Index 
Antagna texter
Onsdagen den 13 maj 2020 - Bryssel
Märkning av däck: drivmedelseffektivitet och andra viktiga parametrar ***II
 Minimikrav för återanvändning av vatten ***II
 Statusavtalet mellan EU och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro ***
 Statusavtalet mellan EU och Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Serbien ***
 Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Indien ***
 Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ukraina ***
 Avtalet mellan EU och Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet ***
 Avtalet mellan EU och Vitryssland om förenklat viseringsförfarande ***
 Ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten – protokoll ***
 Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning. Förlängning av protokollet ***
 Ett skyddsnät för mottagare av stöd från EU-program: upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen
 Internationella persontransporter med buss i gränsregionerna: cabotagetrafik mellan Tyskland och Schweiz ***I
 Internationella persontransporter med buss i gränsregionerna: cabotagetrafik mellan Italien och Schweiz ***I
 Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket *

Märkning av däck: drivmedelseffektivitet och andra viktiga parametrar ***II
PDF 113kWORD 41k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra parametrar, om ändring av förordning (EU) 2017/1369 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009 (14649/2/2019 – C9-0078/2020 – 2018/0148(COD))
P9_TA(2020)0055A9-0094/2020

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (14649/2/2019 – C9‑0078/2020),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0296),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A9-0094/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter 26.3.2019, P8_TA(2019)0230.


Minimikrav för återanvändning av vatten ***II
PDF 122kWORD 46k
Resolution
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten (15301/2/2019 – C9-0107/2020 – 2018/0169(COD))
P9_TA(2020)0056A9-0098/2020

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (15301/2/2019–C9‑0107/2020),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 december 2018(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0337),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A9-0098/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande om mikroplaster

Kommissionen erkänner att mikroplaster är ämnen som ger upphov till allt större oro när det gäller vattenkvalitet. I ljuset av detta, och med beaktande av att det är en allmän fråga som inte är begränsad till återvunnet vatten, åtar sig kommissionen att fortsätta sina ansträngningar för att hantera denna viktiga fråga.

(1) EUT C 110, 22.3.2019, s. 94.
(2) EUT C 86, 7.3.2019, s. 353.
(3) Antagna texter, 12.2.2019, P8_TA(2019)0071.


Statusavtalet mellan EU och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro ***
PDF 110kWORD 41k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro (06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE))
P9_TA(2020)0057A9-0018/2020

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06847/2019),

–  med beaktande av utkastet till statusavtal mellan Europeiska unionen och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro (06846/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 led b och d, artikel 79.2 led c samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0138/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0018/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Montenegro.


Statusavtalet mellan EU och Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Serbien ***
PDF 110kWORD 41k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien (15581/2018 – C9-0180/2019 – 2018/0409(NLE))
P9_TA(2020)0058A9-0019/2020

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15581/2018),

–  med beaktande av utkastet till statusavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien (15579/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 led b och d, artikel 79.2 led c och artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9‑0180/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0019/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Serbien.


Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Indien ***
PDF 111kWORD 41k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))
P9_TA(2020)0059A9-0096/2020

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06104/2020),

–  med beaktande av rådets beslut 2002/648/EG av den 25 juni 2002 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0090/2020),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A9-0096/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Indien.

(1) EGT L 213, 9.8.2002, s. 29.


Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ukraina ***
PDF 109kWORD 41k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE))
P9_TA(2020)0060A9-0095/2020

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06101/2020),

–  med beaktande av rådets beslut 2003/96/EG av den 6 februari 2003 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0091/2020),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A9-0095/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Ukraina.

(1) EUT L 36, 12.2.2003, s. 31.


Avtalet mellan EU och Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet ***
PDF 111kWORD 41k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet (12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))
P9_TA(2020)0061A9-0097/2020

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12158/2019),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet (12160/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 79.3 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0004/2020),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0097/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Belarus(1).

(1) Tidigare kallad Republiken Vitryssland.


Avtalet mellan EU och Vitryssland om förenklat viseringsförfarande ***
PDF 111kWORD 42k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar (12362/2019– C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))
P9_TA(2020)0062A9-0090/2020

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12362/2019),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar (12363/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 led a samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0013/2020),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för utrikesfrågor,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0090/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Belarus(1).

(1) Tidigare kallad Republiken Vitryssland.


Ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten – protokoll ***
PDF 108kWORD 41k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))
P9_TA(2020)0063A9-0089/2020

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13447/2019),

–  med beaktande av protokollet om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (13446/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0187/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A9-0089/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen, till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till sekretariatet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).


Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning. Förlängning av protokollet ***
PDF 112kWORD 41k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019 (12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))
P9_TA(2020)0064A9-0088/2020

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12928/2019),

–  med beaktande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019 (12927/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0175/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från budgetutskottet,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A9-0088/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Islamiska republiken Mauretanien.


Ett skyddsnät för mottagare av stöd från EU-program: upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen
PDF 134kWORD 49k
Resolution
Bilaga
Europaparlamentets resolution av den 13 maj 2020 med rekommendationer till kommissionen om ett säkerhetsnät till skydd för unionsprogrammens stödmottagare: upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen (2020/2051(INL))
P9_TA(2020)0065A9-0099/2020

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 311 och 312.4 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1),

–  med beaktande av förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021‑2027, som kommissionen lade fram den 2 maj 2018(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020(3),

–  med beaktande av sitt interimsbetänkande av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel, dags att uppfylla medborgarnas förväntningar(5),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021(6),

–  med beaktande av punkt 16 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(7),

–  med beaktande av punkt 10 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning(8),

–  med beaktande av artiklarna 47 och 54 i arbetsordningen,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0099/2020), och av följande skäl:

A.  Kommissionen skulle ha lagt fram sitt förslag till en ny flerårig budgetram före den 1 januari 2018, i enlighet med artikel 25 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013, men beslutade i stället att skjuta upp det med flera månader.

B.  Som första EU-institution antog parlamentet sin ståndpunkt den 14 mars 2018 och fastställde sina prioriteringar för den fleråriga budgetramen efter 2020.

C.  Den 2 maj 2018 lade kommissionen fram ett antal lagstiftningsförslag om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 och EU:s egna medel som följdes av lagstiftningsförslag om att inrätta nya EU-program och EU-instrument. Enligt förslaget skulle det totala taket för den fleråriga budgetramen ligga på 1 134,6 miljarder EUR i 2018 års priser, eller 1,11 % av EU-27:s BNI före krisen(9) (inklusive 0,03 % från Europeiska utvecklingsfonden), vilket är en betydande minskning jämfört med de beräknade 1,16 % av EU-27:s BNI för den fleråriga budgetramen 2014–2020, med det uttalade målet att detta skulle utgöra grund för en snabb förhandling som skulle avslutas före Europaparlamentsvalet 2019.

D.  Parlamentet antog den 14 november 2018 ett interimsbetänkande med detaljerade sifferuppgifter där det totala taket för den fleråriga budgetramen ligger på 1 324,1 miljarder EUR i 2018 års priser (1,3 % av EU-27:s BNI) och ändringsförslag som utgör dess förhandlingsmandat, och har sedan dess varit berett att inleda förhandlingar med rådet för att i rätt tid nå en överenskommelse. Förhandlingsmandatet bekräftades på nytt den 10 oktober 2019.

E.  Mellan november 2018 och april 2019 antog parlamentet i rekordfart förhandlingsmandat eller ståndpunkter vid första behandlingen i fråga om nästan alla sektorsvisa program och gick med på att förhandla flera partiella och gemensamma överenskommelser med rådet för att inte försena inrättandet av de nya programmen. Rådets metod att för den fleråriga budgetramen utarbeta förhandlingspaket innefattande ett betydande antal sektorsspecifika bestämmelser som omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet har gjort att rådet inte har förhandlat med parlamentet om viktiga aspekter av de sektorsspecifika lagstiftningsakterna samt om förslaget om rättsstatsprincipen.

F.  Europeiska rådet har redan flera gånger förlängt tidsfristen för att nå en politisk överenskommelse om den fleråriga budgetramen, vilket i praktiken minskar möjligheten att säkerställa en smidig övergång från den fleråriga budgetramen 2014–2020 till den fleråriga budgetramen 2021–2027.

G.  Det var det finländska rådsordförandeskapet som först i december 2019 föreslog de första sifferuppgifterna i rådet (allmänna frågor) och Europeiska rådet, dvs. mer än 18 månader efter kommissionens förslag. Det finländska ordförandeskapets förslag tog ingen hänsyn till parlamentets ståndpunkt.

H.  Det extra mötet i Europeiska rådet den 20–21 februari 2020 om den fleråriga budgetramen, sammankallat av Europeiska rådets ordförande, ledde inte fram till några slutsatser.

I.  Efter det resultatlösa extra toppmötet ligger nu Europeiska rådet långt efter jämfört med 2013 angående förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014–2020, då Europeiska rådet nådde en politisk överenskommelse den 8 februari 2013. Efter därpå följande förhandlingar mellan parlamentet och rådet antogs den fleråriga budgetramen och de sektorsspecifika lagstiftningsakterna i ett mycket sent skede, vilket ledde till att övergången till den fleråriga budgetramen 2014–2020 och lanseringen av unionsprogram försenades kraftigt till förfång för stödmottagare och medborgare, särskilt i fråga om program med delad förvaltning.

J.  Med tanke på de upprepade förseningarna och oavsett när Europeiska rådet till slut antar en uppgörelse finns det nu en påtaglig risk att nästa fleråriga budgetram inte kommer att antas i tid för att kunna träda i kraft den 1 januari 2021 och att det inte sker någon smidig övergång från den fleråriga budgetramen 2014–2020 till den fleråriga budgetramen 2021–2027, vilket även är en risk med tanke på parlamentets och rådets vitt skilda ståndpunkter och behovet av intensiva interinstitutionella förhandlingar inom ramen för både godkännandeförfarandet och det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

K.  Covid-19-utbrottet har trots att det visar på vikten och potentialen av en stark unionsbudget för att säkerställa omfattande och omedelbara unionsåtgärder ytterligare försenat förhandlingarna och överenskommelsen om nästa fleråriga budgetram i Europeiska rådet, och det påverkar också omständigheterna för hur de interinstitutionella förhandlingarna kan genomföras.

L.  Om en ny flerårig budgetram inte antas i tid föreskriver artikel 312.4 i EUF-fördraget ett skyddsnät för unionsprogrammens stödmottagare i form av en automatisk och tillfällig förlängning av taken och övriga bestämmelser för nuvarande budgetrams sista år, vilket skulle innebära ett totalt tak på 162 243 miljoner EUR i 2018 års priser eller 172 173 miljoner EUR i löpande priser 2021, vilket skulle motsvara 1,15 % av EU-27:s BNI.

M.  De grundläggande rättsakterna för ett betydande antal av nuvarande utgiftsprogram innehåller emellertid slutdatum, vilket jämte bristen på operativ beredskap kan äventyra det säkerhetsnät som EUF-fördraget föreskriver. Dessa slutdatum skulle behöva förlängas eller upphävas för samstämmighet med de principer som ligger till grund för artikel 312.4 i EUF-fördraget och för att de berörda programmen inte ska avbrytas till förfång för stödmottagarna och unionen som helhet, särskilt i kristider.

N.  Parlamentet uppmanade i sin resolution av den 10 oktober 2019 därför eftertryckligen kommissionen att börja utarbeta en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen i syfte att skydda stödmottagarna och säkerställa kontinuerlig finansiering. Planen skulle läggas fram i början av 2020 för att snabbt kunna antas av parlamentet och rådet.

O.  Kommissionen har redan erkänt riskerna med att vissa rättsakter för nästa fleråriga budgetram löper ut eller inte antas, nämligen genom att föreslå en övergångsförordning som ska ge de slutliga stödmottagarna säkerhet och kontinuitet.

P.  Parlamentet har varit ute i god tid och upprepade gånger varnat för avbrott i unionsprogram och samtidigt förklarat att det inte tänker tvingas gå med på en dålig överenskommelse om den fleråriga budgetramen på grund av tidspress.

Q.  Hälsokrisen till följd av covid-19-utbrottet och de socioekonomiska konsekvenserna utan motstycke för medborgarnas liv gör det desto angelägnare att undanröja alla risker för att innevarande fleråriga budgetram och program avbryts eller förlängs på ett oordnat sätt. Det har blivit allt viktigare att säkerställa att unionen kan genomföra sin verksamhet och erbjuda en ambitiös strategi för krishantering och återhämtning, trots osäkerheten kring när en ny flerårig budgetram kan träda i kraft. Kommissionen bör sända ett entydigt budskap till berörda parter i detta avseende.

R.  Unionsbudgeten för 2021 bör fortsätta att ta itu med de omedelbara sociala och ekonomiska konsekvenserna av covid-19-krisen. En ambitiös, ansvarsfull och solidarisk beredskapsplan för den fleråriga budgetramen kan utgöra en bättre grund än en sen och inadekvat flerårig budgetram för unionens krishantering, återhämtningsstrategi och politiska prioriteringar, utgående från befintliga program med lämpliga anpassningar och justeringar och lämplig flexibilitet samt de positiva åtgärder som redan vidtagits inom ramen för 2020 års budget. Förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram kommer alltjämt att brådska, även med beaktande av den som tid som därefter behövs för att inleda nya program samt ändra och ratificera det nya beslutet om egna medel.

S.  Kommissionen måste nu i egenskap av fördragens väktare och med sin initiativrätt lägga fram relevanta nödvändiga lagstiftningsförslag och operativa bestämmelser, och i linje med de muntliga och skriftliga åtaganden som kommissionens tillträdande ordförande gjorde den 16 juli 2019 svara med en lagstiftningsakt när parlamentet med en majoritet av sina ledamöter antar resolutioner med uppmaning till kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag.

1.  Europaparlamentet begär att kommissionen senast den 15 juni 2020, på grundval av relevant rättslig grund för varje utgiftsprogram(10) och artikel 312.4 i EUF-fördraget, lägger fram ett förslag till beredskapsplan för den fleråriga budgetramen för att tillhandahålla ett skyddsnät för unionsprogrammens stödmottagare, med iakttagande av rekommendationerna i bifogade bilaga.

2.  Europaparlamentet begär att beredskapsplanen för den fleråriga budgetramen

   upphäver eller förlänger de tidsfrister som fastställs i de grundläggande rättsakterna för alla relevanta utgiftsprogram inom den fleråriga budgetramen,
   när så är juridiskt nödvändigt och särskilt inom ramen för program med delad förvaltning, uppdaterar relevanta ekonomiska belopp på grundval av en teknisk förlängning av 2020 års nivåer,
   ändrar de regler och mål som styr de berörda utgiftsprogrammen så att de tillfälligt kan ändra inriktning och i stället hantera och mildra de omedelbara ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-utbrottet och hjälpa till med återhämtningen,
   möjliggör riktade förstärkningar i detta syfte, utgående från de positiva åtgärder som redan vidtagits inom ramen för 2020 års budget, samt inrättande av de nya instrument och initiativ som är mest brådskande som ett led i återuppbyggnads- och återhämtningspaketet efter covid-19-krisen.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade rekommendationer till kommissionen och rådet.

BILAGA TILL FÖRSLAGET TILL RESOLUTION

REKOMMENDATIONER AVSEENDE INNEHÅLLET I DET BEGÄRDA FÖRSLAGET

A.  FÖRSLAGETS PRINCIPER OCH MÅL

1.  Syftet med beredskapsplanen för den fleråriga budgetramen är att tillhandahålla ett säkerhetsnät till skydd för unionsprogrammens stödmottagare ifall den fleråriga budgetramen 2021–2027 inte kan antas i tid för att träda i kraft den 1 januari 2021. Beredskapsplanen bör säkerställa en tillfredsställande grad av förutsägbarhet och kontinuitet i genomförandet av unionens budget. Den bör också göra det möjligt för unionen att reagera på de omedelbara sociala och ekonomiska konsekvenserna av covid-19-utbrottet och att arbeta med återhämtningen.

2.  Beredskapsplanen bör innehålla ett eller flera lagstiftningsförslag som upphäver eller förlänger de tidsfrister som fastställs i de grundläggande rättsakterna för alla berörda utgiftsprogram och, när så är juridiskt nödvändigt och särskilt inom ramen för program med delad förvaltning, uppdatera relevanta ekonomiska belopp på grundval av en teknisk förlängning av 2020 års nivåer. Lagstiftningsförslagen bör också innehålla en tillfällig omorientering av målen för alla relevanta utgiftsprogram, så att de på bästa sätt kan hantera de omedelbara konsekvenserna av covid-19-utbrottet. Av samma skäl bör förslaget/förslagen när så är relevant omfatta en justering av bestämmelserna för att möjliggöra maximal flexibilitet vid genomförandet, särskilt av programmen med delad förvaltning, inklusive en förlängning och uppföljning av alla lagstiftningsåtgärder som införts under 2020 för att stödja medlemsstaterna och mottagarna i arbetet med att mildra effekterna av covid-19-utbrottet.

3.  Beredskapsplanen bör möjliggöra riktade förstärkningar av de relevanta utgiftsprogrammen i 2021 års budget och inrättandet av de nya lagstiftningsinstrument, åtgärder och program som är mest brådskande, som ett led i det återuppbyggnads- och återhämtningspaket som behövs efter covid-19-utbrottet.

4.  Beredskapsplanen bör läggas fram senast den 15 juni 2020, såvida inte förhandlingarna om den fleråriga budgetramen mellan parlamentet och rådet har lett fram till en politisk överenskommelse före detta datum. Tidsfristen för att lägga fram beredskapsplanen är nödvändig av två skäl: a) för att säkerställa att budgetförfarandet för 2021 inleds med all nödvändig information avseende beredskapsplanering, b) för att säkerställa att medlagstiftarna kan anta relevanta lagstiftningsförslag före förlikningen om budgeten för 2021. Detta är den tidpunkt då budgetmyndigheten ska fatta ett slutligt beslut om nästa års unionsbudget, antingen på grundval av en ny flerårig budgetram för 2021–2027 eller på grundval av en förlängning av 2020 års tak.

5.  De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av beredskapsplanen bör finansieras genom den årliga budgeten, inom gränserna för taken i den fleråriga budgetramen för 2020 och flexibilitetsbestämmelserna i den fleråriga budgetramen för 2014–2020, som förlängs i enlighet med artikel 312.4 i EUF-fördraget, på grundval av en teknisk förlängning av de belopp som redan antagits av budgetmyndigheten 2020, plus 2 % deflator, och de ytterligare belopp som är nödvändiga för genomförandet av återuppbyggnads- och återhämtningspaketet efter covid-19-krisen. Den tekniska förlängningen bör också fastställa de nationella anslagen inom ramen för program med delad förvaltning.

B.  FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

1.  Ett eller flera lagstiftningsförslag som

–  upphäver eller förlänger de tidsfrister som fastställs i de grundläggande rättsakterna för alla relevanta utgiftsprogram inom den fleråriga budgetramen,

–  när så är juridiskt nödvändigt och särskilt inom ramen för program med delad förvaltning, uppdaterar relevanta ekonomiska belopp på grundval av en teknisk förlängning av 2020 års nivåer, och

–  ändrar de regler och mål som styr de berörda utgiftsprogrammen så att de tillfälligt kan ändra inriktning och i stället hantera de omedelbara ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-utbrottet och hjälpa till med den ekonomiska återhämtningen, inklusive genom en förlängning och uppföljning av alla lagstiftningsåtgärder som införs under 2020 i detta syfte.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) COM(2018)0322.
(3) Antagna texter, P8_TA(2018)0075.
(4) Antagna texter, P8_TA(2018)0449.
(5) Antagna texter, P9_TA(2019)0032.
(6) COM(2019)0581.
(7) EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.
(8) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
(9) Bruttonationalinkomst som den förutspåddes då förslaget om den fleråriga budgetramen lades fram den 2 maj 2018, utan beaktande av därpå följande och kommande utveckling till följd av covid-19-krisen.
(10)Artiklarna 19.2, 21.2, 33, 42, 43.2, 46 d, 77.2, 78.2, 79.2, 79.4, 81.1, 81.2, 82.1, 84, 87.2, 91.1, 100.2, 113, 114, 149, 153.2 a, 164, 165.4, 166.4, 167.5, 168.4 b, 168.5, 169, 172, 173.3, 175, 177, 178, 182.1, 182.4, 183, 188, 189.2, 192.1, 194.2, 195.2, 196, 197, 203, 207.2, 209.1, 212.2, 214.5, 325, 338.1, 349, 352 i EUF-fördraget och artiklarna 7.1 och 203 i Euratomfördraget.


Internationella persontransporter med buss i gränsregionerna: cabotagetrafik mellan Tyskland och Schweiz ***I
PDF 124kWORD 45k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0221),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 2.1 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0001/2019),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 september 2019(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A9-0006/2020).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/… om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

P9_TC1-COD(2019)0107


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2020/853.)

(1) EUT C 14, 15.1.2020, s. 118.


Internationella persontransporter med buss i gränsregionerna: cabotagetrafik mellan Italien och Schweiz ***I
PDF 118kWORD 44k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))
P9_TA(2020)0067A9-0007/2020

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet fattar detta beslut,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0223),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 2.1 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0002/2019),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 september 2019(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 40 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A9-0007/2020).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/… om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

P9_TC1-COD(2019)0108


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2020/854.)

(1) EUT C 14, 15.1.2020, s. 118.


Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket *
PDF 110kWORD 41k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket (14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))
P9_TA(2020)0068A9-0100/2020

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (14247/2019),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C9‑0198/2019),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0100/2020).

1.  Europaparlamentet förkastar rådets utkast.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy