Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
 Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση ECSEL
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2»
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2018 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
 Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
 Απαλλαγή 2018:- Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
 Απαλλαγή 2018: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
 Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
 Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση SESAR
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 Απαλλαγή 2018: Eurojust
 Απαλλαγή 2018: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης
 Απαλλαγή 2018: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
 Απαλλαγή 2018: όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της ΕΕ για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
 Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
 Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Απαλλαγή 2018: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
 Προσωρινά μέτρα για τις γενικές συνελεύσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών (SE) και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών (SCE) ***
 Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021
Κείμενα
Οριστική έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου