Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 14 май 2020 г. - БрюкселОкончателна версия
Генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие ECSEL
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за околна среда
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по морска безопасност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за ГНСС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие SESAR
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за обучение
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Евроюст
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за иновации и технологии
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Oсми, Девети, Десети и Единадесети европейски фонд за развитие
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за равенство между половете
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейския банков орган
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по химикали
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за безопасност на храните
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Комитет на регионите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по лекарствата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
 Временни мерки във връзка с общите събрания на европейските дружества (SE) и европейските кооперативни дружества (SCE) ***
 Бюджетна прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2021 година

Генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
PDF 204kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP))
P9_TA(2020)0069B9-0121/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D065067/03),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

–  като взе предвид гласуването в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 от 9 декември 2019 г., при което не беше представено становище, както и гласуването в Апелативния комитет от 23 януари 2020 г., при което също не беше представено становище,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 22 май 2019 г. и публикувано на 5 юли 2019 г.(3),

–  като взе предвид своите предишни резолюции, с които възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО)(4),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А.  като има предвид , че на 28 октомври 2016 г. предприятието Monsanto Europe N.V. е подало от името на Monsanto Company заявление до националния компетентен орган на Нидерландия в съответствие с членове  5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 („заявлението“); като има предвид, че заявлението се отнася до пускането на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана (ГМ) соя MON  87708  ×  MON 89788 × A5547-127, както и до пускането на пазара на продукти, съдържащи или състоящи се от ГМ соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, предназначени за употреба, различна от употребата за храни и фуражи, с изключение на отглеждане;

Б.  като има предвид, че на 22 май 2019 г. ЕОБХ даде във връзка с това заявление положително становище, публикувано на 5 юли 2019 г.;

В.  като има предвид, че генетично модифицираната соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 е разработена така, че да придава поносимост към дикамба, амониев глуфосинат и хербициди на основата на глифосат(5);

Добавъчни хербициди

Г.  като има предвид, че е доказано, че отглеждането на генетично модифицирани култури, които са устойчиви на хербициди, води до по-висока употреба на хербициди, което до голяма степен се дължи на появата на плевели, които са устойчиви на хербициди(6); като има предвид, че вследствие на това може да се очаква, че културите на ГМ соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 ще бъдат изложени както на по-високи, така и на повтарящи се дози на добавъчни хербициди (глуфосинат, дикамба и глифосат), което потенциално ще доведе до по-голямо количество остатъчни вещества в реколтата;

Д.  като има предвид, че рецензирано научно изследване установи, че глифосатът се натрупва в генетично модифицираната соя(7); като има предвид, че пилотен проект, осъществен в Аржентина, установи изненадващо високи нива на остатъчни вещества от глифосат върху ГМ соя(8);

Е.  като има предвид, че остават неизяснени въпроси за канцерогенността на глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че напротив, през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака – специализираната агенция по ракови заболявания на Световната здравна организация – класифицира глифосата като вероятно канцерогенно за хората вещество; като има предвид, че редица неотдавнашни рецензирани научни изследвания потвърждават канцерогенния потенциал на глифосата(9);

Ж.  като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията 1B и следователно отговаря на критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета(10); като има предвид, че одобрението за използване на глуфосинат в Съюза изтече на 31 юли 2018 г.(11);

З.  като има предвид, че в генетично модифицираните растения начинът, по който добавъчните хербициди се разграждат от растенията, както и съставът, а и оттам и токсичността на продуктите от разграждането (метаболити) могат да са следствие от самата генетична модификация(12);

И.  като има предвид, че въпреки това се счита, че оценката на остатъчните вещества от хербициди и техните метаболити в генетично модифицираните растения е извън обхвата на компетентността на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми;

Й.  като има предвид, че макар ЕОБХ да посочва в становището си, че „оценката на остатъчни вещества от хербициди, която е от значение за настоящото приложение, е разследвана от ЕОБХ“, тя сама по себе си не е достатъчна, тъй като не са взети под внимание комбинационната токсичност на допълващите хербициди и метаболитите, както и потенциалното им взаимодействие със самото ГМ растение, в този случай ГМ соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127;

К.  като има предвид, че според отдела за пестицидите към ЕОБХ също така липсват токсикологични данни, позволяващи извършването на оценка на риска за потребителите за няколко метаболита на глифосат, който е от значение за генетично модифицираните култури, устойчиви на глифосат(13), а липсват и достатъчно данни, за да се определят максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за глифосат върху генетично модифицирана соя(14);

Л.  като има предвид, че липсата на анализ на остатъчните вещества от хербициди по отношение на генетично модифицираните култури и потенциалните рискове за здравето на потребителите са определени като повод за безпокойство от редица компетентни органи на държавите членки(15);

М.  като има предвид, че в международен научноизследователски проект, озаглавен „Оценка на риска от генно създадени организми в ЕС и Швейцария“ и представен през януари 2020 г., се стига до заключението, че оценката на риска на Съюза по отношение на ГМО не успява да се справи по задоволителен начин с рисковете за общественото здраве и околната среда, включително по отношение на рисковете за здравето, свързани с консумацията на продукти, получени от генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди(16);

МДГОВ и свързаните с тях мерки за контрол

Н.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(17), който има за цел да гарантира високо равнище на защита на потребителите по отношение на МДГОВ, остатъчните количества от активни вещества, които не са разрешени за употреба в Съюза, във вносните култури за храни и фуражи, например глуфосинат, следва да бъдат внимателно контролирани и наблюдавани(18);

О.  като има предвид, че напротив, в рамките на последната координирана многогодишна контролна програма на Съюза (за 2020, 2021 и 2022 г.) държавите членки не са задължени да измерват остатъчните количества глуфосинат в нито един продукт, включително соя(19); като има предвид, че не може да се изключи, че остатъчните количества глуфосинат върху генетично модифицираната соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 или върху получени от нея продукти за храни и фуражи ще надвишават МДГОВ, които са въведени, за да се гарантира високо равнище на защита на потребителите;

Недемократичен процес на вземане на решения

П.  като има предвид, че при гласуването, проведено на 9 декември 2019 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не е подкрепено от квалифицирано мнозинство от държавите членки; като има предвид, че при гласуването в Апелативния комитет на 23 януари 2020 г. също не беше изразено становище;

Р.  като има предвид, че Комисията признава за проблемен факта, че решенията за разрешаване на ГМО продължават да се приемат от Комисията без квалифицирано мнозинство от държави членки, което е точно изключението за разрешенията за продукти като цяло, но се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи(20);

С.  като има предвид, че по време на осмия си мандат Парламентът прие общо 36  резолюции, в които се възразява срещу пускането на пазара на ГМО за храни и фуражи (33 резолюции) и срещу отглеждането на ГМО в Съюза (три резолюции); като има предвид, че до момента Парламентът е приел седем възражения по време на деветия си мандат; като има предвид, че не беше налице квалифицирано мнозинство от държавите членки в подкрепа на разрешаването на нито един от тези ГМО; като има предвид, че макар самата тя да признава наличието на недостатъци в демократичността на процеса, въпреки липсата на подкрепа от държавите членки и възраженията на Парламента, Комисията продължава да разрешава ГМО;

Т.  като има предвид, че не се изисква промяна на законодателството, за да може Комисията да не разрешава ГМО, когато в Апелативния комитет не е налице квалифицирано мнозинство от държави членки(21);

Спазване на международните задължения на Съюза

У.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни и фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните и околната среда, и се изисква от Комисията при изготвянето на решението си да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос; като има предвид, че тези основателни фактори следва да включват задълженията на Съюза по целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), Парижкото споразумение относно изменението на климата и Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (КБР);

Ф.  като има предвид, че в неотдавнашен доклад на специалния докладчик на ООН относно правото на прехрана беше установено, че особено в развиващите се страни опасните пестициди оказват катастрофално въздействие върху здравето(22); като има предвид, че ЦУР 3.9 има за цел до 2030 г. значително да се намали броят на смъртните случаи и заболяванията, дължащи се на опасни химикали и на замърсяване на въздуха, водата и почвата(23);

Х.  като има предвид, че ЕОБХ установи, че очакваната експозиция на оператора на глуфосинат, класифициран като токсичен за репродукцията, когато веществото се използва за борба с плевелите в генетично модифицирана царевица, надвишава допустимото ниво на експозиция на оператора дори когато се използват лични предпазни средства(24); като има предвид, че рискът от повишена експозиция на оператора е особено тревожен във връзка с устойчивите на хербициди ГМ култури, с оглед на използваните по-големи количества хербициди;

Ц.  като има предвид, че обезлесяването е основна причина за намаляване на биологичното разнообразие; като има предвид, че емисиите от земеползването и промените в него, дължащи се предимно на обезлесяване, са втората по значимост причина за изменението на климата след изгарянето на изкопаеми горива(25); като има предвид, че Парижкото споразумение относно изменението на климата и Стратегическия план за биологичното разнообразие за периода 2011—2020 г., приети съгласно КБР на ООН, а също и целите за биологичното разнообразие от Аичи, насърчават устойчивото управление на горите, защитата и усилията за възстановяване(26); като има предвид, че ЦУР 15 включва целта за спиране на обезлесяването до 2020 г.(27); като има предвид, че горите имат мултифункционална роля, която подпомага постигането на повечето цели за устойчиво развитие(28);

Ч.  като има предвид, че производството на соя е основна причина на обезлесяването в районите на река Амазонка, Серадо и Гран Чако в Южна Америка; като има предвид, че 97 % и 100 % от соята, отглеждана съответно в Бразилия и Аржентина, е генетично модифицирана(29);

Ш.  като има предвид, че Съюзът е вторият по големина вносител на соя в света, по-голямата част от която е предназначена за храна за животни; като има предвид, че в анализ на Комисията се установява, че в миналото основният принос на Съюза към глобалното обезлесяване и свързаните с него емисии е идвал главно от соята, и по-конкретно, изразено в продукти, произведени в резултат на обезлесяване, почти половината от обезлесяването, дължащо се на Съюза, е идвало от вноса на соя(30);

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която, в съответствие с общите принципи, предвидени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета(31), е да се гарантира основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  призовава Комисията да не разрешава вноса на каквито и да било генетично модифицирани растения за употреба като храни или фуражи, при които е създадена устойчивост на активно вещество на хербицид, в настоящия случай глуфосинат, което не е разрешено за употреба в Съюза;

5.  призовава Комисията, в рамките на предстоящата програма REFIT на законодателството за МДГОВ и на стратегията „от фермата до трапезата“, да се ангажира да не допуска наличието на каквито и да било остатъчни вещества от токсични пестициди, като например глуфосинат, при вноса на храни и фуражи в Съюза; подновява призива си към Комисията и държавите членки да осигурят ефективни проверки на селскостопанските продукти, внасяни от трети държави, с цел да се гарантира високо равнище на защита и равни условия за европейското производство на храни(32);

6.  призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска на остатъчните вещества от добавъчни хербициди и техните метаболити, в т.ч. последиците от съчетаването им, в оценката на риска от генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди, независимо дали съответното ГМ растение е предназначено за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за използване в храни или фуражи;

7.  призовава Комисията да оттегли предложенията за разрешения за ГМО, било то за отглеждане или за употреба като храна и фураж, ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище;

8.  отбелязва и приветства факта, че в писмата за определяне на ресора на членовете на Комисията се посочва, че всеки от тях „ще осигури изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие в рамките на тяхната политика. Колегиумът като цяло ще отговаря за цялостното изпълнение на целите.“(33);

9.  приветства факта, че Европейският зелен пакт, водещ проект на Комисията, е представен като неразделна част от стратегията на Комисията за изпълнение на Програмата до 2030 г. на ООН и на ЦУР;

10.  припомня, че целите за устойчиво развитие могат да бъдат постигнати само ако веригите на доставки станат устойчиви и се създадат полезни взаимодействия между политиките(34);

11.  отново изразява тревогата си, че силната зависимост на Съюза от вноса на фуражи под формата на соя причинява обезлесяване в трети държави(35);

12.  призовава Комисията да не разрешава вноса на генетично модифицирана соя, освен ако може да се докаже, че нейното отглеждане не допринася за обезлесяването;

13.  настоятелно призовава Комисията да преразгледа всички свои текущи разрешения за генетично модифицирана соя в контекста на международните задължения на Съюза, включително в рамките на Парижкото споразумение, Конвенцията за биологичното разнообразие и целите за устойчиво развитие;

14.  повтаря призива си за прилагане на европейска стратегия за производство и доставка на растителни протеини(36), което би позволило на Съюза да стане по-малко зависим от вноса на ГМ соя и да създаде по-кратки хранителни вериги и регионални пазари; настоява това да бъде включено в стратегията „От фермата до трапезата“;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Научно становище на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми относно оценката на генетично модифицираната соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 за употреба като храна и фураж съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-NL-2016-135), EFSA journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(7):5733, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733
(4)––––––– В рамките на осмия си мандат Парламентът прие 36 резолюции, в които възразява срещу разрешаването на ГМО. Освен това в рамките на деветия си мандат Парламентът прие следните резолюции:Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), съгласно Регламент  (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0028).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0029).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0030).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0054).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0055).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинации MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0056).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три, четири или пет от отделните събития Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0057).
(5) Становище на ЕОБХ, стр. 3.
(6) Вж. например Bonny S., „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact“ („Генетично модифицирани култури, устойчиви към хербициди, плевели и хербициди: преглед и въздействие“), Environmental Management, януари 2016 г., 57(1), стр. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 и Benbrook, C.M., ‘Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years’ („Въздействие на генетично създадени култури върху използването на пестициди в САЩ – първите шестнадесет години“, Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012 г.), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
(8) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
(9) Вж. например https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, и https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(10) Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на Директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(12) Такъв действително е случаят с глифосата, както е посочено в прегледа от ЕОБХ на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005, Бюлетин на ЕОБХ 2018 г.;16(5):5263, стр. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(13) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015 г., 13(11), стр. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(14) Преразглеждане от ЕОБХ на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005 — преработена версия, за да се вземат предвид пропуснатите данни, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(10):5862, стр. 4, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862
(15) Забележките на държавите членки относно ГМ соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 могат да бъдат намерени чрез регистъра на въпросите към ЕОБХ: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(16) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf
(17) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(18) Вж. съображение 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005.
(19) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/533 на Комисията от 28 март 2019 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2020, 2021 и 2022 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (ОВ L 88, 29.3.2019 г., стр. 28).
(20) Вж. например обяснителния меморандум към законодателното предложение на Комисията, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, както и в обяснителния меморандум към законодателното предложение на Комисията, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011.
(21) Комисията „може“, а не „трябва“ да продължи с издаването на разрешение, ако в Апелативния комитет няма квалифицирано мнозинство от държави членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 (член 6, параграф 3).
(22) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(23) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(24) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глуфосинат като пестицид, Научен доклад на ЕОБХ (2005 г.) 27, 1-81, стр. 3, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r
(25) Съобщение на Комисията от 23 юли 2019 г., озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“ (COM(2019)0352), стр. 1.
(26) Пак там, стр. 2.
(27) Вж. цел 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(28) Съобщение на Комисията от 23 юли 2019 г., озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“ (COM(2019)0352), стр. 2.
(29) International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (Международната служба за придобиване на агробиотехнологични приложения), „Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years“, информационен брой на ISAAA № 53, стр. 16 и 21., http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(30) Технически доклад 2013-063 на Комисията, „Въздействието на потреблението в ЕС върху обезлесяването: всеобхватен анализ на въздействието на потреблението в ЕС върху обезлесяването“: проучване, финансирано от Европейската комисия, ГД „Околна среда“ и предприето от VITO, IIASA, HIVA и IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, стр. 23-24: Между 1990 г. и 2008 г. Съюзът е внесъл растителни и животински продукти, произведени в резултат на обезлесяване, които представляват еквивалент на 90 000 km² обезлесяване. Растителните продукти се равняват на 74 000 km² (82 %) обезлесяване, като с най-голям дял са маслодайните култури (еквивалент на 52 000 km² обезлесяване).). Делът на соята и соевото кюспе възлиза на 82 % от това количество (42 600 km²), което се равнява на 47 % от общия внос в Съюза на продукти, произведени в резултат на обезлесяване.
(31) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
(32) Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (Приети текстове, P8_TA(2019)0023), параграф 32.
(33) Вж. например https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf, стр. 2.
(34) Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно прозрачното и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (ОВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 50), параграф 67.
(35) Пак там.
(36) Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт (Приети текстове, P9_TA(2020)0005), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_BG.html, параграф 64.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“
PDF 168kWORD 55k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2018 година (2019/2104(DEC))
P9_TA(2020)0070A9-0030/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0070/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0030/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г, относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2018 година (2019/2104(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0070/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“(12), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(14),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0030/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2018 година (2019/2104(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0030/2020),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ (съвместно предприятие „ГКВ“) е създадено през май 2008 г. като публично-частно партньорство с Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета(15) за период до 31 декември 2017 г. с цел да се насочи вниманието към разработването на пазарни приложения, като по този начин да се улеснят допълнителните промишлени усилия за бързо внедряване на технологиите на базата на горивни клетки и водород; като има предвид, че Регламент (ЕО) № 521/2008 беше отменен с Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета(16);

Б.  като има предвид, че с Регламент (ЕС) № 559/2014 се създава съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (съвместно предприятие „ГКВ2“) през май 2014 г., което да замени и наследи съвместното предприятие „ГКВ“ за срок до 31 декември 2024 г.;

В.  като има предвид, че членовете на съвместното предприятие „ГКВ“ са Съюзът, представляван от Комисията, Европейската индустриалната група на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ и научноизследователската група N.ERGHY;

Г.  като има предвид, че членовете на съвместното предприятие „ГКВ2“ са Съюзът, представляван от Комисията, Световната промишлена група за нови енергии („индустриалната група“), преименувана „Водородна Европа“ през 2016 г., и Новата европейска научноизследователска група в областта на горивните клетки и водорода („научноизследователската група“);

Д.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза към първата фаза на дейностите на съвместното предприятие „ГКВ2“ възлиза на 470 000 000 EUR от Седмата рамкова програма, като вноските от другите членове трябва да бъдат поне равни на вноската на Съюза;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че в доклада на Сметната палата („Палатата“) относно годишните отчети на съвместното предприятие „ГКВ2“ („доклада на Палатата“) се констатира, че годишните отчети за финансовата 2018 година дават вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото състояние на съвместното предприятие „ГКВ2“ към 31 декември 2018 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на съвместното предприятие „ГКВ2“ и със счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията; отбелязва освен това, че счетоводните правила на съвместното предприятие „ГКВ2“ се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор;

2.  отбелязва, че окончателният бюджет на съвместното предприятие „ГКВ2“ за финансовата 2018 година включва бюджетни кредити за поемане на задължения в размер на 85 504 157 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 126 526 307 EUR;

3.  отбелязва, че като цяло степента на усвояване на бюджетните кредити за поемане на задължения и за плащания за 2018 г. е достигнала съответно 93% и 83%;

Изпълнение на многогодишния бюджет по Седмата рамкова програма

4.  отбелязва, че вноската на Съюза по Седмата рамкова програма в съвместното предприятие „ГКВ2“ е 421 300 000 EUR и включва 19 100 000 EUR под формата на непарични вноски, а тази на членовете на промишлената група и на научноизследователската група възлиза на 442 500 000 EUR, включително 420 000 000 EUR под формата на непарични вноски в проектите по Седмата рамкова програма, финансирани от съвместното предприятие „ГКВ2“, и 17 900 000 EUR парични вноски за административни разходи;

5.  посочва, че що се отнася до бюджета на съвместното предприятие „ГКВ2“ за 2018 г., предоставен за проекти по Седмата рамкова програма, степента на усвояване на бюджетните кредити за плащания е 79,6% поради закъснения при подаването на заявки за възстановяване на разходи за текущи проекти по Седмата рамкова програма;

Изпълнение на многогодишния бюджет по програма „Хоризонт 2020“

6.  отбелязва, че вноската на Съюза в съвместното предприятие „ГКВ2“ възлиза на 318 800 000 EUR от „Хоризонт 2020“, а тази на членове от промишлената група и научноизследователската група възлиза на 649 400 000 EUR и включва 1 800 000 EUR непарични вноски в проектите по „Хоризонт 2020“, финансирани от съвместното предприятие „ГКВ2“, 7 700 000 EUR непарични вноски в допълнителни дейности и 3 600 000 EUR парични вноски за административни разходи;

7.  отбелязва, че ниското равнище на непаричните вноски на членовете от промишления сектор за оперативни дейности се дължи на факта, че съвместното предприятие „ГКВ2“ ги сертифицира заедно с крайните заявки за възстановяване на разходи; поради това сертифицирането на по-голямата част от заделените непарични вноски ще стане на по-късен етап в програмата „Хоризонт 2020“, когато бъде извършено окончателното плащане по проектите и трябва да се изготвят сертификатите за финансовите отчети;

8.  отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за поемане на задължения е 95,8%, докато за бюджетните кредити за плащания тя е 84,4%; отбелязва, че в края на 2018 г. са били извършени 29 плащания за междинни и основно окончателни периодични доклади на обща стойност 21 400 000 EUR в рамките на Седмата рамкова програма; отбелязва, че степента на изпълнението на бюджета (по отношение на бюджетните кредити за плащания) е била 79,6% (в сравнение със 73,8% през 2017 г.);

9.  отбелязва, че що се отнася до бюджетните кредити за плащания, са били извършени 19 плащания за предварително финансиране на проекти от поканите за предложения от 2017 и 2018 г., 11 плащания за извършване на проучвания и 2 за Съвместния изследователски център за „Хоризонт 2020“; отбелязва освен това, че степента на изпълнение на бюджета (по отношение на плащанията) е 83,4% (спрямо 93,3% през 2017 г.); отбелязва, че степента на изпълнение на бюджета по отношение на бюджетните кредити за поемане на задължения е достигнала 95,8% (спрямо 98,3% през 2017 г.), поради резултата от поканата за представяне на предложения, при който една тема не е била обхваната, и поради забавянето в планирането на възлагането на обществени поръчки;

10.  отбелязва, че съвместното предприятие „ГКВ2“ е изготвило план за действие, одобрен от управителния му съвет през март 2018 г., който включва широк набор от действия за изпълнение от съвместното предприятие, някои от които вече са стартирани; отбелязва, че по-голямата част от тях следва да бъдат изпълнени през 2018 г. и през 2019 г., а малка част ще се изпълняват през следващия програмен период;

Резултати от изпълнението

11.  отбелязва, че съвместното предприятие „ГКВ2“ използва определени мерки като ключови показатели за ефективност за измерване на добавената стойност, предоставена от дейностите му, като енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност на крайния потребител, интелигентни мрежи и съхранение; отбелязва освен това, че съвместното предприятие „ГКВ2“ използва други мерки, като осигуряване на домакинство на демонстрационни проекти на държави членки и използване от регионите на средства от Съюза; отбелязва преразглеждането на ключови показатели за ефективност, одобрено от съвместното предприятие „ГКВ2“ през 2018 г. поради съществения технологичен напредък през последните години и появяващите се нови приложения;

12.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен / оперативен бюджет) остава под 5%, което говори за доста стройна и ефективна организационна структура в съвместното предприятие „ГКВ2“;

13.  отбелязва, че ефектът на лоста за 2018 г. се равнява на 1,36, спрямо изискването от 0,56; освен това отбелязва, че като се вземат предвид непаричните вноски в проекти от всички частни партньори, коефициентът на ливъридж достига 1,96;

14.  приветства факта, че всички покани за представяне на предложения са публикувани и приключени в съответствие със съответните работни планове и с годишната работна програма за 2018 г., която включва 20 теми;

15.  отбелязва, че в края на 2018 г. в съвместното предприятие „ГКВ2“ са работили 27 служители от 10 държави членки и със задоволство отбелязва баланса между половете сред този персонал (51% мъже и 49% жени); отбелязва също така, че през 2018 г. делът на жените, участващи в проекти по „Хоризонт 2020“, е бил 31%, че 26% от координаторите на програми са били жени, че 22% от членовете на групата на представителите на държавите членки в съвместното предприятие „ГКВ2“ са били жени, както и 33% от членовете на научния комитет;

16.  отбелязва, че ефективната комуникация е съществен елемент на успешните проекти, финансирани от Съюза; счита, че е важно да се повиши видимостта на постиженията на съвместното предприятие „ГКВ“ и да се разпространява информация за добавената му стойност; призовава съвместното предприятие „ГКВ2“ да води проактивна комуникационна политика, като разпространява резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост, например чрез социалните или други медии, като по този начин повишава обществената осведоменост относно въздействието на подкрепата на Съюза, по-специално по отношение на навлизането на пазара;

17.  отбелязва, че в областта на транспорта съвместното предприятие „ГКВ2“ е подкрепило демонстрационни дейности, включващи над 1 900 леки превозни средства, повече от 630 от които вече са въведени в действие през 2018 г.; отбелязва също така, че през 2018 г. съвместното предприятие „ГКВ2“ е провело демонстрации на 45 автобуса, които се използват в 10 града на Съюза; отбелязва със задоволство, че внедряването на електрически автобуси, захранвани от горивни клетки, може да се разглежда като авангардна иновация в световен мащаб, по която е постигнат значителен напредък чрез проекти в рамките на съвместното предприятие „ГКВ2“;

Вътрешен одит

18.  отбелязва, че през 2018 г. съвместното предприятие „ГКВ2“ приключи изпълнението на всички планове за действие, свързани с препоръките на Службата за вътрешен одит (IAS), направени след одите на управлението на изпълнението през 2016 г., включително препоръка относно преразглеждането на многогодишната работна програма и на стратегическите и оперативните цели; отбелязва, че през януари 2018 г. съвместното предприятие „ГКВ2“ представи на IAS план за действие във връзка с три нейни препоръки относно координацията с Централната служба за подкрепа (ЦСП) и прилагането на инструменти и услуги на ЦСП; отбелязва, че като част от плана за действие съвместното предприятие „ГКВ2“ организира своя първи семинар с ЦСП; приветства факта, че през декември 2018 г. съвместното предприятие „ГКВ2“ представи за разглеждане от IAS всички планове за действие, свързани с препоръките на IAS в одитния доклад за 2017 г.; освен това отбелязва със задоволство, че през 2019 г. IAS е изпратила писмо до управителния съвет, в което потвърждава, че всички препоръки и планове за действие са изпълнени успешно;

19.  отбелязва провеждането на последваща проверка със стартирането на 141 одита на безвъзмездни средства, отпускани по Седмата рамкова програма, като 132 от тях са приключени, а приключването на останалите е предвидено за първото тримесечие на 2019 г., което представлява кумулативен одитен обхват от 23% от стойността на валидираните заявки за възстановяване на разходи; отбелязва, че процентът остатъчни грешки е под 2%; отбелязва, че през 2018 г. са започнати 14 нови одита за „Хоризонт 2020“;

20.  отбелязва, че Комисията е приключила окончателната си оценка на съвместното предприятие „ГКВ“ за периода между 2008 и 2016 г. и междинната си оценка на съвместното предприятие „ГКВ2“, извършващо дейност в рамките на програмата „Хоризонт 2020“, за периода 2014—2016 г., че през март 2018 г. управителният съвет е одобрил план за действие, като част от действията по него вече са започнати, както и очакването по-голямата част от програмата да бъде завършена между 2018 и 2019 г., но взема под внимание факта, че няколко действия се очаква да бъдат изпълнени в рамките на следващия програмен период;

Вътрешен контрол

21.  приветства факта, че съвместното предприятие „ГКВ2“ е въвело процедури за предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни проверки и за последващи одити на ниво бенефициенти на безвъзмездни средства за междинните и окончателните плащания по Седмата рамкова програма, докато за последващите одити на заявките за възстановяване на разходи по проекти по „Хоризонт 2020“ отговаря Комисията; приветства факта, че процентът на остатъчни грешки за последващите одити в края на 2018 г. е 1,10% за Седмата рамкова програма и 0,46% за „Хоризонт 2020“, което според Палатата е под прага на същественост;

22.  отбелязва, че през 2017 г. съвместното предприятие „ГКВ2“, стартира заедно с Общата служба за одит на ГД „Научни изследвания и иновации“, първия последващ одит на случайна извадка от междинни заявки за възстановяване на разходи по проекти по линия на „Хоризонт 2020“; отбелязва, че съвместното предприятие „ГКВ2“ е въвело процедури за предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни проверки; отбелязва, че за междинните и окончателните плащания по Седмата рамкова програма, съвместното предприятие „ГКВ2“ извършва последващи одити на ниво бенефициенти, докато Общата служба за одит отговаря за последващите одити на заявките за възстановяване на разходи по проекти по програмата „Хоризонт 2020“; отбелязва със загриженост въпреки това, че към края на 2018 г. има два незавършени одита, започнати през 2017 г., и че съвместното предприятие „ГКВ2“ не е приключило тези одити поради продължаващи разисквания с бенефициентите, за които е била необходима и координация с други служби на ГД „Научни изследвания и иновации“, за да се гарантира последователност на одитните резултати между различните заинтересовани страни;

23.  изисква от Палатата да направи оценка на стабилността и надеждността на методологията за изчисляване и оценяване на непаричните вноски, като се направи оценка и на структурата и надеждността на насоките за прилагане на процедурата за непарични вноски с цел подпомагане на процеса на планиране, докладване и сертифициране на непаричните вноски.

(1) ОВ С 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ С 426, 18.12.2019 г., стр. 42.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(7) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стр. 16.
(8) ОВ С 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(9) ОВ С 426, 18.12.2019 г., стр. 42.
(10) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(11) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(12) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108.
(13) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(14) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стр. 16.
(15) Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета от 30 май 2008 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ОВ L 153, 12.6.2008 г., стр. 1).
(16) Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
PDF 178kWORD 55k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година (2019/2101(DEC))
P9_TA(2020)0071A9-0032/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0067/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0032/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година (2019/2101(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0067/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“(11), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0032/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година (2019/2101(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0032/2020),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие започна самостоятелна дейност на 16 ноември 2009 г.;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие „Чисто небе 2“ („съвместното предприятие“), създадено по силата на Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета(13), заменя, считано от 27 юни 2014 г., съвместното предприятие „Чисто небе“ в рамките на „Хоризонт 2020“;

В.  като има предвид, че основните цели на съвместно предприятие са да подобри значително въздействието на въздухоплавателните технологии върху околната среда и да укрепи конкурентоспособността на европейската авиация; като има предвид, че срокът на дейността на съвместното предприятие беше удължен до 31 декември 2024 г.;

Г.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Съюзът, представляван от Комисията, водачите на „Интегрирани технологични демонстрационни системи“ (ИТДС), „Платформи за разработване на новаторски въздухоплавателни средства“ и хоризонталните дейности (ХД), както и асоциираните членове на ИТДС;

Д.  като има предвид, че максималната вноска от Съюза за втората фаза от дейността на съвместното предприятие е в размер на 1 755 000 000 EUR, платими от бюджета на „Хоризонт 2020“;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“) заявява, че отчетите на съвместното предприятие за годината, приключила на 31 декември 2018 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2018 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  отбелязва, че Палатата, в своя доклад („доклада на Палатата“) относно съвместното предприятие „Чисто небе 2“, посочва, че операциите, свързани с годишните отчети, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  отбелязва, че окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2018 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 371 100 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 343 786 573 EUR; отбелязва, че 98,7% от бюджетните кредити за поети задължения и 98,6% от бюджетните кредити за плащания се състоят от субсидии от Комисията и пренос от предходни години;

4.  отбелязва, че процентът на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения е бил 99,2% (в сравнение с 99,6% през 2017 г.), а на бюджетните кредити за плащания – 97,3% (в сравнение с 98,5% през 2017 г.); отбелязва намаляването на процента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания за административни разходи до 79,23% (от 93,13% през 2017 г.);

5.  отбелязва със задоволство, че съвместното предприятие е въвело различни инструменти за наблюдение на изпълнението на програмата по отношение на производителността, постиженията, планирането и рисковете на операциите;

Изпълнение на многогодишния бюджет по Седмата рамкова програма

6.  отбелязва, че вноската на Съюза е 800 000 000 EUR от Седмата рамкова програма, а членовете на промишлената група и на научноизследователската група внасят средства в размер на 608 300 000 EUR, включително 594 100 000 EUR непарични вноски, в проектите по Седмата рамкова програма, финансирани от „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2), и 14 900 000 EUR парични вноски за административни разходи;

7.  отбелязва, че Седмата рамкова програма е официално приключена през 2017 г. със степен на изпълнение от около 100%; отбелязва, че през 2018 г. съвместното предприятие все още е осъществило вземания в размер на около 850 000 EUR, произтичащи от дължими предварителни финансирания и резултати от последващи одити;

Изпълнение на многогодишния бюджет по програма „Хоризонт 2020“

8.  отбелязва, че до края на 2018 г. от общо 2 064 000 000 EUR за дейностите, финансирани по „Хоризонт 2020“, паричната вноска на Съюза е 816 700 000 EUR, а паричната вноска от частни членове е 14 100 000 EUR; отбелязва, че в края на 2018 г. управителният съвет е валидирал непарични вноски в размер на 273 900 000 EUR и са били докладвани, но все още не са били валидирани, допълнителни 157 600 000 EUR, а така също и 801 700 000 EUR непарични вноски от членовете на отрасъла за допълнителни дейности;

Покани за представяне на предложения

9.  отбелязва, че през 2018 г. съвместното предприятие е обявило две покани за представяне на предложения, получило е 417 допустими предложения (от общо 420) и е подбрало 131 проекта, които да бъдат финансирани;

10.  отбелязва успешното приключване на четирите покани за основни партньори през 2017 г.; отбелязва, че дейността през 2018 г. се отнася до включването в новото споразумение с партньори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на всички избрани основни партньори, няколко от които са станали активни членове през 2018 г.; отбелязва, че в резултат от четирите покани и включването на спечелилите предприятия като членове основните партньори са станали 183, от които 49 са свързани предприятия или свързани трети страни;

11.  отбелязва, че до края на 2018 г. са стартирани девет покани за представяне на предложения, осем от които са оценени и изцяло осъществени или се намират на окончателен етап; отбелязва, че тези осем покани за представяне на предложения включват над 560 партньора от 27 различни държави; отбелязва, че седмата покана за представяне на предложения е осъществена през октомври 2018 г. със 198 участника; осмата покана за представяне на предложения стартира през ноември 2018 г. със 182 участника; освен това през ноември 2018 г. стартира деветата покана за представяне на предложения, като оценката ще бъде направена през март 2019 г.;

Резултати от дейността

12.  отбелязва, че все още не е на разположение информация относно някои ключови показатели за ефективност (КПЕ) поради естеството на проектите; приветства факта, че повечето от специфичните КПЕ са постигнати или са в процес на постигане; отбелязва призива на експертите за допълнителна дейност за мониторинг и анализ, като се прави ясно разграничение между действително постигнатите КПЕ в края на всяка година и прогнозните КПЕ;

13.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен и оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие;

14.  отбелязва факта, че през 2017 и 2018 г. равнището на текучество на срочно наетите служители и договорно наетите служители в съвместното предприятие е било високо; отбелязва, че за срочно наетите служители равнището на текучество е нараснало с почти 17%; освен това използването на услуги на временен персонал почти се е удвоило през 2018 г.;

15.  отбелязва, че в годишния отчет за дейността на съвместното предприятие за 2018 г. ключовите показатели за ефективност по отношение на баланса между половете през 2017 и 2018 г. показват, че равнището на участие на жените, макар и стабилно, е доста ниско: жените са 22% от участниците в програмата, 13% от координаторите на програми и 18 – 25% от консултантите и експертите, които извършват оценки и анализи и работят в научния комитет; препоръчва да се полагат постоянни усилия за увеличаване на участието на жените в програмата;

16.  приветства факта, че съвместното предприятие ангажира най-добрите таланти и ресурси в Европа; отбелязва, че то използва ключовите умения и знания на водещите европейски изследователски центрове и академични среди в областта на въздухоплаването;

Основни проверки и системи за надзор

17.  отбелязва, че съвместното предприятие е въвело процедури за предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни проверки, последващи одити при бенефициентите на безвъзмездни средства за междинни и окончателни плащания по Седмата рамкова програма, докато отговорността за последващите одити на заявените проектни разходи по проекти по „Хоризонт 2020“ се пада на Общата служба за одит на Комисията;

18.  отбелязва, че остатъчният процент грешки за последващите одити, докладван от съвместното предприятие, е 1,21% за проектите по Седмата рамкова програма и 1,11% за проектите по програма „Хоризонт 2020“, като и двете стойности са под прага на същественост от 2%;

Стратегия за борба с измамите

19.  отбелязва, че съвместното предприятие обръща особено внимание на предотвратяването и откриването на измами; в резултат на това ГД „Научни изследвания и иновации“ прилага стратегията за борба с измамите за 2020 г. заедно със заинтересованите страни с цел откриване и предотвратяване на двойно финансиране; при все това отбелязва със загриженост, че през 2018 г. са били открити три случая на предполагаема измама във връзка с получаване на финансиране от съвместното предприятие и те са били съобщени на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

Вътрешен одит

20.  отбелязва, че през 2018 г. Службата за вътрешен одит (IAS) е извършила одит на координацията с Общия център за подкрепа (ОЦП), за да оцени адекватността на управлението на съвместното предприятие, управлението на риска и вътрешните процеси; отбелязва със задоволство, че Службата за вътрешен одит е определила като положителна активната роля на съвместното предприятие в обмена на информация с ОЦП; отбелязва освен това, че одиторите са взели под внимание съвместните подходи на директорите за изразяване на техните потребности по важни въпроси като поверителността; освен това са били отправени няколко препоръки до IAS за допълнително адаптиране на информационните системи на Комисията, за да се премахнат оставащите ограничения пред предаването на данни; призовава съвместното предприятие да финализира разработването на критерии и процедури за обработка на поверителни данни за своите бенефициенти;

Други коментари

21.  отбелязва разширяването на двустранните контакти на съвместното предприятие с редица държави членки и региони въз основа на картографирането на приоритетите на стратегиите за научни изследвания и иновации за интелигентна специализация (RIS3), изготвено от съвместното предприятие, в което са включени над 60 региона, уведомили съвместното предприятие, че аеронавтиката или свързани с нея области са сред техните приоритети за научни изследвания и иновации; освен това отбелязва със задоволство, че през 2018 г. е подписан допълнителен меморандум за разбирателство с регион в Германия, с което броят на меморандумите за разбирателство в сила към 31 декември 2018 г. става 17; отбелязва, че това е последвано от подписването на меморандум за разбирателство с френския регион Нувел Акитен (Nouvelle Aquitaine) през юни 2019 г.;

22.  отбелязва, че ефективната комуникация е съществен елемент на успешните проекти, финансирани от ЕС; счита, че е важно да се повиши видимостта на постиженията на съвместното предприятие и разпространяването на информация за добавената стойност; призовава съвместното предприятие да води проактивна комуникационна политика, която да разпространява резултатите от неговите научни изследвания сред широката общественост, например чрез социалните или други медии, като по този начин се стреми да повиши обществената осведоменост относно въздействието на подкрепата на Съюза, по-специално по отношение на навлизането на пазара;

23.  отправя искане към Палатата да оцени стабилността и надеждността на методологията за изчисляване и оценка на непаричните вноски; в оценката следва да се разгледат структурата и солидността на насоките за прилагане на процедурата за непарични вноски, с цел подпомагане на процеса на планиране, докладване и сертифициране на непаричните вноски;

Транспорт и туризъм

24.  подчертава, че целите на съвместното предприятие следва да бъдат коригирани с цел вземане предвид на необходимостта от прогресивна декарбонизация и че автоматично следва да бъдат предоставяни необходимите финансови и човешки ресурси, за да се гарантира, че съвместното предприятие има достатъчен капацитет за всяка направена корекция;

25.  отбелязва, че съвместното предприятие представлява публично-частно партньорство между Съюза и въздухоплавателната промишленост, чиято цел е разработването на революционни технологии за значително увеличаване на екологичните показатели на самолетите и въздушния транспорт; отбелязва, че то беше създадено като „съвместно предприятие „Чисто небе“ през 2007 г. по Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (наричана по-нататък „Седмата рамкова програма“) и стана „съвместно предприятие „Чисто небе 2“ през 2014 г. по рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“;

26.  отбелязва, че програмите на съвместното предприятие се финансират съвместно по „Хоризонт 2020“ (за периода 2014 – 2020 г.) чрез субсидии от Съюза в размер до 1 755 милиона евро и непарични вноски от частните членове, възлизащи на най-малко 2 193,75 милиона евро; отбелязва, че Съюзът и частните членове си поделят поравно административните разходи, които не трябва да надхвърлят 78 милиона евро за този период;

27.  приветства големия принос на съвместното предприятие за подобряването на ефективността в сектора на въздухоплаването; подчертава много добрите резултати и съществената роля, която съвместното предприятие играе в Европа за гарантиране на нетни ускорения в областта на зелените технологии, които имат за цел да намалят емисиите на CO2, емисиите на газ и нивата на шум, генерирани от въздухоплавателните средства; подчертава стратегическото значение, което следва да придобие съвместното предприятие в рамките на бъдещата програма „Хоризонт Европа“ с оглед допринасяне за постигането на новите цели за „неутралност по отношение на климата“ за 2050 г. и за планираното намаляване на емисиите на CO2 в резултат на технологичния напредък;

28.  подчертава, че използването в световен мащаб на технологии, създадени и ръководени от съвместното предприятие, би могло да елиминира еквивалента на общите емисии на CO2 на Нидерландия;

29.  подчертава, че технологиите „Чисто небе I“ са намалили емисиите на CO2 на пътник с 19% за полетите на дълги разстояния и с 40% за полетите на средни разстояние; призовава на съвместното предприятие да се предоставят всички необходими човешки и финансови ресурси, за да може да то продължи да прилага този успешен подход;

30.  отбелязва, че до 40% от финансирането на съвместното предприятие се разпределя на неговите 16 „водачи“ и свързани с тях субекти, т.е. промишлените предприятия, които са поели ангажимент да осигурят цялостното изпълнение на програмата „Чисто небе 2“ по време на целия ѝ срок; отбелязва, че 30% от финансирането на съвместното предприятие следва да се отпуска чрез покани за представяне на предложения и покани за участие в търг, отправени до неговите основни партньори (избрани за дългосрочните им ангажименти към програмата); освен това отбелязва, че останалите 30% от финансирането следва да се отпускат чрез покани за представяне на предложения и покани за участие в търг, отправени до други партньори (участващи в конкретни области и проекти в контекста на строго определен, ограничен ангажимент);

31.  отбелязва, че от крайната дата за междинните отчети за 2018 г. (края на февруари 2019 г.) частните членове на съвместното предприятие са докладвали обща стойност на сумите на непаричните вноски за оперативни дейности в размер на 399 милиона евро и че съвместното предприятие е валидирало заверена вноска в размер на 279,9 милиона евро; отбелязва също така, че частните членове са докладвали общо 827,9 милиона евро непарични вноски за допълнителни дейности, от които 620 милиона евро са били валидирани от съвместното предприятие;

32.  отбелязва, че понастоящем съвместното предприятие има 16 „водачи“ и 193 основни партньори (в това число 50 МСП) и че са стартирани девет покани за представяне на предложения (за разпределяне на оставащото финансиране на други партньори); отбелязва, че осем от тези покани са били оценени, което е довело до избирането на 560 партньори (включително 31% МСП, които получават 25% от финансирането) от 27 държави;

33.  отбелязва, че съвместното предприятие планира да преразгледа своите финансови правила, за да ги приведе в съответствие с новите финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(14);

34.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е отправила много важна препоръка към съвместното предприятие и е призовала за изготвяне на консолидиран регистър на риска, който да обхване риска, засягащ програмата и съвместното предприятие като самостоятелен субект; отбелязва, че вътрешният одитор е сигнализирал пред ръководството на съвместното предприятие за липса на обективност поради многократното участие на ръководителите в управленски задачи и във връзка с процедурите за управление на качеството; настоятелно призовава съвместното предприятие незабавно да разреши този проблем и да изпълни изцяло препоръката на вътрешния одитор;

35.  отбелязва със загриженост, че вътрешният одитор е установил няколко рискови области, които изискват действия от страна на ръководството на съвместното предприятие; очаква ръководството на съвместното предприятие да вземе всички необходими мерки за намаляване на тези рискове;

36.  отбелязва, че през 2018 г. са били разкрити три случая на предполагаема измама във връзка с бенефициенти, получаващи средства от съвместното предприятие, като тези случаи са били съобщени на OLAF; призовава съвместното предприятие да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на случаи на измама в бъдеще.

(1) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 32.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(7) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(8) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 32.
(9) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(10) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(11) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77.
(12) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(13) Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77).
(14) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“
PDF 167kWORD 58k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година (2019/2102(DEC))
P9_TA(2020)0072A9-0034/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0068/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0034/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година (2019/2102(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0068/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“(12), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(14),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0034/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година (2019/2102(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0034/2020),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ („съвместното предприятие“) беше създадено като публично-частно партньорство с Регламент (ЕС) № 560/2014 за срок от 10 години и има за цел да събере всички заинтересовани участници и способства за утвърждаването на Съюза като ключов фактор в научните изследвания, демонстрационните дейности и внедряването на усъвършенствани биотехнологични продукти и биогорива;

Б.  като има предвид, че по силата на членове 38 и 43 от финансовите правила на съвместното предприятие, приети с решение на неговия управителен съвет на 14 октомври 2014 г., счетоводителят изготви годишните отчети на съвместното предприятие за 2018 г.;

В.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Съюзът, представляван от Комисията, и партньори от промишления отрасъл, представлявани от Консорциума за биотехнологични производства (КБП);

Общи положения

1.  отбелязва, че максималният размер на вноската на Съюза за дейностите на съвместно предприятие възлиза на 975 000 000 EUR и се финансира по програма „Хоризонт 2020“; отбелязва, че членовете на съвместното предприятие от промишления сектор внасят средства, равни най-малко на 2 730 000 000 EUR през периода на действие на съвместното предприятие, в които влизат най-малко 182 500 000 EUR парични и непарични вноски за оперативните дейности на съвместното предприятие, както и най-малко 1 755 000 000 EUR непарични вноски за извършване на допълнителни дейности, извън работната програма на съвместното предприятие;

2.  отбелязва, че 19 от 101-те избрани предложения по поканата за предложения за 2018 г. бяха на етапа на изготвяне на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства в края на 2018 г.; освен това отбелязва, че в началото на 2018 г. програмата на съвместното предприятие разполагаше с портфолио от 101 текущи проекта с общо 1 169 участници от 35 държави с общо отпуснати средства в размер на 499 000 000 EUR;

3.  отбелязва, че целите на съвместното предприятие не могат да бъдат постигнати с традиционните инструменти на Съюза; отбелязва, че съвместното предприятие е осигурило структуриращ ефект, като обединява секторите и участниците в изграждането на нови вериги за създаване на стойност и е мобилизирало увеличаването на инвестициите за разработване на иновации за биотехнологичните сектори; в допълнение отбелязва, че мисията на съвместното предприятие е да изпълнява стратегическата програма на иновации и научни изследвания (SIRA), изготвена от Консорциума за биотехнологични производства (КБП) и одобрена от Комисията;

4.  отбелязва, че ефективната комуникация е съществен елемент на успешните проекти, финансирани от Съюза; счита, че е важно да се повиши видимостта на постиженията на съвместното предприятие и да се разпространява информация относно тяхната добавена стойност; призовава съвместното предприятие да води проактивна комуникационна политика чрез разпространяване на резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост, например чрез социалните или други медии, като по този начин повишава обществената осведоменост относно въздействието на подкрепата на Съюза, по-специално по отношение на навлизането на пазара;

5.  отправя искане към Сметната палата („Палатата“) да оцени стабилността и надежността на методологията за изчисляване и оценка на непаричните вноски; отправя искане в тази оценка да се оценят структурата и солидността на насоките за прилагане на процедурата за непарични вноски с цел подпомагане на процеса на планиране, докладване и сертифициране на непаричните вноски;

Бюджетно и финансово управление

6.  отбелязва, че според доклада на Палатата относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2018 г. („доклада на Палатата“) годишните отчети на съвместнотo предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2018 г., както и за резултатите от неговата дейност и паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

7.  отбелязва, че годишните отчети на съвместното предприятие сочат, че окончателният бюджет за 2018 г. е налице и включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 121 231 820 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 118 126 520 EUR, от които степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания са съответно 99% и 71%;

8.  отбелязва, че бюджетните кредити за плащания са използвани основно за предварително финансиране на споразуменията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключени в рамките на кампаниите за представяне на предложения, организирани през 2017 г., и междинни плащания за проекти от предходни покани за представяне на предложения; отбелязва освен това, че по-ниската степен на усвояване на бюджетните кредити за плащания се дължи на закъснения на някои периодични доклади и декларации за разходи, доста под одобрения бюджет в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства;

9.  отбелязва, че от максималния размер от 975 000 000 EUR на паричните вноски от Съюза за целия период на действие на съвместното предприятие, към края на 2018 г. Съюзът е извършил вноски на обща стойност от 264 600 000 EUR;

10.  изразява безпокойство относно факта, че от вноските в размер на 757 900 000 EUR, които е трябвало да бъдат направени от членовете от промишления сектор за оперативните дейности и административните разходи на съвместното предприятие, тези членове са отчели непарични вноски в размер на едва 36 800 000 EUR за оперативни дейности, а управителният съвет е валидирал вноски от членовете от промишления сектор за административните разходи на съвместното предприятие в размер на 21 200 000 EUR (12 100 000 EUR непарични вноски и 9 100 000 EUR парични вноски);

11.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че през 2018 г. съвместното предприятие е извършило преглед с цел да актуализира членският статус на своите съставни единици, като главна основа за валидиране и признаване на непаричните вноски на членовете от промишления сектор за оперативните дейности на съвместното предприятие; отбелязва със задоволство, че този преглед се счита за добра практика и следва да се извършва редовно;

12.  изразява съжаление, че от паричните вноски от минимум 182 500 000 EUR, които трябва да бъдат направени от членовете на промишления сектор за оперативните разходи на съвместното предприятие, към края на 2018 г. са били платени едва 800 000 EUR, в резултат на което в края на 2018 г. Комисията реши да съкрати бюджета на съвместното предприятие за 2020 г. в размер на 205 000 000 EUR със 140 000 000 EUR; отбелязва със загриженост, че е налице сериозен риск минималният размер на парични вноски да не бъде постигнат до края на програмата на съвместното предприятие;

Резултати от изпълнението

13.  отбелязва, че е установено, че изпълнението на наличните конкретни ключови показатели за ефективност на съвместното предприятие съответства на заплануваното; приветства факта, че съвместното предприятие функционира ефективно и неговите средни резултати спрямо трите основни ключови показателя за ефективност по отношение на „Хоризонт 2020“ надхвърля поставените цели за 2018 г.

14.  отбелязва със загриженост, че в края на 2018 г. стойността на ефекта на лоста се е равнявала на 1,88, което е под очакванията; отбелязва със загриженост, че от 2015 г. насам постигнатият ефект на ливъридж намалява; призовава съвместното предприятие да предприеме стъпки, за да достигне целевата стойност за ефекта на ливъридж в размер на 2,86 за целия период от 2014 до 2020 г.;

15.  отбелязва, че поканите за представяне на предложения на съвместното предприятие са напълно отворени за участието на всички заинтересовани страни; приветства сериозните усилия на съвместното предприятие да комуникира относно своите цели и постижения, както и своите покани за представяне на предложения към заинтересованите страни в Съюза чрез своите прояви, срещи и уебсайт;

16.  отбелязва, че експертите потвърждават, че съвместното предприятие е привлякло задоволително равнище на участие на най-добрите участници от Съюза в областта на избраните вериги за създаване на стойност; отбелязва, че е постигнато добро съотношение на участие на промишления сектор, който представлява 61% от общия брой участници; подчертава факта, че 54% от частните дружества със стопанска цел са малки и средни предприятия, а 27% са големи предприятия;

17.  отбелязва, че през 2018 г. операциите на съвместното предприятие включват сключването на 17 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства в резултат на поканата за представяне на предложения от 2017 г., с което общият брой на портфейла на съвместното предприятие достигна 82 към края на 2018 г.; В допълнение отбелязва, че съвместното предприятие е изпълнило успешно поканата за представяне на предложения за 2018 г.; отбелязва, че процедурата е започнала преди края на 2018 г. и са били избрани 19 предложения;

18.  отбелязва, че поради модела на поканата за представяне на предложения от 2018 г. и управлението на системата за класация на предложенията, една от двете водещи теми на поканата е останала нефинансирана, въпреки че е получила допустими и високо оценени предложения и за двете теми;

19.  отбелязва със задоволство, че през 2018 г. съвместното предприятие е постигнало разумен баланс между половете в различните си органи (научен комитет: 60% жени и 40% мъже; група на представителите на държавите: 59% жени и 41% мъже; програмна служба: 61% жени и 39% мъже; експерти по оценката (покана за представяне на предложения за 2018 г.): 48% жени и 52% мъже; координатори на проекти: 45% жени и 55% мъже), с изключение на управителния съвет (20% жени 80 % мъже); отбелязва констатацията на съвместното предприятие, че то няма влияние върху състава на управителния съвет; отбелязва със задоволство баланса между половете сред персонала, участващ в проекти на съвместното предприятие (46% жени и 54% мъже);

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

20.  отбелязва, че в края на 2018 г. персоналът на съвместното предприятие се състои от 23 души, което представлява пълно запълване на щатното разписание; отбелязва, че през 2018 г. са стартирали две процедури за набиране на персонал, една — за договорно нает служител, а другата — за срочно нает служител; отбелязва обаче, че през 2018 г. съвместното предприятие е било подсилено с трима допълнителни договорно наети служители; освен това отбелязва, че един кандидат за временна длъжност беше назначен в края на 2018 г. и встъпи в длъжност през първото тримесечие на 2019 г.;

Вътрешен одит

21.  отбелязва, че през ноември 2017 г. Службата за вътрешен одит (IAS) извърши одитната работа на място за одита „Ограничен преглед на прилагането на стандартите за вътрешен контрол (СВК) в съвместното предприятие „Биотехнологични производства“; отбелязва, че според доклада на Палатата ситуацията в края на 2018 г. показва, че съвместното предприятие до голяма степен е приложило СВК;

22.  отбелязва, че програмната служба е извършила самооценка на своите стандарти за вътрешен контрол, за да оцени настоящото равнище на тяхното прилагане и да проучи необходимите условия за постигане на по-висока степен на зрялост на рамката за вътрешен контрол на организацията; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е отправила три препоръки, за да подкрепи и допълни съществуващите усилия на съвместното предприятие в тази област; отбелязва, че програмната служба е предложила съответните планове за действие, а Службата за вътрешен одит е счела, че те са подходящи за смекчаване на проблемите; въпреки това отбелязва със загриженост, че към началото на 2018 г. все още предстои трите въпросни стандарта да бъдат приложени в пълна степен;

23.  отбелязва, че според годишния отчет за дейността се счита, че почти всички СВК се прилагат или се прилагат до голяма степен, и че остават само някои стандарти, които трябва да бъдат изцяло изпълнени, като например СВК 8 (процеси и процедури), СВК 10 (непрекъснатост на дейността) и СВК 11 (управление на документи);

24.  отбелязва, че през 2017 г. съвместното предприятие, съвместно с Общата служба за одит на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Комисията, стартира първия последващ одит на случайна извадка от междинни заявления за разходи по проекти в рамките на „Хоризонт 2020“; отбелязва, че втората вълна от одити е започнала през 2018 г., но поради малкия брой на одитираните участници, все още не може да бъде направено заключение;

25.  отбелязва със задоволство констатацията на Палатата, че остатъчният процент грешки е под прага на същественост, и се равнява на 0,01% за „Хоризонт 2020“;

26.  отбелязва, че е била извършена междинната оценка на Комисията относно дейностите на съвместното предприятие за периода 2014 – 2016 г. и че е бил изготвен план за действие за изпълнение на изказаните препоръки; отбелязва, че според плана за действие повечето от действията, които трябва да бъдат предприети в отговор на препоръките, трябва да бъдат изпълнени през 2018 г. и 2019 г., като вече са предприети няколко действия;

Правна рамка

27.  отбелязва със загриженост, че докато междинната оценка на съвместното предприятие е завършена в съответствие с точните срокове, определени в правната рамка на съвместното предприятие, въпреки това тя не може да осигури най-добрата добавена стойност за процеса на вземане на решения на съвместното предприятие на този ранен етап от неговата дейност;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

28.  отбелязва факта, че съвместното предприятие, заедно с шест други съвместни предприятия, е лансирало съвместна покана за изразяване на интерес, за да бъдат избрани до седем доверени съветници, които ще създадат мрежа от доверени съветници; отбелязва, че в резултат на това през ноември 2018 г. изпълнителните директори са назначили двама доверени съветници.

(1) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 24.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 130.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(7) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стр. 16.
(8) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(9) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 24.
(10) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(11) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(12) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 130.
(13) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(14) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стр. 16.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
PDF 199kWORD 114k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година (2019/2091(DEC))
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (005761/2020 – C9‑0058/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0042/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година (2019/2091(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0058/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(12), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0042/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година (2019/2091(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0042/2020),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване(15) („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 25 207 008 EUR, което представлява увеличение с 5,03% спрямо 2017 г.; като има предвид, че Органът се финансира чрез вноска от Съюза (9 365 000 EUR, представляваща 37,15%) и вноски от националните надзорни органи на държавите членки (15 742 008 EUR, представляващи 62,45%)(16);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) в своя доклад относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което представлява увеличение с 0,21% спрямо 2017 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 85,48%, което представлява намаление с 2,61% спрямо 2017 г.;

2.  отбелязва, че работното натоварване на Органа непрекъснато се променя и включва както регулаторни задачи, така и изпълнението и прилагането на правото на Съюза;

Резултати от дейността

3.  отбелязва, че всяка от трите стратегически цели на Органа с оперативна насоченост има ключови показатели за ефективност за оценка на добавената стойност, осигурявана от неговите дейности, и на подобряването на управлението му на бюджета, в допълнение към други показатели, които се използват за вътрешни цели;

4.  отбелязва, че Органът е постигнал целта си по единадесет от ключовите показатели за ефективност; признава, че той е бил близо до постигането на целта по останалите два ключови показателя за ефективност, за което не му е достигнало съвсем малко;

5.  отбелязва, че по-голямата част от планираната работа на Органа (218 продукта и услуги) е изпълнена успешно и че 25 продукта и услуги са претърпели незначително забавяне поради недостиг на ресурси, но също и поради промени в изискванията и приоритетите; отбелязва освен това, че само три работни процеса не са били завършени по план или с приемливо забавяне;

6.  отбелязва, че Органът е в процес на подмяна на използваната от него електронна система за управление на човешките ресурси със Sysper, която се предоставя от Комисията; отбелязва със загриженост забавянето във внедряването на Sysper 2; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието в това отношение;

7.  отбелязва със задоволство, че Органът предприема активни действия за набелязване на възможности за ефективност и полезни взаимодействия с други агенции, и по-специално с Европейския банков орган (ЕБО) и с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), чрез Съвместния комитет на европейските надзорни органи и чрез съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки; приветства приоритета на Органа да разработи общи насоки в сътрудничество с ЕБО и ESMA относно възможностите за включване в пруденциалния надзор на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма; настоятелно насърчава Органа да търси активно по-нататъшно и по-широко сътрудничество с всички агенции на Съюза; призовава освен това Органа да проучи възможните начини за сливане на онези от своите служби, които не осъществяват експертна дейност, например в областта на ИКТ, с други агенции на Съюза;

8.  изтъква, че ролята на Органа в насърчаването на общ надзорен режим в рамките на цялата европейска финансова система е съществена за осигуряването на финансова стабилност, по-добре интегриран, по-ефикасен и по-безопасен финансов пазар, както и висока степен на защита на потребителите в Съюза, чрез насърчаване на справедливост и прозрачност на стоковите пазари и на пазарите на финансови услуги;

9.  подчертава централната роля на Органа за това да допринася за установяването на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики и за последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, да насърчава и улеснява делегирането на задачи и отговорности между компетентните органи, да наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност и да насърчава защитата на титулярите на полици, членовете на пенсионни схеми и бенефициерите;

10.  подчертава необходимостта от по-строг надзор в някои държави членки с цел преодоляване на слабостите на застрахователните пазари на тези държави членки и защита на потребителите от нелоялни практики на многонационални застрахователни дружества;

11.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, Органът следва да се придържа към възложените му от Парламента и от Съвета задачи и мандат и да ги използва пълноценно, като не трябва при никакви обстоятелства да се опитва да надхвърля обхвата на своя мандат; посочва, че съсредоточаването върху мандата, възложен от Парламента и от Съвета, ще доведе до по-ефективно и ефикасно използване на ресурсите;

12.  споделя безпокойството на Палатата, че чрез партньорските проверки националните надзорни органи имат решаващ глас в основния ръководен орган на Органа, което означава, че те са в състояние да вземат решения относно обхвата на действие на Органа за преразглеждане на собствената им ефективност;

Политика относно персонала

13.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е изпълнено на 95,54%, като са назначени 107 срочно наети служители от общо 112-те работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 101 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Органа са работили 33 договорно наети служители и 18 командировани национални експерти;

14.  изразява съжаление във връзка с небалансираното представителство на мъжете (шестима членове) и жените (един член) в Управителния съвет; отбелязва, че Органът отчита относително добър баланс между половете за 2018 г. по отношение на висшите ръководни кадри (петима мъже и три жени);

15.  отбелязва, че според Палатата Органът все още не е осъществил прехода от регулаторни задачи към надзорни задачи и че Органът следва да увеличи броя на служителите, на които са възложени надзорни задачи;

Обществени поръчки

16.  отбелязва със загриженост, че за една процедура за възлагане на обществена поръчка Органът е приложил критерии за възлагане, които се състоят от несъстезателни ценови елементи; призовава Органа да използва критерии за избор на изпълнител, които вземат предвид най-вече състезателните ценови елементи;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

17.  потвърждава вече въведените от Органа мерки и непрекъснатите му усилия за осигуряване на прозрачност, за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и за осигуряване на защита на лицата, сигнализиращи за нередности; отбелязва факта, че Органът публикува на своя уебсайт регистър на срещите с външни заинтересовани лица;

18.  подчертава значението на открита, ефикасна и независима администрация за всички агенции на Съюза и за Съюза като цяло; припомня проблема с конфликта на интереси, породен от ситуациите на „кадрова въртележка“, и подчертава необходимостта от единна правна уредба за справяне с тези проблеми;

Вътрешен контрол

19.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е изготвила одитен доклад относно стрес тестовете в Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване („Stress Tests in EIOPA“), в който са отправени пет препоръки за внасяне на подобрения и вследствие на който е приложен план за действие;

20.  отбелязва, че през 2018 г. Органът е използвал 29 временни работници чрез договори с агенции за временна заетост; припомня, че съгласно Директива 2008/104/ЕО(17) временните работници следва да работят при същите условия на труд, както и служителите, наети пряко от Органа; отбелязва със загриженост, че договорите не са изисквали от агенциите за временна заетост да спазват тези условия на работа, което е създало риск от съдебни спорове и риск за репутацията; призовава Органа да анализира условията на работа на временните работници и да се увери, че те съответстват на законодателството на Съюза и на националното трудово законодателство;

Други коментари

21.  отбелязва, че в бъдеще е възможен спад на приходите на Органа вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза; отбелязва, че Органът е изготвил две становища на вниманието на застрахователите и на националните надзорни органи относно стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се избегне прекъсване на предоставянето на услугите и за да се сведе рискът до минимум;

22.  подчертава отговорността на финансовата система за посрещане на предизвикателствата, свързани с устойчивостта, и за гарантиране, че Съюзът ще изпълни задълженията, поети по силата на Парижкото споразумение в контекста на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата; подчертава ключовата роля на Органа за интегрирането на свързаните с околната среда, социалните и управленските фактори в регулаторната и надзорната уредба и за мобилизирането и насочването на потоците от частни капитали към устойчиви инвестиции; поради това подчертава необходимостта от достатъчно ресурси, за да се наблюдава прилагането на посочената рамка от страна на финансовите институции и националните компетентни органи;

23.  призовава Органа да се съсредоточи върху разпространението на резултатите от своите изследвания сред обществеността и да достига до обществеността чрез социалните мрежи и други медии;

o
o   o

24.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(18) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(8) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(9) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(10) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(11) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(12) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.
(13) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(14) OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(15) ОВ C 108, 22.3.2018 г., стр. 147.
(16) ОВ C 108, 22.3.2018 г., стр. 149.
(17) Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9).
(18) Приети текстове, P9_TA(2020)0121.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие ECSEL
PDF 166kWORD 52k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година (2019/2106(DEC))
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0072/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник на дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0045/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година (2019/2106(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0072/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(12), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(14),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник на дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0045/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година (2019/2106(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник на дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0045/2020),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие ECSEL за електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа („съвместното предприятие“) беше създадено на 7 юни 2014 г., по смисъла на член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на изпълнението на съвместната технологична инициатива за „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ („ECSEL“) за срок до 31 декември 2024 г.;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие беше създадено с Решение (ЕС) № 561/2014 на Съвета през юни 2014 г.(15), за да замести и продължи дейността на съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC;

В.  като има предвид, че членовете на съвместното предприятие са Съюзът, държавите членки и – на доброволни начала – асоциираните държави („участващите държави“), и сдружения с частно участие („частни членове“), които представляват техни съставни дружества, и други организации, които са активни в областта на електронните компоненти и системи в Съюза;

Г.  като има предвид, че вноските за съвместното предприятие, предвидени за целия период на „Хоризонт 2020“ възлизат на 1 184 874 000 EUR от Съюза, 1 170 000 000 EUR от участващите в съвместното предприятие държави и 1 657 500 000 от частни членове;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2018 г. („доклада на Палатата“), заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2018 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  отбелязва, че окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2018 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 194 100 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 310 554 000 EUR; отбелязва, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е съответно 98% и 65%;

3.  отбелязва, че в доклада на Палатата се заявява, че операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2018 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

4.  отбелязва, че в края на 2018 г. Съюзът е допринесъл средства в размер на 637 600 000 EUR от фонда на Седмата рамкова програма за съфинансиране на съвместни дейности и още 17 900 000 EUR за съфинансиране на съответни административни разходи; отбелязва, че общият размер на поетите задължения за оперативни дейности в рамките на Седмата рамкова програма се равнява на 606 000 000 EUR, а общият размер на съответните плащания – на 529 000 000 EUR; отбелязва, че през 2018 г. процентът на усвояване на наличните бюджетни кредити за плащания в размер на 98 000 000 EUR за проекти по Седмата рамкова програма е бил нисък — 42%, което се дължи основно на забавяния от страна на националните финансиращи органи при предоставянето на сертификати за приключване на проекти за текущи дейности по Седмата рамкова програма;

5.  отбелязва, че плащанията, извършени от съвместното предприятие за проекти по Седмата рамкова програма, са в размер от 41 000 000 EUR, което представлява 22% от общия размер на оперативните плащания, извършени през 2018 г.; в допълнение, отбелязва, че процентът на остатъчни грешки в края на годината е бил 3,36%;

6.  отбелязва, че за оперативните плащания по Седмата рамкова програма съвместното предприятие все още зависи националните органи за финансиране на държавите, участващи в ECSEL, което води до увеличаване на риска по отношение на навременното извършване на окончателните плащания;

7.  отбелязва с безпокойство, че през 2018 г. участващите държави, които трябва да внесат най-малко 1 170 000 000 EUR за оперативните дейности на съвместното предприятие по линия на „Хоризонт 2020“, са поели задължения в размер на 564 000 000 EUR и плащания в размер на 178 000 000 EUR, което представлява 15% от общия размер на изискваните вноски; отбелязва, че ниското ниво на вноските от участващите държави е свързано с факта, че някои от тях потвърждават и отчитат своите разходи пред съвместното предприятие едва след приключване на подкрепяните от тях проекти по „Хоризонт 2020“; отбелязва, че процентът на изпълнение на бюджета за „Хоризонт 2020“ е бил 100% за бюджетните кредити за поети задължения и 72% за бюджетните кредити за плащания и че процентът на бюджетните кредити за плащания е по-нисък поради допълнителната вноска от 20 000 000 EUR, получена през декември 2018 г.;

8.  отбелязва, че от вноските в размер на 1 657 500 000 EUR, които членовете от промишления сектор следва да внесат за дейностите на съвместното предприятие, към края на 2018 г., по изчисления на съвместното предприятие, членовете са направили непарични вноски в размер на 705 400 000 EUR, в сравнение с паричната вноска на Съюза в размер на 512 000 000 EUR; отбелязва освен това, че паричните вноски на членовете от промишления сектор са възлизали на 11 300 000 EUR, а че техните непарични вноски, които са били докладвани, но не са валидирани, са възлизали на 694 100 000 EUR;

Резултати от изпълнението

9.  отбелязва използването на ключови показатели за ефективност (КПЕ) за измерване на оперативните резултати и изпълнението на програмите, както и че съвместното предприятие работи заедно с останалите съвместни предприятия и заинтересованите страни за определяне на общи КПЕ на въздействието и методологии за оценка на посочените КПЕ;

10.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен/оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие;

11.  приветства факта, че общият ефект на лоста през 2018 г. за програмата на съвместното предприятие, изчислен като разходите по „Хоризонт 2020“ минус финансирането от Съюза, разделено на финансирането от Съюза, е равен на 3, което надхвърля целевия коефициент на ливъридж за целия период от 2014 до 2020 г.; освен това отбелязва, че ако националните разходи се вземат за основа, общият постигнат ефект на лоста е 3,3;

12.  отбелязва, че съвместното предприятие е положило усилия за консолидиране и развитие на своите дейности, за да се даде възможност за гладко и ефективно функциониране на съвместното предприятие; отбелязва, че през 2018 г. са били обявени четири покани за представяне на предложения, в резултат на които са били подбрани 13 съвместни проекта и две действия за координация и подкрепа;

13.  отбелязва, че съвместното предприятие е обявило две покани за представяне на предложения; въпреки че броят на предложенията е намалял за четвърта поредна година, броят на подбраните предложения е същият като през 2017 г.;

14.  отбелязва, че ефективната комуникация е съществен елемент на успешните проекти, финансирани от Съюза; счита, че е важно да се повиши видимостта на постиженията на съвместното предприятие и разпространението на информация за тяхната добавена стойност; призовава съвместното предприятие да води проактивна комуникационна политика, като разпространява резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост, например чрез социалните или други медии, като по този начин повишава обществената осведоменост относно въздействието на подкрепата на Съюза, по-специално по отношение на навлизането на пазара;

Персонал

15.  отбелязва, че от 31 разрешени длъжности по щатното разписание 30 са били заети през 2018 г.: 14 от срочно наети служители и 16 от договорно наети служители; отбелязва също така, че през 2018 г. са били заети постовете на двама ръководители на администрацията, един главен финансов служител и един служител по програма;

16.  отбелязва информацията, съдържаща се в годишния отчет за дейността на съвместното предприятие за 2018 г. по отношение на баланса между половете в проектите по линия на ECSEL, която сочи, че общият брой на жените, участващи в проекти по линия на ECSEL, изпълнявани през 2018 г., и проектите, за които е докладвано през същата година (изпълнявани от 2014 г., 2015 г. и 2016 г.) е 3 336 (или 18%), в сравнение с 14 820 мъже (или 82%); отбелязва, че не всички служители на предприятията – получатели, ангажирани с проекти по линия на ECSEL, извършват научноизследователска дейност и че само 16% от научноизследователския персонал са жени;

Обществени поръчки

17.  отбелязва със сериозна загриженост, че Палатата е установила значителни слабости в управлението на процедурите за възлагане на обществени поръчки за административни услуги; отбелязва въз основа на отговорите на съвместното предприятие, че за справяне с този въпрос е бил определен сътрудник по бюджета, обществените поръчки и договорите;

Вътрешен контрол

18.  приветства факта, че съвместното предприятие е предприело мерки за оценка на извършването на последващи одити от националните финансиращи органи (НФО) и е получило писмени изявления от тях, в които същите декларират, че прилагането на националните процедури осигурява достатъчна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите; отбелязва, че в доклада на Палатата се посочва, че Общата служба за одит на Комисията отговаря за последващите одити във връзка с плащанията по линия на „Хоризонт 2020“, а в края на 2018 г. процентът на остатъчна грешка, изчислен от съвместното предприятие, се е равнявал на 1,15%;

19.  отбелязва, че въпросът относно разликите между методологиите и процедурите, които се използват от НФО, вече не е актуален за изпълнението на проектите по програма „Хоризонт 2020“, тъй като последващите одити се извършват или от съвместното предприятие, или от Комисията; отбелязва, че в съответствие с разпоредбите на общия план за последващ одит за „Хоризонт 2020“, съвместното предприятие е получило 22 декларации от общо 27 от националните финансиращи органи и потвърждава, че те предоставят разумна защита на финансовите интереси на неговите членове;

20.  отбелязва, че Комисията извърши окончателната си оценка относно съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC за периода 2008—2013 г., заедно с междинната оценка на дейността на съвместното предприятие в рамките на „Хоризонт 2020“ за периода 2014—2016 г.; отбелязва, че съвместното предприятие е подготвило и приело план за действие за изпълнение на препоръките от тези оценки и че някои дейности вече са започнати; по-голямата част от дейностите обаче остава да бъдат изпълнени през 2019 г., докато за някои от тях беше счетено, че попадат извън обхвата на съвместното предприятие;

21.  отбелязва, че окончателното плащане за изпълнението на споразумението за нивото на обслужване, сключено с член от промишления сектор за предоставяне на комуникационни услуги и за организацията на събития, е било извършено без необходимите разходооправдателни документи;

22.  изисква от Палатата да направи оценка на стабилността и надеждността на методологията за изчисляване и оценяване на непаричните вноски и предлага тя да оцени структурата и надеждността на насоките за прилагане на процедурата за непарични вноски с цел подпомагане на процеса на планиране, докладване и сертифициране на непаричните вноски;

23.  отбелязва със загриженост, че съвместното предприятие е установило, че парични вноски за административни разходи в размер на повече от 1 000 000 EUR не са фактурирани от ENIAC на члена от промишления сектор AENEAS преди създаването на съвместното предприятие; за разрешаването на този проблем, съвместното предприятие е получило 1 000 000 EUR от членовете си под формата на „предплатена парична вноска“; призовава съвместното предприятие да издаде незабавно дебитното известие;

Вътрешен одит

24.  отбелязва, че през 2018 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила оценка на риска; отбелязва, че IAS е предприела последващи действия във връзка с препоръките си относно процеса на отпускане на безвъзмездни средства по „Хоризонт 2020“ и резултатите, постигнати от съвместното предприятие; потвърждава факта, че Службата за вътрешен одит е стигнала до заключението, че всички препоръки са били изпълнени по подходящ начин;

Управление на човешките ресурси

25.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. съвместното предприятие е разполагало с 30 служители; отбелязва, че през 2018 г. съвместното предприятие е попълнило две позиции – една за административен ръководител, и друга – за програмен отговорник, и е публикувало длъжност за командирован национален експерт;

26.  отбелязва факта, че с оглед на адаптирането на структурата на организацията към изпълнението на приоритетите и необходимостта от експертни познания, организационната структура на съвместното предприятие беше актуализирана на 6 август 2018 г.; отбелязва, че през януари 2018 г. управителният съвет утвърди нов набор от пет правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица.

(1) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 24.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(7) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стp. 16.
(8) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(9) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 24.
(10) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(11) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(12) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(13) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(14) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стp. 16.
(15) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“
PDF 168kWORD 57k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година (2019/2103(DEC))
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2020 – C9‑0069/2020),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства(5), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7),

—  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0046/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година (2019/2103(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(8),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2020 – C9‑0069/2020),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 71 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства(12), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(14),

—  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0046/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година (2019/2103(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година,

—  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0046/2020),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства („съвместното предприятие „ИИЛ“) е създадено през декември 2007 г. за срок от 10 години, за да подобри значително ефикасността и ефективността на процеса на разработване на лекарства с дългосрочната цел фармацевтичният сектор да може да произвежда по-ефективни и безопасни иновативни лекарства;

Б.  като има предвид, че след приемането на Регламент (ЕС) № 557/2014(15) през май 2014 г. беше създадено съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ („Съвместно предприятие „ИИЛ 2“) за срок до 31 декември 2024 г.; като има предвид, че през юни 2014 г. то замени съвместното предприятие „ИИЛ“ и е негов правоприемник цел финализиране на научноизследователските дейности по Седмата рамкова програма и стартиране на нов проект в рамките на „Хоризонт 2020“;

В.  като има предвид, че Съюзът, представляван от Комисията, и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации са членовете – учредители на съвместното предприятие „ИИЛ“ и на съвместното предприятие „ИИЛ 2“;

Г.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие „ИИЛ“ за периода от 10 години е в размер на 1 000 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма, а членовете – учредители участват с равни дялове в текущите разходи, като всеки от тях предоставя средства в размер, който не превишава 4% от общата финансова вноска на Съюза;

Д.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие „ИИЛ 2“ за периода от 10 години е в размер на 1 638 000 000 EUR, платима от бюджета на „Хоризонт 2020“, а членовете, различни от Комисията, трябва да предоставят 50% от текущите разходи и следва да допринесат за оперативните разходи чрез парични или непарични вноски, или и двете, в размер, равен на финансовата вноска на Съюза;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ за финансовата 2018 година (“доклада на Палатата”) заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2018 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  отбелязва становището на Палатата относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ за финансовата 2018 година, със заключението, че те са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  отбелязва, че окончателният бюджет за 2018 г. възлизаше на 275 600 000 EUR бюджетни кредити за поети задължения (187 900 000 EUR през 2017 г.) и 235 900 000 EUR бюджетни кредити за плащания (206 400 000 EUR през 2017 г.); включително неусвоените бюджетни кредити от предходни години и целевите приходи, общият наличен бюджет за поети задължения е бил 485 596 000 EUR (322 400 000 EUR през 2017 г.), а наличният бюджет за плащания е бил 235 963 021 EUR (206 400 000 EUR през 2017 г.);

4.  отбелязва, че от сумата в размер на 1 000 000 000 EUR вноски, които членовете от промишления сектор следва да направят за дейностите на съвместното предприятие „ИИЛ“, към края на 2018 г. съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е валидирало непарични вноски и парични вноски в размер на 655 200 000 EUR, и по-точно 633 300 000 EUR непарични вноски и 21 900 000 EUR парични вноски; посочва, че членовете на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ докладват за допълнителна сума в размер на 80 600 000 EUR от непарични вноски без валидиране; изтъква факта, че вследствие на това в края на 2018 г. непаричните и паричните вноски от членовете от промишления сектор се равняват общо на 735 800 000 EUR, в сравнение с паричните вноски от Съюза за дейностите по Седмата рамкова програма на съвместното предприятие „ИИЛ 2“, които възлизат на 916 000 000 EUR;

5.  отбелязва със задоволство, че през 2018 г. степента на усвояване от страна на съвместното предприятие „ИИЛ“ на бюджетните кредити за плащания за проектите по Седмата рамкова програма е 88%, което представлява подобрение спрямо предходния период, когато степента на усвояване е била под 75% в продължение на четири последователни години; отбелязва също така, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания по „Хоризонт 2020“ е била 86% и че през 2018 г. изпълнението на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за административни и оперативни разходи е било по-голямо, отколкото през 2017 г.;

6.  отбелязва, че от средствата в размер на 1 425 000 000 EUR под формата на парични и непарични вноски, които трябва да бъдат направени от членовете от промишления сектор и асоциираните партньори за дейностите на съвместното предприятие „ИИЛ 2“, към края на 2018 г. непарични вноски в размер на 130 500 000 EUR са били валидирани от изпълнителния директор и са били докладвани допълнителни средства в размер на 83 900 000 EUR; отбелязва освен това, че изпълнителният директор е валидирал парични вноски от членовете на промишлеността в размер на 13 500 000 EUR; отбелязва в допълнение, че в резултат на това към края на 2018 г. общият размер на вноските на членовете от промишления сектор за дейностите на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ по програма „Хоризонт 2020“ са възлизали на 227 700 000 EUR, в сравнение с паричната вноска на Съюза в размер на 241 900 000 EUR;

7.  отбелязва, че през 2018 г. Управителният съвет на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ прие три изменения на бюджета: 

   а) на 12 юни 2018 г. за включване на пренесените от предходната година суми (209 698 405 EUR бюджетни кредити за поети задължения и 56 133 212 EUR бюджетни кредити за плащания);
   б) на 13 юли 2018 г. за включване на допълнителни преноси (бюджетни кредити за поети задължения в размер на 25 669 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 25 669 EUR) от предходната година, по-специално съответстващи на сумите на съвместното предприятие „ИИЛ“, възстановени от получателите през 2017 г. и пренесени в бюджета за 2018 г.; и
   в) на 5 декември 2018 г. за намаляване на бюджетните кредити за плащания с 36 332 261 EUR в резултат на намаляването на участието на Европейския съюз в оперативните разходи (34 978 261 EUR) и отлагането за 2019 г. на вноската на партньор на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ (Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“) за оперативните разходи (1 354 000 EUR), пренесени за следващата година;

8.  освен това отбелязва, че в края на 2018 г. прогнозните неизползвани бюджетни кредити за плащания за оперативни и административни разходи, одобрени от Съвета на директорите на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ и подлежащи на пренасяне към 2019 г., възлизат на 30 943 429 EUR; отбелязва със загриженост констатацията на Палатата, че макар положението да се е подобрило вследствие на коригиращите мерки, предприети от съвместното предприятие „ИИЛ 2“, все още съществуват слабости по отношение на планирането и наблюдението на необходимостта от нови бюджетни кредити за плащания;

Резултати от дейността

9.  отбелязва, че 2018 г. е първата година, през която съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е докладвало за преразгледаните ключови показатели за изпълнение в своя годишен отчет за дейността за 2018 г.; приветства факта, че тази стъпка се е доказала като ефективен инструмент за наблюдение, който е довел до повишаване на равнището на прозрачност по отношение на постиженията на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ и по този начин е привлякъл интереса на членовете на гражданското общество;

10.  отбелязва, че въз основа на годишния отчет за дейността анализът на събраните до 31 декември 2018 г. данни показва, че почти всички съответни приоритетни области от програмата за стратегически научни изследвания на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ са отразени в неговите проекти (11 от 12);

11.  приветства факта, че през 2018 г. съвместното предприятие „ИИЛ 2“ подписа общо 20 нови споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, с което общият портфейл на проектите достигна 119 (59 проекта за съвместното предприятие „ИИЛ“ + 60 за съвместното предприятие „ИИЛ 2“);

12.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен/оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие „ИИЛ 2“;

13.  отбелязва, че през 2018 г. стойността на ефекта ливъридж за съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е била 0,99;

14.  отбелязва, че ефективната комуникация е съществен елемент на успешните проекти, финансирани от Съюза; счита, че е важно да се повиши видимостта на постиженията на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ и да се разпространява информация за тяхната добавена стойност; призовава съвместното предприятие „ИИЛ 2“ да води проактивна комуникационна политика чрез разпространяване на резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост, например чрез социални или други медии, като по този начин повишава обществената осведоменост относно въздействието на подкрепата на Съюза, по‑специално по отношение на навлизането на пазара;

15.  приветства успешното започване на проекта EBOVAC3 през 2018 г. насочен към провеждане на клинични изпитвания върху деца в Сиера Леоне и Гвинея; освен това в рамките на проекта се провежда клинично проучване сред доставчиците на здравни грижи в Демократична република Конго, като това допринася за борбата с болестта; отбелязва със задоволство, че поуките, извлечени от проектите „Ебола +“ на съвместното предприятие „ИИЛ 2“, могат да се прилагат за други нововъзникващи инфекциозни заболявания;

16.  призовава съвместното предприятие „ИИЛ 2“ да обмисли преразглеждане на броя на финансираните проекти в бъдеще; освен това отбелязва, че по-малък брой по-мащабни и добре финансирани проекти биха изяснили значително областта на дейност на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ и ще направят по-лесно за широката общественост да разбере ползите от неговата дейност;

Персонал и наемане на персонал

17.  отбелязва, че през декември 2018 г. общият брой на запълнените щатни бройки в съвместното предприятие „ИИЛ 2“ беше 48 (49 през 2017 г.);

18.  отбелязва, че в края на 2018 г. националностите на 15 държави членки са били представени в съвместното предприятие „ИИЛ 2“, като седем от тях – с по един служител; отбелязва, че 73% от 48-мината служители са били жени и само 27% мъже;

19.  отбелязва със загриженост констатацията на Палатата, че през 2018 г. процентът на текучество на персонала в съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е висок, средно около 21%, и е особено висок при договорно наетите служители – 60%, и тенденцията се е влошила поради 8-те случая на дългосрочен отпуск по болест, 4 от които са нововъзникнали през 2018 г., вследствие на което едва половината от служителите на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ са работили постоянно през 2018 г., което е довело до повишаване на риска да не бъдат постигнати в срок планираните оперативни цели на съвместното предприятие „ИИЛ 2“; отбелязва, че за да се преодолеят затрудненията с персонала, съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е използвало временно наети служители, които са представлявали 9,8% от общия брой на служителите му през 2018 г., и е инвестирало ресурси, за да запази своите изявени кадри чрез обучение и дейности, свързани с благосъстоянието, от една страна, и за да достигне пълнo заемане на щатните бройки, от друга страна; изразява загриженост относно броя служители в продължителен отпуск по болест и изразява загриженост, че някои от тези случаи може да са свързани с изтощение и нарушено равновесие между професионалния и личния живот; призовава съвместното предприятие „ИИЛ 2“ да бъде проактивно по отношение на засегнатите служители, да извършва внимателна оценка на работното натоварване на персонала и да гарантира балансирано разпределение на задачите;

Вътрешен одит

20.  отбелязва, че в окончателния одитен доклад на службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията относно „Координиране с Общия център за подкрепа (ОЦП) и прилагане на инструментите и услугите на ОЦП в съвместното предприятие „ИИЛ 2“, изготвен през март 2018 г., се заключава, че съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е приложило адекватни процеси на управление, управление на риска и вътрешен контрол, които ефективно и ефикасно подкрепят координационните му дейности с ОЦП и изпълнението на инструментите и услугите на ОЦП;

21.  отбелязва, че одитният доклад на СВО не е довел до установяването на критични или много важни проблеми, и са отправени три „важни“ препоръки; отбелязва, че съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е изготвило план за действие, в който трите препоръки са били преобразувани в пет действия, като четири от тези действия, които са в изпълнение на две от препоръките, са изпълнени до края на 2018 г.;

Системи за вътрешен контрол

22.  отбелязва констатацията на Палатата, че съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е въвело надеждни процедури за предварителен контрол, основани на финансови и оперативни документални проверки, и по-специално за междинните и окончателните плащания за Седмата рамкова програма; отбелязва, че съвместното предприятие ИИЛ 2 извършва последващи одити на помещенията на бенефициерите, докато за декларациите за разходи по проекта „Хоризонт 2020“ СВО отговаря за последващите одити; отбелязва, че процентът остатъчни грешки за последващите одити, докладван от съвместното предприятие „ИИЛ 2“ в края на 2018 г., е 0,87% за Седмата рамкова програма и 0,67% за програма „Хоризонт 2020“;

23.  отбелязва, че през декември 2017 г. Управителният съвет на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е приел рамката за вътрешен контрол на предприятието, която е в съответствие с рамката за контрол, одобрена от Комисията; отбелязва, че през 2018 г. планът за действие на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ за вътрешен контрол е насочен към прилагането на новите принципи на рамката за вътрешен контрол и към преразглеждането, както и върху развитието на структурата на средата за вътрешен контрол; отбелязва, че са приети нови оперативни насоки за прилагането и измерването на ефективността на системата за контрол;

24.  отбелязва, че Генерална дирекция „Бюджет“ на Комисията е извършила своята годишна оценка на местните финансови системи, създадени в рамките на съвместното предприятие „ИИЛ 2“, и е преразгледала информацията за промените в местните системи и в средата за контрол, оценила е недостатъците на вътрешния контрол, установени от одитите и надзорните проверки, и е проверила операциите чрез извадки от тях; отбелязва, че на 13 декември 2018 г. ГД „Бюджет“ е приела заключение, че системите за вътрешен контрол на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ функционират по предназначение; отбелязва, че съвместното предприятие „ИИЛ 2“ завърши изпълнението на плана за действие, одобрен от счетоводителя на 5 февруари 2018 г., че ГД „Бюджет“ е направила оценка на положението по отношение на изпълнението на плана за действие и че петте препоръки бяха приключени до 28 януари 2019 г.;

25.  приканва Палатата да оцени стабилността и надеждността на методологията за изчисляване и оценяване на непаричните вноски, като следва да се направи оценка на структурата и солидността на насоките за прилагане на процедурата за непарични вноски с цел подпомагане на процеса на планиране, докладване и сертифициране на непаричните вноски.

(1) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(7) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стp. 16.
(8) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(9) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(10) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(11) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(12) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.
(13) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(14) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стp. 16.
(15) Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail
PDF 184kWORD 57k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2018 година (2019/2105(DEC))
P9_TA(2020)0076A9-0055/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0071/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз ,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0055/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие Shift2Rail във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие Shift2Rail, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2018 година (2019/2105(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0071/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail(12), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13),

–  Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(14),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0055/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие Shift2Rail, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2018 година (2019/2105(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0055/2020),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие Shift2Rail („съвместното предприятие“) беше създадено през юни 2014 г. за период от 10 години с Регламент (ЕС) № 642/2014(15);

Б.  като има предвид, че учредителните членове на съвместното предприятие са Европейският съюз, представляван от Комисията, и партньори от железопътния сектор (основни заинтересовани страни, в т.ч. производители на железопътно оборудване, железопътни дружества, управители на инфраструктури и изследователски центрове), като е предвидена възможност за участие в съвместното предприятие от други субекти като асоциирани членове;

В.  като има предвид, че целите на съвместното предприятие са постигането на единно европейско железопътно пространство; повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на европейската железопътна система; осигуряване на замяната на автомобилния с други видове транспорт; както и запазване на водещата позиция на европейския железопътен сектор на световния пазар;

Г.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през май 2016 г.;

Общи положения

1.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2018 г. („доклада на Палатата“), заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото състояние на съвместното предприятие към 31 декември 2018 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  потвърждава, че в доклада на Палатата се заявява, че операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2018 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  отбелязва, че максималният размер на вноската на Съюза за дейностите на съвместно предприятие възлиза на 450 000 000 EUR и се финансира по програма „Хоризонт 2020“; отбелязва, че членовете на съвместното предприятие от промишления сектор внасят средства в размер на най-малко 470 000 000 EUR, които се състоят от най-малко 350 000 000 EUR парични и непарични вноски за оперативните дейности и административните разходи на съвместното предприятие, както и най-малко 120 000 000 EUR непарични вноски за допълнителните дейности на съвместното предприятие;

4.  отбелязва, че ефективната комуникация е съществен елемент на успешните проекти, финансирани от Съюза; счита, че е важно да се повиши видимостта на постиженията на съвместното предприятие и да се разпространява информация за тяхната добавена стойност; призовава съвместното предприятие да води проактивна комуникационна политика чрез разпространяване на резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост, например чрез социалните или други медии, като по този начин повишава обществената осведоменост относно въздействието на подкрепата на Съюза, по-специално по отношение на навлизането на пазара;

5.  отправя искане към Палатата да оцени стабилността и надеждността на методологията за изчисляване и оценка на непаричните вноски; в оценката се разглеждат структурата и солидността на насоките за прилагане на процедурата за непарични вноски, с цел подпомагане на процеса на планиране, докладване и сертифициране на непаричните вноски;

Бюджетно и финансово управление

6.  отбелязва, че окончателният бюджет за изпълнение на дейността за финансовата 2018 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 84 756 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 71 890 204 EUR; подчертава, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е съответно 100% и 82,3%, което представлява ниско равнище, особено що се отнася до бюджетните кредити за плащания; отбелязва, че изпълнението на бюджетните кредити за плащания е по-ниско от очакваното поради правно решение относно членството в съвместното предприятие, което е било в процес на разглеждане; отбелязва ниската (63,4%) степен на изпълнение на бюджетните кредити за плащания по дял 2 (административни разходи, представляващи 3% от бюджета на съвместното предприятие), която се дължи на закъснения във фактурирането от страна на доставчиците по многогодишни рамкови договори; отбелязва освен това, че повечето плащания, извършени от съвместното предприятие през 2018 г., представляват междинни плащания по проекти по програма „Хоризонт 2020“, избрани по поканите за представяне на предложения от 2015 г. и 2016 г., както и плащания за предварително финансиране на проекти по „Хоризонт 2020“, избрани по поканите за представяне на предложения от 2018 г.;

7.  отбелязва, че от общо 411 200 000 EUR (което включва 158 900 000 EUR, като максимална парична вноска от Съюза, и паричната вноска от членовете от промишления сектор за административните разходи на съвместното предприятие в размер на 6 500 000 EUR), към края на 2018 г. съвместното предприятие е поело задължения в размер на 84 756 000 EUR и извършило плащания в размер на 59 155 000 EUR за изпълнението на първата вълна от проекти; това показва, че съвместното предприятие понастоящем е сключило взаимозависими многогодишни договори за безвъзмездна финансова помощ и договори за възлагане на обществени поръчки за изпълнението на 39% от програмата за изследвания и иновации на съвместното предприятие, в съответствие с неговата многогодишна работна програма;

8.  приветства факта, че от вноските в размер на 350 000 000 EUR, които трябваше да бъдат направени от членовете от промишления сектор за оперативните дейности и административните разходи на съвместното предприятие, в края на 2018 г., т.е. четири месеца след като съвместното предприятие стартира първите си проекти по „Хоризонт 2020“, членовете от промишления сектор са отчели непарични вноски в размер на 63 700 000 EUR за оперативни дейности, от които са сертифицирани 21 700 000 EUR; отбелязва освен това, че от вноските в размер на 120 000 000 EUR, които членовете от промишления сектор следва да внесат за допълнителни дейности на съвместното предприятие, последните са докладвали за парични вноски в размер на 6 500 000 EUR за други дейности извън работния план на съвместното предприятие;

9.  отбелязва, че към края на 2018 г. общият принос на членовете от промишления сектор възлиза на 252 300 000 EUR, в сравнение с паричния принос на Съюза, който възлиза на 158 900 000 EUR;

10.  отбелязва, че през 2018 г. съвместното предприятие е подписало 17 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от поканите за представяне на предложения от 2018 г., и че стойността на дейностите в областта на изследванията и иновациите по съответните покани възлиза на 152 600 000 EUR, които следва да бъдат съфинансирани от съвместното предприятие в максимален размер до 77 300 000 EUR; отбелязва, че другите членове са се договорили да ограничат исканията си за съфинансиране до 44,44% от общите разходи по проекта, което е най-ниското равнище по рамковата програма „Хоризонт 2020“; отбелязва със съжаление, че само 76 малки и средни предприятия (МСП) са участвали в поканата за представяне на предложения през 2018 г. (120 през 2017 г.), от които 40 МСП (50 през 2017 г.) са избрани за финансиране (21,6% от всички участници, избрани за финансиране);

Резултати от изпълнението

11.  отбелязва, че третият набор от ключови показатели за ефективност (КПЕ) ще бъде разработен въз основа на първите резултати от „Хоризонт 2020“ поради естеството на проектите; освен това отбелязва, че съвместното предприятие е продължило разработването на модел на ключови показатели за ефективност за измерване на приноса на научноизследователските и иновационните дейности към неговия регламент; отбелязва, че тази работа все още е в ход и че първите резултати са били представени на управителния съвет през декември 2018 г.;

12.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен/оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие;

13.  отбелязва, че съвместното предприятие е допринесло за създаването на приемственост и споделена обща визия за научните изследвания в областта на железопътния транспорт в рамките на железопътната общност; приветства факта, че освен това съвместното предприятие е спомогнало за изграждането на доверие между участниците, които иначе не биха имали възможност да споделят идеи и общи интереси извън търговския контекст; отбелязва, че присъствието на железопътните оператори в съвместното предприятие следва да бъде засилено с течение на времето;

14.  отбелязва, че съвместното предприятие следва да допринесе за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен железопътният сектор, като се съсредоточи върху потребностите на железопътната система и нейните потребители, включително в държавите членки, които нямат железопътна система на своя територия; отбелязва, че за тази цел съвместното предприятие изпълнява програмата Shift2Rail и изследователски и иновационни дейности в железопътния сектор в Европа чрез сътрудничеството между заинтересованите страни и държавите членки; отбелязва, че следва да се обърне особено внимание на насърчаването на конкретни мерки за отстраняване на оставащите технически пречки за подобряване на оперативната съвместимост, както и на действията в подкрепа на по-интегриран, ефикасен и безопасен железопътен пазар в Съюза, чиято крайна цел е постигането на единно европейско железопътно пространство;

15.  отбелязва, че съвместното предприятие е стартирало поканата за представяне на предложения за 2018 г. за отпускане на безвъзмездни средства, като участието е ограничено до неговите членове, под формата на схема за финансиране с еднократни суми; въпреки това финансовите експерти, участващи в етапа на оценка на безвъзмездните средства, разкриха някои съществени отклонения във финансовите предложения; съвместното предприятие използва етапа на подготовката на безвъзмездни средства, за да анализира обясненията на бенефициерите във връзка с отклоненията и да коригира еднократната сума, ако това е оправдано; призовава съвместното предприятие да продължи да укрепва финансовите данни в своята база данни за бенефициерите и да оповестява важни коментари на финансовите експерти в обобщения доклад за оценка; отбелязва във основа на отговора на съвместното предприятие, че всички правни и финансови аспекти на Решение C(2017)7151(16) на Комисията са били стриктно проследени и че разпоредителят с бюджетни кредити е гарантирал, че всички коментари на експерти, както технически, така и финансови, са били надлежно взети предвид; в допълнение като се вземе предвид препоръката на Палатата, цялостният процес ще бъде допълнително подобрен в рамките на поканата за представяне на предложения през 2019 г.;

16.  отбелязва, че според годишния доклад за дейността на съвместното предприятие за 2018 г., ключовите показатели за ефективност относно баланса между половете за посочената година показват много нисък процент на жените – едва 15% – в управителния съвет, като същевременно те представляват 34% от представителите на съвместното предприятие и 40% от научния комитет;

Подбор и назначаване на персонал

17.  отбелязва, че през 2018 г. съвместното предприятие е наело двама командировани национални експерти в съответствие с щатното си разписание и – със съгласието на бюджетните органи – е назначило трети такъв за едногодишна командировка с цел той да замести един програмен ръководител;

18.  отбелязва, че в края на 2018 г. персоналът на съвместното предприятие се е състоял от 22 служители от предвидените по щатното разписание 23-ма служители;

Вътрешен контрол

19.  отбелязва, че съвместното предприятие е въвело надеждни процедури за предварителен контрол, основани на финансови и оперативни документни проверки, докато Общата одитна служба към Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Комисията („общата одитна служба“) отговаря за последващия одит на заявленията за проектни разходи в рамките на „Хоризонт 2020“; отбелязва освен това, че положението в края на 2018 г. показва, че най-важните стандарти за вътрешен контрол са до голяма степен изпълнени, като през 2019 г. все още предстои да бъдат завършени някои действия, по-специално преразглеждането на модела за ключовите показатели за ефективност;

20.  приема за сведение, че процентът на остатъчни грешки за програмата „Хоризонт 2020“ е под прага на същественост според Палатата и се равнява на 0,97%; взема предвид, че в края на 2018 г. съвместното предприятие е било в състояние да базира изчисляването на процента на грешките си въз основа на четири доклада за последващ одит, единият от които е свързан с одита на риска, а три – с представителната извадка на съвместното предприятие;

21.  потвърждава факта, че службата за вътрешен одит изпълнява ролята на вътрешен одитор на съвместното предприятие и, във връзка с това, тя се отчита косвено пред управителния съвет и изпълнителния директор; отбелязва, че при първата одитна мисия е създаден профил на риска на съвместното предприятие с цел определяне на тригодишен работен план за вътрешен одит; отбелязва, че стратегическият план за вътрешен одит за периода 2017 – 2019 г. на службата за вътрешен одит е бил представен през юни 2017 г.; освен това, в съответствие с посочения одитен план, през 2018 г. службата за вътрешен одит е извършила ограничен преглед на изпълнението на стандартите за вътрешен контрол; отбелязва със задоволство, че от петте препоръки към ръководството за отстраняване на установени недостатъци, които все още не са изцяло изпълнени, през 2019 г. само една от тях все още е изисквала действия за изпълнение;

22.  отбелязва със съжаление, че в края на 2017 г. общите инструменти на Комисията за управление и мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по програма „Хоризонт 2020“ не са приключили специфичните разработки, необходими за обработването на непаричните вноски на съвместното предприятие; при все това отбелязва, че непаричните вноски са били валидирани от изпълнителния директор през 2018 г.;

23.  отбелязва, че е била извършена междинната оценка на Комисията относно оперативните дейности на съвместното предприятие в рамките на „Хоризонт 2020“, която обхваща периода от 2014 до 2016 г.; отбелязва, че е бил изготвен план за действие и той е приет от управителния съвет през юни 2018 г.; взема под внимание факта, че не всички препоръки, изказани в рамките на междинната оценка, ще бъдат разгледани в рамките на настоящата финансова рамкова програма; отбелязва обаче, че някои от действията, включени в плана за действие, вече са започнати, а други се очаква да бъдат изпълнени до 2020 г.;

Други въпроси

24.  настоява относно значението на сътрудничеството между съвместното предприятие и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA); отбелязва участието на ERA в заседанията на управителния съвет на съвместното предприятие и в групите, изготвили многогодишния план за действие; отбелязва, че съвместното предприятие е извършило оценка на исканията за научни изследвания и иновации, отправени от ERA, с цел да се избегне припокриването на дейности и да се увеличи максимално ефективността на използването на публичното финансиране;

25.  отбелязва, че през 2018 г. един от асоциираните членове стана изцяло притежавано дъщерно дружество на един от членовете-основатели, в резултат на което неговото представителството в управителния съвет се увеличи; отбелязва, че разпоредбите на настоящата правна рамка на съвместното предприятие не разглеждат в достатъчна степен корпоративните придобивания сред членовете от промишлеността на съвместното предприятие и последиците, които те могат да имат върху балансираното представителство на членовете в управителния съвет; приема за сведение отговора на съвместното предприятие, че правната рамка, установена в рамките на съвместното предприятие, не позволява увеличаване на влиянието на член-учредител върху процеса на вземане на решения и върху цялостното управление; отбелязва, че констатацията на Палатата ще бъде взета предвид при всякакво евентуално изменение на регламента;

26.  отбелязва, че междинната оценка на съвместното предприятие беше завършена в срока, определен в неговата правна рамка; отбелязва със съжаление, че тя не е могла да осигури най-добрата добавена стойност за процеса на вземане на решения на съвместното предприятие на този ранен етап от неговата дейност; отбелязва въз основа на отговора на съвместното предприятие, че оценката е извършена наскоро след създаването на съвместното предприятие, но това е било изискване, което е в съответствие с регламента за създаване на съвместното предприятие и с цялостната програма „Хоризонт 2020“;

27.  отбелязва, че през последните две години процентът на текучеството на персонала се дължи изцяло на текучеството сред договорно наетите служители; приветства стъпките, предприети от съвместното предприятие, за справяне с това положение; отбелязва, че съвместното предприятие е използвало персонал от агенции за временна заетост, които представляват около 17% от общия брой на неговите служители; отбелязва въз основа на отговора на съвместното предприятие, че основните причини за това произтичат от настоящата структура на щатното разписание, която не му позволява да предлага същите благоприятни договорни условия, като тези, предлагани от други органи и институции на ЕС; отбелязва, че са били въведени „меки“ мерки за намаляване на високото равнище на текучеството; призовава Комисията да следи развитието на този проблем;

Транспорт и туризъм

28.  изтъква, че целите на съвместното предприятие са постигане на единно европейско железопътно пространство и повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на железопътната система на Съюза; посочва, че железопътният транспорт ще бъде от ключово значение за бъдещите действия на Съюза за насърчаване на прехода към мобилност с ниски емисии и за справяне с отрицателни външни фактори; подчертава, че на съвместното предприятие трябва да бъдат предоставени необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да постигне тези ключови цели и да допринесе за действителен преход във видовете транспорт;

29.  отбелязва, че съвместното предприятие е публично-частно партньорство, създадено през 2014 г. по рамковата програма „Хоризонт 2020“; отбелязва, че програмата Shift2Rail се финансира съвместно от вноски от Съюза (чрез оперативния бюджет на съвместното предприятие) и непарични вноски от другите членове, т.е. осемте учредители (различни от ЕС) и деветнадесетте асоциирани членове;

30.  отбелязва, че през 2018 г. съвместното предприятие е постигнало напредък по отношение на постигането на целите си, като при изпълнението на програмата Shift2Rail е гарантирало ефективно и ефикасно добро финансово управление; отбелязва, че през 2018 г. се отчита напредък по отношение на дейностите в областта на научните изследвания и иновациите, започнати през предходните години, които понастоящем се развиват добре и като цяло с бърз темп; отбелязва, че в края на годината е започнала нова вълна от дейности в областта на научните изследвания и иновациите (покана за представяне на предложения, 2018 г.); отбелязва, че според оценките общите разходи по проектите за дейностите, осъществени през 2018 г., ще възлезнат на 83 400 000 EUR;

31.  подчертава, че увеличаването на привлекателността на железопътния транспорт за превозвачите и пътниците е необходимо, за да се постигне устойчиво прехвърляне от автомобилния към железопътния транспорт; отбелязва, че следващите 5 години са от решаващо значение за успеха на железопътния транспорт и че съвместното предприятие играе ключова роля за поевтиняването и повишаването на ефикасността и привлекателността на железопътния транспорт;

32.  подчертава, че само железопътните стрелки, респ. повредените железопътни стрелки, са причина за 25 – 30% от цялата поддръжка на железопътната мрежа и са отговорни за значителна част от разходите за инфраструктура; приветства усилията на съвместното предприятие за повишаване на надеждността на системата и за намаляване на разходите;

33.  приветства целите на съвместното предприятие за намаляване наполовина на разходите за жизнения цикъл на железопътната система, за удвояване на капацитета и повишаване на надеждността и точността с 50%; призовава на съвместното предприятие да се предоставят в пълна степен необходимите човешки и финансови ресурси за постигането на тези цели;

34.  приветства усилията на съвместното предприятие за въвеждане на автоматична експлоатация на влаковете ("Automatic Train Operation", ATO) в железопътния транспорт; предупреждава, че секторът на автомобилния транспорт е постигнал по-значим напредък в областта на автоматизацията;

35.  приветства решението на съвместното предприятие да предложи на управителния си съвет, като част от годишната работна програма за 2018 г., да приеме предоставянето на еднократна финансова помощ, което впоследствие беше въведено чрез пилотния проект за еднократни финансови помощи на поканата за представяне на предложения през 2018 г. в частта, насочена към членовете;

36.  счита, че за да се гарантира правната яснота на процеса на вземане на решения и на цялостното управление на съвместното предприятие, е от изключително значение да се изяснят разпоредбите на правната рамка на съвместното предприятие по отношение на корпоративните придобивания сред членовете му, които са от сектора, и последиците от тези придобивания за членството в управителния съвет; във връзка с това приканва Съвета да разгледа този въпрос евентуално като приеме изменения на Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета;

37.  отбелязва, че през 2018 г. съвместното предприятие е започнало 14 представителни одита на своята популация и един основан на риска одит (в допълнение към 15-те представителни одита и един основан на риска одит, започнати през 2017 г.), с което прекият обхват на извършените от съвместното предприятие одити достига 4 660 000 EUR; отбелязва, че общият установен процент на грешки за трите представителни одита и основания на риска одит, приключени до 31 декември 2018 г., е 0,94% средно аритметично и 1,19%, изчислено като среднопретеглена стойност; отбелязва, че всички други проценти грешки (представителни и остатъчни), макар и ограничени по отношение на своя обхват, също са под целевия праг от 2%;

38.  приветства продължаващото изпълнение на стратегията на съвместното предприятие за борба с измамите за периода 2017 – 2020 г., в резултат на което няма случаи на „внимателно наблюдение поради оценка, предполагаща наличие на висок риск от измами,“ а на OLAF не са изпращани досиета за разследване.

(1) OВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 57.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 177, 17.6.2014 г., стр. 9.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(7) OВ L 142, 29.5.2019 г., стр. 16.
(8) OВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(9) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 57.
(10) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(11) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(12) ОВ L 177, 17.6.2014 г., стр. 9.
(13) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(14) OВ L 142, 29.5.2019 г., стр. 16.
(15) Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail (OВ L 177, 17.6.2014 г., стp. 9).
(16) Решение C(2017)7151 на Комисията от 27 октомври 2017 г. за разрешаване на възстановяването на средства въз основа на еднократна сума за допустимите разходи за действия по рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и по програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014—2018 г.).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за околна среда
PDF 162kWORD 56k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година (2019/2070(DEC))
P9_TA(2020)0077A9-0064/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0037/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(5), и по-специално член 13 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0064/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година (2019/2070(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0037/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(12), и по-специално член 13 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0064/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година (2019/2070(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0064/2020),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите на Европейската агенция за околна среда („Агенцията“)(15) нейният окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 65 800 176,52 EUR, което представлява намаление с 6,57% спрямо 2017 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява главно от бюджета на Съюза (65,45%) и от вноските по конкретни споразумения, а именно по програмата „Коперник“ и Европейските програми за биомониторинг на населението (34,55%)(16);

B.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,96%, което представлява леко намаление с 0,01% спрямо 2017 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 91,06%, което представлява увеличение с 2,03% спрямо предходната година;

Резултати от дейността

2.  приветства факта, че според Агенцията е постигнат значителен напредък в споделянето на ресурси по припокриващи се задачи с други агенции с подобни дейности; отбелязва също така, че Агенцията е установила сътрудничество с други работещи в областта на науката агенции, включително Европейската агенция по химикали и Европейския орган за безопасност на храните, по въпроси, засягащи здравето на човека; приветства нарастващия интерес към информацията и данните, предоставяни от Агенцията; счита, че разпространението на информация за околната среда е от ключово значение в светлината на политиките на новата Комисия и опасностите, свързани с изменението на климата;

3.  отбелязва, че Агенцията е постигнала своите цели за 2018 г., посочени в годишната ѝ работна програма, и е предоставила на вземащите решения лица и гражданите на Европа достъп до навременна и важна информация: през 2018 г. ползвателите на уебсайта на Агенцията са се увеличили с 500 000 (+17%), достигайки общо 3,45 милиона, а броят на регистрираните гледания е достигнал 10,7 милиона (+15%);

4.  насърчава Агенцията да продължи цифровизацията на своите услуги;

5.  припомня, че Агенцията предоставя надеждна и независима информация за околната среда; поздравява Агенцията за качеството на резултатите от дейността ѝ през 2018 г., като докладите ѝ относно качеството на въздуха в Европа, относно живака в околната среда в Европа и относно кръговата икономика; подчертава факта, че все още е трудно да се получи ясна и надеждна информация за някои сектори на икономиката на Съюза, което възпрепятства изготвянето на цялостен анализ от страна на Агенцията на състоянието на околната среда в Съюза;

6.  отбелязва ключовата роля на Агенцията за предоставяне на качествени данни за състоянието на нашата околна среда, което става все по-важно с оглед на огромното предизвикателство, пред което е изправен Съюзът при справянето с кризата в областта на климата и биологичното разнообразие, и нейната роля за намирането на решения посредством Европейския зелен пакт; приветства факта, че мнението на Агенцията се чува в институциите и препоръчва научният комитет на Агенцията да играе ключова роля в предоставянето на съвети на Комисията;

7.  насърчава Агенцията да работи заедно със съответните други агенции на Съюза с цел по-добра оценка на въздействието на човешката дейност върху околната среда;

8.  припомня, че през 2018 г. Агенцията започна работата си в областта на управлението на Енергийния съюз и рационализирането на докладването относно околната среда;

9.  изразява съжаление, че някои дейности не са могли да бъдат напълно осъществени през 2018 г. поради редица обстоятелства, включително ограничени ресурси в областта на информационните технологии и персонала; отбелязва със загриженост, че управителният съвет подчертава, че способността на Агенцията да продължи да реагира адекватно на промените в политиката ще зависи от увеличаването на разпределените основни ресурси или от допълнително приоритизиране и/или прекратяване на някои сегашни основни задачи;

10.  отбелязва заключенията от извършената от Комисията оценка на Агенцията и на Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet);

11.  подчертава, че целите на Агенцията са общоевропейски и че поради тази причина е необходимо тя да си сътрудничи тясно с трети държави, които се намират в Европа;

12.  отбелязва, че заключенията от вътрешния преглед на функционирането на управителния съвет и на бюрото, извършен през 2018 г., ще бъдат приложени през 2019 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в тази връзка;

Политика относно персонала

13.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било изпълнено на 98,39 %, като са били назначени 3 длъжностни лица и 119 срочно наети служители от общо 124-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 127 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Агенцията са работили 63 договорно наети служители и 19 командировани национални експерти;

14.  отбелязва липсата на баланс в съотношението между половете, отчетена за 2018 г. при висшия ръководен състав (седем мъже и две жени), но постигнатия добър баланс в рамките на управителния съвет (15 мъже и 17 жени);

15.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата Агенцията не разполага с актуална политика за чувствителните длъжности; отбелязва, че според отговора на Агенцията тя прави списък на своите чувствителни длъжности от 2009 г. насам, който в момента се преразглежда, за да бъдат включени промените в резултат от преструктурирането на Агенцията през септември 2018 г.; призовава Агенцията незабавно да приеме и да прилага тази политика за чувствителните длъжности;

16.  подкрепя предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел увеличаване на публичността; разбира повдигането на въпроса от Агенцията относно разходите за писмен превод, свързани с такова публикуване; отбелязва, че Агенцията публикува обявления за свободни длъжности на уебсайта на Мрежата на агенциите на ЕС, както и в социалните медии, за да увеличи публичността;

Обществени поръчки

17.  изразява съжаление, че няколко месеца след прекратяването на договор за 1,4 милиона евро поради незадоволителни резултати на изпълнителя, Агенцията е подписала нов „каскаден“ договор за 2 милиона евро за същия вид услуги със същия изпълнител, без да добави в техническите спецификации на новия договор елементи за неутрализиране на риска от възникването на подобни проблеми; счита, че подобно поведение при сключването на договори поражда сериозни опасения относно доброто финансово управление на Агенцията; призовава Агенцията да възлага поръчки само ако може да се очакват задоволителни резултати; и изисква от Агенцията да докладва на Палатата и на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от дейността на изпълнителя;

18.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата Агенцията е възложила изпълнението на услуги за наблюдение на земята на местно равнище в рамките на програма „Коперник“ на стойност над тавана на приложимото рамково споразумение без да формализира увеличението чрез изменение на споразумението; отбелязва, че според отговора на Агенцията тя счита, че увеличението на бюджетния таван е извършено в съответствие с насоките на Комисията; въпреки това призовава Агенцията да формализира измененията на договорите, ръководейки се единствено от разпоредбите за обществените поръчки;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

19.  отчита съществуващите мерки и продължаващите усилия на Агенцията за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликти на интереси и предоставяне на защита за лицата, сигнализиращи за нередности; изразява загриженост, че Агенцията не е въвела подаването на декларации за конфликт на интереси за вътрешни експерти;

20.  подчертава, че публикуването на биографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет следва да бъде задължително;

Други коментари

21.  отбелязва усилията на Агенцията да осигури икономически ефективна и екологосъобразна работна среда и по възможност да намали и да компенсира своите емисии на CO2, свързани с помещенията и пътуванията;

22.  призовава Агенцията да постави акцент върху разпространението на резултатите от своите изследвания сред широката общественост и да информира обществеността чрез социални мрежи и други медии;

o
o   o

23.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(17) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(8) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(9) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(10) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(11) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(12) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(13) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(14) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(15) ОВ C 416, 15.11.2018 г., стр. 1.
(16) ОВ C 416, 15.11.2018 г., стр. 3.
(17) Приети текстове, P9_TA(2020)0121.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
PDF 169kWORD 55k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година (2019/2081(DEC))
P9_TA(2020)0078A9-0061/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0048/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(5), и по-специално член 65 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0061/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година (2019/2081(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0048/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(12), и по-специално член 65 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0061/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година (2019/2081(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0061/2020),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(15) на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 28  793 243 EUR, което представлява намаление с 6,31% спрямо 2017 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза(16);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,98%, което представлява леко намаление с 0,02% в сравнение с 2017 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 88,96%, което представлява увеличение с 1,66% в сравнение с 2017 г.;

2.  отбелязва ролята на Агенцията за гарантиране на безопасността и оперативната съвместимост на европейската железопътна система и повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт спрямо другите видове транспорт чрез намаляване на административните и техническите пречки, насърчаване на навлизането на пазара и гарантиране на недопускане на дискриминация, по-ефикасно изразходване на публичните средства за обществените железопътни транспортни услуги и осигуряване на по-добро управление на инфраструктурата; подкрепя визията на Комисията за европейска железопътна система с водеща роля в световен мащаб в областта на безопасността;

3.  приветства ролята на Агенцията за предприемането на последващи действия във връзка с разработването, тестването и прилагането на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), както и за оценяването на специфичните проекти за ERTMS; отбелязва също така, че Четвъртият железопътен пакет включва технически стълб, който засилва ролята на Агенцията, като въвежда нови задачи за гарантиране на еднаквото прилагане на рамката на ЕС; подчертава, че тъй като отговорностите на Агенцията се увеличават, ще трябва да ѝ се предоставят необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява ефективно и ефикасно своите нови и допълнителни задачи;

4.  припомня, че ERTMS е от решаващо значение за постигането на единно европейско железопътно пространство; поради това подчертава, че оптимизираната координация на разработването и внедряването на ERTMS, която гарантира единна, прозрачна, стабилна, достъпна и оперативно съвместима ERTMS система в цяла Европа, е основен приоритет;

5.  отбелязва, че след разширяването на мандата на Агенцията в нейния нов регламент през 2019 г. Агенцията ще започне да събира такси и възнаграждения за задачи по сертифициране, като взема предвид специфичните нужди на малките и средните предприятия (МСП); отбелязва, че съгласно Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета таксите и възнагражденията представляват целеви приходи за Агенцията; отбелязва, че са необходими някои изменения на правилата на Агенцията за прилагане на Финансовия регламент, както и отговора на Агенцията, че тя е внесла в Комисията искане за дерогация за тази цел; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на тази нова система;

6.  призовава Агенцията да вземе предвид специфичните потребности на МСП по време на процеса на сертифициране, по-специално чрез намаляване на административните и финансовите тежести;

Резултати от дейността

7.  отбелязва, че Агенцията използва набор от железопътни показатели за оперативните си дейности като ключови показатели за ефективност (КПЕ), за да оцени добавената стойност, осигурявана от нейните дейности, а така също и други показатели за подобряване на управлението на бюджета;

8.  насърчава Агенцията да изпълни препоръките на Палатата;

9.  отчита, че Агенцията има задоволителна степен на постигане на своите КПЕ и цели за крайните продукти, като е приключила изцяло първоначалните дейности след влизането в сила на Четвъртия железопътен пакет; отбелязва, че Агенцията е изпълнила целта си за навременно предоставяне на доклади, консултации и становища в 95% от случаите; посочва, че Агенцията не е постигнала целта от 90% изпълнение на всички крайни продукти, които използват планиране на финансовите и човешките ресурси, като само 79,75% са категоризирани като напълно изпълнени;

10.  приветства продължаващото сътрудничество на Агенцията с Европейския орган за ценни книжа и пазари при споделянето на счетоводни услуги; също така настоятелно призовава Агенцията да проучи възможности за споделяне на ресурси за припокриващи се задачи с други агенции на Съюза с подобни дейности; насърчава Агенцията да търси активно по-нататъшно и по-широко сътрудничество с всички агенции на Съюза; насърчава Агенцията да проучи възможността за обмен на персонал в някои неекспертни, технически и административни области, със специален акцент върху развитието на сътрудничеството с базирания в Париж Институт за изследване на сигурността;

11.  насърчава Агенцията да продължи цифровизацията на своите услуги;

12.   отбелязва, че поставената от Парламента, Съвета и Комисията цел за установяване на единен европейски пазар за железопътни транспортни услуги не е постигната; призовава Агенцията да съсредоточи своите усилия и публикации в тази област;

13.  отбелязва, че целта за пренасочване на превозите от автомобилния към железопътния транспорт може да бъде постигната само при наличието на конкурентоспособно европейско железопътно пространство; призовава Агенцията да разработи набор от мерки с цел осигуряване на възможността бъдещият железопътен транспорт да бъде включен в модерни логистични вериги;

14.  отбелязва, че следващите пет години ще бъдат решаващи за бъдещето на железопътния сектор и че на Агенцията трябва да бъдат осигурени необходимите ѝ финансови средства и персонал за посрещане на предстоящите предизвикателства;

15.  отбелязва, че са достигнати индикативните тавани, използвани от Сметната палата за оценка на изпълнението на бюджета на равнището на преносите (10% за дял 1 (Персонал) и 20% за дял 2 (Административни разходи)); отбелязва със съжаление, че индикативният таван за дял 3 (30% за Оперативни разходи) не е достигнат;

16.  отбелязва, че резултатите от годишното сравнително проучване на персонала са подобни на тези от 2017 г., като 18,4% от служителите са били ангажирани с административни задачи (18,18% през 2017 г.), 69,7% са изпълнявали оперативни задачи (70,16% през 2017 г.), а 11,90% от служителите са изпълнявали контролни и финансови задачи (11,67% през 2017 г.);

17.  приветства продължаващите усилия на Агенцията да се подготви за новите си задачи, определени в Четвъртия железопътен пакет, и да поеме през юни 2019 г. своята роля на орган на ЕС, отговарящ за издаването на разрешения за пускане на пазара на железопътни превозни средства, на единни сертификати за безопасност за железопътно предприятие и на одобрения на съответствието на оборудването по железопътните линии с ERTMS; приветства по-специално факта, че всички правни текстове и решения на управителния съвет са били приети навреме и че Агенцията е публикувала Упътването за подаване на заявление за предоставяне на разрешително за превозно средство; приветства и другите стъпки, предприети от Агенцията в процеса на подготовката за новите ѝ задачи (активно взаимодействие със заинтересованите страни, обучения по истински случаи и неофициално тестване, пилотен мониторинг на националните органи по безопасността); приветства въвеждането на обслужване на едно гише;

приветства факта, че Агенцията е започнала работа по хармонизирането на над 14000-те национални правила за управление на железопътния транспорт;

   a) изразява съжаление във връзка с факта, че за разлика от хармонизирането на правилата в секторите на въздушния и автомобилния транспорт, хармонизирането на правилата в железопътния транспорт е все още далечна цел;
   б) призовава Агенцията значително да увеличи усилията си за установяване на единно европейско железопътно пространство;

18.  отбелязва, че Агенцията играе ключова роля за премахване на бюрократичните пречки в областта на трансграничния железопътен транспорт;

19.  отбелязва, че както по отношение на инфраструктурата, така и по отношение на подвижния състав е постигнат твърде малък напредък във въвеждането на оборудването, необходимо за ERTMS в Европа, и призовава Агенцията да предложи мерки за ускоряване на този процес;

20.  изразява съжаление, че през 2018 г. са били регистрирани 37 несъответствия, включително 18 с финансови въздействия (от които 4 надхвърлят 15 000 EUR); изисква от Агенцията да продължи усилията си за подобряване на своето управление и на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

21.  отбелязва, че Агенцията е предложила да направи преглед на рамката за добро административно поведение; изисква от Агенцията да докладва за развитието на тази рамка в следващия си годишен доклад; приветства факта, че Агенцията е продължила обучението по етика и борба с измамите; приветства факта, че на OLAF не са били предадени никакви случаи на съмнения за измама; отбелязва, че случаят, докладван през 2017 г., все още се разследва;

22.  приветства успешното преминаване на одита за потвърждение за съответствие със стандарт ISO 9001;

Политика относно персонала

23.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било запълнено на 89,19%, като са били назначени 132 срочно наети служители от общо 148-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 139 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Агенцията са работили 31 договорно наети служители и 2 командировани национални експерта;

24.  отбелязва със загриженост дисбаланса между половете, отчетен за 2018 г. сред висшето ръководство (5 мъже и 1 жена) и членовете на управителния съвет (40 мъже и 15 жени);

25.  отбелязва, че Агенцията е приела политика за защита на личното достойнство и за предотвратяване на тормоза, популяризира се дейността на доверените съветници и служителите се насърчават да се обръщат към тях във връзка с проблемите си; отбелязва, че е бил докладван един предполагаем тормоз, но няма разследвани, нито подведени под съдебна отговорност;

Обществени поръчки

26.  отбелязва, че според доклада на Палатата Агенцията не е проверявала редовно цените и увеличенията, начислявани към офертите на доставчиците, нито фактурите, издавани на изпълнителя по рамковия договор във връзка с придобиването на софтуерни лицензи; отчита, че Агенцията е приложила рамковия договор на Комисията, и очаква новото рамково споразумение, в което се предвижда подновяване на състезателната процедура; призовава Агенцията да адаптира предварителните проверки на плащанията по рамковите споразумения и да гарантира провеждането на състезателни процедури за всички поръчки;

27.  отбелязва, че според доклада на Палатата Агенцията, чрез изменение на пряк договор за организиране на конференция, е решила да сключи договор и да плати поотделно за всички свързани услуги, което води до изкуствено разделяне на договора, като по този начин договорът и всички свързани с него плащания са нередовни; отбелязва отговора на Агенцията, че тя възнамерява да изготви тръжно задание за сключване на рамково споразумение за организирането на събития;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

28.  отбелязва, че Агенцията е публикувала на своя уебсайт декларациите за конфликт на интереси на управителния съвет и членове на персонала и автобиографиите на членовете на управителния съвет и на част от ръководния си персонал; приветства факта, че от юни 2019 г. всички висши ръководни кадри и служители на Агенцията трябва да подписват годишна декларация за конфликт на интереси;

29.  отбелязва, че според Агенцията рамката за добро административно поведение включва строги мерки за управление на конфликтите на интереси по отношение на лицата, участващи в изпълнението на новите задачи съгласно Четвъртия железопътен пакет; отбелязва също така, че във връзка с рамката е имало практически затруднения и поради това тя подлежи на преразглеждане; отбелязва, че случаят със съмненията за измами, докладван през 2017 г., все още се разследва от Европейската служба за борба с измамите; отбелязва, че оттогава не е докладван никакъв друг случай на съмнение за измама; призовава настоятелно Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от това разследване;

30.  отбелязва, че Агенцията е приела насоки относно подаването на сигнали за нередности, публикувани на 21 ноември 2018 г.;

Вътрешен контрол

31.  отбелязва факта, че след реорганизацията на Агенцията счетоводителят е административно пряко свързан с изпълнителния директор и вече не отговаря за екипа по финанси и обществени поръчки;

32.  отбелязва, че през 2018 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е изготвила одитен доклад относно „Управление на програми, проекти и услуги в Агенцията“ и че Агенцията е изготвила план за действие за разглеждане на всички потенциални области, в което е необходимо подобрение; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

Други коментари

33.  отбелязва, че до края на преходния период (16 юни 2019 г.) Агенцията ще се трансформира от орган, който се занимава единствено с подготовка на политики и разпространението им, в орган, работещ пряко за сектора по отношение на разрешенията за сертифициране за безопасност и на подвижния състав; отбелязва в тази връзка, че реорганизацията на Агенцията е позволила необходимите промени, за да се гарантира управлението на новите заявления, като се привличат експерти, а така също и разработването на програма за обучение и на система за мониторинг;

34.  отбелязва, че на 15 април 2019 г. Агенцията е подписала споразумението за седалището с френските органи; признава, че решението за двойното седалище е решение на Съвета, което Агенцията трябва да изпълнява;

35.  призовава Агенцията да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите изследвания сред широката общественост и да достига до обществеността чрез социалните мрежи и други медии;

o
o   o

36.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(17) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ L 417, 11.12.2019 г., стр. 80.
(2) ОВ L 417, 11.12.2019 г., стр. 80.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(8) ОВ L 417, 11.12.2019 г., стр. 80.
(9) ОВ L 417, 11.12.2019 г., стр. 80.
(10) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(11) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(12) ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1.
(13) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(14)1 ОВ L 122, 10.5.2019 г, стр. 1.
(15) OВ C 108, 22.3.2018 г., стр. 76.
(16) ОВ C 108, 22.3.2018 г., стр. 77, субсидия от Комисията (28 135 398 EUR), вноски на трети държави (657 845 EUR, което е по-малко от предходната година).
(17) Приети текстове, P9_TA(2020)0121.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по морска безопасност
PDF 169kWORD 55k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2018 година (2019/2076(DEC))
P9_TA(2020)0079A9-0066/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0043/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(5), и по-специално член 19 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0066/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2018 година (2019/2076(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0043/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(12), и по-специално член 19 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0066/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2018 година (2019/2076(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0066/2020),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(15) на Европейската агенция по морска безопасност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 106 777 232,65 EUR, което представлява увеличение от 23,76% спрямо 2017 г.; като има предвид, че увеличението е свързано основно с разширения мандат на Агенцията; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява изцяло от бюджета на Съюза(16);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година степента на изпълнение на бюджета е 99,02%, което представлява леко увеличение от 0,98% спрямо 2017 г., и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 92,84%, което представлява намаление от 3,41%;

Резултати от изпълнението

2.  отбелязва, че Агенцията използва редица специфични ключови показатели за ефективност (КПЕ) за измерване на изпълнението по своята годишна работна програма и че оценката на Агенцията представлява основният инструмент за оценка на добавената стойност от нейните дейности; отбелязва системата на Агенцията за управление на изпълнението, в която се определят многогодишни цели и тримесечни КПЕ при периодичния мониторинг във връзка с изпълнението на годишните работни програми; отбелязва, че Агенцията използва единствено степента на изпълнение на бюджета като основен КПЕ за подобряване на своето управление на бюджета;

3.  отбелязва, че КПЕ на Агенцията за осигуряването на непрекъснатост и качество на нейните външни услуги като цяло отговарят на съответните цели, и че нейната система за качество във връзка с извършването на посещения и проверки беше разширена;

4.  насърчава Агенцията да изпълни препоръките на Палатата;

5.  отбелязва, че Агенцията си сътрудничи тясно с други агенции на Съюза, като например Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, във връзка с функцията за европейска брегова охрана; освен това силно насърчава Агенцията да задълбочи и разшири сътрудничеството с всички агенции на Съюза;

6.  отбелязва, че след одобряването на независимата външна оценка за изпълнението на учредителния регламент на Агенцията през 2017 г., Агенцията представи своя план за действие през март 2018 г.; отбелязва със задоволство, че бяха определени действия, потенциални рискове и мерки за ограничаване на риска, както и график за изпълнение и реалистично въздействие върху бюджета;

7.  насърчава Агенцията да продължи цифровизацията на своите услуги;

8.  отбелязва, че забавянето при операциите с дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС) във връзка с европейското сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана, което се дължи на техническите предизвикателства и продължаващите трудности при получаването на разрешения за полети от националните органи, е довело до бюджетно изменение с цел намаление на субсидията от ЕС и връщане на 6 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания на Комисията; отбелязва, че това намаление се е оказало недостатъчно поради допълнителните забавяния вследствие на техническите проблеми и лошото време, които са довели до по-слабо усвояване на бюджетните кредити за плащания; подкрепя препоръката на управителния съвет, че Агенцията следва да предприеме действия във връзка с риска, произтичащ от издаването на разрешения за полети, с оглед на постигането на пълно изпълнение на бюджета;

9.  приветства оказваната от Агенцията пряка подкрепа за усилията на държавите членки за прилагане на законодателството в областта на околната среда, както и предлаганите от ЕАМБ услуги във връзка с ДУЛС за подпомагане на операции по морско наблюдение, като например мониторинг на морското замърсяване и емисиите; счита, че с допълнителни ресурси Агенцията може да играе важна роля за оказването на подкрепа на държавите членки с цел смекчаване на свързаните с морския транспорт рискове за околната среда и подобряване на устойчивостта на морския сектор;

10.  оценява факта, че това е едва втората пълна година на дейност на Агенцията след удължаването на нейния мандат в края на 2016 г. и че някои от факторите, довели до бюджетни изменения, не са били известни към момента на съставянето на бюджета за 2018 г.; отбелязва, че Агенцията е трябвало да направи бюджетни изменения, за да се справи с увеличенията на заплатите заради корекционния коефициент за Португалия;

11.  отбелязва със задоволство, че Агенцията тества псевдоспътници на висока надморска височина (HAPS), и приветства факта, че по този начин ще се запълни празнината между спътниците и безпилотните летателни апарати;

12.  приветства усилията на Агенцията да предоставя оперативни услуги, анализи, експертни знания и възможно най-добра техническа подкрепа за проектите на Комисията и държавите членки, както и на потребителите в сектора на морския транспорт;

13.  призовава Агенцията да използва пълноценно оперативните възможности на безпилотните летателни апарати, HAPS и спътниците, и при необходимост да ги адаптира; подчертава многофункционалния характер на системите, чийто обхват се простира от морските спасителни операции до ранното откриване и наблюдение на морското замърсяване, както и необходимите усилия за борба с незаконни дейности като трафика на наркотици, контрабандата на хора и риболова без разрешение;

14.  отбелязва, че през ноември 2018 г. управителният съвет на Агенцията е приел нова рамка за вътрешен контрол въз основа на рамката на Комисията от 2017 г.;

15.  отбелязва, че в началото на 2018 г. Агенцията е разширила обхвата на системата за управление на качеството на посещенията и инспекциите, за да включи инспекциите във връзка с морската сигурност и процеса на хоризонтален анализ; приветства факта, че годишният одит за проверка на разширената система за управление на качеството е извършен успешно от TUV Rheinland Portugal, без да е установено несъответствие;

16.  отбелязва, че през 2018 г. не е докладван нито един случай на конфликт на интереси; отбелязва, че в съответствие с политиката за управление на риска регистърът на рисковете е актуализиран през 2018 г. и че тази актуализация не предизвиква никакви критични рискове, които биха могли да доведат до официално изразяване на резерви спрямо годишната декларация за достоверност на разпоредителя с бюджетни кредити; отбелязва освен това, че нито един от установените преди това рискове не се е проявил през 2018 г.;

17.  оценява факта, че Агенцията е въвела подходящи механизми за контрол на плащанията в договорите си;

18.  отбелязва, че резултатите от петия сравнителен анализ по отношение на персонала са сходни с тези от 2017 г., като 20,20% (20,42% през 2017 г.) от длъжностите са в областта на административната подкрепа на координацията, 71,65% (72,08%) – в областта на оперативните задачи, а 8,15% (7,50%) – в областта на неутралните задачи;

Политика относно персонала

19.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било запълнено на 98,58%, като са били назначени 209 длъжностни лица и срочно наети служители от общо 212-те свободни работни места за тези категории служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (212 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Агенцията са работили 30 договорно наети служители и 17 командировани национални експерти; насърчава Агенцията да извърши проучване по въпроса за споделянето на служители с други агенции на Съюза, като се акцентира по-специално върху възможностите за допълнителни връзки между административния персонал и другите агенции, базирани в Лисабон, и по-специално Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите;

20.  отбелязва със задоволство, че при висшия ръководен състав е постигнат добър баланс между половете (2 мъже и 2 жени); все пак изразява загриженост относно факта, че съставът на управителния съвет не е балансиран (44 мъже и 12 жени);

21.  изразява съжаление за липсата на информация и подробности относно „Плана за действие за равенство между половете в Европейската агенция по морска безопасност“;

Обществени поръчки

22.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата до края на 2018 г. Агенцията не е проверявала редовно цените и увеличенията, начислявани към офертите на доставчиците, нито фактурите, издавани на изпълнителя по рамковия договор във връзка с придобиването на софтуерни лицензи; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че механизмът за изпълнение на този рамков договор не е включвал списък с фиксирани цени, а вместо това Комисията е решила да избере система за прилагане на по-високи цени, и че изпълнителят е упражнил правото си да прекрати договора, считано от 12 октомври 2019 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

23.  отбелязва, че Агенцията използва и публикува декларациите за конфликти на интереси за членовете на своя управителен съвет и за висшето ръководство, както и че Агенцията е публикувала насоки относно конфликтите на интереси и е въвела механизми за подаване на сигнали за нередности, които са важен инструмент за разкриването на измами, корупция и сериозни нередности;

Вътрешен контрол

24.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е публикувала одитен доклад за посещенията и проверките в Агенцията, като е стигнала до заключението, че системите за управление и контрол, предназначени за тази цел, са целесъобразно планирани и са прилагани по ефективен и ефикасен начин; посочва, че Службата за вътрешен одит е отправила четири препоръки, които Агенцията е приела, като е поела ангажимент за изпълнението им;

25.  отбелязва, че през 2018 г. Агенцията е изпълнила всички планове за действие, свързани с одита на Службата за вътрешен одит по отношение на управлението на човешките ресурси в ЕАМБ, извършен през 2017 г.;

Други коментари

26.  отбелязва усилията на Агенцията за насърчаване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; посочва все пак, че Агенцията не е въвела допълнителни мерки за намаляване или компенсиране на емисиите на CO2;

27.  призовава Агенцията да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите изследвания сред обществеността и да достига до обществеността чрез социалните мрежи и други медии;

o
o   o

28.  по отношение на други забележки с хоризонтален характер, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(17) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(8) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(9) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(10) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(11) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(12) OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.
(13) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(14) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(15) OВ C 120, 29.3.2019 г., стр. 204.
(16) OВ C 120, 29.3.2019 г., стр. 202.
(17) Приети текстове, P9_TA(2020)0121.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за ГНСС
PDF 166kWORD 53k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2018 година (2019/2084(DEC))
P9_TA(2020)0080A9-0067/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0051/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0067/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2018 година (2019/2084(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите (8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0051/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0067/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2018 година (2019/2084(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0067/2020),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(15) на Европейската агенция за ГНСС („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 32 230 582 EUR, което представлява увеличение с 13,22% спрямо 2017 г.; като има предвид, че увеличението е свързано с дялове 2 и 3; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза(16);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което представлява същата степен, както през 2017 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 83,72%, което представлява намаление с 2,48% спрямо 2017 г.;

2.  отбелязва, че в допълнение към основния си бюджет Агенцията е продължила да управлява голяма сума от делегирания бюджет през 2018 г. за Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS), споразумението за делегиране относно „Галилео“, споразумението за делегиране относно публично регулираната услуга и споразумението за делегиране относно „Хоризонт 2020“; отбелязва, че през 2018 г. са поети задължения за общо 1 173 219 279 EUR от делегирания бюджет и са извършени плащания за 796 500 300,84 EUR;

Анулиране на преноси

3.  приветства факта, че анулираните преноси от 2017 към 2018 г. представляват 3,25% от общия размер на пренесените суми след намаление с 2,05% спрямо 2017 г.;

Резултати от дейността

4.  отбелязва, че Агенцията използва някои ключови показатели за ефективност за измерване на добавената стойност от своите дейности и за подобряване на управлението на бюджета си;

5.  отбелязва, че програмите на Агенцията „Галилео“ и EGNOS понастоящем са изцяло в оперативната си фаза и че специално по отношение на „Галилео“, освен успешното изстрелване през 2018 г. на последните четири спътника преди партида 3, Агенцията е приключила дейностите по възлагане на договори;

6.  приветства факта, че Агенцията е делегирала счетоводните си функции на Комисията от 2015 г. насам и че споделя предоставянето на услугите, свързани с управлението на непрекъснатостта на дейността и капацитета за вътрешен одит, с други агенции;

7.  отбелязва, че с оглед на миналогодишните забележки и коментари на органа по освобождаване от отговорност, междинната оценка на програмите „Галилео“ и EGNOS и на резултатите от дейността на Агенцията беше приключена от Комисията и беше представена на Парламента и Съвета през октомври 2017 г.;

8.  насърчава Агенцията да продължи цифровизацията на своите услуги;

Политика относно персонала

9.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било изпълнено на 90,63%, като са били назначени 116 срочно наети служители от общо 128-те, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 116 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Агенцията са работили 51 договорно наети служители и 3 командировани национални експерти; отбелязва, че на Агенцията са били разпределени десет допълнителни длъжности за щатното ѝ разписание за 2018 г. в допълнение към двете вече предвидени длъжности;

10.  отбелязва със загриженост липсата на баланс в съотношението между половете, отчетена за 2018 г. сред висшето ръководство (10 мъже и 2 жени) и в управителния съвет (44 мъже и 7 жени);

11.  приветства факта, че Агенцията е възприела предложението на Палатата и най-накрая е публикувала обявленията за свободни длъжности на уебсайта на EPSO с цел повишаване на публичността; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че тя възнамерява да публикува всички обявления за свободни длъжности на междуведомствения портал на агенциите, който от гледна точка на агенциите е еквивалентен на EPSO, и че освен това Агенцията публикува своите обявления за свободни длъжности и в специализирани публикации на космическия сектор;

Обществени поръчки

12.  отбелязва, че според доклада на Палатата на 15 декември 2016 г. Агенцията е подписала рамково споразумение относно експлоатацията на сателитната система „Галилео“ за периода 2017 – 2027 г. на стойност 1 500 000 000 EUR; отбелязва освен това, че договорът е възложен посредством процедура за обществена поръчка; посочва, че един от оферентите е започнал съдебно производство, като оспорва резултатите от процедурата; отбелязва, че решението на Съда на Европейския съюз („Съда“) ще определи дали процедурата за възлагане на обществена поръчка е била законосъобразна и редовна по отношение на рамковото споразумение и всички свързани с него конкретни договори и бъдещи плащания; посочва, че писмената процедура е приключила през първото тримесечие на 2019 г., че се очакваше устното изслушване да се проведе през второто или третото тримесечие на 2019 г., а решението на Съда да бъде постановено през последното тримесечие на 2019 г., но че на 3 декември 2019 г. Съдът прекрати производството (дело T-99/17)(17); отбелязва въз основа на правния анализ на Агенцията относно последиците от евентуално анулиране на решението за възлагане на договор, че от Агенцията вероятно няма да се изисква да прекрати договора, а по-скоро ще бъде принудена да покрие съдебните разноски на ищеца в размер на около 300 000 EUR, както и евентуалните вреди, които са посочени в годишните отчети на Агенцията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

13.  отбелязва, че след вътрешна оценка, с оглед на забележките и коментарите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с използването на електронни обществени поръчки, се стигна до заключението, че модулът за електронно подаване на оферти на сегашния етап на разработване не отговаря на сложните нужди на Агенцията при възлагането на обществени поръчки и че за момента е взето решение офертите да не се подават по електронен път; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

14.  отбелязва, че един бивш високопоставен служител изпълнява консултативна роля в рамките на инициативата за активен живот на възрастните хора, без да получава финансово възнаграждение;

15.  с оглед на коментарите и забележките на органа по освобождаване от отговорност във връзка с декларациите за интереси и публикуването на автобиографиите на висшето ръководство на Агенцията, отбелязва, че за председателя и заместник-председателя на управителния съвет на Агенцията единствено декларациите за интереси са публикувани на уебсайта на Агенцията; отбелязва, че Агенцията възнамерява да пристъпи към публикуването на уебсайта си на автобиографиите на членовете на управителния съвет след надлежно разглеждане на приложимите правила за защита на личните данни;

16.  изразява съжаление, че автобиографиите на членовете на управителния съвет все още не са публикувани на уебсайта на Агенцията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за действията, предприети в това отношение;

17.  отбелязва, че Агенцията е приела вътрешна политика относно подаването на сигнали за нередности през юни 2018 г.;

18.  отбелязва, че според доклада на Палатата Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит на тема „IT Governance in GSA“ („Управление на ИТ в GSA“) през 2018 г. и че Агенцията е изготвила план за действие за областите, в които е възможно да се извършат подобрения; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

Други коментари

19.  отбелязва, с оглед на забележките и коментарите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с ангажимента на Агенцията да сведе до минимум отрицателното въздействие от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, че Агенцията е изпратила писма до всички засегнати изпълнители и бенефициери по договори и безвъзмездни средства, с които изисква да бъдат приложени мерки за намаляване на въздействието до края на октомври 2019 г., по-специално за да се гарантира, че главните изпълнители и подизпълнители не са установени в Обединеното кралство субекти, както и че резервният център за наблюдение на сигурността на „Галилео“ е бил преместен от Обединеното кралство в Испания; призовава Агенцията да информира редовно органа по освобождаване от отговорност относно резултата от тези мерки;

20.  призовава Агенцията да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите научни изследвания сред обществеността и да достига до обществеността чрез социалните и други медии;

o
o   o

21.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(18) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(8) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(9) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(10) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(11) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(12) ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
(13) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(14) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(15) ОВ C 116, 28.3.2018 г., стр. 21.
(16) ОВ C 116, 28.3.2018 г., стр. 21.
(17) ECLI:EС:T:2019:847.
(18) Приети текстове, P9_TA-PROV(2020)0121.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
PDF 175kWORD 52k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2018 година (2019/2069(DEC))
P9_TA(2020)0081A9-0073/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите (1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0036/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании(5), и по-специално член 15 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0073/2020),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2018 година (2019/2069(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0036/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании(12), и по-специално член 15 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0073/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2018 година (2019/2069(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0073/2020),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(15) на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 16 174 200,21 EUR, което представлява увеличение с 2,18% спрямо 2017 г.; като има предвид, че бюджетът на Центъра се осигурява основно от бюджета на Съюза(16);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Центъра за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  приветства факта, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100% – същата степен, както през 2017 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 98,02%, което представлява увеличение с 3,31% в сравнение с предходната година;

Резултати от дейността

2.  отбелязва, че Центърът измерва постигането на своите 66 годишни цели с 50 ключови показатели за ефективност (КПЕ), които са разделени на осем стратегически цели, за оценка на добавената стойност, осигурявана от неговите дейности, и за подобряване на управлението на бюджета; отбелязва, че от 2019 г. Центърът е въвел нов модел за резултатите от дейността, основан на десет КПЕ, който ще бъде използван за измерване на ефективността му при постигането на желаните резултати и ефективността при използването на ресурсите, разпределени за тази цел;

3.  отбелязва, че Центърът е постигнал 85% от приложимите крайни продукти и резултати, планирани в работната програма за 2018 г., и че е изпълнил успешно първата година от своята стратегия до 2025 г.;

4.  насърчава Центъра да продължи цифровизацията на своите услуги;

5.  отбелязва със задоволство, че Центърът продължава да споделя полезни взаимодействия с Европейската агенция за морска безопасност в областта на корпоративните и спомагателните услуги и управлението на общите помещения в Лисабон и че тези взаимодействия са свързани и с ИКТ, телекомуникациите и интернет базираните инфраструктура и услуги; отбелязва, че са въведени оперативни полезни взаимодействия с други агенции на Съюза в областта на правосъдието, вътрешните работи и здравеопазването; приветства агенциите за този начин на съвместно съществуване и го посочва като пример, достоен за следване;

6.  подчертава важната роля на Центъра в предоставянето на създателите на политики и специалистите анализи и информация относно наркотиците и наркоманиите, както и относно нововъзникващите тенденции, с оглед на провеждането на ефективна борба с незаконната употреба и трафика на наркотици, и припомня, че трафикът на наркотици е определен като един от основните източници на печалби и като канал за набиране на хора за участие в организирана престъпност и тероризъм; припомня факта, че мандатът на Центъра беше разширен през 2018 г., наред с другото, за да включва нови отговорности и официални партньорства с други агенции на Съюза, като например Европол;

7.  счита, че приемането на програмния документ на Центъра за периода 2019 – 2021 г., който е напълно интегриран в стратегията на ЕЦМНН за 2025 г.(17), представлява важна стъпка в рамката за стратегическо и оперативно планиране на Центъра.

Политика относно персонала

8.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било запълнено на 96,05%, като са били назначени 9 длъжностни лица и 64 срочно наети служители от общо 10-те работни места за длъжностни лица и 66-те работни места за срочно наети служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 77 разрешени работни места през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Центъра са работили 29 договорно наети служители и 1 командирован национален експерт;

9.  отбелязва, че Центърът е докладвал за добър баланс между половете в управителния съвет през 2018 г. – 15 мъже и 14 жени;

10.  отбелязва със задоволство, че Центърът има общи разпоредби за изграждане и поддържане на култура на работа, основана на достойнство и уважение, с цел предотвратяване и борба срещу тормоза; отбелязва, че той осигурява възможности за провеждане на поверителни консултации;

Обществени поръчки

11.  приветства факта, че Центърът е приложил нов план за възлагане на обществени поръчки, съгласуван с плана за управление на Центъра, който е осъществен успешно в тясно сътрудничество с всички отдели;

12.  отбелязва, че според доклада на Палатата Центърът не е привлякъл подходящ брой оференти в процедури за възлагане на обществени поръчки с ниска стойност и че в пет от тези процедури само един кандидат е подал оферта, а две оферти са били подадени в рамките на една процедура; отбелязва, че според отговора на Центъра той надлежно е поканил изисквания съгласно приложимите финансови правила брой оференти, за да гарантира необходимата конкуренция; призовава Центъра да продължи текущите си усилия, за да гарантира, че всички процедури за възлагане на обществени поръчки са в съответствие с принципа на лоялна конкуренция, и да улесни участието в процедурите за възлагане на обществени поръчки с ниска стойност;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

13.  отчита съществуващите мерки и продължаващите усилия на Центъра за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и предоставяне на защита за лицата, сигнализиращи за нередности; отбелязва със задоволство, че автобиографиите и декларациите за интереси на директора и членовете на научния комитет са публикувани на уебсайта на Центъра;

14.  подчертава, че неотдавнашно проучване, възложено от комисията по петиции на Парламента(18), е установило, че предвид факта, че Центърът използва експерти, и особено факта, че научният комитет взема сам решения, е налице потенциален риск от конфликт на интереси;

Вътрешен контрол

15.  отбелязва, че след доклада на Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) относно анализа на потребността от събиране на данни, валидиране и процеси на осигуряване на качество и прегледа на рамката за управление на качеството на данните и привеждането ѝ в съответствие със стратегията на Центъра до 2025 г., през 2018 г. са изпълнени всички необходими препоръки от приетия план за действие;

16.  отбелязва със загриженост, че според Центъра няколко препоръки, включени в одита на IAS за 2015 г. относно управлението на ИТ проекти, са изпълнени само частично и че в края на 2018 г. две препоръки все още не са били изпълнени; отбелязва обаче, че се е очаквало тези две препоръки да бъдат изпълнени до средата на 2019 г.; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия напредък най-късно до юни 2020 г.;

17.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че съгласно Директива 2008/104/ЕО(19) и трудовото законодателство на Португалия временните работници следва да работят при същите условия на труд като служителите, наети пряко от предприятието ползвател; отбелязва обаче, че съответните договори не са изисквали изрично от агенциите за временна заетост да спазват тези условия и че няма данни Центърът сам да е извършил сравнение между условията на труд за своите собствени служители и за временните работници, което подкопава безопасните и предвидими условия на труд за служителите и създава риск от съдебни спорове и рискове за репутацията на Центъра; отбелязва, че според отговора на Центъра договорът между Центъра и агенцията за временна заетост се отнася до задължението на Центъра да спазва всички аспекти на приложимото законодателство и че съгласно този договор самата агенция за временна заетост е страната, изложена на риск от съдебни спорове; подчертава обаче, че подобна ситуация все още носи големи рискове за репутацията на Центъра; приветства факта, че Центърът преразглежда политиката си относно използването на временни работници, за да я основе в по-голяма степен на законодателството на държавата членка, в която се намира, в съответствие с оперативните си потребности и правната рамка; призовава Центъра да анализира условията на труд на временните служители и да се увери, че тези условия съответстват на европейското и националното трудово законодателство; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия напредък най-късно до юни 2020 г.;

18.  отбелязва, че през 2006 г. Съюзът е подписал споразумение с Норвегия, в което се определя формулата за изчисляване на финансовото участие на Норвегия в Центъра и минималния праг на вноските, който следва да бъде обект на годишна корекция въз основа на ценовите тенденции и брутния национален доход в Съюза; отбелязва със загриженост, че докато субсидията от бюджета на Съюза е нараснала с 24% в периода 2007 – 2018 г., вноската на Норвегия е останала почти същата; отбелязва, че според отговора на Центъра не съществува линейна зависимост между увеличението на субсидията от Съюза и вноската на Норвегия и че Центърът не разполага с необходимия правен капацитет да поиска различна формула/различен метод за коригиране на минималната вноска на Норвегия; призовава Центъра заедно със заинтересованите страни да коригира минималната вноска на Норвегия в съответствие с договорените условия;

19.  призовава Центъра да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите изследвания сред обществеността и да достига до обществеността чрез социалните мрежи и други медии;

o
o   o

20.  по отношение на други забележки, придружаващи решението относно освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(20) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(8) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(9) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(10) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(11) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(12) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(13) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(14) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(15) ОВ C 29, 23.1.2019 г., стр. 1.
(16) ОВ C 29, 23.1.2019 г., стр. 2.
(17) Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, „Стратегия на ЕЦМНН за 2025 г.“, Лисабон, март 2017 г.; http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en.
(18) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
(19) Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9).
(20) Приети текстове, P9_TA(2020)0121.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз
PDF 178kWORD 61k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (преди 11 септември 2018 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност) за финансовата 2018 година (2019/2077(DEC))
P9_TA(2020)0082A9-0074/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0044/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(5), и по-специално член 60 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета(6), и по-специално член 121 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0074/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (преди 11 септември 2018 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност) за финансовата 2018 година (2019/2077(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(9),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(10) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0044/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(12), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(13), и по-специално член 60 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета(14), и по-специално член 121 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(15), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(16), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0074/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (преди 11 септември 2018 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност) за финансовата 2018 година (2019/2077(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0074/2020),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(17) на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 197 871 000 EUR, което представлява увеличение с 3,27% спрямо 2017 г.; като има предвид, че 36 915 00 EUR от бюджета на Агенцията са от бюджета на Съюза(18) и 102 992 000 EUR са от приходи от такси и възнаграждения;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,31%, което представлява намаление с 1,02% в сравнение с 2017 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 90,26%, което представлява намаление с 3,49% в сравнение с 2017 г.;

Резултати от дейността

2.  отбелязва, че след одита на Агенцията от 2017 г., проведен от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), през юни 2018 г. ИКАО публикува резултатите, потвърждаващи много високата степен на изпълнение, която поставя Агенцията сред първите три регулаторни органа за въздухоплаване в света;

3.  отчита, че Агенцията засилва функциите за разузнаване и резултатност в областта на безопасността и че по-специално разработва програмата Data4Safety, която ще предостави платформа за големи информационни масиви и подобрен капацитет за анализ на европейско равнище;

4.  насърчава Агенцията да продължи своята политика за цифровизация;

5.  отбелязва със задоволство, че Агенцията споделя ресурси с други агенции за припокриващи се задачи, включително по-специално с Европейския орган за безопасност на храните, Европейската фондация за обучение и Европейския орган за ценни книжа и пазари, в областта на проучванията, електронното обучение, услугите „в облак“ и LinkedIn и обучението по осведоменост за околната среда; силно насърчава Агенцията да продължи активно да търси по-нататъшно и по-широко сътрудничество с всички агенции на Съюза;

6.  отбелязва, че през 2018 г. е извършена външна оценка на процеса, чрез които е разработен единният програмен документ на Агенцията, както и на начините, по които се извършват консултации с основните заинтересовани страни за изготвянето на този единен програмен документ; отбелязва, че Агенцията разработва план за действие за областите, в които е възможно да се извършат подобрения;

7.  подчертава жизненоважната роля на Агенцията за гарантиране на възможно най-високо равнище на безопасност на въздухоплаването и опазване на околната среда в бързоразвиващия се авиационен пазар; подчертава, че 2018 г. е била ключова година за Агенцията с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2018/1139(19); признава, че увеличените отговорности и работно натоварване на Агенцията не са били придружени от пропорционално увеличение на ресурсите, което е породило значителни предизвикателства за изпълнението на задачите и целите ѝ през 2018 г. и е довело до отлагане или омаловажаване на определени дейности; отново заявява, че на Агенцията следва да бъдат предоставени подходящи финансови ресурси и персонал (който е намалял до 767 служители към 31 декември 2018 г. в сравнение със 771 служители през 2017 г.), за да изпълнява възложените ѝ важни задачи;

8.  припомня приноса на Агенцията за разработването на интелигентни стандарти за шума и емисиите на CO2 и отговорността ѝ за екологичното сертифициране на въздухоплавателни продукти, части и устройства; счита, че с допълнителни ресурси Агенцията може да играе водеща роля при разработването и прилагането на мерки за подобряване на устойчивостта на въздухоплаването;

9.  приветства значителните усилия, положени от Агенцията за създаването на единно европейско пространство за безпилотни летателни апарати;

10.  изразява загриженост, че въздухоплаването е привлекателна цел за кибератаки и че софтуерните грешки могат да имат сериозни последици; призовава Агенцията, заедно с Европейския център за кибернетична сигурност във въздухоплаването, да засили още повече цифровата устойчивост на европейското въздухоплаване;

11.  изразява загриженост, че предстоящото включване на дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС) поражда опасения за безопасността сред обществеността; призовава Агенцията да отчита в по-голяма степен общите опасения за безопасността и опасенията на органите във връзка с наказателното преследване на извършителите на престъпления;

12.  призовава Агенцията да гарантира, че Съюзът ще се сдобие, възможно най-бързо и без да се излага на риск безопасността, с еднакви и лесни за спазване правила за търговската експлоатация на безпилотни летателни апарати; изразява загриженост, че Агенцията не разполага с достатъчно финансови и човешки ресурси за тези нови задачи;

13.  отбелязва, че Агенцията е приключила годината с общ дефицит от 2 000 000 EUR (излишък от 700 000 EUR от дейности, свързани със субсидията, и дефицит от 2 700 000 EUR от дейности, свързани с такси и възнаграждения); отбелязва, че дефицитът от таксите и възнагражденията се приспада от натрупания излишък, намалявайки го от 54 900 000 EUR на 52 200 000 EUR; отбелязва, че по отношение на дейностите, свързани с такси и възнаграждения, приходите са се увеличили с 1 800 000 EUR в сравнение с 2017 г., но разходите за персонал са се увеличили с 3 700 000 EUR, административните разходи – с 900 000 EUR, а оперативните разходи – с 2 600 000 EUR; отбелязва, че по отношение на дейностите, свързани със субсидията, увеличението на субсидията с 2 000 000 EUR е било достатъчно, за да покрие увеличението на административните разходи със 100 000 EUR и на оперативните разходи с 1 400 000 EUR;

14.  приветства предприетите мерки за повишаване на ефективността на Агенцията, като например стартирането на програмата за стройна гъвкавост за ефективност (lean efficiency agility) и други инициативи за ефективност, което е довело до общо намаляване на работното натоварване, еквивалентно на 16 служители на пълно работно време, и е позволило на Агенцията да преразпредели работните места и да се справи с увеличеното работно натоварване и преразгледаните потребности от гледна точка на качеството на последващите дейности; приветства също така нарастващата цифровизация, автоматизация и опростяване на финансовите процеси, което е довело до обработването на 86% от финансовите операции без документи на хартиен носител;

15.  изразява задоволство, че Агенцията е изпълнила препоръката на Палатата да гарантира независимостта на счетоводителя, който понастоящем се отчита във функционално отношение пред управителния съвет на Агенцията, а в административно отношение – пред изпълнителния директор на Агенцията;

16.  приветства приемането на насоките относно подаването на сигнали за нередности от страна на управителния съвет на Агенцията и призовава Агенцията да гарантира тяхното прилагане; отбелязва, че службите за вътрешен одит са извършили етичен преглед през 2018 г., обхващащ области на кодекса за поведение, етиката и измамите, като се предвижда да бъде представен проект на одитен доклад в началото на 2019 г.; в този контекст отново заявява необходимостта от въвеждане на гаранции срещу конфликтите на интереси;

Политика относно персонала

17.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. 95,74% от щатните бройки са били заети, като са били назначени 651 срочно наети служители от общо 680-те бройки за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 678 разрешени бройки през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Агенцията са работили 83 договорно наети служители и 19 командировани национални експерти;

18.  отбелязва със загриженост, че за 2018 г. е отчетен дисбаланс между половете, що се отнася до висшия ръководен състав (4 мъже и 1 жени) и членовете на управителния съвет (26 мъже и 3 жени);

19.  отбелязва, че Агенцията се е присъединила към инициативата на Комисията „Жените и транспортът“, чиято цел е да се увеличат възможностите за заетост на жените на всички равнища; приветства факта, че Агенцията е създала работна група по баланса между половете, която да отправи препоръки за преодоляване на съществуващия значителен дисбаланс;

20.  насърчава Агенцията да разработи дългосрочна рамка за политиката в областта на човешките ресурси, която да включва баланса между професионалния и личния живот на служителите, професионалното ориентиране през целия живот и професионалното развитие, баланса между половете, работата от разстояние, недискриминацията, географския баланс и наемането и интегрирането на лица с увреждания;

Обществени поръчки

21.  отбелязва, че според доклада на Палатата Агенцията е заделила необходимите средства за споразумение с Комисията относно услуги за архивиране около осем месеца след подновяването на споразумението; отбелязва, че съгласно Финансовия регламент заделянето на средства следва да бъде вписано преди поемането на правно задължение; отбелязва отговора на Агенцията, че бюджетното задължение е било подписано преди получаването на фактурата, но след започването на услугата и следователно a posteriori, и че това е било изключение; призовава Агенцията да поема бюджетни задължения преди поемането на правни задължения;

22.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата за обществена поръчка за услуги, свързани с анализ на данни, на стойност до 5 000 000 EUR, Агенцията е взела решение да използва рамково споразумение с един изпълнител, издържал успешно открита процедура, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз; при все това отбелязва, че условията в рамковото споразумение не са били достатъчно конкретни, за да позволят лоялна конкуренция, тъй като изискванията още не са били известни по времето на процедурата за поръчка; припомня, че в съответствие с Финансовия регламент в такива случаи възлагащият орган трябва да сключи рамково споразумение с множество оператори и да проведе състезателна процедура между избраните изпълнители за конкретните покупки; отбелязва отговора на Агенцията, че тя е избрала да използва рамково споразумение с един изпълнител вместо рамково споразумение с няколко изпълнители, което би довело до смяна на изпълнителя по време на действието на рамковото споразумение и би имало тежки последици за съгласуваността и навременното приключване; призовава Агенцията да разработи рамкови споразумения, които да позволяват лоялна конкуренция и да осигуряват добро съотношение между разходите и ползите;

23.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че по друга процедура за възлагане на поръчка за основната дейност на Агенцията, а именно възлагане на задачи по сертифициране на външни изпълнители, Агенцията е възложила договорите единствено въз основа на качеството на услугите, без да е направила оценка на цената; отбелязва освен това, че Агенцията е сключила договор с един оператор, преди да е получила доказателства за липса на мотиви за отстраняването му; отбелязва, че според отговора на Агенцията тази специфична за Агенцията дейност не е отразена във Финансовия регламент; отбелязва освен това, че не е съществувал риск Агенцията да поиска услуги от недопустим участник, тъй като доказателства във връзка с критериите за отстраняване са били предоставени преди акредитирането на задачите; призовава Агенцията да гарантира, че договорите се сключват едва след проверка на критериите за отстраняване;

24.  отбелязва, че предвид забележките и коментарите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с използването на някои от инструментите, стартирани от Комисията с цел въвеждане на единно решение за електронен обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки), от януари 2018 г. Агенцията дава възможност на всички доставчици да представят електронни фактури по електронен път; приветства освен това факта, че до края на 2018 г. над 80% от фактурите са били получени по електронен път; отбелязва обаче, че обработката на получените по електронен път фактури и кодирането на данните от фактурите се извършват ръчно, тъй като това се счита за най-разумното решение;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

25.  отбелязва, предвид забележките и коментарите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с прегледа от Агенцията на нейната „Политика за безпристрастност и независимост: предотвратяване и намаляване на конфликтите на интереси“ и включването на всички членове на персонала в попълването, прегледа и актуализирането на декларациите за интереси, че в края на май 2019 г. Агенцията е получила окончателния одитен доклад относно етиката, предотвратяването на измами и конфликтите на интереси от Службата за вътрешен одит с общо положително заключение относно системите за управление и контрол; отбелязва освен това, че Агенцията е изготвила план за действие във връзка с препоръките на Службата за вътрешен одит и че планира да извърши до края на март 2020 г. преглед на съществуващата рамка във връзка с кодекса за поведение за служителите на Агенцията и членовете на апелативния съвет, както и преглед на процеса на публични декларации за интереси за членовете на управителния съвет;

26.  отбелязва, че 62% от приходите на Агенцията се състоят от такси; отбелязва становището на Агенцията, че фактът, че заявителите заплащат такси, не означава непременно конфликт на интереси;

Вътрешен контрол

27.  отбелязва, че през 2018 г. Службата за вътрешен одит е преразгледала и потвърдила изпълнението на всички неприключени действия в областта на непрекъснатостта на работата, управлението на информационната сигурност и Европейския план за авиационна безопасност;

28.  отбелязва, че през 2018 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е изготвила доклад на тема „Стратегическа оценка на риска, в т.ч. при ИТ, в ЕААБ“; отбелязва освен това, че Агенцията е разработила план за действие за областите, в които е възможно да се извършат подобрения;

29.  отбелязва, че през 2018 г. структурата за вътрешен одит е извършила четири одита за получаване на увереност, за да прецени дали съответните разпоредби са били спазени, дали целите на процеса са били постигнати и дали основните рискове са били подходящо смекчени; отбелязва, че при всички прегледи е било предоставено необходимото равнище на увереност и че са били отправени препоръки за по-нататъшно засилване на контролната среда или на цялостната ефективност на процесите; потвърждава освен това, че при последващите действия във връзка с одитите, извършени през 2018 г., остатъчните рискове са били значително намалени и са спаднали до приемливо равнище и че всички незавършени действия са изпълнени, като окончателните действия е предвидено да бъдат приключени до второто тримесечие на 2019 г.;

30.  призовава Агенцията да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост и да достига до обществеността чрез социалните и други медии;

o
o   o

31.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(20) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 48.
(2) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 48.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(6) OВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(8) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(9) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 48.
(10) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 48.
(11) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(12) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(13) OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(14) OВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.
(15) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(16) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(17) OВ C 279, 8.8.2018 г., стр. 4.
(18) OВ C 279, 8.8.2018 г., стр. 5.
(19) Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).
(20) Приети текстове, P9_TA(2020)0121.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
PDF 187kWORD 57k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2018 година (2019/2096(DEC))
P9_TA(2020)0083A9-0077/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0063/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(5), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0077/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2018 година (2019/2096(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0063/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(12), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0077/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Комисията и на Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2018 година (2019/2096(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0077/2020),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(15) на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 97 665 322 EUR, което представлява увеличение с 12,52% спрямо 2017 г.; като има предвид, че увеличението е свързано със засилването на оперативните дейности; като има предвид, че бюджетът на Службата се осигурява основно от бюджета на Съюза(16);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни, както и че е получила достатъчни одитни доказателства относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите; като има предвид обаче, че Палатата е изразила основание за становище с резерви във връзка с констатациите на Палатата за финансовите години 2016 и 2017 относно законосъобразността и редовността на плащанията; като има предвид, че с изключение на последиците от финансовите години 2016 и 2017 Палатата счита, че плащанията, свързани с годишните отчети за годината, приключила на 31 декември 2018 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

Последващи действия по отношение на доклада относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година

1.  отбелязва решението на управителния съвет на Службата от 6 юни 2018 г. да освободи предишния изпълнителен директор от неговите задължения с незабавно действие; отбелязва определянето на временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на 6 юни 2018 г. и назначаването на нов изпълнителен директор на 16 юни 2019 г.; приветства доклада на Службата за последващите действия във връзка със забележките на Парламента за финансовата 2017 година, и по-специално корективните мерки, предприети от управителния съвет на Службата, временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор и новия изпълнителен директор за подобряване на управленската структура и ефикасността на Службата, възстановяване на прозрачността и изграждане на доверие; подкрепя и оценява положително мерките, изложени в плана за действие относно управлението на Службата за 2019 г.; отбелязва положителното послание и намерението за бъдещо тясно сътрудничество, изразено от новия изпълнителен директор в публичното изслушване на 4 септември 2019 г. и изслушването на агенциите в комисията на ЕП по бюджетен контрол на 4 декември 2019 г.;

Резултати от разследването на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

2.  изразява съжаление относно констатациите на OLAF за нередности във връзка с нарушаване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, присвояване на средства на ЕС, лошо управление, злоупотреба със служебно положение в областта на човешките ресурси, нарушения на правилата за защита на данните, тормоз и неуместно поведение спрямо персонала през 2017 година; подновява призива си към Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно последващите действия във връзка с мерките, предложени от OLAF; разбира искането на Службата да докладва по-подробно в подходящ контекст предвид въпросите, свързани с поверителността и защитата на данните;

3.  отбелязва решението на управителния съвет на Службата от 6 юни 2018 г. да освободи изпълнителния директор от неговите задължения с незабавно действие; подчертава обаче, че бюджетът за финансовата 2017 година е изпълнен под надзора на предишното ръководство на Службата; подчертава, че докладът се отнася до процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година; отчита ангажираността на новия изпълнителен директор за осъществяване на значителни реформи, които да гарантират стабилно управление;

Основание за изразяване на отрицателно становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания за финансовата 2017 година

4.  отбелязва, с оглед на забележките и коментарите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с голямата зависимост на Службата от достатъчно ресурси, главно от експерти, предоставени от държавите членки, че за недостига на експерти се съобщава на държавите членки и на Комисията на различни равнища; отбелязва освен това, че за да компенсира недостига на кандидати и изпратени от държавите членки служители, Службата е увеличила разполагането на временно нает местен персонал и че през 2018 г. едва 26% от оперативните нужди са били покрити с експерти от държавите членки; изтъква факта, че Службата не би била в състояние да предоставя на държавите членки критична подкрепа за техните системи за убежище, без да използва срочно наети служители; отбелязва предложението на Службата за създаване на резерв в областта на убежището, състоящ се от 500 експерти от държавите членки; призовава държавите членки и Комисията спешно да оценят и разгледат това предложение;

Бюджетно и финансово управление

5.  изразява съжаление, че ограничените годишни бюджети и частичната липса на резерв за непредвидени разходи в бюджета на Службата, който да поеме финансирането на непредвидени спешни оперативни нужди, създават бюджетна несигурност и затрудняват планирането за извънредни ситуации; отбелязва, че Службата поддържа постоянен диалог с Комисията и бюджетните органи във връзка с оперативното планиране и разпределението на ресурсите; отчита, че Службата използва частично вноските от асоциираните държави като марж за непредвидени обстоятелства в оперативните разходи, по-специално за справяне с непланирани искания за подкрепа от държавите членки; призовава Службата да продължи да работи за преодоляване на бюджетните ограничения в тясна консултация с Комисията и бюджетните органи;

6.  подчертава факта, че предложените бюджетни съкращения могат да попречат на способността на Службата да продължи да изпълнява надлежно функциите си за предоставяне на необходимата подкрепа на държавите членки, както ѝ е възложено по силата на мандата ѝ; припомня, че укрепването на мандата на Службата и увеличаването на работното натоварване следва да бъдат придружени от адекватни бюджетни средства;

7.  приветства обновената стратегия за сътрудничество на съвместния управителен съвет на EASO-Frontex; отбелязва също така със задоволство, че Службата играе активна роля в мрежата на агенциите за рационализиране на общи действия, като например покана за наемане на доверени съветници, участие в съвместни процедури за възлагане на рамкови договори и програми за мобилност на персонала; силно насърчава Службата да търси активно по-нататъшно и по-широко сътрудничество с всички агенции на Съюза; посочва препоръката на специалния доклад на Палатата относно управлението на миграцията за гарантиране на допълване и по-добра координация между фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Службата; настоятелно призовава Службата да работи по концепцията за споделяне на ресурси при припокриващи се задачи между други агенции с подобни дейности;

Резултати от дейността

8.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било изпълнено едва на 68,22%, като са били назначени 146 срочно наети служители от общо 214-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 155 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Службата са работили 61 договорно наети служители и 3 командировани национални експерта; отбелязва със задоволство, че планът на Службата за набиране на персонал предвижда 500 служители до 2020 г.;

9.  отбелязва липсата на ръководни кадри в администрацията, тъй като четири от пет ръководни длъжности са били или незаети, или лицата, които са ги заемали, са били освободени от задълженията им, но отчита отговора на Службата, че обявлението за свободна длъжност за началник на отдел „Човешки ресурси и сигурност“ ще бъде публикувано през първото тримесечие на 2020 г.; отбелязва също така, че поради факта, че Службата е била засегната от реорганизация, назначаването на началник на отдел „Финанси и обществени поръчки“ не е приключило и че постът на началник на отдела за ИКТ е бил запълнен през 2019 г.; призовава Службата да положи допълнителни усилия за попълване на свободните длъжности в сътрудничество с Комисията и държавите членки и да информира редовно органа по освобождаване от отговорност за предприетите корективни мерки за смекчаване на този риск;

10.  отбелязва със съжаление, че според доклада на Палатата, считано от края на 2017 г., положението с човешките ресурси в Службата се е влошило рязко: отбелязва, че в края на 2018 г. Службата е имала 216 служители, изпратени са били 89 предложения за работа и са били подписани 60 договора за назначаване; отбелязва обаче, че в края на 2018 г. все още е имало 78 незаети свободни позиции; изразява сериозна загриженост, че тази ситуация поражда значителен риск за непрекъснатостта на операциите на Службата в настоящия им мащаб; отбелязва изразения от изпълнителното ръководство ангажимент за прозрачно и ефикасно изпълнение на плана на Службата за набиране на персонал;

11.  отбелязва със загриженост, че през 2018 г. висшето ръководство се състои само от мъже (девет), но че отрицателният баланс между половете е променен чрез назначаването на жена за изпълнителен директор през 2019 г.; отбелязва със задоволство, че по отношение на управителния съвет е постигнат добър баланс между половете (16 мъже и 15 жени);

12.  отбелязва представянето от изпълнителния директор на нова организационна структура пред управителния съвет на 26 ноември 2019 г.; счита, че една реорганизация на персонала следва да допринесе за засилване на вътрешния контрол, гарантиране на качеството и управление на риска, както и за изпълнение на действията, изисквани от Палатата и Службата за вътрешен одит на Комисията;

Политика относно персонала

13.  отбелязва със загриженост, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било изпълнено само на 68,22%, като са били назначени 146 срочно наети служители от общо 214-то свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 155 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Службата са работили 61 договорно наети служители и 3 командировани национални експерта;

14.  отбелязва със задоволство, че по отношение на механизмите за жилищно настаняване на екипите за подкрепа в областта на убежището и другите екипи на Службата в държавите членки (например по отношение на привилегиите и имунитета на собствените служители на Службата, експертите от държавите членки и договорно наетите експерти) Службата вече подписа приемно споразумение с Кипър през юли 2019 г., трябваше да подпише приемно споразумение с Гърция през януари 2020 г. и е в процес на сключване на ново споразумение с Италия, за да спази напълно Регламент (ЕС) № 439/2010(17) и да бъде в съответствие с други свои приемни договорености; призовава Службата, заедно с Комисията, да продължи да търси ефективни решения с държавите членки за настаняване на екипите за подкрепа в областта на убежището и другите нейни екипи;

15.  отбелязва отговорите на Службата на констатациите на Палатата и нейните усилия за разрешаване на посочените проблеми под ръководството на новия изпълнителен директор, наред с другото чрез даване на приоритет на сключването на приемни споразумения с Италия, Гърция и Кипър за настаняване на екипи за подкрепа в областта на убежището и други сили на Службата в държавите членки, на увеличаването на прозрачността на процедурите за набиране на персонал и на подсилването на правната служба на Служба през 2019 г.;

16.  отбелязва, че Палатата е установила хоризонтална тенденция сред агенциите да се използва външен персонал, наеман за предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните технологии; призовава за намаляване във възможно най-голяма степен на зависимостта от външен персонал в една толкова важна и чувствителна сфера с цел ограничаване на потенциалните рискове;

17.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2018 г. Службата е организирала открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамкови споразумения за предоставяне на услуги от временни работници в Италия; отбелязва, че Службата е прекратила процедурата, тъй като е била получена само една оферта и Службата я е счела за неприемлива, защото финансовите условия са надвишавали предвидения максимален бюджет; отбелязва, че Палатата е установила, че тръжните спецификации са съдържали значителна грешка, възлизаща на 25 000 000 EUR; отбелязва обаче, че Службата е приела тези констатации и е приела и приложила корективни действия, включващи: прекратяване на рамковото споразумение за служители, наети чрез агенции за временна заетост в Италия; започване на нова процедура за възлагане на обществена поръчка за служители, наети чрез агенции за временна заетост в Италия; отправяне на допълнителна покана към експерти от държавите членки и, когато е възможно, използване на алтернативни разпоредби за разполагане на експерти за покриване на периода до влизането в сила на нов рамков договор; временно значително намаляване на броя на наетите чрез агенции за временна заетост служители в Италия за Службата и съвместно с италианските органи запазване на равнището на непрекъснатост на дейността по отношение на основните мерки за подкрепа; отбелязва също така, че новата процедура за възлагане на обществена поръчка е приключила и новият рамков договор е бил възложен през декември 2019 г., така че непрекъснатостта на работата да бъде осигурена по време на цялата процедура; призовава Службата да прилага стриктно правилата на Съюза за възлагане на обществени поръчки;

18.  отбелязва, че Службата използва договори с дружества за ИТ услуги, които са формулирани така, че биха могли да доведат до наемане на служители от агенция за временна заетост, вместо точно определени ИТ услуги или продукти; припомня, че наемането на служители от агенции за временна заетост за изпълнение на точно определени задачи за фиксиран срок е уредено с Директива 2008/104/ЕО(18), а така също и със специфични правила, приети от държавите членки; отбелязва, че използването на договори за ИТ услуги за осигуряване на персонал представлява нарушение на Правилника за длъжностните лица на Съюза и правилата на Съюза в областта на социалните въпроси и заетостта; отбелязва със задоволство, че Службата е преразгледала образеца си за договори на базата „изработено време и използвани ресурси“, за да включи във всеки от тях списък на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати по договора; призовава Службата да продължи да бъде бдителна и да следи във формулировките на договорите да се избягва всяко възможно объркване между поръчките за услуги в областта на информационните технологии и наемането на временни работници;

Обществени поръчки

19.  отчита въз основа на информация от Службата, че през 2018 г. тя е започнала да прилага решението на Комисията относно подаването на сигнали за нередности и е разработила практически насоки за управлението и предотвратяването на конфликтите на интереси, с календар за приемане от управителния съвет до третото тримесечие на 2019 г., както и правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности; отбелязва със задоволство, че Службата е организирала поредица от специални занятия за обучение по етика за персонала, с особен акцент върху предотвратяването на конфликти на интереси и със специално разработен модул, предназначен за ръководителите; отбелязва със задоволство, че съответните правила относно конфликтите на интереси са транспонирани и в съответните стандартни оперативни процедури и политики; призовава Службата да продължи да обръща особено внимание на предотвратяването на конфликти на интереси и на правилното прилагане на правилата и процедурите за подаване на сигнали за нередности;

20.  отбелязва със загриженост, че въпреки че Службата публикува декларациите за интереси и автобиографиите на членовете на управителния съвет на своя уебсайт, тя все още не публикува декларациите за интереси на висшето ръководство, и призовава Службата незабавно да предприеме действия в това отношение;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

21.  разбира, че в края на 2018 г. Службата не е разполагала с капацитет за вътрешен одит и че от януари 2018 г. насам не е имало изчерпателни одитни доклади на Службата за вътрешен одит; освен това отбелязва, че създаването на последващ контрол за проверка на законосъобразността и редовността на операциите все още е в много начален етап; приветства отговора на Службата, че тя е приела и документирала корективни мерки относно системите за вътрешен контрол, включително създаването на капацитет за одит до четвъртото тримесечие на 2019 г. и капацитет за последващ вътрешен контрол до третото тримесечие на 2019 г.; отбелязва със задоволство, че Службата изгражда своя капацитет за последващ контрол, като първият служител по последващ контрол е бил назначен през четвъртото тримесечие на 2019 г. и през първата половина на 2020 г. предстои да бъдат назначени допълнителни служители; отчита, че Службата е в процес на изграждане на капацитет за вътрешен одит и понастоящем провежда разговори с друга агенция на Съюза, която разполага с богат опит в тази област, за да определи най-добрия модел за Службата; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

Вътрешен контрол

22.  приветства факта, че според годишния доклад на Палатата относно агенциите на Съюза за финансовата 2018 година Службата е предприела конкретни и положителни стъпки, целящи подобряване на организационното управление; отбелязва, че по времето на одита на Палатата от 61 мерки в плана за действие 48 са били завършени, а 13 са били определени като текущи;

23.  приветства приемането през септември 2019 г. на новата политика на Службата по отношение на чувствителните длъжности, в която се предоставят насоки и критерии за ръководния екип за извършване на оценки на риска, идентифициране и документиране на чувствителните длъжности в Службата, както и договорените мерки за намаляване на риска, и също така за оценяване на чувствителните длъжности и документиране на мерките за намаляване на риска до първото тримесечие на 2020 г.;

24.  припомня, че в края на 2017 г. Службата не е разполагала с вътрешна правна служба и че под контрола на предишния изпълнителен директор тя е работила с множество правни дружества; отбелязва обаче, че през 2018 г. Службата е направила списък на всички договори за правни консултации и че през 2019 г. е назначила нов старши юридически съветник и е подписала ново рамково споразумение за правни консултации, което да замени предишните договори, и че през 2020 г. предстои да бъдат назначени още няколко юридически съветници; отбелязва обаче, че все още липсва обаче систематичен вътрешен контрол на правните документи и че са отбелязани множество случаи на непоследователност в юридическите аспекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки през 2018 г.; призовава Службата да осигури силна правна служба и ефективно управление на правните процедури; отбелязва със задоволство целта на Службата за изграждане на рамка за управление и вътрешен контрол чрез създаването, наред с останалото, на отдел за правни въпроси и защита на данните и отдел за вътрешен контрол и управление на риска, за да се гарантира в бъдеще систематичен преглед на правните документи, включително за възлагането на обществени поръчки; приветства също така инициативата на Службата за създаване на капацитет за вътрешен одит в рамките на Службата, като същевременно се организира съвместен одитен капацитет с Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие;

25.  изразява съжаление, че все още липсва политика по отношение на чувствителните длъжности в Службата и това не съответства на нейните стандарти за вътрешен контрол, съгласно които чувствителните длъжности следва да бъдат ясно определени, записани и актуализирани; отбелязва отговора на Службата, че политиката по отношение на чувствителните длъжности е била в процес на финализиране и се е очаквало да бъде одобрена до третото тримесечие на 2019 г. и въведена до четвъртото тримесечие на 2019 г.; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

26.  оценява положително постигнатия напредък в прилагането на системите за вътрешен контрол, включително контрола на операциите по възлагане на обществени поръчки и разходите; подкрепя решението за намаляване и бързо прекратяване на възлагането на правни консултации на външни изпълнители и създаването на вътрешна правна служба; подкрепя констатациите на Палатата относно необходимостта от допълнителни корективни действия;

27.  отбелязва, след коментарите и забележките на органа по освобождаване от отговорност относно факта, че Службата е една от малкото агенции на Съюза с обекти в различни държави и че е сключила договори за наем на няколко места, без да е извършила подходящ анализ на местния пазар, че що се отнася до офиса в Рим, скоро ще започне нова тръжна процедура за наемане на помещение, предшествана от подходящ анализ на пазара, така че да се коригира настоящото положение; освен това отбелязва, че в случая с офиса в Атина сегашният договор за наем изтече през януари 2020 г. и че в момента се изготвя нова процедура за възлагане на обществена поръчка, която включва подходящ анализ на пазара; отбелязва освен това, че структурата за обработване в Пагани (Лесбос) е преместила оперативните работни места, разположени в горещите точки, извън центровете; отбелязва, че що се отнася до офиса в Кипър, в средата на 2018 г. след тръжна процедура е бил подписан нов договор със собственика на сградата с цел е да се коригира първоначалното споразумение и да се включи възможността за разширяване при необходимост; приветства приетите на 15 февруари 2019 г. нови стандартни оперативни процедури за възлагане на обществени поръчки, в които се предоставят насоки относно чувствителни аспекти на процедурата за възлагане на обществени поръчки и управление на договорите, включително подробни разпоредби за пазарните проучвания; отбелязва усилията на Службата да приведе процедурите си за възлагане на обществени поръчки в съответствие с „Методологията, която да бъде следвана от службите на Комисията при проучването и договарянето на сгради“ и да публикува обявления за проучване на пазара за всички предвидени поръчки за сгради с цел повишаване на прозрачността и конкуренцията;

28.  отбелязва със загриженост, че липсата на ясни отговорности и роли във връзка с управлението на наетите помещения и свързаните с това услуги и дейности може да затрудни ефективното преодоляване на рисковете, свързани с работните помещения; призовава Службата да въведе ефективна политика за управление на наетите помещения и свързаните с тях услуги;

Други коментари

29.  приветства факта, че предвид коментарите и забележките на органа по освобождаване от отговорност относно назначаването на новия временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, встъпил в длъжност на 6 юни 2018 г., след тази промяна в управлението прозрачността е получила приоритетно значение като основополагащ принцип на плана за действие относно управлението под ръководството на новия изпълнителен директор, който се е ангажирал да продължи този подход в бъдеще;

30.  призовава Службата да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост и да достига до обществеността чрез социалните и други медии;

31.  отбелязва, че предвид коментарите и забележките на органа по освобождаване от отговорност относно факта, че Службата е разширила своето офис пространство в Малта в допълнителен блок на сградата, в която се намират помещенията ѝ, през октомври 2018 г. Службата е сключила договор за наем, разходите за който са изцяло покрити от бюджета на Службата, с цел да заеме целия комплекс;

o
o   o

32.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(19) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(8) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(9) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(10) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(11) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(12) ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(13) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(14) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(15) OВ C 306, 30.8.2018 г., стр. 4.
(16) OВ C 306, 30.8.2018 г., стр. 6.
(17) Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11).
(18) Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9).
(19) Приети текстове, P9_TA(2020)0121.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
PDF 378kWORD 128k
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел I ‒ Европейски парламент (2019/2056(DEC))
P9_TA(2020)0084A9-0021/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 година (COM(2019)0316 – C9‑0051/2019)(2),

–  като взе предвид доклада относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2018 година, раздел I — Европейски парламент(3),

–  като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на институциите(4),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и член 318 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) №  1303/2013, (ЕС) №  1304/2013, (ЕС) №  1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(7), и по-специално членове 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид решението на Бюрото от 10 декември 2018 г. относно Вътрешния правилник относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент, и по-специално член 34 от него,

–  като взе предвид член 100 и член 104, параграф 3 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0021/2020),

А.  като има предвид, че на 27 юни 2019 г. председателят прие отчетите на Парламента за финансовата 2018 година;

Б.  като има предвид, че на 25 юни 2019 г. генералният секретар, в качеството си на главен оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, удостовери, че разполага с достатъчна увереност, че предоставените за бюджета на Парламента ресурси са използвани по предназначение, в съответствие с принципите на доброто финансово управление, и че установените процедури за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции;

В.  като има предвид, че вследствие на извършения от нея одит Сметната палата заяви, че в своята специфична оценка за административните и другите разходи през 2018 г. не е установила сериозни слабости в проверените годишни отчети за дейността на институциите и органите, които се изискват съгласно Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046;

Г.  като има предвид член 262, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, съгласно който всяка институция на Съюза се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

1.  освобождава от отговорност своя председател във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел I ‒ Европейски парламент (2019/2056(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел I ‒ Европейски парламент,

–  като взе предвид член 100 и член 104, параграф 3 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0021/2020),

А.  като има предвид, че при заверяването на окончателните отчети счетоводителят на Европейския парламент („Парламента“) декларира, че е получил достатъчна увереност, че във всички съществени аспекти отчетите дават вярна представа за финансовото състояние, както и за резултатите от операциите и паричните потоци на Парламента;

Б.  като има предвид, че съгласно обичайната процедура на администрацията на Парламента бяха изпратени 126 въпроса, а писмените отговори бяха получени и публично обсъдени от комисията по бюджетен контрол на Парламента в присъствието на заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар и вътрешния одитор;

В.  като има предвид, че винаги съществуват възможности за подобрение на качеството, ефикасността и ефективността на управлението на публичните финанси и че е необходим контрол, за да се гарантира, че политическото ръководство и администрацията на Парламента носят отговорност пред гражданите на Съюза;

Бюджетно и финансово управление на Парламента

1.  отбелязва, че окончателните бюджетни кредити на Парламента за 2018 г. възлизат на 1 950 687 373 EUR, или 18,9% от функция 5 от многогодишната финансова рамка(8), заделени общо за административните разходи на институциите на Съюза за 2018 г., което представлява увеличение от 2,2% спрямо бюджета за 2017 г. (1 909 590 000 EUR);

2.  отбелязва, че общият размер на осчетоводените към 31 декември 2018 г. приходи възлиза на 193 998 910 EUR (спрямо 206 991 865 EUR през 2017 г.), включително 30 783 590 EUR целеви приходи (спрямо 50 052 674 EUR през 2017 г.);

3.  подчертава, че четири глави съставляват 67,6% от общия размер на поетите задължения: глава 10 („Членове на институцията“), глава 12 („Длъжностни лица и срочно наети служители“), глава 20 („Сгради и разходи, свързани с тях“) и глава 42 („Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“), което е показателно за ниската степен на гъвкавост на по-голямата част от разходите на Парламента;

4.  отбелязва данните, въз основа на които бяха приключени сметките на Парламента за финансовата 2018 година, а именно:

а)  Налични бюджетни кредити (EUR)

бюджетни кредити за 2018 г.:

1 950 687 373

неавтоматични преноси от финансовата 2017 година:

2 564 000

автоматични преноси от финансовата 2017 година:

289 785 291

бюджетни кредити, съответстващи на целеви приходи за 2018 г.:

30 783 590

преноси, съответстващи на целеви приходи от 2017 г.:

47 369 977

Общо:

2 318 626 231

б)  Усвояване на бюджетните кредити за финансовата 2018 година (EUR)

поети задължения:

2 283 150 877

извършени плащания:

1 933 089 380

автоматично пренесени бюджетни кредити, включително кредитите, произтичащи от целеви приходи:

348 106 015

неавтоматично пренесени бюджетни кредити:

---

анулирани бюджетни кредити:

39 994 836

в)  Бюджетни приходи (EUR)

получени през 2018 г.:

193 998 910

г)  Общ счетоводен баланс към 31 декември 2018 г. (EUR)

1 671 682 153

5.  посочва, че за 99,2% от бюджетните кредити в бюджета на Парламента, възлизащи на 1 934 477 627 EUR, са поети задължения, а 0,8% са анулирани; отбелязва със задоволство, че както и през предходни години, е постигната много висока степен на изпълнение на бюджета; отбелязва, че плащанията възлизат на 1 636 858 018 EUR, вследствие на което степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 84,6%;

6.  подчертава факта, че анулираните бюджетни кредити за 2018 г., възлизащи на 16 209 746 EUR, са свързани основно с възнаграждения и други права, както и с разходи за сгради;

7.  отбелязва, че през финансовата 2018 година бяха одобрени единадесет трансфера в съответствие с членове 31 и 49 от Финансовия регламент на стойност 53 533 500 EUR, или 2,7% от окончателните бюджетни кредити; отбелязва, че по-голямата част от прехвърлените средства са свързани с политиката на Парламента в областта на сградния фонд, и по-специално за подпомагане на финансирането на годишните плащания за строителния проект „Конрад Аденауер“;

Становища на Сметната палата относно надеждността на отчетите за 2018 г., както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

8.  припомня, че Сметната палата („Палатата“) прави специфична оценка на административните и другите разходи като една и съща група от политики за всички институции на Съюза; посочва, че административните и другите разходи включват разходи, свързани с човешките ресурси (заплати, надбавки и пенсии), които представляват 60% от общия размер на разходваните средства в тази област, както и разходи за сгради, оборудване, енергия, комуникация и информационни технологии;

9.  потвърждава, че като цяло одитните доказателства показват, че разходите по функция „Администрация“ не са засегнати от съществен процент грешки; отбелязва също така, че въз основа на 13-те количествено измерими грешки изчисленият процент грешки по функция 5 от многогодишната финансова рамка относно администрацията е под прага на същественост;

10.  отбелязва специфичната констатация относно Парламента, съдържаща се в доклада на Палатата относно годишните отчети на Парламента за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“); отбелязва, че поради терористичните атаки през последните години институциите, включително Парламентът, считат, че е налице неотложна необходимост да се засили охраната на хората и сградите; констатира със загриженост, че Сметната палата е открила слабости в процедурите, организирани от Парламента и Комисията; отбелязва, че за да осигури специфични строителни дейности във връзка със сигурността, Парламентът е прибягнал до вече съществуващи рамкови споразумения и че моделът на тези рамкови споразумения е позволил на Парламента да възложи основни дейности във връзка със сигурността, които не са били част от първоначалната ценова листа, въз основа на една единствена ценова оферта от изпълнител; отбелязва, че Парламентът е използвал този метод при две от четирите проверени от Палатата процедури;

11.  отбелязва със загриженост дадения от Парламента отговор в рамките на процедурата на изразяване на възражения с Палатата, в който той признава, че с оглед на специфичния контекст (кратки срокове и специфична структура на пазара) конкуренцията може да не е била оптимална; отбелязва със задоволство, че новите рамкови споразумения, сключени в този сектор с петима изпълнители, се основават на подновяване на състезателната процедура, за да се гарантира адекватна ценова конкуренция;

Годишен доклад на вътрешния одитор

12.  отбелязва, че по време на заседанието на компетентната комисия с вътрешния одитор, проведено на 18 ноември 2019 г., вътрешният одитор представи своя годишен доклад и описа одитите във връзка с декларацията за достоверност и консултантските задачи, които е извършил и по които е докладвал във връзка със следните теми през 2018 г.:

   поддръжка, ремонт и експлоатация на сгради (Генерална дирекция за инфраструктури и логистика) (ГД INLO);
   предварителен преглед на сигурността на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) на институцията;
   индивидуални права съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза;
   ведомствения търговски център в Люксембург (ГД INLO);
   проследяване на незавършени действия от докладите за вътрешен одит – етапи 1 и 2, 2018 г.;
   създаване на функция за вътрешно осигуряване на качеството в Генералната дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE);
   независими консултации относно проекта „From Desktop to Hybrid“ на Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC);
   аспекти на системата с формуляри за докладване на Генералната дирекция по външни политики на ЕС (ГД EXPO);
   последващи действия във връзка със срива в информационните системи и засилването на непрекъснатостта на дейността на информационните технологии;
   докладът относно възлагането на обществени поръчки и изпълнението на договорите в сектора на общественото хранене (ГД INLO) все още не е публикуван; предварителните констатации са в процес на обсъждане с ръководството.

13.  приветства и подкрепя действията, които вътрешният одитор е договорил с отговорните генерални дирекции в резултат на задачите за предоставяне на гаранции, и отправените от него препоръки след извършване на консултантските задачи:

Договорени действия:

   по отношение на одита на поддръжката, ремонта и експлоатацията на сградите (ГД INLO) – подобряване на стратегическата рамка за поддръжка и допълнително подобряване на дейностите по поддръжка на сградите на Парламента чрез приемането на цялостна политика и структуриран съгласуван многогодишен план; повишаване на увереността, че процесите и операциите на Парламента по отношение на сградите са ефикасни и ефективни от гледна точка на разходите; подпомагане на вземането на решения относно дейностите по поддръжка чрез надеждна информация и анализ;
   по отношение на одита на информационните системи – предварителен преглед на сигурността на ИКТ на институцията, укрепване на управлението на сигурността на информационните системи (включително политики, стандарти и насоки), по-специално чрез приемането на институционална политика в областта на информационната сигурност: подобряване на идентификацията, защитата и мониторинга на ИТ активи (хардуер, свързан софтуер и мрежа); по-добро откриване и реагиране на инциденти в сферата на киберсигурността, както и подобряване на способностите за възстановяване;
   по отношение на одита на индивидуалните права на служителите – укрепване на цялостната контролна среда в тази област и разглеждане на специфични въпроси, свързани със семейните надбавки;
   по отношение на одита на ведомствения търговски център в Люксембург – изпълнение на необходимите мерки за подобряване на контролната среда и контролните дейности и адекватността на вътрешното управление; осигуряване на съответствие на операциите на търговския център, включително сметката му за авансови средства, с Финансовия регламент, счетоводните принципи и данъчното законодателство;

Препоръки:

   по отношение на системата с формуляри за докладване на ГД EXPO – прилагане на шестте препоръки за укрепване на нейната система за докладване и подобряване на рамката за сътрудничество между делегациите, комисиите и други заинтересовани страни;
   по отношение на създаването на функция за вътрешно осигуряване на качеството в ГД SAFE – изпълнение на шестте препоръки за тази цел, включително по-специално създаването на политика за качеството;
   във връзка с пилотния проект „From Desktop to Hybrid“ – засилване на икономическата обосновка на проекта; използване на хибридни устройства с цел подмяна на множество съществуващи устройства; подобряване на финансовото управление на проектите за доказване на концепция и пилотните проекти преди внедряването на нови инструменти;
   по отношение на последващите действия във връзка със срива в информационните системи и засилването на непрекъснатостта на дейността на информационните технологии – гарантиране на допълнителна защита на инфраструктурата на ИКТ; изпитване на плана за възстановяване при бедствия; изготвяне на списък на критичните информационни системи и техните зависимости и подобряване на планирането за разполагане на ИКТ инфраструктура на Парламента извън помещенията му;

14.  отбелязва, че процесът за проследяване на изпълнението през 2018 г. е довел до приключването на 28 от 76-те незавършени действия, както и че рисковият профил на незавършените действия е продължил постепенно да се подобрява през 2018 г.; отбелязва по-специално, че броят на незавършените действия с висок риск е намалял от 22 на 7 и че в категорията с най-висок риск не е имало незавършени действия („критични“); отбелязва, че освен тези валидирани действия има общо 117 незавършени действия, включително такива, които все още не са готови за изпълнение, от които 47 са с висок риск; очаква те да бъдат изпълнени съобразно договорените срокове;

15.  приветства по-специално възможността вътрешният одитор да бъде призован от генералните дирекции за консултантски задачи и препоръчва всички генерални дирекции да използват тази възможност при необходимост;

16.  отбелязва, че двата одита – единият относно групите посетители и другият относно надбавката за парламентарни сътрудници, са част от дейността за 2019 г. и за тях ще бъде докладвано в началото на 2020 г.; изисква от вътрешния одитор да информира комисията по бюджетен контрол на Парламента за резултатите от двата одита веднага щом бъдат готови;

17.   изразява дълбоко съжаление, че докладът на вътрешния одитор не е публичен; настоява този доклад да се оповестява публично всяка година и да се изпраща на членовете на ЕП по същото време, по което се изпраща на председателя и генералния секретар на Парламента; изразява съжаление, че за доклада за 2018 г. през януари 2020 г. е взето решение членовете на ЕП да могат да го разглеждат само при поискване, като се прилага процедурата на обезопасената читалня; изразява твърдо убеждение, че чрез ограничаването на достъпа до този документ, който касае използването на публични средства, се създава будещото съжаление впечатление, че има нещо за криене;

Последващи действия по отношение на резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година

18.  отбелязва писмените отговори, имащи отношение към резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, предоставени на комисията по бюджетен контрол на Парламента на 17 септември 2019 г., изложението на генералния секретар във връзка с различните въпроси и искания, посочени в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2017 г., както и последвалата размяна на мнения с членовете на ЕП;

19.  изразява съжаление за факта, че не са предприети действия в отговор на някои от препоръките, посочени в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2017 г., и че в последващия документ за освобождаване от отговорност няма обосновка за това; подчертава, че е важно в комисията по бюджетен контрол да се провеждат по-често разисквания с генералния секретар по въпроси, свързани с бюджета на Парламента и неговото изпълнение;

Процедура по освобождаване на Парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година

20.  отбелязва размяната на мнения на 18 ноември 2019 г. между заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар и членовете на комисията по бюджетен контрол на Парламента в присъствието на вътрешния одитор в контекста на процедурата по освобождаване на Парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година;

21.  призовава отново Бюрото да предприеме последващи действия във връзка с всички решения за освобождаване от отговорност в съответствие с член 25 и приложение V към Правилника за дейността и членове 6 и 166 от Финансовия регламент; изисква от генералния секретар да препрати на Бюрото настоящата резолюция, като подчертае всички искания за действие или решение от страна на Бюрото; призовава генералния секретар да изготви план за действие и график, който позволява на Бюрото да извършва последващи действия и/или да предприема действия в отговор на препоръките, съдържащи се в резолюциите на Парламента за освобождаване от отговорност, и да включи резултатите в годишния документ за мониторинг; изисква от генералния секретар да докладва своевременно на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол за всички представени на Бюрото проекти, които имат сериозно отражение върху бюджета; отново посочва, че Бюрото трябва значително да подобри по проактивен начин прозрачността на процедурата си на вземане на решения;

22.  изразява съжаление, че през 2018 г. вътрешното разследване е установило четири случая в сферата на надбавката за парламентарни сътрудници, благодарение на което са възстановени 146 814 EUR (47 установени случая през 2017 г. и възстановени 903 741,00 EUR), и че за пътните и дневните надбавки на членовете на ЕП са възстановени 173 546 EUR от шест разследвания (68 589,05 EUR през 2017 г.);

23.  посочва, че законодателната дейност се увеличи значително през 2018 г., тъй като Парламентът наближаваше края на законодателния си мандат 2014 – 2019 г.;

24.  отбелязва, че две временни комисии –­ специалната комисия относно тероризма (TERR) и специалната комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (PEST) –­ успешно приключиха работата си през годината, а трета комисия – специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX3) – беше създадена;

25.  подчертава, че с оглед на европейските избори през 2019 г. комуникационната кампания е била стартирана успешно; посочва засиленото участие на гражданите в европейските избори през 2019 г., макар че в някои държави избирателната активност остана твърде ниска; счита, че този вид кампании следва да се провеждат постоянно, със специален акцент върху тези държави;

26.  одобрява мерките на институцията за повишаване на сигурността, особено от гледна точка на физическата сигурност и сигурността на сградите, но също така и от гледна точка на киберсигурността и комуникациите;

27.  изразява съжаление, че въпреки факта, че комисията по бюджети на Парламента отхвърли искания бюджет за създаването на обсерватория за изкуствения интелект, тази инициатива изглежда все още продължава под формата на работна група; изразява силна загриженост от очевидното заобикаляне на взето от членовете на ЕП демократично решение, което създава будещ голямо съжаление прецедент; препоръчва дейността на тази работна група да бъде прекъсната незабавно, докато бюджетният орган реши да ѝ предостави бюджет;

28.  осъзнава важността на политиката в областта на сградния фонд, и по-специално проекта „Мартенс“ и реконструкцията на сградата на ул. „Монтоайе“ № 63 в Брюксел, които приключиха през 2018 г., както и проекта „Конрад Аденауер“ в Люксембург, който се предвижда да приключи до края на юни 2023 г.; разбира, че през 2018 г. комисията по бюджети на Парламента е разрешила сборен трансфер в размер на 29 милиона евро за предварителното финансиране на проекта, което е довело до прогнозни спестявания от лихви в размер на 4,7 милиона евро; изразява загриженост във връзка със забавянето при строежа на сградата „Конрад Аденауер“ в Люксембург, която по план трябваше да бъде официално предадена през 2018 г., но понастоящем това не се очаква да се осъществи преди 2023 г.;

29.  подкрепя използването на Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS), която е управленски инструмент на Европейския съюз, с който частните и публичните организации могат да оценяват и подобряват своите екологични резултати в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009(9); подкрепя мерките, предприети за намаляване на въглеродния отпечатък на Парламента;

30.  приканва администрацията да обърне внимание на Кодекса за поведение на членовете на ЕП, в който се посочва, че членовете на ЕП действат единствено в обществен интерес и извършват работата си при условията на необвързаност с интереси, почтеност, откритост, усърдие, честност, отговорност и зачитане на репутацията на Парламента; подчертава, че кодексът за поведение определя конфликтите на интереси и как членовете на ЕП следва да постъпват по отношение на тях и включва правила относно професионалната дейност на бившите членове на ЕП;

31.  отбелязва със загриженост, че между 2012 и 2018 г. е имало най-малко 24 нарушения на кодекса за поведение, които не са били санкционирани; подчертава, че ако нарушенията не се санкционират адекватно, има по-малка вероятност членовете на ЕП да спазват кодекса за поведение; призовава председателя да направи внимателна оценка на всички предполагаеми нарушения на кодекса за поведение и по целесъобразност да наложи адекватни санкции на съответните членове на ЕП;

32.  приема за сведение правилника за превоза на членовете на Европейския парламент в местата на работа на Европейския парламент („правилника“); счита, че разпоредбите, с които в правилника се определят условията за постоянното използване на служебни автомобили от председателя, генералния секретар, заместник генералния секретар и председателя на всяка политическа група, са твърде неясни; призовава Бюрото да преразгледа правилника, за да се въведат по-строги условия за използването на тези автомобили;

33.  счита, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е неразделен елемент на демокрацията и е от изключително значение за предотвратяването и възпрепятстването на незаконни дейности и закононарушения; припомня, че, наред с другото, акредитираните парламентарни сътрудници са в уязвимо положение поради трудовия си договор; отбелязва със загриженост признанието на генералния секретар, че „правилата за подаването на сигнали за нарушения са приложими за акредитираните парламентарни сътрудници, но Парламентът не може да осигури защита във връзка със заетостта“, тъй като сътрудниците са зависими от съответните членове на ЕП; призовава генералния секретар да вземе предвид този фактор, когато акредитираните парламентарни сътрудници действат като лица, сигнализиращи за нередности, и да се опита да разшири възможностите за защита на договорите, които Парламентът предоставя на акредитираните парламентарни сътрудници, които са станали жертва на тормоз, към акредитираните парламентарни сътрудници, които действат като лица, сигнализиращи за нередности;

34.  подчертава факта, че действащите правила за прекратяване на договорите за акредитираните парламентарни сътрудници не предвиждат възможност за прекратяване „по взаимно съгласие“, което би било начин да се признае специалната връзка между членовете на ЕП и сътрудниците, при което и двете страни могат да потвърдят, че взаимното доверие вече не съществува, и да се възползват от общо решение, без да се накърняват социалните права на акредитираните парламентарни сътрудници; изисква от генералния секретар да намери решение, що се отнася до факта, че заплатите на акредитираните парламентарни сътрудници могат да се превеждат единствено по белгийски банкови сметки, което противоречи на идеята за единен паричен и платежен съюз;

35.  изразява отново загриженост относно предполагаемата практика членове на ЕП да задължават акредитираните парламентарни сътрудници да отиват в командировка, и по-конкретно до Страсбург, без командировъчна заповед, без командировъчни разходи или дори без покриване на пътните разноски; счита, че подобна практика създава условия за злоупотреби: когато акредитираните парламентарни сътрудници пътуват без командировъчна заповед, те не само трябва да заплащат разходите със собствени средства, но също така и не разполагат със застрахователно покритие на работното място; отново призовава генералния секретар да проучи тази предполагаема практика и да докладва по този въпрос до края на годината;

36.  отново призовава Председателския съвет и Бюрото да разгледат още веднъж възможността при определени условия, които ще бъдат уточнени, акредитираните парламентарни сътрудници да придружават членовете на ЕП при официални парламентарни делегации и командировки, както вече поискаха някои членове на ЕП; призовава генералния секретар да проучи последиците за бюджета, както и организацията и логистиката във връзка с тези командировки;

37.  призовава Парламента изцяло да адаптира собствените си вътрешни правила в Правилника за длъжностните лица към наскоро приетата Директива (ЕС) 2019/1937(10) относно защитата на лица, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, включително като създаде сигурни канали за подаване на сигнали; освен това изисква от Парламента да гарантира същото равнище на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, както на жертвите на тормоз; изисква от генералния секретар да въведе задължително обучение за преките ръководители, за да повиши осведомеността сред служителите на Парламента относно тяхната защита като лица, сигнализиращи за нередности, и задължението им съгласно Правилника за персонала да докладват за незаконни дейности или лошо управление;

38.  отбелязва, че решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз е оказало значително въздействие върху различните служби на Парламента, и по-специално върху комисиите, изследователските отдели и хоризонталните служби;

39.  приветства решението на Бюрото от 2 май 2018 г. относно служителите с британско гражданство, съгласно което нито едно длъжностно лице няма да бъде освободено от длъжност заради британското си гражданство; разбира, че оценките за всеки отделен случай, които са били извършени до първоначално предвидената дата за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз по отношение на договорно наетия и временно наетия персонал с британско гражданство, не са довели до прекратяване на договори; признава, че политическите групи извършват собствени оценки за всеки отделен случай за своя персонал;

40.  отбелязва успешното изпълнение на целта за намаляване на персонала с 5%, която изискваше Парламентът да закрие 60 длъжности от своето щатно разписание през 2018 г.; счита, че е важно да се гарантира високо ниво на работата на Парламента както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, като същевременно се гарантира и отговорно управление на бюджета и прилагане на икономии, когато е целесъобразно; счита, че биха могли да се предвидят допълнителни икономии; изразява твърдо убеждение, че е от съществено значение да се прилага комуникационна стратегия, насочена към Съвета, държавите членки и европейските граждани, за да се отговори на несправедливата и широко разпространена критика от години към публичната служба на Европейския съюз;

41.  изразява безпокойство относно броя служители в продължителен отпуск по болест и рязкото увеличаване на броя на случаите на изтощение („прегаряне“) и изразява загриженост, че някои от тези случаи може да са свързани с изтощение и нарушено равновесие между професионалния и личния живот; изразява особена загриженост във връзка с недостига на персонал и в същото време счита, че трудно може да бъде обосновано увеличаването на висшите ръководни длъжности, което води до небалансирана и тежка структура на висшето ръководство; призовава администрацията да възприеме проактивен подход по отношение на засегнатите служители, да извършва внимателна оценка на работното натоварване на персонала и да гарантира балансирано разпределение на задачите; изисква доклад относно мерките, предприети в отговор на продължителен отпуск по болест и изтощение („прегаряне“) до 30 юни 2020 г.;

42.  в контекста на повишени очаквания към способностите на персонала, набляга на значението на редовен и конструктивен диалог с Комитета по персонала и синдикалните организации, а в случая на политическите групи – с техните представители на персонала; разчита на продължаването на конструктивния диалог с тези органи, по-специално по въпроси, свързани с политиката за персонала и с условията на труд, като мобилност, работна среда и гъвкаво работно време;

43.  счита, че за тази цел е от съществено значение представителите на персонала да бъдат изслушани, когато Бюрото обсъжда общи въпроси, засягащи политиката за персонала, и изисква от генералния секретар да предприеме подходящи мерки за изпълнение на тази ключова необходимост;

44.  посочва, че с цел съхраняването на една превъзходна и независима, лоялна и мотивирана публична администрация на Европейския съюз, буквата и духът на Правилника за длъжностните лица трябва да бъдат прилагани и спазвани изцяло; в тази връзка призовава също така да се прекрати практиката на назначаване на „парашутисти“, която има опасност да навреди на процедурите, а оттам и на доверието в институцията по-специално и в Съюза като цяло;

45.  припомня констатациите и препоръките на Европейския омбудсман по съединени дела 488/2018/KR и 514/2018/K, както и резолюцията на Парламента от 18 април 2018 г., а именно длъжностните лица от представителните органи на персонала да участват в комисиите за подбор на висши ръководни длъжности в Парламента, и приканва генералния секретар допълнително да подобри процедурите за назначаване на високопоставени длъжностни лица в посока по-голяма прозрачност и равенство; освен това призовава да се гарантира съгласуваност на външните обяви за висши ръководни длъжности и да се полага старание при публикуването на обявите за тези длъжности, когато те се освободят; призовава администрацията на Парламента да докладва ежегодно относно назначаването на високопоставени длъжностни лица;

46.  изразява дълбоко съжаление относно липсата на възможности за кариерно развитие за договорно наетите служители; приканва генералния секретар да направи оценка на рисковете, свързани с наемането на все повече договорно наети служители, включително на опасността от създаване на двустепенна структура на персонала в рамките на Парламента; настоява основните постоянни длъжности и задачи да се изпълняват от постоянния персонал;

47.  изразява убеденост, че привлекателността на Парламента като работно място е ключов елемент на неговия успех; обръща внимание на трудностите, срещнати при набирането на служители от някои националности; призовава генералния секретар да наблегне на необходимостта от истински географски баланс, що се отнася до пропорционалното представителство на всички държави членки на всички равнища, включително на равнището на висшето ръководство; признава изключително положителните стъпки, предприети с цел постигане на баланс между половете; призовава да се предприемат спешни действия за постигане на по-добър баланс между половете на всички равнища, включително на равнище генерални директори;

48.  изразява съжаление във връзка с продължаващото недостатъчно представителство на държавите, които се присъединиха към Съюза след 2004 г., по-специално при заемането на по-ръководни длъжности, като проблемът се състои в това, че макар граждани от новите държави членки действително да биват назначавани, повече граждани от старите държави членки получават повишения, което води до все по-голяма пропаст между старите и новите държави членки; призовава за коригиране на това положение;

49.  отбелязва, че при вътрешните конкурси между 2014 и 2019 г. в най-високата длъжностна категория АD9 бяха назначени 30 души, от които 16 произхождаха от две големи стари държави членки, така че през целия законодателен цикъл имаше удивително голям брой назначения на персонал от тези две държави, и изисква от генералния секретар да изясни причините за този диспропорционален резултат;

50.  изразява съжаление относно трудностите при набирането на персонал на по-ниска степен в Люксембург, особено в категорията „асистент-секретар“; подчертава, че за да се реши този структурен проблем е необходимо да се въведе корекционен коефициент, който отчита по-високите разходи за живот в това място на работа, и едновременно с това да се набира персонал на по-висока степен; призовава за реформирането на набирането на персонал с Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), така че те да могат да отговарят в по-голяма степен на нуждите на институциите, включително по-кратки процедури за набиране на персонал;

51.  припомня, че член 11 от Правилника за дейността въведе задължение за докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисии да публикуват информация относно срещите, които са провели с представители на интереси в контекста на докладите си; отбелязва със задоволство, че от началото на новия парламентарен мандат необходимата инфраструктура е налична на уебсайта на Парламента, така че членовете на ЕП да могат да публикуват планираните срещи с представители на интереси; приканва секретариата да разпространи подробна информация и да организира обучения, за да улесни кабинетите на членовете на ЕП да спазват изцяло това задължение; изразява съжаление, че настоящата инфраструктура не включва процедура, чрез която членовете на ЕП и акредитираните парламентарни сътрудници да дават предложения и обратна връзка за подобрения въз основа на опита си като потребители; призовава парламентарните служби да изготвят ежегодно въпросник за обратна връзка и резултатите да бъдат включвани в доклад относно използването на инструмента; приветства факта, че генералният секретар е възложил на службите на Парламента да свържат инструмента с регистъра за прозрачност и Законодателната обсерватория, и насърчава всички усилия за по-нататъшно подобряване на този инструмент, включително чрез осигуряване на достъп за обработване на данните, предоставени от членовете на ЕП в инфраструктурата на уебсайта на Парламента за срещите с представители на интереси в машинно четим формат, осигуряване на възможност за свързване на срещата с членството в делегация, посочване, че срещата се е състояла на равнище служители, свързване на записите на уебсайта на Парламента с уебсайта на члена на ЕП и осигуряване на достъп до тази инфраструктура на всички официални езици на Съюза; освен това призовава Парламента да подобри комуникацията си с членовете на ЕП относно задължението на докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисии да публикуват тези срещи;

52.  приветства тази положителна стъпка към по-голяма прозрачност, както и възможността всички членове на ЕП, които желаят, да публикуват тази информация чрез инфраструктурата на уебсайта на Парламента, дори ако членът на ЕП не е докладчик, докладчик в сянка или председател на комисия; счита, че тази повишена прозрачност помага на европейските граждани да разберат по-добре работата на техните членове на ЕП; поради това изразява съжаление, че тази инфраструктура за деклариране на срещите съществува само на английски език, а не на всички официални езици на Съюза;

53.  изисква от Парламента, в допълнение към съвместния доклад на Парламента и Комисията относно функционирането на регистъра за прозрачност, да изготвя подробен годишен доклад относно представителите на интереси и другите организации, които са получили достъп до сградите на Парламента;

54.  признава факта, че изготвянето на публични данни в отворен, лесно достъпен и подлежащ на повторна употреба машинночетим формат предлага големи възможности както за прозрачността по отношение на гражданите, така и за иновациите; приветства настоящите инициативи за създаване и преобразуване в този формат на част от тези данни, които представляват интерес за обществеността; подчертава необходимостта от по-лесен за ползване, систематичен и координиран подход към такива инициативи съгласно ясно определена политика на Парламента за свободен достъп до данните;

55.  признава добавената стойност, която безплатният софтуер с отворен код може да осигури на Парламента; подчертава по-специално неговата роля за повишаване на прозрачността и за избягване на последиците от зависимостта от определен доставчик; признава също така неговия потенциал за подобряване на сигурността, тъй като той осигурява възможност за установяване и отстраняване на слабостите; настоятелно препоръчва всеки софтуер, разработен за институцията, да бъде публично достъпен чрез лиценз за безплатен софтуер с отворен код;

56.  отбелязва, че резултатите от поименните гласувания на пленарните заседания следва да бъдат достъпни в отворен, машинночетим формат и да са лесно забележими на уебсайта на Парламента; поради това призовава Парламента да публикува машинночетимата версия на резултатите от поименните гласувания заедно с немашинночетимите версии на уебстраницата с протоколите от пленарните заседания;

57.   отбелязва, че преразгледаният Правилник за изплащане на финансовите вноски за групи посетители под патронаж влезе в сила на 1 януари 2017 г.; призовава генералния секретар да представи незабавно оценката за този правилник; счита, че настоящата система не отчита променливите разходи за настаняване и транспорт и изостава от инфлацията, и настоятелно призовава за възможно най-скорошно преразглеждане на системата за изчисляване на финансовото участие за групите посетители, за да се избегне възможността за каквото и да било облагодетелстване от системата от страна на членовете на ЕП; призовава Бюрото да обобщи системата за възстановяване на средства въз основа на подаване на фактурите за групи посетители; отново призовава да се премахне възможността за назначаване на акредитирани парламентарни сътрудници като ръководители на група;

Екологосъобразен Парламент и въглеродна неутралност до 2030 г.

58.  приветства положителния принос на Парламента за гарантиране на устойчиво развитие чрез неговата политическа роля, както и ролята му в рамките на законодателните процедури; подчертава необходимостта Парламентът да дава пример и да допринася за устойчивото развитие чрез начина, по който функционира;

59.  приветства ангажимента на Парламента за екологосъобразни обществени поръчки; отбелязва, че целта на Парламента е да увеличи претегления спрямо стойността процент на договорите сред някои приоритетни продукти, класифицирани като „екологични“, „много екологични“ и „присъщо екологични“; отбелязва, че 44,9% от договорите по стойност в приоритетните категории продукти са класифицирани като „екологични“, „много екологични“ и „присъщо екологични“ през 2018 г.; посочва, че когато всички договори, класифицирани като „присъщо екологични“, независимо от категорията продукти, бъдат включени в цифрата, екологосъобразността на договорите на Парламента нараства до 55,8% за 2018 г., което е близо до междинната цел от 60%; подчертава необходимостта от разработване на допълнителни екологосъобразни обществени поръчки чрез определяне на амбициозни цели за договори за екологизиране в средносрочен план;

60.  приветства приемането на прегледа на управлението на околната среда и екологичната декларация за 2018 г., изпълнението на плана за действие за 2018 г. и редовния му мониторинг;

61.  подкрепя целта на Парламента за намаляване на въглеродните му емисии във възможно най-голяма степен; отново изразява загриженост, че на географската разпръснатост на Парламента се дължат 78% от всички командировки на персонала на Парламента и че въздействието върху околната среда е между 11 000 и 19  000 тона емисии на CO2;

62.   счита, че след обявяването на извънредна ситуация в областта на климата Парламентът следва да даде пример и да се ангажира да постигне нулев въглероден отпечатък до 2030 г.; изисква от Парламента да разработи стратегия за постигане на въглеродна неутралност до 2030 г. и да представи стратегията си пред органа по освобождаване от отговорност; възлага на работната група на Бюрото по Схемата за управление по околна среда и одит да промени ключовите показатели за ефективност и действащия план за намаляване на емисиите на CO2 с цел постигане на въглеродна неутралност до 2030 г.; освен това изисква спешно да се докладва и отчита компенсирането на емисиите на CO2 на Парламента;

63.   подчертава, че приблизително 67% от въглеродния отпечатък на Парламента произтичат от превоза на хора; припомня, че с решението си от 15 май 2017 г. Бюрото одобри предложението за предоставяне на членовете на ЕП на ефективни и висококачествени превозни средства, като същевременно въздействието върху околната среда бъде сведено до минимум чрез постепенно преминаване към електрически превозни средства за автомобилния парк на Парламента и насърчаването на всички видове екологосъобразен транспорт с режим на работа с нулеви емисии в градска среда и за функциониране с изцяло електрически автомобилен парк от 2024 г. нататък; приветства различните мерки и инструменти, въведени в тази връзка от ГД INLO; очаква Бюрото да разработи система за възстановяване на пътните разноски, която да включва разходите за компенсиране на емисиите на CO2 към цената на пътуването и да стимулира използването на екологосъобразен транспорт;

64.  подкрепя целта на Парламента за компенсиране на неговите неизбежни емисии; предлага съвместно компенсиране на неизбежните емисии с други институции и органи на Съюза;

65.  подчертава, че Парламентът трябва да спази ангажиментите си по отношение на борбата с изменението на климата и следователно трябва да предприеме подходящи мерки във всички свои сгради, за да предостави на всички служители паркинги за велосипеди, където велосипедите са защитени от кражба, вандализъм и атмосферни влияния, поне при същите условия, които предлага понастоящем в служебните паркинги за автомобили; отбелязва, че система за идентификация чрез винетки също би могла да бъде много полезна в това отношение;

66.   приветства усилията на Парламента за увеличаване на броя на заседанията без документи на хартиен носител; призовава на всички членове на ЕП, служители и акредитирани парламентарни сътрудници да бъдат предлагани повече обучения относно инструментите без хартиен носител, създадени с цел да могат да се отпечатват по-малко документи, а също и за допълнителни комуникационни кампании;

67.  изисква от Парламента да подобри комуникацията си с членовете на ЕП, като ги информира за възможността да използват директния влак между Парламента и летището в Брюксел, пътуването с който отнема 20 минути „от врата до врата“ и който може да се използва безплатно от членовете на ЕП, и да използва влиянието си да се застъпва тези влакове да се движат на редовни и по-къси интервали, за да направи тази възможност възможно най-привлекателна;

68.  приветства служителите за пълноценното използване на чартърните влакове до Страсбург; насърчава висшите ръководни кадри да не използват служебните си автомобили за командировките си до Страсбург;

69.  подкрепя компенсирането на 100% от емисиите на CO2 на Парламента, включително емисиите от полети на членовете на ЕП между техните страни на произход и Брюксел и Страсбург на годишна основа чрез въглеродни кредити; припомня, че договорът за компенсиране, покриващ емисиите на Парламента от 2017 г., беше подписан на 19 юли 2018 г. за обща сума от 184 095,80 EUR;

70.  изразява загриженост относно нестабилността на цените за компенсиране на CO2 на пазара на сертификати за емисии, което прави невъзможно изчисляването на точния размер на финансовите средства, необходими за компенсиране на общото количество въглеродни емисии; обръща внимание на факта, че наличните финансови средства по бюджетен ред 2390 (понастоящем 249 000 EUR) може да не са достатъчни за компенсиране на общото количество въглеродни емисии през следващите години;

71.  приветства решенията на квесторите и Бюрото , съответно от април и юни 2018 г., за намаляване на пластмасовите отпадъци и дейностите по управление на отпадъците; призовава Парламента да предприеме бързо допълнителни амбициозни действия за постигане на Парламент, в който не се използва пластмаса;

72.  приветства положителния резултат от проведения през май/юни 2018 г. външен одит, който потвърждава доброто състояние и зрелостта на системата на Парламента за управление на околната среда;

Географска разпръснатост на Парламента – едно седалище

73.  подчертава, че Съюзът е избрал да присъства чрез своите институции и агенции в няколко държави членки, което гарантира силна връзка с гражданите и осигурява видимост на добавената стойност от Съюза („европейска видимост“), като се взема предвид отговорното управление на публичните средства;

74.  отбелязва, че разходите, свързани с 12-те пътувания годишно на членовете на ЕП до Страсбург, възлизат на 21 266 689 EUR; отбелязва, че годишните пътни разноски възлизат на 3 631 082 EUR за служителите на Парламента и 2 097 250 EUR за акредитираните парламентарни сътрудници;

75.  отбелязва, че разходите за чартърния влак „Талис“ възлизат на 3 741 900 EUR през 2018 г. (спрямо 3 668 532 EUR през 2017 г.);

76.  подчертава, че пътуването на служебните автомобили на Парламента празни само с шофьор до Страсбург и обратно усилва финансовото и екологичното въздействие на 12-те годишни командировки до Страсбург; приветства съществуващата възможност акредитираните парламентарни сътрудници да се присъединяват за пътуването до Страсбург и обратно, но изразява съжаление, че този вариант не се използва в пълния му капацитет; призовава Парламента да позволи на всички служители на Парламента и политическите групи също да използват този вариант за пътуването си до Страсбург, както и да подобри комуникацията си относно тази възможност;

77.  отбелязва, че допълнителните разходи, свързани с липсата на едно седалище, противоречат на принципа за добро финансово управление и на принципа за бюджетна дисциплина; припомня, че голяма част от членовете на ЕП са изразили в различни резолюции подкрепа за едно седалище, за да се гарантира ефективно изразходване на парите на данъкоплатците от Съюза; отбелязва, че според изчисленията на Сметната палата преместването от Страсбург в Брюксел би могло да генерира годишни икономии в размер на 114 милиона евро, плюс еднократна икономия в размер на 616 милиона евро, ако сградите в Страсбург бъдат продадени успешно, или еднократен разход в размер на 40 милиона евро, ако те не бъдат продадени; отбелязва, че решението за едно седалище може да бъде взето единствено чрез единодушна промяна на Договора; настоятелно призовава Съвета да вземе под внимание позицията на Парламента, както и да поеме своята отговорност и да предприеме съответните действия; подчертава, че би било по-ефективно, ако служебните автомобили на Парламента превозват до Страсбург членове на ЕП, акредитирани парламентарни сътрудници и служители с командировъчни заповеди; счита, че служебните автомобили на Парламента следва най-малкото да бъдат запълнени преди да се организират чартърни автобуси, когато чартърните влакове между Брюксел и Страсбург са пълни;

78.  подчертава, че като една от страните, подписали Парижкото споразумение по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, Съюзът е обещал да задържи покачването на средната температура в световен мащаб значително под 2°C спрямо нивата от прединдустриалния период, и отбелязва със загриженост, че 12-те пътувания годишно до Страсбург ненужно увеличават въглеродните емисии, генерирани от Парламента;

Генерална дирекция за комуникация (ГД COMM)

79.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за комуникация (ГД COMM) е имала 805 служители; призовава ГД COMM да използва по-голям дял от общия бюджет на Парламента за следващите години от използваните през 2018 г. 6,1%;

80.  приветства пълното изпълнение на бюджета през 2018 г. като доказателство за факта, че са положени усилия за пълноценното използване на всички ресурси, с които ГД COMM разполага, за да достигне до максимален брой граждани, което беше от особено значение в тази предизборна година; отбелязва със задоволство, че през 2018 г. тя активно допринесе за разработването и създаването на стратегията за кампанията за европейските избори;

81.  отбелязва, че водещият показател за ГД COMM от 2017 г. насам са броят часове внимание, които Парламентът получава по всички комуникационни канали; отбелязва със задоволство, че наред с акцента върху нивата на внимание, ГД COMM разработва методология за измерване на икономичността, ефикасността и ефективността на своите дейности по всички комуникационни канали; одобрява поставения акцент върху видимостта на Парламента;

82.  призовава ГД COMM през бъдещите цикли на освобождаване от отговорност да информира органа по освобождаване от отговорност за целите, определени през съответната година, така че той да може да оцени ефективността на дейностите на генералната дирекция;

83.  призовава ГД COMM да продължи да полага усилия за подобряване на публичния уебсайт на Парламента, по-специално по отношение на оптимизирането на търсачката, и да увеличи неговата видимост; настоятелно призовава ГД COMM да създаде лесен за разглеждане уебсайт, който да е лесно достъпен от всички устройства, а именно смартфони, таблети и настолни компютри, като се постави специален акцент върху опростена мобилна версия на уебсайта;

84.  отбелязва, че през 2018 г. в медийното пространство бяха реализирани множество проекти, а присъствието на Парламента в интернет беше допълнително засилено чрез внедряването на Webstreaming 3.0, което подобрява капацитета на Парламента за стрийминг;

85.  освен това отбелязва значително подобрение във връзка с използването на социалните медии от Парламента и насърчава използването на безплатни платформи за социални мрежи с отворен код и собствен хост, като се обръща специално внимание на защитата на данните на потребителите; също така отбелязва усилията за повишаване на осведомеността за действията на Съюза и освен това настоятелно призовава Парламента да засили дейността си в социалните медии с цел разпространяване на резултатите от работата на Парламента сред гражданите на Съюза; отбелязва също така, че са положени значителни усилия за изготвянето на всеобхватна стратегия за посетителите и за изпълнението на програмата „Училища – посланици на ЕС“, като се обръща специално внимание на младите хора;

86.  отбелязва, че през 2018 г. в държавите членки бяха организирани 285 семинара за медиите, в които участваха повече от 3 629 журналисти; приветства факта, че освен това 1 905 журналисти бяха поканени да участват в пленарни заседания, а 1 191 журналисти – да участват в организирани на централно равнище семинари за медиите; приветства ГД COMM за използването на всички възможни медийни канали за разпространението на информация за дейността и постиженията на Парламента; приканва генералната дирекция да обърне подходящо внимание на важността на социалните медии и на техния значителен и все по-голям потенциал за достигане до гражданите;

87.  подкрепя дейностите на Парламентариума, който посрещна 2-милионния си посетител на 11 юли 2018 г., както и успеха на пилотните проекти „Europa Experience“ в Берлин, Любляна, Страсбург и Хелзинки; изразява благодарността си към Отдела за организиране на посещения и семинари, който посрещна рекорден брой посетители през 2018 г.;

88.  припомня, че през 2018 г. беше отбелязана първата пълна година на работа за Дома на европейската история; отбелязва, че Домът на европейската история е посрещнал 164 158 посетители; приветства споразумението за съфинансиране с Комисията, което гарантира годишен принос към текущите разходи; остава дълбоко загрижен от докладите относно условията на труд в Дома на европейската история при предишния изпълнител и спешно изисква от генералния секретар да информира комисията по бюджетен контрол на Парламента относно положението на служителите на Дома на европейската история при новия изпълнител; изисква също така от генералния секретар да публикува данни за общите разходи на изпълнителя и за сумата, изразходвана за възнагражденията на служителите на Дома на европейската история;

Бюра за връзка на Европейския парламент

89.  припомня за проведената реформа на бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки, при която с преразгледаното описание на тяхната мисия се цели провеждане на диалог с гражданите и медиите чрез подсилени медийни екипи, заинтересовани страни и лица, формиращи общественото мнение, за да може да се достигне по-близо до гражданите;

90.  отбелязва различните разходни позиции за 2018 г., разбити, както следва:

Разходна позиция

Разходи за 2018 г.

Разходи за персонал

22 814 372 EUR

Разходи за сгради

11 170 082 EUR

Разходи за сигурност

1 843 339 EUR

Разходи за комуникация

11 639 088 EUR

Общо

45 886 152 EUR

91.  набляга върху значението на ефективната комуникация в държавите членки при същевременно гарантиране на ефективността на разходите; приканва всички страни, участващи в процеса на вземане на решения, да се стремят към постигане на добавена стойност, особено що се отнася до текущите разходи;

92.  призовава Парламента и държавите членки да засилят сътрудничеството си със съответните бюра за връзка на ЕП; изисква бюрата за връзка на ЕП да увеличат своята видимост чрез прояви и интензивна дейност в социалните медии, така че да достигат до гражданите; призовава бюрата за връзка на ЕП да засилят сътрудничеството и комуникацията си с отделните европейски институции с цел да се рационализира функционирането на бюрата;

93.  отбелязва, че през 2018 г. бюрото за връзка на ЕП в Атина е изразходило 38 400 EUR за наем на места за паркиране; счита, че тези разходи са непропорционално високи, като се има предвид, че в момента в това бюро работят само шест служители; призовава Парламента да проучи причините за тези разходи и ако е необходимо, да предприеме подходящи мерки за коригиране на ситуацията;

94.  отбелязва, че на 30 януари 2019 г. Бюрото реши да запази бюрото на Парламента в Лондон и че местният офис в Единбург ще продължи дейността си поне до края на 2020 г.; отбелязва, че решението относно присъствието на Парламента в Единбург след 2020 г. ще бъде взето на по-късен етап;

95.  отбелязва със загриженост решението на Бюрото от 11 февруари 2019 г. относно парламентарната подкрепа за мисията на ЕС към АСЕАН в Джакарта, делегацията на ЕС към Африканския съюз в Адис Абеба и делегацията на ЕС към ООН в Ню Йорк; счита, че предвид специфичния характер на тази парламентарна подкрепа, на комисията по бюджетен контрол на Парламента следва да се предоставя ежегодно подробна информация за ресурсите и крайните продукти в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Парламента във връзка с изпълнението на бюджета; изисква от генералния секретар да извърши анализ на разходите и ползите от тази подкрепа за парламентарната дипломация преди края на 2020 г. и преди всяко планирано разширяване на обхвата към други региони по света;

Генерална дирекция за персонала (ГД PERS)

96.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за персонала (ГД PERS) е имала 456 служители и е управлявала 47,5% от общия бюджет на Парламента;

97.  приветства прехвърлянето на задачи, свързани с акредитираните парламентарни сътрудници, от Генералната дирекция по финанси (ГД FINS) към ГД PERS и значителните усилия, необходими за организирането на прехвърлянето на отговорности;

98.  отбелязва със задоволство създаването на фронтофиса за акредитираните парламентарни сътрудници с цел управление на назначаването на акредитираните парламентарни сътрудници от край до край, както и изменението и прекратяването на договорите и административната подкрепа за акредитираните парламентарни сътрудници; счита, че капацитетът на фронтофиса да отговаря на нуждите на акредитираните парламентарни сътрудници следва да се засили още повече; приветства въвеждането на опростена и по-бърза процедура за назначаване на акредитирани парламентарни сътрудници и напредъка към електронно управление на досиетата; призовава преди началото на всеки нов мандат административните екипи на Парламента, отговарящи за набирането на акредитирани парламентарни сътрудници, да бъдат подсилени през необходимия период за осигуряване на цялостно предварително обучение и до приключването на голямото натоварване;

99.  отново призовава администрацията да осигури възможно най-бързо през следващия парламентарен мандат обучителни курсове или публикации специално за новите акредитирани парламентарни сътрудници, включително по практически и административни въпроси (командировъчни заповеди, медицински прегледи, акредитация, винетки за паркиране, групи посетители, изложби и др.), с цел избягване на системни грешки, които ще пречат на гладкото протичане на административните процедури, засягащи новите акредитирани парламентарни сътрудници;

100.   повтаря искането си акредитираните парламентарни сътрудници да получават същите дневни надбавки като щатния персонал за своите командировки, за да присъстват на месечните сесии в Страсбург;

101.  изразява своята подкрепа за управлението на последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху администрацията на Парламента, особено що се отнася до въздействието върху човешките ресурси и бюджета;

102.  отбелязва, че през 2018 г. водещият показател за ГД PERS е времето за постигане на резултати; отбелязва със задоволство, че целите и методите за събиране на данни бяха усъвършенствани, с като цяло положителна оценка на резултатите;

103.  отбелязва, че през декември 2018 г. общият брой на служителите в Парламента е бил общо 9 883 души, което включва длъжностни лица и срочно наети служители, договорно наети служители и акредитирани парламентарни сътрудници (спрямо 9 682 през 2017 г.);

104.  обръща внимание на Специален доклад № 15/2019 на Сметната палата, озаглавен „Изпълнение от Комисията на пакета от мерки от 2014 г. за реформи в условията, засягащи персонала – големи икономии, но не без последици за служителите“; отбелязва със загриженост констатациите на Сметната палата, които са приложими за други институции на Съюза, включително Парламента, и затова приветства готовността на Комисията да приеме препоръките на Сметната палата; подкрепя позицията, изразена от комисията по бюджетен контрол на Парламента(11) по въпроса; подчертава, че е важно Съюзът да осигурява конкурентни заплати в сравнение с частния сектор в държавата на пребиваване, и изразява загриженост, че по-неблагоприятните условия на труд може да са намалили привлекателността на работата за Съюза, особено когато има затруднения при привличането на достатъчно служители от редица държави членки; предупреждава за сериозните последици, които всяко съкращение в административния бюджет или всяко намаляване на персонала може да има в бъдеще за публичната служба на Европейския съюз и изпълнението на политиките на Съюза; също така изразява дълбока загриженост относно увеличаването на дела на договорно наетите служители вследствие на реформата на Правилника за персонала през 2014 г., която доведе до все по-несигурни условия на труд в институциите на ЕС и до създаването на паралелен нискотарифен персонал на ЕС; призовава институциите на Съюза да извършат всеобхватна оценка на въздействието на всяка бъдеща реформа или преразглеждане на Правилника за длъжностните лица върху управлението на човешките ресурси и благосъстоянието на персонала;

105.  припомня факта, че насърчаването на равните възможности е основен компонент на провежданата от Парламента политика за управление на човешките ресурси; отбелязва, че пътната карта за равенство между половете продължава да се прилага чрез конкретни действия: целите за жените началници на отдели бяха определени на 40%, за жените директори – на 35%, а за жените генерални директори – на 30% до края на 2019 г.; въпреки това изразява съжаление, че пътната карта за равенство между половете не е приложена изцяло, особено що се отнася до постигане на целта от 40% представителство на жените на висши ръководни длъжности до 2020 г.; призовава за спешно определяне на по-амбициозни цели и за тяхното постигане в кратък период от време;

106.  освен това предлага да се постави засилен акцент върху равните възможности за всички, по-специално като се увеличи броят на хората с увреждания, работещи в администрацията на Парламента; отбелязва, че в рамките на Бюрото вече съществува Група на високо равнище по въпросите на равенството между половете и многообразието, и изисква тя да проведе проучване на мерките, предприети в държавите членки и на международно равнище и доказали ефективност за увеличаване на участието на хората с увреждания на работното място, включително законодателни мерки; изисква Групата на високо равнище да докладва на Бюрото с конкретни предложения, след като проучването бъде проведено и резултатите бъдат анализирани; призовава за спешно определяне на амбициозни цели, включително такива, които отразяват необходимостта от географски баланс, и за тяхното постигане в кратък период от време;

107.  отбелязва със задоволство, че групата на високо равнище по въпросите на равенството и многообразието възложи през 2018 г. на Генералната дирекция за персонала да изготви доклад с пътна карта, съдържаща списъка с мерки за премахване на дискриминацията на всякакво основание, като например етнически произход, увреждане, сексуална ориентация и полова идентичност, в секретариата на Парламента; отбелязва, че Бюрото прие доклада през април 2019 г. и той вече се изпълнява; изисква от групата на високо равнище да продължи да засилва и подобрява този вид мерки и инициативи, за да насърчи създаването на приобщаваща работна среда в Парламента;

108.  изразява съжаление във връзка с факта, че не съществува система за членовете на ЕП, които са в отпуск по майчинство, да бъдат временно замествани; счита, че тази невъзможност принципно противоречи на основните ценности на Съюза, тъй като изпраща сигнал, че гласуването за жена кандидат може да доведе до временна липса на представителство; счита за неразрешен проблем факта, че не съществува система, при която членове на ЕП в отпуск за отглеждане на дете, както и на членове на ЕП в продължителен отпуск по болест да бъдат временно замествани, е , тъй като това. че те не могат да упълномощят някого да гласува от тяхно име, създава временен дисбаланс в представителство на гражданите на Съюза; призовава Съвета да измени член 6 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори(12) с цел да се коригира това положение;

109.  изразява съжаление, че в периода 2017 – 2018 г. броят на жените, заемащи длъжности на ниво генерален директор, е останал стабилен в абсолютна стойност, равнявайки се на двама души, което е много под целта; отбелязва със задоволство, че броят на жените на ниво директор е достигнал 34% в края на 2018 г. и 37% през 2019 г., а на ниво началник на отдел се е увеличил до 38% в края на 2018 г. и 39% в края на 2019 г.; признава необходимостта от поетапен подход, но подчертава, че положението ще бъде задоволително едва когато балансът между половете на управленско равнище отразява баланса между половете сред лицата, които отговарят на изискванията за тези длъжности;

110.  отбелязва, че има държави членки, от които нито едно лице не заема длъжност директор или генерален директор, както и че въпреки че изминаха много години от разширяванията през 2004, 2007 и 2013 г., не се наблюдава съответно увеличаване на представителството за новите държави членки на управленско равнище, където някои националности продължават да бъдат свръхпредставени; препоръчва да се намери решение за тази ситуация; припомня, че е важно всички назначения да се основават на компетентността, като същевременно се зачита важността да се постигне географски баланс сред персонала на Парламента; затова призовава Парламента да гарантира, че персоналът на всички нива, включително директорите и генералните директори, се наема и повишава без дискриминация въз основа на националност, както и да гарантира, че работата в Парламента е еднакво привлекателна за всички националности;

111.  отбелязва намерените решения за акредитираните парламентарни сътрудници, които са работили в продължение на два последователни парламентарни мандата без прекъсване, но на които не им достигат 2 месеца за натрупване на десетте години трудов стаж, необходим за придобиване на право на пенсия по пенсионноосигурителната схема на институциите на Съюза; критикува факта, че решението е предложено твърде късно въпреки многократните и непрестанни предупреждения по време на предишния парламентарен мандат; също така критикува факта, че е намерено само едно решение и то зависеше изключително от добрата воля на някои членове на ЕП, които бяха наясно със ситуацията и пожелаха да демонстрират солидарност с своите акредитирани парламентарни сътрудници в тази ситуация; критикува също така и факта, че администрацията не е информирала избраните за новия парламентарен мандат членове на ЕП по този въпрос и за възможността да сключват договори за по-малко от шест месеца в тези случаи, вследствие на което много от тези акредитирани парламентарни сътрудници са имали големи трудности при намирането на член на ЕП, който да ги наеме на договор без прекъсване за кратък период от време – нещо, което някои акредитирани парламентарни сътрудници не са успели да направят (според администрацията поне 3 от 170 случая);

112.  приветства разширяването и рационализирането на възможностите за дистанционна работа за Генералния секретариат на Парламента, но призовава за разширяване на възможността за дистанционна работа с фиксиран график, както е в Комисията и други институции; подкрепя провеждането на проучване за опита от прилагането на схемата за дистанционна работа и призовава резултатите от оценката да бъдат споделени с членовете на ЕП и с всички служби на Парламента;

113.   отново призовава за по-честото използване на видеоконферентна връзка и на други технологии с цел опазване на околната среда и пестене на ресурси, и по-специално с цел намаляване на командировките на служителите между трите места на работа за изпълнение на техните задължения;

114.  признава политиката на Парламента за нулева толерантност към тормоза на всички равнища, включително членове на ЕП, персонал и акредитирани парламентарни сътрудници, и действията, предприети с цел възпиране на тормоза на работното място, и по-специално приемането от Бюрото на 12 март 2018 г. на актуализирана пътна карта за адаптиране на мерките за превенция и ранна подкрепа за справяне със случаите на конфликти и тормоз между членове на ЕП и акредитирани парламентарни сътрудници, стажанти или други служители, провеждане на външен одит на вътрешните практики и процедури на Парламента, създаване на мрежа от доверени съветници и функцията на медиатор, както и организиране на публични изслушвания с участието на експерти по въпросите на тормоза на работното място; отбелязва, че резултатите от външния одит се очакваха до началото на ноември 2018 г., и изисква те да бъдат съобщени веднага, щом бъдат готови; призовава да се даде обяснение за това закъснение; приветства факта, че някои групи силно насърчиха членовете си да участват в обучения за достойнството и уважението на работното място, за да дадат пример, и призовава за организиране на обучения за членовете и служителите на ЕП; очаква пълно и прозрачно изпълнение на пътната карта; отбелязва, че Консултативният комитет по въпросите на тормоза и неговото предотвратяване на работното място е получил около 20 жалби за психически или сексуален тормоз на работното място всяка година между 2014 г. и 2017 г. и 7 жалби през 2018 г., което не може да бъде пренебрегнато в контекст, където наличието дори на един случай е твърде много;

115.  изисква пълното изпълнение на мерките, препоръчани в резолюцията на Парламента от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС, а именно въвеждането на задължително обучение за борба срещу тормоза за всички служители и членове на ЕП, както и преструктурирането на двата съществуващи комитета в един независим комитет; изисква съдебните и медицинските разноски на жертвите на тормоз да бъдат покрити в съответствие с член 24 от Правилника за персонала;

116.  приветства факта, че не са използвани списъци на чакащите за първите три категории персонал (а именно самотен родител, работещ в Парламента, и членове на ЕП; двама родители, работещи на пълно работно време в Парламента; двама родители, работещи в Парламента, единият от които работи на пълно работно време, а другият – поне на половин работен ден), за да се отдаде приоритет при разпределението на местата в детската градина на Парламента и в частните детски градини в Брюксел, с които Парламентът има договор; отбелязва, че през 2018 г. са били предложени 197 места, а 116 са били приети от служителите; отбелязва със задоволство, че детската градина „Вайенберг“ се разширява и ще има капацитет за 320 деца (230 места към момента);

117.  отбелязва, че от 1 февруари 2020 г. новият доставчик на услуги за детските ясли и детската градина на Парламента е дружеството Esedra; изразява безпокойство във връзка с ограничената информация, предоставена от съответните служби на Парламента (ГД PERS) относно промените, до които ще доведе този нов договор преди смяната на доставчика на услуги; подчертава необходимостта Парламентът винаги да поставя благополучието на децата в своите детски ясли на първо място сред своите критерии, когато оценява дадена покана за представяне на оферти, а също и да придава голямо значение на условията на труд на персонала, нает от доставчика на услуги;

118.  подчертава, че е важно да има ясен правилник за детските ясли и детската градина; изисква от Комитета на Парламента за управление на детските ясли и детската градина да приеме достатъчно уточнения, за да направи правилника ясен, прозрачен и достатъчно обхватен, за да покрива всички необичайни и специфични ситуации, като например индивидуални семейни ситуации или деца със специални потребности; предлага на уебсайтовете да се поддържа актуална информация за услугите на детските ясли и детската градина, включително финансовото участие и текущия капацитет; освен това препоръчва да се измени член 4 от правилника относно детските ясли и детската градина, управлявани под надзора на Парламента, за да се посочи ясно максимално финансово участие с цел осигуряване на достатъчно прозрачност и предотвратяване на евентуални несъответствия;

119.  припомня необходимостта всички доставчици на услуги да спазват изцяло белгийското законодателство и да гарантират, че подизпълнителят спазва политиката на Парламента за уважение и достойнство на работното място; призовава отговорните служби на Парламента да осигурят плавен преход и да гарантират, че нито една от възможните промени в начина на функциониране на детските ясли и детската градина, въведени от новото ръководство, няма да доведе до понижаване на качеството на услугата и условията на труд в сравнение с предишния доставчик на услуги;

120.  отбелязва, че поради голямото работно натоварване на служителите в ГД PERS липсва гъвкавост при промяната на заплатите на акредитираните парламентарни сътрудници, когато това е изискано от член на ЕП и е обосновано от увеличаване на отговорностите на акредитираните парламентарни сътрудници;

Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO)

121.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO) е имала 607 служители и е управлявала 12,6% от общия бюджет на Парламента;

122.  отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения възлизат на 239 547 603 EUR, което представлява намаление с 11% спрямо 2017 г. (265 839 576 EUR);

123.  подчертава, че по отношение на политиката на Парламента в областта на сградния фонд принципът на разходната ефективност трябва да бъде спазван във възможно най-голяма степен както от гледна точка на разходите, свързани със съществуващите сгради, така и на новите проекти; подчертава, че първостепенна грижа на Парламента трябва да бъде ефективното финансово управление с цел приключването на работата при възможно най-ниски разходи;

124.  отбелязва, че новата средносрочна и дългосрочна стратегия за сградния фонд беше приета от Бюрото през април 2018 г.; отбелязва, че стратегията за сградния фонд на Бюрото се фокусира върху мерки, предназначени да посрещнат бъдещите нужди след 2019 г., включително обновяването на сградите, което остава едно от основните предизвикателства, които трябва да се разгледат; припомня, че Парламентът се фокусира върху закупуването на имоти, което означава, че понастоящем той притежава 80% от сградите, които заема;

125.  отбелязва, че в Брюксел сградата „Мартенс“ е била завършена, а сградата на ул. „Монтоайе“ № 63 – преустроена;

126.  отбелязва, че най-големият строителен проект на Парламента – разширяването на сградата „Конрад Аденауер“ в Люксембург – понастоящем е на етап приключване на първата си фаза – източното крило, което представлява приблизително 70% от целия проект; припомня, че понастоящем служителите на Парламента в Люксембург са разположени в четири сгради; признава, че сградата „Конрад Аденауер“ ще събере на едно място всички служби и по този начин ще даде възможност за икономии от мащаба в областта на енергията, водоснабдяването, сигурността и управлението на съоръженията на сградата; посочва със загриженост, че някои разходи, свързани със закъснения в строителството, са по-високи от първоначално предвидените, но благодарение на значително по-ниските разноски за покриване на финансовите разходи по заемите Парламентът е успял частично да компенсира допълнителните разходи; отбелязва, че на този етап, общата стойност на проекта „Аденауер“ остава 32,5 милиона евро съгласно одобрения общ бюджет, което изключва разходите за управление на проекти, финансовите разходи, сертифицираните органи и др.; изразява съжаление за увеличените разходи вследствие на закъсненията в строителството и отбелязва, че операциите със строителните дружества (свързани със забавянето на проекта) са били необходими, за да се избегнат допълнителни закъснения и разходи (между 5% и 15% от стойността на договора);

127.  отбелязва със загриженост, че през предходните години е бил разрешен нов сборен трансфер от 29 милиона евро за предварителното финансиране на строителния проект „Конрад Аденауер“; подчертава, че практиката за извършване на сборни трансфери представлява заобикаляне на принципа за специфичност и целенасочено противоречи на принципа за точност на бюджета; изразява несъгласие с продължаващата практика на „сборен трансфер“ в края на годината с цел да се осигурят финансови средства за текущите строителни проекти; призовава за по-добро управление на бюджета, за да се намалят подобни трансфери до абсолютния минимум и за да се подобри яснотата и прозрачността на съответните бюджетни редове;

128.  приветства подобряването на работната среда за членовете на ЕП в Брюксел (1 личен кабинет + 2 кабинета за служителите им) и Страсбург (1 + 1 кабинет); освен това подкрепя подобряването на условията на труд на членовете на ЕП в съответствие с параграф 147 по-долу;

129.  подкрепя усилията на ГД INLO за засилване на мерките си за сигурност чрез структурни и организационни подобрения, включително обезопасяване на всички физически обекти; настоява, че е необходимо да се съчетае отвореността за гражданите с изискванията за сигурност;

130.  със съжаление отбелязва, че наскоро редица основни доставчици на услуги решиха да не удължават подписаните с Парламента дългосрочни договори (банки и магазини за хранителни стоки), и изисква от службата да разследва причините за намаляването на наличните услуги в Парламента;

131.  отбелязва стартирането на строителните работи за разширяване на детската градина „Вайенберг“ през 2018 г.; въпреки това изразява загриженост относно необезопасения достъп до тези обекти по време на строителните работи и предлага ГД INLO и ГД SAFE да обръщат по-голямо внимание на гарантирането на безопасността на ползвателите по време на подобни строителни работи в бъдеще;

132.  отбелязва значителната инфраструктура на Парламента, включваща следните сгради:

Сгради в Брюксел

Сгради в Люксембург

Сгради в Страсбург

13 собствени

1 собствена

5 собствени

7 под наем

6 под наем

1 паркинг под наем

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

Бюра за връзка на ЕП и местен офис

 

Общо

37

собствени

12

под наем

25

площ

28 383 m2

133.  отбелязва, че Бюрото инструктира генералния секретар да разреши на ГД INLO да обяви архитектурен конкурс за обновяване на сградата „Пол-Анри Спак“, който включва само два варианта: обновяване или преустройство на сградата; настоява сградата да бъде подготвена за по-нататъшно развитие на дейностите на Парламента през следващите десетилетия в съответствие с Договорите; припомня, че беше обявен архитектурен конкурс, за да бъдат получени конкретни архитектурни предложения, и че политическите и бюджетните органи следва да вземат окончателно решение по проекта; подчертава, че такова решение следва да се вземе след публикуването на оценка за безопасността на сградата и че генералният секретар следва да пристъпи към бюджетиране на плана преди решението да бъде взето;

134.  отбелязва, че създаването на „Europa Experience“ в няколко бюра за връзка беше одобрено от Бюрото и ще бъде осъществено през следващите години;

135.  подкрепя интернализацията на службата за шофьорски услуги и отбелязва изключително високата степен на удовлетвореност (99,9%) от службата за превоз през 2018 г.; предлага служебните автомобили да не пътуват празни, а при пътуването от Брюксел до Страсбург и обратно да се използват за превоз на членове на ЕП, служители и акредитирани парламентарни сътрудници с командировъчни заповеди; отбелязва новото правило, според което шофьорите трябва да чакат най-много 5 минути на мястото на вземане на пътниците, и разбира необходимостта от подобно правило, но изразява загриженост, че това време е твърде малко; отбелязва дългото време, което членовете на ЕП чакат на летището преди автомобилите да потеглят към Парламента, и предлага да се намери по-ефективен начин за управление на тези закъснения;

136.  изразява сериозна загриженост за условията на труд на служителите по две от възложените от Парламента външни концесии, а именно на персонала по почистване и обществено хранене, и настоятелно препоръчва на ГД INLO да организира независимо проучване на удовлетвореността от условията на труд , с цел да се гарантира уважение и достойнство на работното място; призовава за оценка на политиката на Парламента в областта на обществените поръчки с оглед на подобряването на прозрачността и предвидимостта на условията на труд за всички възложени услуги; призовава Парламента да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от тази оценка; признава, че Парламентът спазва съответното законодателство;

137.  изразява загриженост, че службата все още не е в състояние да разреши проблема с инсталацията за горещо водоснабдяване на Парламента, и изисква от компетентната комисия в бъдеще да предоставя информация относно действията, предприети за борба с легионела в Парламента;

138.  приветства увеличаването на разнообразието от храна, което се предлага в стола на самообслужване на Парламента; изразява загриженост обаче, че въпреки провеждането на публична покана за оценка на разходите и ползите, съотношението цена/качество предлаганата храна се счита за незадоволителна; призовава да се извърши преоценка на оценката на качеството и цената и на потенциалния доставчик на услуги на пазара; призовава да се направят необходимите промени във връзка с небалансираното съотношение качество/цена, което е видно от резултатите от проучването; изразява сериозна загриженост относно цената и качеството на храната и напитките;

139.  изразява солидарност с работниците на COMPASS Group, които са изправени пред съкращения на персонала и влошаване на условията си на труд; изразява загриженост, че външното дружество за обществено хранене все повече прибягва до срочно и временно нает персонал, което има последствия за качеството на услугите и за ползите и качеството на условията на труд на постоянния персонал;

140.  приветства създаването през 2017 г. на Отдел за предварителна проверка и координиране на обществените поръчки с цел укрепване на централната роля на Отдела за предварителна проверка и с цел предоставяне на подкрепа за гарантиране на еднаквото прилагане и мониторинг на процедурите за възлагане на обществени поръчки в ГД INLO;

141.  отбелязва със задоволство, че в хода на 2018 г. е извършен одит на достъпността на сградите за лицата с увреждания в рамките на политиката за универсален дизайн („Design for all“) и стартирането на мрежата за достъпност на ГД INLO;

142.  одобрява ролята на ГД INLO в политиката на Парламента в областта на околната среда, и по-специално целта за повишаване на енергийната ефективност на сградите и намаляване на потреблението на вода;

Генерална дирекция за логистика и устни преводи за конференции (ГД LINC)

143.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за логистика и устни преводи за конференции (ГД LINC) е имала 534 служители и е управлявала 3,1% от общия бюджет на Парламента;

144.  настоява за спазване на Кодекса за поведение относно езиковото многообразие, който позволява на всеки член на ЕП да се изразява на родния си език; подчертава, че по-подробните езикови профили, въведени с преразглеждането на Кодекса за поведение относно езиковото многообразие, трябва да се използват само при изключителни обстоятелства; тяхната цел не е да ограничават предоставянето на езикови услуги, а да предоставят по-целенасочена услуга на членовете на ЕП в случай на пазарни и логистични ограничения;

145.  одобрява преобразуването на генералната дирекция през 2018 г. с цел увеличаване на капацитета на Парламента за организиране на конференции и приключването на процеса на установяване на нови условия на труд за устните преводачи;

146.  признава стратегията за модернизирането на управлението на конференции, която до голяма степен е насочена към подобряване и адаптиране на предоставянето на услуги в Парламента въз основа на нуждите на ползвателите и към разработване на единен интерфейс за организаторите;

147.  отбелязва със задоволство споразумението относно условията на труд на устните преводачи от 8 септември 2018 г.; насърчава съвместната група за мониторинг, която се състои от представители на администрацията и на устните преводачи, да продължи да осигурява форум за ползотворно сътрудничество с цел безпроблемно решаване на проблемите, които могат да възникнат;

148.  отбелязва, че общият среден брой часове на седмица, който устните преводачи прекарват в кабина във връзка с предоставянето на услуги по устен превод, се е увеличил от 11 часа и 54 минути през 2014 г. на 13 часа и 47 минути през 2018 г., наред с другото, поради увеличаването на парламентарната дейност;

149.  обръща внимание на факта, че съществуват големи разлики в разходите за превод от определени езици, и изисква от службата да разследва причините за тези значителни разминавания;

Генерална дирекция за писмени преводи (ГД TRAD)

150.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за писмени преводи (ГД TRAD) е имала 1145 служители и е управлявала 0,9% от общия бюджет на Парламента;

151.  признава, че през 2018 г. производителността на ГД TRAD се е увеличила с 10% в сравнение с предходната година поради цикличното естество на заявките за писмени преводи, което е тясно свързано с парламентарната дейност; отбелязва със загриженост, че съотношението между обема на вътрешно извършените писмени преводи и капацитета е достигнало 119,4% (показател: 100%), а процентът на възлагане на дейности на външни изпълнители е бил 32,8% (31,4% през 2017 г.); призовава ГД TRAD да разгледа възможността за увеличаване на обема на възлаганите на външни изпълнители дейности, като се спазва показателят от 100% и се постави акцент върху качеството и безпогрешността на превода на документите; призовава ГД TRAD да продължи работата си за увеличаване на проверките на съответствието и качеството на възложените на външни изпълнители писмени преводи;

152.  отбелязва постепенната миграция към системата eTranslation, която осигурява машинен превод за всички езикови комбинации; набляга на незаменимата роля и добавената стойност на писмените преводачи;

153.  отбелязва, че през 2018 г. бяха въведени нови задачи за писмените преводачи, с което писменият превод се преобразува в междукултурна езикова медиация, например чрез създаването на службата за аудиокапацитет, в която някои от писмените преводачи участват, превеждайки кратки новини (ежедневни новинарски емисии) на 24 езика и подкастове на 6 езика; отбелязва, че ГД TRAD е наела гласов коуч, който е обучил почти 180 служители; изразява загриженост, че служителите на ГД TRAD са изправени не само пред изключително голямо работно натоварване поради края на законодателния мандат, но също така и пред несигурността, свързана с предстоящите нови и непознати задачи; призовава висшето ръководство и служителите на ГД TRAD да продължат дискусиите относно въздействието на цикличното работно натоварване върху благосъстоянието на персонала; насърчава създаването на съвместна група за мониторинг, която ще се състои от представители на администрацията и на писмените преводачи, подобна на създадената от ГД LINC група;

Генерална дирекция по финанси (ГД FINS)

154.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция по финанси (ГД FINS) е имала 222 служители и е управлявала 20,8% от общия бюджет на Парламента;

155.  съзнава, че регулаторната рамка на ГД FINS се е развила значително след влизането в сила на Устава на членовете на ЕП през 2009 г.; отбелязва освен това влизането в сила на новия Финансов регламент на 2 август 2018 г. и последващите изменения на Вътрешния правилник относно изпълнението на бюджета на Парламента, което засяга работата на ГД FINS;

156.  изразява загриженост относно недостига на човешки ресурси и мобилността, което означава, че трябва да се отдаде приоритет на основните услуги за членовете на ЕП и за Парламента, което води до проблеми с обхвата на направените проверки, сроковете, бързината, с която са извършени плащанията и балансирането на разходните операции; изразява тревога относно тази тенденция и неблагоприятното ѝ въздействие, и по-специално влошаването на благосъстоянието на работното място и увеличаването на продължителните заболявания, които станаха по-ясно изразени през годината;

157.  изразява силна загриженост относно остаряването на ИТ приложенията на генералната дирекция и риска от ИТ срив, който се счита за висок; призовава ГД FINS и ГД ITEC да засилят конструктивното си сътрудничество с цел прилагане на подходящи мерки за смекчаване на въздействието, включително безпроблемното въвеждане на новата система за финансово управление и счетоводство;

158.  одобрява значителните усилия за продължаващи инвестиции в цифровизацията на финансовите процеси, като например електронните подписи на членовете на ЕП, с цел подобряване на обслужването на клиентите, административната ефективност и равнището на проверките, и по-специално въвеждането на онлайн възстановяване на медицинските разходи на членовете на ЕП и автоматизирането на централния присъствен регистър, с цел ускоряване на плащанията по съответните права и разширяване на функциите на електронния портал като единна входна точка за членовете на ЕП при управлението на техните финансови и социални права; изразява съжаление относно времеемката неефективност при въвеждането и проверката на данните, а именно това, че данните относно пътните разноски на членовете на ЕП се въвеждат в системата два пъти – първо от членовете на ЕП и след това отново от администрацията;

159.  отбелязва, че новата пътническа агенция на Парламента започна работа на 1 януари 2019 г. след публична покана за представяне на оферти; отбелязва ограниченото използване на телефонния център на пътническата агенция, който е на разположение в събота и неделя, но не покрива всички дружества, използвани от пътническата агенция; изразява съжаление, че членовете на ЕП са срещнали затруднения при свързването с телефонния център на пътническата агенция през работно време и извън него; изразява съжаление относно ограниченото работно време на агенцията, и по-конкретно факта, че тя не работи в петък следобед, с изключение на петък следобед преди сесия в Страсбург, което сериозно ограничава способността на служителите на членовете на ЕП да работят ефективно; призовава за подобряване на достъпността; настоява за задължително прилагане на прост и удобен за ползване механизъм за подаване на жалби, който позволява бързо решаване на възникващите проблеми; изразява съжаление във връзка с бавната реакция на агенцията при обработката на заявките за билети; счита за абсолютно неприемлив факта, че предлаганите от агенцията билети невинаги са най-ефективни от гледна точка на разходите (стойността им често е по-висока от цените онлайн) и че членовете на ЕП отчитат значителни забавяния при възстановяването на пътните си разноски; призовава ГД FINS да започне проучване на удовлетвореността от услугите на пътническата агенция, за да представи резултатите най-късно до 30 юни 2020 г., и да информира клиентите за организацията и отговорностите на ГД FINS и пътническата агенция на Парламента; настоятелно призовава новата пътническа агенция да обмисли резултатите от проучването на удовлетвореността и съответно да въведе подобрения;

Надбавка за общи разходи

160.  приветства предприетите от Бюрото мерки за осигуряване на по-голяма прозрачност и финансова отчетност;

161.  припомня, че наличието на отделна банкова сметка за получаването на надбавката за общи разходи е задължително; призовава Парламента редовно да информира органа по освобождаване от отговорност колко членове на ЕП изпълняват това задължение;

162.  обръща внимание на факта, че на заседанието си от 2 юли 2018 г. Бюрото прие нов неизчерпателен списък на разходите, които могат да бъдат покрити от надбавката за общи разходи, който съдържа най-често срещаните примери за допустими разходи; отбелязва, че за членовете на ЕП, които желаят това, разходите, свързани с доброволен одит за проверка на използването на надбавката за общи разходи, могат да бъдат покрити от надбавката за общи разходи; припомня, че всички членове на ЕП имат свободата да документират използването на надбавката за общи разходи и да публикуват тази информация на личните си уебсайтове; призовава Парламента редовно да информира органа по освобождаване от отговорност колко членове на ЕП изпълняват тези препоръки;

163.  отчита подобренията, направени през последните години по отношение на ефикасните и прозрачни проверки и контрол на възстановяванията на разходи, като например възстановяванията на пътните разноски на членовете на ЕП и надбавките на парламентарните сътрудници, във връзка с които трябва да се предоставя документация за направените разходи; призовава за строго разглеждане на случаите, в които е било открито нарушение; настоятелно призовава Бюрото да направи заключения от предишни случаи на измама и да предвиди строги наказателни мерки в случай на измама; настоятелно призовава членовете на ЕП да използват надбавката си за общи разноски единствено за целите, посочени в Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент; настоятелно призовава Бюрото да пристъпи към извършването на оценката на насоките, както е предвидено в последното му решение; стреми се да постигне, в интерес на гражданите и репутацията на Парламента и неговите членове, добър баланс между свободата на мандата и борбата срещу рисковете от злоупотреби и измами; счита, че е целесъобразно да се извършва редовна оценка на съответните разпоредби на всеки пет години към средата на парламентарния мандат.

164.  припомня, че съгласно член 62, параграфи 1 и 2 от решението на Бюрото от 19 май и 9 юли 2008 г. във вида, в който е изменено (последна промяна на 1 юли 2019 г.), относно мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент изплащаните суми, включително надбавката за общи разходи, „се отнасят единствено до финансирането на дейности, свързани с упражняване на мандата на членовете на ЕП, и не могат да бъдат използвани за покриване на лични разноски или за финансиране на помощи или дарения с политически характер“ и че „членовете на ЕП възстановяват на Парламента неизползваните суми, с изключение на случаите, когато те се покриват като еднократна сума“; призовава генералния секретар и Бюрото да гарантират пълното прилагане и спазване на тези разпоредби и редовно да информират органа по освобождаване от отговорност колко членове на ЕП са възстановили неизползваните си суми;

165.  припомня, че през миналия законодателен мандат работната ad hoc група за определяне и публикуване на правилата относно използването на надбавката за общи разходи препоръча Бюрото да поднови разискванията относно надбавката за общи разходи и да постигне споразумение, което изисква от членовете на ЕП да пазят всички разписки, свързани с надбавката за общи разходи, да допускат независим одитор, който да отговаря за годишния преглед на сметките и за публикуването на одитно становище, и да връщат неизползваната част от надбавката за общи разходи в края на своя мандат;

166.  освен това припомня, че на пленарно заседание бяха приети следните допълнителни промени във връзка с надбавката за общи разходи в допълнение към вече публикуваните от работната ad hoc група, които изискват: извършване на 5% извадкова проверка от вътрешния одит на Парламента на разходването на надбавката за общи разходи, окончателните резултати и констатациите от които следва да бъдат включени в годишния доклад за вътрешния одит, публикуван от Парламента; членовете на ЕП ежегодно да публикуват преглед на разходите си по категории (разходи за комуникация, наем на офис, канцеларски материали и др.);

167.  настоятелно призовава Бюрото възможно най-скоро да изпълни демократичната воля на пленарното заседание във връзка с надбавката за общи разходи;

168.   приветства факта, че Бюрото от предишния законодателен мандат е създало необходимата инфраструктура на интернет страницата на членовете на ЕП на уебсайта на Парламента за онези членове на ЕП, които желаят да публикуват доброволен одит или потвърждение за разходите си, което показва, че използването от тяхна страна на надбавката за общи разходи е в съответствие с приложимите правила на Устава на членовете на Европейския парламент и мерките за неговото прилагане; призовава Парламента да подобри комуникацията си с членовете на ЕП относно тази възможност и как тя да бъде използвана на практика;

Фонд за доброволно пенсионно осигуряване

169.  отбелязва, че по схемата за доброволно пенсионно осигуряване има очакван актюерски дефицит от 286,1 милиона евро към края на 2018 г.; отбелязва също така, че към края на 2018 г. размерът на нетните активи, които трябва да бъдат взети предвид, и на актюерските задължения е съответно 112,3 милиона евро и 398,4 милиона евро;

170.  припомня, че тези планирани бъдещи пасиви обхващат няколко десетилетия, но отбелязва, че общата сума, платена от фонда за доброволно пенсионно осигуряване през 2018 г., възлиза на 17,8 милиона евро;

171.  посочва, че това предизвиква някои опасения относно възможното изчерпване на фонда, както и че Парламентът гарантира изплащането на пенсионните права, ако и когато този фонд не е в състояние да изпълни задълженията си;

172.  твърдо подкрепя резултатите от заседанието от 10 декември 2018 г., на което Бюрото реши да измени правилата, приложими към пенсионната схема, като увеличи пенсионната възраст от 63 на 65 години и въведе налог от 5% за пенсионните плащания за бъдещите пенсионери с цел подобряване на устойчивостта ѝ; одобрява решението на Бюрото като положителна стъпка; отбелязва обаче, че Парламентът ще продължи да носи отговорност за много голяма сума в бъдеще; припомня, че съгласно член 27, параграф 2 от Устава на членовете на Европейския парламент „[п]ридобитите права и правни очаквания се запазват изцяло“;

173.  призовава генералния секретар, както и Бюрото, да разгледат в пълно съответствие с разпоредбите на Устава на членовете на ЕП, и по-конкретно член 27, параграфи 1 и 2 от него, всички възможни начини за намиране на справедливо решение на проблема, като същевременно отговорността на Парламента се сведе до минимум, тъй като в случая става въпрос за пари на данъкоплатците, и да информират органа по освобождаване от отговорност за предприетите мерки в тази връзка;

Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC)

174.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC) е имала 484 служители и е управлявала 6,4% от общия бюджет на Парламента;

175.  отбелязва, че водещият показател за ГД ITEC през 2018 г. е нейната своевременна и ефективна реакция в отговор на исканията на потребителите и партньорите във всички сфери на дейност; настоява, че ГД ITEC следва да продължи да инвестира в осигуряването на модерни, гладко функциониращи, ефикасни и ориентирани към потребителите ИТ интерфейси;

176.  подкрепя продължаващото разработване на приложенията e-Parliament, засилването на иновационните дейности в областта на информационните технологии и укрепването на капацитета на Парламента в областта на киберсигурността; приветства решението за удвояване на ресурсите, разпределени за екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU); приветства укрепването на капацитета на институциите на Съюза за гарантиране на оптимална защита срещу кибератаки;

177.  признава факта, че за ГД ITEC е много трудно да наеме достатъчно висококвалифицирани експерти с много специфични профили, знания и опит; призовава Парламента да гарантира, че това искане е надлежно предадено на Европейската служба за подбор на персонал, за да се отговори по-добре на такива специфични нужди на институциите на Съюза;

178.  настоява ГД ITEC да положи повече усилия да гарантира непрекъснатостта на дейността и устойчивостта на ИКТ инфраструктурата на Парламента, постигнати след срива в информационните системи през октомври 2017 г.; призовава за увеличаване на усилията и капацитета с цел предоставяне на увереност за надеждността на ИКТ в Парламента; призовава за продължаване на работата и напредъка, постигнат в областта на непрекъснатостта на дейността, управлението на риска, управлението на инциденти и способността за възстановяване; подчертава наличието на недостатъци във функционирането на интернет мрежата в Парламента;

179.  подчертава нарастващите рискове, свързани с данните и неприкосновеността на личния живот; отбелязва със загриженост неотдавнашните сигнали за съхраняване и обработване на данни на потребителите при влизане в Wi-Fi мрежата на Парламента; категорично оспорва необходимостта от съхраняване на данните до шест месеца(13); призовава Парламента да разработи политика и стратегия за информационна сигурност; подчертава, че тясното сътрудничество между ГД ITEC и ГД SAFE е от първостепенно значение; насърчава генералните дирекции да планират общи дейности в средносрочен и дългосрочен план;

Генерална дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE)

180.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE) е имала 756 служители и е управлявала 1,5% от общия бюджет на Парламента;

181.  изразява загриженост във връзка с резултатите от наскоро проведеното проучване сред персонала на ГД SAFE и изразява надежда, че може да се намери решение в близко бъдеще, за да се отговори на опасенията на персонала;

182.  припомня, че откритостта към обществеността е отличителна характеристика на Парламента и че трябва да се поддържа подходящ баланс с необходимото равнище на сигурност;

183.  приветства основните решения във връзка със сигурността, взети от Бюрото по време на 8-ия парламентарен мандат, и по-специално а) мерки, свързани с отношенията с националните органи на държавите домакини и с другите институции, и в частност мерки за обезопасяване на Европейския квартал в Брюксел, проучване за надеждността на персонала на външните доставчици на услуги, оценка на заплахите и промени в степените на тревога, б) мерки за модернизиране на сградите на Парламента и в) вътрешни мерки; припомня, че тези решения предполагат инвестиции в инфраструктурата;

184.  приветства сключеното от Парламента през 2018 г. споразумение относно реципрочното освобождаване от проверки за сигурност с Комисията, Европейската служба за външна дейност, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите; въпреки това изразява съжаление, че все още не е подписано подобно споразумение със Съвета, и се надява скоро да може да бъде намерено решение в това отношение;

185.  одобрява подмяната на служебните карти за достъп за членовете на ЕП и техните служители; очаква предстоящата подмяна на картите, които се използват от служителите на Парламента;

186.  приветства доброто сътрудничество между ГД SAFE и ГД INLO за засилване на сигурността на всички сгради на Парламента чрез модернизиране на достъпа, включително до паркингите, както беше поискано от Бюрото;

187.  отбелязва създаването на Отдела за охрана, и по-специално строгата охрана на председателя на Парламента и засилването на сигурността на стратегическите места на Парламента;

188.  подкрепя разширяването на обхвата на системата за предупреждение във връзка със сигурността чрез текстови съобщения към всички ползватели на телефонни услуги, която в бъдеще ще се използва за всички членове и служители на ЕП;

Правна служба

189.  одобрява стратегията на Правната служба, която се състои в това адвокатите да бъдат по-лесно достъпни за парламентарните комисии; призовава за подсилване на персонала, който се занимава с парламентарни дейности;

190.  отбелязва със задоволство, че Правната служба зачита баланса между половете на равнище администратори, началници на отдели и директори;

191.  подчертава, че Правната служба е спечелила 95% от делата, заведени пред Съда по време на 8-ия парламентарен мандат; изразява убеждение, че Правната служба изпълнява ролята си да защитава финансовите интереси на Парламента и гражданите на Съюза, като възвръща публични средства чрез съдебни производства;

192.  изразява загриженост относно трудностите, свързани с намирането на квалифицирани лица от определени държави за заемането на някои длъжности, при положение че е задължително да се обхванат всички правни системи и всички езици на държавите членки;

Годишен доклад относно възложените обществени поръчки

193.  припомня, че двата последователни Финансови регламента(14) и правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(15) определят каква информация трябва да бъде предоставяна на бюджетния орган и на обществеността във връзка с възлаганите от институцията обществени поръчки; отбелязва, че Финансовите регламенти изискват да се публикуват договорите на стойност над 15 000 EUR, като тази стойност е прагът, над който е задължително процедурите да бъдат състезателни;

194.  отбелязва, че от общо 251 обществени поръчки, възложени през 2018 г., 94 се основават на открити или ограничени процедури на стойност 569,5 милиона евро, а 155 – на процедури на договаряне на обща стойност 35,9 милиона евро; отбелязва, че общият брой на обществените поръчки, възложени чрез процедури на договаряне, е намалял от гледна точка на стойността като процент от общата стойност на възложените поръчки – от 12% през 2017 г. на 6% през 2018 г., както и от гледна точка на обема – от 70,5 милиона евро през 2017 г. на 35,86 милиона евро през 2018 г.;

195.  отбелязва следната разбивка на обществените поръчки, възложени през 2018 и 2017 г., по вид на поръчката, включително договорите за недвижими имоти:

Вид на поръчката

2018 г.

2017 г.

Брой

Процент

Брой

Процент

Услуги

Доставки

Строителни работи

Сгради

199

37

12

3

79%

15%

5%

1%

177

36

11

0

79%

16%

5%

0%

Общо

251

100%

224

100 %

Вид на поръчката

2018 г.

2017 г.

Стойност (EUR)

Процент

Стойност (EUR)

Процент

Услуги

256 374 627

42%

446 313 270

76%

Доставки

210 526 209

35%

133 863 942

23%

Строителни работи

133 431 628

22%

6 892 972

1%

Сгради

5 039 824

1%

0

0%

Общо

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2018 г., стр. 6)

196.  отбелязва следната разбивка на обществените поръчки, възложени през 2018 и 2017 г., по вид на използваната процедура, по отношение на брой и стойност:

Вид на процедурата

2018 г.

2017 г.

Брой

Процент

Брой

Процент

Открита

Ограничена

На договаряне

Състезателна

Извънредна

89

5

155

1

1

35,46%

1,99%

61,75%

0,40%

0,40%

78

1

145

-

-

35%

1%

64%

-

-

Общо

251

100%

224

100%

Вид на процедурата

2018 г.

2017 г.

Стойност (EUR)

Процент

Стойност (EUR)

Процент

Открита

Ограничена

На договаряне

Състезателна

Извънредна

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

-

-

488 368 460

28 200 000 70 501 724

-

-

83%

5%

12%

-

-

Общо

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2018 г., стр. 8)

Политически групи (бюджетна позиция 4 0 0)

197.  отбелязва, че през 2018 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 0 и предоставени на политическите групи и независимите членове на ЕП, са усвоени, както следва(16):

Група

2018 г.

2017 г.

Годишни бюджетни кредити

Собствени ресурси и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Степен на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период

Годишни бюджетни кредити

Собствени ресурси и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Степен на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период

Европейска народна партия (EPP)

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

17 790

8 150

19 330

108,66

6 610

Прогресивен алианс на социалистите и демократите (S&D)

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

15 610

5 469

15 268

97,81

5 812

Европейски консерватори и реформисти (ECR)

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

6 200

2 810

6 051

97,60

2 959

Алианс на либералите и демократите за Европа (ALDE)

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

5 711

1 694

5 596

97,99

1 809

Група на Зелените/Европейски свободен алианс (Verts/ALE)

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

4 333

1 826

4 583

105,77

1 578

Европейска обединена левица/Северна зелена левица (GUE/NGL)

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

4 421

1 407

4 571

103,39

1 257

Европа на свободата и пряката демокрация (EFDD)

3 829

1 828

2 725

71,17

1 915

3 654

1 917

3 523

96,41

1 827

Европа на нациите и свободите (ENF)

3 238

1 094

3 612

111,55

720

2 719

846

2 474

90,99

1 091

Независими членове на ЕП

1 153

314

537

46,57

442

929

257

494

53,18

318

Общо

63 220

23 412

67 073

106,09

18 052

61 365

24 377

61 889

100,85

23 258

198.  приветства факта, че независими външни одитори на политическите групи са изразили единствено становища без резерви за финансовата 2018 година;

Европейски политически партии и европейски политически фондации

199.  отбелязва, че Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации (наричан по-долу „Органа“) беше създаден през 2016 г. със задачата да оценява заявленията за регистрация, да регистрира нови партии и фондации на Съюза, да следи за тяхното финансиране и да налага санкции при неспазване на задълженията им; отбелязва, че Органът започна да функционира пълноценно през 2017 г.;

200.  отбелязва, че Комисията, Съветът и Парламентът се договориха да осигурят допълнителни финансови и човешки ресурси за Органа в бюджета за финансовата 2019 година;

201.  посочва, че съгласно член 6, параграф 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014(17) директорът на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации представя ежегодно доклад на Парламента, Съвета и Комисията относно дейностите на Органа; отбелязва, че годишният доклад е изпратен на председателя и генералния секретар на Парламента на 21 ноември 2019 г.; изразява съжаление, че докладът за 2018 г. е представен на комисията по бюджетен контрол на Парламента едва през януари 2020 г.; изразява загриженост относно решението докладът да бъде считан за поверителен, след изрично искане от страна на Органа да се предоставя само на ограничен брой лица при ограничени условия; счита, че чрез ограничаването на достъпа до този документ, който касае използването на публични средства, се създава будещото съжаление впечатление, че има нещо за криене; настоява докладът на Органа да се оповестява публично всяка година и да се изпраща на членовете на ЕП по същото време, по което се изпраща на председателя и генералния секретар на Парламента;

202.  призовава комисията по бюджетен контрол на Парламента да покани директора на Органа на годишното изслушване за освобождаването от отговорност на Парламента във връзка с изпълнението на бюджета, какъвто е случаят с другите ръководители на агенции и институции;

203.  подчертава, че е важно Органът да докладва публично за своите дейности като елемент на отчетността си, което е от съществено значение за непрекъснатото изграждане на доверие и увереност, както и да се извършва оценка дали Органът разполага с достатъчно персонал, ресурси и компетентности, за да предотвратява ефективно злоупотребите със средства от страна на политически партии и фондации;

204.  отбелязва, че през 2018 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 2, са били усвоени, както следва:

Партия

Съкращение

Собствени ресурси

Окончателен размер на вноската от ЕП – първа част

Общо приходи (18)

Вноска от ЕП като % от възстановимите разходи (макс. 85%)

Излишък на приходи (трансфер към резерви или загуба)

Европейска народна партия

EPP

1 427 466

7 356 802

11 340 157

85%

64 271

Партия на европейските социалисти

PES

1 153 831

6 309 079

7 462 911

85%

-

Алианс на либералите и демократите за Европа

ALDE

759 642

2 674 543

3 935 648

85%

157 524

Европейска зелена партия

EGP

544 072

2 244 342

2 961 972

85%

- 26 538

Партия на европейската левица

EL

301 456

1 513 876

1 875 332

85%

- 6 798

Европейска демократическа партия

PDE

125 374

532 075

754 587

85%

18 913

Европейски свободен алианс

EFA

156 351

628 696

910 047

85%

32 110

Алианс на европейските консерватори и реформисти

ACRE

- 286 814

1 253 918

1 245 829

71%

- 729 991

Европейско християнско политическо движение

ECPM

125 110

624 532

749 641

85%

5 995

Движение за Европа на нациите и свободите

MENL

211 768

1 045 592

1 257 360

85%

- 28 579

ОБЩО

 

4 518 257

24 183 454

32 493 485

 

-513 092

205.  отбелязва, че през 2018 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 3, са били усвоени, както следва:

Фондация

Съкращение

Свързана с партия

Собствени ресурси

Окончателен размер на безвъзмездните средства от ЕП

Общо приходи

Безвъзмездни средства от ЕП като % от допустимите разходи (макс. 85%)

Излишък на приходи (трансфер към резерви или загуба)

Център за европейски изследвания „Вилфрид Мартенс“

WMCES

EPP

1 097 171

5 816 345

6 913 516

85%

31 397

Фондация за европейски прогресивни изследвания

FEPS

PES

1 050 548

4 895 825

5 946 373

85%

-

Европейски либерален форум

ELF

ALDE

292 141

1 650 538

1 942 680

85%

-

Зелена европейска фондация

GEF

EGP

185 182

1 038 822

1 224 004

85%

1 368

Трансформ Европа

TE

EL

244 655

1 193 712

1 438 367

85%

16 375

Институт на европейските демократи

IED

PDE

45 755

255 000

300 755

85%

-

Фондация „Копитерс“

CF

EFA

115 193

388 702

503 895

85%

38 617

Нов курс – Фондация за европейска реформа

ND

ACRE

279 636

1 215 011

1 494 647

85%

- 156 378

Sallux

SALLUX

ECPM

77 416

418 444

495 860

85%

2 159

Фондация за Европа на нациите и свободите

FENL

MENL

53 600

329 251

382 851

85%

- 4 503

ОБЩО

 

 

3 441 296

17 201 651

20 642 947

 

-70 965

(1) ОВ L 57, 28.2.2018 г.
(2) OВ C 327, 30.9.2019 г., стр. 1.
(3) OВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 1.
(4) ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 1.
(5) ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 9.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(8) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(9) Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1).
(10) Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лица, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17).
(11) Работен документ относно изпълнението от Комисията на пакета от мерки от 2014 г. за реформи в условията, засягащи персонала – големи икономии, но не без последици за служителите.
(12) Акт за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 20 септември 1976 г. (Акт за избирането на членове на ЕП) (OB L 278, 8.10.1976 г., стр. 5).
(13) https://euobserver.com/institutional/146270
(14) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(15) Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).
(16) Всички суми са в хиляди евро;
(17) Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).
(18) Общите приходи включват преносите от предходната година в съответствие с член 125, параграф 6 от Финансовия регламент (версията, която е в сила през съответната финансова година).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз
PDF 166kWORD 64k
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз (2019/2058(DEC))
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 година (COM(2019)0316 – C9‑0053/2019)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Съда на Европейския съюз пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2018 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0027/2020),

1.  освобождава от отговорност секретаря на Съда на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Съда на Европейския съюз за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съда на Европейския съюз, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз (2019/2058(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз ,

—  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0027/2020),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и управленската отговорност и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, както и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2018 г. Сметната палата не установява съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Съда на Европейския съюз („Съда на ЕС“);

2.  отбелязва заключенията на Палатата, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2018 г., плащанията във връзка с административните разходи на Съда на ЕС не са засегнати от съществени грешки и че проверените системи за надзор и контрол са ефективни;

3.  изразява съжаление, като общо наблюдение, че обхватът на глава 10 „Администрация“ от годишния доклад на Сметната палата за 2018 г. и заключенията по тази глава са дос