:

   να αίρει ή να παρατείνει τις προθεσμίες που προβλέπονται στις βασικές πράξεις όλων των σχετικών προγραμμάτων δαπανών του ΠΔΠ·
   όταν είναι νομικά αναγκαίο, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης, να επικαιροποιεί τα σχετικά χρηματικά ποσά βάσει τεχνικής παράτασης των επιπέδων του 2020·
   να αναθεωρεί τους κανόνες και τους στόχους που διέπουν τα σχετικά προγράμματα δαπανών, ώστε να μπορούν να αναπροσανατολιστούν προσωρινά στην αντιμετώπιση και τον μετριασμό των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της επιδημικής έκρηξης του Covid-19 και να συμβάλλουν στην ανάκαμψη·
   να επιτρέπει στοχευμένες ενισχύσεις προς τον σκοπό αυτό, με βάση τα θετικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2020· και, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ανασυγκρότηση και την ανάκαμψη μετά τη Covid-19, τη θέσπιση των πλέον επειγόντων νέων μέσων και πρωτοβουλιών·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις επισυναπτόμενες συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Α.  ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.  Σκοπός του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ είναι να παράσχει ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ένωσης σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η έγκαιρη συμφωνία για το ΠΔΠ 2021-2027 ώστε να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ θα πρέπει να εξασφαλίζει ικανοποιητικό βαθμό προβλεψιμότητας και συνέχειας στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να δώσει μια απάντηση στις άμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της επιδημικής έκρηξης της Covid-19 και να εργαστεί για την ανάκαμψη.

2.  Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικές προτάσεις για την άρση ή την παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στις βασικές πράξεις όλων των σχετικών προγραμμάτων δαπανών και, όταν είναι νομικά αναγκαίο, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης, επικαιροποίηση των σχετικών χρηματικών ποσών βάσει τεχνικής παράτασης των επιπέδων του 2020. Η νομοθετική πρόταση ή οι νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν έναν προσωρινό αναπροσανατολισμό των στόχων όλων των σχετικών προγραμμάτων δαπανών, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις άμεσες συνέπειες της επιδημικής έξαρσης της Covid-19. Για τον ίδιο σκοπό, όπου είναι σκόπιμο, η πρόταση ή οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια αναπροσαρμογή των κανόνων, ώστε να υπάρχει μέγιστη ευελιξία στην εφαρμογή, ιδίως των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης και της παρακολούθησης όλων των νομοθετικών του 2020 για τη στήριξη των κρατών μελών και των δικαιούχων με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της επιδημικής έξαρσης του Covid-19.

3.  Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ θα πρέπει να επιτρέπει στοχευμένες ενισχύσεις των σχετικών προγραμμάτων δαπανών στον προϋπολογισμό του 2021 και τη θέσπιση των πλέον επειγόντων νέων νομοθετικών μέσων, μέτρων και προγραμμάτων, στο πλαίσιο της δέσμης για την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση που απαιτείται μετά την επιδημική έξαρση της Covid-19.

4.  Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 15 Ιουνίου 2020, εκτός εάν οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Το χρονοδιάγραμμα αυτό για την υποβολή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης καλύπτει μια διπλή ανάγκη: α) να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού για το έτος 2021 θα εκκινήσει με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης· β) να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις θα μπορούν να εγκριθούν από τους συννομοθέτες πριν από τη συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό του 2021. Αυτό θα είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης του επόμενου έτους, είτε βάσει ενός νέου ΠΔΠ 2021-2027 είτε βάσει παράτασης των ανώτατων ορίων του 2020.

5.  Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον ετήσιο προϋπολογισμό, εντός των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για το 2020 και των διατάξεων ευελιξίας του ΠΔΠ 2014-2020, όπως παρατείνονται σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, με βάση τεχνική παράταση των ποσών που έχουν ήδη συμφωνηθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2020, αυξημένων κατά αποπληθωριστή 2 % και κατά τα πρόσθετα ποσά που απαιτεί η εφαρμογή της δέσμης για την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση μετά την επιδημική έξαρση της Covid-19. Αυτή η τεχνική παράταση θα πρέπει επίσης να καθορίζει τα εθνικά κονδύλια στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης.

Β.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

1.  Μία ή περισσότερες νομοθετικές προτάσεις για:

–  την άρση ή την παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στις βασικές πράξεις όλων των σχετικών προγραμμάτων δαπανών του ΠΔΠ,

–  όταν είναι νομικά αναγκαίο, ιδίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης, την επικαιροποίηση των σχετικών χρηματικών ποσών βάσει τεχνικής παράτασης των επιπέδων του 2020, και

–  την αναθεώρηση των κανόνων και των στόχων που διέπουν τα σχετικά προγράμματα δαπανών, ώστε να μπορέσουν να επαναπροσανατολιστούν προς την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της επιδημικής έκρηξης της Covid-19 και να βοηθήσουν στην ανάκαμψη, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης και της παρακολούθησης όλων των νομοθετικών μέτρων του 2020 για τον σκοπό αυτό.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) COM(2018)0322.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0075.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032.
(6) COM(2019)0581.
(7) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(8) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(9) Το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα, όπως προβλεπόταν κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασης για το ΠΔΠ στις 2 Μαΐου 2018, δεν λαμβάνει υπόψη μεταγενέστερες και επερχόμενες εξελίξεις, ιδίως ως αποτέλεσμα της κρίσης του Covid-19.
(10) Άρθρα 19 παράγραφος 2, 21 παράγραφος 2, 33, 42, 43 παράγραφος 2, 46 στοιχείο δ), 77 παράγραφος 2, 78 παράγραφος 2, 79 παράγραφος 2, 79 παράγραφος 4, 81 παράγραφος 1, 81 παράγραφος 2, 82 παράγραφος 1, 84, 87 παράγραφος 2, 91 παράγραφος 1, 100 παράγραφος 2, 113, 114, 149, 153 παράγραφος 2 στοιχείο α), 164, 165 παράγραφος 4, 166 παράγραφος 4, 167 παράγραφος 5, 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), 168 παράγραφος 5, 169, 172, 173 παράγραφος 3, 175, 177, 178, 182 παράγραφος 1, 182 παράγραφος 4, 183, 188, 189 παράγραφος 2, 192 παράγραφος 1, 194 παράγραφος 2, 195 παράγραφος 2, 196 197, 203, 207 παράγραφος 2, 209 παράγραφος 1, 212 παράγραφος 2, 214 παράγραφος 5, 325, 338 παράγραφος 1, 349, 352 ΣΛΕΕ και άρθρα 7 παράγραφος 1 και 203 της Συνθήκης Ευρατόμ.


Διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές: ενδομεταφορές μεταξύ Γερμανίας και Ελβετίας ***I
PDF 127kWORD 46k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0221),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0001/2019),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2019(1),

–  αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0006/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαΐου 2020 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2020/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο της εκτέλεσης διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών

P9_TC1-COD(2019)0107


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2020/853.)

(1) ΕΕ C 14 της 15.1.2020, σ. 118.


Διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές: ενδομεταφορές μεταξύ Ιταλίας και Ελβετίας ***I
PDF 121kWORD 45k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Ιταλίας να διαπραγματευθεί και να συνάψει συμφωνία με την Ελβετία με την οποία να επιτρέπονται οι υπηρεσίες ενδομεταφορών κατά την εκτέλεση διεθνών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών (COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))
P9_TA(2020)0067A9-0007/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0223),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, τα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0002/2019),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2019(1),

–  αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 40 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0007/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαΐου 2020 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2020/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Ιταλίας να διαπραγματευθεί και να συνάψει συμφωνία με την Ελβετία με την οποία να επιτρέπονται οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο της εκτέλεσης διεθνών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών

P9_TC1-COD(2019)0108


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2020/854.)

(1) ΕΕ C 14 της 15.1.2020, σ. 118.


Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο *
PDF 116kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο (14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))
P9_TA(2020)0068A9-0100/2020

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (14247/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία το Κοινοβούλιο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0198/2019),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9‑0100/2020),

1.  απορρίπτει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου