Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs - Brisele
 Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2"
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā”
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Shift2Rail”
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra
 2018. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra
 2018. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra
 2018. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
 ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
 ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesa
 ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
 ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
 ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
 2018. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
 ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA)
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
 ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
 2018. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs)
 2018. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra
 2018. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
 ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais Eiropas Attīstības fonds
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
 ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
 ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
 2018. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra
 ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru finanšu pārvaldība un kontrole
 Pagaidu pasākumi attiecībā uz Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE) un Eiropas kooperatīvo sabiedrību (SCE) pilnsapulcēm ***
 Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme
Teksti (2061 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika