Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 14 maj 2020 - BrysselSlutlig utgåva
 Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2
 Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget Clean Sky 2
 Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
 Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget Ecsel
 Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
 Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget Shift2Rail
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska miljöbyrån
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens järnvägsbyrå
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska byrån för GNSS
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
 Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet
 Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska unionens domstol
 Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen
 Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska datatillsynsmannen
 Ansvarsfrihet 2020: EU:s allmänna budget - revisionsrätten
 Ansvarsfrihet 2018:Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
 Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska fiskerikontrollbyrån
 Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska utrikestjänsten
 Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma Sesar-företaget
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
 Ansvarsfrihet 2018: Eurojust
 Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
 Ansvarsfrihet 2018: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
 Ansvarsfrihet 2018: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för innovation och teknik
 Ansvarsfrihet 2018: Euratoms försörjningsbyrå
 Ansvarsfrihet 2018: åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska jämställdhetsinstitutet
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska bankmyndigheten
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska arbetsmiljöbyrån
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska kemikaliemyndigheten
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens allmänna budget – Regionkommittén
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
 Ansvarsfrihet 2018: Europeiska läkemedelsmyndigheten
 Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 Ansvarsfrihet 2018: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
 Tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i europabolag och europeiska kooperativa föreningar ***
 Parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2021
Texter
Slutlig utgåva (2043 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy