Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel
 Geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
 Euroopa Liidu 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Lennundusohutusamet
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
 Euroopa Liidu 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeeralrve - Euroopa Parlament
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Liidu Kohus
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman
 Euroopa Liidu 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Andmekaitseinspektor
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – kontrollikoda
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA)
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste ITsüsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (euLISA)
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve
 Euroopa Liidu 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – komisjon ja rakendusametid
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
 Euroopa Liidu 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee
 Euroopa Liidu 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
 Euroopa äriühingu (SE) ja Euroopa ühistu (SCE) üldkoosolekuga seotud ajutised meetmed ***
 Euroopa Parlamendi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude eelarvestus
Tekstid (1927 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika